Kontaktné miesta zákazníka
Bardejov, Kellerova 9
Humenné, Nám. slobody 61
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515
Ako môžete platiť za elektrinu?
Vaše platby za elektrinu môžete uhradiť prostredníctvom:
•
•
•
•
priameho inkasa z bankového účtu,
jednorazového bankového prevodu,
SIPO,
peňažného poštového poukazu typu „U“.
Platba prostredníctvom priameho inkasa je najpohodlnejší a zároveň aj
najbezpečnejší spôsob úhrady vašich platieb za elektrinu.
NÁŠ TIP
Viac informácií o spôsoboch platby získate v letáku Spôsoby úhrady
platieb za elektrinu pre domácnosti, ktorý môžete získať na ktoromkoľvek
Kontaktnom mieste zákazníka alebo na www.vse.sk v časti Zákazníci/
Domácnosti/Spôsoby platby.
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
E [email protected]
I www.vse.sk
Chcete lepšie rozumieť faktúre
za elektrinu?
Vysvetlenie položiek na faktúre pre domácnosti
prvá strana faktúry
1
druhá strana faktúry
16
FAKTÚRA ZA ELEKTRINU
Korešpondenčná adresa
číslo 72XXXXXXXX
2
3
4
Variabilný symbol
Dátum splatnosti
21XXXXXXXX
27.03.2012
Dátum dodania tovaru
Dátum vyhotovenia
Konštantný symbol
Spôsob úhrady
Mena
10.02.2012
11.02.2012
0008
SIPO
EUR
5
21XXXXXXXX Fa
k faktúre za elektrinu č. 72XXXXXXXX
17
Janko Elektrikár
Elektrická 8, č.bytu 1
000 01 Elektrikovce
6
19
Odberateľ:
Janko Elektrikár
Elektrická 8, č.bytu 1
000 01 Elektrikovce
7
20
8
Vaše zákaznícke číslo: 51XXXXXXXX
Názov položky
10
11
21
Fakturačné obdobie: 08.02.2011 - 10.02.2012
VYÚČTOVANIE PLATIEB
Celkom s DPH
Dodávka a distribúcia elektriny
Zaplatené preddavkové platby
208,58
-248,60
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)
- 40,02
K VRÁTENIU
23
Z toho DPH (20 %)
12
34,80
15.03.2012
19,10
40,02 EUR
16.04.2012
19,10
14
15.05.2012
19,10
15.06.2012
19,10
16.07.2012
19,10
15.08.2012
19,10
17.09.2012
19,10
15.10.2012
19,10
907 kWh
od 10.02.2010 do 07.02.2011
1 235 kWh
Tarifa
Fakturované položky za dodávku silovej elektriny:
Odpočtové obdobie
Názov položky
od
do
08.02.2011 31.07.2011
01.08.2011 31.12.2011
01.01.2012 10.02.2012
Mesačná platba
08.02.2011 31.12.2011
01.01.2012 10.02.2012
Zľava - produkt ÚSPORA 01.08.2011 10.02.2012
Spolu za dodávku silovej elektriny bez DPH
Počiatočný stav
VT
VT
Sadzba
18
Konečný stav
5 473
6 278
Množstvo
428,000
377,000
102,000
Štandard Maxi (DD2) 12 / 365 * 327 dní
12 / 366 * 41 dní
31.12.2011
10.02.2012
31.12.2011
10.02.2012
31.12.2011
10.02.2012
31.12.2011
10.02.2012
31.12.2011
10.02.2012
10.02.2012
Množstvo
805,000
102,000
805,000
102,000
805,000
102,000
805,000
102,000
12 / 365 * 327 dní
12 / 366 * 41 dní
907,000
Fakturované celkom za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH
15.11.2012
19,10
17.12.2012
19,10
Násobiteľ Množstvo (kWh)
6 278
6 380
Štandard Maxi (DD2)
Fakturované položky za distribúciu a regulované položky:
Odpočtové obdobie
Názov položky
od
do
08.02.2011
01.01.2012
08.02.2011
01.01.2012
Tarifa za prevádzkovanie systému
08.02.2011
01.01.2012
Tarifa za systémové služby
08.02.2011
01.01.2012
Pevná zložka tarify za distribúciu
08.02.2011
01.01.2012
Odvod do Národného jadrového fondu
08.02.2011
Spolu za distribúciu a regulované položky bez DPH
Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie:
Splatnosť
EUR
Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:
od 08.02.2011 do 10.02.2012
Prehľad spotreby:
Elektromer
Odpočtové obdobie
č.
od
do
7XXXXXX
08.02.2011
31.12.2011
01.01.2012
10.02.2012
Variabilná zložka tarify za distribúciu
vrátane prenosu elektriny VT
Tarifa za distribučné straty
Preplatok v uvedenej výške Vám bude započítaný na najbližšom SIPO lístku spolu
s preddavkovou platbou.
