Mám rakovinu
Ako to povedaĢ svojmu dieĢaĢu?
Rady pre rodiča postihnutého rakovinou
Originál: J´ai un cancer: Comment en parler à mon enfant?
Autor: Barbara Strehler – Kamphausen, dipl. psychologiþka
z Luxemburskej nadácie proti rakovine.
Preložil a upravil: MUDr. Jozef MaĢoška, CSc.
Vydáva: Liga proti rakovine SR s láskavým súhlasom
Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer 209,
route d´Arlon, L-1150 Luxembourg, fl[email protected],
www.cancer.lu
Tlaþ: KOMPRINT, spol. s r.o.
Borinská 8, 841 03 Bratislava
Liga proti rakovine SR, 2011 (2. vydanie)
ISBN 978-80-89201-46-4
EAN 9788089201464
Mám rakovinu
Ako to povedaĢ svojmu dieĢaĢu?
Rady pre rodiþa postihnutého rakovinou
Liga proti rakovine, SR
3
Obsah:
Predhovor
5
Najþastejšie kladené otázky
6
Mám povedaĢ svojmu dieĢaĢu, že mám rakovinu?
6
Kto sa má rozprávaĢ s dieĢaĢom?
7
Kedy je vhodná chvíĐa na takýto rozhovor?
8
Znesie moje dieĢa, keć budem poþas rozhovoru plakaĢ?
8
ýo odpovedaĢ na najĢažšiu otázku?
9
Ktoré iné otázky môžu zaujímaĢ moje dieĢa?
10
ýo môžem povedaĢ svojmu dieĢaĢu?
10
Rozhovor vedený s ohĐadom na vek dieĢaĢa
11
DieĢa vo veku 1-2 rokov
11
DieĢa vo veku 3-6 rokov
12
DieĢa vo veku 7-12 rokov
12
Mladiství od 13 rokov
13
ýo iné treba urobiĢ
14
Závery
14
Preventívne onkologické prehliadky
15
Informácie o Lige proti rakovine
16
Informácie o Centre pomoci
16
Poboþky a kluby Ligy proti rakovine
20
4
Predhovor
Na Slovensku je roþne registrovaných takmer 25 000 nových prípadov
rakoviny. Diagnóza tejto choroby je šokom nielen pre postihnutú osobu,
ale aj pre celú rodinu. Pre chorú osobu a jej blízkych sú nasledujúce mesiace obdobím strachu a pochybností.
Mnohí chorí sú matkami alebo otcami detí alebo mladistvých a trápi ich
veĐa otázok:
³ Ako oznámiĢ túto správu svojmu dieĢaĢu?
³ Nie je lepšie zamlþaĢ mu pravdu?
³ Nechcem, aby moje dieĢa bolo mojou chorobou rozrušené. ýo mám
robiĢ?
Touto brožúrkou, ktorú sme s láskavým zvolením Luxemburskej nadácie proti rakovine použili a upravili, by sme chceli pomôcĢ rodiþom detí
a mladistvých riešiĢ ich spoloþný problém a sprevádzaĢ ich v priebehu
ich choroby a lieþby. Situácia nie je Đahká, najĢažšie obdobie je najmä
v prvých týždĖoch po zistení diagnózy. Naším cieĐom je preto daĢ rodiþom rady, ako toto poþiatoþné obdobie prekonaĢ.
Táto brožúrka prináša niekoĐko rád, ktoré sú urþené nielen rodiþom, ale
i starým rodiþom, priateĐom rodiny a uþiteĐom. I pre nich je dôležité vedieĢ, ako sa správaĢ k dieĢaĢu chorého rodiþa, aby mohlo lepšie zvládaĢ
Ģažkú situáciu v rodine. Možno sa Vám bude zdaĢ, že niektoré z týchto
rád sú v našej spoloþnosti, ktorá má ešte niekedy na rakovinu zvláštne
názory, neprimerané a nie celkom vhodné. Skúsenosti z iných krajín však
ukazujú, že takýmto problémom sa nedá vyhýbaĢ a že navrhované riešenia sa osvedþujú.
Je však zrejmé, že táto brožúrka nemôže odpovedaĢ na všetky otázky.
Neváhajte preto obrátiĢ sa na Centrum pomoci Ligy proti rakovine, kde
Vám môžu poradiĢ odborníci.
