OZNAM PRE KLIENTOV BÝVALEJ POISOVNE KONTINUITA
Oznamujeme všetkým klientom bývalej poisovne KONTINUITA, a.s.: po zlúèení
so spoloènosou KOMUNÁLNA poisovòa, a.s. Vienna Insurance Group,
kancelária poisovne je presahovaná z bývalých priestorov z ulice Kacvinského 2849,
085 01 Bardejov na Radnièné námestie è. 34, 085 01 Bardejov.
Akéko¾vek riešenie Vašich poistných údalostí a informácií oh¾adom Vašich poistných
zmlúv je potrebné vybavova na novej adrese: Radnièné námestie è. 34, 085 01
Bardejov alebo kontaktova na tel. èísle 054/474 44 80.
PLUS lekáreò TESCO
PRIJMEME ŽELEZIAROV, BETONÁROV
A STAVEBNÝCH STOLÁROV NA FORMY.
PRÁCA V PREFE. CESTA A UBYTOVANIE
ZABEZPEÈENÉ.
Štefánikova, Bardejov
WWW.PLUSLEKAREN.SK
Od 1.10.2012 je
PRIJMEME ÚÈTOVNÍÈKU NA PODVOJNÉ
ÚÈTOVNÍCTVO, MZDY A PERSONALISTIKU.
OTVORENÁ
PREDÁM DVOJPOZEMOK NA DOMAŠI.
VHODNÝ NA 1-2 CHATY, AJ JEDNOTLIVO.
054/474 68 77 0903 907 969 0903 907 967
nová PLUS LEKÁREÒ
v obch. dome TESCO
v Bardejove.
K O S E N I E T R ÁVY
Kosím trávniky, pozemky a rôzne trávnaté plochy.
OTVORENÉ
KAŽDÝ DEÒ DO 21:00 HOD. !!!
KUPÓN
10% z¾ava na nákup
Vernostný program platí pri nákupe v hodnote nad 10€
Lekáreò sv. EGÍDIA
Radnièné námestie 43, Bardejov
DOPLN
KO
SLUŽB VÉ
Y:
* VERTIKUTÁCIA * HNOJENIE
* ODBURIÒOVANIE * VÝSEV TRÁVNIKA
* ZIMNÁ ÚDRŽBA * MULÈOVANIE
Vernostný program a pri
predložení z¾avového kupónu
10% z¾ava na nákup.
Lekáreò ATRIUM PLUS lekáreò U raka PLUS lekáreò Fontána PLUS lekáreò Universa
Partizánska ulica, Bardejov
Hlavná 49, Stropkov
Raslavice
Tel.: 0949 438 658 e-mail:[email protected]
Hlavná 1735/59, Stropkov
OCT UŽ AJ V BARDEJOVE
Nezvládaš
už spláca svoje pôžièky?
OPTICKÝ KOHERENTNÝ TOMOGRAF
ME TI!
POMÔŽE v tvare:
dostupný už aj u nás
Pošli SM,SPSÈ, mobil na tel.:
meno
Priezvisko,
05
0908 977 7
Oftalmologická ambulancia
MUDr. Daniela Fo¾tová
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
exekúcia?
Volajú Ti,
aby si ihneï zaplatil?
• do 24 hod. sa Ti ozve oblastný správca z Tvojho regiónu
• osobne s Tebou prerokuje Tvoju situáciu
• navrhne riešenie a ihneï zaène rieši Tvoje dlhy.
Presné, rýchle, bezkontaktné
a bezpeèné vyšetrenie rohovky
a sietnice bez rozšírenia zreníc.
Vue
Hrozí Ti
Budeš ma koneène k¾ud!
www.prvaoddlzovacia.sk
NEHRADENÉ ZDRAVOTNOU POISOVÒOU.
Informácie a objednávky:
the World OCT
NOVINKA
054 / 4788 448 • 0917 620 870
Peniaze
nikomu z neba
nespadnú!
Rekonštrukcie domov a bytov,
prerábanie bytových jadier,
0910 169 603
omietky a stierky, obklady dlažby,
sadrokartónové práce,
www.pozicka.sk
murárske práce , ma¾ovanie
interiérov a fasád, pokladanie
Radnièné námestie 31 (1. poschodie), Bardejov
laminátových a drevených
podláh, zatep¾ovanie fasád.