13
Údaje o odbernom mieste:
Adresa: Elektrická 8
000 01 Elektrikovce
Zmluva: 10XXXXX
Číslo OM: 5XXXXX
EIC: 24ZVS0000XXXXXXX
Silová elektrina VT
(uvádzajte, prosím, pri každom kontakte s našou spoločnosťou)
9
ROZPIS POLOŽIEK
Merná
jednotka
(MJ)
kWh
kWh
kWh
Mes
Mes
1,000
1,000
EUR / MJ
0,06470
0,06470
0,06730
0,70000
0,70000
Merná
jednotka EUR / MJ
(MJ)
kWh
0,03090
kWh
0,03090
kWh
0,01068
kWh
0,01098
kWh
0,00895
kWh
0,00733
kWh
0,01485
kWh
0,01570
Mes
3,78300
Mes
4,10460
kWh
0,00300
805,00
102,00
EUR
bez DPH
27,69
24,39
6,86
7,53
0,94
-1,78
65,63
EUR
bez DPH
24,87
3,15
8,60
1,12
7,20
0,75
11,95
1,60
40,67
5,52
2,72
108,15
173,78
15.01.2013
19,10
Vážený pán Elektrikár,
ďakujeme Vám, že využívate služby našej spoločnosti VSE. V súčasnosti máte
na svojich odberných miestach nastavený zvýhodnený produkt ÚSPORA. Bližšie
informácie o produkte nájdete na www.vse.sk alebo Vám ich poskytneme na Linke
VSE 0850 123 333.
VÝHO
DN
ELE É CENY
PRE V KTRINY
ÁŠ D
OMO
V
15
Podrobnosti o Vašej spotrebe na odbernom mieste nájdete na ďalšej strane
faktúry.
Východoslovenská energetika a.s.
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319
Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Č. účtu: 4350099416/3100
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 BIC: LUBASKBX
Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 111 111 111
1 Číslo faktúry
Poradové číslo vašej faktúry za elektrinu.
2 Variabilný symbol
Číslo, ktoré uvádzate pri úhrade platieb za elektrinu.
3 Dátum splatnosti
Dátum, ku ktorému majú byť platby za elektrinu pripísané na účet VSE.
VÝHO
DN
ELE É CENY
PRE V KTRINY
ÁŠ D
OMO
V
Východoslovenská energetika a.s.
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319
Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Č. účtu: 4350099416/3100
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 BIC: LUBASKBX
22
Strana 2 z 2
Tlačový doklad: 1 111 111 111
4 Spôsob úhrady
Spôsob úhrady platieb za elektrinu, ktorý máte zmluvne dohodnutý s VSE.
5 Kontakty na dodávateľa
Spôsoby kontaktu s našou spoločnosťou v prípade otázok.
6 Korešpondenčná adresa
Vaša kontaktná adresa, na ktorú vám doručíme korešpondenciu.
24
25
7 Odberateľ
Vaše identifikačné údaje – meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska.
8 Vaše zákaznícke číslo
Desaťmiestne evidenčné číslo zákazníka VSE, ktoré používate pri kontakte s našou
spoločnosťou.
9 Fakturačné obdobie
Obdobie, za ktoré vám fakturujeme spotrebovanú elektrinu.
10 Vyúčtovanie platieb
Fakturovaná spotreba za dodávku a distribúciu elektriny a celková výška platieb,
ktoré ste uhradili v zúčtovacom období.
11 K úhrade/K vráteniu
Rozdiel medzi spotrebovanou elektrinou a zaplatenými preddavkovými platbami
(zálohami) vo fakturovanom období spolu s informáciou o spôsobe úhrady nedoplatku
alebo vrátenia preplatku.
12 DPH
Vyčíslenie DPH z fakturovanej sumy.
13 Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie
Dátum splatnosti a výška jednotlivých záloh v eur stanovených na nasledujúce
fakturačné obdobie.
14 Správa pre zákazníka
Správa pre vás − nášho zákazníka, v ktorej vás informujeme nielen o faktúre,
ale aj o našich službách a novinkách.
15 Dodávateľ
Identifikačné údaje našej spoločnosti vrátane čísla účtu.
16 Rozpis položiek
Rozpis položiek sa ku každému odbernému miestu zobrazuje na samostatnej strane.
17 Identifikačné údaje odberného miesta
Evidenčné číslo odberného miesta, ku ktorému sa faktúra vzťahuje a do ktorého je
zmluvne dodávaná elektrina.
18 Graf spotreby
Graf zobrazuje spotrebu na vašom odbernom mieste vo fakturovanom
a predchádzajúcom období.
19 Prehľad spotreby
Tabuľka obsahuje údaje vašej spotreby v jednotlivých odpočtových obdobiach.
20 Fakturované položky za silovú elektrinu
Tabuľka obsahuje fakturované položky za silovú elektrinu zobrazené podľa cenníka
a rozdelené do období.
21 Zľava s produktom Úspora
Vyčíslenie zľavy s produktom Úspora pre každé odberné miesto samostatne.
22 Medzisúčet položiek za silovú elektrinu
Medzisúčet položiek za silovú elektrinu je bez DPH.
23 Fakturované distribučné a regulované položky
Položky sú zobrazené podľa cenníka distribúcie rozdelené do období, ktoré mali vplyv
na zmenu ceny.
24 Medzisúčet položiek za distribúciu
Medzisúčet položiek za distribúciu elektriny je bez DPH.
25 Súčet za miesto spotreby bez DPH
Celkový súčet fakturovaných položiek za uvedené odberné miesto bez DPH.
Download

ChCete lepšie rozumieť faktúre za elektrinu? ako