Žiadosť o zmenu subjektu leasingovej/úverovej zmluvy
Nájomca/dlžník:
Obchodné meno/meno a priezvisko
Sídlo/trvalé bydlisko
IČO/RČ
DIČ
IČ DPH
Korešpond. adresa
Zapísaný v
Vedenom
Oddiel, vložka/č.
Bank. spojenie
Oprávnený zástupca
Číslo účtu
(ďalej aj „žiadateľ“)
Číslo leasingovej/úverovej* zmluvy:
týmto žiada o prevod práv a povinností z leasingovej/úverovej zmluvy*
na nového nájomcu/dlžníka*:
Nový nájomca/dlžník:
Obchodné meno a priezvisko
Sídlo/adresa
IČO/RČ
DIČ
IČ DPH
Korešpond. adresa
Zapísaný v
Vedenom
Telefón: Oddiel, vložka/č.
Bank. spojenie
Oprávnený zástupca
Číslo účtu
Dôvod prevodu leasingovej/úverovej* zmluvy:
Upozornenie:
Jednou z podmienok schválenia prevodu práv a povinností z leasingovej/úverovej zmluvy je úhrada všetkých záväzkov žiadateľa
(súčasného nájomcu/dlžníka) voči TFSSK. Žiadosť o prevod práv a povinností z leasingovej/úverovej a skompletizované podklady
je potrebné doručiť minimálne 15 dní pred požadovaným prevodom práv a povinností z leasingovej/úverovej zmluvy.
V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon), týmto dáva nový nájomca/
dlžník spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. so sídlom Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava, IČO: 35 915 404 (ďalej
len „TFSSK“) svoj výslovný súhlas s kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním svojich osobných dokladov, ktorými sú
občiansky preukaz a ako druhý doklad totožnosti, buď vodičský preukaz alebo pas, TFSSK v jeho informačnom systéme, za účelom
posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvy o prevode práv a povinností z leasingovej/úverovej zmluvy a so spracovaním tam uvedených
údajov v informačnom systéme TFSSK za tým istým účelom. Tento súhlas platí za daný v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy
o prevode práv a povinností z leasingovej/úverovej zmluvy medzi Žiadateľom, novým nájomcom/dlžníkom a TFSSK, po celú dobu
trvania leasingovej/úverovej zmluvy a po dobu splnenia všetkých povinností a záväzkov leasingového/úverového nájomcu/dlžníka,
plynúcich z tejto zmluvy, jej vzniku alebo zániku a tiež na dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, ako napr. zákon č. 395/2002
Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení a zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
v platnom znení a v prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o prevode práv a povinností, do momentu odmietnutia uzavretia zmluvy
o prevode práv a povinností medzi TFSSK, novým nájomcom/dlžníkom a Žiadateľom. Počas vyššie uvedenej doby nie je možné
tento súhlas zo strany nového nájomcu/dlžníka, resp. jeho splnomocneného zástupcu odvolať.
*nehodiace sa škrtnite
V …......………….........…….., dňa ……..…..…………..
Nájomca/dlžník (podpis a pečiatka)
Nový nájomca/dlžník (podpis a pečiatka)
Download

Žiadosť o zmenu subjektu - Toyota Financial Services