CHORVÁTSKO
TALIANSKO
RAKÚSKO
ÈESKO
SLOVENSKO
2015
Z¼AVA!
za skorý náku
p
až do výšky
25%
Bratislava, Vajnorská 34
Tel.: +421 (0)2 44 63 51 41, 43, 33 Fax: +421 (0)2 44 63 51 32
Web: www.nikslovakia.com
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Skype: nik-slovakia3, nik-slovakia, nikslovakia1, cknik1
1
Z¾avy pre stálych klientov (ktorí boli s našou CK na pobyte minimálne 2 x)
Celoroèná z¾ava 7 % pre pobyty organizované cestovnou kanceláriou N.I.K. Slovakia s.r.o. a zakúpené priamo v CK (pred zakúpením pobytu je nutné
nahlásiś, že si chcete uplatniś uvedenú z¾avu).
Z¾avy pre študentov a dôchodcov
Celoroèná z¾ava 5 % pre pobyty organizované cestovnou kanceláriou N.I.K. Slovakia s.r.o. a zakúpené priamo v CK (pred zakúpením pobytu je nutné
nahlásiś, že si chcete uplatniś uvedenú z¾avu).
Do 31.12.2014
KRAJINA
Z¼AVA
Chorvátsko
10 - 25 %
Taliansko
10 – 30 %
Slovensko
9 – 20 %
Èesko
9%
Do 31.1.2015
KRAJINA
Z¼AVA
Chorvátsko
8 - 20 %
Taliansko
8 – 28 %
Slovensko
7 – 15 %
Èesko
7%
Do 28.2.2015
KRAJINA
Z¼AVA
Chorvátsko
8 - 20 %
Taliansko
6 – 26 %
Slovensko
5 – 13 %
Èesko
5%
Do 31.3.2015
KRAJINA
Z¼AVA
Chorvátsko
7 - 15 %
Taliansko
5 – 25 %
Slovensko
4 – 10 %
Èesko
4%
Z¾avy nie je možné kumulovaś.
Ešte viac zliav a destinácii nájdete na našej stránke www.nikslovakia.com alebo Vám radi vypracujeme individuálnu ponuku presne pod¾a Vašich
predstáv.
Dôležite informácie k pobytu v Chorvátsku:
Všetky popisy, uvedené v katalógu sú na základe známych skutoèností k dòu vydania katalógu.
Vzdialenosti od pláže sú cca od urèitého komplexu alebo vily. Uvedená vzdialenosś je vzdialenosś k najbližšej pláži.
Umiestòovanie klientov do izieb v hoteloch alebo pride¾ovanie apartmánov èi štúdií je plne v kompetencii vedenia hotelov alebo majite¾ov
apartmánov.
Ubytovanie v deò príhodu je po 14:00 hodine. Klienti, ktorí majú záujem o skorší check in informujú sa v CK vopred. Ubytovacie zariadenia v deò
odchodu musia byś uvo¾nené do 9:00 hodiny.
Klienti ubytovaní v apartmánoch si vykonávajú upratovanie poèas pobytu sami. Toaletné a èistiace potreby je potrebné si priniesś ( toaletný papier,
mydlo , èistiace potreby), ak nie je uvedené inak. Závereèné upratovanie je povinné. V prípade, že apartmán nebude uprataný , má právo majite¾
zariadenia vypýtaś si poplatok.
Pri niektorých apartmánoch sa platí kaucia, ktorá bude pri odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späś.
Klientom sú v prípade núdzi nápomocní naši partneri , ktorí nás zastupujú (recepcia hotela, lokálna agentúra, majite¾ vilky).
Odporúèame Vám vziaś si so sebou prípravky proti hmyzu a obuv do vody.
2
www.nikslovakia.com
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Doprava je zabezpeèená klimatizovanými autobusmi alebo klimatizovanými mikrobusmi, ktoré odchádzajú z rôznych miest na Slovensku.
Nako¾ko sú nástupné miesta rôzne a je ich ve¾a, môže sa staś, že poèas cesty po Slovensku budú klienti prestupovaś z jedného autobusu do druhého. Vo väèšine prípadov
je prestupným miestom Bratislava, príp. iné väèšie mesto. V Chorvátsku klienti vystupujú v jednotlivých destináciách po trase.
Obojsmerná doprava klimatizovaným autobusom:
ISTRIA A KVARNER
Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, Medulin, Rabac, Opatija, Crikvenica, Novi Vinodolski, Selce, Šilo, Krk, Baška
85,- EUR/os.
SEVERNÁ DALMÁCIA
Ostrov Pag (Pag, Novalja), Posedarje, Privlaka, Zaton, Zadar/prístav, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, ostrov Murter (Tisno,
Murter), Tribunj, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir
89,- EUR/os.
STREDNÁ A JUŽNÁ DALMÁCIA
Split/prístav, Podstrana, Omišská riviéra, Makarská riviéra (Brela, Baška Voda, Promajna, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora),
Igrane, Drvenik, Gradac, Ploče, Klek, Orebič, Slano, Dubrovnik, Mlini
96,- EUR/os.
V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava a DPH.
UPOZORNENIE: INFANT – dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, to znamená platí cenu autobusovej dopravy.
Trasy na Istriu, Kvarner, do Severnej a Strednej Dalmácie vedú cez Bratislavu, kde sa väèšinou prestupuje.
Príplatky za nástupné miesta (Istria, Kvarner, Severná a Stredná Dalmácia):
Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Spišská Nová Ves - Východ
13,- EUR
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Prievidza, Čadca, Rimavská Sobota, Lučenec,
Partizánske, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Považská Bystrica, Topoľčany, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom - Stred
11,- EUR
Komárno, Levice, Nitra, Piešťany, Senica, Malacky, Trnava, Sereď - Západ
7,- EUR
Bratislava
bez príplatku
Priame trasy z uvedených miest do Istrie, Kvarneru a Dalmácie sa uskutočnia pri minimálnom počte 35 cestujúcich.
UPOZORNENIE:
V rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient poèítaś s možnosśou prestupu zo zvozových autobusov, mikrobusov alebo osobných aút. Väèšina liniek nadväzuje
na hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste v Bratislave alebo v Košiciach, resp. NA URÈENOM MIESTE V ZAHRANIÈÍ a preto sa môžu vyskytnúś èasové
posuny (z dôvodu dopravnej situácie). Upozoròujeme, že trasa po území SR nemusí vždy viesś najkratším smerom. Vzh¾adom k nepredvídaným okolnostiam môže
dôjsś k predåženiu èasu prepravy.
Batožina - každý cestujúci má nárok ns prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg a 1 ks príruènej batožiny. Nadrozmernú batožinu - bicykle, surfy a pod., ako aj zvieratá neprepravujeme!
Bližšie informácie o nástupných mestach v poboèke našej CK, v prípade nedostatoèného poètu cestujúcich môže byś preprava v okrajových termínoch zrušená.
Trasa z východného Slovenska priamo do Chorvátska: informácie v CK..
Trasa zo stredného Slovenska RK, ZA, MT, PD, ZH, BB, ZV, VK priamo do Chorvátska: informácie v CK.
Ostatné príplatky:
Príplatok za 2. týždeò (okrem Istrie): 22,- EUR, obojsmerná preprava v rozpätí dlhšom ako sú 2 týždenné turnusy za sebou sa považuje za 2 jednosmerné prepravy.
Príplatok za zakúpenie samostatnej obojsmernej dopravy: 14,- EUR
Jednosmerný cestovný lístok -80% z ceny obojsmerného cestovného lístka + 50% z príplatku za nástupné miesto. Príplatok za zakúpenie samostatnej jednosmernej dopravy:
9,- EUR
Príplatok za miesta v prednej èasti autobusu (prvých 6 rád): 7,- EUR
ZMENA TRASY A NÁSTUNÝCH MIEST ORGANIZÁTOROM VYHRADENÁ.
Upozornenie: maximálna hmotnosś batožiny je 20 kg na osobu + 1 ks príruènej batožiny.
LETECKÁ DOPRAVA, ŽELEZNIÈNÁ DOPRAVA – bližšie informácie v CK.
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Pri individuálnej doprave je nástup na pobyt v sobotu (po 14.00 hod.), ukonèenie pobytu tiež v sobotu (do 10.00 hod.). V niektorých ubytovacích zariadeniach sú možné
pobyty aj na ¾ubovo¾ný poèet nocí (9,10,11,12 nocí – predsezóna, posezóna). V tomto prípade musí pobyt zaèínaś alebo konèiś sobotou.
Technické informácie o Chorvátsku:
Oficiálny názov: Republika Hrvatska
Rozloha: pevninová časť Chorvátska má rozlohu 56.542 km²,
rozloha priľahlého mora je 31.067 km²
Počet obyvateľov: 4.437.460
Jazyk: chorvátčina
Hlavné mesto: Záhreb (Zagreb) – 779.145 obyvateľov
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
Prilaz Djure Deźelića 10, 10 000 Zagreb
Tel. 00385/(0)1/4848941, 4848944
Fax. 00385/(0)1/4848942
Mena: Kuna
Praktické telefónne èísla:
Medzinárodná predvo¾ba do Chorvátska: + 385
Záchranná zdravotná služba: 194
Hasièi: 193
Polícia: 192
Národné námorné pátracie a záchranné centrum: 195
Jednotné èíslo pre všetky núdzové situácie: 112
Všeobecné informácie: 18981
Informácie o miestnych a medzimestkých telefónnych èíslach: 11880, 11888
Informácie o medzinárodných telefónnych èíslach: 11802
Predpoveï poèasia a situácia na cestách: 060 520 520
Chorvátsky autoklub (HAK):
Pomoc na ceste: 1987
(Ak telefonujeme zo zahranièia alebo z mobilného telefónu, vytoète èíslo + 385 1 1987) +385 1 4640 800
Web: www.hak.hr. E-mail: [email protected]
3
OBSAH
CHORVÁTSKO
UMAG.................................................... 5
NOVIGRAD .......................................... 7
POREÈ................................................... 7
RABAC ................................................ 10
ÈERVAR PORAT ................................. 8
CRES ...................................................... 8
BARBARIGA ........................................ 9
OPATIJA ................................................ 9
OSTROV KRK..................................... 10
CRIKVENICA .................................... 16
SELCE ................................................. 17
NOVI VINODOLSKI ......................... 17
OSTROV RAB ..................................... 18
OSTROV PAG .....................................20
PETRÈANE ........................................ 24
POSEDARJE .......................................25
VIR........................................................25
BIOGRAD NA MORU ...................... 27
PRIVLAKA..........................................29
Sv. FILIP I JAKOV..............................29
OSTROV UGLJAN.............................30
PIROVAC .............................................30
OSTROV MURTER ............................32
TRIBUNJ ............................................. 34
VODICE............................................... 34
ŠIBENIK ..............................................36
TROGIR,ÈIOVO .................................38
OMIŠ - OMIŠSKÁ RIVIÉRA ............ 41
BAŠKA VODA ....................................43
MAKARSKA .......................................44
PROMAJNA ........................................45
PODGORA .......................................... 47
ŽIVOGOŠÈE.......................................49
OSTROV BRAÈ ..................................49
OSTROV HVAR ..................................50
PELJEŠAC – OREBIÈ....................... 51
OSTROV KORÈULA .........................52
TALIANSKO
LIGNANO ...........................................53
BIBIONE .............................................56
CAORLE ..............................................59
PORTO SANTA MARGHERITA ..... 61
LIDO ALTANEA................................63
LIDO DI JESOLO ..............................64
RAKÚSKO .........................................68
ÈESKO
ŠPINDLERÙV MLÝN .......................69
ÈESKÝ KRUMLOV ...........................69
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU............70
ÈESKÉ BUDEJOVICE ......................70
SLOVENSKO
ŠTÚROVO ........................................... 71
BANSKÁ ŠTIAVNICA ......................73
SKLENÉ TEPLICE ............................75
PATINCE ............................................. 76
PODHÁJSKA ...................................... 77
VE¼KÝ MEDER.................................78
DUDINCE ...........................................79
PIEŠŤANY ..........................................80
TURÈIANSKE TEPLICE ................. 81
NÍZKE TATRY ...................................82
VYSOKÉ TATRY ................................83
4
Milí klienti a kolegovia,
pobytové zájazdy vïaka Vám ponúkame už 20-tu sezónu, preto sa Vám aj touto cestou chceme
poïakovaś za Vašu priazeò a dôveru, ktoré ste nám doteraz preukázali. Naše dlhoroèné skúsenosti
sme pretavili do katalógu pre rok 2015. Budeme radi, ak si vyberiete z ponuky pobytových zájazdov
2015 a veríme, že vybraná dovolenka naplní vaše oèakávania.
Cestovanie a spoznávanie cudzích krajín a kultúr je pre každého z nás obohacujúcim prvkom, preto
sme pre Vás pripravili bohatú ponuku zájazdov v ob¾úbených destináciách: Chorvátsko, Taliansko,
Rakúsko, Slovensko a Èeská republika.
Pozornosś našich klientov by sme chceli upriamiś na využitie „First Moment Zliav“, ktoré sú
výhodnejšie ako „Last Moment Z¾avy“. Prinášajú nielen nižšiu cenu ale aj viac možností výberu
kvalitnejšieho ubytovania. Bolo by na škodu ich nevyužiś pri výbere vašej dovolenky.
Požiadavky klientov a cestovných agentúr sme zoh¾adnili a prinášame Vám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vysoké „First Moment z¾avy“ a akcie vo všetkých destináciách.
Rozšírenú ponuku apartmánov a viliek na Istrii.
Výnimoèné nízke ceny apartmánov nachádzajúcich priamo na plážach na ostrove Vir.
Apartmány a vilky na ostrove – Pag v meste Novalja v blízkosti pláže Zrèe.
Nové all inclusive hotely.
Deti do 12 rokov u nás vo vybraných hoteloch zdarma.
Dovolenka s domácimi zvieratkami.
Skrátené alebo predåžené pobyty pod¾a želania.
Nástupy na pobyty aj v iné dni ako sobota vo vybraných hoteloch a apartmánoch.
Výhodné zájazdy pre kolektívy.
Nové pobyty v „mobil home“ v Živogošèi, Orebièi, Šibeniku.
Novinka – rezidencie v Lido Altanea v Taliansku.
Neodmyslite¾nou súèasśou ponuky je dlhodobá podpora pobytov v našej rodnej krajine – na
Slovensku. Krajina nachádzajúca sa v srdci Európy, je ako stvorená pre strávenie príjemnej letnej
i zimnej dovolenky. Termálne kúpaliská, kúpele, UNESCO pamiatky, prírodné krásy našich pohorí
ako Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Ve¾ká Fatra a ïalších. Radi by sme Vašu pozornosś upriamili na
známe termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove - ubytovanie v areáli i mimo areálu kúpaliska Vadaš so
vstupmi na bazény. V historicky bohatom meste Banská Štiavnica ponúkame klientmi vyh¾adávaný
penzión Kremenisko.
Naši pracovníci Vám ve¾mi radi poradia a pomôžu pri výbere dovolenky. Pobyty si môžete
rezervovaś a objednaś osobne, telefonicky, e-mailom a cez internet.
Celú ponuku zájazdov nájdete na www.nikslovakia.com
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme, že si z nej každý vyberie dovolenku pod¾a svojich predstáv.
Príjemnú dovolenku Vám želá kolektív CK N.I.K. Slovakia.
CHORVÁTSKO
2015
UMAG
Stredoveké mesteèko Umag je prvým turistickým strediskom na západnej strane Istrie pri ceste zo severu. Typické pre jeho okolie je èlenité pobrežie
s mnohými polostrovèekmi, borovicovými lesmi a bohatou stredomorskou vegetáciou. Okolie Umagu je bohaté na vinohrady. Umag je mesteèko plné
kontrastov, kde sa stretáva stará a nová architektúra.
a
dieĢ . r.
do 9 tis
grá
Hotel MOJ MIR***
Poloha: nachádza sa v stredisku Savudrija, cca 9 km od mesta Umag. Leží priamo pri mori a je obklopený
borovicovým hájom a bohatou zeleòou. Hotel sa skladá z hlavnej budovy a bungalovov.
Služby, šport, zábava: reštaurácia á la carte s terasou, trezor na recepcii za poplatok, vonkajší bazén s morskou
vodou, animaèný program pre deti aj dospelých, mini klub pre deti, tenisové kurty, tenisová škola, minigolf, stolný
tenis, plážový volejbal, ihrisko pre loptové hry, vodné športy na pláži, bezplatné parkovanie.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/ WC, SAT/TV, telefón a balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: betónová a kamenná, cca 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -25%.
DieĢa do 9 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa 9-12 rokov na 3. lôžku-50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -25%.
Typ
izby
28.05.-27.06.
05.09-12.09.
27.06.-11.07.
29.08.-05.09.
11.07.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
1/2
310
350
410
410
Hotel ADRIATIC*
Poloha: nachádza sa v stredisku Punta v bezprostrednej blízkosti mora, 2 km od Umagu.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, lobby bar, reštaurácia á la carte (Sueño Latino), vnútorný bazén s morskou vodou
(od 01.06. do 15.09. je zatvorený), sauna, masáže, kozmetický a kadernícky salón, trezor na recepcii (za poplatok),
nestrážené parkovisko. V blízkosti sa nachádza športový areál – 8 tenisových kurtov, stolný tenis, plážový volejbal,
vodné športy.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby, kúpe¾òa /WC, telefón (hotel), niektoré izby majú balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: betónová, cca 70 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -25%.
Typ
izby
13.06.-27.06.
05.09.-12.09.
27.06.-11.07.
29.08.-05.09.
11.07.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
1/2
270
350
400
400
Turistické stredisko KANEGRA**
Poloha: nachádza sa v zálive obklopené bujnou zeleòou cca 10 km od centra Umagu.
Služby, šport, zábava: reštaurácie s terasami, pizzeria, snack bar, caffe bar, disko bar, supermarket, pošta, tenisové
kurty, animácie pre deti a dospelých, mini klub pre deti 5-13 r., stolný tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, detské
ihrisko, vodné športy. Hostia môžu za poplatok využívaĢ wellness centrum v blízkych hotelov Sol Umag a Sol Koralj.
MožnosĢ pobytu s domácim miláèikom.
Ubytovanie:
App/4 „B“ – spálòa s dvomi lôžkami, kuchynský kút, obývacia izba s dvojlôžkovým gauèom, kúpe¾òa/WC, terasa,
TV/SAT, telefón.
App/5 „B“ – 2 spálne s dvomi lôžkami, obývacia izba s dvojlôžkovým gauèom, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, terasa,
TV/SAT, telefón.
App/6 „B“– 2 spálne s dvomi lôžkami, obývacia izba s dvomi gauèmi, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, terasa, TV/
SAT, telefón.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ doobjednania polpenzie.
Pláž: kamienková s pozvo¾ným vstupom do mora, cca 250 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Typ
apartmánu
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Príplatok za polpenziu: 140,-€/os./týž. (deti do 5 rokov zdarma, deti 5-14 rokov -50%).
Poplatok za psa: 13,-€/deò, (na vyžiadanie-platí sa na mieste).
24.04.-23.05.
12.09.-20.09.
23.05.-20.06.
05.09.-12.09.
20.06.-27.06.
29.08.-05.09.
App/4 Bgw
310
355
630
810
950
980
App/5 Bgw
340
410
725
925
1085
1110
App/6 Bgw
380
450
790
990
1180
1200
27.06.-11.07.
11.07.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
5
POLYNESIA APARTEMENTS***
Poloha: turistické stredisko Katoro, bezprostredná blízkosĢ mora, 2 km od centra Umagu.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, vonkajší bazén pre deti i dospelých (sladká voda), tenisové kurty, minigolf, volejbal, stolný tenis, denné a veèerné programy pre dospelých, animácie pre deti (detský klub), taneèná terasa, vnútorná sála, ihrisko na
basketbal, futbal a hádzanú, jazdecké centrum, tobogan, trampolíny, parkovanie. MožnosĢ pobytu s domácim miláèikom.
Ubytovanie:
Štúdio/3 – obývacia miestnosĢ s tromi lôžkami.
App/3 – spálòa (2 lôžka), obývacia miestnosĢ – gauè pre 1 osobu.
App/4 – spálòa (2 lôžka), obývacia miestnosĢ – rozĢahovací gauè pre 2 osoby.
App/5 – spálòa (2 lôžka), obývacia miestnosĢ – rozĢahovací gauè pre 2 osoby + 1 lôžko.
Všetky apartmány sú vybavené kuchynským kútom na varenie a stolovanie, kúpe¾òa/ WC, SAT/TV, telefónom a balkónom
resp. terasou. Väèšina apartmánov má vonkajší krb.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ doobjednaĢ polpenziu.
Pláž: kamenistá s upravenými betónovými plochami vzdialená 50 – 300 m.
Typ
apartmánu
24.04.-23.05.
12.09.-27.09.
23.05.-20.06.
05.09.-12.09.
20.06.-27.06.
29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
11.07.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
Štú/3
240
330
510
675
740
740
App/3
320
420
660
880
980
980
App/4
340
460
730
970
1055
1075
App/5
370
495
800
1055
1160
1180
a
dieĢ . r.
do 9 tis
grá
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Príplatok za polpenziu: 170,-€/os./týž. (deti do 5 rokov zdarma,
deti 5-14 rokov -50%).
Poplatok za psa: 13,-€/deò, (na vyžiadanie-platí sa na mieste).
Hotel SIPAR***
Poloha: nachádza sa priamo na pláži, 1 km od centra mesta Umag, v turistickom stredisku Punta.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, á la carte reštaurácia s otvorenou terasou na pláži, vnútorný bazén, 3
vonkajšie bazény s morskou vodou z toho dva detské, masážny salón, tenisové kurty s tenisovou školou, mini klub pre
deti, živá hudba.
Ubytovanie:
Izba Classic – 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa /WC, SAT/TV, telefón, klimatizácia, balkón, strana park.
Izba Premium – 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/ WC, SAT/TV, telefón, klimatizácia, balkón, strana more.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: upravená betónová pláž priamo pred hotelom.
Typ izby
16.05.-23.05.
12.09.-20.09.
23.05.-27.06.
05.09.-12.09.
27.06.-11.07.
29.08.-05.09.
11.07.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.22.08.
1/2 Classic Balkón
400
440
540
630
660
1/2Premium Balkón /more
450
500
610
700
730
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu
na 7 nocí, polpenziu, pobytovú taxu,
DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15
€/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò
(poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -25%.
DieĢa do 9 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa 9-12 rokov na 3. lôžku-50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -25%.
Turistické stredisko SAVUDRIJA**
Poloha: nachádza sa v tichom prostredí v èasti Savudrija, ktorá je najzápadnejšou èasĢou Chorvátska, cca 9 km od
centra Umagu, obklopené zeleòou v bezprostrednej blízkosti mora.
Služby, šport, zábava: centrálna recepcia a reštaurácia, terasa so živou hudbou, vonkajší bazén s morskou vodou,
animácie pre deti aj dospelých, mini klub pre deti 5-13 r., tenisové kurty, ihrisko, plážový volejbal, vodné športy na
pláži. MožnosĢ pobytu s domácim miláèikom.
Ubytovanie:
Apartmány ***:
App/6 – dve 2-lôžkové spálne, obývacia miestnosĢ s dvomi lôžkami, kuchynský kút, kúpe¾òa/ WC, SAT/TV, telefón,
balkón alebo terasa.
Stravovanie:, apartmány – individuálne, možnosĢ doobjednania polpenzie.
Pláž: kamenistá, cca 200 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
úpadku CK).
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Príplatok za polpenziu: 140,-€/os./týž. (deti do 5 rokov
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
zdarma, deti 5-14 rokov -50%).
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
Poplatok za psa: 13,-€/deò, (na vyžiadanie-platí sa na mieste).
Typ apartmánu
26.05.-20.06. / 05.09.-12.09.
20.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
11.07.-25.07. / 22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
App/6
440
820
1070
1200
1240
STELLA MARIS RESORT
MELIA ISTRIAN VILLAS****
Cena zahàòa: prenájom
apartmánu na 7 nocí,
poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny,
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné
poistenie 2,15€/os./deò,
6
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5
Eur/os.deò (poistenie
pre prípad úpadku CK).
Doplatok: polpenzia
170,-€/osoba-tyždeò, do
5 r. gratis, 5-14 r.-50%.
Poloha: nachádza sa v stredisku Stella Maris blízko pri mori,
v pokojnom borovicovom háji, 2 km od centra mesta Umag.
Služby, šport, zábava: parkovanie v prevádzke 24 hodín denne v blízkosti osídlenia, pranie, izbový servis, pripojenie
k internetu, oddelené postele alebo manželská poste¾, v blízkosti sa nachádza množstvo možností pre športové aktivity: tenisová škola, vodné športy, minigolf, stolný tenis, plážový volejbal, športová hala, jazdecké centrum (Katoro),
potápaèské centrum , požièovòa bicyklov, medzinárodne uznávané tenisové centrum ATP s 15 tenisovými kurtmi.
Ubytovanie:
Villa 2+2 – jedna 2-lôžková spálòa, obývacia izba s 2-lôžkovou rozkladacou pohovkou, kuchyòa, jedáleò, kúpe¾òa/
WC, terasa, SAT/TV s plochou obrazovkou, klimatizácia/kúrenie (centralizované).
Villa 4+2 – dve 2-lôžkové spálne, obývacia izba s 2-lôžkovou rozkladacou pohovkou, kuchyòa, jedáleò, kúpe¾òa/WC,
terasa, SAT/TV s plochou obrazovkou, klimatizácia/kúrenie (centralizované).
Stravovanie: možnosĢ doobjednania polpenzie.
Pláž: kamienková, betónová a prírodná.
Typ izby
24.04.-23.05. / 12.09.-05.10.
23.05.-20.06. / 05.09.-12.09.
20.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
11.07.-25.07. / 22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
V2+2
725
1210
1550
1900
2120
2260
V4+2
1020
1710
2210
2710
3040
3200
POREÈ
Poreè je najväèším strediskom cestovného ruchu na Istrii a je pozoruhodný svojimi historickými pamiatkami. Najväèšou atrakciou mesta je Eufráziova
bazilika – jedineèný komplex sakrálnych stavieb (3.-20.st.). Na západnom pobreží Istrijského polostrova sa v dåžke 64 km rozkladá Poreèská riviéra.
Moderné strediská turistiky vznikli v nadväznosti na staré mesteèko. Sú to napr.: Plava Laguna, Špadièi, Èervar, Brulo alebo Pical. Poreè 7 x za sebou
získal 1.miesto v súĢaži o „Modrý kvet“ – najlepšie mesto na Jadranskom pobreží.
Hotel DELFIN**
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Poloha: nachádza sa v turistickom stredisku Zelená laguna na slneènom polostrove, najbližšie k otvorenému moru,
5 km od mesta Poreè.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, aperitív bar, kaviareò, terasa, kaderníctvo, vonkajší bazén s morskou vodou, tenisové kurty, stolný tenis, futbalové ihriská, kasíno, Disco Club, športové centrum.
Ubytovanie:
Izby s balkónom - 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky pre dieĢa do 12 r. (len v izbách s balkónom), telefón, kúpe¾òa
/WC, balkón strana park alebo more. V izbách s prístelkou je málo priestoru na pohyb, nako¾ko izby sú malé a keï
sa dá do nich ešte prístelka, nie je tam takmer žiadny vo¾ný priestor.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: upravené betónové a kamenisté pláže, cca 100 m. Pláž bola za èistotu mora ocenená „Modrou vlajkou“.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Parkovanie: 1,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma (len v izbe BL,BLM).
DieĢa 12 -14 r. na prístelke - 50% (len v izbe BL,BLM).
DieĢa 14-18 r. na prístelke -20 % (len v izbe BL,BLM).
DieĢa do 14 r. s 1 dosp. osobou -30%
Typ
23.05.06.06.
06.06.20.06.
20.06.27.06.
27.06.04.07.
04.07.11.07.
11.07.08.08.
08.08.22.08.
22.08.29.08.
29.08.05.09.
05.09.12.09.
12.09.20.09.
1/2
260
290
335
340
360
385
350
330
305
220
205
1/2 BL
265
300
350
360
385
405
385
335
315
235
225
1/2 BLM
270
305
360
370
395
425
405
350
325
245
235
€
Apartmány ASTRA**
Poloha: nachádza sa v v upravenom lesoparku v meste Poreè.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, kaviarne, bary, zmenáreò, parkovisko za poplatok,
športoviská s tenisovými ihriskami, futbalové, volejbalové ihriská, požièovòa bicyklov, èlnkov.
Ubytovanie:
App/4 – 2x 2-lôžková spálòa s možnosĢou prístelky pre deti, kúpe¾òa/WC SAT- TV, telefón, terasa. (Prístelka: 160x60)
Stravovanie: individuálne s možnosĢou dokúpenia polpenzie (raòajky a veèere) formou bufetových stolov v hoteli Delfin.
Pláž: kamenistá s upravenými plochami na opa¾ovanie cca 50- 150 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Parkovanie: 1,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
Typ
25.04.16.05.
16.05.06.06.
06.06.13.06.
13.06.20.06.
20.06.27.06.
27.06.04.07.
04.07.25.07.
25.07.08.08.
08.08.15.08.
15.08.22.08.
22.08.29.08.
29.08.05.09.
05.09.04.10.
App/4
280
400
495
600
640
675
800
880
790
630
530
350
300
Prístelka
70
70
95
95
95
95
95
95
95
95
95
70
70
NOVIGRAD
€
RONA MAREDA
Poloha: nachádza sa 500 m od pláže, cca 150 m od obchodu, 200 m od reštaurácie, 4 km od centra mesta Novigrad.
Služby: parkovanie, domáce zvieratká možné za poplatok
Ubytovanie:
App/2+2– 2-lôžková spálòa (2 typy: manželská poste¾ alebo 2 samostatné postele), obývacia izba s rozĢahovate¾ným gauèom
pre 2 osoby, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, balkón.
App/2+2 – Comfort – spálòa s manželskou poste¾ou a samostatným lôžkom, obývacia izba s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2
osoby, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, balkón.
Štúdio/2 – obývacia izba s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2 osoby, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, balkón.
Stravovanie: individuálne .
Pláž: kamienková , kamenistá s vybetónovanými plochami.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
27.06.-11.07.
15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
Štúdio/2
200
305
325
420
510
App/2+2
230
345
370
460
550
App/2+2 comf.
250
370
410
510
600
7
ÈERVAR PORAT
Apartmány RONA ÈERVAR
€
Ide o kompletne zrekonštruovaný apartmánový dom, vybavený moderným nábytkom, kvalitne vybavenou kuchynkou, možnosĢou pripojenia na wi-fi na poschodí.
Poloha: nachádzajú sa v tichej èasti mesteèka Èervar Porat, cca 300 m od pláže, cca 200 m obchod a reštaurácia
a 200 m od centra.
Služby, šport, zábava: športové aktivity, výlety do Rovinju, Poreèu, Puly, Novigradu, od 1.6. má byĢ otvorený nový
aquapark ISTRALANDIA v blízkosti Novigradu s množstvom atrakcií pre deti a dospelých, v blízkosti detské
ihrisko, parkovanie, grilovanie.
Ubytovanie:
App/2+2 – spálòa pre 2 osoby, kuchynka, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, jedálenským kútom, kúpe¾òa/WC, TV/SAT, klimatizácia, terasa.
Stravovanie: individuálne .
Pláž: kamenistá , skalnatá cca 300 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
27.06.-11.07.
15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
Rona Volta št/2+2
230
360
390
480
570
Rona Volta A/2+2
240
380
420
520
620
Rona Volta A/2+2 comf.
290
430
480
570
700
Rona Volta A/4+2
330
525
590
690
830
Rona Èervar A/2+2
290
430
480
570
700
€
Apartmány RONA VOLTA
Ide o kompletne rekonštruované apartmány, vybavené moderným nábytkom, kvalitne vybavenou
kuchynkou, možnosĢou pripojenia na wi-fi na poschodí.
Poloha: nachádzajú sa v centre mesteèka Èervar
Porat, cca 250 m od pláže, cca 50 m obchoda
reštaurácia.
Služby, šport, zábava: športové aktivity, výlety do
Rovinju, Poreèu, Puly, Novigradu, od 1.6. má byĢ
otvorený nový aquapark ISTRALANDIA v blízkosti Novigradu s množstvom atrakcií pre deti
a dospelých, v blízkosti detské ihrisko, parkovanie,
grilovanie.
Ubytovanie:
App/2 typ štúdio – obývacia miestnosĢ s rozkla-
dacím gauèom pre 2 osoby, kuchynským kútom,
na galérii francúzske lôžko, kúpe¾òa /WC TV/
SAT, klimatizácia, balkón alebo terasa.
App/2+2 - dvojlôžková spálòa, obývacia miestnosĢ
s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynským
kútom, kúpe¾òa/WC, TV/SAT, klimatizácia,
balkón.
App/2+2 Comfort - dvojlôžková spálòa, obývacia
miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby a rozkladacím kreslom pre 1 osobu, kuchynským kútom, kúpe¾òa/WC, TV/SAT, klimatizácia, balkón.
App/4+2 - dvojlôžková spálòa, dvojlôžková poste¾
v galérii nad spálòou, 2 kúpe¾ne/WC, obývacia
izba s rozkladacím gauèom, kuchynkou, TV/SAT.
klimatizácia, balkón.
Stravovanie: individuálne .
Pláž: kamenistá, skalnatá cca 250 m.
Ostrov Cres
Apartmány RONA ZAGLAV
€
Poloha: apartmány sa nachádzajú v malej dedinke Zaglav, v pokojnej oblasti pod borovicovým lesom.
Služby: parkovanie, gril.
Ubytovanie:
App/2+2 - 2-lôžková spalòa, kuchynsko-obývacia miestnosĢ s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC,
klimatizácia, SAT TV, terasa.
App/4+2 - dve 2-lôžkové spálne, kuchynka, kuchynsko-obývacia miestnosĢ s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
8
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 29.08.
06.06.-20.06.
22.08.-29.08.
20.06.-11.07.
15.08.-22.08.
Rona Zaglav superior A/2+2
330
540
725
850
Rona Zaglav superior A/4+2
410
670
875
1070
11.07.-15.08.
BARBARIGA
€
Apartmány RONA BARBARIGA
Poloha: nachádzajú sa cca 500 m od pláže, cca 350 m od obchodu a reštaurácie, 20 km Puly , 24 km od Rovinju.
Služby, šport, zábava: parkovanie, grilovanie, Wi-fi pripojenie možné na recepcii, domáce zvieratká možné za poplatok, možné výlety do Puly, Rovinju, ostrov Brijuni s národným parkom.
Ubytovanie:
A1 – App/2+2 štandard – na prízemí obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynka s jedálenským
kútom, na poschodí 2-lôžková spálòa, kúpe¾òa/WC, pred apartmánom terasa s grilom, klimatizácia, SAT/TV.
A2 – App/2+2 superior – 2-lôžková spálòa, obývacia izba s rozkladacím gauèom, kuchynka s jedálenským kútom,
kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, priestranný dvor s posedením a barbecue.
A4 – App/2+3 superior – spálòa s manželskou poste¾ou a samostatnou poste¾ou, obývacia izba s rozkladacím gauèom,
kuchynka s jedálenským kútom, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, priestranný dvor s posedením a barbecue.
A6 – App/4+2 superior - spálòa s manželskou poste¾ou a SAT TV, izba s 2 oddelenými lôžkami, obývacia izba s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynka s jedálenským kútom, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, priestranný dvor.
A3 – App/4+2 štandard BGW – spálòa s manželskou poste¾ou, izba s 2 oddelenými lôžkami, obývacia izba s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynka s jedálenským kútom, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, malý dvor.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková , kamenistá s vybetónovanými plochami.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ apartmánu
Do 06.06.
Od 29.08.
06.06.-20.06.
22.08.-29.08.
20.06.-11.07.
15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
Rona Barbariga štandard A1 (2+2)
250
380
520
660
Rona Barbariga superior A2 (2+2)
280
420
550
695
Rona Barbariga superior A4 priz.(2+3)
290
460
640
770
Rona Barbariga superior A4 posch.(2+3)
270
440
610
730
Rona Barbariga superior A6 (4+2)
380
640
830
950
Rona Barbariga štandard A3 (4+2) BGW
330
530
710
850
KVARNER
OPATIJA
Opatija je exkluzívne letovisko Kvarneru. Môže sa pochváliĢ luxusnými vilami, prepychovými hotelmi a mimoriadnou turistickou ponukou. Turistický
ruch tu má viac ako storoènú tradíciu ešte z èias Rakúsko – Uhorska. Okúz¾ujúca krása prírody okolo Opatije, mierne podnebie, duch tradície
turistického ruchu v spojení s rozmanitou turistickou ponukou rekreácie, kultúry a zábavy urobia z vašej návštevy tohto mesta nezabudnute¾nú letnú
dovolenku.
€
Apartmány RONA RESIDENCE IÈIÆI****
Poloha: nachádza sa v malebnej dedinke Ièiæi vzdialenej 5 km od mesta Opatija.
Služby: súkromné parkovanie, vonkajší gril s posedením pre 10 osôb, vonkajšia sprcha, hojdaèka pre deti.
Ubytovanie:
App/2+2 – spálòa pre 2 osoby, plne vybavená kuchynka s jedálenským kútom, obývacia miestnosĢ s rozĢahovate¾ným
gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, balkón s posedením.
App/2+2 Comfort – spálòa s manželskou poste¾ou a gauèom pre 1 osobu, plne vybavená kuchynka, obývacia
miestnosĢ s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, balkón
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková, 150 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-20.06.
22.08.-05.09.
20.06.-11.07.
15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
Rona Ièiæi A/2+2
290
470
610
745
Rona Ièiæi A/2+2 comfort
295
510
660
800
9
Ostrov KRK
Najväèší ostrov v Jadranskom mori leží v skupine Kvarnerských ostrovov. Na rozdiel od väèšiny jadranských ostrovov je Krk pomerne husto osídlený.
Takmer všetky dediny ležia na pobreží a sú súèasne i turistickými strediskami. Ostrov Krk je od 70-tych rokov spojený s pevninou mostom – Krèki
most. Najznámejšie strediská sú Krk, Šilo, Klimno, Njivice, Malinska, Baška, Punat.
OMIŠALJ
€
Hotel ADRIATIC A depandansy MARINA A PRIMORKA
Poloha: nachádzajú sa v mesteèku Omišalj. Komplex pozostáva z hlavnej budovy – Hotel Adriatic a depandansov
Marina a Primorka.
Služby, šport zábava: hotel – recepcia, reštaurácia á la carte, bar, disko bar, kadernícky salón, masáže, WiFi internet,
zmenáreò, fax, kopírovanie. Depandansy – recepcia, TV na recepcii, výĢah.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèera) formou bufetových stolov v hoteli Adriatic,
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 m.
Nástup možný každý deò.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Doplatok za obedy 60,-€/osoba.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -10%.
DieĢa do 7 rokov bez lôžka zdarma.
DieĢa do 14 rokov na prístelke -50%.
DieĢa do 14 rokov s jednou dospelou osobou -50%.
2 deti do 14 rokov v izbe na základnom lôžku: -30%.
Typ
izby
04.04.-18.04.
19.09.-10.10.
18.04.-30.05.
22.08.-19.09.
30.05.-04.07.
15.08.-22.08.
1/2
165
200
230
275
165
200
230
1/2 depandansy
04.07.-15.08.
RABAC
Nie je to tak dávno, keï bol Rabac malou rybárskou a námorníckou dedinkou. Dnes však patrí medzi najnavštevovanejšie turistické miesta na
východnom pobreží Istrie. V tichých zátokách plných zelene sú vybudované pohodlné hotely a apartmánové strediská. Na svahu nad Rabacom, odkia¾
je krásny výh¾ad na krajinu Istrie a Kvarneru, leží starobylý Labin – kultúrne a politické stredisko tejto èasti Istrie. Rabac leží priamo na pomyselnej
hranici Istrie a Kvarnerskej riviéry. Rabac je jedno z mála miest, ktoré má kamienkové aj pieskové pláže.
Hotel GIRANDELLA**
Poloha: hotelový komplex Girandella je situovaný len 50 m od mora, nad nádhernou plážou a nad rovnomennou
zátokou na severnom okraji letoviska Rabac, 1200m od centra mesta, v peknom lesoparku s množstvom zelene.
Služby, šport, zábava: hotel pavilónového typu pozostáva z centrálnej recepcie a pavilónov Merkur, Saturn a Uran.
SúèasĢou komplexu sú: vonkajší bazén, bistro, lounge bar Tropic, kaviareò, novinové stánky a predaj suvenírov,
tenisové kurty, minigolf, vodné športy, windsurfing.
Ubytovanie:
1/2 – 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, LCD SAT/TV, chladnièka, s balkónom/bez balkóna a
s výh¾adom na more alebo park.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetových stolov .
Pláž: kamienková, kamenistá, 50 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí,
polpenziu,pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ
izby
20.04.-23.05.
05.09.-27.09.
30.05.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-04.07.
22.08.-29.08.
04.07.-30.07.
30.07.-22.08.
1/2 BP
180
215
245
340
400
440
1/2+1 BP
185
220
250
360
420
465
1/2M
185
235
265
365
460
510
1/2+1 BM
210
265
295
415
500
560
1/2+1 M
195
250
270
370
470
520
B - balkón, M - strana more, P - strana park
10
23.05.-30.05.
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%
Osoba od 12 r. na prístelke -15 %
MEDITERAN Depandance**
Poloha: depandansy sa nachádzajú v parku, v miernom svahu, cca 700 m od centra mesta a v blízkosti hotela Marina.
Služby, šport, zábava: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, taverna, coctail bar,
zmenáreò, trezor, TV miestnosĢ, taneèná terasa so živou hudbou, vonkajší bazén so slanou vodou, plážový volejbal,
aerobic, animácie, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, vodné športy.
Ubytovanie: menšie 2-lôžkové izby bez možnosti prístelky, kúpe¾òa/WC, telefón, balkón, výh¾ad na more alebo park.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetových stolov v hoteli Marina.
Pláž: kamienková/betónová, cca 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Typ izby
30.05.-06.06. / 05.09.-18.09.
06.06.-20.06. / 29.08.-05.09.
22.08-29.08.
20.06.-04.07.
04.07.-01.08. / 15.08.-22.08.
01.08.-15.08.
1/2 P
165
220
250
1/2 M
170
235
270
285
345
385
320
365
410
M - strana more, P - strana park
KRK
Hotel DRAŽICA***
Poloha: Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pláže.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, kaviareò, zmenáreò, k dispozícii trezor, TV miestnosĢ, internetový kútik
s WIFI zónou, obchod so suvenírmi vstupnej hale, masáže, fitness, tenisové kurty, volejbalové ihrisko.
Ubytovanie:
Izby, strana park/more – klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, chladnièka, SAT/TV,
telefón, balkón.
Rodinná izba 1/4 – klimatizovaná 2.lôžková izba s dvomi prístelkami, kúpe¾òa/WC, chladnièka, SAT/TV, telefón,
balkón strana more.
Apartmány „SUITE“ - 2-lôžková izba, obývacia izba s rozkladacím gauèom, kúpe¾òa/WC, chladnièka, SAT/TV,
telefón, 2 balkóny, klimatizácia.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: skalnatá, okruhliaková, cca 50 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu, parkovanie 2,- €/deò (platí sa na mieste).
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ izby
28.03.-25.04. / 26.09.-31.10.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3./4. lôžku v suite -20%.
DieĢa do 5 rokov na 3./4. lôžku zdarma.
DieĢa od 5-12 rokov na 3./4.lôžku -50 %.
DieĢa do 12 rokov s jednou dospelou osobou -30%.
25.04.-23.05. / 12.09.-26.09.
23.05.-11.07. / 29.08.-12.09.
11.07.-29.08.
1/2 štandard
270
310
380
495
1/2 balkón , park
285
325
420
525
1/2 balkón , more
310
345
450
560
Rodinná izba 1/4 balkón, park
315
360
480
580
Suite 1/2+2 balkón , more
335
390
495
630
Depandansy „Villa LOVORKA“ ***
Poloha: juhovýchodné od centra mesta Krk. Sú súèasĢou hotelového kompelexu Dražica.
Služby, šport, zábava: hotelové reštaurácie, reštaurácia á la carte, caffé bar, zmenáreò, masážny salón, vonkajší a detský bazén, vodný tobogan, animácie pre deti a dospelých, škola plávania pre deti, mini club, aquaaerobic. Tenisové
a badmintonové kurty, mini golf., stolný tenis. TV miestnosĢ, fitnes štúdio, internetový kútik.
Ubytovanie:
1/2 Štandard Park- 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky (max. dieĢa do 12 rokov), kúpe¾òa s WC. Izby sú klimatizované a majú SAT/TV, telefón, chladnièka možná za poplatok.
Suite 1/2+2 Štandard- hotelový apartmán s jednou spálòou a obývaèka s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC. Izby sú klimatizované a majú SAT/TV, telefón, chladnièka.
Suite 1/2+2 Balkón- hotelový apartmán s jednou spálòou a obývaèka s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC. Apartmán má balkón alebo terasu. Apartmány sú klimatizované a majú SAT/TV, telefón, chladnièka.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèera) formou bufetových stolov v hoteli Dražica
Pláž: Skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie a malým štrkovým zálivom je priamo pod hotelom.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu, parkovanie 2,- €/deò (platí sa na mieste).
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ izby
28.03.-25.04. / 26.09.-31.10.
25.04.-23.05. /12.09.-26.09.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3./4. lôžku v suite -20%.
DieĢa do 5 rokov na 3./4. lôžku zdarma.
DieĢa od 5-12 rokov na 3./4.lôžku -50 %.
DieĢa do 12 rokov s jednou dospelou osobou -30%.
23.05.-11.07. / 29.08.-12.09.
11.07.-29.08.
1/2 štandard park
260
285
370
485
Suite1/2+2 štandard
295
340
460
425
Suite 1/2+2 balkón/terasa
315
370
465
580
11
Depandansy TAMARIS***
Poloha: juhovýchodné od centra mesta Krk. Sú súèasĢou hotelového komplexu Dražica.
Služby, šport, zábava: hotelové reštaurácie, reštaurácia á la carte, caffé bar, zmenáreò, masážny salón, vonkajší a detský bazén, vodný tobogan, animácie pre deti a dospelých, škola plávania pre deti, mini club, aquaaerobic. Tenisové
a badmintonové kurty, mini golf., stolný tenis. TV miestnosĢ, fitnes štúdio, internetový kútik.
Ubytovanie:
1/2 Štandard Park – 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky (max. dieĢa do 12 rokov), kúpe¾òa s WC. Izby sú klimatizované a majú SAT/TV, telefón, chladnièka.
1/2 Štandard More – 2-lôžkové izby s výh¾adom na more a možnosĢou prístelky (max. dieĢa do 12 rokov), kúpe¾òa
s WC. Izby sú klimatizované a majú SAT/TV, telefón, chladnièka.
Suite 1/2+2 Balkón – hotelový apartmán s jednou spálòou a obývaèka s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC. Apartmán má balkón alebo terasu a výh¾adom na more. Apartmány sú klimatizované a majú SAT/TV,
telefón, chladnièka.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèera) formou bufetových stolov v hoteli Dražica
Pláž: Skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie a malým štrkovým zálivom je priamo pod hotelom.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu,parkovanie 2,- €/deò (platí sa na mieste).
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3./4. lôžku v suite -20%.
DieĢa do 5 rokov na 3./4. lôžku zdarma.
DieĢa od 5-12 rokov na 3./4.lôžku -50 %.
DieĢa do 12 rokov s jednou dospelou osobou -30%.
Typ izby
28.03.-25.04. / 26.09.-31.10.
25.04.-23.05. / 12.09.-26.09.
23.05.-11.07. / 29.08.-12.09.
11.07.-29.08.
1/2 štandard park
270
310
380
495
1/2 štandard ,more
285
325
410
525
Suite 1/2+2 balkón/terasa
335
400
495
630
BAŠKA
Vila CORINTHIA
Poloha: nachádza sa v malebnom mesteèku Baška, pozostáva z 10 viliek s dvomi apartmánmi, v blízkosti hotela
Corinthia.
Služby, šport, zábava: parkovisko za poplatok, hostia majú možnosĢ využívaĢ vonkajší bazén a vnútorný bazén hotela
bezplatne, ostatné služby wellnes, masáže, sauna možné za poplatok, možné domáce zvieratko za poplatok.
Ubytovanie:
Poschodový apartmán – na poschodí 2-lôžková spálòa, kúpe¾òa/WC, balkón , na prízemí obývacia izba s kuchynkou,
jedálenským kútom a rozĢahovací gauè pre dve osoby, TV/SAT, telefón, Wifi, terasa, apartmán je klimatizovaný.
Stravovanie: individuálne
Pláž: kamienková 100 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18
r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/
os./deò, eko taxu 0,30- €/os./deò(platí sa na mieste),
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov: 40,-eur/týždeò.
Registraèný poplatok 3,50 €/os.
