Meno:
Priezvisko:
Test z matematiky
Celoslovenské testovanie
žiakov 9. roèníka ZŠ
T9-2012
Milí žiaci,
máte pred sebou test z matematiky. Test obsahuje 20 testových úloh.
Každá správna odpoveï bude hodnotená 1 bodom. Hodnotené budú len odpovede správne
zapísané v odpoveïovom hárku k testu. Pri 01. – 10. úlohe napíšte do príslušných políèok
konkrétny èíselný výsledok. Pri 11. – 20. úlohe vyznaète jednu zo štyroch možných odpovedí
A, B, C, D. Každú úlohu si pozorne preèítajte. Na vypracovanie testu máte urèený èas 70 minút.
Prajeme vám ve¾a úspechov.
Testová forma:
Kontrolné èíslo:
A
3160
© NÚCEM, Bratislava 2012
Vyhlásenie o autorstve
Toto dielo a jeho obsah (vrátane grafickej úpravy a usporiadania) je chránené autorským právom
pod¾a zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Nosite¾om majetkových práv k autorskému dielu je Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania, ktorý je oprávnený vykonáva tie majetkové práva k dielu,ktoré sú vyhradené.
Na každé použitie tohto diela, najmä na vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné prezentovanie
a rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajomalebo inou formou prevodu
vlastnickeho práva a spracovanie diela je potrebný písomný súhlas NÚCEM-u.
Akéko¾vek použitie diela bez súhlasu NÚCEM-u môže ma za následok postihnutie
obèianskoprávnou alebo trestoprávnou cestou, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú nosite¾ovi
majetkových práv alebo autorovi v zmysle ustanovení Obèianskehozákonníka a Trestného zákona,
prípadne uplatnenie iných práv NÚCEM-u vyplývajúcich mu z autorského zákona a iných právnych
predpisov.
01. Na obrázku je obdåžnik ABCD rozdelený na zhodné štvorce. Ko¾ko percent obsahu obdåžnika
ABCD je vyfarbených sivou farbou?
D
C
A
B
02. Poèítaèová zostava má ve¾koobchodnú cenu 1200 eur. Maloobchodná cena je o 20 % vyššia
ako ve¾koobchodná cena. Vypoèítajte maloobchodnú cenu poèítaèovej zostavy v eurách.
03. Vypoèítajte ve¾kos vnútorného uhla
v stupòoch. (Obrázok je len ilustraèný.)
g
v trojuholníku ABC na obrázku. Ve¾kos uhla uveïte
C
g
110°
48°
A
2
B
© NÚCEM, Bratislava 2012
A
04. Z každého rohu ve¾kej kocky s dåžkou hrany 10 cm bola vyrezaná malá kocka s dåžkou hrany
2 cm. Ko¾ko cm3 malo teleso, ktoré zostalo z ve¾kej kocky po vyrezaní malých kociek?
(Obrázok je len ilustraèný.)
05. Obytný dom má tri vchody oèíslované nepárnymi èíslami, idúcimi bezprostredne za sebou.
Súèet dvoch èísel na krajných vchodoch je 50. Vypoèítajte najväèšie z týchto troch èísel.
1
3
kg, kg a 250 g. Ko¾ko vážili
5
4
všetky štyri balíky spolu? Výsledok uveïte v kilogramoch a zapíšte ho v tvare desatinného èísla.
06. Kuriér priniesol do firmy štyri balíky, ktoré mali hmotnos 3,5 kg, 2
A
Test z matematiky
3
07. Na konci školského roka vyhodnotili v škole zber papiera na 2. stupni ZŠ za obidva polroky.
Zistite pomocou grafu, o ko¾ko kilogramov papiera viac nazbierali v druhom polroku žiaci
8. roèníka ako nazbierali v druhom polroku žiaci 7. roèníka.
9. roèník
8. roèník
I. polrok
7. roèník
II. polrok
6. roèník
5. roèník
0
50
100
150
200
poèet kilogramov
08. Do pizzerie prišlo 30 futbalistov. Práve prebiehala akcia na objednávku pizze: „Ak si objednáte
2 pizze, tretiu dostanete zadarmo“. Futbalisti si objednali to¾ko pízz, aby sa každému ušla 1
pizza. Za ko¾ko pízz zaplatili, ak využili podmienky akcie?
4
© NÚCEM, Bratislava 2012
A
09. Ko¾ko rôznych trojciferných èísel delite¾ných piatimi môžeme vytvori z èíslic 2, 4, 5?
Èíslice sa vo vytvorenom èísle môžu opakova.
V záhrade sa bude okolo bazéna v tvare kvádra
dlaždicami vyklada chodník široký 1 meter.
Na obrázku je chodník znázornený sivou farbou. Rozmery
dna bazéna sú 8,5 metra a 6 metrov. Výška stien bazéna je
2 metre.
K zadaniu BAZÉN sa vzahujú úlohy è. 10 a 11.