5
Najþastejšie kladené otázky
Rakovina môže postihnúĢ mužov þi ženy, otcov i matky v plnej životnej
sile v každom veku. Zrazu je život celej rodiny narušený. SkutoþnosĢ,
že dnes už je stále viacej prípadov rakoviny úspešne lieþených i vylieþených, na tom niþ nemení.
Ak máte deti, diagnóza Vašej choroby Vás stavia pred mnoho problémov. Najskôr musíte Vy i so svojím partnerom zvládnuĢ šok z tejto správy. V rovnakom þase stojí ale pred Vami otázka, aký postoj zaujaĢ voþi
svojim deĢom:
³ ýo je potrebné im povedaĢ?
³ Kto im to oznámi?
³ Aký je najvhodnejší þas sa o tom porozprávaĢ?
Možno si kladiete otázku, þi je ozaj vhodné informovaĢ deti o Vašej chorobe. Je treba vysloviĢ slovo rakovina? Nebolo by lepšie vyhnúĢ sa tomu,
aby sa dieĢa neznepokojovalo, najmä ak je veĐmi malé?
V prvej þasti tejto brožúrky nájdete kĐúþové informácie týkajúce sa oznámenia choroby Vášmu dieĢaĢu. V druhej þasti sa hovorí o chápaní a vedomostiach detí v súvislosti s ich vekom.
Mám povedaĢ svojmu dieĢaĢu, že mám rakovinu?
Áno, a to z viacerých dôvodov. Je prakticky nemožné utajiĢ chorobu vo
vnútri rodiny. DieĢa rýchlo pocíti, že nieþo nie je v poriadku. Úzkostlivé
pohĐady medzi rodiþmi, rýchle prerušenie telefonického rozhovoru, i zaþervenané oþi od plaþu naznaþujú i veĐmi malým deĢom, že sa nieþo deje
a že ich rodiþia sú znepokojení a ustrašení. DieĢa ponechané v nevedomosti si predstavuje potom katastrofické scenáre, ktoré môžu byĢ oveĐa
traumatizujúcejšie ako jasná informácia (primeraná veku dieĢaĢa). Preto
sa odporúþa, aby sa s dieĢaĢom o chorobe rozprávalo, lebo ono potrebuje vedieĢ, þo sa v rodine deje. Ak je z toho vylúþené, môže to viesĢ
6
k pocitu osamelosti. Neváhajte vysloviĢ slovo rakovina, dnes už to nie je tabu. Vylúþite
tak rôzne nedorozumenia a vytvoríte jasnú
situáciu. Ak však k tomuto názvu zhubnej
choroby máte stále urþité výhrady, môžete
to nahradiĢ iným výrazom (nádor, onkologická choroba).
Kto sa má rozprávaĢ s dieĢaĢom?
Závisí to od situácie v rodine. Ideálne je ak je dieĢa informované obidvomi rodiþmi. Získa tak dôveru, že sa mu nechce niþ utajiĢ. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, nasledujúce otázky Vám môžu pomôcĢ pri
hĐadaní vhodnej osoby:
³ S kým sa dieĢa najradšej rozpráva o svojich problémoch alebo pocitoch?
³ Na koho sa obracia, keć je nešĢastné?
³ Kto z þlenov rodiny sa cíti byĢ spôsobilý rozprávaĢ sa s dieĢaĢom
o chorobe?
Tu nejde iba o jednoduchú informáciu, ale aj o prejav lásky, podpory
a dôvery, ktoré treba voþi dieĢaĢu preukázaĢ. Musí maĢ istotu, že v Ģažkej skúške nebude ponechané v osamelosti a že rodina drží spolu.
Pripravte si starostlivo svoj rozhovor. Poraćte sa prípadne so špecialistom v psychoonkológii alebo s Vaším detským lekárom, ktorí by Vám
mohli poradiĢ a mohli by byĢ aj pri rozhovore s dieĢaĢom a na niektoré
otázky dieĢaĢa sami by sami mohli odpovedaĢ.
7
Kedy je vhodná chvíĐa pre takýto rozhovor?