Parkovanie: 2,-€/deò- platí sa na mieste.
Príplatok za psa 10,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na
mieste.
TYP
01.04.-23.05. / 12.09.-11.10.
23.05.-27.06. / 05.09.-12.09.
27.06.-04.07. / 29.08.-05.09.
04.07.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
App/2+2
550
740
930
1050
1290
Vila MRLE
Typ apartmánu
12
23.05.-27.06. /
05.09.-12.09.
App/2
360
App/2+1
430
App/2+2
495
App/4
525
App/4+1
590
Poloha: nachádza sa v mesteèku Baška, 400 m od mora, vzdialenosĢ od centra je 900 m, najbližšia reštaurácia je 400
m, lekáreò 1250 m. Vila má parkovanie vo dvore, domáce zvieratá sú na požiadanie dovolené za poplatok.
Ubytovanie: App/4 + 1 – 2 dvojlôžkové izby, obývacia èasĢ s gauèom pre jednu osobu, kúpe¾òa, WC, SAT/TV,
kuchynský kút, vlastný balkón s výh¾adom na more (stôl a stolièky sú k dispozícií).
App/2 – na prízemí, manželská poste¾, obývacia èasĢ, kúpe¾òa s WC, sprcha, kuchynský kút, SAT/TV, vlastný
balkón (stôl a stolièky sú k dispozícií).
App/2+1 – 2. poschodie, manželská poste¾, obývaèka s gauèom pre jednu osobu, jedálenská èasĢ, kúpe¾òa s WC,
sprcha, vlastný balkón s výh¾adom na more (stôl a stolièky sú k dispozícií).
App/2+1 – 2 manželské postele s možnosĢou prístelku, jedálenská èasĢ s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, sprcha,
vlastný balkón s výh¾adom na more (stôl a stolièky sú k dispozícií).
App/2+2 – 2. poschodie, 2 manželské postele, obývací priestor s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, sprcha, SAT/
TV, vlastný balkón s výh¾adom na more (stôl a stolièky sú k dispozícií).
St2 – 2. poschodie, 2 manželské postele, kuchyòa, kúpe¾òa s WC, vaòa, vlastný balkón s výh¾adom na more (stôl
a stolièky sú k dispozícií), SAT/TV.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
27.06.-04.07. /
04.07.-18.07. /
prádlo, spotrebu vody, elektriny, klímatizáciu, pobytovú
18.07.-22.08.
29.08.-05.09.
22.08.-29.08.
taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
440
530
620
registraèný poplatok 3,50 €/os., eko taxu 0,30- €/os./
515
620
720
deò(platí sa na mieste), dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
590
710
810
úpadku CK).
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
630
770
920
Príplatok za psa (max 10 kg) 6,-€/deò, na vyžiadanie 705
860
1010
platí sa na mieste.
Vila DORIÈ
Poloha: apartmány sa nachádzajú v novopostavenom dome, 600 m od pláže, centrum je
500 m, pri dome sa nachádza terasa s grilom, parkovanie pred domom
Ubytovanie: :
App/2+1 – na prízemí – dvojlôžková izba, obývacia izba s gauèom pre ïalšiu osobu,
kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, TV/SAT, klimatizácia
App/4+1 – na 1. poschodí – dve dvojlôžkové spálne, obývacia izba s gauèom pre ïalšiu
osobu, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, TV/SAT, klimatizácia
App/2+1 – na 2. poschodí – dvojlôžková izba, obývacia izba s gauèom pre ïalšiu osobu,
kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, TV/SAT, klimatizácia.
Typ
apartmánu
23.05.-27.06.
05.09.-12.09.
27.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
App/2
360
440
530
620
App/2+1
430
515
620
720
App/4
525
630
770
920
App/4+1
590
710
860
1010
Cena zahàòa: prenájom apartmánu
na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu
vody, elektriny, klímatizáciu, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, registraèný poplatok
3,50 €/os., eko taxu 0,30- €/os./
deò(platí sa na mieste), dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò
(poistenie pre prípad úpadku CK).
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
Príplatok za psa (max 10 kg) 6,-€/
deò, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
Vila ZOVKO
Poloha: nachádza sa v tichej èasti mesteèka Baška, 500 m od mora, vzdialenosĢ od centra je 350 m, najbližšia
reštaurácia je 500 m.
Služby: záhrada, parkovanie. Domáce zvieratá nie sú povolené.
Ubytovanie:
App/6 + 1 – z èasti suterén, z èasti prízemie - 3 dvojlôžkové izby, 2 kúpe¾ne a 2 WC, obývacia izba s rozĢahovacím
gauèom pre jednu osobu, kuchynský kút, SAT TV, terasa (stoly so stolièkami sú k dispozícií).
App/4+1 – 1. poschodie - 2 dvojlôžkové izby, 2 kúpe¾ne a 2 WC, obývacia izba z rozkladacím gauèom, kuchynský
kút, SAT TV vlastný balkón (stôl so stolièkami k dispozícií).
App/4+1 – prízemie - 2 dvojlôžkové izby, obývacia izba s rozkladacím gauèom pre jednu osobu, 2 kúpe¾ne a 2 WC,
kuchynský kút, vlastná terasa (stôl a stolièky sú k dispozícií).
App/2+1 – manželská poste¾ s možnosĢou prístelky, obývacia izba, kúpe¾òa, WC, kuchynský kút, vlastný balkón
(stôl a stolièky sú k dispozícií).
App/4+1 – 2 dvojlôžkové izby, obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom pre jednu osobu, kúpe¾òa/WC, SAT TV, kuchynský kút, vlastný balkón ( stôl a stolièky sú k dispozícií).
St2 – prízemie - manželská poste¾, kuchynský kút, vlastná terasa.
St2 – 2. poschodie - manželská poste¾, kuchynský kút, vlastný balkón, SAT/TV.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.
Typ
apartmánu
23.05.-27.06.
05.09.-12.09.
27.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
Štúdio/2 (klíma)
300
350
440
520
App/2
320
380
460
630
App/2+1
380
460
540
630
App/4 (klíma)
525
630
770
950
App/4+1(klíma)
590
705
855
1045
App/6
570
650
790
980
App/6+1
640
720
875
1080
a
dieĢ . r.
5
do 1átis
gr
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na
7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody,
elektriny, (klímu -len v app s klímou),
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15
€/os./deò, registraèný poplatok 3,50 €/
os., eko taxu 0,30- €/os./den(platí sa na
mieste), dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
Príplatok za psa (max.10 kg) 6,-€/deò, na
vyžiadanie - platí sa na mieste.
Hotel CORINTHIA***
Poloha: hotel sa nachádza v stredisku Baška, 50 m od mora pozdåž 2 km dlhej okruhliakovej pláže. VzdialenosĢ od
centra je 300 m.
Služby, šport, zábava: klimatizovaná hala s recepciou, Wi-Fi internet, reštaurácia, lobby bar, pre gurmánov á la carte
reštaurácia Funtana, ve¾ké terasy s výh¾adom na more, vonkajší bazén, denné a veèerné animácie pre deti aj dospelých, športové centrum – minigolf, stolný tenis, tenisové kurty, vodné športy. Ved¾a komplexu sa nachádza wellness
centrum Baška – masáže, sauna, fitnes centrum, salón krásy, vonkajšie a vnútorné bazény a ïalšie.
Ubytovanie:
Štandard – klimatizovaná 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky (rozkladací gauè pre 3. osobu), kúpe¾òa/WC, sušiè
na vlasy, SAT/TV, telefón, trezor, strana park bez balkónu.
Comfort – klimatizovaná 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky , kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, SAT/TV,telefón, trezor,
balkón s výh¾adom na park,
Comfort Family – klimatizovaná 2-lôžková izba s manželskou poste¾ou s dvomi prístelkami, kúpe¾òa/WC, sušiè na
vlasy, TV, telefón, trezor, balkón, výh¾ad na park.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov, nápoje zdarma.
Pláž: kamienková, cca 50 m.
Typ izby
06.06.-20.06.
29.08.-12.09.
20.06.-04.07.
22.08.-29.08.
04.07.-22.08.
1/2 PB
430
440
460
1/2+1 PB
490
500
520
1/2+2 PB
550
560
580
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovú
taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15€/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Parkovanie: 2,-€/deò- platí sa na mieste.
Z¾avy:
Dospelá osoba na prístelke: -15%.
DieĢa do 15 rokov na prístelke: ZDARMA.
13
NJIVICE
Hotel JADRAN***
15% a
z¾av
Poloha: nachádza sa v letovisku Njivice na pláži, cca 200 m od centra.
Služby, šport, zábava: klimatizovaná recepcia a reštaurácia, aperitív bar, café bar,
noèný bar, 2 terasy s výh¾adom na more, TV miestnosĢ, kadernícky salón, masáže,
ambulancia, neïaleké športové centrum – tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry, vodné športy.
Ubytovanie: moderné klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, TV/SAT,
telefón, rádio, minibar. Niektoré izby majú balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamienková, cca 10 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
Z¾avy:
DPH.
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
DieĢa do 6 rokov na 3. lôžku zdarma.
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15€/os./
DieĢa do 6-12 r. na 3. lôžku -50%.
deò, dopravu.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Typ izby
23.05.-06.06. / 05.09.-19.09.
06.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-18.07. / 15.08.-29.08.
18.07.-15.08.
1/2 P
275
340
440
510
1/2 PB
280
350
450
520
1/2 MB
300
365
475
550
Hotel BELI KAMIK***
15% a
z¾av
Poloha: letovisko Njivice. Hotel sa nachádza v borovicovom háji cca 100 m od mora a 10 minút chôdze od centra
mesteèka. Pozostáva z dvoch budov prepojených chodbou.
Služby, šport, zábava: klimatizovaná reštaurácia, TV miestnosĢ, aperitív bar, noèný bar, taverna, kaviareò, kozmetický a kadernícky salón, obchody s obleèením, detské ihrisko, neïaleké športové centrum – tenisové kurty, stolný
tenis, minigolf, ihrisko pre loptové hry, vodné športy.
Ubytovanie:
Superior – nachádza v hlavnej budove, moderné novozariadené 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC,
TV/SAT, minibar, wi-fi, internet, telefón.
Štandard – nachádza v ved¾ajšej budove moderné novozariadené 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/
WC, TV/SAT, telefón, wi-fi, internet. Minibar na vyžiadanie za príplatok.
Niektoré izby majú balkón. MožnosĢ 1-lôžkových a rodinných izieb (1/2+2).
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò
(poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 6 rokov na 3. lôžku zadarmo.
DieĢa do 6-12 r. na 3. lôžku -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Typ izby
23.05.-06.06. / 05.09.-19.09.
06.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-18.07. / 15.08.-29.08.
18.07.-15.08.
1/2 štandard P
230
310
390
455
1/2 štandard MB
255
340
430
490
1/2 superior PB
255
330
410
475
1/2 superior MB
280
355
450
510
Depandansy ADRIA**
Poloha: Nachádzajú sa v borovicovom háji nad hotelom Beli Kamik (cca 200 m). Hostia využívajú služby hotela
Beli Kamik.
Ubytovanie: jednoducho zariadené 2-lôžkové izby s možnosĢou jednej alebo dvoch prísteliek, kúpe¾òa/WC, TV/
SAT, bez balkóna.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov v hoteli Beli Kamik.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15€/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
14
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 6 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa do 6-12 r. na 3. lôžku -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Typ
izby
23.05.-13.06.
29.08.-12.09.
13.06.-20.06.
22.08.-29.08.
20.06.-11.07.
15.08.-22.08.
11.07.-01.08.
01.08.-15.08.
1/2
190
230
265
290
310
MALINSKA
Hotel MALIN****
a
dieĢ . r.
5
do 1átis
r
g
Poloha: hotel obklopený zeleòou sa nachádza len 5 minút pešou chôdzou do centra letoviska Malinska. Postavený
je na mieste, kde bol predtým ve¾ký mlyn (v dialekte „malin“), pod¾a ktorého dostali názov hotel aj letovisko. Hotel
pozostáva z hlavnej budovy - Hotel Malin**** a Depandansov Draga**.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosĢ, konferenèná sála, zmenáreò,
trezor, taneèná terasa, minigolf, animácie (v júli a auguste), detské ihrisko, vodné športy, wellness centrum sauna, whirlpool. masáže, solárium, v blízkosti - tenisové kurty, stolný tenis, možnosĢ zapožièania bicyklov.
Ubytovanie:
Hotel Malin - 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, TV, bez balkóna alebo s balkónom (strana park
alebo strana more). Izby majú mini bar, fén, trezor.
Depandansy Draga sú jednoducho zariadené dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov.
Pláž: piesoènatá, prírodná kamenistá, betónové pláže, cca 50 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa do 12 rokov s jednou dospelou osobou -30%.
Príplatok za psa 15,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
Typ izby
Do 03.06. / OD 19.09.
03.06.-20.06. / 05.09.-19.09.
20.06.-11.07. / 22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
1/2 štandard
380
430
540
670
1/2 balkón
410
460
570
695
1/2 balkón more
440
485
600
720
Depadancy DRAGA
Typ
izby
14.05.-20.06.
29.08.-19.09.
20.06.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
1/2
260
295
335
1/1
325
360
400
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 10 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa do 10rokov s jednou dospelou osobou -30%.
Príplatok za psa 15,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
ŠILO
Vila JUSTINIÈ
Poloha: nachádza sa v stredisku Šilo cca 300 m od centra a obchodu, 250 m od mora. Vila má gril a miesto na
parkovanie. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: App/2(+2) – spálòa pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa s WC, TV, balkón. Apartmán môže byĢ obsadený dvomi, tromi príp. štyrmi osobami. Cena apartmánu je
potom rozdielna, závisí od poètu osôb v apartmáne.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková a piesková s hrubozrnným pieskom, cca 300 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok 3,50 €/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/2
220
270
345
410
495
Prístelka
60
70
80
80
90
Vila DRAKULIÈ
Poloha: nachádza sa v stredisku Šilo cca 650 m od centra a obchodu, 650 m od pláže. Vila má gril a miesto na
parkovanie. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: App/4 – 2 spálne pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a gauèom, kúpe¾òa s WC, SAT/
TV, balkón, klimatizácia.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková a piesková s hrubozrnným pieskom, cca 650 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok 3,50 €/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Príplatok za klimatizáciu: 6,-€/deò, na vyžiadanie - platí
sa na mieste.
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/4
345
430
475
550
695
15
Vila REZIKA L
Poloha: nachádza sa v stredisku Šilo cca 300 m od centra a od pláže. Vila má gril a miesto na parkovanie. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: App/4 – 2 spálne pre 2 osoby na prízemí, terasa s výh¾adom na more, kuchynským kútom s umývaèkou
riadu, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, klimatizácia.
Stravovanie: individuálne.
Na vyžiadanie možný pobyt pre domáce zvieratká.
Pláž: okruhliaková a piesková s hrubozrnným pieskom, cca 300 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok 3,50 €/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Príplatok za klimatizáciu: 6,-€/deò, na vyžiadanie - platí
sa na mieste.
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/4
345
430
475
550
695
Vila VRBAN
Poloha: nachádza sa v stredisku Šilo cca 700 m od centra a od pláže. Vila má gril a miesto na parkovanie. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: 2 x App/2 – pre 2 osoby na 1. poschodí s balkónom , s kuchynským kútom a gauèom, kúpe¾òa s WC,
SAT/TV, balkón, apartmány nemajú klimatizáciu.
Stravovanie: individuálne.
Na vyžiadanie možný pobyt pre domáce zvieratká.
Pláž: okruhliaková a piesková s hrubozrnným pieskom, cca 700 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok 3,50 €/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa bez lôžka: 40,-€/týž.
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/2
220
270
345
410
495
Prístelka
60
70
80
80
90
CRIKVENICA – CRIKVENICKÁ RIVIÉRA
Známe turistické centrum Crikvenica je vzdialené 37 km od Rijeky a je viac ako 100 rokov považované za mimoriadne vhodné kúpe¾né mesto s
výbornými klimatickými podmienkami a èistým vzduchom. Vzh¾adom k podnebiu je táto oblasĢ vhodná pre všetky vekové skupiny. Crikvenica je
významným strediskom spoloèenského, kultúrneho a športového života celého chorvátskeho pobrežia.
€
Pavilóny hotela RIVIERA**
Poloha: nachádzajú sa v mestskej èasti Dramalj, cca 3 km od centra Crikvenice. Komplex sa skladá z hlavnej budovy
a troch pavilónov. Klienti sú ubytovaní v pavilónoch.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, terasa, TV miestnosĢ, aperitív bar, pizzeria, slneèná terasa. V blízkosti sa nachádzajú reštaurácie, cukrárne, kaviarne, tenisové kurty, minigolf, vodné športy a ïalšie.
Ubytovanie: jednoducho zaridené 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, telefón, balkón, v niektorých
izbách možnosĢ klimatizácie za poplatok.
Stravovanie: polpenzia v hlavnej budove – raòajky (bufetové stoly), veèere (výber z 3 menu).
Pláž: betónová, cca 100-250 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, registraèný
poplatok 2 €/os.,dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Príplatok za plnú penziu: 65,- €/os./týž.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku -50%.
DieĢa do 7 rokov bez lôžka ale s polpenziou zdarma.
DieĢa do 12 rokov na základnom lôžku -30%.
Príplatok za : 1/1 +50 %.
Príplatok za klimatizáciu: 18,-€/os.- tyždeò.
16
Typ
izby
25.04.-13.06.
12.09.-31.10.
13.06.-04.07.
29.08.-12.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
1/2
200
240
270
330
SELCE
Kemp Uvala Slana sa nachádza v oblasti Selce, 4km od Crikvenice. V kempe je celkovo 14 mobilných chát s rozlohou 30 m2 ,priamo pri mori
a Aparthotel Club Vala, v ktorom sa nachádza posilòovòa, ktorú môžu zadarmo navštevovaĢ aj hostia ubytovaní v Mobil Home. Pláž je oblážková
aj kamenistá, vzdialenosĢ je cca 50m. Veèery si môžete spríjemòovaĢ prechádzkami pozdåž pobrežnej promenády. Selce je 5 minúĢ chôdze, kde je
pošta, reštaurácie, obchody. K dispozícii sú tenisové dvorce, stolní tenis, plážový volejbal, vodné športy a mnohé iné. Deti sa môžu vyhraĢ na detskom
ihrisku a v detskom bazéne.
€
Selce CLUB MOBILE HOME **
Ubytovanie:
MH/4 – 2-lôžkové spálne, obývacia miestnosĢ, moderné vybavenie, plne vybavená kuchyòa, klíma, SAT/TV, terasa
s posedením.
MH/4+2 - 2-lôžkové spálne, obývacia miestnosĢ s kreslom, moderné vybavenie, plne vybavená kuchyòa, klíma, SAT/
TV, terasa s posedením.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ dokúpenia polpenzie.
Cena zahàòa: prenájom MH na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, registraèný poplatok 3,5-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Upratovanie : 20,-€/jednorazove.
Príplatok za polpenziu: 115,-€/osoba -týždeò.
Typ apartmánu
Do 25.04. / Od 26.09.
25.04.-30.05. / 12.09.-26.09.
30.05.-20.06. / 05.09.-12.09.
20.06.-04.07. / 22.08.-05.09.
04.07.-22.08.
MH/4
230
350
525
640
760
MH/4+2
270
420
610
760
915
Hotel CLUB VALA
Ubytovanie:
App/2 – spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchyòou, sociálne zariadenie, klíma, SAT/TV.
App/2+2 – spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchyòou a rozkladacím gauèom, sociálne zariadenie, klíma,
SAT/TV.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Upratovanie : 20,-€/jednorazove.
Príplatok za polpenziu: 115,-€/osoba -týždeò.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, registraèný poplatok 3,5-€/os., dopravu.
Typ
apartmánu
Do 25.04.
Od 26.09.
25.04.-30.05.
12.09.-26.09.
30.05.-20.06.
05.09.-12.09.
20.09.-04.07.
22.08.-05.09.
04.07.-22.08.
App/2
270
310
340
495
610
App/2+2
310
380
460
610
760
NOVI VINODOLSKI
Prímorské stredisko sa rozprestiera na pobreží oproti ostrovu Krk. Turistická tradícia, ktorá trvá viac ako 120 rokov, ho zaraïuje medzi významné
jadranské letoviská s modernými hotelmi, vilami a turistickými strediskami. Vybavené obchodmi, kaviaròami, reštauráciami, galériami, kultúrnymi
pamiatkami, bankami a ïalšou ponukou služieb a zábavy ponúka toto prístavné mesto a jeho okolie aktívny odpoèinok všetkým turistom. Mesto je
známe svojimi krásnymi upravenými štrkovými plážami a pieskovou plážou v zátoke Lišanj.
Hotel LIŠANJ**
Poloha: nachádza sa v letovisku Novi Vinodolski, cca 200 m od centra.
Služby, šport, zábava: centrálna budova s recepciou, reštaurácia, výĢah, taneèná terasa, aperitív bar, pizzeria, TV
miestnosĢ, trezor na recepcii (za poplatok), obchod s novinami a suvenírmi, zmenáreò, kadernícky a kozmetický
salón, konferenèná sála, detské ihrisko, animaèný program, mini klub pre deti, vyhrievaný krytý bazén s morskou
vodou (od 15.06. do 31.08. je zatvorený), vonkajší bazén s morskou vodou, fitnes, solárium, sauna, tenisové kurty
minigolf, stolný tenis, potápaèské centrum, vodné športy na pláži. Hostia využívajú služby celého komplexu.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, telefón. Väèšina izieb je s balkónom na morskú stranu a v týchto
izbách je možná prístelka.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov v hotelovej reštaurácii.
Pláž: kamienková pláž pred hotelom s pieskovým dnom a betónovými plochami na slnenie.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,-€/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinnýy príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Doplatok za plnú penziu: 45,-€/os.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -10%.
DieĢa do 6 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa 6-12 rokov na 3. lôžku -50%.
DieĢa 12-18 rokov na 3. lôžku -30%.
Typ izby
24.04.-16.05. / 26.09.-03.10.
16.05.-13.06. / 05.09.-26.09.
13.06.-27.06. / 22.08.-05.09.
27.06.-11.07. / 15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
1/2 PB
190
230
270
330
355
1/2 MB
210
240
290
345
380
17
Depadansy LIŠANJ**
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Poloha: nachádzajú sa hneï ved¾a hotela Lišanj, od centra sú vzdialené 400 m a od mora cca 30 m.
Ubytovanie: 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, balkón s výh¾adom na more.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov v Hoteli Lišanj.
Pláž: kamienková pláž pred hotelom s pieskovým dnom a betónovými plochami na slnenie.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,-€/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/
dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu,delegát 5,-€/
osoba-pobyt.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok za plnú penziu: 45,-€/os.
Z¾avy:
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku zdarma.
Typ izby
24.04.-16.05. / 26.09.-03.10.
16.05.-13.06. / 05.09.-26.09.
13.06.-27.06. / 22.08.-05.09.
27.06.-11.07. / 15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
1/2
190
230
260
270
280
Ostrov RAB
Ostrov Rab patrí ku skupine Kvarnerských ostrovov. Ostrov je hornatý, najväèším mestom je mesto Rab, ktoré je taktiež strediskom cestovného ruchu.
Rab je známy svojim miernym, priaznivým podnebím a pomerne vysokým poètom hodín slneèného svitu. Hovorí sa mu aj „Ostrov slnka“. Rab je
ob¾úbený medzi jachtármi a nudistami. Medzi ïalšie známe turistické strediská patria Barbat, Banjol, Palit, Lopar, Supetarska Draga a Kampor.
Turistické stredisko SAN MARINO
Poloha: nachádza sa v letovisku Lopar na „Rajskej pláži“. Turistické stredisko pozostáva z piatich hotelov: Family
Hotel Plaža, Veli Mel, Family Hotel Lopar, Sahara a Rab.
Služby, šport, zábava: centrálna reštaurácia pre všetky hotely, kaviareò, tenisové kurty, basketbalové ihrisko, plážový
volejbal, menšie futbalové ihrisko, mini golf, stolný tenis, animaèné programy na terase, diskotéka.
Ubytovanie:
Hotel Sahara – zrekonštruovaný klimatizovaný hotel ponúka ubytovanie v moderných 2-lôžkových izbách s
možnosĢou prístelky, kúpe¾òou/WC, TV/SAT, telefónom.
Hotel Rab – zrekonštruovaný klimatizovaný hotel ponúka ubytovanie v 2-lôžkových izbách s možnosĢou prístelky,
kúpe¾òou s WC, telefónom, SAT/TV.
Hotel Veli Mel - zrekonštruovaný klimatizovaný hotel ponúka ubytovanie v moderných 2-lôžkových izbách s
možnosĢou prístelky, kúpe¾òou/WC, TV/SAT, telefónom, balkónom.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov, nápoj k veèeri.
Pláž: piesková, bezprostredná blízkosĢ.
HOTEL SAHARA , HOTEL RAB
HOTEL VELI MEL***
Typ
izby
16.05.-20.06.
05.09.-26.09.
20.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
Typ
izby
16.05.-20.06.
05.09.-26.09.
20.06.-11.07.
22.08.-05.09.
11.07.-18.07.
15.08.-22.08.
18.07.-15.08.
1/2 balkon
280
360
430
490
1/2 bez balkona
270
325
390
450
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, nápoj k veèeri, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18
r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, registraèný poplatok 2,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku -50%.
DieĢa do 2 rokov bez lôžka zdarma.
Family Hotel LOPAR
Poloha: zrekonštruovaný hotel, nachádza sa v letovisku Lopar na „Rajskej pláži” v turistickom stredisku San Marino.
Služby, šport, zábava: centrálna reštaurácia pre všetky hotely, kaviareò, tenisové kurty, basketbalové ihrisko, plážový
volejbal, menšie futbalové ihrisko, mini golf, stolný tenis, animaèné programy na terase, diskotéka.
Ubytovanie:
Suite – klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, obývacia izba s rozkladacím gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa/WC, balkón.
Izby – klimatizované 2-lôžkové izby bez možnosti prístelky, kúpe¾òa/WC, balkón strana more,strana park.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov.
Pláž: piesková, bezprostredná blízkosĢ.
Family Hotel PLAŽA***+
Cena zahàòa: izba 1/2 ubytovanie na osobu na 7 nocí,
polpenziu, DPH.
Suite 1/2+2 - ubytovanie za izbu na 7 nocí pri obsadení 4 osobami, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18
r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15
€/os./deò, registraèný poplatok 2,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre
prípad úpadku CK).
Doplatok: za 5. a 6.osobu 230,-€/týždeò.
Z¾avy v htl. Family hotel Plaža:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3.lôžku -50%.
18
Poloha: zrekonštruovaný hotel sa nachádza sa v letovisku Lopar na „Rajskej pláži” v turistickom stredisku San
Marino.
Služby, šport a zábava: obchody, diskotéky, množstvo aktivít pre deti, futbalové a basketbalové ihrisko, plážový volejbal, tenisové kurty, mini golf, stolný tenis, prenájom vodných bicyklov, èlnov, surfov.
Ubytovanie:
1/2 - dvojlôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, SAT TV, internet, balkón.
1/2+2 Suite štandard – 2-lôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, SAT
TV, internet, balkón.
1/2+2 Suite Superior – dve 2-lôžkové spálne, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC,
SAT TV, internet, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky, veèere) formou bufetových stolov v centrálnej reštaurácii, nápoj k veèeri.
Pláž: piesková, bezprostredná blízkosĢ.
Typ izby
16.05.-20.06.
05.09.-26.09.
20.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.22.08.
1/2
310
410
470
550
1/2+2 suite štandard (cena za 4 os.)
1160
1400
1700
1900
1/2+2 suite superior (cena za 4 os.)
1470
1700
2010
2320
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Hotel EVA**
Poloha: nachádza sa na okraji zeleného pásma ostrova Rab – polostrova Kalifrant v stredisku Suha Punta, ktoré je
ideálne miesto pre rôzne športové aktivity.
Služby, šport, zábava: klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosĢ, taverna, obchod so suvenírmi.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou 1 až 2 prístelky, kúpe¾òa/ WC, telefón, balkón, strana more alebo park.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov, nápoj k veèeri.
Pláž: skalnatá pláž s betónovými plochami a malými pieskovými zátokami, cca 200 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok 2,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò
(poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
DieĢa do 2 rokov bez lôžka zdarma.
Dve deti do 12 r. v 1/4 každe dieĢa -50 %.
Typ izby
16.05.-20.06.
05.09.-26.09.
20.06.-04.07.
22.08.-05.09.
04.07.-25.07.
15.08.-22.08.
25.07.-15.08.
1/2 PS
235
290
340
390
1/2 MS
255
310
360
405
MS - morská strana, PS - strana park
Hotel CAROLINA****
Poloha: hotel sa nachádza priamo na pláži na malom polostrove v jednej z najkrajších a najzelenších èastí ostrova
Rab, vzdialený 5 km od mesta Rab.
Služby, šport, zábava: recepcia so zmenáròou, reštaurácia, slneèná terasa, caffe bar na pláži, otvorený bazén s morskou vodou, vodné športy, minigolf, tenis, okolie ideálne na behanie v prírode, parkovanie.
Ubytovanie: renovované 2- lôžkové izby s možnosĢou prístelky, klimatizácia, SAT/TV, telefón, minibar, kúpe¾òa /
WC so sušièom na vlasy, balkón na stranu mora alebo park.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou švédskych stolov.
Pláž: kamenistá a kamienková pláž priamo pri hoteli, naturistická pláž vzdialená cca 30 minút chôdze.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok 2,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
DieĢa do 2 rokov bez lôžka zdarma.
Typ izby
16.05.-13.06.
12.09.-26.09.
13.06.-27.06.
29.08.-12.09.
27.06.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
1/2 park
340
410
530
610
350
430
545
620
1/2 standard/more,bl.
SUHA PUNTA**
Poloha: nachádzajú sa na okraji zeleného pásma ostrova Rab – polostrova Kalifront v stredisku Suha Punta, ktoré
je ideálne miesto pre rôzne športové aktivity (tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal). Na polostrove Kalifront
je ve¾a cyklistických chodníkov, možnosĢ požièania bicyklov v neïalekom hoteli Carolina.
Služby, šport, zábava: tenis pri hoteli Eva a Carolina , stolný tenis, minigolf, športové vyžitie
Ubytovanie:
jednoducho zariadené 2-lôžkové izby s kúpe¾òou a WC.
Stravovanie: polpenzia – raòajky formou bufetových stolov, veèera výber z menu.
Pláž: bezprostredná blízkosĢ kamenistej pláže s betónovými plochami na slnenie, nudistická pláž cca 400 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí,
polpenziu,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, registraèný poplatok 2,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò
(poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku -50%
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%
Typ izby
16.05.-20.06.
05.09.-26.09.
20.06.-04.07.
22.08.-05.09.
04.07.-25.07.
15.08.-22.08.
25.07.-15.08.
1/2
235
290
340
390
19
Hotel PADOVA***
Poloha: hotel sa nachádza priamo pri mori v zátoke Prva Padova, neïaleko pláže Frkanj, medzi ïalšie atrakcie patrí
Pláž Pudarica a pláž na polostrove Lopar. Nachádza sa cca 20 minút chôdze alebo jazdy taxi èlnom do starého
mesta.
Služby, šport, zábava: klimatizovaná jedáleò, slneèná terasa, kaviareò, vnútorný a atraktívny vonkajší detský
bazén (so sladkou vodou), sauna, masážny salón, kozmetika, kaderníctvo, predajne tlaèe a suvenírov, konferenèná
miestnosĢ pre cca 150 osôb, športové aktivity, vodné športy (potápanie, šnorchlovanie), parkovanie.
Ubytovanie: renovované 2–lôžkové izby vybavené, SAT/TV, klimatizáciou, minibarom, telefónom, kúpe¾òa/WC so
sušièom vlasov, balkónom s výh¾adom na more alebo park.
Stravovanie: polpenzia
Pláž: kamenistá s pozvo¾ným vstupom do mora, vybetónované plochy na opa¾ovanie.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15€/os./deò,
registraèný poplatok 2 ,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 6 rokov na 3.lôžku zdarma.
DieĢa 6-12 rokov na 3. lôžku -50%.
DieĢa 2-12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
DieĢa do 2 rokov bez lôžka zdarma.
Typ izby
16.05.-13.06. / 12.09.-26.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-18.07. / 22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
1/2 more
350
410
505
580
1/2 park
310
365
450
520
Ostrov PAG
Nachádza sa v blízkosti mesta Zadar a je tretí najdlhší ostrov v Chorvátsku. Ve¾ká èasĢ ostrova je pokrytá vápencovými krasmi. Na ostrov sa dostanete
trajektom z mesta Prizna alebo cez most, ktorý spája ostrov s pevninou pri mesteèku Miškovièi. Najznámejšie strediská: Pag, Novalja.
NOVALJA, STARA NOVALJA
Vila EMILIJA
Poloha: turistické stredisko Novalja cca 600 m od centra, cca 200 m reštaurácia, cca 350 m od pláže. Vila má parkovisko. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/4 – na prízemí alebo 1. poschodí - spálòa pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2
osoby,kuchynským kútom a jedálenským kútom, kúpe¾òa /WC, SAT/TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os. , ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15€/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.
Typ
apartmánu
Do 13.06.
Od 05.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/4
345
390
460
885
1030
1100
Vila ŠTEFANIJA
Poloha: turistické stredisko Novalja cca 1 300 m od centra, cca 800 m reštaurácia, cca 250 m od pláže. Vila má
parkovisko. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/6 – na prízemí - 2 spálne pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynka
s jedálenským kútom, kúpe¾òa/ WC, SAT/TV, klimatizácia, dve terasy.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os. , ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
20
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.
Typ
apartmánu
Do 13.06.
Od 05.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/6
430
510
610
1100
1290
1410
Vila TANJA
Poloha: turistické stredisko Novalja cca 300 m od mora, 100 m od reštaurácie, cca 500 m od centra. Vila má parkovisko. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/4-5 - 2 spálne, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa/ WC, kuchynský kút, SAT/TV,
terasa.
App/6 - 2 spálne, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/ WC, kuchynský kút, SAT/TV,
terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková, cca 300 m.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30 €/os. , ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade ,že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €(pod¾a ve¾kosti apartmánu) za upratovanie.
Typ apartmánu
Do 13.06.
Od 05.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/4
330
380
440
860
990
1070
App/5
390
460
520
1010
1140
1240
App/6
430
510
560
1110
1290
1390
Vila DRAGICA
Poloha: turistické stredisko Stara Novalja, cca 300 m od centra, cca 500 m reštaurácia, cca 200 m od pláže. Vila má
parkovisko, gril. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/6 – na 1. poschodí – 3 spálne pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s ,kuchynským kútom kúpe¾òa/ WC, SAT/TV,
klimatizácia, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os. , ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade ,že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 50,- € za upratovanie.
Typ apartmánu
Do 13.06.
Od 05.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/6
350
450
535
750
1100
1260
Hotel LOŽA**
Poloha: nachádza v centre strediska Novalja.
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia á la carte, aperitív bar, dve ve¾ké terasy, internet café, parkovisko. Hostia
hotela Loža majú bezplatný vstup do kempu Straško, ktorý je vzdialený cca 900 m.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, telefón, mini chladnièka, balkón alebo
francúzske okno.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov, možnosĢ dokúpenia plnej penzie.
Pláž: okruhliaková, cca 350 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,10 €/os./deò,
dopravu, registraèný poplatok: 2,-€/os..
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Doplatok za plnú penziu: 55,-€/os./týž.
Poplatok za psa 6,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
Z¾avy:
Osoba nad 12 rokov na prístelke -20%.
DieĢa do 2 rokov bez služieb zdarma.
DieĢa do 7 rokov na prístelke -50%.
DieĢa do 7 rokov bez lôžka s polpenziou -60%.
DieĢa 7-12 rokov na prístelke -30%.
DieĢa do 12 rokov na základnom lôžku -30%.
Typ
izby
Do 06.06.
Od05.09.
06.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-04.07.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
15.08.-22.08.
18.07.-15.08.
1/2 park
160
180
250
380
410
1/2 park balkón
170
190
260
390
440
1/2 more
190
200
280
420
460
1/2 more balkón
210
240
295
450
480
21
Vila CVETKA
Poloha: turistické stredisko Novalja cca 1,5 km od centra, 500 m od reštaurácie.
Vila má parkovisko. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/2 – 1 spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, klimatizácia, terasa.
App/3 – 1 spálòa, obývacia miestnosĢ s lôžkom pre 1 osobu, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, klimatizácia, terasa.
App/4 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón.
App/5 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s lôžkom pre 1 osobu, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 150 m.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os. nad 12 r., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 20-50,- €
(pod¾a ve¾kosti apartmánu) za upratovanie.
Typ apartmánu
Do 13.06. / Od 05.09.
13.06.-20.06. / 29.08.-05.09.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07. / 18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/2
240
275
345
630
720
740
App/3
280
330
390
730
855
895
App/4
335
380
440
855
990
1070
App/5
370
430
485
960
1130
1220
Vila APOLONIJA
Poloha: turistické stredisko Novalja cca 1,5 km od centra, 500 m od reštaurácie. Vila má gril a parkovisko.
Ubytovanie:
3 x App/2 – 1 spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, terasa. Na varenie slúži ve¾ká letná
kuchyòa vo dvore, ktorá je spoloèná pre 3 apartmány. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 50 m.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os. nad 12 r., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 20-30,- € za upratovanie.
Typ
apartmánu
Do 13.06.
Od 05.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/2
240
275
345
630
720
740
GAJAC
Apartmány NEDA
Poloha: turistické stredisko Gajac cca 500 m od reštaurácie, cca 2,5 km od Novalje. Apartmány Neda pozostávajú
z viacerých apartmánových domov. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
4 x App/4 – 1 spálòa, obývacia miestnosĢ s lôžkom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa /WC, TV, terasa.
App/5 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s lôžkom pre 1 osobu, kuchynský kút, kúpe¾òa/ WC, TV, terasa.
App/6 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s lôžkami pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, WC, TV, terasa.
App/7 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s lôžkami pre 3 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, TV, terasa.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30 - 50 €/os., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková, cca 100 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
22
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka platí 50% z prístelky.
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok 20-50,- €(pod¾a ve¾kosti apartmánu) za upratovanie.
Typ
apartmánu
Do 13.06.
Od 05.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
04.07.-18.07.
27.06.-04.07.
18.07.-01.08.
01.08.-22.08.
App/4
335
380
440
860
990
1070
App/5
390
460
520
1010
1140
1240
App/6
430
510
610
1100
1290
1410
App/7
470
550
660
1210
1440
1560
Apartmány RONA GAJAC
Apartmány RONA GAJAC
Poloha: nachádza sa cca 250 m od centra a 200 m od pláže.
Ubytovanie:
App/2+2 Superior – Apartmány sa nachádzajú v dvoch radoch domov po tri apartmány. Každý apartmán je
dvojpodlažný. Medzi blokmi domov je terasa s vírivkou a sprchovacím kútom, ktorá je k dispozícii pre všetkých
hostí apartmánov. Apartmány boli kompletne zrekonštruované v r. 2008. Každý apartmán má spálòu s manželskou
poste¾ou, obývaciu izbu s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2 osoby, kompletne vybavenou kuchynku, kúpe¾òu/WC,
klimatizáciu, SAT TV, sušiè na vlasy. Na zadnej strane je malá krytá terasa s posedením, lehátkami a grilom. Parkovanie na ulici.
App/4+2 Standard – spálòa s manželskou poste¾ou, izba s 2 oddelenými poste¾ami, obývacia izba s rozĢahovate¾ným
gauèom pre 2 osoby, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, terasa.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 150,- €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ apartmánu
Do 06.06.
Od 29.08.
06.06.-20.06.
22.08.-29.08.
20.06.-11.07.
15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
Rona Gajac superior A/2+2
335
550
750
920
Rona Gajac standard A/4+2
250
400
550
720
PAG
a
dieĢ . r.
do 7 tis
grá
Wellnes & Spa Hotel PAGUS
Poloha: zrekonštruovaný hotel sa nachádza neïaleko centra hlavného mesta ostrova Pag.
Služby, šport, zábava: recepcia, aperitív bar, reštaurácia, vonkajšia terasa, vnútorný bazén s wellness centrom (sauna,
masáž), fitnes centrum-pre hostí hotela zdarma, menší detský bazén, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, vodné športy,
športové stredisko „Solane“ v Pagu – 4 kolkárske dráhy, osvetlené malé futbalové a hádzanárske ihrisko, biliard.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, SAT/TV, kúpe¾òa/WC, telefón, trezor, prípojka na internet, minibar, balkóny s výh¾adom na more alebo park.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamienkovo-piesková pláž pred hotelom alebo mestská pláž (cca 8 min. chôdze od hotela).
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Doplatok za plnú penziu: 100,-€/os./týž.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa 7-12 rokov na 3. lôžku do 20.06. a od 29.08. zdarma, od
20.06. - 29.08. -50%.
DieĢa 12-18 rokov na 3. lôžku -50% (len v izbe strana more).
DieĢa do 18 rokov s 1 dospelou osobou -50%.
MS - strana more, PS - strana park
Typ izby
28.03.-25.04.
19.09.-31.10.
25.04.-23.05.
12.09.-19.09.
23.05.-20.06.
29.08.-12.09.
20.06.-11.07.
22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
1/2 Balkon MS
295
330
410
495
590
1/2 Balkon PS
270
310
380
470
560
Hotel MERIDIJAN****
Poloha: nachádza sa v stredisku Pag, nieko¾ko minút pešej chôdze od centra mesta, v blízkosti mora
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, aperitív bar, zmenáreò, faxové a kopírovacie služby, bankomat, novinový
stánok, miestnosti pre fajèiarov a nefajèiarov, prenájom bicyklov a èlnov, wellness centrum (masáže, jaccuzi, manikúra,
pedikúra a ïalšie), vonkajší bazén, parkovisko, podzemné garáže za poplatok, tenisové kurty, ihrisko pre loptové hry
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa /WC, sušiè na vlasy, minibar, telefón, SAT/
TV, klimatizácia, prípojka na internet, trezor, balkón, s výh¾adom na more alebo park
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov
Pláž: kamienková pláž pred hotelom.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Osoba na 3. lôžku -10%.
Parkovanie(podzemná garaž): 10€/deò, platí sa na mieste.
Typ
28.03.-09.05.
19.09.-31.10.
09.05.-23.05.
12.09.-19.09.
23.05.-20.06.
05.09.-12.09.
20.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-25.07.
22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
1/2 MB
240
260
310
400
480
600
23
Villa HERENDA
Poloha: vila sa nachádza cca 400 m od centra mesta.
Ubytovanie:
App/3 – 2-lôžková izba, kuchynsko-obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, SAT/TV,
chladnièka, balkón. Apartmán sa nachádza na prízemí.
App/3 – 2-lôžková izba, kuchynsko-obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, SAT/TV,
chladnièka, klimatizácia, balkón. Apartmán sa nachádza na 1. poschodí.
App/4 – dve 2-lôžkové izby, kuchynsko-obývacia èasĢ, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, chladnièka, balkón. Apartmán sa
nachádza na prízemí.
Pri nástupe na pobyt agentúra môže žiadaĢ kauciu 30-50,- €/os. nad 12 r., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného
apartmánu vrátená späĢ.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková, 100 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
Typ apartmánu
Do 27.06. / Od 29.08.
27.06.-04.07.
04.07.-18.07. / 22.08.-29.08.
App/3
295
360
410
App/4
360
450
510
Pristelok
50
70
80
80
úpadku CK).
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 4060,- €(pod¾a ve¾kosti apartmánu) za upratovanie.
18.07.-25.07.
25.07.-01.08.
01.08.-08.08.
08.08.-22.08.
510
560
610
630
620
720
810
840
110
110
110
Villa DONAMI
Poloha: vila sa nachádza priamo v meste Pag, cca 200 m od centra, 70 m od reštaurácie a od mora a cca 400 m od najbližšej
pláže. MožnosĢ grilovania , parkovanie pri dome.
Ubytovanie:
App/2 –prízemie - spálòa, kúpe¾òa s WC, obývacia izba s kuchynským kútom, SAT/TV, terasa, klimatizácia za poplatok.
App/4 – prízemie -2 spálne, kúpe¾òa s WC, obývacia izba s kuchynským kútom, SAT/TV, terasa, klimatizácia za poplatok
App/6 – prízemie- 3 spálne, 2 kúpe¾ne s WC, obývacia izba s kuchynským kútom, terasa, klimatizácia za poplatok.
Pri nástupe na pobyt agentúra môže žiadaĢ kauciu 30-50,- €/os. nad 12 r., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu
vrátená späĢ.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková, 400 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok za klimatizáciu: 7,- €
(na vyžiadanie - platí sa na mieste).
V prípade, že apartmán nebude uprataný, platí sa poplatok
40-60,- € (pod¾a ve¾kosti apartmánu) za upratovanie.
Typ apartmánu
Do 27.06. / Od 29.08.
27.06.-04.07.
04.07.-18.07. / 22.08.-29.08.
18.07.-25.07.
25.07.-01.08.
01.08.-08.08.
08.08.-22.08.
App/2
250
295
335
430
460
510
530
App/4
360
450
510
695
720
810
840
App/6
485
630
725
925
1020
1120
1160
Prístelok
50
70
80
80
110
110
110
PETRÈANE
Hotel PINIJA****
Poloha: nachádza sa v stredisku Petrèane v hustom borovicovom háji na polostrove s vlastnou pieskovo – okruhliakovou plážou vhodnou pre deti. Do mesta Petrèane sa dostanete za 5 minút pešou chôdzou.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, pizzeria - grill, obchod so suvenírmi, zlatníctvo, dalmatínska konoba Pinija,
café bar, obchod, zábavné centrum, Pinija club, internetový kútik, zmenáreò, kongresová miestnosĢ s technikou a
plátnom na projekciu, Aqua park (vnútorný bazén s hydromasážami, ktorý je od 14.06. do 13.09. zatvorený, detský bazén so sladkou vodou), vonkajší bazén, „Beauty“ centrum, sauna, masáže, solárium, fitnes centrum, detské
ihrisko, minigolf, 3 tenisové kurty, stolný tenis, biliard, plážový volejbal, prenájom bicyklov, petang, ihrisko pre
futbal, basketbal a hádzanú, ve¾ké parkovisko.
Ubytovanie:
2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, chladnièka/minibar na
vyžiadanie, trezor. Izby sú s balkónom.
Stravovanie: polpenzia (bufetové stoly).
Pláž: kamienková priamo pri hoteli.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Z¾avy: Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa 4-12 rokov na prístelke -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
DieĢa do 4 rokov na prístelke zdarma.
Typ izby
04.04.-16.05. / 10.10.-07.11.
16.05.-06.06. / 12.09.-10.10.
06.06.-20.06. / 29.08.-12.09.
20.06.-11.07. / 15.08.-29.08.
11.07.-15.08.
1/2 B Clasic
335
420
470
520
610
1/2 B Premium
340
430
475
525
630
1/2 BM Premium
360
450
495
545
650
24
POSEDARJE
Prístav Posedarje leží v zátoke, kde je more najteplejšie v Jadranskom mori, èo sa využíva na lieèenie ochorení dýchacieho systému a ponúka všetky
potrebné služby (banka, pošta, poliklinika, trhovisko, obchody, reštaurácie...). Rozprestiera sa pod pohorím Velebit, ktoré miestny považujú za
národný klenot.
Apartmány DELFIN ***
Apartmány sú vhodné pre rodinné dovolenky, keïže sa nachádzajú v tichom prostredí. Apartmány preto nie sú
vhodné pre organizované skupiny mladých osôb. Apartmány neposkytujú uteráky, utierky a èistiace potreby.
Poloha: nachádzajú sa 100 m od pláže, 1,5 km od centra a cca 20 km od mesta Zadar.
Služby: parkovanie (1 apartmán – 1 auto).
Ubytovanie:
App 3+1 – spálòa s manželskou poste¾ou a samostatným lôžkom, kuchynsko-obývacia miestnosĢ s 1 poste¾ou,
kúpe¾òa/WC, TV, terasa s posedením a výh¾adom na more, maximálne obsadenie apartmánu – 4 (vrátane detí).
App 3+2 - spálòa s manželskou poste¾ou a samostatným lôžkom, kuchynsko-obývacia miestnosĢ s 2 lôžkami,
kúpe¾òa/WC, TV, klimatizácia (za príplatok), terasa s posedením a výh¾adom na more, maximálne obsadenie apartmánu – 5 (vrátane detí).
App 4+2 – 2 spálne, kuchynsko-obývacia miestnosĢ s 2 lôžkami, kúpe¾òa/WC, TV, terasa s posedením a výh¾adom
na more, maximálne obsadenie apartmánu – 6 (vrátane detí).
Stravovanie: individuálne.
