¡ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
¡
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Vážení priatelia,
v mene Oèného oddelenia Nemocnice Poprad Vás všetkých srdeène pozývam na XX. Výroèný kongres
Slovenskej oftalmologickej spoloènosti.
Tento kongres sa bude kona pri príležitosti 40. výroèia otvorenia oèného oddelenia v Poprade.
Vybrali sme krásne miesto, tešíme sa na Vás a dúfame, že budete s kongresom spokojní.
Za kolektív oèného oddelenia v Poprade
MUDr. Mária Michalková
Primárka oèného oddelenia
n PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
n VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
n PREDSEDA ORGANIZAÈNÉHO VÝBORU
prim. MUDr. Mária Michalková, [email protected]
n ORGANIZAÈNÝ VÝBOR
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Lívia Javorská
Alena Kuèerová
Lucia Sonntag
Ondrej Jurèišin
Alica Šutá
Jana Karnišová
n ORGANIZAÈNÉ ZABEZPEÈENIE
Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Mgr. Martina Hrušíková, mobil: +421 905 753 183
Tel.: +421 55 68 06 261, Fax: +421 55 68 06 156
e-mail:[email protected]
www.progress.eu.sk
n MIESTO KONANIA KONGRESU
23.- 25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, SK
n KONGRESOVÝ JAZYK
slovenský, èeský,
anglický jazyk - bez tlmoèenia
n HLAVNÉ TÉMY
Varia
Blok FAN klub FAG
n INFORMÁCIE ON-LINE
www.ocnykongrespoprad.sk
www.soska.sk
www.progress.eu.sk
¡ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
¡
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n AKTÍVNA ÚÈAS, PASÍVNA ÚÈAS
aktívna do 15.9.2014 , pasívna aj poèas kongresu
n POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH
dåžka prednášky: 7 minút, po uplynutí termínu bude prezentácia automaticky vypnutá
n TECHNICKÉ POZNÁMKY
prednášky - vo formáte Microsoft PowerPoint 2010
postery ve¾kos 80 cm (šírka) x 120 cm (výška), technika - multimediálna projekcia
n POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV
prednášky bez abstraktov nebudú zaradené do odborného programu
n TERMÍN ZASLANIA ABSTRAKTOV
do 15.9.2014 na e-mail adresu: [email protected]
n POPLATOK ZA SPOLOÈENSKÝ VEÈER
spoloèenský veèer - 15,- EUR
n REGISTRAÈNÝ POPLATOK
ÈLENOVIA SOS A ÈOS
OSTATNÍ LEKÁRI
NEPRACUJÚCI DÔCHODCOVIA
DO 15. 09. 2014
70,- EUR
90,- EUR
10,- EUR
PO 15. 09. 2014
90,- EUR
110,- EUR
15,- EUR
PO 15. 10. 2014
110,- EUR
130,- EUR
20,- EUR
n SPÔSOB PLATBY REGISTRAÈNÉHO POPLATKU
Progress CA, s.r.o.,
Peòažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.
Èíslo úètu: 43 5022 5849/3100
IBAN: SK 36 3100 0000 0043 5022 5849
SWIFT: LUBASKBX
Rozhodujúci je dátum platby alebo dátum bankového prevodu.
Registraèný poplatok je vrátane DPH a zahàòa úèas na odbornom programe, certifikát o úèasti, obèerstvenie
poèas kongresu, propagaèné kongresové materiály, obed 24.10.2014
Poplatok nezahàòa: úèas na spoloèenskom veèere
n UBYTOVANIE
Rezervácie ubytovania do 19.9.2014 online na www.ocnykongrespoprad.sk
Kontaktná adresa:
Progress CA, s.r.o., Mgr. Martina Hrušíková, Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Tel.: +421 55 68 06 261, +421 905 753 183, Fax: +421 55 68 06 156
e-mail: [email protected]
www.progress.eu.sk
n KREDITY SACCME
Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí SACCME. Potvrdenie o úèasti si bude možné vyzdvihnú
v posledný deò kongresu pri registrácii.
Download

vo formáte PDF