www.bardejovskyhlasnik.sk
Júl 2012
B A R D E J O V
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
je najstarší a najèítanejší v Bardejovskom okrese
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
M.NOVÁK, Hviezdoslavova 14, Bardejov
( NA BRÁNE, ved¾a pivárne U KOZLA, 1.poschodie )
Milí èitatelia, radi by sme Vás informovali, že v týchto dòoch sme spustili novú web stránku Bardejovského hlásnika www.bardejovskyhlasnik.sk . Na tejto web stránke nájdete archív jednotlivých èísel Hlásnika za rok 2012, informácie
o najbližšej uzávierke Hlásnika, z¾avy a typy plošných inzerátov a rady ako inzerova.
www.bardejovskyhlasnik.sk
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
Redakcia Bardejovského hlásnika
155/80/13Z a 175/70/14Z za
Vás pozývajú na
Pri väèšom množstve z¾ava !
9. BARDEJOVSKÉ KÚPE¼NÉtýDNI
s boha
Pripravili sme pre Vá
nožstvo
kultúrny program a m
atrakcií pre deti,
remesiel,...
obèerstvenie, ulièku
2
1
0
2
.
7
.
5
1
2
1
0
2
.
14.7
.
d
o
h
0
.0
4
1
d
o
m
o
so zaèiatk
v areáli KÚPE¼NEJ DVORANY
10 €
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
( OD 10 € )
( OD 300 Sk )
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
PREVÁDZAME
´
VYKOPOVÉ
PRÁCE
MINIBAGER JCB
Tel.:0908 213 893
TLAÈ SMÚTOÈNÝCH
OZNÁMENÍ .: 474 63077
STABO BARDEJOV
ŠTEFÁNIKOVA 5
PRI HASIÈOCH
TEL 750 19
0918
Vzory sú na
www.staboreklama.sk
Centrum pôžièiek
Od 350 € do 100 000 €
pre zamestnaných,
živnostníkov, dôchodcov.
Obvodný úrad, Dlhý rad 16,
085 01 Bardejov
Tel.:0910 855 556
PEÈIATKY
1HODINY
DO
Vzorky aj na web-e !
www.staboreklama.sk
STABO BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 5, Bardejov
oproti hasièom, tel.: 474 6307
SK
K O S E N I E T R Á V Y AVIMA
UPRATOVACIE A ÈISTIACE PRÁCE
www.avima.sk
spol.s r.o.
r.o.
spol.s
Kosím trávniky, pozemky a rôzne trávnaté plochy.
JÚCE * VERTIKUTÁCIA * HNOJENIE
DOPLÒU
* ODBURIÒOVANIE * VÝSEV TRÁVNIKA
SLUŽBY: * ZIMNÁ ÚDRŽBA
Tel.: 0949 438 658 e-mail:[email protected]
pre právnické a fyzické osoby:
pravidelné upratovanie firemných priestorov,
príležitostné a komplexné upratovanie bytov, domov po prestavbách
a rekonštrukciách,
predkolaudaèné upratovanie novostavieb, èistenie pivníc a povál,
zimná údržba chodníkov a ciest vždy od 1.11. - 31.3.
Cenovú ponuku obdržíte do 48 hod. po vyžiadaní.
Všetky tieto služby vykonáva AVIMA SK spol. s r.o. prev.: Hurbanova 20,Bardejov
2.posch., kanc. è.17, tel..0905 474 295, 0905 162 575, [email protected]
AJ PRE OBÈANOV ...
ZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD
VRÁTANE MATERIÁLU A LEŠENIA
Kliknite na
www.staboreklama.sk
AKCIA !!!
