R
R
U
Ž
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
UŽ
ŽIIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava, www.rtan.sk
IČO:317 944 75, DIČ:2021430994
č. ú.: 4009221270/7500
Ružinovský športový klub
MČ Bratislava - Ružinov
organizujú
pre deti vo veku 6 -15 rokov
športové denné tábory
počas školských prázdnin v mesiaci
JÚL 2012
„„P
PR
RÁ
ÁZ
ZD
DN
NIIN
NY
Y (nielen) SSO
O ŠŠP
PO
OR
RT
TO
OM
M 22001122““
Účastníci budú v ANŠ RŠK pri Základnej škole
Nevädzová 2, Bratislava okrem absolvovania
minitenisových a tenisových tréningov na tenisových
ihriskách, hrať loptové a pohybové hry, korčuľovať na
kolieskových korčuliach a plávať v bazénoch Letného
kúpaliska Delfín, ...Počas pobytu budú mať zabezpečený
aj: obed, pitný režim. Turnusy budú vedené Petrom
Križánkom, trénerom B- licencie.
Turnusy:
I. 9.7.-13.7.2012
II.
16.7.- 20.7.2012
III.23.7.-27.7.2012
IV. 30.7. - 3.8.2012
Cena :
55 € - 5-dňový turnus
15 € -1 deň
5 € - 1 hod. tenisového tréningu
V cene je zahrnuté: program, odborný dozor, obed, pitný
režim. V cene nie je zahrnuté úrazové ani iný druh poistenia.
Prihlasovanie: máj - jún: osobne na tenisových ihriskách v
ANŠ (Pivonková ul. pri ZŠ Nevädzová 2) u trénera Petra
Križánka :po-pia od 14,00 do 16,00 hod., v júli priamo na
tenisových ihriskách, info: www.rtan.sk
Úhrada poplatku: v hotovosti pri prihlasovaní, , PPP-U,
BP:č.ú.:4009221270/7500, VS: č. tur072012., správa pre prím.:
meno a priezvisko dieťaťa
Informácie o podujatí získate na tel. čísle
0905 429 939
POKYNY A PODMIENKY ÚČASTI
R
R
U
Ž
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
UŽ
ŽIIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
Denný program sa začína od 8,30 hod. Koniec je o 15,30 hod. Nástup
je možný od 8,00 hod. Dieťa si môžete vyzdvihnúť do 16,00 hod.
(prípadne podľa dohody) na tenisových ihriskách.
Ak dieťa nemôže nastúpiť z iných, ako vážnych zdravotných alebo
rodinných dôvodov, ktoré treba dokladovať a miesto nebude obsadené
náhradníkom, organizátor si vyhradzuje právo stornovacieho poplatku
vo výške 50% poplatku za neabsolvované dni. Neúčasť je potrebné
nahlásiť do 8,00 hod. na tel. č. 0905 429 939.
Odporúčame deťom si nebrať so sebou cenné predmety a hodnotnú
športovú výstroj. Za ich poškodenie, prípadne stratu a stratu peňazí
organizátor nezodpovedá a škoda nebude uhradená
Strava je zabezpečená formou obedu, odporúčame dať deťom desiatu
(olovrant) a dostatok nápojov podľa vlastného uváženia. Pitný režim
zabezpečuje aj organizátor. V areáli kúpaliska je bufet, v ktorom si
deti môžu na vlastné náklady zakúpiť sladkosti a iné občerstvenie
podľa pokynov rodiča.
Odporúčame dieťa obliecť do vzdušného športového oblečenia: tričko
s krátkym rukávom (aj na prezlečenie), krátke športové nohavice,
teplákovú súpravu, tenisky s hladkou podrážkou na tenis. dvorce a do
telocvične, plavky, uterák, gumené šľapky a hyg. potreby na
kúpalisko, pršiplášť. Povinnou výbavou je pokrývka hlavy !!! šiltovka
a opaľovací krém!!!!!!
Pri korčuľovaní na kol. korčuliach sú deti povinné používať
chrániče zápästia, kolien, rúk a ochrannú prilbu na hlavu. Za úraz
spôsobený pri jazde bez ochranných pomôcok organizátor nenesie
žiadnu zodpovednosť. Šport. výstroj nie je možné nechávať po
skončení denného programu v šatni.
Poplatok treba uhradiť 7 dní pred nástupom na turnus.
Súčasťou prihlášky je „Čestné prehlásenie“, nahrádzajúce potvrdenie
od lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave. Odporúčame rodičom
aby deti mali pri sebe počas pobytu „Preukazy poistenca“ (môžu byť
aj kópie).
Organizátor upozorňuje, že nezabezpečuje úrazové ani iný druh
poistenia. Deti sú povinné rešpektovať autoritu a pokyny trénerov.
Nesmú svojvoľne opustiť tréningové priestory a priestory v ktorých sa
skupina spoločne práve nachádza. V prípade hrubého porušenia
disciplíny si org. vyhradzuje právo dieťa vylúčiť z pobytu bez nároku
na vrátenie poplatku. Zák. zástupca je povinný uhradiť prípadnú
vzniknutú škodu. Zák. zástupca svojim podpisom „Čestného
prehlásenia“ súhlasí s uvedenými podmienkami. Dieťa prihlasuje zák.
zástupca na vlastnú zodpovednosť!!!