Domáci miláèik: nie je povolený
Pláž: vlastná kamenná – upravená.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Typ apartmánu
06.06.-20.06.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
20.06.-11.07.
11.07.-15.08.
15.08.-05.09.
App/2+1
270
315
430
335
App/3+2
320
355
495
380
App/4+2
355
400
570
430
VIR
Neve¾ký ostrov Vir leží severozápadne od Zadaru. Ostrov je prepojený moderným mostom s polostrovom Privlaka. Miesto s dobrými podmienkami
pre vodné športy. Na ostrove sa nachádzajú pozostatky pred románskeho kostolíka v prístave, románsky kostolík sv. Jána a zrúcaniny bývalej benátskej
pevnosti zo 17. stor.
Vila STANIÆ
Poloha: nachádza sa 2000 m od centra, 100 m od obchodu a 10 m od mora. Vila má parkovanie, gril a internet.
Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/2+2 – 2-lôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa /WC, TV/
SAT, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny,pobytovú taxu,klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ
apartmánu
Do 14.06.
Od 13.09.
14.06.-28.06.
30.08.-13.09.
28.06.-12.07.
23.08.-30.08.
12.07.-23.08.
App/2+2
330
340
370
590
Vila BARIŠIÆ
Poloha: nachádza sa 2000 m od centra, 300 m od obchodu a 80 m od pláže. Vila má parkovanie a záhradu s grilom.
Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/2+2 – 2-lôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/ WC, TV/
SAT, balkón.
App/3+2 – 3-lôžková spálòa, kuchyòa, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa / WC, TV/SAT, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Typ
apartmánu
Do 14.06.
Od 13.09.
14.06.-28.06.
30.08.-13.09.
28.06.-12.07.
23.08.-30.08.
12.07.-23.08.
App/2+2
330
App/3+2
400
340
370
590
410
460
690
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny,pobytovú taxu,klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
25
Vila ÈOSIÈ
Poloha: vila sa nachádza 100 m od pláže, 500 m od obchodu a 3500 m od centra. Vila má parkovanie a záhradu
s grilom.
Ubytovanie:
Študio/2 –– jedna miestnosĢ s dvomi lôžkami a kuchynským kútom, kúpe¾òa /WC, balkón, TV, klíma.. Štúdio sa
nachádza na prízemí.
App/4 – 2 spálne, jeden spálòa je vybavená manželskou poste¾ou, druhá dvomi oddelenými lôžkami, obývacia
miestnosĢ s rozkladacím gauèom s prístelkou, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, klíma v cene, balkón. Apartmán sa
nachádza na poschodí.
Stravovanie: individuálne.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, klimatizáciu, DPH.
Typ apartmánu
Do 14.06.
Od 13.09.
14.06.-28.06.
30.08.-13.09.
28.06.-12.07.
23.08.-30.08.
12.07.-23.08.
Štúdio/2
210
240
290
480
App/4
370
390
430
640
App/4+1
430
450
490
720
Vila VAMPOVAC
Poloha: vila sa nachádza v blízkosti pláže - len 10 m, 2500 m od centra a 200 m od obchodu. Vila má parkovanie pri
dome a záhradu s možnosĢou grilovania.
Ubytovanie:
3x app/2+2 – 1 spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a rozkladacím gauèom, kúpe¾òa/WC, SAT/TV,
internet, balkón/terasa.
App/6-9 – 3 spálne – 2-lôžková spálòa, 3-lôžková spálòa a spálòa s manželskou poste¾ou a poschodovou poste¾ou, 2
kúpe¾ne, kuchyòa , terasa s posedením. Apartmán sa nachádza na prízemí.
Stravovanie: individuálne.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ
apartmánu
Do 14.06.
Od 13.09.
14.06.-28.06.
30.08.-13.09.
28.06.-12.07.
23.08.-30.08.
12.07.-23.08.
App/2+2
330
App/6
590
340
370
590
610
640
860
Prístelok
60
60
60
80
Vila TRUSIÆ
Poloha: vila sa nachádza 40 m od pláže, 100 m od obchodu a 3000 m od centra. Vila má parkovanie a záhradu
s grilom a je vybavená klímou(v cene) a SAT/TV vo všetkých apartmánoch.
Ubytovanie:
4x App/2+2 – 1 spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a rozkladacím gauèom pre dve osoby, kúpe¾òa/
WC, balkón.
1 x App/4 - 2 spálne, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa /WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ apartmánu
Do 14.06. / Od 13.09.
14.06.-28.06. / 30.08.-13.09.
28.06.-12.07. / 23.08.-30.08.
12.07.-23.08.
App/2+1
280
290
340
530
App/2+2
330
340
370
590
App/4
370
390
430
640
Vila LESIÆAR
Poloha: vila sa nachádza 300 m od pláže, 50 m od obchodu a 50 m od centra. Vila má parkovanie a záhradu s grilom
a je vybavená klímou(v cene) a SAT/TV vo všetkých štúdiách.
Ubytovanie:
3x Študio/2+1 – jedna miestnosĢ s dvomi lôžkami a kuchynským kútom, kúpe¾òa/WC.
Stravovanie: individuálne.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
26
Typ
apartmánu
Do 14.06.
Od 13.09.
14.06.-28.06.
30.08.-13.09.
28.06.-12.07.
23.08.-30.08.
12.07.-23.08.
Štúdio/2
210
240
290
430
Prístelok
60
60
60
60
BIOGRAD NA MORU
Mesto leží na pobreží 28 km juhovýchodne od Zadaru. Známe je ako turistický cie¾ s peknými plážami a ve¾kým borovicovým hájom. Biograd na
Moru je moderné mesto s hotelmi, vilami, autokempingom, apartmánmi, reštauráciami a obchodmi. Bohaté na ryby je Vranské jazero vzdialené 7 km.
Kanál Pašman je ideálny pre vodné športy a potápanie.
Hotel ILIRIJA****, Hotel KORNATI****, Hotel ADRIATIC***
Zahrnuté v cene: možnosĢ využívaĢ wellness centrum (sauna, vírivka, fitnes) v hoteli Ilirija, stráženie detí od 3 do 10 rokov, plesovú terasu so živou hudbou (hotel Ilirija),
využitie každodennej ponuky zábavy a športu s profesionálnymi animátormi a hudobnými interpretmi (Aquatic center Ilirija).
Na pláži je bohatá ponuka vodných športov, športovej a rekreaènej zábavy: vonkajší bazén s morskou vodou, ktorý je zároveò aj pretekárskym bazénom, aqua park na
mori, tobogán, detské pieskovisko, detský bazén, snack bar, cukráreò, animácie pre deti od 3 rokov (od 15.06. do 15.09.) aj dospelých, tenisové kurty, minigolf, volejbal,
chodníky pre jogging, cyklistické chodníky, aerobik, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry a ïalšie.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou švédskych stolov.
Pláž: kamienková - 50 m, piesoènatá - 300 m.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
20% a
z¾av
Hotel ILIRIJA****
Poloha: nachádza sa v borovicovom háji priamo na pláži,
50 m od centra mesta. Hotel je po rekonštrukcii a je plne klimatizovaný.
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia, terasa, aperitív bar,
stánok so suvenírmi a novinami, zmenáreò, konferenèná miestnosĢ,
TV miestnosĢ, internet, wellness centrum (a salón krásy („Beauty“).
Ubytovanie:
Comfort – dvojlôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi, trezor, mini
bar (za príplatok), telefón, kúrenie, balkón, strana park.
Superior – dvojlôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi, trezor, mini
bar, telefón, kúrenie, balkón, strana more.
Premium – dvojlôžková izba s možnosĢou prístelky, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi, trezor, mini bar, telefón, kúrenie,
balkón, strana more. Premium club bonus - župany, jednorazové papuèe, balík hotelovej kozmetiky, vodu a èerstvé ovocie na
privítanie.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
20% a
z¾av
Hotel KORNATI****
Poloha: nachádza sa ved¾a hotela Ilirija. Hotel
je po rekonštrukcii a je plne klimatizovaný.
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia, café bar, zmenáreò,
TV miestnosĢ, internet.
Ubytovanie:
Comfort – dvojlôžková izba, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi (za príplatok), trezor,
mini bar (za príplatok), telefón, centrálne kúrenie, francúzske okno, balkón, strana park.
Superior – dvojlôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi,
trezor, mini bar, telefón, centrálne kúrenie, balkón, strana more.
Premium – dvojlôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi, trezor, mini
bar, telefón, centrálne kúrenie, balkón, strana more. Premium club bonus - župany, jednorazové papuèe, balík hotelovej kozmetiky, vodu a èerstvé ovocie na privítanie.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
20% a
z¾av
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, balík wellness, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18
r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15
€/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre
prípad úpadku CK).
Príplatok za plnú penziu: 130,-€/os.
Príplatok za psa 20,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na
mieste.
Z¾avy v 1/2:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 r. na prístelke zdarma.
DieĢa 7-12 r. na prístelke -70%.
DieĢa 12-15 r. na prístelke -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Parkovanie: 5€/deò, platí sa na mieste.
Do 31.03.2015 dieĢa do 12 rokov na 3. lôžku grátis.
Hotel ADRIATIC***
Poloha: nachádza sa ved¾a hotela Ilirija v borovicovom háji,
priamo na pláži v blízkosti športovo – rekreaèného areálu,
od centra mesta je vzdialený 100 m. Hotel je po rekonštrukcii
a je plne klimatizovaný.
Služby, šport a zábava: recepcia, hotelová reštaurácia, reštaurácia á la carte, aperitív bar, koktail bar, vonkajší bazén
s vírivkou, zmenáreò, internet.
Ubytovanie:
Comfort – dvojlôžková izba, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi (za príplatok), trezor,
mini bar (za príplatok), telefón, centrálne kúrenie, francúzske okno, balkón.
Superior – dvojlôžková izba, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, klimatizácia, SAT-TV, rádio, Wi-Fi, trezor, mini bar (za
príplatok), telefón, centrálne kúrenie, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou švédskych stolov.
Pláž: kamienková - 50 m, piesoènatá - 300 m.
Hotel Ilirija****
03.01.-06.06.
26.09.-28.12.
06.06.-27.06.
05.09.-26.09.
27.06.-18.07.
22.08.-05.09.
18.07.-22.08.
1/2 balkón park,comfort
340
420
470
570
1/2 balkón more, superior
380
480
530
620
1/2 premium
460
570
630
740
KORNATI****
1/2 park,comfort
310
370
410
510
1/2 balkón more, superior
360
450
500
620
1/2 premium
430
530
590
740
1/2 , comfort
310
370
410
520
1/2 balkón, superior
360
450
500
570
Hotel Adriatic***
27
Vila DAVOR
Poloha: vila sa nachádza 150 m od mora.
Ubytovanie:
Štúdio/2(+1) – 2-lôžková izba s/bez prístelky, s kuchyòou v jednej miestnosti, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, kávovar,
chladnièka, terasa.
App/2+2 – 2-lôžková izba, kuchynsko-obývací kút s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa/WC, SAT/TV, kávovar, chladnièka, terasa.
Stravovanie: individuálne, s možnosĢou dokúpenia polpenzie vo vile Ivana.
Pláž: kamienková/piesoènatá, 150-300m.
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Príplatok za klimatizáciu: 7,- € (na vyžiadanie -platí sa na mieste).
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody,elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
Typ apartmánu
Do 13.06. / Od 12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-11.07. /15.08.-29.08.
11.07.-15.08.
Štúdio/2
330
360
420
460
App/2+2
440
520
590
630
Prístelok
80
80
80
80
Vila DANIELA
Poloha: nachádza sa cca 150 m od pláže Bošana (kamienková s pozvo¾ným vstupom do mora)
Ubytovanie:
Študio/2 - 2-lôžková izba, s kuchyòou v jednej miestnosti, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, kávovar, chladnièka, terasa.
2 x App/4 –typ B -dve 2-lôžkové spálne, obývacia izba, minikuchynka, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, balkón alebo terasa.
App/2+2 typ A – jedna 2-lôžková spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, SAT/TV,
balkón alebo terasa.
Stravovanie: polpenzia (raòajky, veèere -výber z menu)
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12 €/týždeò/os. od 18 r., 6 €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku platí 190,-€.
DieĢa do 12 rokov na 3.lôžku platí 160,-€.
Príplatok za klimatizáciu: 7,- € (na vyžiadanie -platí sa na mieste).
Poplatok za psa 7,-€/deò(na vyžiadanie - platí sa na mieste).
Typ apartmánu
Do 13.06. / Od 12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-11.07. /15.08.-29.08.
11.07.-15.08.
Štúdio/2
260
280
305
325
App/2+2
210
230
250
260
App/4
230
250
270
280
Vila VISTA
Poloha: nachádza sa v blízkosti pláže Bošana (kamienková s pozvo¾ným vstupom do mora)
Ubytovanie:
8 x App/2-3 (typ štúdio) – obývacia izba s kuchynským kútom pre 2 osoby s možnosĢou prístelky, klimatizácia ,
sprcha/WC, SAT/TV,
2 x App/2+2 – jedna 2-lôžková spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom, rozĢahovací gauè pre 2 osoby, sprcha/
WC, SAT/TV, terasa.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere- výber z menu)
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12 €/týždeò/os. od 18 r., 6 €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Z¾avy:
Osoba od 12 r.na 3./5.lôžku 170 ,-€.
Osoba do 12 r.na 3./5.lôžku 150,- €.
Príplatok za klimatizáciu: 7,- € (na vyžiadanie -platí sa na mieste).
Poplatok za psa 7,-€/deò(na vyžiadanie-platí sa na mieste).
Typ
Do 13.06. / Od 12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-11.07. /15.08.-29.08.
11.07.-15.08.
Štúdio/2
240
260
280
295
App/2+2
180
200
220
230
Penzión ÈANÈAR
Poloha: nachádza sa 400 m od pláže a od centra.
Služby: parkovanie pred domom.
Ubytovanie:
Štúdio/2 – izba pre 3 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, SAT TV, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), terasa
App/2+2 – spálòa pre 2 osoby, obývacia izba s rozĢahovate¾ným gauèom a samostatnou poste¾ou, kuchynka,
kúpe¾òa/WC, SAT TV, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), terasa.
Izba 1/2 – izba pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, SAT TV, klimatizácia (za poplatok), chladnièka.
Stravovanie: polpenzia.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12 €/týždeò/os. od 18 r., 6 €/týždeò/
dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
28
Z¾avy:
Osoba od 12 r.na 3./5.lôžku 170 ,-€.
Osoba do 12 r.na 3./5.lôžku 150,- €.
Príplatok za klimatizáciu: 7,- € (na vyžiadanie -platí sa na mieste).
Poplatok za psa 7,-€/deò(na vyžiadanie-platí sa na mieste).
Typ
Do 13.06. / Od 12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-11.07. / 15.08.-29.08.
11.07.-15.08.
1/2
200
220
240
260
Štúdio/2
240
260
280
295
App/2+2
180
200
220
230
PRIVLAKA
Privlaka, mesto v strednej Dalmácii, je malebné turistické stredisko v blízkosti mesta Zadar. Toto mesto je obklopené z troch strán priezraèným
morom a krásnymi plážami.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Hotel LAGUNA****
Poloha: hotel sa nachádza v meste Privlaka v sesvernej Dalmácii a je vzdialený 2 km od centra a 5 m od pláže.
Služby, šport, zábava: bar a reštaurácia s terasou, fitnes štúdio, masáže a sauna (za príplatok), parkovisko (zdarma).
Ubytovane:
Izba 1/2 – poste¾ pre 2 osoby s možnosĢou prístelky (rozložite¾né kreslo) + detská postie¾ka – na vyžiadanie,
kúpe¾òa/WC, TV/SAT, Wi-Fi, telefón, klimatizácia, trezor, mini bar, balkón (izby bez balkónu – 1. a 2. poschodie)
App 4 – dve dvojlôžkové spálne s vlastnou kúpe¾òou/WC, obývacia izba, TV/SAT, Wi-Fi, telefón, klimatizácia,
trezor, mini bar, terasa s výh¾adom na more.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: piesoènatá.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 12 rokov na prístelke zadarmo.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Typ izby
16.05.-13.06. / 12.09.-19.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-18.07. / 22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
1/2
290
330
410
495
SV. FILIP I JAKOV
Dalmatínske mesteèko vzdialené cca 25 km južne od Zadaru. Mesteèko má okrem starších domov v centre i ve¾a letných viliek, pekné parky a
upravené pláže. Malá pláž je priamo v meste na okraji borovicového lesa, ïalšia pláž je pred turistickým strediskom Croatia.
Apartmánové turistické stredisko CROATIA***
Poloha: nachádza sa priamo pri mori, 500 m od centra mesta.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, tenisové kurty, plážový volejbal, samoobsluha, ambulancia, vodné športy, ideálne pre
surfistov.
Ubytovanie:
Typ „B3“ – App/3 – spálòa, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 1 osobu.
Typ „C4“ – App/4 – spálòa, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 2 osoby.
Typ „D5“ – App/5 - 2 dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosĢ s gauèom .
Typ „E6“ – App/6 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 2 osoby.
Všetky apartmány majú kuchynský kút (v obývacej miestnosti), kúpe¾òu/WC, SAT/TV, balkón alebo terasu, parkovanie.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková a kamenistá, cca 70 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6
,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Doplatok: za polpenziu 150,-€/os.-tyždeò, (detí do 7 rokov-50%).
Doplatok za psa 8,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ apartmánu
15.04.-23.05. / 05.09.-03.10.
23.05.-13.06. / 29.08.-05.09.
13.06.-04.07. / 22.08.-29.08.
04.07.-18.07. / 15.08.-22.08.
18.07.-15.08.
App B3
200
280
370
540
620
App C4
220
300
410
560
650
App D5
290
380
520
700
780
App E6
320
400
560
740
830
Hotel ALBA***
Poloha: nachádza sa priamo pri mori, 300 m od centra mesta.
Služby, šport, zábava: reštaurácia s terasou, aperitív bar, TV sála, tenisové kurty, plážový volejbal, samoobsluha,
ambulancia, vodné športy.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa /WC, SAT/TV, Wi-Fi, telefón, balkón. Izby môžu byĢ
orientované na park alebo stranu more,
Stravovanie: polpenzia - raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: kamienková a kamenistá, cca 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena zahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Typ izby
15.04.-06.06. / 12.09.-03.10.
06.06.-20.06. / 05.09.-12.09.
1/2 park
190
1/2 more
210
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 rokov na prístelke zadarmo.
DieĢa do 7-12 r. na prístelke -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -30%.
20.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-18.07. / 15.08.-29.08.
18.07.-15.08.
230
270
350
370
250
290
370
390
29
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Hotel Villa DONAT***/****
20% a
z¾av
Poloha: nachádza sa v centre strediska Sv. Filip i Jakov 3km od Biogradu. Hotel sa skladá z hlavnej budovy
„Villa”**** a z depandansov***.
Služby, šport, zábava: Hotel je umiestnený v blízkosti krásnej prírodnej pláži s množstvom športovo-rekreaèných
služieb s ve¾mi peknou promenádou pri mori. Hotel má reštauráciu a bar s terasou. Je to hotel prispôsobený pre
rodinnú dovolenku.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, telefón, SAT/TV.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková cca 150 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Príplatok za plnú penziu: 130,-€/os.
Príplatok za psa 20,-€/deò, na vyžiadanie - platí sa na mieste.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy v 1/2:
Typ izby
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 r. na prístelke -zdarma.
DieĢa 7-12 r. na prístelke -70%.
DieĢa 12-15 r. na prístelke -50%.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Parkovanie: 5€/deò, platí sa na mieste.
Do 31.03.2015 dieĢa do 12 rokov na 3. lôžku grátis.
03.01.-06.06. / 26.09.-28.12.
06.06.-27.06. / 05.09.-26.09.
27.06.-18.07. / 22.08.-05.09.
18.07.-22.08.
1/2 Superior ****
330
360
430
560
1/2 Comfort***
290
310
380
430
UGLJAN
Ostrov leží priamo oproti Zadaru, od ktorého ho odde¾uje cca 4 km mora. Je pokrytý stredomorskou vegetáciou: borovicami, olivami, vinohradmi, ovocnými sadmi. Pobrežie ostrova je ve¾mi èlenité s mnohými piesoènými plážami. Na ostrov jazdí trajekt zo Zadaru. Najznámejšie strediská: Preko, Kukljica.
Apartmány a bungalovy ZELENA PUNTA***
Poloha: turistické stredisko Zelena Punta, cca 200 m od mesteèka Kukljica.
Služby, šport, zábava: 2 reštaurácie, obchod, zmenáreò, suveníry, strážené parkovisko, plážový klub so živou hudbou, opatrovate¾ská služba pre deti, tenisové kurty, ihrisko pre loptové hry, minigolf, stolný tenis, vodné športy.
Ubytovanie:
Typ „A“ – App/2+1 – 1 dvojlôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 1 osobu.
Typ „B“ – App/2+2 – 1 dvojlôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 2 osoby.
Typ „C“ – App/2+2 – 1 dvojlôžková izba, obývacia miestnosĢ s gauèom pre 2 osoby väèšia.
Všetky apartmány majú kuchynský kút (v obývacej miestnosti), kúpe¾òu/WC, SAT/TV, klimatizáciu, telefón, terasu
alebo balkón.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ dokúpenia polpenzie.
Pláž: kamienková a upravené betónové pláže, cca 20 – 150 m.
Typ
apartmánu
16.05.-13.06.
12.09.-25.09.
13.06.-27.06.
29.08.-11.09.
27.06.-11.07.
22.08.-28.08.
11.07.-22.08.
App typ A - 1/2 + 1
310
520
640
720
App typ B - 1/2 + 2
370
600
735
820
App typ B1- 1/2 + 2
340
545
660
735
App typ C - 1/2+2
440
740
875
960
App typ C1 - 1/2+2
400
665
790
865
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r.,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok: za polpenziu 180,-€/os.-tyždeò.
Doplatok za psa (do 7 kg) 10,-€/deò,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
PIROVAC
Prímorské mesteèko nachádzajúce sa 21 km severne od Šibenika. Je známe svojimi peknými plážami, rozprestiera sa v Pirovskom zálive obklopenom
bujnou vegetáciou. Pirovac každoroène vyh¾adáva ve¾a turistov aj kvôli lieèivému bahnu, ktoré sa nachádza v zátoke Makirina. Má bohaté kultúrne
a historické pamiatky, možnosĢ výletov do národného parku Krka a loïou na Kornati.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Hotel MIRAN***
Poloha: hotel sa nachádza v malej zátoke, obklopený olivovníkmi a borovicovým hájom, cca 1 km od centra mesta.
Mesteèko Pirovac spája s hotelom pobrežná promenáda. Vily sú jednotlivé apartmánové domèeky.
Služby, šport, zábava: recepcia, hotelová reštaurácia, reštaurácia á la carte, terasa, aperitív bar, snack bar na pláži,
detské ihrisko na pláži, vonkajší bazén s morskou vodou, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, stolný tenis, požièovòa
bicyklov, vodné športy.
Ubytovanie:
Hotel MIRAN: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, telefón, väèšina izieb s balkónom.
Niektoré izby sú klimatizované.
Stravovanie: hotel - polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov, apartmány – individuálne.
Pláž: kamienková, kamenistá a betónová, cca 30 m.
Typ
izby
25.04.-16.05.
03.10.-30.10.
16.05.-06.06.
26.09.-03.10.
06.06.-27.06.
12.09.-26.09.
27.06.-11.07.
22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
1/2 BM klima
305
335
400
485
525
1/2B
260
285
355
440
475
30
1/2M
240
275
325
400
450
1/2PB
240
275
325
400
450
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,10 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok za plnú penziu: 130,-€/os./týž.
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Osoba od 12 r.na 3.lôžku -20 %.
Parkovanie: 3- 5,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
Vila MARICA
Poloha: vila sa nachádza cca 80 m od pláže, cca 200m od centra mesta.
Služby, šport, zábava: parkovanie pri objekte, gril.
Ubytovanie:
App/2+2 – apartmán má 1spálòu pre dve osoby, obývaèka s rozkladacím
gauèom pre 2 osoby, kuchynským kútom, kúpe¾òa/WC, TV, klimatizácia, terasa (ideálne pre 2 dospelé osoby a 2
deti).
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody,elektriny,klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ
04.04.-13.06.
13.,06.-04.07.
22.08.-01.11.
04.07.-22.08.
App/2+2
380
430
570
Vila MARIO
Poloha: nachádza sa 50 – 60 m od mora a 500 – 560 m od centra.
Ubytovanie:
Apartmány sa nachádzajú na prízemí, 1. a 2. poschodí.
App/2+1 – 2-lôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynkou a rozĢahovacím gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa /WC,
TV/SAT, klimatizácia (za poplatok), balkón, parkovanie a gril.
App/2+2 - 2-lôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynkou a rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, TV/
SAT, klimatizácia (za poplatok), balkón, parkovanie a gril.
Stravovanie: individuálne
Pláž: kamienková, betónové plochy.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody,elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deò, na vyžiadanie -platí sa na mieste .
Typ
apartmánu
Do 04.07.
Od 22.08.
04.07-22.08.
App/2+1
350
495
App/2+2
380
530
Vila ZDRAVKO
Poloha: nachádza sa 250 – 300 m od centra a 150 m od pláže.
Ubytovanie:
App/2+2 – 2-lôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s moderným kuchynským kútom, jedálenským kútom a rozĢahovacím
gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa /WC, SAT/TV, klimatizácia (za poplatok).
App/4+2 – dve 2-lôžkové spálne, obývacia miestnosĢ s moderným kuchynským kútom, jedálenským kútom
a rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, klimatizácia (za poplatok).
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo ,spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 6,-€/deò, na vyžiadanie -platí sa na mieste .
Typ
04.04.-13.06.
13.06.-04.07.
22.08.-01.11.
04.07.-22.08.
App/4
380
430
525
App/6
475
525
665
31
MURTER – Tisno
Ostrov Murter má výbornú polohu, nachádza sa v blízkosti Národného parku Kornati. Ostrov je najväèší ostrov v oblasti a najbližší k pevnine. Od
pevniny je rozdelený úzkym kanálom Murter. S pevninou je spojený sklápacím mostom v obci Tisno. Murter je atraktívne a zároveò i najstaršie mesto
na ostrove s bohatou historickou a kultúrnou tradíciou.
Hotel BOROVNIK***/****
Poloha: centrálna èasĢ Tisna v blízkosti sklápacieho mosta.
Služby, šport, zábava: klimatizovaná reštaurácia, terasa, aperitív bar, kaderníctvo, zlatníctvo, cukráreò, suveníry,
masáže, živá hudba, zmenáreò, bazén s morskou vodou.
Ubytovanie:
1/2+2***- 2-lôžkové izby s možnosĢou 2 prístelok, kúpe¾òa/WC, SAT TV, mini bar, telefón, s alebo bez klimatizácie.
1/2 Superior**** - novozariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s masážnou vaòou,
WC, SAT TV, telefón, mini bar.
Stravovanie: polpenzia (raòajky, veèere - bufetové stoly).
Pláž: skalnatá – cca 500 m, okruhliaková – cca 5-10 minút pešej chôdze.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Parkovanie: 7,-€/den (platí sa na mieste).
Z¾avy :
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa od 7- 14 rokov na 3. lôžku - 50 %.
09.05.-06.06.
12.09.-23.10.
06.06.-13.06.
22.08.-12.09.
13.06.-04.07.
15.08.-22.08.
04.07.-25.07.
25.07.-14.08.
1/2,1/2+1
440
490
550
600
650
1/2+2
460
510
590
620
670
Typ izby
MURTER – Murter
a
dieĢ . r.
do 7 tis
grá
€
15% a
z¾av
Hotel COLENTUM***
Poloha: nachádza sa na ostrove Murter na piesoènatej pláži Slanica.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, tenisové kurty, šípky, stolný tenis, plážový volejbal, detské pieskové
ihrisko, požièovòa bicyklov, vodné športy, vonkajší bazén, slneèníky
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, SAT/TV, telefón, mini bar, kúpe¾òa/ WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia – All Inclusive - plná penzia (raòajky, obed, veèera – bufetové stoly), popoludòajšie
obèerstvenie, nápoje.
Pláž: piesoènatá pri hoteli, nudistická pláž – 1 km.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò ,dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Priplatok strana more 30,- €/osoba- týždeò.
Parkovanie: 4,-€/deò, platí sa na mieste.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 rokov na prístelke zdarma.
DieĢa 7- 12 rokov na prístelke -50%.
Typ
izby
Do 13.06.
Od 12.09.
13.06.-20.06.
05.09.-12.09.
20.06.-11.07.
15.08.-05.09.
12.07.-15.08.
1/2
340
380
430
480
20% a
z¾av
Vila MARIA I.
Poloha: vila sa nachádza v stredisku Murter cca 300 m od hotela Colentum, 350 m od mora a pláže Slanica. Parkovanie zabezpeèené. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Štúdio/2-4 – kuchynsko-obývací kút s 2-4 lôžkami, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, balkón alebo terasa.
Stravovanie: polpenzia v hoteli Colentum - raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: piesoènatá, cca 300 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12 ,-€/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
32
Typ
apartmánu
27.06.-04.07.
22.08-29.08.
04.07.-22.08.
Os.v app
290
340
20% a
z¾av
Vila SKALINADA
Poloha: vila sa nachádza v stredisku Murter cca 400 m od hotela Colentum, 300 m od mora a pláže Slanica. Parkovanie zabezpeèené. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky pre deti do 12 rokov s vlastným sociálnym zariadením a balkónom.
Apartmán pre 4-5 osôb, spálòa, kuchyòa s obývacou èasĢou, klimatizácia, kúpe¾òa/WC, balkón alebo terasa.
Stravovanie: polpenzia v hoteli Colentum - raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: piesoènatá, cca 300 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Z¾avy:
DieĢa do 7 r. ma z¾avu 80,-€.
DieĢa 7-12 r. ma z¾avu 40 ,-€.
Typ izby / apartmánu
Do 13.06. / Od 12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-12.09.
27.06.-11.07. / 15.08.-29.08.
11.07.-15.08.
1/2, A/4
240
245
295
325
Vila ANA
20% a
z¾av
Poloha: vila sa nachádza v stredisku Murter cca 450 m od hotela Colentum, 350 m od mora a pláže Slanica. Parkovanie zabezpeèené. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/2+1, App/3, – spálòa, tretie lôžko sa nachádza v spálni alebo obývacej miestnosti, kuchynský kút, kúpe¾òa/
WC.
App/2+2– spálòa pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchyòa, kúpe¾òa /WC.
App/4+1 – 2 spálne, obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom pre 1 osobu s kuchynským kútom, kúpe¾òa /WC, balkón
alebo terasa.
Stravovanie: polpenzia v hoteli Colentum (raòajky a veèere formou bufetových stolov).
Pláž: piesoènatá, cca 350 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH. Min.
obsadenie App/2 - 2 os., App/4 - 4 os..
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12 ,-€/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/
dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 7 r. ma z¾avu 80,-€.
DieĢa 7-12 r. ma z¾avu 40 ,-€.
Typ apartmánu
Do 27.06. / Od 12.09.
27.06.-11.07. / 29.08.-12.09.
11.07.-25.07. / 22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
App/2
285
320
330
350
App/4
260
280
290
310
Vila NATKO
20% a
z¾av
Poloha: vila sa nachádza v stredisku Murter cca 400 m od hotela Colentum, 300 m od mora a pláže Slanica. Parkovanie zabezpeèené. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
App/2+1 – 2-lôžková izba, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom, s prístelkou pre 3. osobu, kúpe¾òa/WC. Apartmán sa nachádza na prízemí.
App/4+1 – dve 2-lôžkové izby, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom, s prístelkou pre 5. osobu, kúpe¾òa/WC.
Apartmán sa nachádza na prízemí.
Stravovanie: polpenzia v hoteli Colentum - raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: piesoènatá, cca 300 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH. Min.
obsadenie App/2 - 2 os., App/4 - 4 os..
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12 ,-€/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/
dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 7 r. ma z¾avu 80,-€.
DieĢa 7-12 r. ma z¾avu 40 ,-€.
Typ apartmánu
Do 27.06. / Od 12.09.
27.06.-11.07. / 29.08.-12.09.
11.07.-25.07. / 22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
App/2
285
320
330
350
App/4
260
280
290
310
Holiday village „JEZERA – LOVIŠÆA“***
Poloha: turistické stredisko s apartmánmi a kempom sa nachádza v mesteèku Jezera na ostrove Murter, ktorý je s
pevninou spojený mostom. Nie je možný pobyt s domácim zvieraĢom.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, zmenáreò, kadernícky salón, TV kútik, prijímanie pošty na recepcii strediska,
vodné športy, škola potápania, mólo na priviazanie èlnov, rampa na spúšĢanie èlnov do mora, tenisové kurty, minigolf, supermarket.
Ubytovanie:
Štúdio/2+1 „A“ – kuchynsko-obývací kút s tromi lôžkami, kúpe¾òa/WC, kávovar, SAT/TV, balkón alebo terasa.
App/4+1 „B“ – spálòa pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s tromi lôžkami, kúpe¾òa/ WC, sušiè na vlasy, kuchynský
kút, kávovar, SAT/TV, balkón alebo terasa.
App/4+2 „C“ – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s dvomi lôžkami, kúpe¾òa/WC, sušiè na vlasy, kuchynský kút, kávovar,
SAT/TV, balkón alebo terasa.
Stravovanie: individuálne s možnosĢou dokúpenia polpenzie.
Pláž: kamienková, cca 100-200 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu , DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,dopravu.
Typ aparmánu
Doplatok za polpenziu v apartmánoch: 180,-€/os-týž.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
26.04.-30.05. / 19.09.-04.10.
30.05.-20.06. / 05.09.-19.09.
20.06.-11.07. / 29.08.-05.09.
11.07.-25.07. / 22.08.-29.08.
25.07.-22.08.
320
340
480
550
630
B4+1
420
440
570
660
740
C4+2
480
520
660
740
840
A2+1 studio
33
TRIBUNJ
Vila ZLATA
Poloha: vila sa nachádza 250 m od centra. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: App/4+1 – jedna 3-lôžková spálòa, jedna 2-lôžková spálòa, možnosĢ jednej prístelky pre dieĢa do 12
rokov, kúpe¾òa/WC, kuchyòa s obývaèkou, SAT/TV, terasa. Apartmán je prispôsobený aj pre invalidov a s možnosĢou
domáceho zvieraĢa.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková/betónová, 80m.
Poplatok: za psa 5,- €/deò (na vyžiadanie - platí sa na
mieste),za klimatizáciu 5,-€/deò(na vyžiadanie -platí sa
na mieste).
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok 50,-€ za upratovanie.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò,dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
20% a
z¾av
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-27.06.
29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
App/4+1
450
480
660
720
Vila SARA
€
Poloha: vila sa nachádza 200 m od centra, 300 m od mora a pláže. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Služby: altánok s posedením a krbom. Pri vile nie je možnosĢ parkovania. Parkovanie je zabezpeèené na stráženom parkovisku 150 m od vily. Každý apartmán má jednu parkovaciu kartu - pre jedno vozidlo v cene, ïalšie parkovacie miesta je možné
dokúpiĢ na mieste.
Ubytovanie:
2 x App/4+2 – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, TV, balkón/terasa.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 30,- €/os. nad 12 r., ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Klienti sú povinní dodržiavaĢ ubytovací poriadok a rešpektovaĢ pokyny majite¾a (správcu) objektu.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ dokúpenia polpenzie.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
V prípade, že apartmán nebude uprataný,platí sa poplatok
50,-€ za upratovanie.
Príplatok za klimatizáciu: 5,- €,-/deò, na vyžiadanie - platí
sa na mieste.
Typ apartmánu
Do 06.06. / Od 05.09.
06.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
App/4
450
480
560
650
Prístelok
40
60
70
70
VODICE
Najkrajšie, najkomplexnejšie a najviac navštevované letovisko v Chorvátsku leží približne 15 km severne od Šibeniku. Lákavým cie¾om prechádzok
je prístav, kde kotví ve¾a jácht, výletných a rybárskych lodí, ob¾úbená je tiež tržnica s rozsiahlou ponukou ovocia a zeleniny. V letovisku nechýbajú
promenády, upravené pláže, úzke ulièky, športové a spoloèenské vyžitie.
15% a
z¾av
€
Vila ZVONKO
Poloha: vila sa nachádza v stredisku Vodice cca 1 km od centra, 300 m od mora a pláže. Parkovanie pri vile. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
Štúdio/3 – jedna miestnosĢ s dvomi pevnými lôžkami a s jednou prístelkou, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, terasa.
Jedno štúdio má klimatizáciu za príplatok.
App/2+2 – spálòa, obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV,
balkón,
App/4 – 2 spálne, obývacia èasĢ s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV, balkón, klimatizácia na vyžiadanie za
poplatok 7 €/deò (platí sa na mieste).
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 300 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny,poistenie pre prípad úpadku
CK, DPH.
Typ apartmánu
34
Do 06.06. / Od 05.09.
06.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,€/týždeò/dieĢa 12-18 r, cestovné poistenie 2,10 €/os./deò,
dopravu, delegátsky poplatok 4,50€/os./týž. (povinné).
27.06.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
Štú/2
250
260
275
290
Štú/2+1
260
280
340
350
App/2+2
320
380
420
480
App/4
340
480
490
550
Hotel OLYMPIA****
15% a
z¾av
Poloha: nachádza sa v ¾avej èasti letoviska Vodice, 300 m od centra ved¾a hotelového komplexu Imperial.
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia, reštaurácia á la carte, konferenèná miestnosĢ, vonkajší bazén, aperitív
bar, masážny salón, kadernícky salón, mini klub pre deti, animácie (aquagymnastika, aerobik, mini disko, mini
klub), novinový stánok, živá hudba na terase hotela, internet, strážené parkovisko. Spoloèné priestory hotela a izby
sú klimatizované. V okolí hotela sa nachádza športovo-rekreaèný areál: futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko,
tenisové kurty, ihrisko na mini golf. Na pláži sa nachádza samoobslužná reštaurácia a snack bar.
Ubytovanie:
Izby - zrekonštruované 2-lôžkové klimatizované izby s možnosĢou prístelky a novým nábytkom, kúpe¾òa s WC, sušiè
na vlasy, SAT/TV, mini bar, balkón strana more alebo park.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou švédskych stolov.
Pláž: okruhliaková, cca 50 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Príplatok za plnú penziu: 105,-€/os./týž.
Parkovanie: 6,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 rokov na 3.lôžku - zdarma.
DieĢa do 7-12 r. na 3 lôžku -50%.
DieĢa do 12 rokov na základnom lôžku s 1 dosp.os. -30%.
Typ izby
Do 16.05.
Od 26.09.
16.05.-13.06.
05.09.-26.09.
13.06.-11.07.
15.08.-05.09.
11.07.-15.08.
1/2 strana park
370
420
495
630
1/2 strana more
410
460
530
670
Apartmány „Ville MATILDE“***
Poloha: apartmány sa nachádzajú v borovicovom háji v ¾avej èasti Vodíc, pri hoteli Olympia, cca 250 m od centra
mesta. Parkovanie je možné pri apartmánoch.
Ubytovanie:
Malý apartmán – B/2+2 (cca 36 m²) – spálòa, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským
kútom, kúpe¾òa s WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, terasa s výh¾adom na more.
Ve¾ký apartmán – A/4+2 (cca 70 m²) – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, ve¾ká terasa s výh¾adom na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 30 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, registraèný poplatok 2,-€/os.,dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Parkovanie: 4,-€/deò/auto,platí sa na mieste.
Typ apartmánu
28.03.-16.05.
12.09.-03.10.
16.05.-13.06.
05.09.-12.09.
13.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-11.07.
15.08.-29.08.
App/2+2
450
530
720
1020
1120
App/4+2
640
720
920
1430
1690
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
15% a
z¾av
11.07-15.08.
Hotel IMPERIAL***
Poloha: nachádza sa v ¾avej èasti letoviska Vodice ved¾a hotela Olympia. Komplex pozostáva z hotela, pavilónov a
viliek.
Služby, šport, zábava: recepcia, spoloèenské miestnosti, reštaurácia, kaviareò, aperitív bar, TV miestnosĢ, suveníry,
fitnes centrum, taneèná terasa, krytý bazén s morskou vodou, kaderníctvo, vonkajší bazén, detský bazén, 5 tenisových kurtov, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, reštaurácia na pláži, škola potápania, tobogán, 2 snack bary.
Ubytovanie:
1/2 Štandard - park/more - 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, SAT TV, kúpe¾òa/WC, balkón, telefón.
1/2 Superior – park/more - 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, telefón, minibar, sušiè na vlasy, balkón.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 - 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ Izby
14.03.-16.05.
03.10.-30.10.
16.05.-06.06.
26.09.-03.10.
06.06.-27.06.
12.09.-26.09.
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Parkovanie:3- 6,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
27.06.-11.07.
22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
1/2 Štandard P
260
305
360
440
470
1/2 Štandard M
295
345
400
480
590
1/2 Superior P
335
410
470
535
640
1/2 Superior M
390
545
600
620
695
35
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
15% a
z¾av
Depandansy FLORA MADERA***
Poloha: nachádza sa v ¾avej èasti letoviska Vodice ved¾a hotela Olympia. Komplex pozostáva z hotela, pavilónov a
viliek.
Služby, šport, zábava: recepcia, spoloèenské miestnosti, reštaurácia, kaviareò, aperitív bar, TV miestnosĢ, suveníry,
fitnes centrum, taneèná terasa, krytý bazén s morskou vodou, kaderníctvo, vonkajší bazén, detský bazén, 5 tenisových kurtov, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, reštaurácia na pláži, škola potápania, tobogán, 2 snack bary.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, TV/SAT, kúpe¾òa/WC, balkón, telefón, chladnièka za poplatok.
Stravovanie: individuálna, polpenzia – za príplatok (raòajky a veèere formou bufetových stolov).
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 - 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, DPH.
Doplatok: polpenzia 130,-€/osoba-tyždeò.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
Z¾avy:
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma.
dopravu.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
úpadku CK).
Parkovanie: 3- 6,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
Typ Izby
14.03.-16.05. / 03.10.-30.10.
16.05.-06.06. / 26.09.-03.10.
06.06.-27.06. / 12.09.-26.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
1/2 P/M
190
190
190
190
190
Vily IMPERIAL**
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, TV/SAT, kúpe¾òa s WC, telefón, balkón, klimatizácia.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková a kamenistá, cca 50 - 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%.
Parkovanie: 3- 6,-€/auto/deò, platí sa na mieste.
Typ Izby
14.03.-16.05. / 03.10.-30.10.
16.05.-06.06. / 26.09.-03.10.
06.06.-27.06. / 12.09.-26.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
1/2
285
335
365
365
380
ŠIBENIK
Starobylé mesto patrí k najkrajším dalmatínskym mestám na chorvátskom pobreží. Nachádza sa tu ve¾a kultúrno-historických pamiatok. Katedrála
Sv. Jakuba je zapísaná medzi pamiatky UNESCO.
SOLARIS BEACH RESORT
Solaris Beach Resort sa nachádza na malom polostrove, obklopený je zeleòou. VzdialenosĢ od Šibeniku je cca 6 km, dostupnosĢ miestnou dopravou.
MožnosĢ zakúpenia/rezervovania si passov pre celý Solaris Beach Resort:
Fun pass:
25,50€ osoba od 6 r., 19,50€ deti 3-5 r. – hlavná sezóna (01.06.-15.09.)
22,00€ osoba od 6 r., 16,00€ deti 3-5 r. – mimo hlavnej sezóny (do 31.05. a od 16.09)
-Cena zahàòa: celodenný lístok do Aquaparku, lístok na Solaris Expres Train, lístok na minigolf, celodenný lístok na vodný svet.
Beach pass: 5,60€ lehátko + slneèník - (16.06.-14.09.)
3,50€ lehátko + slneèník – (do 15.06. a od 15.09.)
-6=5 – zarezervuj si lehátko a slneèník na 6 dní a jeden deò ho máš zadarmo.
New in 2015: 3 dni na osobu: 5%, 4 dni na osobu: 10%, 5 dni na osobu: 15%, 6 dni na osobu: 20% - On Fun & Spa pass-es a lístok do Aquaparku
Hotel IVAN****
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia, zmenáreò, aperitív bar, obchod so suvenírmi, parkovisko, rokovacie
miestnosti a kongresová sála, noèný klub, terasa so živou hudbou každý veèer, animaèné programy pre deti a dospelých,
Solaris AquaPark, Solaris Wellness & Spa (6 vnútorných bazénov, sauny, telocvièòa, kaderníctvo, záhradný bar,
Stredomorská záhrada, Spaobchod), vonkajší bazén so slanou vodou, pláž Solaris Club Beach pred hotelom, možnosĢ
výletov do národných parkov Krka a Kornati.
Ubytovanie:
Izby Superior „SS“ - klimatizované 2-lôžkové izby, TV/SAT, telefón, mini bar, trezor, kúpe¾òa s WC, francúzske okno.
Izby Superior Door to Door ,,SSDTD“ - 2x dvojlôžková izba (,,SS“), kúpe¾òa/WC, SAT TV, telefón, mini bar, trezor,
klimatizácia, francúzsky balkón (každá izba) - izby sa nachádzajú ved¾a seba (ideálne pre rodinu so staršími deĢmi).
Stravovanie: polpenzia alebo raòajky formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 50 m. Slneèníky a ležadlá za poplatok.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu alebo raòajky, vstup do Wellness a SPA centra(bazény,fitness),
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Typ izby
36
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Detí 3 - 16 rokov v SSDTD s 2 dosp.os. ZDARMA.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -40%.
Parkovanie: 4,-€/deò, platí sa na mieste.
Do 10.05. / Od 20.09.
10.05.-14.06. / 06.09.-20.09.
14.06.-05.07. / 23.08.-06.09.
05.07.-23.08.
Polpenzia
Polpenzia
Polpenzia
Raòajky
SS 1/2
430
480
550
655
SSDTD
600
670
820
980
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Hotel ANDRIJA****
ve¾mi vhodný hotel pre rodiny s deĢmi, od vstupu atraktívny pre deti, najmä zariadením pripomínajúcim podvodný
svet, s detskou recepciou pri vchode, hracím kútom, detskou reštauráciou, bohatým animaèným programom.
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia, zmenáreò, aperitív bar, kaviareò, detský obchod a obchod so suvenírmi,
parkovisko, stráženie detí, organizovanie detských narodeninových osláv, prenájom koèiarov, detský klub, možnosĢ
využitia rodinných exkurzií, vonkajší bazén s morskou vodou, pláž Solaris Family Beach pred hotelom, Solaris Wellness & Spa, detský klub Solarko a Andrija Summer (deti 3-12 rokov), taneèné kurzy, noèný klub so živou hubou
a DJ, vonkajšie kino (v sezóne).
Ubytovanie:
Izby „M“ - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou jednej prístelky pre dieĢa do 12 rokov, TV/SAT, telefón, mini
bar, trezor, kúpe¾òa s WC, sušiè vlasov, balkón.
Izby „L“ - klimatizované 2-lôžkové izby s manželskou poste¾ou a rozkladacím gauèom pre 2 deti do 12 rokov, TV/
SAT, telefón, mini bar, trezor, kúpe¾òa s WC, sušiè na vlasy, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 50 m. Slneèníky a ležadlá za poplatok.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,-€/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Typ izby
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na 1. a 2. prístelke zdarma.
DieĢa 12-18 r. na 3 l.(len v izbe M) - 30 %.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -40%.
Parkovanie: 4,-€/deò, platí sa na mieste.
Do 10.05. / Od 20.09.
10.05.-14.06. / 06.09.-20.09.
14.06.-05.07. / 23.08.-06.09.
05.07.-23.08.
M 1/2+1
410
460
580
750
L 1/2+2
450
510
670
810
Hotel JURE****
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Služby a šport: recepcia, reštaurácia, trezor na recepcii, zmenáreò, aperitív bar, kaviareò, obchod so suvenírmi,
parkovisko, kongresové centrum (3 kongresové haly), vonkajší bazén so slanou vodou, Solaris Wellness & Spa,
Solaris Aqua Park, pláž Solaris Club Beach pred hotelom.
Ubytovanie:
Izby „S“ - klimatizované 2-lôžkové izby, TV/SAT, telefón, mini bar, trezor, kúpe¾òa s WC, sušiè vlasov, balkón.
Izby „L“ - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou dvoch prístelok pre deti do 12 rokov, TV/SAT, telefón, mini
bar, trezor,kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 50 m. Slneèníky a ležadlá za poplatok.
Hotel NIKO****
Služby, šport, zábava v komplexe Solaris: hotelové reštaurácie, reštaurácia á la carte, pizzeria, kadernícky salón,
salón krásy, tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, vodné športy, wellness centrum s bazénmi a vírivkami, pri každom
hoteli vonkajší bazén, animaèné programy pre deti a dospelých, diskotéka, reštaurácia na pláži, kongresové centrum
s 3 kongresovými halami, pláž Solaris Club Beach pred hotelom.