*viz
ua
liz
ácia
fasád
* plastové okná a dvere za najnižšie ceny, parapety
* stavebné práce
tel.: 0917 393 956
* úprava štablónov (siding)
0908 053 240
* izolácie balkónov a loggií [email protected]
Štefánikova 5, Bardejov, budova firmy Stabo Bardejov, tel.: 474 6307
mobil: 0918 750 197, [email protected]
- produkty
- služby
- svadby
- rodina
- študenti
- športovci
- modeling
Tomiwash
ÈUÈORIEDKY OD 4,99 €
kvitnúce trvalky a skalnièky v širokej ponuke
prírodný kameò a dekoraèné štrky ( 75 druhov )
NOVINKA !!!
kontajnerové såpovité jablone aj s plodmi a ve¾ké
terakotové kvetináèe
Záhradné centrum "MIÈURIN" Bardejov,
Mièko va ul., Bardejo v - Bard. Zába va
Tel.:0903 366 499 E-mail: [email protected]
www.zahradnecentrum.eu
Predajná doba: Pondelok až piatok 8.15-17.00 hod.
Sobota 8.15 - 12.00 hod.
Ekologické èistenie parou a dezinfekcia
automobilov
kamiónov
karavánov
motoriek
bazénov
výkladov
domácností
gastro zariadení
ov a e
wellness zariadení
e¾ š t
a e
záhradného nábytku
vi
ac
priemyselných strojov
odstraòovanie grafitov
pamätníkov, náhrobkov a dlažieb
Tel.: 0948 76 75 74
OUTLET
OC PASÁŽ BARDEJOV
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
PRE DETI AJ DOSPELÝCH
VÝHODNÉ
FAREBNÉ KOPÍROVANIE
STABO BARDEJOV
ŠTEFÁNIKOVA 5
PRI HASIÈOCH
TEL.:474 6307
0918 750 197
lekáren atrium AKCIA PLATÍ
lekáren sv. Egídia
OD 1.6. DO 31.8.2012
GUST
AKCIA JÚN, JÚL, AU
do 20.0
5 dní v roku
Otvorená 36
0918 492 078
0918 779 209
HURBANOVA 14, OPROTI ŠTÁTNEJ POLÍCII
PREDÁM
SÚKROMNÁ ZUBNÁ
TECHNIKA
* H¾adám farmára/ov z dediA
ny neïaleko Bardejova, od ktoOPRAV OTÉZ
rých by som kupovala pre svoju
PR
H
C
Ý
ZUBN
rodinu po¾nohospodárske produkty: zeleninu, sezónne ovocie
(egreše, slivky, jablká, marhule,
... ), kuracie mäso, te¾acie a hovädzie mäso z Vašej zabíjaèky,
tvaroh, syr, mlieko, ... Tel.: 0918
750 197
tel.: 054/472 92 72
* Prenajmem vytápaný sklad 100 m2 + 2 park. miesta, v BJ.
Tel.: 0903 906 214
* Vezmem do prenájmu ženu
alebo študentku. Cena dohodu.
Tel.: 0910 279 325
* H¾adám podnájom - 1-izb. byt
na Vinbargu. Tel.: 0915 925 596
* H¾adám farmára a podnájom,
zadarmo ubyt., jedlo, chovanie
hydiny, zvierat, smer Giraltovce
a Poprad. Tel.: 0902 167 530
* H¾adám pastiera na salaš ku
ovciam. Tel.: 0902 167 530
TRH
PRÁCE
RÔZNE
0915 291 921
OPRAVY TELEVÍZOROV, POÈÍTAÈOV,
NOTEBOOKOV, VIDEÍ, LCD, PLAZIEM,
DVD A CD.
Lekáreò ÁTRIUM
sv. Egídia
Lekáreò ÁTRIUM a Lekáreò
KÁREÒ.
sú èlenmi skupiny PLUS LE
0910 998 175
Lekáreò sv. EGÍDIA
Rekonštrukcie domov a bytov, prerábanie bytových jadier,
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
omietky a stierky, obklady dlažby, sadrokartónové práce,
murárske práce , ma¾ovanie interiérov a fasád, pokladanie
laminátových a drevených podláh, zatep¾ovanie fasád.