PRIHLÁŠKA
na
„„P
PR
RÁ
ÁZ
ZD
DN
NIIN
NY
Y (nielen) SSO
O ŠŠP
PO
OR
RT
TO
OM
M 22001122““
Priezvisko a meno dieťaťa :.........................................
.......................................................................
Dát. narod.:....................... Zdrav. poisťovňa:.............
Kont. adresa:.......................................….....................
Kontakt. tel.č.:...........................e-mail:........................
Záväzne prihlasujem svoje dieťa
na turnus č. .........od.....................do.................2012
Odchod domov:
*so
sprievodom - samé o.........hod.
*dieťa je plavec – dieťa nie je plavec
*nehodiace sa škrtnite
V Bratislave dňa ..................2012
Priezvisko a meno zák. zástupcu:
....................................................................................
Podpis zák. zástupcu: .....................……....................
R
R
U
Ž
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
UŽ
ŽIIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
„„„P
P
R
Á
Z
D
N
N
Y
S
O
Š
P
O
R
T
O
M
2
0
1
2
PR
RÁ
ÁZ
ZD
DN
NIIIN
NY
Y (nielen) S
SO
OŠ
ŠP
PO
OR
RT
TO
OM
M2
20
01
12
2“““
R
R
U
Ž
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
UŽ
ŽIIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
Ružinovský športový klub
Mč Bratislava-Ružinov
„„„P
P
R
Á
Z
D
N
N
Y
S
O
Š
P
O
R
T
O
M
2
0
1
2
PR
RÁ
ÁZ
ZD
DN
NIIIN
NY
Y (nielen) S
SO
OŠ
ŠP
PO
OR
RT
TO
OM
M2
20
01
12
2“““
Časový program:
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Priezvisko a meno zákonného zástupcu:
...............................................................................................
Priezvisko a meno dieťaťa:
...............................................................................................
Dátum nar................................. Zdrav. poisť.:......................
Turnus č...........od...................do.....................2012
„Prehlasujem, že dieťa je schopné absolvovať program podujatia
„Prázdniny (nielen) so športom 2012“, organizované Ružinovskou
tenisovou akadémiou Nevädzová. Prehlasujem, že dieťa je zdravé, nie je
mu uložené žiadne karanténne opatrenie, v rodine a bezprostrednom
okolí sa nevyskytlo žiadne infekčné ochorenie. Prehlasujem, že som
oboznámený s pokynmi a podmienkami účasti dieťaťa a súhlasím
s nimi.“ Súhlasím s tým, aby organizátor spracoval osobné údaje za
účelom ponuky služieb v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.
O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“
8,00
8,30
9,00
10,30
– 8,30 hod.
– 9,00 hod.
– 10,30 hod.
– 12,00 hod.
12,00
12,30
13,00
15,00
– 12,30 hod.
– 13,00 hod.
– 15,00 hod.
– 16,00 hod.
príchod
rozcvička
tenisový výcvik
návšteva kúpaliska LK
Delfín
obed (ZŠ Nevädzová 2)
prestávka - oddych
tenis, zábavné hry
voľný program
(v prípade nepriaznivého počasia bude náhr. program)
Rámcový program:
pondelok:
tenis, kondičné testy, loptové
a pohyb. hry (futbal,..)
utorok:
florbal, atletika, plávanie,
pohybové hry a súťaže
Dieťa *je – nie je plavec
streda :
*Súhlasím – nesúhlasím s uverejnením záberov dieťaťa
v tenisových propagačných materiáloch Ružinovskej tenisovej
akadémie.
loptové hry, florbal
zábavné hry,
štvrtok:
*nehodiace sa škrtnite
piatok :
hľadanie pokladu, in-line
korčuľovanie
tenisový turnaj, plávanie
realizujú
Projekt rozvoja školského tenisu
detí a mládeže
v Mestskej časti Bratislava-Ružinov
H
HR
RA
AJ
JT
TE
EN
NIIS
SV
VR
RU
UŽ
ŽIIN
NO
OV
VE
E
„tenisové“ hodiny telesnej výchovy
tenisový krúžok
tenisová prípravka – celoročné kurzy
pohybovej prípravy so zameraním na tenis
tenisové kurzy – celoročné tenisové kurzy
školské minitenisové a tenisové turnaje
Prázdniny (nielen) so športom 2012
Občianske združenie
Ružinovská tenisová akadémia Nevädzová
ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
IČO: 317 944 75 DIČ: 2021430994
č. ú.: 4009221270 / 7500
www.rtan.sk
Súhlasím aby dieťa odchádzalo o...................hod. samé domov.
Dátum (deň nástupu).......................2012
Podpis zák. zástupcu......................................................................
R
R
U
Ž
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
UŽ
ŽIIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
Základná škola Nevädzová 2
Ružinovský športový klub
Mč Bratislava-Ružinov
Časový a rámcový program je len informatívny, program sa
bude prispôsobovať počasiu, veku, výkonnosti (únave)
a zloženiu skupiny podľa pohlavia detí.
Informácie
0905 429 939
Download

P R I H L Á Š K A - Ružinovská tenisová akadémia Nevädzová