Treba si zvoliĢ vhodný þas po prekonaní vlastnej traumy spôsobenej
oznámením diagnózy. Keć sa cítite byĢ pripravení, zvoĐte si takú chvíĐu
keć sa môžete rozprávaĢ s dieĢaĢom bez vlastného rozrušenia. Rozhovor
by sa mal odohrávaĢ v pokojnom prostredí a poþas dĖa, aby sa dieĢa staþilo pred spaním upokojiĢ.
Ak sú pri rozhovore prítomné i iné osoby, dohodnite sa predom, ako budete správu formulovaĢ. Musíte sa zhodnúĢ v zásadných bodoch, aby sa
dieĢa zbytoþne nevzrušovalo.
Rozhovor neodkladajte, pretože
strach dieĢaĢa by sa mohol þasom
len zväþšovaĢ. Nezabúdajte, že dieĢa ponechané v nevedomosti skúša
všetkými prostriedkami nájsĢ vysvetlenie situácie, ktorá mu spôsobuje strach.
Znesie moje dieĢa, keć budem poþas rozhovoru
plakaĢ?
Je to normálne, ak by ste mali poþas rozhovoru slzy v oþiach. Situáciu
však nedramatizujte, ale vysvetlite dieĢaĢu, že Vaše slzy sú vyjadrením
Vašich pocitov a že je to úplne normálne, keć takto vyjadrujete smútok,
hnev alebo strach, a že aj dieĢa samo môže daĢ takto priebeh svojim pocitom.
Treba však nájsĢ urþitú rovnováhu. Prežívajte svoje pocity s dieĢaĢom,
ale nedávajte prejavu svojho strachu a slzám voĐný priebeh. Vaše dieĢa
by nemuselo takúto situáciu zniesĢ. Nájdite si pre rozhovor niekoho, kto
môže byĢ poþas choroby Vaším sprievodcom a cennou oporou nielen pre
Vás, ale i pre Vaše dieĢa.
8
ýo odpovedaĢ na najĢažšiu otázku?
„Zomrieš?“
To je otázka, ktorá deti konfrontované s chorobou jedného z rodiþov, najväþšmi trápi. Ovplyvnené médiami sú to najmä mladiství, ktorí podobne
ako mnohí dospelí spájajú þasto rakovinu so smrĢou, s utrpením a fyzickou bolesĢou. Môžete ich upokojiĢ vysvetlením, že dnes už je vćaka
úspešnej lieþbe možnosĢ uzdravenia. DieĢa sa þasto upokojí poznaním,
že všetci, ktorí sa starajú o chorého rodiþa (lekári, ošetrujúci personál,
iní), i samotný chorý urobí všetko, aby sa choroba vylieþila, a to mu dáva
istotu.
Ak uzdravenie nie je možné, staršie deti sú schopné pochopiĢ, že sú aj
choroby, ktoré sa nedajú úplne vylieþiĢ, ale dá sa s nimi žiĢ. Vedia, že
priebeh mnohých chorôb možno uĐahþiĢ podávaním liekov a celkovou
starostlivosĢou. Odpovedajte otvorene na otázky. Ak svoje dieĢa ubezpeþíte, že ho budete vždy
informovaĢ a rozprávaĢ sa s ním, kedy
bude chcieĢ, upokojíte ho. To platí i vtedy,
keć choroba pokraþuje
a smrĢ je nevyhnutná.
Rozhovor musí pokraþovaĢ, aby dieĢa malo
možnosĢ pripraviĢ sa
na smrĢ svojho otca
alebo matky. Niekedy
už dospelí Đudia trpia
celý život, že sa ako
deti nemohli rozlúþiĢ
so svojimi rodiþmi,
pretože sa pred nimi až
do konca zamlþovala
pravda.
9
Ktoré iné otázky môžu zaujímaĢ moje dieĢa?
„Je rakovina nákazlivá?“
Mnoho detí si kladie túto otázku. Treba ich ubezpeþiĢ, že táto choroba sa
neprenáša z jednej osoby na druhú.
Niektoré deti pociĢujú akúsi vinu a sú presvedþené, že ich matka ochorela
preto, že neboli poslušné, alebo že ich otec sa neuzdravuje preto, lebo nemajú najlepšie známky v škole. Sú to najmä dievþatá, ktoré si vysvetĐujú
chorobu blízkeho ako dôsledok svojho správania. Ak Vaše dieĢa vyjadrí
takéto myšlienky, treba mu dôrazne povedaĢ, že to v žiadnom prípade nie
je pravda.