Služby hotela: recepcia, trezor na recepcii, zmenáreò, aperitiv bar, kaviareò, obchod so suvenírmi, prístup na internet, parkovisko, v hoteli Ivan rokovacie miestnosti a kongresová sála.
Ubytovanie:
Izba „S“ - klimatizovaná 2-lôžková izba, TV/SAT, telefón, mini bar, trezor, kúpe¾òa s WC, sušiè vlasov,balkón.
Izba ,,L“ – klimatizovaná 2-lôžková izba s rozĢahovate¾ným gauèom pre 2 osoby (do 12 rokov), TV/SAT, telefon,
mini bar, kúpe¾òa/WC, balkón
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov, 1 x týždenne galaveèera.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 50 –200 m. Slneèníky a ležadlá za poplatok.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
r
g
Hotel JAKOV***
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18
r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie
2,15 €/os./deò ,dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre
prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na 1. a 2. prístelke zdarma.
DieĢa do 12 r. s 1 dosp. osobou -40%.
DieĢa 12-18 r. na 3.l (v izbe typ M a MWB) -30%.
Parkovanie: 4,- €/deò, platí sa na mieste.
Typ izby
Služby a šport: recepcia, reštaurácia, plážový bar a koktail bar, trezor na recepcii, zmenáreò, parkovisko, vonkajší
bazén so slanou vodou, SolarisAqua Park, pláž Solaris Family Beach pred hotelom
Ubytovanie:
Izby „L“ - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou dvoch prísteliek pre deti do 12 rokov, TV/SAT, telefón, mini
bar, trezor, kúpe¾òa s WC,SAT TV, sušiè vlasov.
Izby „M“ - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, TV/SAT, telefón, mini bar, trezor, kúpe¾òa s WC,
sušiè vlasov.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 50 m. Slneèníky a ležadlá za poplatok.
Do 10.05. / Od 20.09.
10.05.-14.06. / 06.09.-20.09.
14.06.-05.07. / 23.08.-06.09.
05.07.-23.08.
Hotel Jure****/Hotel Niko****
S 1/2
335
380
430
560
M 1/2+1
380
430
540
660
L 1/2+2
420
470
580
710
SC1/2+2
490
545
650
850
Hotel Jakov***
MWB 1/2+1
320
370
450
620
LWB 1/2+2
360
410
540
670
MWB - izba bez balkóna, LWB - izba bez balkóna
37
Solaris Villas KORNATI****
Poloha: nachádza sa medzi na polostrove medzi kempom a jachtovým prístavom.
Služby: recepcia, zmenáreò, reštaurácia, bar na pláži, parkovanie, za poplatok (wellness, aquapark, mini golf, tobogán, tenis,
vodné športy, vlaky).
Ubytovanie:
App/2+2 – spálòa s poschodovou poste¾ou, obývacia miestnosĢ s dvomi lôžkami, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, TV/SAT, telefón,
klimatizácia/kúrenie, balkón. Max. obsadenosĢ 2 dospelé osoby a 2 detí do 12 rokov.
App/3+2 – spálòa s manželskou poste¾ou, izba s poschodovou poste¾ou pre 2 deti do 12 rokov alebo jedným samostatným
lôžkom, obývacia miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 deti do 12 rokov, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, WC, TV/SAT, telefón,
klimatizácia, 2 balkóny. Max. obsadenosĢ 3 dospelé osoby a 2 detí do 12 rokov.
App/4+3 – spálòa s manželskou poste¾ou a rozkladacím kreslom pre dieĢa do 12 rokov, izba s 2 samostatnými lôžkami, obývacia
miestnosĢ s rozkladacím gauèom pre 2 deti 12 rokov, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, kúpe¾òa s vaòou, telefón, TV/SAT,
klimatizácia/kúrenie, 2 balkóny. Max. obsadenosĢ 4 dospelé osoby a 3 detí do 12 rokov.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ dokúpenia raòajok, polpenzie v komplexe Solaris.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 50 m.
Cena zahàòa: 7x prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu elektriny a vody, DPH, 2x týždenne výmena poste¾ného prádla, 3x
výmena uterákov, denné upratovanie, závereèné upratovanie.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Typ apartmánu
27.03.-23.05. / 26.09.-21.10.
23.05.-27.06. / 12.09.-26.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
App/2+2
440
560
930
1270
App/3+2
520
640
1050
1590
App/4+3
550
720
1160
1860
Solaris MOBILE HOMES****
Poloha: nachádzajú sa uprostred borovicového lesa, 6 km od mesta Šibenik.
Služby: V rezorte Solaris nájdete množstvo reštaurácií a kaviarní, wellness, SPA centrum a aquapark s bazénmi,
tobogán, vodné športy, detský vlak, tenis, mini golf (za príplatok). Parkovanie pre jedno auto v cene.
Ubytovanie :
MH 4+2 - dve 2-lôžkové spálne , obývacia miestnosĢ s rozĢahovacím gauèom, kuchynský kút, 2x kúpe¾òa/WC,
SAT TV, terasa s posedením. Všetky ubytovacie jednotky sú klimatizované. ObsadenosĢ: max.4 dospelé os.+2 detí
do 12 rokov.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamenistá, betónová a okruhliaková, cca 20 - 200 m.
Cena zahàòa: 7x prenájom mobilného domu na 7 nocí, spot-
rebu elektriny a vody, DPH, 1x týždenne výmena poste¾ného
prádla, 2x týždenne výmena uterákov, závereèné upratovanie.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
registraèný poplatok: 2,-€/os., dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
TYP
27.03.-23.05. / 26.09.-21.10.
23.05.-27.06. / 12.09.-26.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
MH 4+2
330
670
920
1360
TROGIR
Starobylé mesteèko leží 25 km západne od Splitu na ostrove medzi pevninou a ostrovom Èiovo. Trogir je od pevniny a ostrova Èiovo oddelený úzkym
prielivom, na pevninu vedie kamenný most a na Èiovo zdvíhací most. Mesto patrí k najvýznamnejším mestským architektonickým celkom v Dalmácii.
Trogir sa skladá z historického jadra na ostrove Èiovo a z nových èastí na pevnine a pri¾ahlých pobrežiach Èiova. Medzi ob¾úbené turistické strediská
patria Vranjica a Donji Seget.
Apartmány BELVEDERE***
Poloha: apartmány obklopené píniovým hájom a stredomorskou vegetáciou sa nachádzajú v stredisku Seget Vranjica, cca 5 km od Trogiru, 8 km od letiska Split a 30 km od Splitu. Pobrežnou promenádou sa dostanete do 2 km
vzdialeného apartmánového komplexu Medena a hotela Medena.
Služby, šport a zábava: reštaurácia na pláži (veèer s hudbou), pizzeria, supermarket, zmenáreò, práèovòa, tenisové
kurty, stolný tenis, minigolf, detské ihrisko, ihrisko na loptové hry, vonkajší bazén, vodné športy.
Ubytovanie:
App/2+1+1 „B“ – spálòa pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s dvomi prístelkami (gauè pre 1 dospelú osobu a kreslo
pre dieĢa do 12 rokov), kuchyòa, WC, kúpe¾òa, SAT/TV, telefón, kávovar, terasa.
App/4+1+1 „A“ – 2 spálne, obývacia miestnosĢ s dvomi prístelkami (gauè pre 1 dospelú osobu a kreslo pre dieĢa do
12 rokov), kuchyòa, WC, kúpe¾òa, SAT/TV, telefón, kávovar, terasa.
Stravovanie: individuálne, možnosĢ dokúpenia polpenzie.
Pláž: okruhliaková, cca 50-100 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny, poste¾né prádlo,klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18
r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/
os.,dopravu.
38
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Príplatky: polpenzia 160-€/os./týžd. (deti do 10 rokov -50%,
deti 10-12 rokov -30%).
Typ apartmánu
27.03.-23.05. / 26.09.-21.10.
23.05.-27.06. / 12.09.-26.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-12.09.
11.07.-22.08.
App/2+2
300
370
510
680
App/4+2
390
490
680
880
15% a
z¾av
Hotel MEDENA**/***
Ubytovanie: hotel pozostáva z dvoch hlavných budov a z dvoch pavilónov – depandansov, ktoré sa
nachádzajú priamo na pláži cca 150 m od hlavných budov. Ubytovanie je možné v nasledovných typoch
izieb:
Turist class** - 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, telefón, SAT/TV, balkón s
výh¾adom na park.
Standard*** - 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, sušiè na vlasy, telefón, SAT/TV,
balkón s výh¾adom na more, klimatizácia.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková, cca 200 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,6,- €/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15€/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Príplatok za 1/1 +50 %.
Príplatok za plnú penziu: 70,- €/os./týž.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -20%
DieĢa do 7 r. bez lôžka zdarma.
DieĢa do 7 r.na 3. lôžku -60%.
DieĢa do 7 r. s 1 dosp. osobou -50%.
DieĢa 7-14 r. na 3. lôžku -50%.
DieĢa 7-14 r. s 1 dosp. osobou -30%.
Typ izby
Do 23.05. / OD 19.09.
23.05.-20.06. / 05.09.-19.09.
20.06.-04.07. / 29.08.-05.09.
04.07.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
1/2 štandard ***
240
305
370
410
460
Turist class **
190
230
275
305
335
Apartmány MEDENA***
Ubytovanie:
Typ „A“ – App/2+1 – nachádzajú sa na prízemí, majú spálòu pre 2 osoby, obývaciu miestnosĢ s gauèom
pre 1 osobu, kuchynský kút, kúpe¾òu s WC, TV/SAT, telefón, terasu.
Typ „B“ – App/4+1 – nachádzajú sa na poschodí, majú 2 spálne, obývaciu miestnosĢ s gauèom pre 1
osobu, kuchynský kút, kúpe¾òu s WC, TV/SAT, telefón, balkón.
V ponuke sú aj apartmány typu LUX – klimatizácia, TV/SAT, kúpe¾òa s WC, kuchynský kút, balkón
(App/4+1 „B“) alebo terasa (App/2+1 „A“), mini trezor, kávovar.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, 30-50 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, poste¾né prádlo, parkovanie, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Domáce zvieratá (do 7 kg)len v app. štandard 7,- €/deò (na vyžiadanie - platí sa na mieste ).
Príplatky: polpenzia150,-€/os./týž. dieĢa do 3 r.- zdarma, od 3-10 r. -50 %, od 10-12 r. -30%.
Typ apartmánu
25.04.-16.05. / 12.09.-03.10.
16.05.-20.06. / 29.08.-12.09.
20.06.-04.07. / 22.08.-29.08.
04.07.-11.07. / 15.08.-22.08.
11.07.-15.08.
A/2+1
270
330
450
535
615
B/4+1
360
495
615
720
820
A/2+1 Lux
415
500
660
785
905
B/4 +1 Lux
520
680
880
1020
1150
Hotel a bungalovy RESNIK**
Poloha: nachádza sa v rekreaènom areáli Kaštelanskej riviéry v mesteèku Kaštel Štefaliè priamo na pláži v pekne upravenom parku, cca 5 km od Trogiru, cca 2 km od letiska Split a 15 km od Splitu. Hotel pozostáva z hlavnej budovy (izby)
a bungalovov.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, lobby bar, plážový bar, detské ihrisko, stolný tenis, ve¾ké futbalové a tenisové ihrisko,
vodné športy, plážový volejbal, futbal, bedminton, loptové hry, škola potápania, požièovòa bicyklov, èistiareò, doktor na
telefóne, požièovòa aut, darèekový obchod.
Ubytovanie: izby - 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s/WC, SAT TV, telefón, balkón.
Bgw/2+2 (24 m²) – jedna miestnosĢ s dvomi pevnými lôžkami a rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, TV,
terasa.
Bgw/2+2 (28 m²) - jedna miestnosĢ s dvomi pevnými lôžkami a rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, TV,
terasa.
Bgw Suite (28 m²) – 2 spálne, kúpe¾òa s WC, TV, terasa.
Stravovanie: all inclusive – raòajky, obedy, veèere formou švédskych stolov, zmrzlina pre deti (o 16:00 hod., okrem soboty),
nápoje (10.00 – 22.00 hod. - èapované pivo, víno, voda, nealkoholické nápoje).
Pláž: v bezprostrednej blízkosti okruhliakovej pláže s pozvo¾ným vstupom do mora, kamenistá s betónovými plochami na
slnenie. Ležadlá a slneèníky na pláži sú za poplatok. Taktiež je za poplatok konzumácia jedál a nápojov v plážovom bare.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,-€/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na prístelke -20%.
DieĢa do 6 r. na prístelke zdarma.
DieĢa 6-10 r. na prístelke -50%.
DieĢa 10-15 r. na prístelke -30%.
Typ
25.04.-16.05. / 12.09.-26.09.
16.05.-13.06. / 05.09.-12.09.
29.08.-05.09.
13.06.-27.06.
27.06.-04.07. / 22.08.-29.08.
04.07.-22.08.
1/2,Bungalov/2+2
230
270
335
350
400
430
Bungalov Suite,klima
260
295
360
380
430
460
Bungalov suite 2/2
240
280
340
360
410
440
39
Trogir, ÈIOVO
Èiovo je ostrov spojený s mestom Trogir krátkym mostom. Ponúka možnosti pre odpoèinok, rekreáciu , kúpanie a mnohé historické pamiatky.
Stredomorská vegetácie, malebné ostrovèeky , krásne pláže väèšinou kamienkové v skrytých zálivoch sú urèite nezabudnute¾ným zážitkom.
Vila PERO
Poloha: nachádza sa v Okrug Gornji, cca 3 km od Trogiru, 150 m od reštaurácie, cca 180 m od pláže. Upratovanie
si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Služby: parkovanie, gril.
Ubytovanie:
2 x App/4 – na prízemí – má 2 dvojposte¾ové spálne, kuchyòu, kúpe¾òu/WC, bez balkóna , ale so záhradou pred
apartmánom.
2 x App/4 – na 1. poschodí - má 2 dvojposte¾ové spálne, kuchyòu, kúpe¾òu/WC, SAT/TV, balkón.
2x App/2+2 – na 1. poschodí - každý apartmán má dvojposte¾ovú spálòu a obývaciu izbu s 2 poste¾ami, kuchyòu,
kúpe¾òu/WC, klimatizácia (za poplatok), balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
DieĢa do 4 rokov bez lôžka zdarma.
Typ apartmánu
Do 06.06. / Od 05.09.
06.06.-20.06. / 29.08.-05.09.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
App/4
410
470
495
570
620
Vila SAUKA
Poloha: nachádza sa v Okrug Gornji, cca 4 km od Trogiru, 100 m od reštaurácie, cca 400 m od kamienkovej pláže.
Je umiestnená v peknej, pokojnej lokalite s borovicovým lesíkom, pekným výh¾adom na more a ostrovy. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Služby: parkovanie, gril.
Ubytovanie:
2 x App/2+1 – má 1 dvojlôžkovú spálòu , kuchynku, kúpe¾òu/WC, balkón èiastoène s výh¾adom na more a centrum (možnosĢ prístelky).
2 x Studio/2(+1 )– jeden na1. poschodí a jeden na 2. poschodí - má jednu miestnosĢ s 2 lôžkami s možnosĢou
prístelky pre dieĢa, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, balkón s výh¾adom na more.
2x App/4+1 – má 2 dvojlôžkové izby s možnosĢou prístelky, kuchynku, kúpe¾òu/WC, balkón s výh¾adom na more.
Každý apartmán je vybavený klimatizáciou, SAT/TV, balkónom s výh¾adom na more a parkovacím miestom pre
každý byt v prednej èasti domu.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: kamienková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny, poste¾né prádlo,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 7,-€/deò,na vyžiadanie -platí sa na
mieste.
Typ apartmánu
Do 06.06. / Od 05.09.
06.06.-20.06. / 29.08.-05.09.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
A/2 ,štúdio/2
250
285
330
360
400
A/3
295
325
360
430
475
A/4
410
470
495
570
620
A/5
510
560
590
685
735
Vila ADRIATIC
Poloha: nachádza sa cca 1,5 km od centra mesta Trogir a 10 m od pláže.
Ubytovane: 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky (len niektoré), kúpe¾òa/WC, TV, chladnièka, klimatizácia (za
príplatok), balkón (za príplatok).
Stravovanie: polpenzia – raòajky formou bufetových stolov a veèere – výber z 3 menu.
Pláž: kamenistá.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
40
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Delegátsky poplatok: 5,-€/osoba
Z¾avy:
DieĢa 4-12 r.na 3. lôžku -50%.
Typ
apartmánu
Do 20.06.
Od 29.08.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
1/2
235
255
260
275
STREDNÁ DALMÁCIA
OMIŠ - OMIŠSKÁ RIVIÉRA
Malebné mesteèko Omiš leží na ústí rieky Cetine. Nachádza sa na pol ceste medzi Splitom a Makarskou riviérou. Ako jedno z mála miest má èisté
piesoènaté pláže.
Villa NEDA
Poloha: nachádza sa 1,5km od centra mesta Omiš, v blízkosti obchodu a reštaurácii.
Ubytovanie:
App/3 – 2-lôžková spálòa s prístelkou, kuchyòa so sporákom, chladnièkou, kúpe¾òa/WC, SAT/TV,
balkón, výh¾ad na more. Apartmány sa nachádzajú na 1. a 2. poschodí.
App/2+2 – dve 2-lôžkové spálne s prístelkou, kuchyòa so sporákom, chladnièkou, kúpe¾òa/WC, SAT/
TV, balkón, výh¾ad na more. Apartmány sa nachádzajú na 2. poschodí.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesoènatá, cca 120m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Klimatizácia 7,-€/deò (povinný príplatok).
PLATÍ SA NA MIESTE!!!.
DieĢa do 4 rokov bez lôžka zdarma.
Typ apartmánu
Do 06.06. / Od 05.09.
06.06.-20.06. / 29.08.-05.09.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
App/3 štúdio
295
325
360
430
475
App/2+2,A/4
410
470
495
570
620
App/5+1
600
660
705
770
840
Villa MIHALJEVIÈ
Poloha: nachádza sa 2,5km od mesta Omiš, v blízkosti obchodu a reštaurácii.
Ubytovanie:
Štúdio/2 – izba s 2 lôžkami, kuchynským kútom, kúpe¾òou/WC, klimatizáciou, balkónom s výh¾adom na more.
Štúdio/2-3 - izba s 2 lôžkami a možnosĢou prístelky, kuchynským kútom, kúpe¾òou/WC, klimatizáciou, balkónom
s výh¾adom na more.
App/2+2 – 2-lôžková izba a obývacia izba s 2 poste¾ami, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesoènatá, 80m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 7,-€/deò,na vyžiadanie -platí sa na
mieste.
Typ apartmánu
Do 06.06. / Od 12.09.
06.06.-20.06. / 29.08.-12.09.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08.
Štú/2
270
315
340
410
430
Štú/3
330
380
410
460
520
App/2+2
430
500
525
610
640
Vila SADIKI
Poloha: nachádza sa 2,5 km od mesta Omiš, cca 120 m od obchodu a reštaurácie, 160 m od pláže. Upratovanie si
klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
2 xApp/2+2 – na prízemí - 1-dvojlôžková spálòa, obývaèka s dvomi poste¾ami, kuchynským kútom, kúpe¾òa/WC,
SAT/TV, terasa.
App/4+2 – na prízemí – 2-dvojlôžkové spálne, obývaèka s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kuchynka, kúpe¾òa/
WC, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesoènatá.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Typ apartmánu
Do 06.06. / Od 05.09.
06.06.-20.06. / 29.08.-05.09.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
App/2+2
410
470
495
570
620
App/4+2
600
660
705
770
840
41
Villa JOZO
Poloha: nachádza sa v Duæe, cca 2,5km od mesta Omiš, cca 60 m od reštaurácie, 90 m od pláže. Upratovanie si
klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Služby: parkovanie, gril, záhrada. .
Ubytovanie:
App/4 – na prízemí - 2-dvojlôžkové spálne, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, klimatizácia (za poplatok) , terasa.
App/4+1 – na prízemí – 1-dvojlôžková spálòa, 1-trojlôžková spálòa, kuchyòa, kúpe¾òa/WC,
SAT/TV, klimatizácia (za poplatok) terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesoènatá.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 7,-€/deò,na vyžiadanie -platí sa na
mieste.
Typ
apartmánu
Do 06.06.
Od 29.08.
06.06.-20.06.
22.08.-29.08.
20.06.-27.06.
27.06--18.07.
18.07.-22.08.
App/4
420
500
570
640
720
App/5
510
570
630
740
830
Villa DAVOR
Poloha: nachádza sa v èasti Duæe priamo na pláži, cca 1 km od mesta Omiš, cca 100 m od reštaurácie. Upratovanie
si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie: má dve vilky ved¾a seba:
1. vilka
App/6 – na 2. poschodí- 2-dvojlôžkové spálne, obývaèka s dvojlôžkom, kuchyòa, 2 kúpe¾ne/WC, SAT/TV, klimatizácia (za poplatok), balkón s výh¾adom na more.
App/4 – na 1. poschodí – 2-dvojlôžkové spálne, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, klimatizácia (za poplatok), balkón
s výh¾adom na more.
App/2+1 – na 1. poschodí - 1-dvojlôžková spálòu , kuchyòa kúpe¾òu/WC, SAT/TV, klimatizácia (za poplatok),
balkón s výh¾adom na more.
2. vilka
App/4+2 – na prízemí – 2-dvojlôkové spálne, obývaèka s dvomi poste¾ami, kuchyòa, 2 kúpe¾ne/WC, terasa
a záhrada.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesoènatá a okruhliaková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 7,-€/deò,na vyžiadanie -platí sa na
mieste.
Typ apartmánu
01.06.-13.06.
13.09.-27.09.
13.06.-27.06.
29.08.-13.09.
27.06.-29.08.
App/2+1
330
420
600
App/4
440
550
850
App/4+2
570
740
1050
App/6
670
840
1120
Pension FONTANA
Poloha: nachádza v Duæe v tichej èasti v píniovom lesíku, cca 2,5km od mesta Omiš, cca 120 m od pláže.
Služby: má vlastnú reštauráciu,
Ubytovanie:
Penzión má: 1/4, 4/3, 8/2- poste¾ových izieb.
Každá izba má vlastnú kúpe¾òu/WC, klimatizáciu, balkón s výh¾adom na more.
Stravovanie: polpenzia – raòajky rozšírené kontinentálne, veèera výber z troch jedál
Pláž: piesoènatá.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Klimatizácia za príplatok 7,-€/deò,na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Z¾avy v izbe:
DieĢa do 12 r. na prístelke - 20%.
Dospelá osoba na prístelke -10%.
DieĢa do 4 rokov bez lôžka zdarma.
42
Typ
Do 06.06.
Od 05.09.
06.06.-20.06.
29.08.-05.09.
20.06.-27.06.
22.08.-29.08.
27.06.-11.07.
11.07.-22.08
1/2
240
240
250
260
290
BAŠKA VODA
Významné a rušné letovisko na Makarskej riviére patrí k najob¾úbenejším v Strednej Dalmácii. Letovisko Baška Voda je malebné letovisko i vïaka
pohoriu Biokovo. V okolí Bašky Vody sa pestuje viniè, olivovníky, figovníky. V centre sa nachádza archeologické múzeum a múzeum mušlí z Jadranu a
svetových morí. Pláže sú okruhliakové a s hrubým pieskom s pozvo¾ným vstupom do mora. Hlavná pláž „Južna plaža“ bola vyznamenaná tzv. Modrou
vlajkou. Baška Voda ponúka rôzne formy športu (vodné športy, plážový volejbal, minigolf, cyklistika a ïalšie) a zábavy (diskotéky, taneèné terasy,
reštaurácie).
Vila GRABOVAC
Poloha: nachádza sa 350 m od centra a od pláže.
Ubytovanie: 2-lôžkáva izba s možnosĢou 2 až 3 prístelok, kúpe¾òa/WC.
Na každom poschodí je k dispozícii rýchlovarná kanvica, chladnièka, mikrovlna
rúra, šálky na èaj/kávu. Na prízemí sa nachádza kuchyòa s taniermi, príbormi – možnosĢ varenia.
Stravovanie: individuálne s možnosĢou dokúpenia polpenzie v reštaurácii Šebin (vzdialenej od
apartmánov 150 m).
Pláž: kamenistá.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Doplatok: polpenzia 105,-€ur/os.-týždeò.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Delegátsky poplatok 5,-€/osoba
Z¾avy:
DieĢa 4-12 r.na 3. lôžku -50%.
Typ apartmánu
Do 20.06. / Od 29.08.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
1/2
140
150
160
170
Apartmány URANIJA
Poloha: nachádza sa na promenáde strediska Baška Voda cca 50 m od mora a 150 m od centra Bašky Vody.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, zmenáreò, aperitív bar, snack, mini golf, biliard, parkovisko.
Ubytovanie:
App/2+1 – jedna miestnosĢ s manželskou poste¾ou, rozkladacím lôžkom pre 1 osobu, kuchynským kútom, kúpe¾òa/
WC, SAT/TV, balkón.
App/2+2 – spálòa pre 2 osoby, obývacia miestnosĢ s lôžkom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa/WC, SAT/
TV, klimatizácia.
App/4+1 de luxe – dve spálne pre 2 osoby, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, SAT/
TV, klimatizácia, balkón.
App/4+2 president - dve spálne pre 2 osoby, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre dve osoby, kuchynský kút,
kúpe¾òa/WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón, terasa.
Stravovanie: Apartmány: individuálne, s možnosĢou dokúpenia polpenzie.
Pláž: okruhliaková, cca 50-100 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18
r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15
€/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre
prípad úpadku CK).
20% a
z¾av
TYP
06.06.-20.06.
05.09.-19.09.
20.06.-04.07.
29.08.-05.09.
04.07.-18.07.
22.08.-29.08.
18.07.-22.08.
App/2+1
240
420
530
610
App/2+2
340
570
730
840
App/4+1
480
720
1050
1290
App/4+2
800
1140
1540
1710
Hotel HORIZONT****
Poloha: hotel sa nachádza na okraji mesta Baška Voda.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, plážová reštaurácia, aperitív bar, kongresová sála, kadernický a kozmetický salón, kaviareò, zmenáreò, terasa, Wi-Fi na recepcii, vonkajší a vnútorný bazén, wellness centrum, sauna
(finska, bio, ruská, turecká, slaná), whirlpool, masáže, solárium, fitness zdarma, v blízkosti - tenisové kurty, vodné
športy.
Ubytovanie: klimatizované 1-2 - lôžkové izby, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, telefón, balkón, sušiè na vlasy, trezor, minibar.
Izby oznaèené „Su“ sú priestrannejšie a s možnosĢou prístelky.
Izba 1/2+2 JS-Su - jedna 2-lôžková izba a izba s rozkladacím gauèom vhodným pre 2 deti.
Izba 1/2+1 JS-St - jedna 2-lôžková izba a denná miestnosĢ s 1 lôžkom.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere formou bufetu.
Pláž: okruhliaková, cca 50m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,-€/týždeò/os. od 18 r., 6,-€/
týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -30%.
DieĢa 4-12 r.na 3. lôžku -50%.
DieĢa 4-12 r. s 1 dosp. osobou -20%.
DieĢa do 4 r. bez lôžka zdarma.
Typ izby
23.05.-06.06. / 26.09.-10.10.
06.06.-27.06. / 12.09.-26.09.
27.06.-18.07. / 22.08.-12.09.
18.07.-22.08.
1/2 štandard B
480
520
600
730
1/2 štandard MB
505
550
650
780
1/2 superior B
500
540
640
770
1/2 superior MB
525
580
680
800
43
Apartmány STOJÈEVSKI
Poloha: apartmány sa nachádzajú v pokojnom prostredí cca 300 m od mora a od centra.
Ubytovanie:
App/4+2 – 3 izby (1 dvojlôžková a 2 jednolôžkové), obývacia izba s 2 lôžkami, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia,
práèka, SAT/TV, balkón.
App/2+3 – 2-lôžková izba, obývacia izba s rozkladacím gauèom, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT/TV,
balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny,klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ
09.05.-06.06.
19.09.-03.10.
06.06.-27.06.
05.09.-19.09.
27.06.-11.07.
22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
App/3+2
360
465
520
610
App/4+2
470
610
770
920
MAKARSKA
Makarska leží 62 km juhovýchodné od Splitu, v širokej zátoke s príjemným podnebím a vysokým poètom slneèného svitu. Makarska je ve¾mi rušné
stredisko s hustým borovicovým porastom, ktorý siaha až k plážam. Leží priamo na Jadranskej magistrále. Jej stará èasĢ je rozložená pri mori, nová
sa rozrastá ïaleko do svahu pohoria Biokovo. V ústave Biokovka sa lieèia choroby dýchacích ciest a pohybového ústrojenstva. Neïaleko Makarskej
je Vepric – pútnické miesto Panny Márie Lurdskej. Pláže Makarskej sú ve¾mi známe, hlavne pláž „Donja Luka“ dlhá 1,5 km, pri ktorej sa nachádzajú
najlepšie hotely. Pláž je z drobných okruhliakov a hrubého piesku s pozvo¾ným vstupom do mora. Makarska ponúka ve¾mi ve¾a možností športového,
kultúrneho a spoloèenského vyžitia.
€
Vila MARINA
Poloha: vila sa nachádza v priamom centre mesta Makarska, 200 m od mora.
Ubytovanie:
App/2 - samostatná 2-lôžková izba, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, terasa alebo balkón.
App/3 - samostatná 3-lôžková izba, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, terasa alebo balkón.
Stravovanie: individuálne alebo polpenzia v reštauráciách Peškera alebo Susvit.
Pláž: okruhliaková, cca 400 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7
nocí,spotrebu vody,elektriny, pobytovú taxu,
DPH .
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie
pre prípad úpadku CK).
Príplatok za klimatizáciu: 3-5,-€/deò,na
vyžiadanie -platí sa na mieste.
Typ
01.05.-04.07.
05.09.-01.10.
04.07.-11.07.
22.08.-05.09.
11.07.-18.07.
18.07.-22.08.
App/2
230
285
320
360
App/3
340
430
485
540
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
Depandansy Hotela RIVIJERA
Poloha: nachádzajú sa v roz¾ahlom parku v bezprostrednej blízkosti pláže na zaèiatku letoviska Makarska cca 1 km
od centra. Parkovisko v areáli.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, zmenáreò, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, športové ihrisko, volejbal.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, chladnièka, s balkónom/bez balkóna.
Stravovanie: polpenzia - raòajky formou bufetových stolov, veèere: výber z menu, šalátový bufet, nápoj k veèeri
(výber medzi: 2 dcl vína, piva, džúsu alebo minerálky).
Pláž: okruhliaková, cca 150-300 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu, delegátsky poplatok 5,-€/os./týž. (povinné).
Typ
izby
1/2
s balkónom
1/2+1 bez balkóna
44
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. na prístelke zdarma.
20.06.-27.06.
22.08.-19.09.
27.06.-18.07.
18.07.-22.08
285
295
310
295
310
320
Vila NEDA
Poloha: nachádza sa v Makarskej, 600 m od centra mesta.
Služby, šport, zábava: tenisové kurty, minigolf, požièovòa bicyklov, potápanie, vodné športy. MožnosĢ výletov na
ostrovy Braè a Hvar.
Ubytovanie:
Štúdio 1/2 - spálòa s manželskou poste¾ou, kuchynský kút kompletne zariadený, kúpe¾òa/WC, balkón alebo terasa.
Štúdio 1/3 - spálòa s manželskou poste¾ou a s jedným samostatným lôžkom, kuchynský kút kompletne zariadený,
kúpe¾òa/WC, balkón alebo terasa.
Štúdio 1/4 - spálòa s manželskou poste¾ou a s dvomi samostatnými lôžkami, kuchynský kút kompletne zariadený,
kúpe¾òa/WC, balkón alebo terasa.
App 1/4 – 2-lôžková spálòa s jednou prístelkou pre dieĢa do 12 rokov, priestranná kuchyòa s rozĢahovacím gauèom
pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, cca 300m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí,poste¾né
prádlo,spotrebu vody,elektriny,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15€/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Príplatok za klimatizáciu: 5,-€/deò (len v št.a app na 3.
posch.) na vyžiadanie -platí sa na mieste.
Typ apartmánu
30.05.-13.06. / 29.08.-19.09.
13.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
15.08.-22.08.
27.06.-04.07.
04.07.-11.07. / 08.08.-15.08.
11.07.-08.08.
Štúdio/2
190
220
280
280
320
340
Štúdio/3
230
270
330
330
380
390
Štúdio/4
280
320
400
390
450
500
Apartmán/4
340
370
440
440
490
540
15% a
z¾av
Hotel BIOKOVKA***
Poloha: letovisko Makarska cca 500 m od centra mesta.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, aperitív bar, záhradná reštaurácia, taverna, diskotéka, kaderníctvo, pedikúra, 2
bazény s morskou vodou, sauna, terapeutický bazén (26 ºC), moderné fitnescentrum, zdravotnícke služby, minigolf,
stolný tenis, neïaleké tenisové kurty. Hotel je z èasti využívaný ako zdravotnícke a rehabilitaèné zariadenie.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky (len v izbách strana more), kúpe¾òa s WC, telefón, balkón strana
more alebo Biokovo. Izby strana more sú vhodné pre vozíèkarov. K dispozícií sú aj izby s klimatizáciou (viï. cenník).
Stravovanie: polpenzia – raòajky (bufetové stoly), veèere (výber z menu + šalát bufet).
Pláž: okruhliaková, cca 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,-€/týždeò/os. od 18 r.,
6,-€/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò,dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Doplatok za plnú penziu: 70,-€/os./týž.
Typ izby
25.04.-30.05. / 03.10.-17.10.
30.05.-20.06. / 19.09.-03.10.
Z¾avy:
Osoba nad 14 r. na prístelke -20%.
DieĢa do 7 r. na prístelke alebo bez lôžka zdarma.
2. dieĢa do7 r. na prístelke alebo bez lôžka -50%.
DieĢa do 7 r. na základnom lôžku -30%.
DieĢa 7-14 r. na prístelke -50%.
DieĢa 7-14 r.na základnom lôžku -20%
20.06.-11.07. / 22.08.-19.09.
11.07.-22.08.
1/2 B
235
275
330
385
1/2 BM
250
295
360
430
1/2 B KL
245
310
405
470
1/2 BM KL
265
335
435
520
B - balkón, BM - balkón more, KL- klimatizácia
PROMAJNA
Penzión PROMAJNA
Poloha: nachádza sa cca 120 m od mora a pláže,
možnosĢ parkovania. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
2-lôžkové izby - kúpe¾òa/WC, klimatizácia, minibar, balkón.
3-lôžková izba – kúpe¾òa/WC, minibar, klimatizácia balkón.
Izby sú vybavené TV/SAT, Wi-fi.
App/4 – dve 2-lôžkové izby, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, klimatizácia v jednej izbe, balkóny.
App/6 – tri 2-lôžkové izby s možnosĢou 3 prístelok, kuchyòa, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, balkóny.
Izby sú vybavené SAT TV, Wi-fi.
Stravovanie: polpenzia (pre izby) - raòajky - bufetové stoly, veèere - hlavné jedlo –výber, šaláty- bufetové stoly, jeden
nápoj k veèeri zdarma (2 dcl piva, vína alebo malinovky), dezert-ovocie v blízkej reštaurácii.
Individuálna (pre apartmány).
Pláž: okruhliaková.
Typ
Do 13.06. / Os 12.09.
13.06.-27.06.
27.06.-11.07 / 05.09.-12.09.
11.07.-25.07. / 22.08.-05.09.
25.07.-22.08.
1/2
230
250
285
350
395
1/3
230
245
265
305
340
11.07.-25.07. /22.08.-05.09.
25.07.-22.08.
Typ
Do 13.06. / Os 12.09.
13.06.-27.06.
27.06.-11.07 / 05.09.-12.09.
App/4
440
525
650
840
1050
App/6
740
810
1050
1240
1620
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, pobytovu
taxu , klimatizáciu, internet, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. s (min.2 dosp.os.) má z¾avu 100 €.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí,spotrebu
vody,elektriny, pobytovú taxu, klimatizáciu, internet,DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku
CK).
45
Vila MARINKO
Poloha: nachádza sa cca 200 m od mora a pláže.
Ubytovanie: na 1. a 2. poschodí
Služby: možnosĢ parkovania, grilovania. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
4 x štúdio pre 2 osoby - kúpe¾òa/WC, klimatizácia, balkón.
2 x štúdio pre 3 osoby – kúpe¾òa/WC, klimatizácia, balkón.
3x App/2+2 – jedna 2-lôžková spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa/
WC, klimatizácia, balkón.
Izby sú vybavené TV/SAT, Wi-fi.
Stravovanie: polpenzia - raòajky- bufetové stoly, veèere - hlavné jedlo –výber, šaláty-bufetové stoly, jeden nápoj
k veèeri zdarma (2 dcl piva, vína alebo malinovky), dezert- ovocie v blízkej reštaurácii.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,pobytovu taxu, klimatizáciu, internet, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. s (min.2 dosp.os.) ma z¾avu 100 €.
Typ
Do 13.06.
Os 12.09.
13.06.-27.06.
05.09.-12.09.
27.06.-11.07
22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
Štúdio/2
240
260
295
320
Štúdio/3
230
245
265
285
App/2+2
225
245
280
305
Vila TONKA***
Poloha: nachádza sa cca 50 m od mora a pláže.
Služby: možnosĢ parkovania, grilovania. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
3 x štúdio pre 3 osoby – kúpe¾òa/WC, mini kuchynka, klimatizácia, balkón.
3xApp/2 +2 – dve 2-lôžkové izby, kuchynský kút, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, balkón.
1x App/4+2 – jedna 2-lôžková a jedna 3-lôžková spálòa, možnosĢ ïalšej prístelky, ve¾ká obývacia izba, kuchynka,
kúpe¾òa/WC, klimatizácia, ve¾ký balkón.
Izby sú vybavené TV/SAT, Wi-fi.
Stravovanie: polpenzia - raòajky-bufetové stoly, veèere - hlavné jedlo –výber, šaláty-bufetové stoly, jeden nápoj
k veèeri zdarma (2 dcl piva, vína alebo malinovky), dezert-ovocie v blízkej reštaurácii.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,pobytovu taxu , klimatizáciu, internet, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. s (min.2 dosp.os.) ma z¾avu 100 €.
Typ
Do 13.06.
Os 12.09.
13.06.-27.06.
05.09.-12.09.
27.06.-11.07
22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
Štúdio/3
245
270
290
330
App/2+2
235
245
265
330
App/4+2
230
240
255
320
Vila ZORAN***
Poloha: nachádza sa cca 250 m od mora a pláže.
Služby: možnosĢ parkovania. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Ubytovanie:
4 x štúdio pre 2 osoby - kúpe¾òa/WC, klimatizácia, balkón.
2x App/2+2 – jedna 2-lôžková spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa/
WC, klimatizácia, balkón.
Stravovanie: polpenzia - raòajky- bufetové stoly, veèere - hlavné jedlo –výber, šaláty- bufetové stoly, jeden nápoj
k veèeri zdarma (2 dcl piva, vína alebo malinovky), dezert- ovocie v blízkej reštaurácii.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,pobytovu taxu, klimatizáciu, internet, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 12 r. s (min.2 dosp.os.) ma z¾avu 100 €.
Príplatok za App/4 : 40-€/os.-týž.
46
Typ
do 27.06.
Od.05.09.
27.06.-05.09.
Os. v št/2,App/2+2
320
350
Vila MILAS
Poloha: nachádza sa cca 300 m od pláže v stredisku Promajna, ktoré je vzdialené 6 km od Makarskej.
Ubytovanie:
App/2 – 2-lôžková izba, kúpe¾òa/WC, balkón.
App/2+1 – 3-lôžková izba. kúpe¾òa/WC, balkón.
App/2+3 – 2-lôžková a 3-lôžková izba, 2x kúpe¾òa/WC, balkón.
App/2+2 – prízemie- dve 2-lôžkové izby, 2x kúpe¾òaWC, klimatizácia.
App/10 – dve 2-lôžkové a dve 3-lôžkové izby, 4x kúpe¾òa/WC, balkón.
Všetky apartmány majú prístup k Wi-Fi. Apartmány s klimatizáciou sa nachádzajú na 3. poschodí.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí,spotrebu vody,elektriny,
pobytovú taxu, klimatizáciu (len v app.s klímou),DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Typ
01.06.-13.06.
13.06.-04.07.
04.07.-18.07.
18.07.-22.08.
22.08.-05.09.
05.09.-19.09.
19.09.-01.10.
App/2
220
260
335
430
335
260
220
App/2+1
260
305
380
480
380
305
260
App/2+3
430
540
620
720
620
495
430
App/2 klima
260
305
380
480
350
305
260
App/2+1 klima
315
350
430
525
430
350
305
App/2+3 klima
480
550
670
810
670
550
480
App/2+2 pr.klima
570
620
720
810
720
620
525
App/10 klima
760
860
1050
1280
1050
860
760
PODGORA
Vila LUKA
Poloha: vila sa nachádza v centre Podgory, 150 m od mora, v blízkosti hotela Podgorka.
Služby: parkovanie v blízkosti vily alebo za poplatok na centrálnom parkovisku.
Ubytovanie:
App/3 – prvé poschodie- jedna trojlôžková spálòa, obývacia miestnosĢ s kuchynským kútom, sprcha/WC, klimatizáciama, TV, balkón.
App/6 – tri 2-lôžkové spálne, kuchynka s jedálenským kútom, 2xWC, kúpe¾òa, klimatizácia, bez možnosti
prístelky.
Stravovanie: individuálne s možnosĢou dokúpenia polpenzie v reštaurácii.
Pláž: okruhliaková, 150m.
Cena zahàòa: v izbe: ubytovanie na osobu na 7 nocí, DPH.
v apartmáne: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody,elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok: polpenzia 140,-€/osoba - týždeò.
Typ izby
Do 30.05. / Od 12.09.
30.05.-13.06. / 05.09.-12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
1/2 klíma
135
145
150
170
190
App/3 Comfort
380
480
525
620
665
App/6
665
760
950
1045
1140
Vila RATKA
Poloha: vila sa nachádza v centre Podgory, 70m od mora.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, chladnièka, balkón, výh¾ad park, klimatizácia.
Štúdio/2 Comfort – klimatizovaná 2-lôžková izba s jedným pomocným lôžkom, kúpe¾òa/WC, kuchyòa, SAT/TV,
chladnièka, balkón, výh¾ad more.
Stravovanie: apartmány – individuálne, izby – individuálne s možnosĢou dokúpenia polpenzie v reštaurácii Riva,
100m od vily, (raòajky - kontinentálne, veèere - výber z 3 menu, šaláty, dezert).
Pláž: okruhliaková, 70m.
Cena zahàòa: v izbe: ubytovanie na osobu na 7 nocí, DPH.
v apartmáne: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok: polpenzia 140,-€/osoba - týždeò.
Typ
izby
Do 30.05.
Od 12.09.
30.05.-13.06.
05.09.-12.09.
13.06.-27.06.
29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
1/2 klíma
135
145
150
170
190
Štúdio/2 Comfort
305
380
430
475
525
47
Vila BORKA
Poloha: vila sa nachádza v centre Podgory, 50 m od mora.
Služby, šport, zábava: parkovanie vo dvore objektu, možnosĢ športového vyžitia: windsurfing, jachting, potápanie
alebo vodné lyžovanie.
Ubytovanie:
App/2+2 – 2-lôžková spálòa, kuchynsko-obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, jedálenský
kút, kompletne zariadená kuchyòa – chladnièka, sporák, kávovar, TV, priestranná terasa s posedením. Apartmán
sa nachádza na 3. poschodí.
Izby – 4x 2-lôžkové izby, z toho 2 izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa/WC, TV, balkón.
Stravovanie: apartmány – individuálne, izby – individuálne s možnosĢou dokúpenia polpenzie v reštaurácii Riva,
100m od vily, (raòajky - kontinentálne, veèere - výber z 3 menu, šaláty, dezert).
Pláž: okruhliaková, cca 50m.
Cena zahàòa: v izbe :ubytovanie na osobu na 7 nocí, DPH.
v apartmáne:prenájom apartmánu na 7 nocí,poste¾né prádlo,spotrebu vody,elektriny,klimatizáciu,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Doplatok: polpenzia 140,-€/osoba - týždeò.
Typ izby
Do 30.05. / Od 12.09.
1/2 bez balkona
105
115
1/2 balkon
115
125
App/2+2
460
550
630
20% a
z¾av
30.05.-13.06. / 05.09.-12.09.
13.06.-27.06. / 29.08.-05.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
125
135
150
135
150
170
720
810
Hotel PODGORKA***
Poloha: nachádza na brehu mora, 500 m od
centra mesta Podgora.
Služby, šport a zábava: recepcia, reštaurácia,
koktail bar, snack bar, kaderníctvo, tenisový
kurt, basketbalové ihrisko, futsalové ihrisko,
vodné športy – 100 m od hotela, potápanie,
požièovòa áut/bicyklov/skútrov, parkovanie.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby (možnosĢ detskej postie¾ky), kúpe¾òa/WC, telefón, Wi-fi
(za príplatok), balkón s výh¾adom na more.
Stravovanie: formou bufetových stolov.
Pláž: kamienková.
Typ izby
25.04.-23.05. / 26.09.-10.10.
1/2 balkon park
1/2 balkón more
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu., DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu
12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa
12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò,
dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò
(poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Osoba nad 12 rokov na 3. lôžku -30%.
DieĢa do 2 rokov bez služieb zdarma.
DieĢa 2-12 r.na prístelke -50%.
Parkovanie 6,-€/deò,platí sa na mieste.
23.05.-27.06. / 19.09.-26.09.
27.06.-18.07. / 22.08.-19.09.
18.07.-22.08.
230
270
320
360
260
320
350
400
Hotel MEDITERAN****
Poloha: hotel pavilónového typu (hlavná budova a štyri pavilóny) sa
nachádza 350 m od centra letoviska Podgora priamo pri promenáde.
Hotel je situovaný v miernom svahu a je obklopený stredomorskou vegetáciou.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosĢ, terasa, v
blízkosti tenisové kurty, stolný tenis, vodné športy na pláži.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, telefón,
balkón strana more.
Stravovanie: polpenzia – raòajky bufetové stoly, veèere – výber z menu.
Pláž: okruhliaková, 20-200 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí,
polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od
18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre
prípad úpadku CK).
Z¾avy:
DieĢa do 2 rokov bez služieb zdarma.
DieĢa 2-12 r. na prístelke -50%.
Parkovanie 6,-€/deò,platí sa na mieste.
Typ izby
25.04.-23.05. / 26.09.-10.10.
23.05.-27.06. / 19.09.-26.09.
27.06.-18.07. / 22.08.-19.09.
18.07.-22.08.
1/2 balkón more
290
420
560
685
20% a
z¾av
Hotel MINERVA***
Poloha: hotel leží v blízkosti centra, na hlavnej promenáde
ob¾úbeného letoviska Podgora. Nachádza sa v bezprostrednej
blízkosti štrkovej pláže, od ktorej je oddelený palmovou
promenádou. S plážou je spojený priamo výĢahom.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, aperitív bar s terasou, taverna, noèný bar, TV miestnosĢ, krytý bazén
so sladkou vodou, parkovanie za poplatok. Možnosti športového vyžitia – tenis, basketbal, vodné športy, požièovòa
èlnov, skútrov, vodných bicyklov, fitnes, sauna, masáže, solárium, vírivka.
Ubytovanie: 2 – lôžkové klimatizované izby s možnosĢou prístelky, WC/sprcha, telefón, SAT TV, balkón s výh¾adom
na park.
Stravovanie: polpenzia – raòajky a veèere sú podávané formou bufetu.
Pláž: štrková, v bezprostrednej blízkosti hotela.
48
Typ izby
25.04.-23.05.
26.09.-10.10.
23.05.-27.06.
19.09.-26.09.
27.06.-18.07.
22.08.-19.09.
18.07.22.08.
1/2 balkón
výh¾ad more
280
340
380
450
1/2 balkón
strana more
250
295
345
400
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí,
polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od
18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre
prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Osoba nad 12 rokov na 3. lôžku -30%.
DieĢa do 2 rokov bez služieb zdarma.
DieĢa 2-12 r. na prístelke -50%.
Parkovanie 6,-€/deò,platí sa na mieste.
ŽIVOGOŠÈE
MOBILNÉ DOMY***
Poloha: mobilné domy sa nachádzajú v kempe Dole v stredisku Živogošèe, ktoré je vzdialené 17 km od mesta
Makarska. Domy sú umiestnené v 1. rade od mora.
Služby, šport a zábava: v kempe sa nachádza snack bar, bar, reštaurácia, stánok s ovocím a zeleninou, pekáreò,
možnosĢ prenájmu vodných bicyklov a skútrov, domáce zvieratko je povolené (za príplatok – nutné nahlásenie
vopred).
