Ružinovská tenisová akadémia Nevädzová
, 821 01 Bratislava, www.rtan.sk
IČO:317 944 75, DIČ:2021430994
č. ú.: 4009221270/7500
Ružinovský športový klub
MČ Bratislava - Ružinov
organizujú
pre deti vo veku 6 -15 rokov
športové denné tábory
počas školských prázdnin v mesiaci
JÚL -AUGUST 2014
„PRÁZDNINY (NIELEN) SO ŠPORTOM 2014“
Účastníci budú v ANŠ RŠK na Pivonkovej ul.
Bratislava okrem absolvovania tenisových tréningov
na tenisových ihriskách, hrať florbal,loptové a pohybové
hry, korčuľovať na kolieskových korčuliach, plávať
v bazénoch Letného kúpaliska Delfín,...Počas pobytu
budú mať zabezpečený aj: obed, pitný režim. Turnusy
budú vedené Petrom Križánkom, trénerom B- licencie.
Turnusy:
I.30.6.- 4.7.2014 II.7.7.- 11.7.2014 III.14.7.-18.7.2014
IV.21.7.-25.7.2014 V.28.7.-1.8.2014 VI. 4.8.-8.8.2014
Cena :
5-dňový turnus: 75 €;
1 deň: 18 €
POKYNY A PODMIENKY ÚČASTI
 Denný program sa začína od 8,30 hod. Koniec je o 15,30 hod. Nástup
je možný od 8,00 hod. Dieťa si môžete vyzdvihnúť do 16,00 hod.
(prípadne podľa dohody) v Areáli netradičných športov (ANŠ RŠK).
 Ak dieťa nemôže nastúpiť z iných, ako vážnych zdravotných alebo
rodinných dôvodov, ktoré treba dokladovať a miesto nebude obsadené
náhradníkom, organizátor si vyhradzuje právo stornovacieho poplatku
vo výške 50% poplatku za neabsolvované dni. Neúčasť je potrebné
nahlásiť do 8,00 hod. na tel. č. 0905 429 939.
 Odporúčame deťom si nebrať so sebou cenné predmety a hodnotnú
športovú výstroj. Za ich poškodenie, prípadne stratu a stratu peňazí
organizátor nezodpovedá a škoda nebude uhradená
 Strava je zabezpečená formou obedu, odporúčame dať deťom desiatu
(olovrant) a dostatok nápojov podľa vlastného uváženia. Pitný režim
zabezpečuje aj organizátor. V areáli ANŠ je bufet, v ktorom si deti
môžu na vlastné náklady zakúpiť sladkosti a iné občerstvenie podľa
pokynov rodiča.
 Odporúčame dieťa obliecť do vzdušného športového oblečenia: tričko
s krátkym rukávom (aj na prezlečenie), krátke športové nohavice,
teplákovú súpravu, tenisky s hladkou podrážkou na tenis. dvorce a do
telocvične, plavky, uterák, gumené šľapky a hyg. potreby na
kúpalisko, pršiplášť. Povinnou výbavou je pokrývka hlavy !!! šiltovka
a opaľovací krém!!!!!!
 Pri korčuľovaní na kol. korčuliach sú deti povinné používať
chrániče zápästia, kolien, rúk a ochrannú prilbu na hlavu. Za úraz
spôsobený pri jazde bez ochranných pomôcok organizátor nenesie
žiadnu zodpovednosť. Šport. výstroj nie je možné nechávať po
skončení denného programu v šatni.
 Poplatok treba uhradiť 7 dní pred nástupom na turnus.
V cene je zahrnuté: program, odborný dozor, obed, pitný
režim. V cene nie je zahrnuté úrazové ani iný druh poistenia.
Prihlasovanie: on-line cez registračný systém na www.rtan.sk
v júli priamo na tenisových ihriskách, info: 0905429939, a na
www.rtan.sk.
Úhrada poplatku: v hotovosti pri prihlasovaní, , PPP-U,
BP:č.ú.:4009221270/7500, VS: č. tur072014., správa pre prím.:
meno a priezvisko dieťaťa+ č. turnusu.
Informácie o podujatí získate na tel. čísle
0905 429 939
 Súčasťou prihlášky je „Čestné prehlásenie“, nahrádzajúce potvrdenie
od lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave. Odporúčame rodičom
aby deti mali pri sebe počas pobytu „Preukazy poistenca“ (môžu byť
aj kópie).
 Organizátor upozorňuje, že nezabezpečuje úrazové ani iný druh
poistenia. Deti sú povinné rešpektovať autoritu a pokyny trénerov.
Nesmú svojvoľne opustiť tréningové priestory a priestory v ktorých sa
skupina spoločne práve nachádza. V prípade hrubého porušenia
disciplíny si org. vyhradzuje právo dieťa vylúčiť z pobytu bez nároku
na vrátenie poplatku. Zák. zástupca je povinný uhradiť prípadnú
vzniknutú škodu. Zák. zástupca svojim podpisom „Čestného
prehlásenia“ súhlasí s uvedenými podmienkami. Dieťa prihlasuje zák.
zástupca na vlastnú zodpovednosť!!!
R
R
U
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
U IIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
, 821 01 Bratislava
PRI
na
„PRÁZDNINY (NIELEN) SO ŠPORTOM 2014“
Priezvisko a meno dieťaťa :.........................................