Mladiství chcú þasto vedieĢ, þi je rakovina dediþná a þi nie je riziko, že
na túto chorobu môžu aj oni ochorieĢ. Tieto obavy sa môžu sústrećovaĢ
najmä na oblasti tela sexuálneho významu. Ak u Vášho dieĢaĢa vznikne
strach alebo mánia ( napr. ak si Vaša dcéra sleduje neprestajne svoje prsníky), neváhajte s konzultáciou u odborníka.
ýo môžem povedaĢ svojmu dieĢaĢu?
Informácia, ktorú svojmu dieĢaĢu podávate, závisí od jeho veku a jeho
intelektuálnej zrelosti.
Vždy platí pravidlo, že rozhovor musí byĢ otvorený, úprimný a podložený láskou.
Na nasledujúcich stránkach Vám chceme poskytnúĢ urþité vodidlo, podĐa ktorého môžete zistiĢ, þi je Vaše dieĢa schopné vzhĐadom na svoj vek
pochopiĢ, o þo ide, s poukázaním na niektoré zvláštnosti.
10
Rozhovor vedený s ohĐadom na vek dieĢaĢa
DieĢa vo veku 1 – 2 rokov
Deti v tomto veku nie
sú schopné chápaĢ závažnosĢ choroby. Môžu
však vnímaĢ zmeny
v rodinnej klíme, lebo
sú schopné rozpoznaĢ
emócie osôb, ktoré ich
obklopujú. Je známe,
že aj batoĐatá sú citlivé
na stres a strach rodiþov
a reagujú plaþom a nespavosĢou.
Doþasné odlúþenie malého dieĢaĢa od jeho otca
alebo matky, spôsobené
ich pobytom v nemocnici, je pre malé dieĢa najĢažším zážitkom. DieĢa
musí maĢ možnosĢ ich
navštíviĢ, aby sa kontakt
s nimi zachoval. Treba
si pamätaĢ, že þím budete pokojnejší, tým bude
pokojnejšie aj Vaše dieĢa. Mnoho detí našĢastie
znáša situáciu, ktorá
znepokojuje dospelých,
bez záĢaže.
11
DieĢa vo veku od 3 – 6 rokov
V tomto veku deti už vedia lepšie pochopiĢ, þo je to choroba, lebo už
samo prekonalo nejaké zdravotné problémy. Spájajú chorobu s urþitou
situáciou (musí ležaĢ v posteli) a tiež vedia, že chorobu nieþo spôsobilo
alebo si ju zapríþinili samy. Pre ne staþí, že musia dodržiavaĢ odporúþania lekára a braĢ lieky, aby sa uzdravili.
DieĢa v tomto veku by bolo preĢažené podrobnými informáciami, detailmi rizika alebo prognózou uzdravenia. Rozprávajte sa s ním jednoduchými slovami, povedzte, þo sa v rodine zmení. Odpovedajte na jeho
otázky, ale nezabúdajte, že jeho schopnosĢ sústredenia neprekraþuje 5 až
15 minút.
ýo dieĢa najviac rozrušuje, to sú poþetné zmeny v jeho dennom poriadku.
Pomôžete mu, ak sa postaráte, aby malo zachovaný pokojný a pravidelný
priebeh denného života.
DieĢa od 7 do 12 rokov
Od siedmich rokov majú už deti vyvinuté chápanie a chcú maĢ informácie. Knihy a brožúry
prispôsobené ich veku im môžu pomôcĢ lepšie
pochopiĢ, þo je to rakovina.
Z emocionálneho hĐadiska deti už chápu závažnosĢ situácie i hrozbu choroby. Reagujú þasto
zlými školskými výsledkami. Je to zapríþinené
konfrontáciou dieĢaĢa s Ģažkou situáciou, ktorá
však nesmie byĢ dramatizovaná. Zlé výsledky
v škole bývajú iba doþasné. Ak sa však nezlepšia, dieĢa pravdepodobne potrebuje pomoc od
psychológa. Jedna alebo viaceré konzultácie za
prítomnosti rodiny môžu priniesĢ úspech. Nikdy by nemal byĢ vyvolaný
tlak na dieĢa, že jeho školské výsledky by mohli maĢ zlý vplyv na priebeh
choroby rodiþa. V žiadnom prípade nie je vhodné použiĢ tvrdenie: „Ja sa
rýchlejšie uzdravím, ak sa tvoje školské výsledky zlepšia“.
