Slovenská pediatrická spoloènos SLS
Slovenská nefrologická spoloènos SLS
Sekcia detskej nefrológie
7. SLOVENSKÁ
KONFERENCIA
DETSKEJ
NEFROLÓGIE
s medzinárodnou úèasou
5. - 6. JÚN 2014
HOTEL YASMIN, KOŠICE
Hlavné odborné témy
So¾ a oblièky
KDIGO - praktické odporúèania pre klinickú prax
Zriedkavé choroby v nefrológii
Interdisciplinárna spolupráca
Aká je Vaša diagnóza?
Varia
Prezident konferencie
Prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
PROGRAM
ABSTRAKTY
informácie on-line a registrácia:
www.nefro-kosice.sk
7. SLOVENSKÁ KONFERENCIA DETSKEJ NEFROLÓGIE
5. - 6. jún 2014, Hotel Yasmin, Košice
Milí priatelia,
srdeène vás pozývame na 7. Celoslovenskú konferenciu detskej nefrológie s medzinárodnou
úèasou, ktorá sa uskutoèní v dòoch 5.-6. júna 2014 v Košiciach.
Dobrých dôvodov, preèo sa zúèastni na konferencii je hneï nieko¾ko. Pripravili sme pre vás obsažný
a široko koncipovaný odborný program, ktorý pokrýva najdôležitejšie oblasti detskej nefrológie.
Za hlavné odborné témy sme zvolili „So¾ a oblièky“, KDIGO odporúèania v klinickej praxi, èi
interaktívny edukaèný workshop „Aká je vaša diagnóza?,“ v ktorom si môžete otestova vedomosti
pri riešení zložitých diagnostických orieškov. Rozhodujete sa správne? Alebo by ste volili odlišný
klinický postup…?
Pálèivá problematika „soli“ je úzko spätá s oblièkami a prelína sa fakticky celou nefrológiou. No
kým v bájnej rozprávke stelesòuje „So¾ nad zlato” mystické víazstvo dobra nad zlom, v reálnom
svete zápasíme s enormným nadbytkom soli. Èo prináša vysoký príjem sodíka a ako treba úèinne
bojova proti „slanému“ konzumu prednesie zakladate¾ svetovej odbornej asociácie World Action on
Salt and Health (WASH) a prezident Britskej Hypertenziologickej Spoloènosti - profesor Graham
MacGregor z Londýna. Z ïalších vzácnych hostí vystúpi profesor George Reusz z Budapešti, ktorý
nás vtiahne do tajomného sveta ciliopatií.
Hoci nefrotický syndróm a infekcie moèových ciest sú každodenným chlebíèkom v ambulancii
nefrológa, názory na diagnostický manažment èi efektívnu lieèbu sa èasto rozchádzajú. V bloku
KDIGO vám prinesieme „updatované“ klinické praktické odporúèania, ktoré vzišli z relevantných
vedeckých dôkazov analyzovaných konzorciom popredných svetových expertov. Dôležitou súèasou
KDIGO sú aj dlho oèakávané ucelené postupy u deti s CKD, ktoré zjednocujú definíciu, klasifikáciu,
hodnotenie progresie a koncízny manažment uremických komplikácií.
Last but not least, vás iste zaujme sympózium o zriedkavých chorobách. Prinesie najnovší poh¾ad
na etiológiu HUS, cystinózu a Fábryho chorobu a najmä modernú patogenetickú lieèbu, ktorá
dokáže úèinne zvráti nepriaznivý osud chorých. A ak ste si z pestrej odbornej ponuky ešte nevybrali,
urèite vás oslovia zaujímavé prednášky v bloku varia.
Pracovné konferencie sú aj vhodnou príležitosou na priate¾ské stretnutia s kolegami. V elegantnom
interiéri Hotela Yasmin si užijeme príjemné profesionálne aj spoloèenské veèerné posedenie.
Veï ako som s¾úbila, dobrých dôvodov preèo prís na konferenciu je nieko¾ko...