PREVÁDZAME
´
VYKOPOVÉ
PRÁCE
MINIBAGER JCB
Tel.:0908 213 893
RED KÈNÉ KURZY 2012
KURZY ÚÈTOVNÍCTVA
Jednoduché úètovníctvo v Bardejove
68
Podvojné úètovníctvo
9 77 3 4
tel.: 094
e.sk
o
n
Mzdy a personalistika www.ekpo.web d ail.sk
ngem
Zaèínajúci podnikate¾ e-mail: [email protected]
Tel.:0905187542 alebo 0544728711
, ako zníži telesnú
Ponúkam presný návod
esný tuk, spevni
l
e
t

a
v
o
k
u
hmotnos, red
tela a celkovo
jednotlivé partie vášho
.
u
íci
zlepši vašu kond
P. Milena Delejová:
NEROZHODUJTE SA BEZ NÁS!
- 15 kg
atej,
Mar rsvceetalaMEurópy
majste
tréner
vaný
Som rada, že som absolvovala
kvalifiko
tento zaujímavý program. Pod vedením trénera
som sa zbavila 15 kg a už 7. mesiac si bez
problémov držím svoju hmotnos. Ïakujem
0
0 9 1 1 3 4m0 e2fi5t.sk
a urèite odporúèam všetkým.
d
u
.b
w
ww
OKNÁ DVERE PARAPETY ŽALÚZIE
PLASTOVÉ OKNÁ
PLASTOVÉ DVERE
ŽALÚZIE
PARAPETY
STAVEBNÉ PRÁCE
ÚPRAVA INTERIÉRU
ÚPRAVA EXTERIÉRU
KULL, s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, (oproti ZUŠ M. Vileca)
Mobil: 0905 594 814, tel./fax: 054/472 21 52, [email protected]
www.firmamauer.sk
Hypoxi
NA PRENÁJOM
INHEÏ K DISPOZÍCII
PRIESTOR NA PODNIKANIE S PARKOVANÍM, KANCELÁRIA,
POISOVÒA, KADERNÍCTVO, PREDAJÒA
BOCIAN KOMPLEX, PRÍZEMIE, PARKOVANIE
PRÍSTROJ NA ODBÚRAVANIE
TUKU A OBJEMU AKCIA !
20 VSTUPOV za 80 EUR
TEŠÍ SA NA VÁS KOLEKTÍV
FUTURE RELAX, s. r. o. na Radniènom námestí 37
Viac na: 0905 782 855, www.fitnessfuture.sk
Tel.: 0905 574 755
KÚPIME
NEHNUTE¼NOSTI
a k tomu LYMFODRENÁŽ
20 VSTUPOV ZDARMA !
VLASTNÉ SANITAÈNÉ VYBAVENIE
1 AŽ 4
IZBOVÉ BYTY
HypoxiTrainer
AKCIA !
PRIJMEME
ASISTENTKU
CENTRUM PÔŽIÈIEK
Široká ponuka kvitnúcich jesenných cibu¾ovín (tulipány, narcisy, šafrán..)
Najlepšia ponuka tieòoviek (12 druhov)
Ståpovité jablone, kvitnúce vresy, byliny a lieèivé rastliny...
Èuèoriedky, brusnice a iné netradièné ovocie
Obvodný úrad, Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Záhradné centrum "MIÈURIN" Bardejov,
Mièko va ul., Bardejo v - Bard. Zába va
Tel.:0903 366 499 E-mail: [email protected]
Tel.:0910 855 556
www.zahradnecentrum.eu
Predajná doba: Pondelok až piatok 8.15-17.00 hod.
Sobota 8.15 - 12.00 hod.
www.najlahsiepozicky.sk
KUCHYNSKÉ LINKY
Vás pozývajú na tradièné
A K C I A T R VÁ O D 5 . O K T Ó B R A D O 2 2 . O K T Ó B R A 2 0 1 2
BA
A L E B O D O VY P R E D A N I A Z Á S O B !
HUSACIE A KAÈACIE HODY
Z ¼ AVY Z ¼ AVY Z ¼ AVY 11.
a 18.10.2012 o 17.30 hod. v kaviarni hotela Ozón.