12
Mladiství od 13 rokov
Mladiství pochopia þasto veĐmi rýchlo, že v rodine nieþo neharmonizuje.
Bývajú však niekedy takí zaujatí svojimi vlastnými problémami alebo
nejakými konfliktmi v rodine, že nechcú klásĢ otázky.
Je preto na Vás nájsĢ si þas na rozhovor s mladistvým. Povedzte mu, že
s ním potrebujete hovoriĢ o probléme, ktorý sa týka celej rodiny. Musíte
predpokladaĢ, že mladiství majú už
znalosti o rakovine týkajúce sa celej
populácie. Vo Vašom prípade potrebujú však dodatoþné informácie a vysvetlenie o priebehu a lieþbe.
Pri rozhovore netreba zabúdaĢ, že
mladiství mnohému rozumejú (alebo
sa tvária, že rozumejú), ale nemajú ešte psychickú odolnosĢ a emocionálnu zrelosĢ dospelého. Neklaćte preto na nich bremeno svojho vlastného
strachu a obáv, pretože nemajú ešte schopnosĢ sa tomu brániĢ.
Ak Vaše dieĢa trávi veĐa þasu na internete, hĐadá pravdepodobne informácie o chorobe. To môže byĢ nebezpeþné. VeĐmi detailné alebo zavádzajúce informácie môžu vyvolaĢ strach a paniku. VyhĐadávajte preto
þasté rozhovory s mladistvým a rozprávajte sa s ním o otázkach, ktoré
ho znepokojujú.
ýo iné treba urobiĢ?
Informujte uþiteĐov svojho dieĢaĢa o svojej chorobe a o priebehu lieþby.
Lepšie pochopia jeho emocionálny stav a jeho prípadné reakcie a môžu
sa staĢ Vaším dobrým spojencom pri pomoci dieĢaĢu, ktoré musí prejsĢ
Ģažkou skúškou.
13
Závery
Citlivý a úprimný rozhovor je najlepšou cestou, ako môžete pomôcĢ svojmu dieĢaĢu zvládnuĢ túto Ģažkú situáciu.
Neváhajte požiadaĢ o pomoc odborníkov, ak:
³ neviete, ako pristúpiĢ k rozhovoru so svojím dieĢaĢom,
³ potrebujete informácie,
³ reakcia Vášho dieĢaĢa Vás znepokojuje.
Správa, že máte Vy alebo niekto Váš blízky rakovinu, môže byĢ zniþujúca. Zrazu ste sa ocitli v novej situácii, ktorá mení celý Váš život. Ste
bezradní a zmätení.
Radi by ste v tejto situácii potrebovali pomoc, ale nie je jednoduché zistiĢ, kde by bola k dispozícii.
Liga proti rakovine je tu, aby Vám pomohla užitoþnou radou a poskytla
informácie, ktoré pomôžu Váš problém riešiĢ.
HovoriĢ s niekým, kto už podobnú situáciu zažil a vie Vás pochopiĢ a podeliĢ sa so svojimi skúsenosĢami, môže vniesĢ do Vášho života pokoj
a nádej.
VedieĢ, že nie ste sám je veĐmi dôležité.
V Centrách pomoci Ligy proti rakovine môžete nájsĢ, þo potrebujete.
Ponúkame nielen informácie, rady, ale aj celý rad iných služieb a nápomocných spôsobov, ktoré popri klasickej lieþbe poskytovanej tímom
onkologických odborníkov môžu prispieĢ k tomu, aby sa kvalita Vášho
života a života Vašej rodiny zlepšila.