Ubytovanie:
MH/4-6 – pre 4 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov – 3 spálne (1 spálòa s manželskou poste¾ou, 1 izba s 2
samostatnými poste¾ami, 1 izba s poschodovou poste¾ou), obývacia miestnosĢ s jedálenským priestorom, kuchynka,
kúpe¾òa/WC, klimatizácia.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: prenájom MH na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny,klimatizáciu,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15€/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Upratovanie: 25,-€(platí sa na mieste).
Kaucia 100,-€ur.
TYP
01.05.-16.05. / 05.09.-09.10.
16.05.-06.06. / 29.08.-05.09.
06.06.20.06.
20.06.-27.06. / 22.08.-29.08.
27.06.-11.07. / 15.08.-22.08.
11.07.01.08.
01.08.15.08.
MH/4-6
310
370
560
640
880
980
1080
BRAÈ
Najväèší ostrov Splitského súostrovia a druhý najväèší ostrov v Jadranskom mori. Na ostrove sa pestuje viniè a olivy. Prekrásne jemné okruhliakové
pláže a malebné mesteèká sú ve¾kým turistickým lákadlom. Najznámejšie letoviská sú Supetar a Bol, neïaleko ktorého sa nachádza najkrajšia pláž
v Chorvátsku „Zlatni rat“. Trajekty premávajú zo Splitu a z Makarskej.
SUPETAR
– letovisko s množstvom zelene a ve¾mi dobrým kúpaním na pieskových plážach s pozvo¾ným vstupom do mora. Borovicový porast siaha až k plážam.
25% a
z¾av
Turistické stredisko VELARIS***/****
Poloha: nachádza sa v peknej zátoke na západnej strane Supetaru. Pozostáva z Hotela AMOR**** (Izby Superior),
Vily VELA LUKA (Izby Superior) a Pavilónov VLAÈICA a VRILO*** (Izby Štandard).
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, bar, parkovisko, wellness centrum, vonkajší bazén, v blízkosti tenisové
kurty, stolný tenis, potápaèské centrum.
Ubytovanie:
Hotel Amor a Vila Vela Luka: izby Superior – moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelok
(len v izbách s balkónom), kúpe¾òa s WC, mini bar, trezor, telefón, LCD TV so SAT, fén, internetové pripojenie,
balkón.
Pavilóny Vlaèica a Vrilo:
izby Štandard s možnosĢou jednej alebo dvoch prísteliek – klimatizované 2-lôžkové izby, prístelka, kúpe¾òa s WC, mini
chladnièka, SAT/TV, telefón, fén, balkón strana more.
izby Štandard bez možnosti prístelky - klimatizované 2-lôžkové izby, kúpe¾òa s WC, mini chladnièka, SAT/TV, telefón, fén, francúzsky balkón strana park.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková, cca 50 – 100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí,polpenziu,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,-€/týždeò/os. od 18r.,dieĢa
12-18 r. 6,-€/týždeò/,cestovné poistenie 2,15 €/os./deò ,
dopravu.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá os.na 3.lôžku - 25 %.
DieĢa do 12 r. na 3. lôžku zdarma.
DieĢa 2-12 r. s jednou dospelou osobou - 30%.
DieĢa do 2 r. bez lôžka zdarma.
HOTEL AMOR ****
Typ
izby
21.03.-30.05.
19.09.-31.10.
30.05.-13.06.
05.09.-19.09.
13.06.-27.06.
29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
1/2 +1 PB,M
295
350
430
525
580
1/2 +1 MB
330
390
470
560
620
Typ
izby
21.03.-30.05.
19.09.-31.10.
30.05.-13.06.
05.09.-19.09.
13.06.-27.06.
29.08.-05.09.
27.06.-11.07.
22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
1/2 P
240
260
340
440
500
1/2+1 MB
250
290
370
470
525
VLAÈICA A VRILO***
M - strana more P - strana park B - balkón
49
HVAR
Hvar je najdlhším ostrovom na Jadrane. Nachádza sa 25 km od Splitu a patrí medzi najob¾úbenejšie letoviská v Chorvátsku. Vïaka slneènému
bohatstvu je nazývaný „jadranskou Madeirou“. Má najviac hodín slneèného svitu zo všetkých miest na Jadrane. Ostrov vyniká mimoriadne miernym
a priaznivým podnebím. Turistické strediská sú Hvar, Stari Grad, Vrbovska a Jelsa.
a
dieĢ . r.
2
do 1átis
gr
15% a
z¾av
Hotel FONTANA**
Poloha: hotel pozostávajúci z viacerých pavilónov leží v miernom svahu borovicového hája v letovisku Jelsa cca 500
m od centra mesteèka.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, aperitív bar, terasa, TV miestnosĢ, vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén,
animácie pre deti aj dospelých, detský klub, fitnes centrum, tenisové kurty, stolný tenis, potápaèské centrum minigolf, vodné športy.
Ubytovanie: hotel má dva typy izieb:
Izby „Comfort“ – 2-lôžková izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, ventilátor, telefón, francúzske
okno/terasa, s výh¾adom na more.
Izby „Classic“ – 2-lôžková izba, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, ventilátor, telefón, francúzske okno/terasa, s výh¾adom
na more.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková 100-200 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15€/os./deò.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -10%.
DieĢa do 12 rokov na 3. lôžku zdarma.
DieĢa do 12 rokov s 1 dosp. osobou -20%.
Typ izby
30.05.-20.06.
12.09.-26.09.
20.06.-11.07.
15.08.-12.09.
11.07.-15.08.
1/2 MS comfort
290
330
390
1/2 MS B classic
270
320
370
Hotel ARKADA**
Poloha: nachádza sa v peknej zátoke, cca 900 m od centra mesta Stari Grad.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, taverna á la carte, snack bar pri bazéne, aperitiv bar, vonkajší bazén s morskou vodou, vnútorný bazén (v júli a auguste zatvorený), TV miestnosĢ, kadernícky salón, obchod so suvenírmi, v blízkosti
športové centrum (4 tenisové kurty, ihrisko pre futbal, volejbal, basketbal), požièovòa bicyklov a skútrov.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, balkón strana more/park.
Stravovanie: polopenzia formou bufetových stolov.
Pláž: okruhliaková a kamenistá s betónovými plochami na slnenie, cca 50-100 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r.,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
Loco transfer: 7,-€/os.
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -30%
DieĢa do 12 r.na 3. lôžku-50%.
DieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Typ izby
25.04.-30.05.
19.09.-10.10.
30.05.-13.06.
05.09.-19.09.
13.06.-11.07.
22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
1/2 M
180
250
310
385
1/2 P
160
230
285
365
Hotel a depandansy LAVANDA***
Poloha: nachádza sa v peknej zátoke cca 800 m od centra mesta Stari Grad. Hotel sa skladá z hlavnej budovy
a depandansov (cca 20 m od hlavnej budovy).
Služby, šport, zábava: reštaurácia, aperitív bar, vonkajší bazén s morskou vodou, vnútorný bazén (v júli a auguste
zatvorený), v blízkosti športové centrum (4 tenisové kurty, ihrisko na futbal, volejbal, basketbal).
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, SAT/TV, balkón. Izby v hoteli aj
v depandansoch sú orientované na stranu more. Hotelové izby sú s klimatizáciou.
Stravovanie: all inclusive light(raòajky, obed, veèera, k obedu a veèeri dva druhy alkoh.nápojov-èapované pivo,
sudové víno biele, èervené, minerálka, džúsy, zmrzlina pre deti od 16,00 do 17,00 hod.
Pláž: okruhliaková a kamenistá s betónovými plochami na slnenie, cca 50 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All inclusive light, DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,-€/týždeò/os. od 18 r., 6,- €/týždeò/
dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Loco transfer: 7,-€/os.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad úpadku CK).
50
Z¾avy:
Dospelá osoba na 3. lôžku -30%.
DieĢa do 12 r. na 3. lôžku-50%.
DieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Typ
izby
25.04.-30.05.
19.09.-10.10.
30.05.-13.06.
05.09.-19.09.
13.06.-11.07.
22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
1/2 M klíma
260
335
430
525
1/2 M dep.
230
295
380
470
JUŽNÁ DALMÁCIA
PELJEŠAC - OREBIÈ
Mesto leží v juhozápadnej èasti polostrova Pelješac na úpätí pohoria Sv. Ilija. Malebné mesteèko ponúka turistom prírodu storoèných borovíc, olivovníkov,
kaktusov a kvetín. Pláže sú okruhliakové, najkrajšia piesková pláž je na zaèiatku Orebièu – Trstenica s krištá¾ovo èistým morom. Z Orebièu je možné
trajektom navštíviĢ ostrov Korèula – asi 15 min. jazdy. Nako¾ko sa prechádza územím Bosny a Hercegoviny je nutné maĢ so sebou platný cestovný pas.
Villa MARIS
Poloha: vila sa nachádza 700 m od centra mesta Orebiè.
Ubytovanie:
Štúdio/2 – 2-lôžková izba, kuchynka, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV, internet, balkón/terasa s výh¾adom na
more/park.
App/2+2 – 2-lôžková izba, kuchynka, obývacia izba s gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa/WC, klimatizácia, SAT TV,
internet, balkón/terasa s výh¾adom na park.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 150,-€, ktorá sa po vrátení nepoškodeného apartmánu vráti späĢ.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesoènatá, 80m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15€/os./deò,
Typ apartmánu
25.04.-30.05. / 12.09.-09.10.
App/2 štúdio
250
App/2+2
370
30.05.-20.06. / 29.08.-12.09.
dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
20.06.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
295
390
450
485
550
640
MOBILNÉ DOMY***
Poloha: nachádzajú sa cca 1,5 km od centra Orebièu. Sú to pekné, luxusné domèeky typu bungalov, umiestnené
vo ve¾mi peknom prírodnom prostredí, obklopené zeleòou s priamym výh¾adom na more, bazénom, s peknou
kamienkovou plážou . V blízkosti je kemp , kde sa nachádza recepcia, caffe-bar, obchod. Upratovanie si klienti poèas
pobytu zabezpeèujú sami.
Služby: parkovanie
Ubytovanie:
App/2/3/4/5 – pre 2-5 osôb
každý domèek má 1 spálòu s manželskou poste¾ou, ïalšiu spálòu pre 2-3 deti (poschodová poste¾), kuchynka
s jedálenským kútom, kúpe¾òa /WC, SAT/TV, klimatizácia, terasa s výh¾adom na more.
Stravovanie: individuálne
Pláž: kamienková
Cena zahàòa: prenájom MH na 7 nocí, poste¾né prádlo,
spotrebu vody, elektriny,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15€/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ
25.04.-30.05. / 12.09.-09.10.
30.05.-20.06. / 29.08.-12.09.
20.06.-04.07. / 22.08.-29.08.
04.07.-22.08.
MH /2
360
480
580
840
MH/3
390
510
600
885
MH/4
410
530
650
920
MH/5
460
600
675
930
Vila OREBIÈ
Poloha: vila sa nachádza cca 80 m od okruhliakovej pláže , cca 250 m od centra, cca 200 m od reštaurácie. Upratovanie si klienti poèas pobytu zabezpeèujú sami.
Služby: parkovanie.
Ubytovanie:
Studio / 2 na 2. poschodí - izba s manželskou poste¾ou, kuchynský a jedálenský kút, kúpe¾òa /WC, SAT/TV,
klimatizácia , balkón s výh¾adom na more.
Studio/ 2 na 3. poschodí – izba s manželskou poste¾ou, kuchynský a jedálenský kút, kúpe¾òa/WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón s výh¾adom na more.
App/4 na 2. poschodí – spálòa pre 2 osoby, obývaèka s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kuchynský a jedálenský
kút, SAT/TV, kúpe¾òa/WC, klimatizácia , balkón s výh¾adom na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny, klimatizáciu,DPH.
Cena nezahàòa: pobytovú taxu 12,- €/týždeò/os. od 18 r.,
6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie 2 ,15€/os./
deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ apartmánu
25.04.-30.05. / 12.09.-09.10.
30.05.-20.06. / 29.08.-12.09.
20.06.-11.07. / 22.08.-29.08.
11.07.-22.08.
App/2 štúdio
210
230
305
350
App/2+2
325
400
475
535
51
Ostrov KORÈULA
Ostrov je dlhý 46,8 km a je ve¾kostne šiestym ostrovom v Jadranskom mori. Tromi najväèšími mestami na Korèule sú Vela Luka na západe ostrova,
Blato vo vnútrozemí a mesto Korèula na východe. Ostatné mesta sú Lumbarda, Pupnat, Žrnovo, Èiara, Smokvica a Raèišæe. Široké panoramatické
poh¾ady, mierne stredozemná klíma, èisté more, zaujímavé kultúrne pamiatky, rôznorodé športovo-rekreaèné a zábavné aktivity a nadovšetko
dobrosrdeèní a pohostinní obyvatelia, robia ostrov Korèula atraktívnym turistickým strediskom.
Hotel PARK**/***
Poloha: hotel sa nachádza priamo pri mori, len 5 minút od centra mesta Korèula. Hotel
pozostávajúci z dvoch pavilónov v strede spojených budovou má 2 typy izieb:
zrenovované izby*** a nerenovované izby**.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, TV miestnosĢ, aperitív bar, animácie,
športové možnosti.
Ubytovanie: Hotel pozostávajúci z dvoch pavilónov v strede spojených budovou má 2 typy izieb: zrenovované izby*** a nerenovované izby**.
2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, TV, väèšina s balkónom. Izby*** majú výh¾ad na more, izby** do parku.
Stravovanie: all inclusive light – plná penzia (raòajky, obed, veèera) formou bufetových stolov, nápoje.
Pláž: betónová, priamo pred hotelom. Slneèníky a ležadlá v cene.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, All Inclusive
light, pobytovú taxu,DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, dopravu.
Povinný príplatok: 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Z¾avy:
Osoba nad 14 r. na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 7 r. na 3.lôžku zdarma.
DieĢa 7-14 r. na prístelke -50%.
DieĢa do 7 r. na základnom lôžku -50%.
DieĢa do 7 -14 r. na základnom lôžku -30%.
Typ izby
12.09.-25.09.
23.05.-13.06.
13.06.-27.06. / 05.09.-12.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
1/2 **P
270
300
330
360
390
1/2 *** BM
310
330
370
420
450
25% a
z¾av
Apartmány BON REPOS ****
Poloha: nachádzajú sa v borovicovom lesíku, cca 2 km od historického centra mesta Korèula, pláž je vzdialená 80 – 100 m.
Služby, šport a zábava: reštaurácie, aperitív bar, bar na pláži, bazén so sladkou vodou, tenisové kurty, ihrisko na plážový
volejbal, škola potápania, detské ihrisko a animácie (len poèas sezóny).
Ubytovanie:
App/2+2 – apartmán pre 2 – 4 osoby – 1 dvojposte¾ová spálòa s možnosĢou prístelky, kuchynka, kúpe¾òa a WC, klimatizácia,
TV, telefón, balkón.
App/4+2 – apartmán pre 4 – 6 osôb - 2 dvojposte¾ové spálne, kuchynka, obývacia izba s rozložite¾ným gauèom, kúpe¾òa
a WC, klimatizácia, TV, telefón, balkón.
App/3+2 - apartmán pre 3 – 5 osôb – 1 trojposte¾ová spálòa, kuchynka, obývacia izba s rozložite¾ným gauèom, kúpe¾òa
a WC, klimatizácia, TV, telefón, balkón.
Všetky apartmány sú zrekonštruované a zariadené moderným nábytkom.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: okruhliaková, piesková s betónovými plátmi.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, poste¾né
prádlo, spotrebu vody, elektriny ,DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, pobytovú taxu 12,- €/týždeò/
os. od 18 r., 6,- €/týždeò/dieĢa 12-18 r., cestovné poistenie
2,15 €/os./deò.
Povinný príplatok : 0,5 Eur/os.deò (poistenie pre prípad
úpadku CK).
Typ apartmánu
12.09.-26.09.
23.05.-13.06.
13.06.-27.06. / 05.09.-12.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-05.09.
11.07.-22.08.
App/2+2
530
570
670
760
810
App/4+2
720
860
1000
1190
1240
App/3+2
570
670
760
860
910
25% a
z¾av
Hotel BON REPOS**/***
Poloha: hotel sa nachádza 3 km od mesta Korèula v tichom zálive s názvom „Zaljev školjki“ (Záliv mušlí). Hotel
pozostávajúci zo štyroch pavilónov (Jasmin, Cedar, Begonija a Èempres) má 2 typy izieb – zrenovované izby***
(pavilóny Jasmin a Cedar) a izby** (pavilóny Begonija a Èempres).
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, TV miestnosĢ, aperitív bar, gril bar, mlieèny bar, snack bar, dalmatínska
konoba, vonkajší bazén so sladkou vodou, dva tenisové kurty, ihrisko na mini-basketbal, škola potápania
Ubytovanie:
1/2**/*** – 2-lôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: v izbách**/*** - polpenzia (raòajky a veèere) formou bufetových stolov a izby***- all inclusive – plná
penzia (raòajky, obed, veèera) formou bufetových stolov, nápoje, šport, animácie. Program all inclusive je možný
len pre zrenovované izby***.
Pláž: betónová a kamenistá, cca 30-100 m.
Typ izby
12.09.-25.09.
23.05.-13.06.
13.06.-27.06. / 05.09.-12.09.
27.06.-11.07. / 22.08.-05.05.
11.07.-22.08.
370
420
450
330
360
390
All inclusive
1/2***
310
340
1/2**
270
300
Polpenzia
1/2 ***
240
270
310
330
350
1/2**
220
230
250
290
320
52
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na
7 nocí, polpenziu alebo All Inclusive,
pobytovú taxu, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie 2,15
€/os./deò, dopravu.
Z¾avy:
Osoba od 14 r. na 3. lôžku -20%.
DieĢa do 14 r. na 3.lôžku zdarma.
DieĢa do 14 r. na základnom lôžku -50%
TALIANSKO
2015
Taliansko, ktorého pobrežie obmýva Jadranské more, Tyrrhénske, Ligúrske a Iónske more, patrí k najnavštevovanejším krajinám v Európe. Bohatá
história, ve¾a kultúrno-historických pamiatok, novovybudované letoviská, prekrásne dlhé pláže a talianska kuchyòa každoroène lákajú tisícky turistov
z celého sveta.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Do vybraných letovísk na pobreží Talianska zabezpeèujeme ako doplnkovú službu chartrovú autobusovú dopravu, ktorej trasa vedie cez územie
Rakúska. Klimatizované autobusy, sú vybavené videom a obèerstvením. Sprievodca v autobusoch nie je súèasĢou prepravy.
CENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
OblasĢ
Letovisko
Lignano, Bibione, Porto St. Margherita,
Benátska riviéra
Caorle, Lido di Jesolo
V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava a DPH.
Spiatoèný lístok
Jednosmerný
lístok
Príplatok – pobyt 2 a viac
týždòov
Miestenka
88 €
71 €
22 €
8€
INFANT - dieĢa do 2 r. musí maĢ vlastné sedadlo, to znamená platí cenu autobusovej dopravy.
MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA
Benátska
riviéra
Bratislava
Zeleneè, Trnava, Nitra, PiešĢany, Trenèín, Nové
Mesto nad Váhom, Prievidza, Bánovce nad
Bebravou
-
7€
Dubnica nad Váhom, Ilava,
Považská Bystrica, Žilina
11 €
Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žiar nad
Hronom, Zvolen, Banská Bystrica
15 €
Upozornenie: bližšie informácie o nástupných miestach v našej CK; vyhradzujeme si právo urèenia trasy a zmeny nástupných miest; v prípade nedostatoèného poètu
cestujúcich môže byĢ preprava v okrajových termínoch zrušená.
Transfer servis – (Lido di Jesolo)
15 €/ 4 osoby (platí sa na mieste)
UPOZORNENIE:
• v rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient poèítaĢ s možnosĢou prestupu zo zvozových autobusov, mikrobusov alebo osobných áut. Väèšina liniek nadväzuje na
hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste v BRATISLAVE a preto sa môžu vyskytnúĢ èasové posuny (z dôvodu dopravnej situácie). Upozoròujeme, že trasa po území
SR nemusí vždy viesĢ najkratším smerom. Vzh¾adom k nepredvídaným okolnostiam môže dôjsĢ k predåžení èasu prepravy.
• batožina – každý cestujú má nárok na prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg a 1 ks príruènej batožiny. Nadrozmernú batožinu – bicykle, surfy a pod. ako aj zvieratá
neprepravujeme!
• bližšie informácie o nástupných miestach v našej CK; vyhradzujeme si právo urèenia trasy a zmeny nástupných miest; v prípade nedostatoèného poètu cestujúcich môže byĢ
preprava v okrajových termínoch zrušená.
Program 10-dòových autobusových zájazdov a 8-dòových pobytov individuálnou dopravou:
1. deò:
piatok - odchod zo Slovenska v popoludòajších až podveèerných hodinách, non - stop jazda,
2. deò:
sobota - príchod do letoviska v ranných až poludòajších hodinách v závislosti od poètu letovísk, do ktorých zachádza autobus, ubytovanie v ubytovacom zariadení
najskôr od 16.00 h (pri individuálnej doprave - nástup na pobyt),
3.-8. deò: pobyt pri mori, vo¾ný program,
9. deò:
sobota - uvo¾nenie ubytovacieho zariadenia v dopoludòajších hodinách (do 09.00 - 10.00 h, resp. pod¾a pokynov recepcie), odchod z letoviska v podveèerných až
neskorých veèerných hodinách, non - stop jazda,
10. deò: nede¾a - príchod na územie SR v dopoludòajších hodinách.
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Pri individuálnej doprave je nástup na pobyt v sobotu väèšinou od 16:00 do 19:00 hod. a ukonèenie pobytu tiež v sobotu do 09:00 – 10:00 hod. Pri ubytovaní v apartmánoch je
nutné zobraĢ si so sebou èistiace prostriedky a poste¾nú bielizeò príp. si ju prenajaĢ v agentúre.
LIGNANO
Letovisko Lignano leží na pobreží severného Jadranského mora v talianskom kraji Friuli -Venezia Giulia. Rozkladá sa pozdåž osemkilometrovej
pieskovej pláže. Lignano patrí k najnavštevovanejším letoviskám severného Talianska. Skladá sa z troch odlišných èastí: Sabbiadoro, Pineta a Riviera.
Sabbiadoro je centrálna èasĢ mesta, ktorá ja najrušnejšia a vyznaèuje sa èulým denným aj noèným životom. Promenády lemuje množstvo reštaurácii,
kaviarní, pizzerií, obchodov a luxusných butikov. V letovisku je ve¾a atrakcií - aquapark, lunapark, zábavné parky.
APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia 100 - 200 € za apartmán. Apartmány musia byĢ pri odchode upratané t.j. vynesené
odpadky, f¾aše a pod., prázdne a èisté skrine a police, umytý riad, prázdna a rozmrazená chladnièka s otvorenými dverami, èistá kúpe¾òa a pod.
V opaènom prípade nebude vrátená kaucia. Vo väèšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou poste¾ou.
Condominio SPIAGGIA
5m
pláž
Poloha: klimatizovaný apartmánový dom s výĢahom nachádza sa na plážovej promenáde
v èasti Sabbiadoro. Klimatizácia a wifi sa platia na mieste.
Ubytovanie: App/4 B – 1x spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón
poh¾ad more.
App/5 C – 2x spálòa (1/1, 1/2), obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 5 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
30.05. 13.06.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. 08.08.
08.08. 22.08.
App/4 B
421
544
600
704
824
App/5 C
495
644
710
832
999
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu,
DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ. Závereèné upratovanie 35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
53
Rezidencia CASA AL MARE
10 mž
plá
Poloha: nachádza sa pri pláži v èasti Sabbiadoro, cca 250 m od centra. Parkovanie zabezpeèené cca 50 m od rezidencie.
Ubytovanie:
Štúdio/3 – jedna izba s kuchynským kútom a rozĢahovacím gauèom a jednolôžkom, kúpe¾òa s WC, balkón, klimatizácia.
App/2+2 B – dvojlôžková spálòa, obývacia èasĢ s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón
s výh¾adom na more, s klímou.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 10 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste), plážový servis.
Na mieste sa platí kaucia cca 100 €/apart., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ
apartmánu
30.05. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
15.08. - 22.08.
08.08. - 15.08.
29.08. - 05.09.
Št/3 A
382
484
600
690
854
1025
546
App/2+2 B
502
639
799
906
1128
1350
721
Rezidencia LORY
Poloha: rezidencia so záhradou, cca 50 m od centra Sabbiadora a 10 m od pláže. Parkovisko 400 m.
Ubytovanie: App/2+2 B- dvojlôžková spálòa, obývacia èasĢ s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, terasa,
s klímou.
Stravovanie: individuálne.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu
na mieste), plážový servis.
Pláž: 10 m.1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
30.05.
- 13.06.
13.06. 20.06.
20.06. 27.06.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
15.08. - 22.08.
08.08. 15.08.
29.08. 05.09.
App/2+2
432
543
676
768
954
1146
612
na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny
a plynu, klímu a závereèné upratovanie, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú
bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/
os./deò, miestny poplatok (platí sa
Na mieste sa platí kaucia cca 100
€/apart., ktorá bude po odovzdaní
uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani
deti do 2 rokov - infanti).
Rezidencia RUBIN
Poloha: rezidencia s bazénom, výĢahom sa nachádza 200 m od pláže v èasti Riviera, neïaleko zóny s obchodmi.
Každý apartmán má 1 parkovacie miesto. Wifi a klimatizácia na požiadanie za doplatok.
Ubytovanie:
Štúdio/4 G – jedna izba s gauèom pre 2 osoby a vyĢahovacou poste¾ou, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/ 2+2 H – 1x 1/2 spálòa, obývacia izba s gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/6 I - 2x 1/2 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 200 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ štúdia/
apartmánu
30.05. 13.06.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. 08.08.
08.08. 22.08.
Št/4 G
314
390
448
524
646
App/2+2 H
375
469
528
619
755
App/6 I
515
647
714
836
1027
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ. Závereèné upratovanie
35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Apartmány JUPITER
Poloha: klimatizované apartmány sa nachádzajú v èasti Sabbiadoro. Wifi a klimatizácia na požiadanie za doplatok.
Ubytovanie:
App/3+1 E - 1x 1/3 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/8 L – 3x spálòa (2x 1/3, 1/1), obývacia izba s gauèom pre 1 osobu, kuchyòa, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 250 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
30.05. 13.06.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. 08.08.
08.08. 22.08.
App/3+1 E
360
447
518
606
714
App/8 L
547
698
779
912
1052
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu,
DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ. Závereèné upratovanie 35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Rezidencia SHAKESPEARE
Poloha: rezidencia s bazénom, výĢahom a záhradou sa nachádza v èasti Riviera cca 300 m od pláže.
Parkovanie na neïalekom parkovisku. Možný pobyt so psom.
Ubytovanie:
Štúdio/3 G - jedna miestnosĢ s tromi lôžkami a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/4 H - 1x 1/2 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/6 I - 2x 1/2 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 300 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
54
Typ štúdia/
apartmánu
30.05. - 13.06.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
Št/3 G
267
343
388
455
577
App/4 H
322
414
476
557
698
App/6 I
423
549
638
745
945
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po
odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ. Závereèné upratovanie 35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Vila LUCCHESE
Poloha: vila s výĢahom sa nachádza v èasti Sabbiadoro, 150 m od centra. Parkovanie na súkromnom nádvorí. Wifi a klimatizácia za doplatok.
Ubytovanie:
App/3 - 1x spálòa s manželskou a jednolôžkovou poste¾ou, kuchynský kút, TV/SAT, sprcha/WC, terasa.
App/5 - 1x spálòa s manželskou a jednolôžkovou poste¾ou, kuchynský kút s rozkladacím lôžkom, TV/SAT, sprcha/ WC, terasa.
App/6 – spálòa s manželskou a dvomi jednolôžkovými poste¾ami, obývacia èasĢ s kuchynským kútom a rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, TV/SAT,
sprcha/ WC, terasa.
App/7 – 2x spálòa (1/2 a 1/3), obývacia èasĢ s kuchynským kútom a rozĢahovacím dvojlôžkom, TV/SAT, sprcha/WC, WI-FI, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 300 m od mora. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
23.05. 13.06.
13.06. - 27.06.
05.09. - 12.09.
27.06. - 11.07.
29.08. - 05.09.
11.07. - 25.07.
22.08. - 29.08.
25.07. 08.08.
08.08. 22.08.
App/3
395
514
691
762
823
977
App/5
447
580
770
854
914
1092
App/7
565
725
969
1077
1148
1374
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a
plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní
uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Závereèné upratovanie 30 €/apart. (platí sa na mieste)
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Villa MADDALENA
Poloha: vila sa nachádza v záhrade 300 m od pláže v èasti Sabbiadoro, neïaleko minigolfového ihriska.
Ubytovanie:
App/4 – 1x 1/3 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa s WC, 2x balkón.
App/6- 2x spálòa (1/3, 1/2), obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa s WC, 3x balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 300 m od mora. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
30.05. 13.06.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. 08.08.
08.08. 22.08.
App/4
368
482
566
662
845
App/6
427
570
637
746
942
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu,
DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ. Závereèné upratovanie 35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Villa ERICA
Poloha: klimatizovaná vila so záhradou sa nachádza v pokojnej èasti Sabbiadoro, 400 m od pláže.
Ubytovanie:
App/3 VD - 1x 1/3 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, terasa.
App/5 VE - 1x 1/3 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 400 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
30.05. 13.06.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. 08.08.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu,
DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ. Závereèné upratovanie 35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
08.08. 22.08.
App/3 VD
310
401
469
549
672
App/5 VE
398
501
588
688
848
Vila ALPI
Poloha: nachádza sa v pokojnej zóne Lignano Sabbiadoro, 200 m od centra. Disponuje malým ihriskom pre deti, v záhrade je drevené posedenie.
Každý apartmán má 1 parkovacie miesto.
Ubytovanie:
App/5 - spálòa s manželskou poste¾ou a jednolôžkovou poste¾ou, kuchynský kút s rozĢahovacou poste¾ou, TV/SAT, sprcha/WC, trezor, klíma (dopláca sa).
App/5+1 – 1x 1/2 spálòa, kuchyòa s rozkladacím gauèom, pri vstupe do app. je jedno lôžko, sprcha/WC, 2x terasa, TV/SAT, trezor, klíma (dopláca sa).
App/10 – 2x 1/3 spálòa, 1x 1/2 spálòa, kuchyòa s rozĢahovacím dvojlôžkom, 3x terasa, TV/SAT, 2x sprcha/WC, trezor, klíma (dopláca sa).
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 400 m od mora. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ
apartmánu
23.05.
- 13.06.
13.06. - 27.06.
05.09. - 12.09.
27.06. - 11.07.
29.08. - 05.09.
11.07. - 25.07.
22.08. - 29.08.
25.07.
- 08.08.
08.08. 22.08.
App/5
359
465
615
687
735
877
App/5+1
385
503
667
739
787
942
App/10
643
827
1089
1208
1292
1541
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a
plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò.
Na mieste sa platí kaucia cca 100-150 €/apart., ktorá bude po odovzdaní
uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Závereèné upratovanie 30 €/apart. (platí sa na mieste)
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Apartmánový komplex PARCO Hemingway
Poloha: klimatizovaný komplex s bazénom a záhradou sa nachádza v èasti Pineta cca 800 m od pláže. Parkovanie v komplexe. Možný pobyt so psom. Wifi v cene.
Ubytovanie:
App/4 H- na prízemí: 1x 1/2 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/5 5H – na prízemí: 1x 1/3 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/6 I – na prvom poschodí: 1x 1/2 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón, na druhom poschodí: 1x1/2
spálòa, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 800 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži (platí sa na mieste).
Typ apartmánu
30.05. - 13.06.
13.06. - 27.06. / 29.08. - 05.09. 27.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08. 04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
App/4 H
357
451
539
633
781
App/5 5H
403
502
593
694
861
App/6 I
459
585
689
806
1010
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena
nezahàòa:
dopravu,
poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Na mieste sa platí kaucia cca
!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sĢažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Lignano (hotely a apartmány) treba riešiĢ PRIAMO NA
MIESTE, nako¾ko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie, ktoré budú zaslané po návrate.
100-150 €/apart., ktorá bude
po odovzdaní uprataného a
nepoškodeného
apartmánu
vrátená späĢ. Závereèné upratovanie 35 €.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani
deti do 2 rokov - infanti).
55
BIBIONE
Mesto sa nachádza na pobreží Jadranského mora medzi Terstom a Benátkami. Bezpochyby najznámejšie talianske letovisko sa teší mimoriadnej
ob¾ube medzi turistami a stalo sa synonymom rodinnej dovolenky v Taliansku. V mesteèku aj v okolí hotelov a apartmánov sa nachádza ve¾a zelene.
Na spríjemnenie pobytu sú tu ulièky s množstvom obchodov, reštaurácie, pizzerie, diskotéky, lunapark. Vïaka dlhým pieskovým plážam pozvo¾ne
zvažujúcim sa do mora je Bibione ideálnym miestom pre rodiny s deĢmi. Bibione sa skladá zo štyroch èastí: Lido dei Pini, Spiaggia, Lido del Sole a
Pineda. Najznámejšia z nich je Spiaggia, v ktorej sa nachádza najviac hotelov a apartmánov.
HOTELY
Hotel EUROPA ***
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu
bez nápojov, poste¾nú bielizeò, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 15 r. -10 %
dieĢa 10-15 r. -20 %
dieĢa 5-10 r. -30 %
NÁIŠP
dieĢa 1-5 r.
-50 %
T
dieĢa do 1 r. bez služieb zdarma.
Poloha: klimatizovaný hotel s bazénom sa nachádza 100 m od pláže a 150 m od termálnych
kúpe¾ov. Ponúka bezplatné súkromné parkovisko, Wi-Fi pripojenie na internet vo verejných
priestoroch. Jeho súèasĢou je súkromná pláž, bazén, solárium, bar a reštaurácia.
Ubytovanie: 1/2 izba – telefón, TV/SAT, trezor, klíma, kúpe¾òa s WC, fén, balkón, možnosĢ
prístelky.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu).
Pláž: piesková cca 100 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Typ izby
30.05. - 13.06.
29.08. - 05.09.
13.06. - 27.06.
27.06. - 01.08.
01.08.-08.08.
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
1/2
531
579
632
675
733
Hotel FIRENZE ***
Poloha: nachádza sa 200 m od pláže v Bibione. K dispozícii bazén, klimatizácia. Wifi v
celom hoteli.
Ubytovanie: 1/2 izba - s možnosĢou prístelky, telefón, SAT/TV, trezor, minibar, klimatizácia, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia (bufetové raòajky, veèere výber z menu).
Pláž: 200 m, 1x slneèník + 2x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu
bez nápojov, poste¾nú bielizeò, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 13 r. -15 %
dieĢa 6-13 r. -30 %
dieĢa 2-6 r.
-50 %
NEW
dieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Typ izby
30.05. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
1/2
627
704
819
Hotel LEONARDO DA VINCI ***
Poloha: hotel s bazénom sa nachádza 100 m od pláže v Bibione.
Ubytovanie: 1/2 izba - s možnosĢou prístelky, telefón, SAT/TV, trezor,
minibar, klimatizácia, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: polpenzia (bufetové raòajky, veèere výber z menu).
Pláž: 100 m. 1x slneèník + 2 ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, poste¾nú
bielizeò, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò (nepovinné), miestny
poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 12 r. -10 %
dieĢa 5-12 r. -30 %
%
– 30 2.
dieĢa 2-5 r.
-50 %
.1
do 31
dieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Typ izby
30.05. - 20.06.
20.06. - 11.07.
30.08. - 05.09.
11.07. - 08.08.
22.08. - 30.08.
08.08. - 22.08.
1/2
569
646
694
771
APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia cca 100 € za apartmán. Apartmány musia byĢ pri odchode upratané t.j. vynesené odpadky, f¾aše
a pod., prázdne a èisté skrine a police, umytý riad, prázdna a rozmrazená chladnièka s otvorenými dverami, èistá kúpe¾òa a pod. V opaènom prípade nebude
vrátená kaucia alebo bude úètovaný poplatok za upratovanie. Vo väèšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou poste¾ou.
Rezidencia CA´COSTANZA
Poloha: rezidencia sa nachádza v centrálnej èasti Spiaggia cca 50 m od pláže. Parkovanie pri rezidencii alebo na neïalekom parkovisku.
Ubytovanie: Štúdio/2 D – jedna miestnosĢ s dvomi lôžkami a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná rúra, bez balkóna.
Štúdio/3 C – jedna miestnosĢ s tromi lôžkami a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná rúra, bez balkóna.
App/4 B- trojlôžková spálòa, obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná rúra, balkón.
App/5 B1 – trojlôžková spálòa, obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná rúra, balkón.
App/7 A1 – 2x spálòa (1/2,1/3), obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná rúra, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 50 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Typ
apartmánu
30.05. 06.06.
06.06. 20.06.
20.06. 27.06.
27.06. 11.07.
11.07.25.07.
25.07. 01.08.
01.08. 08.08.
08.08. 22.08.
22.08. 29.08.
29.08. 05.09.
Štúdio/2 D
419
391
391
487
556
556
679
898
624
487
Štúdio/3 C
423
395
395
491
560
560
683
902
628
491
App/4 B
495
454
495
564
632
687
879
1098
906
591
App/5 B1
554
499
568
636
773
773
910
1184
937
636
App/7 A1
644
781
781
918
1124
1124
1247
1398
1192
918
56
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí,
spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok
do 06.06. a od 31.08. = 43 €/app., 06.06. - 31.08. = 57 €/app.
(platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní
nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak
nebude umytá kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Apartmány CORMORAN
Poloha: apartmány Cormoran sa nachádzajú 50 m od pláže a neïaleko obchodov a reštaurácii v Lido del Sole.
Ubytovanie: App/6 C- 2x 1/2 spálòa, obývacia izba s gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 50 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
NEW
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti). Na mieste sa platí:
50€ /spotreba vody, elektriny, plynu/ pobyt
100€ /vratná kaucia
57€ / plážový servis
Typ apartmánu
23.05. - 06.06.
06.06. - 27.06. / 29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
04.07. - 18.07. / 22.08. - 29.08.
18.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
App/6
537
551
695
811
880
1085
Condominio IDA
Poloha: nachádza sa v èasti Spiaggia cca 200 m od pláže. Parkovanie pri dome.
Ubytovanie:
App/5 – 1x spálòa, obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná rúra, balkón,
klimatizácia za poplatok – platí sa na mieste.
App/7 – 2 x spálòa (1/3, 1/2 s poschodovou poste¾ou), obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC, TV, mikrovlnná rúra, balkón, klimatizácia za poplatok platí sa na mieste.
App/8 – 3 spálne (2x1/3, 1x 1/2s poschodovou poste¾ou), obývacia èasĢ s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV, mikrovlnná
rúra, balkón, klimatizácia za poplatok – platí sa na mieste.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 200 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok do 06.06. a od 31.08.
= 43 €/app., 06.06. - 31.08. = 57 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak nebude umytá
kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ
apartmánu
30.05. 20.06.
20.06. 27.06.
27.06. - 11.07.
11.07. - 25.07.
App/5
App/7
App/8
25.07. 01.08.
01.08. 08.08.
08.08. 22.08.
22.08. 29.08.
29.08. 05.09.
431
431
554
609
663
576
644
781
987
1055
842
1047
842
499
1055
1328
918
713
648
717
854
1059
1128
1128
1470
1128
854
Vila FRIULI
ÁŠ
Poloha: klimatizovaná vila so štyrmi apartmánmi sa nachádza v èasti Lido del Sole,
neïaleko zóny s obchodmi a reštauráciami. Parkovanie pri dome.
Ubytovanie: App/4 - 1x1/2 spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby,
kuchynský kút, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 250 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Typ
apartmánu
23.05. 06.06.
06.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. 04.07.
04.07. - 18.07.
22.08. - 29.08.
18.07. 01.08.
01.08. 22.08.
App/4
468
481
611
707
776
954
Cena zahàòa: prenájom apartmánu
NEW NTIP
na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú
bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka
(ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí:
50€ /spotreba vody, elektriny, plynu/ pobyt
100€ /vratná kaucia
57€ / plážový servis
Rezidencia ADUA
Poloha: nachádza sa v èasti Spiaggia cca 250 m od pláže. Parkovanie pri dome.
Disponuje klimatizáciou.
Ubytovanie: App/6 – 2x spálòa (1/2 s manželskou a 1/2 s poschodovou poste¾ou), obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa s WC, TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 250 m od pláže. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok do 06.06. a od 31.08. = 43 €/app., 06.06. - 31.08. =
57 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak nebude umytá kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
30.05. - 27.06.
27.06. - 11.07.
11.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
App/6
572
681
777
983
1243
983
695
Rezidencia ORCHIDEA
Poloha: klimatizované apartmány sa nachádzajú 200 m od centra Bibione - Lido
del Sole.
Ubytovanie: App/6 - 2x 1/2 spálòa, obývacia izba s gauèom pre 2 osoby, kuchynský
kút, kúpe¾òa s WC, balkón alebo terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 400 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí:
50€ /spotreba vody, elektriny, plynu/ pobyt
100€ /vratná kaucia
57€ / plážový servis
Typ apartmánu
23.05. - 06.06.
06.06. - 27.06. / 29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
04.07. - 18.07. / 22.08. - 29.08.
18.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
App/6
599
592
743
859
935
1113
57
Rezidencia ORSA VITTORIA
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15
€/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok do 06.06. a od
31.08. = 43 €/app., 06.06. - 31.08. = 57 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní
nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak nebude
umytá kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Poloha: nachádza sa v èasti Spiaggia cca 450 m od pláže. Parkovanie pri dome.
Disponuje klimatizáciou.
Ubytovanie: App/5 na prízemí – 2x spálòa (1/2 s manželskou a 1/2 s oddelenými
poste¾ami), obývacia èasĢ s kuchynským kútom a gauèom pre 1 osobu, kúpe¾òa
s WC, TV.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 450 m od pláže. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Typ apartmánu
30.05. - 27.06.
27.06. - 11.07.
11.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08.- 05.09.
App/5
568
705
773
842
1047
1253
979
691
Villaggio AZZURRO
Cena zahàòa: prenájom apartmánu
na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Poloha: apartmánový komplex s bazénom a záhradou sa nachádza v èasti Spiaggia Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok do
cca 400 m od pláže. Parkovanie v komplexe.
Ubytovanie: App/6 – 2x spálòa (2x1/2), obývacia èasĢ s kuchynským kútom 06.06. a od 31.08. = 43 €/app., 06.06. - 31.08. = 57 €/app. (platí
sa na mieste).
a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, TV, balkón, mikrovlnná rúra, práèka, klima- Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní
tizácia za poplatok (platí sa na mieste).
nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak nebStravovanie: individuálne.
ude umytá kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Pláž: piesková cca 400 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 27.06.
27.06. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 01.08.
01.08. -08.08. /
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
29.08. - 05.09.
App/6
640
613
846
954
1051
1120
1380
777
Rezidencia LIDO DEL SOLE
NEW
Poloha: nachádza sa 600 m od pláže v èasti Lido del Sole. Disponuje bazénom,
ihriskom pre deti. WIFI pripojenie pri vstupe do komplexu.
Ubytovanie:
App/5 - 1x trojlôžková spálòa, obývacia èasĢ s gauèom pre 2 osoby a kuchynským
kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/7 - 2x spálòa (1/3, 1/2), obývacia èasĢ s gauèom pre 2 osoby a kuchynským
kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 600 m. Slneèník a ležadlá za poplatok.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a závereèné upratovanie
Bilocal= 35€, Trilocal= 40€.
Typ apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06. /
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07. /
22.08. - 29.08.
11.07. - 22.08.
App/5
650
554
650
739
848
979
1033
App/7
740
637
740
850
993
1137
1199
Villaggio SOLE PICCOLO
Poloha: apartmánový komplex s bazénom a záhradou sa nachádza cca 900 m od
pláže. Parkovanie v komplexe.
Ubytovanie:
App/4 - spálòa pre 4 osoby (manželská poste¾, poschodová poste¾), obývacia èasĢ
s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/6 - 2 spálne (jedna s manželskou poste¾ou, druhá s dvomi samostatnými
lôžkami alebo poschodovou poste¾ou), obývacia èasĢ s rozkladacím gauèom a
kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV, práèka, mikrovlnná rúra, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 900 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Typ apartmánu
30.05. - 13.06.
13.06. - 27.06.
27.06. - 11.07.
11.07. - 18.07.
App/4
App/6
495
454
632
701
695
695
846
914
18.07. - 01.08.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a
elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok do
06.06. a od 31.08. = 43 €/app., 06.06. - 31.08. = 57 €/app. (platí
sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní
nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak
nebude umytá kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
01.08. - 08.08.
08.08. - 22.08.
769
906
1051
1106
Villaggio VALBELLA
Poloha: rezidencia s bazénom a záhradou sa nachádza v èasti Spiaggia cca 900 m
od pláže. Parkovanie pri rezidencii.
Ubytovanie: App/4 - spálòa s manželskou poste¾ou, malièká obývacia èasĢ a
kuchynským kútom a rozĢahovacím gauèom, kúpe¾òa s WC, TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 900 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
1043
961
632
1324
1106
914
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a elektriny, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15
€/os./deò (nepovinné), povinný plážový poplatok do 06.06. a od
31.08. = 43 €/app., 06.06. - 31.08. = 57 €/app. (platí sa na mieste).
Za apartmán sa platí kaucia 100 €, ktorá bude po odovzdaní
nepoškodeného a uprataného apartmánu vrátená späĢ. Ak nebude
umytá kuchyòa a riady poplatok 50 eur.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 27.06.
27.06. - 11.07. /
29.08. - 05.09.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08. /
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
App/4
454
427
564
632
701
769
838
1098
!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sĢažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Bibione (hotely a apartmány) treba riešiĢ PRIAMO NA MIESTE, nako¾ko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie,
ktoré budú zaslané po návrate.
58
CAORLE
Severotalianske prímorské letovisko Caorle je historické rybárske mesteèko ležiace na severnom cípe Jadranského mora. V súèasnosti patrí medzi
vyh¾adávané letoviská. Caorle je mesto, kde sa stretáva história so súèasnosĢou. Historické centrum s úzkymi ulièkami a malými námestiami pripomína
len nieko¾ko kilometrov vzdialené Benátky. Dlhé piesoènaté pláže, úzke ulièky, reštaurácie, bary, diskotéky aj športové možnosti významne spríjemnia
vašu dovolenku.
HOTELY
NÁIŠP NEW
T
Hotel MICHELANGELO
50 mž
plá
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí v izbe bez balkóna,
polpenziu bez nápojov, poste¾nú bielizeò, DPH.
Poloha: nachádza sa neïaleko historického centra v Caorle, 50 m od pláže.
Ubytovanie: 1/2 izba - s možnosĢou prístelky, telefón, SAT/TV, trezor, sušiè na Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
vlasy, ventilátor, balkón a bez balkóna. Izby s balkónom za príplatok.
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
Stravovanie: polpenzia.
osoba od 13 r. -15 %
Pláž: 50 m. 1x slneèník a 2x ležadlo na pláži zdarma.
dieĢa 7-13 r. -30 %
Typ izby
16.05. - 27.06. / 29.08. - 12.09.
27.06. - 01.08. / 22.08. - 29.08.
01.08. - 22.08.
1/2
517
560
589
dieĢa 2-7 r.
-50 %
dieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Doplatok za balkón: 14 €/izba/noc
Doplatok poh¾ad more: 12 €/izba/noc
Hotel MAXIM***
Poloha: hotel so záhradou sa nachádza cca 800 m od historického centra a 150 m
od pláže. Hotel má recepciu, reštauráciu, ve¾kú terasu s jacuzzi pre 12 osôb, bar,
mini klub, parkovisko. V blízkosti hotela sú tenisové kurty a minigolf, wifi.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou dvoch prísteliek, kúpe¾òa s WC, telefón, TV,
trezor, fén, s balkónom alebo bez balkóna.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere).
Pláž: piesková cca 150 m. Slneèníky a ležadlá na pláži za poplatok.
Typ izby
30.04. - 13.06.
13.06. - 04.07. / 22.08. - 14.09.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
1/2
546
612
641
660
Hotel PLAYA & MARE NOSTRUM***
Poloha: hotel s bazénom sa nachádza cca 100 m od historického centra priamo
pri pláži. Pozostáva z dvoch budov – Playa a Mare Nostrum. Hotel má recepciu,
reštauráciu, bar, bazén, parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, telefón, SAT/TV,
trezor, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu).
Pláž: piesková 0 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez
nápojov, poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
dieĢa 8-12 r. -30 %
dieĢa 5-8 r.
-40 %
dieĢa 2-5 r.
-60 %
dieĢa do 2 r. = 117 €/týždeò
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez
nápojov, poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 10 r. -10 %
dieĢa 5-10 r. -20 %
dieĢa 3-5 r.