Vitajte v Košiciach na 7. Celoslovenskej pediatrickej nefrologickej konferencii!
Prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
2l
7. SLOVENSKÁ KONFERENCIA DETSKEJ NEFROLÓGIE
5. - 6. jún 2014, Hotel Yasmin, Košice
Prezident konferencie
Prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
Miesto konania
Hotel Yasmin, Tyršovo nábr. 1, 040 01 Košice, SK
Jazyky konferencie
slovenský jazyk, èeský jazyk, anglický jazyk bez tlmoèenia
Technické poznámky
Trvanie prednášok: 10-20 minút (pod¾a rozhodnutia výboru konferencie)
Technika: dataprojektor, videoprojekcia DVD
Abstrakty
Libuša Herichova, Klinika detí a dorastu UPJŠ LF, Tr. SNP 1, 040 66 Košice, SK
tel.: +421 55 235 41 32, e-mail: [email protected]
Ostatné
Súèasou konferencie bude aj prezentácia firiem
Registraèný poplatok
do 17.5.2014
lekári
sestry
sprevádzajúca osoba
20,- EUR
10,- EUR
5,- EUR
na mieste
25,- EUR
12,- EUR
7,- EUR
Registraèný poplatok prosíme uhradi na úèet: Progress CA, s.r.o.
Peòažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s. Košice
Èíslo úètu: 43 5022 5849/3100 IBAN: SK 36 3100 0000 00 435022 5849 BIC: LUBA SKBX
Variabilný symbol Vám bude pridelený po Vašej online registrácii.
Registraèný poplatok obsahuje: konferenèné materiály, úèas na prednáškach a workshopoch, úèas
na edukaènom sympóziu „Aká je Vaša diagnóza“.
Ubytovanie zabezpeèuje
Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK,
Gabriela Šujanová, mobil: +421 918 622 533, tel.: +421 55 6806193, fax: +421 55 6806156
e-mail: [email protected]
www.progress.eu.sk
Hotel Yasmin ****
jednolôžková
dvojlôžková
od 82,- EUR
od 103,- EUR
Ubytovanie je v termíne od 4. - 6. 6. 2014. Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH.
Uvedené ceny zahàòajú raòajky a nezahàòajú mestskú daò, t.j. 1,50 EUR s DPH/osoba/noc.
Poèet miest v hoteli je obmedzený, odporúèame vèasnú objednávku.
Kredity
Konferencia bude zaradená do zoznamu kreditovaných podujatí SACCME
Informácie on-line a registrácia
www.nefro-kosice.sk
www.progress.eu.sk
l3
ODBORNÝ PROGRAM
5. 6. 2014 - ŠTVRTOK
n 7.30
Registrácia
n 9.00
Slávnostné otvorenie
n
•
•
•
9.10 - 10.45 SO¼ A OBLIÈKY
MacGregor, G.A. (Londýn): Salt - Time for Action
Spustová, V.: Bilancia vápnika u pacientov s chronickým ochorením oblièiek
Šebeková, K., Koborová, I., Kollárová, R., Hlavatá, A., Podracká, ¼.: Asymptomatická
hyperurikémia a komponenty metabolického syndrómu u mladistvých
n 10.45-11.00 Prestávka
n 11.00-12.15 KLINICKÉ ODPORÚÈANIA POD¼A KDIGO A K/DOQI
• Podracká, ¼.: Lieèba nefrotického syndrómu u detí - praktické odporúèania pod¾a KDIGO
• Kovács, L., Rišková, V., Babinská, K., Jankó, V., Nagyová, G.: Vyšetrenie glomerulovej filtrácie
u detí - ktorý vzorec je lepší?