.......................................................................
Dát. narod.:....................... Zdrav. poisťovňa:.............
Kont. adresa:.......................................….....................
Kontakt. tel.č.:...........................e-mail:........................
Záväzne prihlasujem svoje dieťa
na turnus č. .........od.....................do.................2014
Odchod domov:
*so
sprievodom - samé o.........hod.
*dieťa je plavec – dieťa nie je plavec
*nehodiace sa škrtnite
V Bratislave dňa ..................2014
Priezvisko a meno zák. zástupcu:
....................................................................................
Podpis zák. zástupcu: .....................……..................
R
R
U
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
U IIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
Z
, 821 01 Bratislava
„PRÁZDNINY (NIELEN) SO ŠPORTOM 2014“
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Informovaný súhlas
R
R
U
N
O
V
S
K
Á
T
E
N
S
O
V
Á
A
K
A
D
É
M
A
N
E
V
Ä
D
Z
O
V
Á
RU
U IIIN
NO
OV
VS
SK
KÁ
ÁT
TE
EN
NIIIS
SO
OV
VÁ
ÁA
AK
KA
AD
DÉ
ÉM
MIIIA
AN
NE
EV
VÄ
ÄD
DZ
ZO
OV
VÁ
Á
, 821 01 Bratislava
RUŽINOVSKÁ TENISOVÁ AKADÉMIA
MČ Bratislava-
v spolupráci
„PRÁZDNINY (NIELEN) SO ŠPORTOM 2014“
MČ Bratislava-
Časový program:
Priezvisko a meno zákonného zástupcu:
............................................................................................... ........
Priezvisko a meno dieťaťa:
...............................................................................................
Dátum nar................................. Zdrav. poisť.:......................
Turnus č...........od...................do.....................2014
„Prehlasujem, že dieťa je schopné absolvovať program podujatia
„Prázdniny (nielen) so športom 2014“, organizované Ružinovskou
tenisovou akadémiou Nevädzová. Prehlasujem, že dieťa je zdravé, nie je
mu uložené žiadne karanténne opatrenie, v rodine a bezprostrednom
okolí sa nevyskytlo žiadne infekčné ochorenie. Prehlasujem, že som
oboznámený s programom, pokynmi a podmienkami účasti dieťaťa
a súhlasím s nimi.“ Súhlasím s účasťou dieťaťa na programe v ANŠ
RŠK a aj mimo areálu podľa programu, pod dozorom organizátora.
Súhlasím s tým, aby organizátor spracoval osobné údaje za účelom
ponuky služieb v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. O ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.“
8,00 – 8,30 hod.
príchod
8,30 – 9,00 hod.
rozcvička
9,00 – 10,30 hod.
športové tréningy
10,30 – 11,00 hod.
prestávka – desiata
11,00 – 12,00 hod.
športové tréningy (futbal,
atletika, vybíjaná, florbal, basketbal,.......)
12,00 – 12,30 hod.
obed (MK GASTRO)
12,30 – 13,00 hod.
prestávka - oddych
13,00 – 15,00 hod.
tenis, zábavné hry, súťaže
15,00 – 16,00 hod.
voľný program
(v prípade nepriaznivého počasia bude náhr. program)
Rámcový program:
pondelok:
utorok:
florbal, atletika, plávanie,
pohybové hry a súťaže
streda :
loptové hry, florbal, futbal
zábavné hry,
štvrtok:
náučné hry, súťaže, in-line
korčuľovanie
Dieťa *je – nie je plavec
*Súhlasím – nesúhlasím s uverejnením záberov dieťaťa
v tenisových propagačných materiáloch Ružinovskej tenisovej
akadémie.
*nehodiace sa škrtnite
Súhlasím aby dieťa odchádzalo o...................hod. samé domov.
Dátum (deň nástupu).......................2014
piatok :
Podpis zák. zástupcu......................................................................

tenis, kondičné testy, loptové
a pohyb. hry (futbal,..)
športové turnaj, plávanie
realizujú
detí a
v Mestskej časti Bratislava-

nielen


tenisová prípravka celoročné kurzy
pohybovej prípravy so zameraním na tenis

tenisové kurzy
celoročné tenisové kurzy


Prázdniny (nielen) so

om 2014
pohybovú prípravu zameranú na
florbal
Obč

, 821 01 Bratislava
IČO: 317 944 75 DIČ: 2021430994
č. ú.: 4009221270 / 7500
Časový a rámcový program je len informatívny, program sa
bude prispôsobovať počasiu, veku, výkonnosti (únave)
a zloženiu skupiny podľa pohlavia detí.
www.rtan.sk
Informácie  0905 429 939
Download

(NIELEN) SO ŠPORTOM 2014