PREDAJNE :
Bref gu¾ôèky
(viac druhov)
BARDEJOV
VINBARG B/9
Siesta
na cesty
KRAÈÚNOVCE 53
37g
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
MALCOV 134
SVERŽOV 40
RICHVALD 179
0,17 €
KOPRIVNICA 133
RDE
JOVSKÉ KÚPEL
E
Oáza zdravia a oddichu...
hajduova
Cena: 12
Fjodor
wodka
0,7 l
Objednávky na uvedenom telefónnom èísle
VSTAVANÉ SKRINE NA MIERU
SPRAVIL VÁM NIEKTO CENOVÚ PONUKU ?
0,99 €
4,99 €
NA PRENÁJOM - IHNEÏ K DISPOZÍCII
PRÍJMEME
KADERNÍÈKU
•
2-izb.,3-izb. a 4-izbové nové byty vyššieho štandardu
SOU-odbor kaderníctvo
• Prax
* Priestory na podnikanie vhodné na kancelárie, ambulanciu, lekáreò a iné prevádzky
Parkovacie miesta
Pod Vinbargom 20-23, Bardejov,kontakt: 0903 638 935
PREDÁM
PREDÁM
KÚPIM
* garsónku v BJ. Tel.: 0944 041
376
* králikáreò. Vola po 19.00 hod.
Tel.: 0944 423 911
RÔZNE
* Dám do prenájmu 2-izb. byt,
Fuèíkova ul., zariadený/nezariadený. Tel.: 0905 574 755
RÔZNE
TRH
PRÁCE
SLUŽBY
* Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geoprieskumy. Tel.: 0915 787 835,
0905 587 551
* Ponúkame prepravu osôb v
rámci SK a EÚ na pohodlnom
a klimatizovanom Ford Tranzit
8+1. Cena dohodou. Tel.: 0907
686 864
* DREVENÉ PODLAHY - brúsenie, lakovanie, pokládka, lino,
PVC. Tel.: 0903 906 214
* Ponúkam sadrokartonárske
práce, ma¾ovanie, stierky. Cena
dohodou. Tel.: 0904 425 427
STABO PONÚKA
ABSOLVENTSKÚ
PRAX
( OD 300 Sk )
KONTAKT:
0905 713 848, 0903 937 316
Tel.: 054/472 92 72
Mobil: 0915 098 180
2007-2008-2009-2010-2011 5 DVD nosièov z piatich roèníkov
za 35 € !!!
pozýva do futbalových
PARTIZÁN BARDEJOV prípraviek deti nar. v rokoch
2007, 2006, 2005, 2004,
2003 a 2002. Každý utorok,
štvrtok a piatok od 16:30
na Mestskom štadióne
v Bardejove
(ihrisko s umelou trávou).
Tel.: 054/474 6307
ŠTEFÁNIKOVA 5, BJ
www.staboreklama.sk/fotoatelier
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
MAKOVICKÁ STRUNA - kompletné záznamy
rusínskych a ukrajinských ¾udových piesní
S PRAXOU
Tel.: 0908 289 370
0905 110 570
Info : 0911 420 115
A
OPRAV OTÉZ
P
CH R
ZUBNÝ
Bardejovská televízia ponúka:
PRIJME ÈAŠNÍÈKU
FUTBALOVÝ ODDIEL
SÚKROMNÁ ZUBNÁ
TECHNIKA
( OD 10 € )
Bardejovská televízia Vám ïalej ponúka možnos poteši svojich blízkych
a darova im hudobný darèek prostredníctvom relácie Vinšujeme Vám
a to každú nede¾u o 18.45 hod.
www.bardejovskatv.sk
Kupujte priamo v BTV na Rhodyho 6, Bardejov.