-50 %
dieĢa do 3 r. = 98 €/týždeò
Typ izby
16.05. - 20.06. / 29.08. - 12.09.
20.06. - 04.07.
04.07. - 01.08. / 15.08. - 29.08.
01.08. - 15.08.
1/2
589
608
646
694
APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia cca 100 € za apartmán. Apartmány musia byĢ pri odchode upratané t.j. vynesené
odpadky, f¾aše a pod., prázdne a èisté skrine a police, umytý riad, prázdna a rozmrazená chladnièka s otvorenými dverami, èistá kúpe¾òa a pod. V
opaènom prípade môže talianska agentúra úètovaĢ poplatok. Vo väèšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou poste¾ou.
NEW
Rezidencia GALLERIA GRAN MADO
Poloha: rezidencia postavená v roku 2012 sa nachádza 500 m od historického centra Caorle. Rezidencia má klimatizáciu, výĢah, bazén pre deti a dospelých, terasu na
slnenie.
Ubytovanie:
Štúdio/4 - jedna izba s gauèom pre 2 osoby a dvomi jednolôžkovými poste¾ami pre 2
osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, balkón alebo terasa.
App/5 - 1x 1/3 spálòa, obývacia izba s gauèom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa s
WC, balkón alebo terasa.
App/7 - 2x spálòa (1/3 a 1/2 s poschodovou poste¾ou), obývacia izba s gauèom pre 2
osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, balkón alebo terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 200 m od Spiaggia di Levante, 1x slneèník + 2x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo
apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny, plynu, plážový servis, bazén,
DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú
bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./
deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do
2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100
€. Klient po odubytovaní musí umyĢ
kuchyòu a riady.
Typ štúdia/
apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 20.06.
29.08. - 05.09.
20.06. - 27.06.
22.08. - 29.08.
27.06. - 01.08.
01.08. - 22.08.
Št/4
509
735
776
844
1043
App/5
643
883
992
1088
1225
App/7
774
993
1117
1261
1377
59
Rezidencia BOLOGNESE
Poloha: klimatizovaná rezidencia sa nachádza 900 m od historického centra Caorle.
Ubytovanie:
Štúdio/4 - jedna izba s gauèom pre 2 osoby a 1x manželskou poste¾ou, kuchynský kút,
kúpe¾òa s WC, balkón.
App/2+2 - 1x 1/2 spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne
Pláž: 50 m od pláže Spiaggia di Levante. 1x slneèník + 2x ležadlo na pláži zdarma.
Typ štúdia/ apartmánu
30.05. - 06.06.
50 mž
plá
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, plynu, plážový servis, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 €. Klient po odubytovaní
musí umyĢ kuchyòu a riady.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 27.06. / 22.08. - 29.08.
27.06. - 01.08.
01.08. - 22.08.
Št/4
446
616
639
714
879
App/2+2
536
762
879
940
1036
Rezidencia LIVENZA
Poloha: leží v západnej èasti Caorle, 250 m od mora. Rezidencia disponuje
bazénom, výĢahom a parkovacími miestami. 1 x apartmán = 1 parkovacie miesto.
Ubytovanie:
Štúdio/4 – jedna izba s dvoma rozĢahovacími gauèmi, kuchynským kútom, kúpe¾òa
s WC, balkón.
App/2+2 B1- 1x dvojlôžková spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom
a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/2+2 C- 2x spálòa (1x s manželskou poste¾ou, 1x s oddelenými poste¾ami),
obývacia izba s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 250 m. Slneèník a ležadlá na pláži za poplatok.
Typ štúdia/ apartmánu
23.05. - 30.05. / 29.08. - 05.09.
30.05. - 13.06. / 22.08. - 29.08.
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí,
DPH.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu 40 €/týždeò
(povinné - platí sa na mieste), dopravu, cestovné poistenie 2,15
€/os./deò (nepovinné),
poste¾nú bielizeò, miestny poplatok (platí sa na mieste), plážový
servis 52 €/týždeò (1 x slneèník a 2 x plážové kreslo) - nepovinný.
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude
po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
13.06. - 27.06.
27.06. - 25.07.
25.07. - 22.08.
Št/4
413
495
546
646
696
App/2+2 B1
522
677
735
898
954
App/2+2 C
536
721
790
943
1043
Rezidencia CRISTINA BEACH
Poloha: klimatizované apartmánové domy rozmiestnené okolo bazéna sa nachádzajú
500 m od historického centra Caorle
Ubytovanie:
Štúdio/4 – jedna izba s gauèom pre 2 osoby a kreslami pre 2 osoby, kuchynský kút,
kúpe¾òa s WC, balkón.
App/2+2 - 1x 1/2 spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne
Pláž: 250 m od pláže Spiaggia di Levante. 1x slneèník + 2x ležadlo na pláži zdarma.
Typ štúdia / apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
Št/4
509
735
App/2+2
639
879
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, plynu, plážový servis, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 €. Klient po odubytovaní
musí umyĢ kuchyòu a riady.
20.06. - 27.06. / 22.08. - 29.08.
27.06. - 01.08.
01.08. - 22.08.
776
844
1043
988
1084
1221
Villaggio DEI FIORI
Poloha: klimatizovaná rezidencia s bazénom sa nachádza 500 m od historického
centra Caorle.
Ubytovanie:
Štúdio/4 - jedna izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby a kreslami pre 2 osoby,
kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, terasa alebo záhrada.
App/2+2 - 1x 1/2 spálòa, obývacia èasĢ s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby,
kúpe¾òa s WC, terasa alebo záhrada.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 350 m od Spiaggia di Levante. 1x slneèník + 2x ležadlo na pláži zdarma.
ÁŠ
NEW NTIP
Cena zahàòa: prenájom štúdia alebo apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny, plynu, plážový servis, bazén, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 €. Klient po odubytovaní
musí umyĢ kuchyòu a riady.
Typ štúdia / apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 27.06. / 22.08. - 29.08.
27.06. - 01.08.
01.08. - 22.08.
Št/4
509
735
776
844
1043
App/4
639
879
988
1084
1221
Apartmány PANAMA
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu 40 €/týždeò
(povinné - platí sa na mieste), dopravu, cestovné poistenie 2,15
Poloha: moderná budova sa nachádza 600 m od pláže.
€/os./deò (nepovinné),
Ubytovanie:
App/4+2 C - 2x spálòa (1/2 s manželskou poste¾ou, 1/2 - oddelené postele), obýva- poste¾nú bielizeò, miestny poplatok (platí sa na mieste), plážový
servis 52 €/týždeò (1 x slneèník a 2 x plážové kreslo) - nepovincia izba s gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
ný.
App/6+2 D- 3x spálòa (1/2 s manželskou poste¾ou, 2x 1/2 - oddelené postele), Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude
obývacia izba s gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
Stravovanie: individuálne.
späĢ.
Pláž: 600 m.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
23.05. - 06.06. / 05.09. - 12.09.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 27.06.
27.06. - 01.08. / 22.08. - 29.08.
01.08. - 22.08.
App/4+2 C
585
784
873
1037
1106
App/6+2 D
673
840
936
1148
1238
!!! UPOZORNENIE !!!
60
Prípadné sĢažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Caorle treba riešiĢ PRIAMO NA MIESTE, nako¾ko náš obchodný partner z Talianska neakceptuje reklamácie, ktoré budú zaslané po návrate.
PORTO SANTA MARGHERITA
Letovisko leží cca 50 km od Benátok v tesnej blízkosti mesteèka Caorle, od ktorého ho odde¾uje rieka Livenza. Porto St. Margherita patrí medzi nové
strediská a stále sa rozrastá. V mesteèku nájdete hlavnú ulicu s rušným spoloèenským životom aj tiché zákutia plné kvitnúcej zelene. Nájdete tu tiež
jeden z najväèších prístavov športových plachetníc a jácht.
APARTMÁNY
Upozornenie: Vo všetkých apartmánoch sa na mieste v agentúre platí vratná kaucia 100 € pri villagiu 200 € a povinné jednorazové závereèné
upratovanie: monolocal 45 €, bilocal 55 €, trilocal 65 €, vily a vilové komplexy 75 -80€. Vo väèšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou
poste¾ou.
Na vyžiadanie (platí sa na mieste v agentúre): klimatizácia 35 €/týždeò (máj, jún, september), 40 € (júl), 50 € (august), domáce zvieratá (pod¾a
ve¾kosti) 30 až 50 €/týždeò – na vyžiadanie, poste¾ná bielizeò 10 €/osoba
prístelka 42 €/týždeò, detská postie¾ka 28 €/týždeò.
Rezidencia AURORA
Poloha: nachádza sa cca 250 m pláže, má bazén, detský bazén, výĢah, záhradu. Nie
je možný pobyt s domácim zvieraĢom. Klimatizácia za doplatok na mieste.
Ubytovanie: App/5 - spálòa pre 3 osoby, obývacia izba s rozkladacím gauèom,
kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková, cca 250 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné
upratovanie Bilocal = 55 €.
Typ apartmánu
02.05. - 06.06. / 05.09. - 19.09.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
App/5
308
472
509
698
842
Rezidencia GHIRLANDINA
Poloha: rezidencia so záhradou, tenisovým kurtom a bazénom sa nachádza 100
m od pláže neïaleko centra. Klimatizácia na vyžiadanie za poplatok (platí sa na
mieste). Rezidencia má výĢah. Pre apartmán jedno parkovacie miesto.
Ubytovanie:
Štúdio/2 – jedna miestnosĢ s dvomi lôžkami a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC,
TV, balkón.
App/2+2 – spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV,
balkón.
App/4+2 – 2 spálne (v spálòach môžu byĢ poschodové postele), obývacia izba
s kuchynským kútom, chladnièka, trezor, kúpe¾òa s WC, TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 100 m.
NÁIŠP
T
Cena zahàòa: prenájom apartmánu, štúdia na 7 nocí, spotrebu
vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné
upratovanie Monolocal = 45 €, Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.
Typ štúdia/ apartmánu
02.05. - 06.06. / 05.09. - 19.09.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
Št/2
173
289
419
501
611
App/2+2
304
468
505
694
838
App/4+2
394
572
695
804
976
Rezidencia MARCO POLO
0m
pláž
Poloha: rezidencia sa nachádza neïaleko centra priamo pri súkromnej pláži. Parkovanie pri rezidencii.
Ubytovanie:
App/3+2 - spálòa pre 3 osoby, obývacia izba s gauèom pre 2 osoby a kuchynským
kútom, TV, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/4+2 – 2 spálne (1/2, 1/3), obývacia izba s gauèom a kuchynským kútom, TV,
kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková 0 m. Plážový servis (ležadlá a slneèníky) za poplatok 50 € - platí
sa na mieste.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné
upratovanie Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.
Plážový poplatok 50 eur (platí sa na mieste)
Typ apartmánu
02.05. - 06.06. / 05.09. - 19.09.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
App/3+2
308
472
509
698
842
App/4+2
394
548
695
804
976
Rezidencia MARGHERITA 70
Poloha: nachádza sa priamo pri pláži. Rezidencia má výĢah
a miesto na parkovanie. Klimatizácia za doplatok.
Ubytovanie: App/2+2 – spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková 0 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži v cene.
0m
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
pláž
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné upratovanie Bilocal =
55 €.
Plážový poplatok v cene.
Typ
apartmánu
02.05. - 06.06.
05.09. - 19.09.
06.06. - 20.06.
29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
App/2+2
387
565
688
797
969
61
Rezidencia MIRAMARE
5m
pláž
Poloha: nachádza sa priamo na pláži. 100 m od pešej zóny, pred rezidenciou pínijový háj. Klimatizácia na vyžiadanie.
Ubytovanie:
Miramare 2: App/7 - 2x trojlôžková spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom
a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, terasa.
Miramare 4: App/5 - 1x trojlôžková spálòa, 1x obývacia izba s rozĢahovacím
gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: súkromná pláž, 5 m.
NEW
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné
upratovanie Bilocal = 55 €, Trilocal= 65€
Typ apartmánu
06.06. - 13.06. / 29.08. - 05.09.
13.06. - 20.06.
20.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08.
04.07. - 25.07
25.07. - 01.08. / 15.08. - 22.08.
01.08. - 15.08.
Miramare 4: App/5
458
581
691
800
848
979
Typ apartmánu
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06. / 29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 25.07. / 22.08. - 29.08.
25.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
Miramare 2: App/7
617
685
713
781
822
850
959
1055
Rezidencia RIELLO
Poloha: rezidencia s bazénom sa nachádza neïaleko centra cca 150 m od pláže.
Parkovanie pri rezidencii.
Ubytovanie:
App/5 - spálòa, obývacia izba s rozkladacím gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa
s WC, TV, balkón.
App/6 - 2 spálne (v jednej je manželská poste¾, v druhej je poschodová poste¾),
obývacia izba s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC,
TV, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková, 150 m.
Typ apartmánu
02.05. - 06.06. / 05.09. - 19.09.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
App/5
308
472
App/6
394
572
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné
upratovanie Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.
20.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
509
698
842
695
804
976
Rezidencia HOLIDAY
Poloha: nachádza sa v centrálnej èasti letoviska, má bazén a výĢah. Niektoré apartmány majú klimatizáciu alebo trezor, tieto apartmány sú na vyžiadanie.
Apartmány s klimatizáciou majú spravidla vyššiu cenu. Všetky apartmány sú zrenovované, majú nový nábytok a zariadenie. MožnosĢ pobytu so psom.
Ubytovanie:
Štúdio/4 - jedna miestnosĢ s dvomi až štyrmi lôžkami, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/3+2 - spálòa pre 3 osoby, obývacia izba s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/4+2 - 2 spálne, obývacia izba s rozkladacím gauèom pre 2 osoby, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, ve¾ká terasa s výh¾adom na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková, 250 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody, elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a povinné závereèné upratovanie Monolocal = 45 €, Bilocal = 55 € a Trilocal = 65 €.
Typ štúdia /apartmánu
02.05. - 06.06. / 05.09. - 19.09.
06.06. - 20.06. / 29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07. / 22.08. - 29.08.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
Št/4
221
345
468
543
687
App/3+2
308
472
509
698
842
App/4+2
394
572
695
804
976
Vila Praya
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 200 € a povinné závereèné upratovanie = 75 €.
Poloha: nachádza sa vo vilovej štvrti obklopená zeleòou, neïaleko centra letoviska.
Vlastné parkovacie miesto.
Ubytovanie: App/ 6 - prízemie: obývacia izba s gauèom, kuchyòa, kúpe¾òa, poschodie: 1/2 - s manželskou poste¾ou, 1/2 s poschodovou poste¾ou, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 350 m.
Typ
apartmánu
30.05. 06.06.
06.06. 13.06.
13.06. 20.06.
20.06. 27.06.
27.06. 04.07.
04.07. - 11.07.
29.08. - 05.09.
11.07. 18.07.
18.07. 25.07.
25.07. 01.08.
01.08. 22.08.
22.08. 29.08.
App/6
572
640
709
804
887
955
1010
1065
1174
1366
1120
Vila LOS NIDOS
Poloha: leží neïaleko centra obklopená zeleòou. Vila má bazén, tenisové kurty.
Parkovacie miesto.
Ubytovanie:
App/4 - prízemie: obývacia izba s rozĢahovacím gauèom a kuchynským kútom,
poschodie: 1x spálòa, kúpe¾òa/WC, terasa.
App/6 – prízemie: obývacia izba s rozĢahovacím gauèom a kuchynským kútom,
poschodie: 2x spálòa (1x spálòa s manželskou poste¾ou, 1x spálòa s dvoma rozkladacími lôžkami), kúpe¾òa/WC, terasa.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 200 m od mora.
NÁIŠP
T
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny a plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie
2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 200 € a povinné závereèné upratovanie = 75 €.
Typ apartmánu
06.06. - 13.06.
13.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09
App/6
599
709
873
955
983
1010
1065
1188
983
846
App/4
536
701
838
906
947
975
1029
1112
906
769
62
LIDO ALTANEA
NEW
Lido Altanea je nové letovisko 4 km od Porto Santa Margherita. Stredisko ponúka rezidencie a vily s bazénmi, záhradkami a vytvára priestor pre
príjemné strávenie dovolenky s deĢmi. V centre strediska nájdete promenádu s obchodmi a barmi, požièovòu bicyklov, tenisové kurty, ihrisko,
nafukovacie atrakcie pre deti a iné služby. Atrakciou nie len pre deti je vláèik, ktorý jazdí pravidelne po celom letovisku a zaisĢuje kyvadlovú dopravu
na pláž. Tiež je možné využiĢ cyklotrasy, ktoré vedú až do Caorle.
Upozornenie: Vo všetkých apartmánoch sa na mieste v agentúre platí vratná kaucia 100 € a povinná spotreba vody, elektriny, plynu: 40€/ bilocal, 45€/ trilocal. Vo väèšine
apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou poste¾ou. Apartmány je potrebné po odubytovaní sa uprataĢ.
Na vyžiadanie (platí sa na mieste v agentúre): klimatizácia, domáce zvieratá (pod¾a ve¾kosti) – na vyžiadanie, poste¾ná bielizeò, prístelka, detská postie¾ka, plážový
servis.
– 15% 2.
.1
do 31
Rezidencia AI PINI
NEW
Poloha: nový komplex apartmánov postavený v roku 2008 sa nachádza 300 m od nákupnej zóny
La Quercia. Komplex pozostáva z malých domov so záhradkou, situovaných okolo bazénov a detského ihriska.
Ubytovanie:
App/5 - 1/3 spálòa, obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.
App/5 V- nachádza sa na dvoch poschodiach. Prízemie: obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby. Poschodie: 1/3 spálòa, kúpe¾òa s WC, záhradka.
App/7- 2x spálòa (1/3 a 1/2 s oddelenými poste¾ami), obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa
s WC, balkón.
App/7 V - nachádza sa na dvoch poschodiach. Prízemie: obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby. Poschodie: 1/3 spálòa, 1/2 spálòa s oddelenými poste¾ami, kúpe¾òa s WC, záhradka.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 200 m.
Typ apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 01.08.
01.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
App/5
705
588
705
814
1013
1068
1099
869
App/5 V
739
622
739
848
1061
1129
1170
910
App/7
781
658
781
897
1103
1192
1247
946
App/7 V
823
685
822
946
1240
1328
1391
1069
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €, Trilocal = 45 €.
– 15% 2.
.1
do 31
Rezidencia LE GINESTRE
NEW
Poloha: turistický komplex viliek leží 400 m od pláže Lido Altenea, blízko nákupnej zóny La Quercia. WIFI pri bazénovej èasti.
Ubytovanie:
App/5 V - nachádza sa na dvoch poschodiach. Prízemie: obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby. Poschodie:
1/3 spálòa, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: cca 400 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €.
Typ
apartmánu
30.05. - 06.06.
13.06.- 20.06.
06.06. - 13.06.
20.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 04.07.
04.07. - 22.08.
22.08. - 29.08.
App/5 V
670
568
828
848
1116
958
Rezidencia LA QUERCIA
– 15% 2.
.1
do 31
NEW
Poloha: turistický komplex rezidencií sa nachádza 800 m od mora.
Centrálnu èasĢ komplexu tvorí krytá galéria s obchodmi, bazény.
Ubytovanie:
App/5 V - na prízemí: obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, záhrada. Poschodie: 1/3 spálòa, kúpe¾òa s WC.
App/7 - 2x spálòa (1/3, 1/2), obývacia izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC, balkón.App/7 V- na prízemí: obývacia
izba s kuchynským kútom a gauèom pre 2 osoby, záhrada. Poschodie: 2x spálòa (1/3, 1/2), kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 800 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, poste¾nú bielizeò, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Na mieste sa platí vratná kaucia 100 € a spotreba elektriny, plynu a vody: Bilolocal = 40 €, Trilocal = 45 €.
Typ apartmánu
30.05. - 06.06.
06.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 11.07.
11.07. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
App/5 V
595
499
705
820
1047
950
705
390
App/7
644
542
767
877
1110
1021
767
452
App/7 V
672
562
788
918
1158
1069
788
480
63
LIDO DI JESOLO
Lido di Jesolo je najväèšie letovisko v Benátskom zálive s 13 km dlhou plážou. Od mesteèka Jesolo je vzdialené 3 km a 50 km severovýchodne od
Benátok. Lido di Jesolo je rozdelené na tri základné èasti - Lido Est (Pineta), Lido Centro a Zona Ovest (Faro). Celým letoviskom vedie promenáda
s ve¾kým množstvom reštaurácií, kaviarní, cukrární, obchodíkov, barov a diskoték. Nadšenci kultúry a histórie urèite ocenia jeho dobrú polohu na
výlety do okolia (Benátky, Terst, Verona, Bologna). V centre na Piazza Drago je autobusová stanica (spojenie do Benátok). Pre deti ale aj dospelých
je v stredisku aqua park Aqualandia s množstvom šmýkaèiek, tobogánov a iných atrakcií.
HOTELY
– 15% 2.
.1
do 31
Hotel BOLIVAR ***
Poloha: nachádza sa na centrálnej ulici plnej obchodov cca 70 m od súkromnej
pláže. Hotel má bazén, recepciu, reštauráciu s terasou, výĢah.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou dvoch prísteliek, kúpe¾òa s WC, telefón, SAT/
TV, mini chladnièka, balkón (okrem 1-lôžkových izieb). V niektorých izbách je
možná klimatizácia (na vyžiadanie, za poplatok 7 €/izba/deò – platí sa na mieste).
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu).
Pláž: piesková cca 70 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Typ izby
02.05. 23.05.
12.09. - 26.09.
05.09. - 12.09.
23.05. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 01.08.
22.08. - 29.08.
01.08. - 22.08.
1/2
269
331
384
475
537
oje
náp ne
v ce
Hotel VIANELLO ***
Poloha: hotel s bazénom sa nachádza v tichšej èasti cca 300 m od pláže medzi
Piazza Milano a Piazza Torino. Hotel má recepciu, reštauráciu, parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou dvoch prísteliek, kúpe¾òa s WC, telefón, SAT/
TV, trezor, balkón, klimatizácia za poplatok 5 €/izba/deò (na vyžiadanie - platí
sa na mieste).
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu)
+ nápoje (1/4 l vína a 1/2 l minerálnej vody). Pivo a sýtené nápoje nie sú v cene.
Pláž: piesková cca 300 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí,
polpenziu vrátane nápojov 1/4 vína a 1/2 minerálnej vody (okrem
piva a sýtených nápojov), poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovin-né), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 12 r. -15 %
dieĢa 7-12 r. -50 %
prvé dieĢa 0-7 r.: p na 3. lôžku zdarma, druhé dieĢa na 4. lôžku -50%
Poplatok za klimatizáciu: 5 €/ izba/deò
Typ izby
02.05. - 20.06.
29.08. - 26.09.
20.06. - 04.07.
04.07. - 08.08.
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
1/2
321
374
435
523
– 15% 2.
.1
do 31
Hotel MIAMI ***
Poloha: zrenovovaný hotel (r. 2009) s bazénom, pozostávajúci z dvoch budov sa
nachádza 150 m od pláže. Hotel má recepciu, reštauráciu, TV miestnosĢ, parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou dvoch prísteliek, kúpe¾òa s WC, TV/SAT, mini
chladnièka, trezor, balkón.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu).
Pláž: piesková cca 150 m.1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu
na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 12 r. -15 %
dieĢa 2-12 r. -50 %
dieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Doplatok za klimatizáciu: 8 €/ izba/ deò.
Typ izby
02.05. - 23.05.
12.09. - 26.09.
05.09. - 12.09.
23.05. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 01.08.
22.08.- 29.08.
01.08. - 22.08.
1/2
287
350
422
498
561
Hotel PORTOFINO ***
Poloha: klimatizovaný hotel s bazénom sa nachádza v centrálnej èasti v blízkosti
Piazza Mazzini a cca 150 m od pláže. Hotel má recepciu, reštauráciu, bar, parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou dvoch prísteliek, kúpe¾òa s WC, telefón, fén,
TV/SAT, trezor, balkón, klimatizácia.
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) + nápoje (biele a èervené víno, minerálna voda). Sýtené nápoje a pivo nie sú zahrnuté v cene.
Pláž: piesková cca 150 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
64
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez
nápojov, poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 12 r. -15 %
dieĢa 2-12 r. -50 %
dieĢa do 1,99 r. v detskej postie¾ke zdarma bez stravy.
Poplatok za klímu 8 €/ izba/ deò (len na vyžiadanie).
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu s nápojmi poèas veèere v reštaurácii (biele a èervené víno, minerálna
voda) ostatné nápoje platené, poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 13r. - 20 %
osoba od 6-13 r. -30 %
dieĢa 2-6 r. -50 %
dieĢa do 2 r. v detskej postie¾ke bez služieb zdarma.
Typ izby
30.05. - 04.07.
29.08. - 05.09.
04.07. - 08.08.
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
1/2
435
489
594
Hotel OCEANIC ***
NEW
Poloha: nachádza sa medzi Piazza Marina a Piazza Nember. Disponuje bazénom.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, balkón, klimatizácia za doplatok.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov a veèere výber z menu).
Pláž: cca 50 m.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu bez nápojov, poste¾nú bielizeò, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba od 14 r. -20 %
dieĢa 2-14 r. -50 %
dieĢa do 2 r. v detskej postie¾ke bez služieb zdarma.
Doplatok za klimatizáciu: 7 €/ za izbu/deò
Typ izby
23.05. - 13.06.
05.09. - 12.09.
13.06. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 01.08.
22.08. - 29.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 22.08.
1/2
315
368
454
483
541
Hotel SOFIA I a SOFIA II ***
NEW
Poloha: nachádzajúci sa blízko Aurora Square, neïaleko od Piazza Mazzini.
Pozostáva z dvoch budov Sofia I (hlavná budova) a Sofia II (ved¾ajšia budova).
Hotel Sofia I má bazén.
Ubytovanie:
1/2 izba Sofia I - s možnosĢou prístelky, telefón, trezor, kúpe¾òa s WC, balkón,
klimatizácia.
1/2 izba Sofia II - s možnosĢou prístelky, telefón, trezor, kúpe¾òa s WC, balkón,
klimatizácia.
Stravovanie: polpenzia (bufetové raòajky, veèere výber z menu).
Pláž: 50 m. 1x slneèník + 2x ležadlo.
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
poste¾nú bielizeò, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba nad 12r. - 10%
dieĢa od 6-12r. -30%
dieĢa od 2-6r. - 50 %
dieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
23.05. - 01.08.
22.08. - 12.09.
Typ izby
01.08. - 22.08.
1/2 Sofia I
518
589
1/2 Sofia II
465
525
Hotel TOKIO
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu s
nápojmi (1/4 vína alebo 1/2 mineral. vody), poste¾nú bielizeò,
Poloha: menší hotel sa nachádza v blízkosti Piazza Milano cca 50 m od pláže. DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
Hotel recepciu, reštauráciu, parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou dvoch prísteliek, kúpe¾òa s WC, TV, telefón, (nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
väèšina izieb s balkónom.
osoba od 13 r. -20 %
Stravovanie: polpenzia (raòajky a veèere) + nápoje (1/2 l minerálnej vody a 1/4 l dieĢa 6-13 r. -50 %
vína na osobu).
Prvé dieĢa do 5,99 r. zdarma.
Pláž: piesková cca 50 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma
Druhé dieĢa do 5,99 r. - 50%.
Typ izby
03.05. - 06.06.
06.06. - 27.06.
27.06. - 08.08.
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
1/2
316
345
402
474
0m
pláž
Hotel IMPERIAL PALACE ***
NÁIŠP
T
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na
7 nocí, polpenziu, poste¾nú bielizeò, klimatizáciu, DPH.
Poloha: nachádza sa medzi Piazza Mazzini a Piazza Aurora, priamo na pláži. K Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
dispozícii bazén.
Z¾avy na 3. lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou prístelky, telefón, SAT/TV, kúpe¾òa s WC, osoba nad 18r. - 10%
balkón, klimatizácia.
dieĢa od 12-18r. -20%
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu). dieĢa od 6-12r. -30%
dieĢa od 2-6r. - 50 %
Pláž: piesková cca 0 m.
dieĢa do 2 r. bez služieb zdarma.
Poplatok za ležadlá pri bazéne: 2€/ deò
Typ izby
15.05. - 04.07.
04.07. - 08.08.
08.08. - 22.08.
22.08. - 05.09.
1/2
422
542
637
561
Hotel MIRAFIORI ***
Poloha: nachádza sa na pobrežnej promenáde Lido di Jesolo, v blízkosti noèných
podnikov. Hotel je vybavený bazénom, požièovòou bicyklov.
Ubytovanie: 1/2 izba s možnosĢou prísteliek, trezor, minibar, telefón, SAT/TV,
kúpe¾òa s WC, balkón, klimatizácia v cene.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèere výber z menu).
Pláž: 0 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
0m
pláž
NÁIŠP
T
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na
7 nocí, polpenziu, poste¾nú bielizeò, klimatizáciu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), miestny poplatok (platí sa na mieste).
Z¾avy na 3. a 4 lôžku (v izbe s dvomi dosp. osobami):
osoba nad 12r. - 20%
dieĢa od 3-12r. -50%
dieĢa do 3 rokov 100 €/pobyt
Typ izby
30.05. - 27.06.
29.08. - 05.09.
27.06. - 08.08.
22.08. - 29.08.
08.08. - 22.08.
1/2
494
570
700
65
APARTMÁNY
Vo všetkých apartmánoch sa pri nástupe na pobyt platí kaucia 100 € za apartmán. Apartmány musia byĢ pri odchode upratané t.j. vynesené odpadky,
f¾aše a pod., prázdne a èisté skrine a police, umytý riad, prázdna a rozmrazená chladnièka s otvorenými dverami, èistá kúpe¾òa a pod. V opaènom
prípade sa úètuje poplatok za upratovanie od 50 € a viac alebo nebude vrátená kaucia. Vo väèšine apartmánov sú niektoré lôžka riešené poschodovou
poste¾ou.
Rezidencia LA POSTA
Poloha: rezidencia s bazénom a záhradou sa nachádza v blízkosti Piazza Brescia cca
400 m od pláže. Parkovanie pri rezidencii - 1 apartmán = 1 miesto na parkovanie.
Ubytovanie:
App/4 - spálòa pre 2 osoby, kuchyòa s gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC. Apartmány sú na prízemí s malou záhradou.
App/6 - na prízemí: 1/3 spálòa, kúpe¾òa s WC. Poschodie: 1/2 spálòa, kuchyòa s
gauèom pre 1 osobu, sprchový kút, balkón.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková cca 400 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny, plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
(nepovinné), poste¾nú bielizeò, miestny poplatok (platí sa na
mieste).
Trasfer pri autobusovej doprave 15 €/ za 4 osoby (platí sa na
mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 200 €/app., ktorá bude po
odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ
apartmánu
06.06. - 20.06.
29.08. - 05.09.
20.06. - 11.07.
22.08. - 29.08.
11.07. - 15.08.
15.08.-22.08.
App/4
413
660
824
906
App/6
531
764
901
1051
Vila NICOLETTA
Poloha: malá vila so štyrmi apartmánmi a záhradou sa nachádza v centrálnej èasti
letoviska v blízkosti Trieste square cca 20 m od pláže. Parkovanie pri vile.
Ubytovanie:
App/8 - 3 spálne (1/3 = manželská poste¾ + samostatné lôžko, 1/2 = manželská
poste¾, 1/2 - 2 oddelené postele), obývacia èasĢ s gauèom a kuchyòou, 2 kúpe¾ne s
WC, TV, práèka, balkón (poschodie) alebo záhrada (prízemie).
App/9 - 4 spálne (1/3 = manželská poste¾ + samostatné lôžko, 1/2 = poschodová
poste¾, 1/2 = 2 oddelené postele, 1/1), obývacia èasĢ s gauèom a kuchyòou, 2
kúpe¾ne s WC, TV, práèka, balkón (poschodie) alebo záhrada (prízemie).
Stravovanie: vlastné.
Pláž: piesková cca 20 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Typ apartmánu
23.05. - 06.06.
29.08. - 05.09.
App/8
App/9
06.06. - 20.06.
20.06. - 04.07.
700
932
1232
778
1026
1340
– 15% 2.
.1
do 31
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu Quadrilo 80€/
týždeò (povinné - platí sa na mieste), dopravu,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, poste¾nú bielizeò, miestny
poplatok (platí sa na mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude
po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
04.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
1402
1732
1022
1486
1960
1134
Condominio LE GEMME
Poloha: nachádza sa v èasti Pineta. Disponuje bazénom pre dospelých a malým
bazénom pre deti.
Ubytovanie:
App/5+2 – 2x spálòa 1/2, 1/3 (poschodová poste¾ + samostatné lôžko), obývacia
izba s rozĢahovacím gauèom, TV, umývaèka riadu, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC,
terasa, klíma.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 400 m od mora.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH. Nástupy:
nede¾a - nede¾a.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu Trilo 75€/
týždeò (povinné - platí sa na mieste), dopravu,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, poste¾nú bielizeò, miestny
poplatok (platí sa na mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude
po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
24.05. - 07.06.
30.08. - 06.09.
07.06. - 21.06.
23.08. - 30.08.
21.06. - 05.07.
05.07. - 02.08.
02.08. - 23.08.
App/5+2
850
1014
1310
1474
1655
Rezidencia ELISA
Poloha: vila so šiestimi apartmánmi a záhradou sa nachádza v tichšej èasti v blízkosti Trieste square cca 30 m od pláže. Parkovanie pri vile.
Ubytovanie:
App/7 (2. poschodie) - 3 spálne (1/3 = manželská poste¾ + samostatné lôžko, 1/4
= manželská poste¾ + 2 oddelené postele, 1/1), kuchyòa, kúpe¾òa s WC, práèka,
TV, terasa.
App/8 (prízemie) - 3 spálne (1/3 = manželská poste¾ + samostané lôžko, 1/2 =
manželská poste¾, 1/2 = 2 oddelené postele), obývacia èasĢ s gauèom a kuchyòou,
kúpe¾òa s WC, práèka, TV, záhrada.
Stravovanie: vlastné.
Pláž: piesková cca 30 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma
66
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu Quadrilo 80€/
týždeò (povinné - platí sa na mieste), dopravu,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, poste¾nú bielizeò, miestny
poplatok (platí sa na mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude
po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
23.05. - 06.06.
29.08. - 05.09.
06.06. - 20.06.
22.08. - 29.08.
20.06. - 04.07.
04.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
App/7
656
965
1151
1326
1611
App/8
681
1011
1191
1381
1660
Rezidencia BENELUX
Poloha: nachádza sa vo východnej èasti Lido Di Jesolo.
Ubytovanie:
Štúdio/3 – jedna izba s rozĢahovacím gauèom a jednolôžkovou poste¾ou, kuchynský kút, kúpe¾òa s WC, malá terasa s výh¾adom na ulicu.
App/3+2 – 1/3 spálòa, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC.
App/5+2 – 2x spálòa (1/3, 1/2), obývacia izba s rozĢahovacím gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: 80 m.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu Mono 65 €/týždeò , Bilo 70 €/týždeò, Trilo 75 €/týždeò (povinné - platí sa na mieste), dopravu,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, poste¾nú bielizeò, miestny poplatok (platí sa na mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ štúdia / apartmánu
23.05. - 06.06.
06.06. - 20.06.
29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
Št/3
375
446
587
738
882
App/2+2
420
602
769
899
1064
App/5+2
528
815
918
1124
1295
Condominio IL PANFILO
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny, plynu, DPH.
Poloha: komplex apartmánov sa nachádza v blízkosti Torino Square priamo pri Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
mori. Komplex má recepciu, bazén (v prevádzke od 01.06. do 15.09. v èase 9.00 - (nepovinné), poste¾nú bielizeò, miestny poplatok (platí sa na
mieste).
13.00 h a 15.30 - 20.00 h) a podzemné parkovisko pre osobné autá.
Trasfer pri autobusovej doprave 15 €/ za 4 osoby (platí sa na
Ubytovanie:
mieste).
App/4+2 - 2 spálne (1/3 a 1/2), obývacia izba s gauèom pre 1 osobu a kuchynským Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 200 €/app., ktorá bude po
kútom, kúpe¾òa s WC, TV/SAT, balkón s výh¾adom na ulicu.
odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
Stravovanie: individuálne.
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Pláž: piesková 0 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Typ apartmánu
06.06. - 20.06.
29.08. - 05.09.
20.06. - 11.07.
22.08. - 29.08.
11.07. - 15.08.
15.08.-22.08.
App/4+2
585
846
1161
1257
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody,
elektriny, plynu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie 2,15 €/os./deò
Poloha: nachádza sa 5 minút chôdze od Piazza Milano, 100 m od pláže. K dispozícii (nepovinné), poste¾nú bielizeò, miestny poplatok (platí sa na
mieste).
wifi a klíma za poplatok.
Trasfer pri autobusovej doprave 15 €/ za 4 osoby (platí sa na
Ubytovanie:
App/2-4 – 1x spálòa (1/2), obývacia izba s rozĢahovacím gauèom a kuchynským kú- mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia 200 €/app., ktorá bude po
tom, kúpe¾òa s WC.
odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
App/4+2 – 2x spálòa (1/2 s manželskou poste¾ou, 1/2 s oddelenými poste¾ami), obýva- späĢ.
cia izba s kuchynským kútom a rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, kúpe¾òa s WC.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Stravovanie: individuálne.
WIFI - 20 €/ týždeò (platí sa na mieste).
Klíma - 40 €/ týždeò (platí sa na mieste).
Pláž: 100 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Condominio BALI
Typ apartmánu
16.05. - 27.06.
29.08. - 12.09.
27.06. - 11.07.
22.08. - 29.08.
App/4
633
906
1112
1180
App/4+2
846
1147
1352
1462
11.07. - 15.08.
15.08. - 22.08.
Rezidencia APOLLO
Poloha: rezidencia s bazénom sa nachádza v blízkosti Torino square priamo pri
pláži. Bazén je v prevádzke od 01.06. do 15.09. v èase 09.00. - 13.00 h a 15.30 20.00 h. Parkovanie pri rezidencii alebo na neïalekom parkovisku.
Ubytovanie:
App/4 - spálòa, obývacia izba s rozkladacím gauèom a kuchynským kútom,
kúpe¾òa s WC, TV, balkón s výh¾adom na ulicu.
App/5 C2 - 2 spálne (jedna s manželskou poste¾ou, druhá s poschodovou
poste¾ou), obývacia izba s gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV,
balkón s boèným výh¾adom na more.
App/6 C1 - 2 spálne (jedna s tromi lôžkami, druhá s jedným lôžkom), obývacia
izba s rozkladacím gauèom a kuchynským kútom, kúpe¾òa s WC, TV, balkón s priamym výh¾adom na more.
Stravovanie: individuálne.
Pláž: piesková 0 m. 1 x slneèník a 2 x ležadlo na pláži zdarma.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, DPH.
Cena nezahàòa: spotrebu vody, elektriny, plynu Mono 65 €/
týždeò, Bilo 70 €/týždeò, Trilo 75 €/týždeò (povinné - platí sa
na mieste), dopravu,
cestovné poistenie 2,15 €/os./deò, poste¾nú bielizeò, miestny
poplatok (platí sa na mieste).
Pri nástupe na pobyt sa platí kaucia cca 100 €/app., ktorá bude
po odovzdaní uprataného a nepoškodeného apartmánu vrátená
späĢ.
Nie sú možné deti bez lôžka (ani deti do 2 rokov - infanti).
Typ apartmánu
23.05. - 06.06.
05.09. - 12.09.
06.06. - 20.06.
29.08. - 05.09.
20.06. - 04.07.
22.08. - 29.08.
04.07. - 01.08.
01.08. - 22.08.
App/4
450
753
825
1023
1166
App/5
565
896
976
1170
1253
App/6
599
941
1039
1235
1391
!!! UPOZORNENIE !!!
Prípadné sĢažnosti a reklamácie na ubytovacie zariadenia v letovisku Lido di Jesolo (hotely a apartmány) treba riešiĢ PRIAMO NA MIESTE, nako¾ko náš obchodný partner z Talianska
neakceptuje reklamácie, ktoré budú zaslané po návrate.
Kompletnú ponuku ubytovania v Taliansku nájdete na www.nikslovakia.com
67
RAKÚSKO
Rakúsko leží v strednej Európe. Susediace štáty sú Nemecko, Èesko, Slovensko,
Maïarsko, Slovinsko, Taliansko a Lichtenštajnsko. Tri štvrtiny územia zaberajú Alpy.
Najvyššiu výšku dosahuje Grossglockner, a to 3.797 metrov nad morom. Severné
Rakúsko leží na Viedenskej pánvi. Rakúsko je turisticky ob¾úbenou krajinou pre
svoje mierne podnebie. Vzh¾adom na výborné snehové podmienky sa stalo lyžiarskou
ve¾mocou. Príjemné prostredie na turistov èaká v reštauráciách i hoteloch. Z politického
h¾adiska sa Rakúsko delí na 9 spolkových krajín.
Doprava:
Individuálna, v prípade kolektívu je možné zabezpeèiĢ autobusovú dopravu.
Ubytovanie:
Nástup na pobyt je väèšinou po 14.00 hod, ukonèenie pobytu do 10.00 hod.
Pobyty sú možné na menej príp. viac nocí ako je uvedené v cenníkoch. Pre informáciu
o možnostiach a cenách kontaktujte CK.
2015
Technické informácie o Rakúsku:
Oficiálny názov: Österreich
Rozloha: 83 850 km²
Poèet obyvate¾ov: 7,8 mil.
Úradný jazyk: nemèina
Hlavné mesto: Viedeò
Mena: EUR, € 1,- = 30,-SK.
Èasový rozdiel: rovnaký èas ako u nás.
Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni:
Armbrustergasse 24, A-1190, Wien
Tel: 0043-1 / 318 9055 200 (201)
Fax: 0043-1 / 318 9055 208
Telefóny: – medzinárodná predvo¾ba do Rakúska: 0043
– medzinárodná predvo¾ba na Slovensko: 00421
– polícia: 133
– záchranná služba: 144
Euroregión KAPRUN – ZELL AM SEE
Euroregión Kaprun – Zell am See sa nachádza na úpätí Kitzsteinhorského ¾adovca. Od Bratislavy je vzdialený cca 450 km. Svojou rozmanitosĢou
poskytuje vynikajúce podmienky lyžovania a snowboardingu poèas celého roka. Lyžiarska oblasĢ so strediskom Schmittenhöhe je prístupná z Zell am
See. V lete je možnosĢ atraktívnych výletov v blízkom okolí: Krimmel – najmohutnejšie vodopády v Európe, Grossglockner /3 797 m. n. m./ - najvyšší
vrch Rakúska, horské jazerá v Kaprune – Mooserboden, jaskyne.
NÁIŠP
T
Penzión OBERSCHNEIDER***
Poloha: rodinný penzión sa nachádza v stredisku Kaprun priamo pri Tauern Spa Therme a cca 100 m od zastávky Skibusu
na Zell am See, Maiskogel a Kitzsteinhorn. VzdialenosĢ od Maiskogel – vleky priamo z Kaprunu cca 10 minút peši alebo 1
min. autom. Hostia penziónu majú z¾avu 10 % na vstupnom do Tauern Spa Therme.
Vybavenie: reštaurácia, fitnes centrum, tenis, stolný tenis, sauna, ve¾ká terasa, možnosĢ jazdenia na poníkoch, parkovisko.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosĢou prístelky, kúpe¾òa s WC, telefón, rádio, káblová TV. Väèšina izieb s balkónom.
Stravovanie: polpenzia – raòajky formou bufetových stolov, veèere – 3-chodové menu + šaláty formou bufetu.
Typ izby
20.12. - 06.01.
06.01. - 07.04.
Základné
lôžko
439
369
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
WiFi internet, využívanie sauny v zimných mesiacoch (okrem
soboty), 2 x týždenne tématický veèer v zimných mesiacoch,
DPH.
Cena nezahàòa: miestny poplatok cca 1,50 €/os./deò (platí sa
na mieste), insolvenciu CK 0,50 €/os./deò (povinné - platí sa
v CK), cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Z¾avy na 3. lôžku:
dieĢa do 2 rokov ZDARMA
3-8 rokov -50%
9-11 rokov -30%
od 12 rokov -20%
Hotel POST***
Typ izby
do
20.12.
20.12.
09.01.
09.01.
13.03.
14.03.
15.04.
Základné
lôžko
330
390
369
330
Poloha: rodinný hotel sa nachádza v dedinke Fusch na úpätí najvyššieho vrchu v Rakúsku Grossglockner v lyžiarskom
Euroregióne Karpun - Zell am See. Cca 50 m od hotela je lyžiarsky vlek pre dospelých a deti s lyžiarskou školou
a možnosĢou rodinného sánkovania. Priamo pred hotelom vedie bežecká dráha. V letnom období sú tu ideálne
podmienky na turistiku, cykloturistiku a horolezectvo. V najbližšom okolí sa nachádza cca 130 km zjazdových
lyžiarskych tratí a 40 km cyklistických a turistických chodníkov. Hostia ubytovaní v hoteli majú z¾avnené vstupné
do Tauern Spa Therme v Kaprune.
VzdialenosĢ vlekov: Fusch (805 m n.n.) 50 m od hotela, Maiskogel (1.675 m n.m.) vleky priamo z Kaprunu - cca 15
km od hotela, Schmittenhohe (2.000 m n.m.) vleky priamo z Zell am See a Schuttdorf - cca 11 km od hotela, ¾adovec
Kitzsteinhorn (3.203 m n.m.) cca 22 km od hotela.
Vybavenie: recepcia, reštaurácia, sauna, stolný tenis, guleèník, miestnosĢ s krbom, bezdrôtové pripojenie na internet
zdarma, úschovòa lyží a parkovisko.
Ubytovanie: dvoj, troj a štvorlôžkové izby s kúpe¾òou/WC, TV, internetom, väèšina izieb s balkónom.
Stravovanie: polpenzia (raòajky formou bufetových stolov, veèera výber z menu + 1 nápoj).
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu,
saunu, stolný tenis, šípky, privítací prípitok a uvítací balíèek
na izbe, parkovanie, DPH.
Cena nezahàòa: insolvenciu CK 0,50 €/os./deò (povinné -
platí sa v CK), cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Z¾avy:
dieĢa do 4 rokov ZDARMA
deti do 12 rokov -30%
Pension PINZGAUERHOF
Poloha: Penzión Pinzgauerhof má pokojnú polohu, nachádza sa na okraji Kaprunu asi 800 m od jeho centra a len
50 m nákupných možností. Zastávka skibusu sa nachádza 20 m od penziónu.
VzdialenosĢ od vlekov Lyžiarske vleky v Kaprune sú vzdialené asi 2 km. Bežkárske trate sú vzdialené 1 km. ¼adovec
Kitzsteinhorn je vzdialený 4 km.
Vybavenie: recepcia, jedáleò, bar, parkovisko a detská heròa, spoloèenská miestnosĢ s káblovou TV, malý bar,
úschovòa lyží, parkovisko, detská postie¾ka zdarma. ZrelaxovaĢ môžete v saune, parnom kúpeli a odpoèivárni s
ležadlami.
Ubytovanie: Jednoducho zariadené dvojlôžkové izby s možnosĢou 1 alebo 2 prísteliek majú kúpe¾òu so sprchou a
WC a káblovú TV. Niektoré izby majú balkón.
Stravovanie: polpenzia – raòajky podávané formou bufetu, servírované 2- chodové veèere (polievka a hlavné jedlo).
Typ izby
22.12. - 28.02.
28.02. - 28.03.
Základné
lôžko
439
419
68
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu na 7 nocí, polpenziu, DPH.
Cena nezahàòa: miestny poplatok cca 1,50 €/os./deò (platí sa
na mieste), insolvenciu CK 0,50 €/os./deò (povinné - platí sa v
CK), cestovné poistenie 2,15 €/os./deò.
Z¾avy:
dieĢa do 3 rokov ZDARMA
3-6 rokov -50%
6-12 rokov -30%
12-14 rokov -10%
Kompletnú ponuku ubytovania v Rakúsku nájdete na www.nikslovakia.com
ÈESKÁ REPUBLIKA
2015
Èeská republika susedí s Nemeckom ( na západe), Po¾skom ( na severe), Slovenskom ( na východe) a Rakúskom na (juhu). Svojou rozlohou necelých
79 000km2 patrí k stredne ve¾kým európskym štátom. Patrí medzi turisticky atraktívne krajiny Európy. Medzi významné pamiatky môžeme zaradiĢ
jadro mesta Praha, Èesky Krumlov, Telè, renesanèný zámok Litomyšl, romantický zámok v Lednici, katedrála Sv. Barbory v Kutnej Hore, gotický
hrad v Kromìøíži, židovské mesto v Tøebíèi atï. Medzi turisticky najznámejšie horské strediská patria Krkonoše s horou Snìžka, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy a Šumava.