www.firmamauer.sk
* Agentúra Timea - opatrovate¾ky - Švajèiarsko, Nemecko. BEZ CITROËN JUMPER
Tel..0905187542 alebo 0544728711
POPLATKOV. Tel.: 0903 570
L3H2 v rámci SK a EÚ
688, 0907 278 591
Kto daruje funkèný poèítaè pre
* Reklamná agentúra STABO
BARDEJOV, s.r.o. ponúka abzaèiatoèníka.Tel.:0949
5413 66
E-mail:[email protected]
solventom SOŠ (grafik médií)
reklamná spoloènos
absolventskú prax. Tel.: 054/474
Bardejovské Kúpele
Vážení zákazníci, s radosou Vám
63 07, 0918 750 197
MsÚ - odd. kultúry, Info: 472 51 48, www.zriedlo.szm.sk
2012
ŽRIEDLO
Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.
oznamujeme,že
sme v týchto dòoch
* Prijmem stolárov s výuèným
2012
ne., 19.00 h
Dráma, Francúzsko, 122 min., 17.-18.7.
ut.-st., 19.00 h
Dráma, Francúzsko, 122 min.,
spustili
pre
Vás
novú web stránku
listom (2-roèná prax). Tel.: 0948 1.7.
MP 12r., slov. tit., vst. 2,30 € Nevestinec
MP 15 r., cz. tit., vst. 2,30 €
O bohoch a ¾uïoch
494 495
našej spoloènosti, kde nájdete stovky
1.7. ne., 16.00 h
Rodinn. aninm. komédia, USA 100 min., 19.7. štv., 16.00h-19.00 h, 20.7. pia., 16.00 h, 21.-22.7. so.-ne., 16.00 h
MP, slov. dab., vst. 2 € Doba ¾adová 4
Rio
Anim. dobr., USA, 94 min., MP, slov..dab., vst. 2,30 €
fotografií a množstvo informácií.
* Ponúkam prácu (brigádu) pre
3.7. ut., 19.00 h
Romantická komédia, USA, 98 min., 20.-21.-22.7. pi.-so.-ne., 19.00 h
Biografický, VB/Fran., 105 min.,
zaèínajúceho grafika pre návrh
Stránky sú rozdelené do 5 èastí:
MP 12, cz tit., vst. 2,20 € Železná lady
MP 12r., cz. tit., vst. 2,30 €
Moja krásna uèite¾ka
jedného môjho projektu. Táto
4.-5.7 st.-št., 16.00-19.00 h, 6.7 pia., 16.00 h, 7.-8.7 so.-ne., 16.00h
24.7. ut., 19.00 h
Dráma, ÈR, 65 min.,
MP 12 r., vst. 2,30 €
Madagaskar 3
Anim. komédia, USA, 90 min., MP, slov. dab., vst. 2,30 € Pøíliš mladá noc
spolupráca je externá, práca z
- reklama a prezentácia
Komédia, USA, 104 min., 25.7 st., 19.00 h
Vojnová dráma, ÈR/SR, 126min.,
domova. Znalos jedného z tých- 6.-7.7. pia.-sob., 19.00 h
- pre školy a úrady
MP, èeský dab.., vst. 2,50 € Lidice
MP 12r., vst. 2,20 €
to programov - Corel, Paintshop Muži v èiernom 3
10.7. ut., 19.00 h
Romant. komédia, USA, 94 min., 26.-27.7. št.-pia., 19.00 h
Dráma ÈR, 94 min.,
aj pre obèanov
alebo Photoshop. Ak máte záuMP 15r, cz. tit., vst. 2,20 € Poupata
MP 12r., vst. 2,30 €
Polnoc v Paríži
jem, kontaktujte ma na e.mail:
11.7. st., 19.00 h
Komédia, ÈR/SR, 115 min., 28.-29.7. so.-ne., 16.00 h
Rodinný anim., USA, 90 min.,
- fotoateliér Marián
MP 15r., vst. 2,20 € Alvin a Chipmunkovia 3
MP, cz.-slov. dab., vst. 2,30 €
Muži v nádeji
[email protected]
Bardejovský hlásnik
12.-13.7- št.-pi., 19.00 h, 14.-15.7-so.-ne., 19.00 h Komédia, USA, 113 min., 28.-29.7. so.-ne., 19.00 h
Komédia, ÈR, 113 min.,
* H¾adám brigádu ako stredoško- Prci, prci, prcièky: Stretávka
MP 15r, slov. tit., vst. 2,30 € Líbáš jako ïábel
MP 12 r.,vst. 2,50 €
lák na sezónu v rôznej oblasti.