• Furková, K., Šašinka, M., Topo¾ský, I.: Chronická oblièková choroba (CKD) z poh¾adu odporúèaní
KDIGO
• Podracká, ¼.: Porucha rastu u detí s chronickou oblièkovou chorobou - odporúèania pre
diagnostiku a lieèbu pod¾a K/DOQI
n 12.15-13.15 Obed
AKTUALITY V DETSKEJ NEFROLÓGII
n 13.15-14.30
• Jankó, V., Kovács, L.: Infekcie moèových ciest - od diagnózy až k pozápalový jazvám
• Kurcinová, Z.: Lieèba recidivujúcich infekcií moèových ciest v detskom veku - prínos imunomodulaènej terapie
• Ko¾vek, G., Podracká, ¼.: Nefrektómia - poh¾ad detského nefrológa
• Kurcinová, Z.: Nefrektómia - poh¾ad detského urológa
• Prochotská, K, Kovács, L: Diferenciálna diagnostika hypertenzie u detí
n 14.30-14.45
Prestávka
n 14.45-16.30 INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA
• Škapincová, A.: Zobrazovacie metódy v nefrológii - od minulosti k súèasnosti
• Vargová, V., Berová, M., Mrážik, P., Podracká, ¼.: Juvenilný systémový lupus erythematosus
- hodnotenie klinickej aktivity a dlhodobých následkov choroby
• Gerecová, K.: Oèkovanie detí s imunosupresívnou lieèbou pod¾a KDIGO
• Rosenbergerová, T.: Osobnos dieaa s primárnou noènou enurézou
• Belovièová, M., Gracová, A., Švirková, H.: Kúpe¾ná lieèba ako neoddelite¾ná forma starostlivosti
o detského nefrologického pacienta
n 16.30-17.30
PLENÁRNA SCHÔDZA SEKCIE DETSKEJ NEFROLÓGIE
n 19.00
SPOLOÈENSKÝ VEÈER
4l
ODBORNÝ PROGRAM
6. 6. 2014 - PIATOK
n
•
•
•
•
•
AKÁ JE VAŠA DIAGNÓZA?
8.30-10.00
Kovács, L.: Polydipsia u jednovajeèných dvojièiek v adolescentnom veku
Kubejová, K., Podracká, ¼.: Nie je kameò ako kameò
Urbanová, V.: Keï oblièky šetria so¾/ou
Dluholucký, M., Oravec, J., Vaníková, L.: AME - zriedkavá príèina hypertenzie
Brndiarová, M., Antonyová, M., Bánovèin, P.: Alportov syndróm a gravidita
n 10.00-10.15
Prestávka
n 10.15-11.00
ATYPICKÝ HEMOLYTICKO - UREMICKÝ SYNDRÓM (AHUS) U DETÍ ŽIVOT OHROZUJÚCE OCHORENIE
• Malina, M. (Praha): Atypický hemolyticko-uremický syndróm - diagnostika a management
závažního onemocnìní
• Podracká, ¼., Antonyová, M.: Efektívna lieèba eculizumabom u pacientov s atypickým
hemolyticko-uremickým syndrómom (aHUS) - kazuistiky
n 11.00-11.15
Prestávka
DEDIÈNÉ CHOROBY OBLIÈIEK
n 11.15-12.30
• Reusz, G. (Budapeš): Clinical aspects of ciliopathies
• Nagyová, G., Kizeková, Z., Popelková, J., Ilenèíková, D., Kovács, L.: Diea s ve¾kými oblièkami
- autozómovo recesívna polycystická choroba oblièiek
• Kovács, L., Hlavatá, A.: Fábryho choroba - renálne komplikácie u detí a adolescentov
n 12.30-13.00
SYMPÓZIUM PODPOROVANÉ Z EDUKAÈNÉHO GRANTU FIRMY
ORPHAN EUROPE
• Nefropatická cystinóza- symptómy, diagnostika a lieèba
n 13.30
ZÁVER KONFERENCIE
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prezidentka Slovenskej nefrologickej spoloènosti
prezident Slovenskej pediatrickej spoloènosti
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
prezident sekcie detskej nefrológie
prezidentka konferencie
l5
Download

nefro14 prog a5.pdf - Nemocnica Košice