1m
Zadanie: BAZÉN
1m
Bazén
6m
8,5 m
10. Ko¾ko m2 chodníka sa bude vyklada dlaždicami?
11. V bazéne je 86,7 m3 vody. Voda v bazéne siaha do výšky:
A
A
1,9 m
B
1,8 m
C
1,7 m
D
1,6 m
Test z matematiky
5
Zadanie: HYPERMARKET
Vo vybraných oddeleniach hypermarketu zaznamenali v jednotlivých týždòoch poèas mesiaca
február 2011 nasledovnú tržbu:
Týždeò
1. týždeò
2. týždeò
3. týždeò
4. týždeò
Spolu:
Drogéria
19 602 €
17 926 €
21 322 €
24 648 €
83 498 €
Elektronika
26 666 €
29 312 €
33 009 €
18 324 €
107 311 €
Domáce potreby
17 992 €
15 444 €
18 112 €
16 027 €
67 575 €
K zadaniu HYPERMARKET sa vzahujú úlohy è. 12 a 13.
12. Zistite, v ktorom týždni bol rozdiel medzi tržbou v oddelení drogérie a tržbou v oddelení
elektroniky najväèší. Ko¾ko eur predstavoval tento rozdiel?
A
v 2. týždni, rozdiel bol 11 386 €
B
v 3. týždni, rozdiel bol 54 331 €
C
v 3. týždni, rozdiel bol 11 687 €
D
v 4. týždni, rozdiel bol 23 813 €
13. Ko¾ko eur bola priemerná denná tržba v mesiaci február 2011 v oddelení domácich potrieb, ak sa
predávalo 6 dní v každom zo štyroch týždòov? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.
6
A
2 413,4
B
2 815,6
C
11 262,5
D
16 893,8
© NÚCEM, Bratislava 2012
A
14. Ktorý z èíselných výrazov má najväèšiu hodnotu?
A
(5 – 3)·4:2+1
B
5 – 3·4:2+1
C
5 – 3·4:(2+1)
D
(5 – 3·4):2+1
15. Súèet výrazov 2x·(3x – 4) a 6x·(3 – 5x) sa rovná:
A
– 24x2+10x
B
– 36x2+10x
C
– 30x2+10x
D
– 24x2–10x
16. Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y :
3x – 4y = 12
– x + 3y = 1
Súèet x + y sa rovná:
A
A
15
B
11
C
9
D
5
Test z matematiky
7
17. Janko, Karol a Martin si rozdelili peniaze z brigády v pomere 2 : 4 : 3. Najviac dostal Karol,
a to 12,60 eur. Janko a Martin spolu dostali:
A
28,35 €
B
21,00 €
C
18,90 €
D
15,75 €
18. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 4,5 cm, va = 3 cm, uhol á = 60°.
Odmerajte dåžku strany b. Pre túto dåžku platí:
A
B
C
D
8
© NÚCEM, Bratislava 2012
A
19. Na obrázku je kváder s podstavou s rozmermi 12 cm a 5 cm a výškou 4 cm. Stolár tento
kváder rozrezal (ako vidno na obrázku) na dva zhodné trojboké hranoly s podstavami v tvare
pravouhlého trojuholníka. Stolár vytvorené hranoly natrel farbou. Vypoèítajte povrch jedného
z týchto dvoch trojbokých hranolov. (Obrázok je len ilustraèný.)
A
120 cm2
B
128 cm2
C
180 cm2
D
176 cm2
4 cm
5 cm
12 cm
20. Výraz x2 + 2x – 1 má pre x = – 3 hodnotu:
A
– 16
B
–4
C
14
D
2
KONIEC TESTU
A
Test z matematiky
9
Preh¾ad vzahov a jednotiek
Jednotky dåžky
mm, cm, dm, m, km
Pravouhlý trojuholník
B
Jednotky obsahu
mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2
c2 = a2 + b2 (Pytagorova veta)
c
a
Jednotky objemu
mm3, cm3, dm3, m3, km3
C
Ved¾ajšie jednotky objemu
ml, cl, dl, l, hl
S=
A
b
a·b
2
o=a+b+c
Algebrické výrazy
a2 – b2 = (a – b) · (a + b)
Jednotky èasu
s, min, h, deò, rok
(a – b)2 = a2 – 2 · a · b + b2
Jednotky hmotnosti
mg, g, kg, t
(a + b)2 = a2 + 2 · a · b + b2
Obvody a obsahy rovinných útvarov
D
Štvorec
C
o = 4·a
S=a
D
Obdåžnik
C
o = 2 · (a + b)
a
2
b
S = a·b
a
A
Kosoštvorec
D
o = 4·a
Kosodåžnik
C
va
a
A
B
D
S = a · va
C
vb
o = 2 · (a + b)
a
B
va
b
S = a · va = b · vb
a
A
Kruh
K
Lichobežník
C
a
A
B
D
C
Trojuholník
C
c
r
d
A
d
B
S
S = ð·r2
a
o=a+b+c+d,
a
b
va vc
A
o = 2·ð·r
vb
b
v
B
S=
B
(a + c) · v
2
A
c
B
o=a+b+c
a · va b · vb c · vc
S=
=
=
2
2
2
Objemy a povrchy telies
Kváder
H
G
E
Kocka
Hranol
H
F
c
H
G
E
F
G
E
a
F
V = Sp · v
D
D
C
b
A
a
a
A
a
D
S = 2 · Sp + Spl
B
A
C
B
B
V = a·b·c
S = 2 · (a · b + b · c + a · c)
10
C
V = a3
S = 6 · a2
© NÚCEM, Bratislava 2012
Sp - obsah podstavy
Spl - obsah pl᚝a
A
Download

Test z matematiky