Iveta VAŠKOVÁ, marketing, tel.:054 472 6000, 0903 966 217
OUTLET
OC PASÁŽ BARDEJOV
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
PRE DETI AJ DOSPELÝCH
FOTOek
i
bábät í
a det
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Tel.: 0917 393 957
E-mail:[email protected]
ÈN
Á ŠK
A
* Agentúra Timea - opatrovate¾ky - Švajèiarsko, Nemecko. BEZ
POPLATKOV. Tel.: 0903 570
688, 0907 278 591
* Reklamná agentúra STABO
BARDEJOV, s.r.o. ponúka absolventom SOŠ (grafik médií)
absolventskú prax. Tel.: 054/474
63 07, 0918 750 197
* Zabehnutá reštaurácia v centre mesta prijme vedúceho
prevádzky. Tel.: 0903 908 567
* Motorest Javorina Lenartov
prijme pomocného kuchára/ku
a pomoc. silu - upratovaèku, na
8 hod. Tel.: 0908 378 867, 470
62 01
* H¾adám si prácu ako upratovaèka. Tel.: 479 75 60
* Prijmem asistentku. Tel.: 0917
500 250
MO
10 €
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
NA PLASTOVÉ A DREVENÉ OKNÁ AJ DVERE
SIEOVÉ DVERE: BIELE, HNEDÉ EXTRUDOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL 53x20
IMITÁCIA DREVA - VALCOVANÝ HLINÍKOVÝ
PROFIL 50x20
OL
* stavebný pozemok v BJ (Moliterka). Tel.: 0904 891 941
* stodolu. Cena dohodou. Tel.:
0908 647 357
* kuch. linku s elektrospotrebièmi - práèka, chladnièka s mraznièkou, mikrovlnka, sporák, digestor - aj osobitne. Cena dohodou. Tel.: 0948 520 572, 0904
530 521
* 2-izb. byt na Gorkého ul. po
èiastoènej rekonštrukcii. Cena
38 000 Eur. Tel.: 0948 006 132
* sústruh na drevo. Tel.: 054/
7391 583
* bicykel. Tel.: 0910 777 508
* zemiaky, odroda Viola. Cena
0,25 Eur/kg. Tel.: 0904 848 972
* plechové disky 5 x 98, Fiat.
Cena dohodou. Tel.: 0904 126
485
* Opel Zafira, r.v. 2000, 85 kW,
èierna metalíza, nové brzdy a
klimatizácia, zimné pneu na
diskoch, 300 000 km. Cena
2 200 Eur + dohoda. Tel.: 474
62 32, 0902 269 681
* ohrievaè, nový, zn. Solac. Cena 15 Eur. Tel.: 0902 493 158
* 2-izb. zrekonštruovaný byt,
Wolkerova 2. Tel.: 0948 035 591
* garáž za Rojbelkou, výhodne.
Tel.: 0907 508 109
* lacno heraklit a hob¾ovaèku zrovnávaèku. Tel.: 0944 423 911
* byt na Družbe, 55 m2, zateplený, po komplet. rekonštrukcii.
Tel.: 0948 808 272
* pozemok v Stebníckej Hute,
2 400 m2, zrub - rozobratý a
drevené garážové dvere. Dohoda možná. Tel.: 0944 042 070
* murovanú garáž, aèevská K4K5. Dohoda možná. Tel.: 0944
015 804
* VW Polo, 1,4, 44 kW, r.v. 1999,
104 000 km, klíma. Tel.: 0907
506 825
* diely na stavbu malotraktora.
Tel.: 0949 891 429, 0903 785
513
* sýpku, vhodná aj na chatu. Tel.:
0915 316 766
* 13-ár. záhradu, 14 km od BJ.
Cena dohodou. Tel.: 0907 075
401
* Opel Zafira, r.v 1999, diesel,
7-miestne, èierna metalíza. Cena
2 500 Eur + dohoda. Tel.: 0904
563 184
* 2-izb. byt, s balkónom, Komenského ul. Cena dohodou. Tel.:
0949 078 676
NÁŽNSÝTIHUNEP¡D
Pri väèšom množstve z¾ava !
Všetky tieto služby vykonáva AVIMA SK spol. s r.o. prev.: Hurbanova 20,Bardejov
2.posch., kanc. è.17, tel..0905 474 295, 0905 162 575, [email protected]
¡
ELEGANTNE ZARIADENÁ KAVIAREN
V CENTRE MESTA
155/80/13Z a 175/70/14Z za
pre právnické a fyzické osoby:
Tel.: 0907 165 470
(individuálne kúrenie, 2x sociálne zariadenie, kúpe¾òa kompletne zariadená
plávajúca podlaha, plastové okná, k dispozícii parkovisko)
VÝROBA SIETI PROTI HMYZU
spol.s r.o.
r.o.
spol.s
pravidelné upratovanie firemných priestorov,
príležitostné a komplexné upratovanie bytov, domov po prestavbách
a rekonštrukciách,
predkolaudaèné upratovanie novostavieb, èistenie pivníc a povál,
zimná údržba chodníkov a ciest vždy od 1.11. - 31.3.
Cenovú ponuku obdržíte do 48 hod. po vyžiadaní.