14
Preventívne onkologické prehliadky
0SHÃO
%SVIWZØFUSFOJB
7FL
*OUFSWBMZWZØFUSFOÎ
,SǁPL
NBUFSOJDF
HZOFLPMPHJDLÊWZØFUSFOJF
DZUPMÓHJB
PE
SB[EPSPLB
YWSPǁOPNJOUFSWBMF
BLKFDZUPMÓHJBOFHBUÎWOB
OBTMFEVKÙDBLPOUSPMB
WSPǁOÝDIJOUFSWBMPDI
1STOÎL
TBNPWZØFUSPWBOJF
WZØFUSPWBOJFMFLÃSPNNB
NPHSBêB
QSÎQBEOFTPOPHSBêB
PE
QP
SB[NFTBǁOF
LBßEÊEWBSPLZ
[ÃLMBEOÊWZØFUSFOJFQP
UPNLBßEÊUSJSPLZ
SB[EPSPLB
QP
QP
QP
SB[EPSPLB
SB[EPSPLB
SPǁOFEPEWPDIOPSNÃM
OZDIOÃMF[PWQPUPNLBß
EÊEWBSPLZ
)SVCÊǁSFWP WZØFUSFOJFDF[LPOFǁOÎL
IFNPLVMU
FOEPTLPQJB
,PßB
TBNPWZØFUSPWBOJFLPßF
PE
QSF[SFUJFDFMFKLPßFMFLÃSPN VPTÔCTNOPIPQPǁFUOÝNJ NBUFSTLÝNJ[OBNJFOLBNJ
SB[NFTBǁOF
LBßEÊUSJSPLZ
SB[EPSPLB
1SPTUBUB
WZØFUSFOJFQSPTUBUZDF[LP
OFǁOÎL14"
PE
QSJTQÔTPCJǬCB[ÃMOFKIPE
OPUF14"
PE
SB[NFTBǁOF
¼TUOBEVUJOB TBNPWZØFUSPWBOJF
)MUBOISUBO WZØFUSFOJFMFLÃSPNWSÃUBOF MBSZOHPTLPQJFOBKNÅV
QP
GBKǁJBSPW
SB[EPSPLB
4FNFOOÎLZ
SB[NFTBǁOF
TBNPWZØFUSPWBOJF
PE
QSÎQBEOFVßPEEPTJBIOVUJBQPIMBWOFK[SFMPTUJ
DZUPMÓHJBEPSPLVBLTÙQPTMFEOÊDZUPMÓHJFOFHBUÎWOF
PEQPSÙǁBTBQSFSJ[JLPWÊTLVQJOZ
QSPTUBUJDLÝØQFDJêDLÝBOUJHÊO
15
-*("1305*3",07*/&43
ǁMFO&VSÓQTLFKBTPDJÃDJFMÎHQSPUJSBLPWJOF&$-
BǁMFO.FE[JOÃSPEOFKÙOJFQSPUJSBLPWJOF6*$$
-JHBQSPUJSBLPWJOFKFOF[JTLPWÃDFMPTMPWFOTLÃDIBSJUBUÎWOBPSHBOJ[ÃDJBLUPSFKDJFǚPNKF
QSFEDIÃE[BǬSBLPWJOFQSFWFODJPVWÝDIPWPVBJOGPSNPWBOPTǬPVQPEQPSPWBǬLMJOJDLÊB
WÝTLVNOÊQSPKFLUZQPNÃIBǬPOLPMPHJDLÝNQBDJFOUPNBJDISPEJOÃN1SFQBDJFOUPWJDI
CMÎ[LZDIJØJSPLÙWFSFKOPTǬPUWPSJMBBKWDŽBLBWBØFKQPEQPSF$FOUSÃQPNPDJW#SBUJTMBWF
,PØJDJBDIB.BSUJOF
CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE BRATISLAVA PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:
r 1PSBEFOTLÃBJOGPSNBǁOÃTMVßCBOBUǁ
r ;MFQØFOJFGZ[JDLÊIPBQTZDIJDLÊIPTUBWVSFIBCJMJUÃDJPVBSFMBYÃDJPVQPEEPIǚBEPNEJQMP
NPWBOÊIPGZ[JPUFSBQFVUB
r 7PǚOPǁBTPWÊBLUJWJUZWQPEPCFDWJǁFOJBLSÙßLPWØJLPWOÝDISÙLLOJßOJDFBQPEQSJLUP
SÝDITUSFUOFUFQBDJFOUPWTJEFOUJDLÝNJEJBHOÓ[BNJNÃUFNPßOPTǬOÃKTǬTJQSJBUFǚPW
