Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
Účastník konania
meno a priezvisko:..............................................................................................................................................
bytom : ................................................................................................................................................
vyhlasujem, že k pozemku (stavbe) parc. č. (účastníka konania – suseda):.........................................,
katastrálne územie:.................................................................., mám vlastnícke*, spoluvlastnícke*,
resp. iné právo*(uviesť aké): .................................................................................................................
a že som oboznámený/á s projektovou dokumentáciou a s umiestnením stavby (názov stavby):
............................................................................................................................................................................
môjho suseda, budúceho stavebníka:................................................................................................................,
(uviesť meno)
ktorú plánuje uskutočniť v obci:...........................................................................................................................
na pozemku parc. č. : (stavebníka).................................., katastr. územie:.......................................................
Proti realizácii vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej
projektantom (meno a priezvisko):.......................................................................................................................
1)
nemám žiadne námietky ani pripomienky*
2)
mám tieto námietky a pripomienky (uviesť aké)*: .......................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
V............................................................................ dňa: ................................................
................................................................
vlastnoručný podpis účastníka konania
* nehodiace sa škrtnite
Download

Vyjadrenie suseda