ŠPINDLERÙV MLÝN
Ski areál Špindlerùv Mlýn je jediné PREMIUM stredisko zimných športov v Èeskej republike s certifikátom kvality 6 hviezd. Patrí medzi
najvýznamnejšie lyžiarske strediská v Krkonošiach. Nachádza sa v nadmorskej výške 715 - 1 310 m n. m. na sútoku rieky Labe s Dolským potokom.
Celé mesto leží na území Krkonošského národného parku. Pozostáva zo štyroch základných èastí: Pøední Labská, Labská, Bedøichov a Svätý
Petr. K dispozícii je 5 lanových dráh a 11 lyžiarskych vlekov s celkovou prepravnou kapacitou 20 000 osôb za hodinu. Èaká na Vás 25 kilometrov
zjazdových tratí, z nich je 95% umelo zasnežovaných, ponúka kvalitné lyžovanie pre lyžiarov všetkých úrovní.
NEW
Hotel AQUA PARK ŠPINDLERÙV MLÝN
Poloha: nachádza sa v národnom parku Krkonoše, pri lyžiarskom stredisku Medvìdín.
Služby: súèasĢou areálu je 9 budov, reštaurácia s wifi, budova aqua parku s wellness centrom (bazén, dve vírivky,
bazén s divokou riekou, 3x tobogan, šmýkaèka, aqua bicykel, infra sauna, parná sauna, so¾ná jaskyòa, parný
kúpe¾ a masáže), trampolína, detské ihrisko, stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, parkovisko.
Ubytovanie: izby: 1/2, 1/3 – SAT/TV, chladnièka, kúpe¾òa s WC.
Rodinné izby/2+3 – manželská poste¾, poschodová poste¾ pre deti, 1x prístelka, TV, chladnièka, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: raòajky, obed, veèera.
Typ izby
04.01. 31.01.
31.01. 28.02.
28.02. 15.03.
15.03. 03.04.
30.04.
- 28.06.
28.06. 30.08.
30.08. 01.11.
1/2
230
268
230
165
139
195
135
Cena zahàòa: ubytovanie osoba/ 4 noci, raòajky, miestny poplatok, parkovanie, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾ava: deti do 6r. v doprovode dosp. os. bez služieb zdarma.
1/2 aqua park
04.01. 31.01.
31.01. 28.02.
28.02. 15.03.
15.03. 03.04.
30.04.
- 28.06.
28.06. 30.08.
30.08. 01.11.
290
328
290
224
199
255
199
Cena zahàòa: ubytovanie osoba/ 4 noci, 4x polpenzia, 4x vstup do aquaparku na 2 hodiny, miestny poplatok, parkovanie, DPH.
Vstup do aquaparku zahàòa: 3 tobogany, divoká rieka, detský bazén, whirlpool. Wellness a masáže za doplatok.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾ava: deti do 6r. v doprovode dosp. os. bez služieb zdarma.
Pri pobyte 4 až viac nocí: 2x dieĢa do 10 r. na izbe s rodièmi zdarma v T: 30.04. - 01.11.2015.
ÈESKÝ KRUMLOV
Mesto Èeský Krumlov leží v esovite zakrivených meandroch rieky Vltava a je zapísané do zoznamu UNESCO od roku 1992. Rozsiahly areál hradov
a zámkov je druhým najväèším zámockým komplexom v Èeskej republike. Urèite sa oplatí navštíviĢ lapidárium, ktoré uchováva originály sôch
z plášĢového mosta a zámockej záhrady. V zámockej záhrade sa nachádza „Otáèivé hledištì“, kde v letných mesiacoch usporadúvajú rôzne divadelné
a taneèné predstavenia. Mesto má dva pivovary, jeden slúži ako umelecké centrum a galéria a v druhom - Eggenbergu sa pivo varí od roku 1560.
Rieku Vltavu je možné splaviĢ na nafukovacích kanoe alebo na raftovom èlne.
Hotýlek a hospoda U MALÉHO VÍTKA***
Poloha: leží v centre historického Èeského Krumlova na Radniènej ulici.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, vináreò a kaviareò, salónik s krbom, detský kútik.
Ubytovanie: (izby majú mená)1/1, 1/2 Štandard, 1/3 izby – spojené alebo oddelené
postele, TV, sprchovací kút/ WC. Rodinné izby/4 – 1x spálòa s manželskou poste¾ou
a 1x spálòa s dvomi oddelenými poste¾ami, TV, sprchovací kút/ WC.
Stravovanie: raòajky.
Cena zahàòa: prenájom izby/ 4 noci, raòajky, miestny poplatok, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: dieĢa do 3 r. bez služieb zdarma.
Typ izby
11.01. - 31.03. / 01.11. - 17.12.
07.04. - 01.11.
1/1
173
205
1/2
240
289
1/3
365
422
Rodin. 1/4
440
517
Prístelka
118
138
69
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Leží na oboch brehoch rieky Vltavy, 10 km od Èeských Budejovíc. Je známe zámkom v štýle windsorskej novogotiky s prekrásnymi interiérmi a je
situovaný uprostred záhrad rozsiahleho anglického parku. Mesto sa pýši ve¾mi bohatou históriou a najstarším loveckým múzeom na svete.
Sporthotel BARBORKA ***
Poloha: leží 1 km od zámku Hluboká nad Vltavou, 10 km od Èeských Budejovic.
Služby, šport, zábava: reštaurácia s terasou, 2x wellness centrum – vnútorné
a vonkajšie. Vnútorné – vírivka, horúci kameò, sauna, zimná záhrada. Vonkajšie
centrum - 25 m vonkajší bazén, sauna, vírivka, ihriská pre hru s loptou, ohnisko,
telocvièòa, pingpongové stoly, autodráha, detské ihrisko, miesta pre stanovanie,
parkovanie.
Ubytovanie: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 izba – oddelené alebo manželské postele, TV, internet, sprchový kút/ WC.
Chata/5 – päĢlôžková spálòa – poschodová poste¾ a jednolôžková poste¾, kuchyòa
s elektrickou dvojplatnièkou vrátane kuchynského riadu, stôl a stolièky.
Stravovanie: raòajky, obed, veèera.
Typ izby
10.01. - 30.05.
20.09. - 31.10.
30.05. - 04.07.
22.08. - 20.09.
04.07.-22.08.
1/2
204
248
265
dieĢa 4-14r.
144
175
199
BGW/5
396
485
524
V t: 18.07. - 25.07.2015 znížená cena 250 eur/osoba/7 nocí s polpenziou.
Cena zahàòa v izbách: ubytovanie osoba, dieĢa / 7 nocí, polpenzia, vonkajší bazén, DPH.
Cena zahàòa v BGW: prenájom BGW/ 7 nocí, vonkajší bazén, DPH.
Len 7 nocové pobyty s nástupom so - so. Kratšie pobyty info v CK.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinný poplatok), miestny poplatok
(platí sa na mieste).
Z¾ava: dieĢa do 4r. bez nároku na lôžko a služby zdarma.
Pes: 5 €/pes/deò (platí sa na mieste).
Doplatok v BGW za elektrinu: 8€/ deò (platí sa na mieste).
ÈESKÉ BUDEJOVICE
Metropola južných Èiech nachádzajúca sa na sútoku riek Vltavy a Malše ponúka pestrú mozaiku turistických zaujímavostí. Mesto založené krá¾om
Pøemyslom Otakarom II. Sa pýši najväèším námestím v Èeskej republike. V jeho strede nájdete Samsonovu kašnu a gotickú Èiernu vežu. Okrem
miest, ktoré dýchajú históriou sa môžete vydaĢ po stopách konìspøežnej železnice, èi ochutnaĢ juhoèeské kapre a skvelé Budweiser Budvar pivo
v návštevníckom centre pivovaru.
NEW
Penzión RELAX MARTINA
Poloha: nachádza sa 3 km od centra Èeských Budìjovic, smer Èeský Krumlov.
Služby: malá jedáleò, Wellness centrum (fínska a infra sauna, rotopéd, vírivka), bazén, trampolína,
parkovisko.
Ubytovanie: 1/2 Standart izby – SAT/TV, kúpe¾òa s WC.
Rodinný app/ 4 - manželská poste¾, rozkladací gauè pre 2 osoby, kreslo, kuchyòa (chladnièka,
mikrovlnka, rýchlovarná kanvica), SAT/TV, rádio, internet, kúpe¾òa s WC.
Stravovanie: raòajky, veèere.
Typ izby / apartmánu
04.01.- 30.05. / 01.10. - 18.12.
30.05. - 30.09.
App/2
470
650
App/3
599
685
App/4
650
740
1/2
440
480
1/3
510
540
Rodinný apartmán
Izba Standart
70
Cena zahàòa v app.: prenájom apartmánu/
7 nocí, raòajky, miestne poplatky, vonkajší
bazén, DPH.
Cena zahàòa v izbe: prenájom izby/ 7 nocí,
raòajky, miestne poplatky, vonkajší bazén,
DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie
(nepovinný poplatok), miestny poplatok
(platí sa na mieste).
Z¾ava: dieĢa do 3r. bez nároku na lôžko a
služby zdarma.
Doplatok veèera: 9 €/ osoba/ deò.
Pes: 8 €/deò (platí sa na mieste).
SLOVENSKO
2015
Slovensko, krajina nachádzajúca sa v srdci Európy, je ako stvorená pre strávenie príjemnej letnej i zimnej dovolenky. Poskytuje ideálne podmienky
pre všetky druhy rekreácie, ponúka ve¾mi ve¾a možností turistiky, cykloturistiky, zjazdového a bežeckého lyžovania, kúpania a vodných športov.
Najväèšou pýchou Slovenska sú Vysoké Tatry so svojimi nespoèetnými plesami, ale i ïalšie pohoria. Taktiež sú populárne slovenské kúpele, termálne
kúpaliská, jazerá, priehrady, národné parky, kultúrno– historické pamiatky, hrady, zámky a ïalšie väèšie i menšie slovenské mestá.
ŠTÚROVO
Štúrovo sa nachádza na ¾avom brehu Dunaja oproti maïarskému mestu Esztergom (Ostrihom). Mestá spojuje most Márie Valérie. Celému okoliu
dominuje Ostrihomská bazilika. Za mestom sa vlieva do Dunaja rieka Hron a poskytuje tak perfektné podmienky pre rybolov, alebo dobrodružné
výlety. V Štúrove a v jeho blízkom okolí nájdete naozaj širokú paletu atrakcií: mestské múzeum, mestská galéria, kostol Sv. Imricha. Nezabudnite sa
vybraĢ na výletnú plavbu po Dunaji. V letných mesiacoch poskytuje oddych tisíckam rekreantov jedno z najväèších kúpalísk na Slovensku, VADAŠ.
Termálne kúpalisko VADAŠ
Termálne kúpalisko VADAŠ– zaberá plochu 25ha, ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka. Na kúpalisku nájdete 7 vonkajších bazénov
a 1 krytú plaváreò, medzi nimi masážny bazén, vonkajší sedací bazén s celoroènou prevádzkou a jedineèný bazén s umelým vlnobitím na Slovensku, Lagúna s
rozlohou 3800 m², detský bazén, v ktorom si deti nájdu 3 šmýkaèky a vodný hríb. Väèšie deti priláka bazén Hviezda s vodnými preliezaèkami, vodnou lezeckou
stenou a malými basketbalovými košmi. Bazény sú zásobované termálnou vodou z håbky 130 m a jej výstupná teplota dosiahne 39 °C. V areáli kúpaliska nájdete
aj: ihrisko na plážový volejbal a futbal, streetbalové ihrisko, minigolf, tenisové kurty, stolný tenis, trampolínu, nafukovaciu šmýkaèku, kolotoèe, kútik na ma¾ovanie
pre deti, heròu, gokartovú dráhu, vodné bicyklovanie a èlnkovanie na jazere, rybolov. Vonkajšia èasĢ kúpaliska je v prevádzke od 2. mája do 18. septembra.
Apartmány na VADAŠI
(4 až 6 osôb)
Poloha: apartmány sú situované priamo v areáli
kúpaliska Vadaš - v chatovej osade Westend v dvoch
chatkách. V každej chate sú 4 apartmány.
Ubytovanie: rodinné App/4-6– 1x spálòa pre 4 osoby
a 1x kuchyòa s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby,
elektrický dvojplatnièkový variè, základná riadová
súprava, malá chladnièka, mikrovlná rúra, stôl a 4
stolièky, kúpe¾òa/WC, TV.
Stravovanie: individuálne.
Vstupné na bazény: v cene.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu pre 4 až 6 osôb na
7 nocí, spotrebu vody, elektriny, poste¾né prádlo, DPH,
parkovanie, lístky do areálu kúpaliska Vadaš pre Cena
nezahàòa: miestne poplatky 0,60 €/os./deò, cca 4,50 €/
os./deò poplatok za tobogany, poplatok za èipové karty,
ležadlá a slneèníky.
Pes nie je možný.
Dåžka pobytov a nástupy na pobyt:
V t: 26.04. - 21.06.2015 a 23.08. - 27.09.2015 - možné
kratšie pobyty, min. však na 3 noci.
V t: 21.06. - 23.08.2015 len týždenný pobyt.
Nástupy pri týždenných pobytoch nede¾a - nede¾a. Pri
pobytoch kratších ako 7 nocí musí pobyt skonèiĢ do
nedele (napr. pond.- pia., str.- ne)
Typ
apartmánu
26. 04. – 31. 05.
13. 09. – 27. 09.
31. 05. – 14. 06.
30. 08. – 13. 09.
14. 06. – 21. 06.
21. 06. – 28. 06.
23. 08. – 30. 08.
28. 06. – 23. 08.
App/4-6
360
400
500
560
650
Apartmány na VADAŠI (2 až 4
osoby)
Poloha: apartmány sú situované priamo v areáli
kúpaliska Vadaš - v chatovej osade Westend v jednej
chate. Na prízemí aj na poschodí sú 4 apartmány.
Ubytovanie: App/2+2- 1x malá spálòa pre 2 osoby s
oknom a 1x kuchynský kút s rozĢahovacím gauèom
pre 2 osoby, elektrický dvojplatnièkový variè, základná
riadová súprava, mikrovlnka, malá chladnièka,
malý stolík a 4 stolièky bez operadla, TV, kúpe¾òa/
WC, terasa. Spálòa je od kuchynsko-obývacej izby
oddelená zaĢahovacími dvermi. Vhodné pre rodinu
s deĢmi do 6 rokov.
Stravovanie: individuálne.
Vstupné na bazény: v cene.
Cena zahàòa: prenájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu
vody, elektriny, poste¾né prádlo, DPH, parkovanie, lístky
do areálu kúpaliska Vadaš pre 2 až 4 osoby na celý pobyt.
Cena nezahàòa: miestne poplatky 0,60 €/os./deò, cca 4,50
€/os./deò poplatok za tobogany, poplatok za èipové karty,
ležadlá a slneèníky.
Pes nie je možný.
Dåžka pobytov a nástupy na pobyt:
V t: 26.04. - 21.06.2015 a 23.08. - 27.09.2015 - možné
kratšie pobyty, min. však na 3 noci.
V t: 21.06. - 23.08.2015 len týždenný pobyt.
Nástupy pri týždenných pobytoch nede¾a- nede¾a. Pri pobytoch kratších ako 7 nocí musí pobyt skonèiĢ do nedele
(napr. pond.- pia., str.- ne.)
Typ
apartmánu
26. 04. – 31. 05.
13. 09. – 27. 09.
31. 05. – 14. 06.
30. 08. – 13. 09.
14. 06. – 21. 06.
21. 06. – 28. 06.
23. 08. – 30. 08.
28. 06. – 23. 08.
App/2+2
290
350
380
470
570
71
Štúdiá na VADAŠI
(2 až 5 osôb)
Poloha: štúdiá sú situované priamo v areáli
kúpaliska Vadaš - v chatovej osade Westend
v dvoch chatkách. V každej chate sú 3 štúdiá. Iba 1
chata má drevené posedenie, gril a hojdaèky (info
v CK).
Ubytovanie:
Štúdio/2-4- jedna miestnosĢ, 2 oddelené lôžka,
rozĢahovací gauè pre 2 osoby, kuchynský kút,
elektrický dvojplatnièkový variè, základná riadová
súprava, malá chladnièka, mikrovlnka, malý stolík
a 4 stolièky bez operadla, kúpe¾òa/WC, TV, terasa
s posedením.
Štúdio/4-5- jedna miestnosĢ, 2 oddelené lôžka,
rozĢahovací gauè pre 2 osoby, 1x rozkladacia poste¾
pre dieĢa, kuchynský kút, elektrický dvojplatnièkový
variè, základná riadová súprava, malá chladnièka,
mikrovlnka, malý stolík a 4 stolièky bez operadla,
kúpe¾òa/WC, TV, terasa s posedením.
Stravovanie: individuálne.
Vstupné na bazény: v cene.
Cena zahàòa: prenájom štúdia na 7 nocí, spotrebu
vody, elektriny, poste¾né prádlo, DPH, parkovanie, lístky do areálu kúpaliska Vadaš pre 2 až 5
osôb na celý pobyt.
Cena nezahàòa: miestne poplatky 0,60 €/os./deò,
cca 4,50 €/os./deò poplatok za tobogany, poplatok za èipové karty, ležadlá a slneèníky.
Pes nie je možný.
Dåžka pobytov a nástupy na pobyt:
V t: 26.04. - 21.06.2015 a 23.08. - 27.09.2015 možné kratšie pobyty, min. však na 3 noci.
V t: 21.06. - 23.08.2015 len týždenný pobyt.
Nástupy pri týždenných pobytoch nede¾a- nede¾a.
Pri pobytoch kratších ako 7 nocí musí pobyt
skonèiĢ do nedele (napr. pond.- pia., str.- ne.)
Typ
štúdia
26.04.- 31.05.
13.09.-27.09.
31.05.-14.06.
30.08.-13.09.
14.06.-21.06.
21.06.-28.06.
23.08.-30.08.
28.06. - 23.08.
Štúdio/2-4
260
300
350
420
550
Štúdio/2-5
290
350
380
470
570
Dom štúdiá PETRA
Poloha: vilová štvrĢ Štúrova, cca 15 min. pešou
chôdzou od centra a areálu Vadašu.
Ubytovanie: Štúdio/2-4– jedna izba s manželskou
poste¾ou a rozĢahovacím gauèom, kuchynský
kút, základná riadová súprava, malá chladnièka,
elektrický dvojplatnièkový variè, kúpe¾òa/WC,
balkón alebo terasa.
Stravovanie: individuálne.
Cena zahàòa: prenájom štúdia na 7 nocí, spotrebu
vody, elektriny, poste¾né prádlo, DPH, parkovanie.
Cena nezahàòa: miestne poplatky cca 60 centov/
os./deò (platí sa na mieste), vstupy do areálu
kúpaliska Vadaš, poplatky za toboganový park
a lehátka so slneèníkom (platia sa na mieste).
Z¾avy: DieĢa do 6 rokov bez nároku na lôžko a
služby zdarma.
Pes: 4 eurá/deò
Minimálna dåžka pobytu je 3 noci.
Cena na Ve¾kú noc v T: 02.04. - 07.04.2015: 15 €/
os./noc.
Typ
štúdia
01.03.- 02.04.
13.09.-22.12.
07.04. - 31.05.
31.05.-14.06.
30.08.-13.09.
14.06.- 28.06.
16.08.- 30.08.
28.06.-16.08.
Št/2-4
240
250
280
350
420
Dom PETRA
Poloha: vilová štvrĢ Štúrova (pri štúdiách Petra),
cca 15 min. pešou chôdzou od centra a areálu
kúpaliska Vadaš.
Prízemie: spoloèenská miestnosĢ pre 20 osôb
a kuchyòa pre izby, 2x WC.
Prvé poschodie: App/7-9– 3x spálòa (1x 1/2 a 2x
1/3), obývacia izba s gauèom pre 1 osobu, kuchyòa
s jedálenským kútom, chladnièka, kúpe¾òa/vaòa/
WC.
Podkrovie: izba è.5– 1/2, izba è.6– 1/2, izba è.8–
1/3 s klimatizáciou, izba è.9– 1/2. Izby štandardne
zariadené, majú spoloènú kúpe¾òu a 2 WC na
chodbe. Izby môžu využívaĢ spoloènú kuchynku
na prízemí- suterén, do ktorej je vchod z dvora (
treba obísĢ dom).
Stravovanie: individuálne.
72
Cena zahàòa: prenájom apartmánu/izby na 7 nocí,
spotrebu vody, elektriny, poste¾né prádlo, DPH,
parkovanie.
Cena nezahàòa: miestne poplatky cca 60 centov/
os./deò (platí sa na mieste), vstupy do areálu kúpaliska Vadaš, poplatky za toboganový park a lehátka
so slneèníkom (platia sa na mieste).
Z¾avy: DieĢa do 6 rokov bez nároku na lôžko a
služby zdarma.
Pes: 4 eurá/deò
Minimálna dåžka pobytu je 3 noci.
Cena na Ve¾kú noc v T: 02.04. - 07.04.2015: 15 €/
os./noc.
Typ izby/
apartmánu
01.03.- 02.04.
13.09.-22.12.
07.04. - 31.05.
31.05.-14.06.
30.08.-13.09.
14.06.- 28.06.
28.06.-16.08.
16.08.- 30.08.
App/7-8
410
430
480
520
600
500
1/2 izba
130
130
150
170
200
170
1/3 izba
195
195
195
249
277
249
BANSKÁ ŠTIAVNICA
Mesto sa nachádza na južných svahoch chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky
najzaujímavejších miest na Slovensku. V roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo medzinárodného uznania, keï bolo historické jadro mesta spolu
s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedièstva UNESCO. História mesta je úzko spätá
s baníctvom (Ģažba zlata a striebra). V okolí mesta môžete nájsĢ umelo vytvorené banské jazerá– tajchy (Poèúvadlo, Kolpašské, Richòavské a
Hodrušské tajchy, Vindšachta, Evièka, Klinger), poskytujúcich turistom ideálne podmienky pre oddych a rekreáciu. V zimných mesiacoch je
k dispozícii lyžiarske stredisko Salamandra rezort.
Penzión KREMENISKO
firstent
mom
Poloha: samota na konci mesta Banská Štiavnica. Penzión pozostáva zo štyroch samostatných objektov.
Objekt „A“
Prízemie:
App/5-7– 1x1/3 spálòa, obývacia izba pre 2-4 osoby, kuchyòa, mikrovlna rúra, umývaèka riadu, chladnièka, TV, kúpe¾òa/vaòa/WC.
App/4-5– 1x1/3 spálòa, obývacia izba pre 2 osoby s kuchynským kútom, chladnièka, TV, mikrovlna rúra, kúpe¾òa/sprcha/WC.
Podkrovie:
Štúdio/4-5– izba pre 5 osôb, kuchynský kút, chladnièka, mikrovlna rúra, TV kúpe¾òa/sprcha/WC.
Štúdio/2-4– izba pre 4 osoby, kuchynský kút, chladnièka, mikrovlna rúra, TV, kúpe¾òa/sprcha/WC.
2x 1/2– kúpe¾òa/sprcha/vaòa/WC, TV, chladnièka.
Objekt „B“
Prízemie:
2x Štúdio/4-5– izba pre 5 osôb, manželská poste¾, rozĢahovací gauè pre 2 osoby, 1 samostatné lôžko, kuchynský kút, chladnièka, TV, mikrovlna rúra
kúpe¾òa/sprcha/WC.
Podkrovie:
2x Štúdio/4– izba pre 4 osoby, manželská poste¾, rozĢahovací gauè pre 2 osoby kuchynský kút, chladnièka, mikrovlna rúra, kúpe¾òa/sprcha, WC,
TV.
73
Objekt „C“
Reštaurácia– kapacita 30-50 osôb prízemie a poschodie.
V areáli -sa nachádza detské ihrisko, 4 grily, stolnotenisový stôl, ihrisko na minifutbal, vonkajší bazén 4x6, hydromasážny bazén, sauna, altánky na
príjemné posedenia v prírode s možnosĢou opekania, možnosĢ zapožièania bicyklov.
Objekt „D“
Prízemie:
1x App/6– 1x 1/2 spálòa, 1x 1/2 spálòa vo výklenku bez dverí, obývacia izba s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby a kuchynským kútom, chladnièka,
mikrovlna rúra, kúpe¾òa/sprcha/WC, TV.
1x App/4 – 1x 1/2 spálòa, kuchynský kút s rozĢahovacím gauèom pre 2 osoby, chladnièka, mikrovlna rúra, kúpe¾òa/sprcha/WC, TV.
1. poschodie: 2x 1/2+1– manželská poste¾, chladnièka, mikrovlna rúra, kúpe¾òa/sprcha/WC, TV.
22.12.2014 – 07.01.
02.04. – 08.04.
04.09. – 16.09.
08.04. – 28.06.
16.09. – 22.12.
07.01. – 02.04.
28.06. – 04.09.
Os. v app.
18
15
17
DieĢa 6-12 r. v app.
14
12
12
Os. v štúdiu
18
15
16
DieĢa 6-12r. v štúdiu
14
11
11
Os. v izbe
18
14
15
DieĢa 6-12r. v izbe
14
10
10
Typ
ubytovania
Cena zahàòa: ubytovanie dosp. os., dieĢa 6-12r. v apartmáne, štúdiu, izbe
pod¾a cenníka/ noc, spotrebu vody, elektriny, poste¾né prádlo, DPH,
parkovanie.
Cena nezahàòa: miestne poplatky 0,60 € /os./ deò (platí sa na mieste).
Poplatky v penzióne:
Osoba v 1/1 izbe 20 eur/osoba/noc. Pri prenájme apartmánu alebo
štúdia jednou osobou - platí cenu za 2 osoby.
Polpenzia: 11€ /os./deò.
Raòajky: 4€ /os./deò.
Obed:
7€ /os./deò.
Veèera:
7€ /os./deò.
Sauna a hydromasáž. bazén: 9€ /os./hod.
DieĢa do 6 rokov bez nároku na lôžko a služby zdarma.
Pes:
4€ /pes/deò.
Dåžka pobytov a nástupy na pobyt:
V èase Silvestra, Vianoc a Ve¾kej Noci - pobyt na min. 4 noci
V èase Hubertových a Salamandrových dní - pobyt na min. 2 noci.
Nástupy pri týždenných pobytoch nede¾a- nede¾a.
74
SKLENÉ TEPLICE
Sklené Teplice ležia v doline na úpätí Štiavnických vrchov, cez ktorú preteká potok Teplá. Núkajú sa možnosti aktívnej rekreácie: horská turistika,
cykloturistika alebo ¾ahšie prechádzky prírodou. V zimnom období sú široké možnosti zjazdového a bežeckého lyžovania v lyžiarskych strediskách
v Štiavnických vrchoch (napr. Skalka pri Kremnici). Práve v Sklených Tepliciach vyviera až 14 unikátnych termálnych vápenato- horeènatých
prameòov, ve¾mi priaznivo pôsobiacich pri lieèbe chorôb pohybového systému a nervových ochorení. Okrem termálneho kúpaliska s troma bazénmi
s teplotou vody 26°C– 36°C sa v Sklených Tepliciach nachádzajú štyri kryté bazény s celoroènou prevádzkou s termálnou vodou od 37°C do 52°C.
ZvláštnosĢou kúpe¾ov je jaskynný parný kúpe¾– Parenica.
Lieèebné termálne kúpele SKLENÉ TEPLICE
Poloha: ležia v meste Sklené Teplice.
Lieèebné termálne kúpele majú k dispozícii päĢ kúpe¾ných domov a kaviareò Kursalón.
Kúpe¾né domy - (Lenka, Park, Relax Thermal, Goetheho a Mária Terézia).
Služby, šport, zábava: reštaurácia, kaviareò Kursalón – (hlavná recepcia), denný bar, vonkajšie ohnisko na grilovanie a opekanie, vonkajší bazén s vírivkou
prepojený s vnútorným bazénom, 5 druhov sáun, vírivá kaskáda, biliardový a stolnotenisový stôl, telocvièòa, masáže, rašelinové zábaly, lymfodrenáže, elektrolieèba,
vodolieèba, balneoprocedúry, magnetoterapia, zdravotnícke zariadenie Poliklinika, jaskyòa „Parenica“, solárium, ambulancia lekár, fitnes, kaderníctvo, pedikúra,
manikúra, animácie a výlety, detská škôlka, kozmetický salón, internetová kaviareò, èistiareò.
Kúpele na skúšku- 3-6 nocí
Poèet
nocí
03.01. - 01.04.
08.04. - 30.06.
01.10. - 20.12.
01.07. - 30.09.
1/2 Goethe, Park bez balkóna
3
177
183
1/2 Relax Thermal bez balkóna
3
167
173
1/2 Lenka bez balkóna
3
160
167
Cena kúpe¾ov na skúšku 3-6 nocí zahàòa: ubytovanie dosp. os./ 3 noci pod¾a KD,
plnú penziu, lekársku konzultáciu, 2x procedúru/deò, vstup do fitness, vstup do
banského kúpe¾a, wifi, parkovanie, DPH.
Cena nezahàòa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Lieèebný pobyt zdravie
Poèet
nocí
03.01. - 01.04.
08.04. - 30.06.
01.10. - 20.12.
01.07. - 30.09.
1/2 Goethe, Park bez balkóna
7
373
389
1/2 Relax Thermal bez balkóna
7
341
357
1/2 Lenka bez balkóna
7
333
349
Cena lieèebného pobytu zdravie zahàòa: ubytovanie dosp. os./ 7 nocí, plnú penziu,
lekársku konzultáciu, 2x procedúru/deò, vstup do fitness, 1x denne vstup do
banského kúpe¾a, wifi, parkovanie, DPH. Nástup (ne-ne).
Cena nezahàòa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Lieèebný pobyt senior 55 +
Ubytovanie:
Lenka: izby 1/2 bez balkóna – TV, telefón, wifi, chladnièka, sprcha/WC.
Jedáleò na prízemí.
Park: bunkové izby 1/2 bez balkóna- TV, telefón, chladnièka, wifi, sprcha/WC.
Stravovanie v Lenke, ktorá je vzdialená cca 330 m od Parku.
Goetheho dom: izby 1/1, 1/2 s balkónom, App/2 - TV, telefón, minibar, wifi,
sprcha/WC. V kúpe¾nom dome sa nachádza termálny bazén a vodolieèebné
procedúry. Na stravu sa dochádza do kúpe¾ného domu Lenka, cca 150 m.
Objekt je vybavený výĢahom a spojený s Kursalónom.
Relax Thermal: izby 1/2, 1/2+2 bunkové - TV/SAT, telefón, chladnièka, wifi,
sprcha/WC, s a bez balkóna. Priamo v budove kúpe¾ného domu Relax Thermal
je bazén, saunový svet (fínska sauna, infrasuna, ¾adopád a tepidárium), masáže,
rašelinové zábaly, lymfodrenáže, elektrolieèba, vodolieèba, balneoprocedúry,
magnetoterapia, ambulancia lekára a sestier, fitness, recepcia s obèerstvením
a suvenírmi, denný bar, kongresová sála, jedáleò, denný bar, recepcia.
Mária Terézia: bunkové izby – chladnièka, spoloèná sprcha/WC na chodbe
na každom poschodí. K dispozícii je spoloèenská miestnosĢ s TV. Stravovanie
v Lenke cca 60 m.
Stravovanie: raòajky (bufetové stoly), obedy, veèere v kúpe¾nom dome Lenka.
Poèet
nocí
03.01. - 01.04.
08.04. - 30.06.
01.10. - 20.12.
01.07. - 30.09.
1/2 Goethe, Park bez balkóna
5
277
288
1/2 Relax Thermal bez balkóna
5
260
271
1/2 Lenka bez balkóna
5
248
260
Cena lieèebného senior 55+ pobytu zahàòa: ubytovanie osoba/5 nocí, plnú penziu,
lekársku konzultáciu, 12 procedúr za pobyt, parkovanie, fitness, vstup do banského kúpe¾a, wifi, DPH. Nástup (ne-piatok).
Cena nezahàòa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Lieèebný pobyt víkend
Poèet
nocí
03.01. - 01.04.
08.04. - 30.06.
01.10. - 20.12.
01.07. - 30.09.
1/2 Goethe, Park bez balkóna
2
145
150
1/2 Relax Thermal bez balkóna
2
132
137
1/2 Lenka bez balkóna
2
130
134
Cena víkendového lieèebného pobytu zahàòa: ubytovanie osoba/2 noci, plnú penziu, 1x jaskynný kúpe¾ Parenica, 1x èiastoènú masáž, 1x kúpe¾ Márie Terézie, 1x
vodolieèbu, parkovanie, fitness, vstup do banského kúpe¾a, lekárska prehliadka,
parkovanie, wifi, DPH.
Cena nezahàòa: miestny poplatok (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
75
PATINCE
Patince sú najjužnejšou obcou Slovenska, nachádzajú sa 17 km od Komárna, 45 km od Bratislavy. Turistami vyh¾adávané kúpalisko na ploche 27 ha
disponuje termálnym prameòom s teplotu 27°C. Kúpalisko má 5 bazénov ako (plavecký, športový, detský, sedací a rekreaèný) a Wellness centrum so
saunovým a bazénovým svetom. K dispozícii je umelé jazero vhodné na prevádzkovanie vodných športov- èlnkovanie, jazda na vodných bicykloch.
Pre priaznivcov športu sú vybudované športové ihriská a tenisové kurty.
Chatová osada FAMILY RESORT**
Poloha: priamo v areáli termálneho kúpaliska v Patinciach.
Služby, šport, zábava: v strede chatovej osady sú detské ihriská, hojdaèky, pieskovisko, ihrisko na
plážový volejbal, malý detský bazén, parkovanie pred chatou- v cene pobytu.
Ubytovanie: celkom 12 samostatných chát vo vzdialenosti 5-10m od seba, chata/4-6 osôb- predsieò,
2x izba 2+1: TV, rádio/MP3/CD, zariadená kuchyòa (elektrický dvojplatnièkový variè, mikrovlná
rúra, rýchlo varná kanvica, chladnièka, rohová lavica a stolièky), jedálenský kút, kúpe¾òa/sprcha/
WC, terasa so stolom a stolièkami, WI-FI – na terase pred chatami Family Resortu.
Stravovanie: individuálne.
Vstupy na bazény v cene.
Cena zahàòa: prenájom chaty pre 4 osoby/7 nocí, miestny poplatok, 8x vstup na letné
kúpalisko, parkovanie, DPH. Nástup (ne-ne).
Cena nezahàòa: cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: dieĢa do 2 r.( ako 5. alebo 6. osoba) bez nároku na služby a lôžko zdarma.
30% z¾ava na vstup do bazénového sveta Wellness -centra Patince pre dosp. os. + dieĢa
do 6r. v sprievode dosp. os. zdarma.
Typ chatky
03.05. - 05.07.
30.08. - 13.09.
05.07. - 30.08.
Chata/ 2+2
475
615
Prístelka/dosp.os.
86
113
Prístelka/ dieĢa 2 - 10r.
66
86
Penzión BONAPARTE**
Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patinciach.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, bar, požièovòa bicyklov, detské i hrisko, stolný tenis,
parkovanie- v cene pobytu.
Ubytovanie: izba 1/2+1: LED TV, rádio, ventilátor, chladnièka, kúpe¾òa/sprcha/WC s možnosĢou 1
prístelky, izba 1/2+2- LED TV, ventilátor, rádio, chladnièka, kúpe¾òa/sprcha/WC, s možnosĢou dvoch
prísteliek, rodinná bunka/4-6 osôb- dve dvojlôžkové izby s prístelkami, LED TV, rádio, chladnièka,
kúpe¾òa/sprcha/WC.
WI-FI – na letnej terase pri penzióne.
Stravovanie: polpenzia.
Vstupy na bazény v cene.
Penzión KORZIKA**
Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patinciach, oproti Penziónu Bonaparte**. Na prízemí – Wellness
èasĢ (vírivka, kombinovaná parná sauna, sprcha s WC), spoloèenská miestnosĢ s kuchynským kútom.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, bar, požièovòa bicyklov, detské ihrisko, stolný tenis, parkovanie - v cene
pobytu.
Ubytovanie: izba 1/2+1- s možnosĢou prístelky, LED TV, ventilátor, rádio, chladnièka, kúpe¾òa/sprcha/
WC, balkón na 1. a 2. poschodí. Na prízemí bez balkóna s malou kuchyòou. App/2+2 s balkónom - 2
samostatné spálne (s dvoma lôžkami a s dvoma prístelkami) bez kuchyne, LED TV, rádio, ventilátor,
chladnièka, kúpe¾òa/sprcha/WC. WI-FI – na letnej terase pri penzióne.
Stravovanie: polpenzia v Penzióne Bonaparte**
Vstupy na bazény a tobogany v cene.
NEW
OLIVE***FAMILY RESORT
Poloha: priamo na termálnom kúpalisku v Patinciach.
Služby, šport, zábava: recepcia, spoloèenská miestnosĢ, ping –
pongový stôl, cyklistický trenažér, detský kútik, wifi.
Ubytovanie: 1/2 izba – LED TV s rádiom a wifi, chladnièka,
kúpe¾òa s WC.
1/2+2 izba - LED TV s rádiom a wifi, chladnièka, kúpe¾òa s WC,
2x balkón. Rodinná bunka/3+2 - 2x spálòa (1/3, 1/2,) LED TV
s rádiom a wifi, chladnièka, kúpe¾òa s WC, 2x balkón.
Stravovanie: polpenzia v penzióne Bonaparte.
Typ izby
06.06. – 04.07.
04.07. – 29.08.
dosp.os.
159
203
dieĢa/2-10r.
119
155
Prístelka/dosp. os.
114
145
Prístelka/dieĢa 2-10r.
85
109
76
Cena zahàòa: ubytovanie osoba, dieĢa 2-10r./7 nocí, polpenziu v Bonaparte (kontinentálne raòajky,
veèere- polievka + hl.jedlo, 3x za pobyt zákusok alebo ovocie), DPH, miestny poplatok, 8x vstup na
letné kúpalisko a topogany, parkovanie, DPH. Nástup (so-so).
Cena nezahàòa: cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: dieĢa do 2 rokov bez nároku na ubytovanie a služby zdarma.
30% z¾ava na vstup do bazénového sveta Wellness -centra Patince pre dosp. os. + dieĢa do 6r. v sprievode dosp. os. zdarma.
PODHÁJSKA
Obec Podhájska sa nachádza na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny, patrí do Novozámockého okresu. Termálne kúpalisko je raritou v
rámci Slovenska s lieèivou slanou minerálnou vodou. Je tu sedem bazénov, z toho dva plavecké, tobogan, vírivý bazén s hydromasážou a perlièkou.
Pre dospelých je k dispozícii pieskové futbalové a volejbalové ihrisko, požièovòa bicyklov, sauna, posilòovòa, masáže. Voda v Podhájskej je svojimi
úèinkami a zložením ve¾mi podobná vode z Màtveho Mora, lieèivo pôsobí na ¾udí, ktorí trpia prieduškovými chorobami a chorobami dýchacích ciest,
reumatizmom, cievnymi a kåbovými ochoreniami, pretrvávajúcimi bolesĢami chrbtice. Kúpalisko je v prevádzke 11 mesiacov v roku a jeho režim je
rozdelený na letnú a zimnú prevádzku.
Penzión PRIMA
Poloha: nachádza sa v tichom a pokojnom
prostredí Podhájskej, len 400m od
termálneho kúpaliska Podhájska.
Služby, šport, zábava: jedáleò spojená s
vonkajšou terasou, vináreò s barom, heròa,
salónik, možnosĢ celodenného stravovania,
kompletne vybavená kuchyòa, bazén,
sauna, fitnes, masáže, strážené parkovisko,
šípky, stolný tenis.
Ubytovanie: izby 1/2, App/2- kúpe¾òa/
sprcha/WC, TV, možnosĢ prístelky.
Stravovanie: raòajky, veèere.
Cena zahàòa: v izbe ubytovanie osoba/ 7
nocí (raòajky, polpenzia) pod¾a cenníka,
v apartmáne: 2x osoba/7 nocí, (raòajky,
polpenzia) pod¾a cenníka, DPH.
Kratší pobyt na min. 4 noci
Cena nezahàòa: miestny poplatok 0,50
€/os./deò (platí sa na mieste), cestovné
poistenie (nepovinný poplatok), vstupy na
letné kúpalisko.
Typ izby
07. 03. – 14. 12.
dosp. os. v 1/2 + raòajky
200
dosp. os. v 1/2+ polpenzia
249
2 dosp. os. v app/2+raòajky
554
2 dosp. os. v app/2+polpenzia
645
Prístelok+ raòajky
149
Prístelok+polpenzia
203
Penzión IVETA
Typ izby
07. 03. – 20. 10.
1/2
179
dieĢa
145
Cena zahàòa: ubytovanie na osobu / dieĢa3 -15 r.
/7 nocí, raòajky, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, 0,40 €/os./deò miestne poplatky (platia sa na
mieste), cestovné poistenie (nepovinné).
Deti do 3r. bez nároku na služby zdarma.
Pes: 7€/ deò
Poloha: sa nachádza v dedinke Radava, len 2,1 km od termálneho kúpaliska
Podhájska, 20km od Novozámockeho termálného kúpaliska a 60km od
aquaparku v Galante.
Služby, šport, zábava: detské ihrisko, futbalové ihrisko, tenisové ihrisko s umelým
povrchom, volejbalové plážové ihrisko, fitnes centrum, so¾ná jaskyòa, grilovacie
mesteèko, ve¾ký vonkajší bazén, westernové mesteèko/ na štýl chatiek/, bowling,
biliard, šípky, futbalový stôl, airhockey, jubox, viacero ve¾koplošných televízorov
s DVD prehrávaèmi, jakuzzi, solárium, sauna, masáže, vírivá vaòa/sprcha,
klimatizovaná reštaurácia, letná terasa až 160 miest na sedenie, WI-FI internet,
krytá športová hala.
Ubytovanie: komfortne zariadené izby 1/2 +1 s možnosĢou prístelky, TV/SAT,
noèný stolík, kongresový stolík, toaletný stolík, kúpe¾òa/sprcha/WC s balkónom
a bez balkónu. V balkónových izbách sú manželské postele, v izbách bez balkónu
oddelené lôžka.
App/2- 1x spálòa a 1x denná izba, TV/SAT, kúpe¾òa/WC.
Chatky/2+1 – 2 lôžka + možnosĢ prístelky, TV, skriòa, noèné stolíky, chladnièka,
sprcha/WC- dámske a pánske, cca 30 m od chatiek spoloèné pre všetky chatky.
Drevený prístrešok so sedením.
Stravovanie: raòajky, obed, veèere.
Penzión GRÓFKA
Poloha: sa nachádza v Podhájskej, v èasti Belek, cca 900m od areálu termálneho kúpaliska a
neïaleko železniènej stanice.
Služby, šport, zábava: altánok na posedenie, ohnisko s vonkajším sedením, parkovisko, spoloèenská
miestnosĢ s TV/SAT slúžiaca ako jedáleò v prednej èasti (podávajú sa v nej raòajky), úschovòa
bicyklov, kuchynský kútik - (chladnièky, mikrovlnné rúry, varné kanvice) v zadnej èasti, wifi.
Ubytovanie: pozostáva z prednej a zadnej èasti. Izby 1/1, 1/2, 1/3+1 s možnosĢou prístelky - TV,
rýchlovarná kanvica, kúpe¾òa/ WC.
Stravovanie: kontinentálne raòajky.
Cena zahàòa: ubytovanie osoba,dieĢa/ 7 nocí,
raòajky, DPH. Kratší pobyt min. 3 noci.
Cena nezahàòa: miestny poplatok (platí sa na
mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok),
vstupy na letné kúpalisko.
DieĢa do 10 r. na prístelke bez raòajok zdarma.
Typ izby
01. 03. – 31. 10.
Dosp. os.
87
Dt. 10-15r.
75
Prístelka
75
1/1 izba
109
77
VE¼KÝ MEDER
Nachádza sa 10 km od maïarských hraníc a 65 km od Bratislavy. Mesteèko láka turistov svojím kúpaliskom Thermal Corvinus. Termálna voda s
teplotou 27°C-36°C vystupujúca z håbky 1500m je vhodná na lieèenie ochorení kåbov, chrbtice, svalstva a celkovo prispieva k regenerácii organizmu.
Kúpalisko je otvorené poèas celého roka a prevádzkuje 9 bazénov, 3 tobogany, aquaaerobic, aquazorbing, TARZANIA Ve¾ký Meder- lanový park,
športové ihriská, ostrov drobèekov, elektroautíèka, stolný tenis a detské ihriská. Krytý komplex okrem 4 bazénov ïalej ponúka návštevníkom perlièkový
kúpe¾, masáž, biosolárium, saunový svet, bioptron lieèbu, kozmetický salón, magnetoterapiu Bemer, masážne lôžko Ceragem, samoobslužnú
reštauráciu a bar.
Hotel THERMAL Varga ***
Poloha: hotel sa nachádza na okraji lesoparku, 80 m od kúpe¾ného areálu Thermal Corvinus Ve¾ký Meder.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, bar, letná terasa, sauna, detské ihrisko, pentaque, požièovòa bicyklov, salóniky, poste¾né prádlo pre alergikov,
parkovanie pred budovou za poplatok.
Ubytovanie: izby 1/2 s možnosĢou prístelky, bezbariérové izby,- kúpe¾òa/sprcha/WC, telefón s priamou vo¾bou, SAT/TV, balkón,
Stravovanie: raòajky, obed, veèera.
NÁIŠP
T
Typ pobytu
Poèet nocí
03.04. – 06.04.
Ve¾ká Noc
Dosp. os.
3
210
DieĢa 10 -15r. na prístelke
3
113
DieĢa 3 - 10r. na prístelke
3
88
Cena zahàòa: ubytovanie osoba/3 noci, župan, 3x vstupenka na kúpalisko
s 1 prerušením, raòajky, tématické veèere: 1. veèer s kúzelníkom, 2. prasacia párty (peèené prasiatko, šaláty, dezert, pohár piva), súĢaž h¾adania
vajíèok, ma¾ovanie vajíèok, Hawajský veèer so skupinou Zohra, DPH.
Z¾avy: dieĢa do 3r. bez nároku na služby zdarma.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinné).
Parkovanie: 3 €/ deò
Cena Pohoda 3 zahàòa: ubytovanie osoba/ 3 noci, 3x polpenziu, župan, 1x privítacia koktail párty
pri prvej veèeri, 3x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, miestne poplatky, DPH.
Cena Pohoda 4 zahàòa: ubytovanie osoba/ 4 noci, 4x polpenziu, župan, 1x privítacia koktail párty
pri prvej veèeri, 4x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, miestne poplatky, DPH.
Cena Pohoda 5 zahàòa: ubytovanie osoba/ 5 nocí, 5x polpenziu, župan, 1x privítacia koktail párty
pri prvej veèeri, 5x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, miestne poplatky, DPH.
Cena Pohoda 6 zahàòa: ubytovanie osoba/ 6 nocí, 6x polpenziu, župan, 1x privítacia koktail párty
pri prvej veèeri, 6x vstupenku na kúpalisko s 1 prerušením, miestne poplatky, DPH.
Z¾avy: dieĢa do 3r. bez nároku na služby zdarma.
Cena nezahàòa: dopravu, cestovné poistenie (nepovinné).
Parkovanie: 3 €/ deò
Villa ANNA
02. 01. – 03. 04. a 06. 04. – 22. 12.
Typ pobytu
Pohoda
3 noci
4 noci
5 nocí
6 nocí
Dosp. osoba
167
216
266
318
Senior nad 62 r.
159
201
250
302
DieĢa 10 -15r. na prístelke
105
137
176
205
DieĢa 3 - 10r. na prístelke
75
98
124
146
Typ izby
01. 01. – 28. 06.
10. 09. – 31. 12.
28. 06. – 10. 09.
Poloha: vzdialený 40 m od hlavného vchodu do termálneho kúpaliska –
dosp. os.
95
109
Thermal Corvinus Ve¾ký Meder.
Služby, šport, zábava: gril a posedenie, parkovanie, spoloèenská miestnosĢ
os. na 1 prístelke
85
95
s krbom. Recepcia a jedáleò sa nachádza v susednom penzióne Rozália.
os. na 2 prístelke
79
89
Ubytovanie: 9x 1/2 izba a 1x 1/2+2 rodinná izba – TV/ SAT, chladnièka,
soc. zariadenie s WC, izby na 1 poschodí majú terasu, izby na poschodí
1/1 izba
115
123
bez terasy. Každé poschodie má 1x vybavenú kuchyòu.
Stravovanie: raòajky, obed, veèera v hoteli Orchidea.
Cena zahàòa: ubytovanie osoba/ 7 nocí, parkovanie, Wi-FI, DPH. Kratší pobyt
možný na min. 3 noci.
Cena nezahàòa: miestny poplatok 0,70€/os./deò (platí sa na mieste), vstupy do
areálu kúpaliska, cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: deti do 3r. bez lôžka zdarma
Typ pobytu
Poèet nocí
01.01. – 27.06.