Požadujeme:
STABO BARDEJOV, s.r.o., ŠTEFÁNIKOVA 5
PRI HASIÈOCH
TEL.: 054/474 6307, 0918 491 005
0915 915 509
www.avima.sk
UPRATOVACIE A ÈISTIACE PRÁCE
DO SALÓNU NA ABSOLVENT.
PRAX ALEBO NA DOHODU.
TLAÈ SMÚTOÈNÝCH
OZNÁMENÍ
7 dní v týždni
MY VÁM SPRAVÍME LEPŠIU, LEBO SME LEPŠÍ !
najneskôr do 9.10.2012 a 16.10.2012 do 16.00 hod.
AVIMA SK
0910 998 175
od 8 hod. do 17 hod.
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
BARDEJOV - VINBARG B/9
TANE
Veèierka Kotva
TUJA SMARAGD (živý plot),
každá desiata zdarma.
pre zamestnaných,
živnostníkov, starobných
a invalidných dôchodcov
Karcoolka skutoèný príbeh o èervenej èiapoèke
MP 15r., dab.,vst. 1 €
16.10. ut., 19.00 h
Romantický, dráma, SR 102 min.,
Marhu¾ový ostrov
MP 15r., vst. 2 €
17.10. st., 19.00 h
Komédia, ÈR, 102 min.,
Doktor od Jezera hrochù
MP 12r., vst. 2 €
18.10. št., 19.00 h
Komédia, ÈR, 90 min.,
Svätá štvorka
MP 15r., vst. 2,30 €
OPRAVY TELEVÍZOROV, POÈÍTAÈOV,
NOTEBOOKOV, VIDEÍ, LCD, PLAZIEM,
DVD A CD.
AKCIA !!!
Od 350 € do 100 000 €
Kontakt:
477 42 00
MsÚ - odd. kultúry, Info: 472 51 48, www.zriedlo.szm.sk
ŽRIEDLO
OKTÓBER Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.
Dráma., USA, 138 min.,
5.10. pia., 19.00
MP 15r., cz. tit., vst. 2,30 €
Strom života
6.-7.10. so.-ne., 19.00 h
Komédia, ÈR, 120 min.,
Probudím se vèera
MP 12r., vst. 2,20 €
6.7.10. so.-ne., 16.00 h
Rodinný, hraný, anim., ÈR, 90 min.,
Saxána a Lexikon kúziel
MP 12r., vst. 2 €
9.10. ut., 19.00 h
Biografický,VBR / Francúzsko, 105 min.,
MP 12r., vst. 2,20 €
Železná lady
10.10. str., 19.00 h
Èierna komédia, ÈR, 100 min.,
Tacho
MP 15r., vst. 2 €
Romantická komédia, USA, 94 min.,
11.10. št., 19.00 h
MP15r., cz. tit., vst. 2,20 €
Polnoc v Paríži
12.10. pia., 19.00 h
Romantická komédia, USA, 98 min.,
MP 12r., cz. tit., vst. 2,20 €
Moja krásna uèite¾ka
Dráma, Francúzsko, 122 min.,
13.10. so.,19.00 h
MP 15r., cz. tit., vst. 2,20 €
Nevestinec
14.10. ne., 19.00 h
Dráma, ÈR, 100 min.,
Protektor
MP 12r., vst. 2,20 €
13.-14.10. so.-ne., 16.00 h
Bláznivá rodinná kom.,USA, 80 min.,
2012
KE
Súkromná základná umelecká škola KESEL Bardejov
POZÝVA VŠETKÝCH TANCA - CHTIVÝCH
EL
BA RD EJOV
na taneèný kurz
SALSY
S MILANOM PLAÈKOM
( známym z TV programu Let´s Dance)
Každý štvrtok o 17.30 - 18.30 hod.
ZAÈÍNAME 11. OKTÓBRA 2012
v TANEÈNEJ ŠKOLE KESEL BARDEJOV
Cena kurzu za osobu 35€ 10 lekcií
Taneèný partner nie je podmienkou !!!
na pozíciu GRAFIK
Požadujeme ukonèenú SOŠ
(so zameraním na grafiku).
[email protected] tel.: 474 6307
Stašková. Reg. è.: EV
Info: Eva Keselicová, zriaïovate¾ka školy, tel.: 0905 306 298
sekretariát: 054/472 2316, e-mail: [email protected]
Download

HLASNIK 18 - STABO BARDEJOV, sro