r 7[EFMÃWBDJFLVS[ZTFNJOÃSFXPSLTIPQZOBSÔ[OFUÊNZ
r 4QPMPǁFOTLÊQPEVKBUJBWQPEPCFCFTJFETUSFUÃWBOJBTVNFMDBNJB[BVKÎNBWÝNJPTPCOPTǬBNJ
,0/5",5
$FOUSVNQPNPDJ-JHZQSPUJSBLPWJOF
#SFTUPWÃ#SBUJTMBWB3VßJOPW
5FM
Centrum pomoci – Bratislava
16
CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE KOŠICE PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:
r
r
r
0ECPSOÊ QPSBEFOTUWP MFLÃSPW POLPMÓHPW OB Uǁ LBßEÝ QPOEFMPL PE EP
I
7[EFMÃWBDJFBLUJWJUZWQPEPCFQSFEOÃØPLCFTJFETFNJOÃSPWQSFQBDJFOUPWJSPEJOOÝDIQSÎTMVØOÎ
LPW
,MVCPWÝQSPHSBNLUPSÝ[BIǤǞBQPTLZUPWBOJFJOGPSNBǁOÝDINBUFSJÃMPWLVS[Z[ESBWÊIPTUSBWPWB
OJBDWJǁFOJBTGZ[JPUFSBQFVULPVSFIBCJMJUBǁOÊQSPDFEÙSZQPIZCPWÊBLUJWJUZLVMUÙSOFBTQPMPǁFO
TLÊBLDJFSFLPOEJǁOÊQPCZUZBWÝMFUZLOJßOJDV
,0/5",5
$FOUSVNQPNPDJ-JHZQSPUJSBLPWJOF
1BVMÎOZIP
,PØJDF
5FM
$FOUSVNQPNPDJm,PØJDF
17
$&/536. 10.0$* -*(: 1305* 3",07*/& ."35*/ 10/¼," 0% 4&15&.
#3"5*&50#&;1-"5/­4-6Â#:
r
PECPSOÊQPSBEFOTUWPWPGPSNF-JOLZQPNPDJOBUFMǁÎTMF
r
[MFQØFOJFGZ[JDLÊIPJQTZDIJDLÊIPTUBWVSFIBCJMJUÃDJPVBSFMBYÃDJPV[BBTJTUFODJFGZ[JPUF
SBQFVUBBQTZDIPMÓHB
r
WPǚOPǁBTPWÊBLUJWJUZWQPEPCFLSFBUÎWOZDIQPIZCPWÝDIW[EFMÃWBDÎDILVS[PWLVMUÙS
OZDIQPEVKBUÎ
r
W[EFMÃWBDJFLVS[ZTFNJOÃSFXPSLTIPQZ
,0/5",5
$FOUSVNQPNPDJ-13.BSUJO
,VLVǁÎOPWB.BSUJO
5FM
$FOUSVNQPNPDJm.BSUJO
18
HĐadáte odpovede na rôzne otázky,
ktoré súvisia so vznikom nádorov ?
ObráĢte sa na
Linku pomoci a poradenskú službu
Tel. 02/52 96 51 48
kde Vás skúsení lekári – onkológovia vypoþujú
a dajú odpovede na otázky prevencie,
vþasných príznakov, možností diagnostiky a lieþby,
psychologické rady, adresy svojpomocných klubov,
rôznych inštitúcií a pod.
Okrem toho je Vám k dispozícii internetová poradĖa
Ligy proti rakovine SR, ktorú nájdete na stránke www.lpr.sk.
19
PoboĆky a kluby Ligy proti rakovine SR
Okrem Centier pomoci sú pacientom a ich blízkym plne k dispozícii aj naše poboþky,
kluby a kolektívni þlenovia LPR SR, kde je možné nájsĢ poradenstvo i pomoc.