10.09. – 31.12.
4 dòový relax pobyt
3
105
4 dòový Senior pobyt
3
102
Beauty pobyt
7
200
4 dòový relax pobyt zahàòa: 3x ubytovanie pre osobu s raòajkami, 3x vstupenka na
termálne kúpalisko s jedným prerušením denne, 1x masáž, DPH.
4 dòový Senior pobyt zahàòa: 3x ubytovanie pre osobu s raòajkami, 3x vstupenka na
termálne kúpalisko s jedným prerušením denne, 1x masáž, DPH.
Beauty pobyt zahàòa: 7x ubytovanie pre osobu s raòajkami, 7x vstupenka na termálne kúpalisko s jedným prerušením denne, 2x masáž poèas pobytu.
Pobyty nezahàòajú: cestovné poistenie, miestne poplatky.
78
DUDINCE
Nachádzajú sa v južnej èasti stredného Slovenska a patria k najmladším slovenským kúpe¾ným mestám. Lieèivá minerálna voda má blahodarný vplyv
predovšetkým na ochorenia pohybového ústrojenstva, neurologické ochorenia, hypertenziu, stavy po infarkte srdca, pooperaèné stavy na cievnom
systéme. Voda podobného zloženia sa nachádza iba v Japonsku a v známych francúzskych kúpe¾och VICHY. V meste Dudince sa nachádza miestne
kúpalisko Dudinka s termálnou lieèivou vodou 28°C.
Hotel FLÓRA**
Poloha: príjemný rodinný hotel v kúpe¾nom meste Dudince.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, bar, letná terasa, kozmetika,
pedikúra, kaderníctvo, požièovòa bicyklov, kníh, tenisový
kurt, výlety do okolia, zmenáreò, odborné lekárske vyšetrenie,
hotelový bazén (28°C) s terasou a lehátkami, sedací bazén
(36°C), sauna, lieèebný telocvik, masáže (relaxaèná,
lymfodrenážna, reflexná), whirlpool- vodolieèba (perlièkový
kúpe¾, whirpool), elektrolieèba, teplolieèba (parafínový zábal,
rašelinový zábal), plynové injekcie, inhalácie, akupunktúra,
strážené parkovisko –za poplatok.
Ubytovanie: izby 1/1, 1/2 - balkón, telefón, TV/SAT, kúpe¾òa/
sprchovací kút/WC, chladnièka. App/2- spálòa a obývacia
èasĢ, gauè a kreslá, telefón, SAT/TV, kúpe¾òa/sprcha/WC.
Stravovanie: raòajky (bufetové stoly), obedy a veèere (výber
z menu).
Poèet
nocí
03.01. – 21.03.
25.10. – 20.12.
21.03. – 25.04.
04.10. – 25.10.
25.04. – 04.10.
Pobyt Relax
5
200
212
223
Víkendový pobyt
2
109
109
109
Lieèebne- rehabilitaèný
6
239
259
274
Typ pobytu
Cena Pobytu Relax zahàòa:
ubytovanie osoba/5 nocí v 1/2, polpenziu, vstup do
bazénu, vstup na tenisový kurt, 2x bicykel na 1hod., 2x
masáž chrbta, 2x saunu na 1 hod., 1x whirlpool, DPH.
Cena Pobytu Relax nezahàòa:
miestny poplatok 1 €/os./deò (platí sa na mieste),
cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena víkendového pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba/2 noci, plnú penziu, vstup do hotelového bazéna, vstup na tenisový kurt, 1x klasickú
èiastoènú masáž, 1x whirlpool, DPH.
Cena víkendového pobytu nezahàòa:
miestny poplatok 1 €/os./deò (platí sa na mieste),
cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena lieèebne-rehabilitaèného pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba /6 nocí, polpenziu, vstupnú lekársku prehliadku, 10x procedúr, vstup do bazéna, 1x
saunu, DPH.
Cena lieèebne-rehabilitaèného pobytu nezahàòa:
miestny poplatok 1 /os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinné).
Typ izby
03.01. - 21.03.
25.10. - 20.12.
21.03. - 25.04.
04.10. - 25.10.
25.04. - 04.10.
1/1 izba
220
236
250
1/2 izba
348
363
393
Prístelka
113
113
139
Cena zahàòa:
ubytovanie izba / 7 nocí, DPH.
Pobyt na min. 3 noci.
Cena nezahàòa:
miestny poplatok 1 €/os./deò (platí sa na mieste),
cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy:
deti do 3 r. zdarma (bez nároku na služby a lôžko),
deti od 3r. do 12 rokov -30% z ubytovania.
79
PIEŠďANY
Mesto leží na juhozápadnom Slovensku, na pravom brehu rieky Váh. Pozdåž ¾avého brehu rieky sa nachádza kúpe¾ný ostrov s termálnymi prameòmi
a viacerými hotelmi. Lieèi sa tu: reumatizmus, ischias, stavy po úrazoch a ortopedických operáciách, nervové ochorenia, osteoporóza. Základnými
prírodnými lieèivými zdrojmi piešĢanských kúpe¾ov sú sadrovo-sírna termálna voda s teplotou 67-69 °C a lieèivé sírne bahno. PiešĢany sú mestom
parkov, spoloèenského života a kultúry, ale aj dôležitým centrom pre rozvoj športových aktivít obyvate¾ov i návštevníkov.
Hotel MÁJ***
Poloha: nachádza sa v kúpe¾nom meste PiešĢany, v oddychovej èasti
Såòava, cca 400m od jazera Såòava.
Služby, šport, zábava: recepcia, reštaurácia, konferenèná sála, salóniky,
denný bar s TV a DVD a letnou terasou, kaviareò, spoloèenské
salóniky, WiFi pripojenie, knižnica, hotelový sejf, požièiavanie
športového náradia a spoloèenských hier, pranie, žehlenie, relax
centrum (krytý relaxaèný bazén, fínska sauna, solárium, masážne
kreslo, masáže, oxygenoterapia, vodolieèba, elektro a svetlolieèba,),
fitnes, beauty centrum (manikúra, pedikúra, kozmetika, kaderníctvo),
požièovòa bicyklov, joga, stolný tenis, nordic walking, loptové hry,
petangque, rotopedy, steper.
Ubytovanie:
Bezbariérové izby 1/1, 1/2, 1/3 – TV/SAT, rádio, telefón, WI-FI,
kúpe¾òa/sprcha/WC balkón s kreslami a stolíkom, chladnièka za
doplatok.
Rodinné izby 2+2 zrekonštruované a bezbarierové- dve klasické lôžka
a rozkladaciu sedaèku, TV/SAT, rádio, telefón, WI-FI, kúpe¾òa/
sprcha/WC.
Stravovanie: raòajky- teplý a studený bufet, obedy, veèere- výber
z menu.
Typ pobytu
Poèet nocí
02.01. - 15.12.
Rekreaèný pobyt
5
186
Seniorský pobyt
5
227
Wellness pobyt
5
256
Bolestivý chrbát
5
264
Typ pobytu
Poèet nocí
02.01. - 15.12.
Rekreaèný víkend
3
129
Wellness víkend
2
105
Wellness víkend
3
149
Harmónia
4
213
80
Cena rekreaèného pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého
bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery, bowling), nordic walking na pol dòa, wifi, DPH.
Cena nezahàòa:
miestny poplatok 1€/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena seniorského pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého
bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery, bowling), nordic walking na pol dòa, wifi, klasickú masáž,
parafango zábal, perlièkový kúpe¾, 2x oxygenoterapiu,
DPH.
Cena nezahàòa:
miestny poplatok 1€/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena wellness pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého
bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery, bowl-
ing), nordic walking na pol dòa, wifi, èokoládovú masáž
pre dámu alebo masáž s aromaolejom pre pána, masáž
chodidiel s aromaolejom, relaxaènú masáž šije - 10 min.,
kúpe¾ so so¾ou z màtveho mora, 2x jacuzzu, 2x horúci
zábal, 1x vstup do fínskej sauny, 1x vibrofit, DPH.
Cena pobytu bolestivý chrbát zahàòa:
ubytovanie osoba/5 nocí, polpenziu, vstup do krytého bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery,
bowling), nordic walking na pol dòa, wifi, lekársku
konzultáciu, klasická masáž chrbta, 1x breussovu
masáž - 30 min., 1x podvodnú masáž, 1x relaxaènú
masáž šije a pliec, 1x parafango, 2x rašelinový zábal, 2x
elektrolieèba, 1x oxygenoterapia, DPH.
Cena nezahàòa: miestny poplatok 1€/os./deò (platí sa
na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena rekreaèného pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba/3 noci, polpenziu, vstup do krytého
bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery, bowling), nordic walking na pol dòa, wifi, DPH.
Cena nezahàòa:
miestny poplatok 1€/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena wellness víkendu zahàòa:
ubytovanie osobu/2,3 noci, polpenziu, vstup do krytého
bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery, bowling), nordic walking na pol dòa, wifi, horúci parafango
zábal, klasickú masáž chrbta, jakuzzu, DPH.
Cena nezahàòa:
miestny poplatok 1€/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Cena harmónia pobytu zahàòa:
ubytovanie osoba/4 noci, polpenziu, vstup do krytého
bazéna, fitness, animáciu (napr. taneèné veèery, bowling), nordic walking na pol dòa, wifi, parafango, kúpe¾
so so¾ou z Màtveho mora, rašelinový zábal, parafínový
zábal, 2x klasickú masáž chrbta a pliec, jacuzzu, DPH.
TURÈIANSKE TEPLICE
Mesto sa nachádza v južnej èasti Turèianskej kotliny, približne 25 km južne od Martina. Turèianske Teplice patria medzi najstaršie kúpe¾né
mestá Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste, resp. o teplých prameòoch pochádza z roku 1281. Jedineèná turèianska termálna voda vyviera
z podložia pohorí Ve¾kej Fatry a Kremnických vrchov. Teplota termálnej vody sa pohybuje od 38 - 47 °C. Ako jediné kúpele na Slovensku sa
zameriavajú na choroby oblièiek a moèových ciest. Zároveò sa tu lieèia choroby pohybového ústrojenstva, najmä stavy po reumatických zápaloch
kåbov, degeneratívne chronické ochorenia, ochorenia bedrových, kolenných kåbov, chrbtica, poúrazové deformácie a pooperaèné stavy pohybového
ústrojenstva. Nenechajte si ujsĢ Spa & Aquapark (k¾udový bazén, relaxaèný bazén, whirlpool, plavecký bazén, sedací bazén, tobogany, minigolf), ktoré
sa nachádzajú neïaleko kúpe¾ov.
Kúpele Turèianske Teplice
Poloha:
ležia medzi mestami Martin a Banská Bystrica. Nachádzajú sa v
nadmorskej výške 518 m.n.m.. Pozostávajú z piatich kúpe¾ných
domov: Ve¾ká Fatra ****, Ve¾ká Fatra ***, Aqua **, Malá Fatra
*, Kollár *.
Služby, šport, zábava:
reštaurácia, kaviareò, lobby bar, kongresová miestnosĢ, zmenáreò,
lekáreò, kaderníctvo a pedikúra, solárium, bazén Olympic,
Balneoprevádzka ( 1. vodolieèba – aromaterapia, rašelinový,
bahenný, minerálny a bylinný kúpe¾, 2. teplolieèba – parafinový
a rašelinový obklad, 3. elektrolieèba – magnetoterapia, bioptron,
laser, solux, 4. lieèba zlatom, 5. saunový svet – fínska, infra
a bylinková sauna, 6. masážne procedúry, 7. wellness procedúry).
Spa & Aquapark (k¾udový bazén, relaxaèný bazén, whirlpool,
plavecký bazén, sedací bazén, tobogany, minigolf).
Ubytovanie:
KD Ve¾ká Fatra **** a KD Ve¾ká Fatra ***
– 1/1, 1/2 izba- rádio, telefón, wifi, TV/SAT, minibar, kúpe¾òa
s WC, balkón. Priamo v budove sa nachádzajú Balneoprevádzka,
bazén Olympic, reštaurácia, kozmetika, výĢah, detský kútik,
kaviareò Maximilián, lobby bar.
KD Aqua **
– 1/1, 1/2 izba – rádio, TV/SAT, kúpe¾òa s WC, s a bez balkóna.
Stravovanie a balneoprevádzka vo Ve¾kej Fatre, cca 200 m. Spa
& Aquapark je 50m.
KD Malá Fatra * a KD Kollár *
– prepojený s Spa & Aquaparkom. 1/2 izba - rádio, TV/SAT,
umývadlo, spoloèné sociálne zariadenie mužské a ženské na
každej chodbe. Balneoprevádzka, jedáleò, vitálny svet priamo
v budove.
Stravovanie:
raòajky, obed a veèera vo Ve¾kej Fatre.
Pobyt Harmónia
Poèet
nocí
02.01. - 31.05.
01.11. - 23.12.
01.06. - 31.10.
Pobyt Harmónia MINI
Poèet
nocí
02.01. - 31.05.
01.11. - 23.12.
01.06. - 31.10.
1/2 Ve¾ká Fatra ****
7
429
479
1/2 Ve¾ká Fatra ****
4
279
309
1/2 Ve¾ká Fatra ***
7
409
460
1/2 Ve¾ká Fatra ***
4
260
290
1/2 Aqua **
7
335
355
1/2 Aqua **
4
209
232
Cena pobytu Hramónia zahàòa: ubytovanie na osobu/7 nocí, 7x polpenziu,
konzultáciu lekára, 12x lieèebnú procedúru - stanovenú lekárom, vstup do bazéna,
fitness, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovinné).
Cena pobytu Hramónia mini zahàòa: ubytovanie na osobu/4 noci, 4x polpenziu,
konzultáciu lekára, 8x lieèebnú procedúru - stanovenú lekárom, vstup do bazéna,
fitness, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovinné).
Pobyt Wellness mini
Poèet
nocí
02.01. - 31.05.
01.11. - 23.12.
01.06. - 31.10.
Pobyt Víkend
Poèet
nocí
02.01. - 31.05.
01.11. - 23.12.
01.06. - 31.10.
1/2 Ve¾ká Fatra ****
3
255
285
1/2 Ve¾ká Fatra ****
2
179
199
1/2 Ve¾ká Fatra ***
3
241
270
1/2 Ve¾ká Fatra ***
2
175
190
1/2 Aqua **
3
177
195
Aqua **
2
145
155
Cena pobytu Wellness mini zahàòa: ubytovanie na osobu/3 noci, 3x plnú penziu,
konzultáciu lekára, procedúry v Balneo Ve¾ká Fatra: 1x lazuritový perlièkový kúpe¾,
1x špeciálnu masáž, 1x Zeus klasickú masáž, vstup do bazéna, fitness, v Spa & Aquaparku: 1x 3 hod. vstup do Spa & Aquaparku, 1x bylinkovú parnú saunu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovinné).
Cena pobytu víkend zahàòa: ubytovanie na osobu/2 noci, 2x plnú penziu, lekársku
konzultáciu, v Balneo Ve¾ká Fatra: 1x Zeus- èiastoèná masáž, 1x vírivý kúpe¾, 1x
saunový svet, vstup do bazéna, fitness, v Spa & Aquaparku: 1x 3 hod. vstup do
Spa & Aquaparku, 1x bylinkovú parnú saunu, DPH.
Cena nezahàòa: dopravu, miestne poplatky, cestovné poistenie (nepovinné).
81
NÍZKE TATRY
Druhé najväèšie pohorie Slovenska. Tiahne sa v dåžke 80 km smerom zo západu na východ medzi malebnými údoliami Váhu a Hrona. Nachádza sa
tu stredisko JASNÁ pod Chopkom, v súèasnosti najväèšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Nájdete tu spolu 31 km zjazdoviek (22 km na severe a 9
km na juhu Chopku) všetkých stupòov obtiažnosti. Výborné podmienky na bežecké a zjazdové lyžovanie, vysokohorskú turistiku a cyklistiku poèas
leta sú zárukou, že si každý príde na svoje.
Hotel Ski &Wellness Residence Družba****
Poloha: lokalizovaný v centre turistického strediska Jasná, pri nástupnej
stanici Chopok.
Služby, šport, zábava: ¾udová reštaurácia, kaviareò, 3 konferenèné
miestnosti a 3x salónik, vináreò s vinotékou, noèný bar s diskotékou, nové
relaxaèné centrum (krytý bazén- 25m, vonkajší bazén, hydromasážny
bazén, vírivka, kanadská vaòa, 3 sauny s ochladzovacím bazénom, suchá
sauna, parná sauna, masážne sprchy), biliard, stolný tenis, šípky, lezecká
stena, floorball, lukostre¾ba, horská prekážková dráha, skákacie topánky,
požièovòa bicyklov, vonkajšie ohnisko, wifi, parkovisko – zdarma, pre
najmenších: mini farma, v blízkosti hotela: adrenalínový park Tarzánia,
paragliding z Chopku, horská letná bobová dráha, jazda na štvorkolkách,
paintball, Demänovská jaskyòa.
Ubytovanie: izby 1/1, 1/2, 1/2+1 standard- telefón, SAT/TV, minibar,
trezor, kúpe¾òa/WC, fén. Izby economy 1/1, 1/2, Rodinná izba/2+2- telefón,
SAT/TV, trezor, minibar, kúpe¾òa/WC.
Stravovanie: raòajky v cene (švédske stoly), obedy, veèere.
Typ balíèka
Leto
Typ izby
standard
11.01. -31.01.
31.01. - 15.03.
15.03.-01.04.
07.04. - 18.12.
dosp. os. v 1/2
461
503
378
240
prístelka
214
231
198
114
1/1 izba
697
752
567
364
Poèet nocí
06.04. - 30.06.
31.08. - 14.12.
30.06. - 31.08.
Standard
5
229
229
Economy
5
195
200
Standard
4
189
199
Typ izby
Economy
11.01. -31.01.
31.01. - 15.03.
15.03.-01.04.
07.04. - 18.12.
Economy
4
155
175
dosp. os. v 1/2
378
461
336
190
Standard
3
145
155
prístelka
198
235
170
90
Economy
3
125
135
1/1 izba
567
697
502
281
Cena zahàòa: ubytovanie osoba/3,4, 5 nocí pod¾a cenníka, polpenziu, vstup do
bazénu v èase 08:00 - 10:00 hod., vstup do wellness centra, wifi, parkovisko,
detský kútik, požièanie bicyklov, detské animácie od 30.06. - 31.08., miestny
poplatok, DPH.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie (nepovinné), dopravu.
NEW
Cena zahàòa: ubytovanie osoba/7 nocí, raòajky, DPH, miestny poplatok, vstup do
bazénu od 8:00 - 10:00 hod., DPH.
V T: 11.01. -31.03.2015 pobyt musí byĢ na min. 5 nocí. V prípade kratšieho pobytu ako
5 nocí sa k cene pripoèítava príplatok 10%.
Cena nezahàòa: cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Pes, maèka: 30€/deò (platí sa na mieste), vo vonkajších apartmánoch.
Z¾avy: dieĢa do 6r. bez lôžka s 2 dosp. os. má ubytovanie a raòajky zdarma.
Hotel Grand Wellness Jasná****
Poloha: nachádza sa priamo v centre letoviska Jasná, pri lyžiarskej zjazdovke.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, lobby bar, letná terasa na grilovanie,
konferenèná sála, Wellness & Spa (vonkajší vírivý bazén Polo, vonkajší vírivý
bazén Aréna, relaxaèný bazén, parná sauna, 2x vonkajšia fínska a 1x infra
sauna, so¾ná parná sauna, masáže a zápaly), lyžiarska škola, požièovòa lyží,
detské ihrisko, trampolína, detský kútik
Ubytovanie: izby: 1/2 Štandard – TV/SAT, minibar, tel., rádio, kúpe¾òa/WC.
1/2 Deluxe – väèšie ako izby štandard, TV/SAT, minibar, tel., rádio, kúpe¾òa/
WC.
Stravovanie: raòajky, obed, veèera.
Typ izby
10.01. - 23.01.
23.01. - 08.03.
08.03. - 02.04.
06.04. - 01.05.
01.05. - 26.06.
26.06. - 13.09.
13.09. - 31.10.
1/1
1159
1264
490
460
382
412
382
1/2
1331
1436
548
518
422
452
422
Prístelka
445
445
214
208
172
184
172
Cena zahàòa v t: 10.01. - 08.03.: prenájom izby/7 nocí, polpenzia, denný vstup do Wellness na 3 hod., DPH.
Cena zahàòa v t: 08.03. - 31.10.: prenájom izby/7 nocí, raòajky, denný vstup do Wellness na 3 hod., DPH.
Cena nezahàòa: miestny poplatok 1 €/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: deti do 5,99r. bez nároku na lôžko a služby zdarma.
82
VYSOKÉ TATRY
Pohorie Vysoké Tatry sa nachádza na severnej èasti Slovenska, na hranici s Po¾skom a je jediným karpatským pohorím s alpským charakterom na
Slovensku. Tiahne sa v dåžke 26 km, a 32 dolinami patrí k najmenším ve¾horám sveta. Administratívnym centrom je Starý, Nový Smokovec, ktorý
spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským Plesom patrí k najvyh¾adávanejším strediskám cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Najväèšie lyžiarske
centrá Ždiar, Podbanské – lyžiarske stredisko na západnom okraji Vysokých Tatier, výborné podmienky pre bežecké lyžovanie a lyžiarsku turistiku.
Možnosti sánkovania a snowboardingu. Štrbské Pleso – leží na sevorozápad od Popradu, lyžiarske trate sú vo výške až 1376 – 1800 m. n. m.. Starý
Smokovec – najstaršie stredisko vo Vysokých Tatrách, lyžiarske terény sú v nadmorskej výške 1260 – 1480 m. n. m.
ÁŠ
NEW NTIP
Hotel FIS***
Poloha: situovaný na Štrbskom Plese, pod Soliskom a Patriou, pred vstupom do
Mlynickej doliny.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, kaviareò, lobby bar, salóniky, fitnes centrum,
športová hala na volejbal, minifutbal alebo tenis, Natural Spa Wellness (fínska a
parná sauna, infrasauna, vírivka, tepidárium, masáže, zábaly a procedúry), stolný
tenis, biliard, požièovòa bicyklov a športových potrieb, volejbalové, tenisové a
futbalové ihrisko, nestrážené parkovisko.
Ubytovanie: izby 1/1, 1/2 – TV/SAT, video, rádiobudík, telefón, kúpe¾òa/sprcha/
WC, Rodinná izba/3+1 – spálòa s 2 lôžkami, obývacia èasĢ s 2 lôžkami, TV,
rádio, telefón, sprcha/WC.
Bungalov/2, Bungalov/3 –obývacia miestnosĢ s rozkladacou sedacou súpravou,
spálòa s manželskou poste¾ou, telefón, TV, rádio, sprcha/WC. Bungalovy ležia
cca 70 m nad hotelom FIS.
Stravovanie: raòajky, obedy, veèere formou bufetových stolov.
Typ izby
10. 01. - 23. 01.
23. 01. - 08. 03.
08. 03. - 02. 04.
06. 04. - 01. 05.
01. 05. - 26. 06.
26. 06. - 13. 09.
13. 09. - 31. 10.
1/1
406
442
382
310
370
412
370
1/2
452
482
422
354
416
448
416
Prístelka
178
196
172
142
160
178
160
Cena zahàòa: prenájom štandard izby/7 nocí, raòajky, denný vstup do Wellness na 3 hod., DPH.
Akcia 7=6 nocí.
Cena nezahàòa: miestny poplatok 1 €/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: deti do 5,99r. bez nároku na lôžko a služby zdarma.
NEW
GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC ***
Poloha: je situovaný v centre Starého Smokovca, 200 m od autobusovej stanice.
Služby, šport, zábava: reštaurácia, Wilson bar, castro Café, konferenèné
miestnosti, Grand Spa ( tepidárium, bazén – 1,25 m, whirlpool, masáže, fínska
sauna, eukalyptová parná sauna, infrasauna), biliard, stolný futbal, detský kútik,
wifi, parkovisko.
Ubytovanie: izby 1/1, 1/2 Štandard – TV/LCD, telefón, minibar, trezor, kúpe¾òa/
sprcha/WC.
Stravovanie: raòajky, obedy, veèere.
Typ izby
10.01. - 23.01.
23.01. - 08.03.
08.03. - 02.04.
06.04. - 01.05.
01.05. - 26.06.
26.06. - 13.09.
13.09. - 31.10.
1/1
531
549
465
435
459
495
459
1/2
594
606
522
492
504
540
504
Prístelka
243
249
219
201
201
213
201
Cena zahàòa: prenájom štandard izby/7 nocí, raòajky, denný vstup do Wellness na 3 hod., DPH.
Akcia 7=6 nocí.
Cena nezahàòa: miestny poplatok 1 €/os./deò (platí sa na mieste), cestovné poistenie (nepovinný poplatok).
Z¾avy: deti do 5,99r. bez nároku na lôžko a služby zdarma.
83
Všeobecné zmluvné podmienky N. I. K. Slovakia spol. s r .o.
Všeobecné zmluvné podmienky úèasti na zájazdoch CK N. I. K. Slovakia, spol. s
r.o. sú obsiahnuté predovšetkým v Obèianskom zákonníku a sú záväzné pre všetky
zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané CK N. I. K.
Slovakia, spol. s r. o. Sú neoddelite¾nou súèasśou zmluvy o obstarávaní zájazdu,
ktorú CK N. I. K. Slovakia, spol. s r. o. uzatvára s objednávate¾om zájazdu. Dobrá a
presná informovanosś o zmluvných podmienkach, o ich rozsahu a obsahu ponúkaných služieb, je hlavným predpokladom spokojnosti zákazníka. Preto Vás žiadame, aby ste sa podrobne zoznámili so Všeobecnými zmluvnými podmienkami
a so všetkými informáciami, uvedenými v našom katalógu a ostatných propagaèných (ponukových) materiáloch. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú Vám tieto
podmienky a informácie známe, súhlasíte s nimi a uznávate ich.
Èlánok I. - Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddelite¾nú súèasś uzavretej zmluvy o
obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou N. I. K. Slovakia, spol. s r. o. so sídlom
Vajnorská 34, 831 03 Bratislava (ïalej len cestovnou kanceláriou) a objednávate¾om a
vzśahujú sa na obstaranie zájazdu organizovaných cestovnou kanceláriou, ktoré ponúka
v katalógu alebo formou osobitných ponukových listov. Vzśahujú sa aj na doobjednané
služby k zájazdu, pokia¾ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.
2. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu
oznámiś zmeny, resp. upresniś údaje uvedené v katalógu. V prípade, že údaje v katalógu
a v zmluve o obstaraní zájazdu sa rozchádzajú, záväznými sú vždy údaje obsiahnuté v
zmluve o obstaraní zájazdu.
Èlánok II. - Vznik zmluvného vzśahu
1. Úèastníkmi zmluvného vzśahu sú:
a) obstarávate¾, Cestovná kancelária N.I.K. Slovakia spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 34,
831 03 Bratislava, IÈO 35735597 (ïalej len cestovná kancelária), ktorá do zmluvného
vzśahu vstupuje vo vlastnom mene prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo
prostredníctvom externých zmluvných predajcov a
b) objednávate¾ (zákazník), ktorým môže byś fyzická alebo právnická osoba.
2. Zmluvný vzśah medzi cestovnou kanceláriou a objednávate¾om vzniká na základe uzavretej
zmluvy o obstaraní zájazdu (ïalej len zmluvy), ktorou sa cestovná kancelária zaväzuje, že
objednávate¾ovi obstará zájazd a objednávate¾ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.
3. Zmluva musí maś písomnú formu a musí byś podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.
V prípade, že sa zmluva uzatvára v èase kratšom ako 7 dní pred zaèatím zájazdu môže
byś zmluva uzavretá aj potvrdením objednávky zaslanej faxom alebo prostredníctvom
internetu.
c)
•
•
d)
e)
f)
g)
h)
2. Základné povinnosti objednávate¾a sú:
a) Poskytnúś cestovnej kancelárii súèinnosś potrebnú k riadnemu zabezpeèeniu a
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Èlánok III. - Platobné podmienky
0. Cestovná kancelária má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v èasti III. zmluvy
ako aj všetkých doobjednaných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím.
1. Cestovná kancelária je oprávnená vyžadovaś pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu
zálohu vo výške 50% ceny zájazdu a prípadne doobjednaných služieb k zájazdu.
Doplatok je objednávate¾ povinný doplatiś najneskôr 30 dní pred zaèatím zájazdu, pokia¾
nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v èase kratšom ako 7 dní pred
zaèatím zájazdu, je objednávate¾ povinný zaplatiś 100% celkovej ceny zájazdu a prípadne
doobjednaných služieb k zájazdu.
2. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávate¾om je cestovná
kancelária oprávnená odstúpiś od zmluvy a požadovaś od objednávate¾a zmluvné pokuty
(stornopoplatky) vo výške urèenej v èlánku VII., ods. 2) týchto všeobecných zmluvných
podmienok. Cestovná kancelária je v prípade odstúpenia od zmluvy povinná vrátiś
objednávate¾ovi bezodkladne doposia¾ uhradenú èasś ceny zájazdu (zálohu) zníženú o
zmluvnú pokutu.
Èlánok IV. - Cena zájazdu
1. Cena zájazdu je cena dohodnutá v zmluve. V cenníku katalógu CK N.I.K. Slovakia sú
2.
a)
b)
c)
3.
4.
uvedené orientaèné ceny, pre ktorých urèenie boli použité ceny obstarávaných služieb
a poplatkov známe v dobe tlaèe katalógu. Prípadné z¾avy z cien zájazdov vyhlasované
cestovnou kanceláriou po podpise zmluvy s objednávate¾om, nezakladajú jeho nárok
na z¾avnenú cenu.
Cestovná kancelária je oprávnená najneskôr 21 dní pred zaèatím zájazdu jednostranným
úkonom zvýšiś cenu v týchto prípadoch:
Pri zmenách cien pohonných hmôt o rozdiel medzi cenou dopravy stanovenou použitím
zvýšených cien pohonných hmôt a cenou dopravy, ktorá je zahrnutá v cene zájazdu;
Pri zvýšení platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných poplatkov,
cestných daní a poplatkov alebo pri ich zavedení o rozdiel medzi zvýšenou cenou
poplatkov a poplatkov zahrnutých v cene zájazdu.
Zmena kurzu slovenskej meny použitého na urèenie ceny zájazdu v priemere o viac ako
5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dòa pred zaèatím zájazdu.
Oznámenie o zvýšení ceny cestovná kancelária odošle objednávate¾ovi najneskôr 21 dní
pred zaèatím zájazdu, inak jej nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
Ak cestovná kancelária bude nútená zmeniś cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené v
odseku 2), môže navrhnúś objednávate¾ovi zmenu zmluvy pod¾a podmienok uvedených v
èlánku VI., ods. 2) týchto všeobecných zmluvných podmienok.
Èlánok V. - Práva a povinnosti objednávate¾a
1. Základné práva objednávate¾a:
a) Právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite.
b) Právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej
kancelárii. CK N.I.K. Slovakia chráni osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade
s normami EU a zákonom è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Spoloènosś prijala urèité technické, organizaèné
a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EU a inými príslušnými právnymi
predpismi SR, vrátane zákona o ochrane osobných údajov. Cie¾om prijatia týchto
84
opatrení je zabezpeèiś ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami
spracúvania.
Právo na dodatoèné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre
objednávate¾a dôležité a sú cestovnej kancelárii známe, najmä:
presnenie údajov uvedených v èasti I. zmluvy o obstaraní zájazdu, ktoré nie sú uvedené
ani v katalógu alebo v ponukovom liste
podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej
kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého úèastníkom je
neplnoletá osoba.
Právo byś bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu
služieb a ceny.
Právo zrušiś svoju úèasś na zájazde odstúpením od zmluvy kedyko¾vek pred zaèatím
zájazdu za podmienok stanovených v èlánku VII. týchto všeobecných zmluvných
podmienok.
Právo na reklamáciu služieb v súlade s èlánkom VIII. týchto všeobecných
zmluvných podmienok.
Právo dostaś spolu s cestovnou zmluvou aj doklady o poistení zájazdu alebo inej forme
ochrany objednávate¾a zájazdu pre prípad úpadku vystavený poisśovòou, ktorý obsahuje
najmä oznaèenie poisśovne, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a
spôsob oznámenia poistnej udalosti.
h)
i)
j)
k)
l)
poskytnutiu zájazdu, ktorý je predmetom zmluvy, najmä úplné, pravdivé a vèasné
vyplnenie potrebných formulárov. V prípade, že cestovná kancelária zabezpeèuje aj víza
— fotografie, pas, formuláre, žiadosti o víza a ïalšie potrebné náležitosti.
Pripojiś splnomocnenie zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o
manželského partnera alebo neplnoleté vlastné dieśa.
Upozorniś vèas na cudziu štátnu príslušnosś spolucestujúceho /spolucestujúcich/.
Zaplatiś v plnom rozsahu a pod¾a èasového harmonogramu cenu zájazdu a preukázaś to
dokladom o zaplatení. Ak zákazník neuhradí cenu zájazdu vèas, cestovná kancelária má
právo postupovaś v súlade s èlánkom III., ods. 3.
Oznámiś cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, svoje
stanovisko k prípadným zmenám podmienok a dohodnutého rozsahu služieb.
Prevziaś od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre èerpanie dohodnutých služieb
(cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie ubytovania
a stravovania - voucher), doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na
poskytnutie ostatných služieb (najmä fakultatívnych výletov) a tieto doklady si vziaś so
sebou na zájazd.
Dostaviś sa v stanovenom termíne na urèené miesto pripravený èerpaś dohodnutý rozsah
služieb. V prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na èerpanie dohodnutých
služieb, dopraviś sa na vlastné náklady a zodpovednosś na miesto zodpovedajúce
èasovému harmonogramu dohodnutých služieb.
Riadiś sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu poèas zájazdu,
dodržiavaś stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho
objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok. Uhradiś prípadnú škodu,
ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku poèas trvania
zájazdu.
Pri zájazdoch do zahranièia maś pri sebe všetky platné cestovné doklady požadované
pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a oèkovací preukaz (ak sú
vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávate¾ poistený. Tieto doklady
je obstarávate¾ povinný si obstaraś sám, pokia¾ mu cestovná kancelária takúto službu
osobitne neponúkla a neposkytla.
Zdržaś sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných úèastníkov
zájazdu.
Bezodkladne nahlásiś zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej
adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre úèely naplnenia zmluvných
záväzkov.
Oznaèiś batožinu menom, priezviskom, adresou, tel. kontaktom, miestom pobytu
(destinácia, hotel príp. apartmán).
Èlánok VI. - Zmeny dohodnutých podmienok a ich právne dôsledky
1. Objednávate¾ môže pred zaèatím zájazdu pod¾a èlánku VII, ods. 4 písomne oznámiś
cestovnej kancelárii, že sa zájazdu namiesto neho resp. spolucestujúceho zúèastní iná
osoba. Oznámenie musí obsahovaś aj vyhlásenie nového objednávate¾a, že súhlasí s
uzatvorenou zmluvou a spåòa dohodnuté podmienky úèasti na zájazde. Dòom doruèenia
oznámenia sa v òom uvedená osoba stáva objednávate¾om. Pôvodný objednávate¾ a nový
objednávate¾ spoloène nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu
nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávate¾a vzniknú.
2. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu údajov uvedených v katalógu a
cenníku, nako¾ko v dobe medzi vydaním katalógu a realizáciou zájazdov môžu nastaś nové
okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdov. O prípadných zmenách
bude cestovná kancelária úèastníkov informovaś v súlade so zákonom è. 281/2001 Zb.,
ktorý túto problematiku upravuje.
3. Ak je cestovná kancelária nútená pred zaèatím zájazdu zmeniś podstatnú podmienku
zmluvy, navrhne objednávate¾ovi zmenu zmluvy. Objednávate¾ má právo rozhodnúś, èi
so zmenou zmluvy súhlasí alebo èi od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút.
Rozhodnutie objednávate¾a musí byś písomne oznámené cestovnej kancelárii v lehote
urèenej cestovnou kanceláriou.
4. Cestovná kancelária si môže u niektorých typov zájazdu vyhradiś právo zrušiś zájazd,
ak je jeho realizácia podmienená dosiahnutím minimálneho poètu úèastníkov. V tých
prípadoch musí objednávate¾ovi v zmluve potvrdiś aj lehotu, v ktorej najneskôr bude
objednávate¾a písomne informovaś o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu
nedosiahnutia minimálneho poètu úèastníkov zájazdu.
5. Cestovná kancelária môže pred zaèatím zájazdu od zmluvy odstúpiś len z dôvodu zrušenia
zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávate¾om, stanovených v zmluve.
6. Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 10 dní pred termínom jeho
zaèatia, objednávate¾ má právo aj na primeranú náhradu škody.
7. Cestovná kancelária sa môže zbaviś zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od
zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani
ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
a. objednávate¾om
b. treśou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu
c. udalosśou, ktorej nebolo možné zabrániś ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v
dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
V prípadoch pod¾a písmena b) a c) je cestovná kancelária povinná poskytnúś objednávate¾ovi
bezodkladne pomoc.
8. Ak odstúpi objednávate¾ od zmluvy pod¾a ods. 2) alebo ak odstúpi cestovná kancelária od
zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho zaèatím má objednávate¾ právo žiadaś, aby
mu cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite,
ktorá zodpovedá službám dohodnutých v pôvodnej zmluve, ak cestovná kancelária môže
takýto zájazd ponúknuś. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutoènené na základe
pôvodnej zmluvy považujú za platby pod¾a novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu
nižšia než uskutoènené platby, je cestovná kancelária povinná tento rozdiel bezodkladne
objednávate¾ovi vrátiś.
9. Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie urèené
zmluvou alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy pod¾a bodu 5), je cestovná
kancelária povinná bezodkladne vrátiś objednávate¾ovi celú sumu, ktorú od neho dostala
na úhradu ceny zájazdu pod¾a zrušenej zmluvy, prièom objednávate¾ nie je povinný
zaplatiś cestovnej kancelárii zmluvné pokuty (stor- nopoplatky). Právo objednávate¾a na
náhradu škody týmto nie je dotknuté.
10. Cestovná kancelária je oprávnená uskutoèniś v priebehu zájazdu operatívne zmeny
programu a poskytovaných služieb, vynútené okolnosśami, ktoré nastanú v priebehu
zájazdu alebo ak zistí, že nebude môcś zabezpeèiś program a služby pod¾a zmluvy.
V každom prípade je povinná urobiś bezodkladne také opatrenia, aby mohol zájazd
pokraèovaś, prièom náhradný program a služby zabezpeèí v rozsahu a kvalite pod¾a
možnosti zhodnej alebo blížiacej sa k dohodnutým podmienkam, ktoré zodpovedajú
zameraniu a charakteru zájazdu.
11. Ak pokraèovanie zájazdu nemožno zabezpeèiś inak ako prostredníctvom služieb nižšej
kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiś objednávate¾ovi
rozdiel, ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. V prípade, že cestovná
kancelária zabezpeèí náhradný program a služby v rovnakej alebo vyššej kvalite (napr.
ubytovanie v hoteli vyššej triedy) sú ïalšie nároky objednávate¾a voèi cestovnej kancelárii
vylúèené.
12. Ak služby odseku 7) nemožno zabezpeèiś alebo ich objednávate¾ neprijme, je
cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiś objednávate¾ovi rozdiel ceny zájazdu.
V prípade, že súèasśou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúś
objednávate¾ovi dopravu späś na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu vrátane
nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Klienti, ktorí cestujú dopravou CK
a nastupujú na rôznych miestach na Slovensku, poèas cesty po Slovensku prestupujú z
jedného autobusu do druhého.
13. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a dôsledky nie sú závislé na konaní
cestovnej kancelárie (vyššia moc) alebo k okolnostiam na strane objednávate¾a, na
základe ktorých úplne alebo èiastoène nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou
kanceláriou zabezpeèené služby, nevzniká mu, pokia¾ nie je dohodnuté ináè, nárok na
úhradu alebo z¾avu z ceny z týchto služieb.
14. V prípade prerušenia zájazdu z dôvodov vyššej moci je cestovná kancelária povinná
uskutoèniś nevyhnutné opatrenia na zabezpeèenie dopravy cestujúcich naspäś.
1.
a.
b.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
4.
5.
Èlánok VII. - Podmienky odstúpenia od zmluvy
objednávate¾om a zmluvné pokuty
Ak uplatní zákazník svoje právo v súlade s èlánkom V., ods. 1 písm. e) a kedyko¾vek pred
zaèatím zájazdu odstúpi od zmluvy, musí splniś nasledovné podmienky:
doruèiś cestovnej kancelárii oznámenie od odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej
forme, prièom deò kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy cestovnej
kancelárii doruèené, je rozhodujúci pre urèenie výšky zmluvnej pokuty (storna)
je povinný zaplatiś zmluvnú pokutu vo výške urèenej v odseku 2), ktorá je odstupòovaná
pod¾a èasu uskutoèneného storna, stanoveného poètom dní pred zaèatím zájazdu.
Ak zákazník odstúpi od zmluvy, musí zaplatiś tieto zmluvné pokuty (stornopoplatky):
pri stornovaní v období viac ako 50 dní pred nástupom na zájazd stornopoplatok èiní
30 €/osoba.
pri stornovaní v období od 50 do 30 dní pred nástupom na zájazd 20% z celkovej sumy
zájazdu
pri stornovaní v období od 30 do15 dní pred nástupom na zájazd 50% z celkovej sumy
zájazdu
pri stornovaní v období od 15 do 7 dní pred nástupom na zájazd 80% z celkovej sumy
zájazdu
pri stornovaní v období od 7 do 0 dní pred nástupom na zájazd 100% z celkovej sumy
zájazdu
pri nedostavení sa v deò odchodu na urèené miesto 100% z celkovej sumy zájazdu.
Celková suma zájazdu je dohodnutá cena zájazdu v zmluve o obstaraní zájazdu. K tejto
cene za nezapoèítava cestovné poistenie. Pri urèení poètu dní pred zaèatím zájazdu pre
výpoèet stornopoplatkov sa do stanoveného poètu dní zapoèítava aj deò, v ktorom bolo
cestovnej kancelárii storno doruèené a nezapoèítava sa deò zaèiatku (odletu, odchodu,
èi nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve. Pri storne jednej osoby v 2-lôžkovej
izbe je povinná spolubývajúca osoba doplatiś prípadný príplatok za 1-lôžkovú izbu.
Rovnako sa postupuje aj pri obsadení apartmánov, bungalovov nižším poètom osôb.
Ak sa objednávate¾ nedostaví na zájazd alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného
prostriedku alebo poèas zájazdu z vlastnej viny neèerpá niektoré z dohodnutých a
zaplatených služieb, nemá nárok na finanènú ani inú kompenzáciu za neèerpané
služby.
V prípade zmeny mena objednávate¾a resp. spolucestujúcej osoby (spolucestujúcich
osôb) pod¾a èlánku VI., ods. 1) týchto všeobecných zmluvných podmienok úètuje CK
poplatok 30 €/osoba.
V prípade zmeny termínu pobytu, samostatnej obojsmernej príp. jednosmernej dopravy
a ubytovania úètuje CK poplatok 30 €/osoba. Zmena je možná až po dohode s CK a
následnom potvrdení uvedenej zmeny ubytovate¾om. V prípade, že ubytovate¾ zmenu
nepotvrdí a objednávate¾ jeho rozhodnutie neakceptuje, postupuje sa pod¾a stornovacích
podmienok bod 2.
6. Pri stornovaní objednávky samostatnej obojsmernej alebo jednosmernej dopravy 10
a viac dní pred odchodom úètuje CK poplatok 20 €/os. Pri stornovaní samostatnej
obojsmernej alebo jednosmernej dopravy 3 - 10 dní pred odchodom úètuje CK poplatok
30 €/os. Pri stornovaní samostatnej obojsmernej alebo jednosmernej dopravy menej
ako 3 dni pred odchodom úètuje CK stornopoplatok vo výške 100 % z celkovej sumy
dopravy.
Èlánok VIII. – Zodpovednosś cestovnej kancelárie a reklamácie
1. Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovaś
2.
3.
4.
5.
6.
7.
objednávate¾a o všetkých skutoènostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v
zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu maś vplyv na rozhodnutie objednávate¾a o kúpu
zájazdu.
Cestovná kancelária nie je povinná poskytnúś objednávate¾ovi plnenia nad rámec
vopred potvrdených a zaplatených služieb.
Cestovná kancelária je povinná maś uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu na základe
ktorej vzniká objednávate¾ovi právo na plnenie v prípadoch úpadku CK.
Objednávate¾ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne
na mieste pobytu, a to u dodávate¾a služby alebo u povereného zástupcu cestovnej
kancelárie, oprávneného prijímaś a vybavovaś reklamácie, ktorého meno, miesto pobytu
alebo kontaktnú adresu je cestovná kancelária povinná oznámiś najneskôr sedem dní
pred zaèatím zájazdu. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiś písomný záznam v
spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. Ak opomenie objednávate¾ z vlastnej
viny poukázaś na nedostatok vèas alebo neposkytne potrebnú súèinnosś pri vybavení
reklamácie a pri vystavení reklamaèného protokolu, neskoršie a nedoložené reklamácie
nebude môcś cestovná kancelária riadne vybavovaś.
Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a vèas,
musí objednávate¾ uplatniś svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne,
najneskôr však do troch mesiacov od skonèenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd
neuskutoènil, odo dòa, keï sa mal zájazd skonèiś pod¾a zmluvy, inak právo zaniká. Na
uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávate¾ predloží písomný záznam
urobený pod¾a odseku 2.
Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou
agentúrou, platia lehoty pod¾a odseku 3., ak si objednávate¾ uplatnil svoje práva v
sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre.
Cestovná kancelária neruèí za úroveò služieb, ktoré si zákazník objedná poèas zájazdu
na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u iného poskytovate¾a služieb nad rámec
zmluvne dohodnutých služieb.
Èlánok IX. - Povinné zmluvné poistenie zájazdu
1. Cestovná kancelária má uzatvorenú zmluvu s poisśovòou, ktorej názov je uvedený
v zmluve, na základe ktorej vzniká objednávate¾ovi právo na plnenie v prípade, keï
cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku
a. neposkytne objednávate¾ovi dopravu z miest pobytu v zahranièí do miesta plánovaného
skonèenia zájazdu alebo do SR, ak je táto doprava súèasśou zájazdu,
b. nevráti objednávate¾ovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd
neuskutoènil,
c. nevráti objednávate¾ovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou èiastoène
poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba z èasti.
2. Nároky objednávate¾a, ktoré mu vznikli voèi cestovnej kancelárii v dôsledku neplnenia
zmluvy, prechádzajú na poisśovòu, a to len do výšky, ktoré mu poisśovòa poskytla.
3. Poistné plnenie poskytne poisśovòa ihneï po overení pravdivosti oznámenia poistnej
udalosti, najneskôr do 24 hodín.
Èlánok X. - Cestovné poistenie objednávate¾a
1. Cestovná kancelária ponúka a odporúèa objednávate¾ovi uzatvoriś cestovné poistenie,
ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosti za škodu,
storno zájazdu a pod.), spojené s úèasśou na zájazde.
2. Poistná zmluva, uzatvorená pre krytie rizík v zmysle ods. 2) vzniká medzi objednávate¾om a príslušnou poisśovòou. V prípade vzniku poistnej udalosti poskytuje cestovná
kancelária len nevyhnutnú súèinnosś, nehradí poplatky za lekárske ošetrenie ani ïalšie
úkony, nemôže sa vyjadrovaś k výške nárokov objednávate¾a na úhradu nákladov, súvisiacich s poistnou udalosśou, ani k podmienkam vzniku poistnej udalosti.
Èlánok XI. — Závereèné ustanovenia
1. Platnosś týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzśahuje na zájazdy a služby
poskytované cestovnou kanceláriou N.I.K. Slovakia spol. s r.o. len vtedy, ak nie je
cestovnou kanceláriou stanovený èi vopred s objednávate¾om dohodnutý rozsah
vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.
2. Objednávate¾ potvrdzuje podpisom zmluvy, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky
známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
3. Objednávate¾ potvrdzuje podpisom zmluvy svoj súhlas s tým, aby cestovná kancelária spracovávala osobné údaje za úèelom ponúkania služieb poskytovaných a
sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a pre akviziènú èinnosś. Objednávate¾
zároveò vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliś súhlas aj na
spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byś sprístupnené iba zamestnancom cestovnej kancelárie a ïalej
osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpeèované cestovnou kanceláriou ponúkaś a
poskytovaś.
4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku cestovnej kancelárie o
službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym
v dobe ich tlaèe a cestovná kancelária si vyhradzuje právo ich zmeny do doby
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávate¾om.
85
86
Download

Katalóg 2015 - Nik Slovakia