Liga proti rakovine poboþka Banská Bystrica
MUDr. Branislav Sépeši
Tel.: 0905 931 829
Elena Lániková
Tel: 0907 856 471
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka Michalovce
MUDr. Gabriela Hermanová
Tel.: 056/641 6400
0907 921 081
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka Bardejov
Helena Kuzmišinová
Tel.: 054/4788 314
0949 323 083
[email protected]
Liga proti rakovine - poboþka Nitra
MUDr. Daniela Krošláková
Tel.: 037/6425454
0905 860 005
Irena Kollárová
Tel: 0908 843 362
[email protected]
Liga proti rakovine –
klub Venuša Bratislava
RNDr. Marta Vozárová
Tel: 02/207 00669
0903 919 610
[email protected]
Liga proti rakovine –
klub Nezábudka
Partizánske
Margita Ondrejková
0917 547 571
[email protected]
Liga proti rakovine –
klub Viktória Košice
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Tel.: 055/625 6234
0905 943 962
[email protected]
Liga proti rakovine –
klub Venuša Pezinok
Anna Štilhammerová
Tel.: 033/640 2461
0908 792 382
[email protected]
Liga proti rakovine - klub Venuša
Liptovský Mikuláš
Danka Dudášová
Tel.: 044/553 1804
0902 178 170
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka PiešĢany
Irena Michnová
Tel.: 033/7725 636
0908 582 483
[email protected]
Liga proti rakovine poboþka Luþenec
MUDr. Jaroslava
Machanová
Tel.: 047/ 4311 427
[email protected]
Liga proti rakovine –
klub Žirana Poprad
Helena Krausová
Tel.: 0907 175 608
[email protected]
20
Liga proti rakovine –
klub Venuša Prešov
Magdaléna MihaĐová
Tel.: 051/77 22 326
0907 667 845
[email protected]
Liga proti rakovine –
klub Lýdia Skalica
Ing. Eleonóra Bernhauserová
Tel.: 034/664 9180
0905 681 074
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka TopoĐþany
RNDr. OĐga Krivošíková
Tel.: 038/ 5326 948
0908 785 254
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka Trebišov
MUDr. Alica Malá
Tel.: 0902 206 599
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka Trnava
Mária Valentová
Tel.: 033/550 3850
0904 689 828
[email protected]
Liga proti rakovine –
poboþka Žilina
PhDr. Gabriela Tvrdá
Tel.: 0905 839 279
[email protected]
Kolektívni ÿlenova Ligy proti rakovine SR
KLINýEK
Združenie pacientov
s onkol. a ġZP, ýadca
Mária Balážová
Tel.: 0910 795 629
Liga proti rakovine - Turþianske
Venuše Martin
PhDr. Želmíra Brozmanová
Tel.: 043/4131 200
0908 891 081
Slovenské
združenie stomikov
SLOVILCO Martin
Ján ýaþko
Tel.: 0905 319 978
[email protected]
Liga proti rakovine –
Klub IRIS Nové Zámky
Eva Košíková
Tel.: 0908 038 131
Obþianske združenie NARCIS
Vranov nad TopĐou
Elena Cvejkušová
Tel: 0907 147 211
Organizácia postihnutých
chronickými chorobami
Božena Kováþiková
Tel.: 0903 724 975
21
PRIHLÁŠKA PRE ZÁUJEMCOV
o služby Centra pomoci LPR
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Kontaktná adresa:
Telefónne þíslo:
e-mail:
Aktivity, o ktoré mám záujem:
O Centrum pomoci som prejavil/la záujem ako:
pacient
príbuzný pacienta
verejnosĢ
..............................................
podpis
Svojím podpisom ....................................... prejavujem súhlas Lige proti rakovine SR
so spracovaním mojich osobných údajov výluþne za úþelom evidencie pre programy
Centra pomoci LPR.
Prihlášku zasielajte na adresu:
Centrum pomoci LPR SR
Brestová 6
821 02 Bratislava
alebo mailom na [email protected] 22
NA ZÁVER
Výskyt rakoviny neprestajne stúpa:
Ÿ môže sa vyskytnúī v každom veku,
Ÿ veęa ęudí na ğu zomiera zbytoĆne.
Mnohých by bolo možné zachrániī, keby:
Ÿ boli dostatoĆne informovaní o rizikových faktoroch, ktoré sa podieęajú na
vzniku rakoviny,
Ÿ sa im vedeli úĆinne brániī,
Ÿ sa zúĆastğovali na pravidelných preventívnych
prehliadkach,
Ÿ poznali vĆasné príznaky rakoviny,
Ÿ vyhęadali lekársku pomoc vĆas, aby sa mohli lieĆiī úĆinnými prostriedkami
podęa najnovších lekárskych poznatkov.
Download

zobraziť v PDF - letakyPreZdravie.sk