14.-15.7. so.-ne., 16.00 h
Aninmovaná komédia, 94 min., 31.7. ut., 19.00 h
Komédia, ÈR/SR, 115 min.,
MP 12r., èeský dab., vst. 2,20 € Muži v nádeji
MP 15r., vst. 2,20 €
Lorax
Tel.: 0944 492 651
Veèierka Kotva
BARDEJOV - VINBARG B/9
A K C I A T R VÁ O D 6 . J Ú L A D O 2 0 . J Ú L A 2 0 1 2
A L E B O D O VY P R E D A N I A Z Á S O B !
Z¼AVY Z¼AVYZ¼AVY
Z¼AVY
OCOT 1l
Tel.: 0917 393 957
TRIUMPH VODKA
0,7l 40%
GRANKO 250g
JÚL
www. stabo reklama. sk
* stavebný pozemok v BJ (Moliterka). Tel.: 0904 891 941
* štrk, piesok, hlinu + dovoz +
zemné práce. Tel.: 0905 709
914
* 4,5 - ár. záhradu v Rúrna 1.
Cena dohodou. Tel.: 0905 218
717
* ve¾ký 2-izbový byt v Dolnom
Smokovci. Cena dohodou. Tel.:
0918 428 889
* 4-izb. byt na Jiráskovej ul. po
komplet. rekonš. Tel.: 0917 992
469
* kvádre Solbet, biele, 24 x 30 x
59, za ve¾mi výhodnú cenu. Tel.:
0911 828 421
* detský koèík, sedaèku vajíèko,
postie¾ku, trojkolku, zábranu na
schody a horský bicykel. Super
stav a cena! Tel.: 0905 937 551
* 1 000 l plast. nádrže. Cena 60
Eur/ks. Tel.: 0910 402 610
* unimobunku. Tel.: 0903 697
246
* hranoly z rod. domu. Tel.:0908
213 893
* betónovú miešaèku, 100 %
stav. Cena dohodou. Tel.: 0915
964 272
* plech. nádobu s ventilom,
2 000 l, hr. pl. 4 mm, rozmery
1 x 1 x 2 m. Cena dohodou.Tel.:
054/472 55 42, 0907 582 863
* 3-izb. byt, Vinbarg, 1. posch.
Cena 35 000 Eur. Tel.: 0908
847 413
* raz použité dosky, 2 m3. Cena
dohodou. Tel.: 0907 075 401
* 2-izb. byt, Partizánska ul. Cena dohodou. Tel.: 0903 907 060
* chatu, v Bardejove za tehelòou. Tel.: 0903 613 287, 0902
575 214
* pšenicu, 1 m/22 Eur. Tel.:0905
807 835
* èistokrvné šteòatá, posledné
3 ks, stredný bradaè - so¾/korenie, odber 15. až 21.7.2012.
Tel.: 0907 320 926
* 20-ár. záhradu, v èasti Koligrund v Bardejove pri Hati. Tel.:
0907 363 856, 0908 251 563
RÔZNE
RÔZNE
0 hod. !
SLUŽBY
SLUŽBY
* Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geoprieskumy. Tel.: 0915 787 835,
0905 587 551
* Drevené podlahy - brúsenie,
lakovanie, pokládka. Tel.: 0903
906 214
ZOZNÁMENIE * Prevádzam ma¾by, nátery,
* H¾adám nefajèiarku, nealkoho- stierky. Tel.: 0903 831 011
lièku, slob. matku, rozvedenú, * Ponúkame komplexnú údržbu
zelene. Tel.: 0907 307 175
vdovu od 48 r. do 55 r., v. 160
cm, gréckokat., z obcí zo smeru * Lacné sahovanie, autoprepraPoprad, Giraltovce,Svidník a BJ. va - Citroën Maxi. Tel.:0915 320
Som inv. dôchodca. Tel.: 0902 849
* Partia ponúka stavebné práce.
167 530. Vola od 10:00 do
Tel.: 0908 053 783, 0949 509 471
12:00 hod.
0,29 €
1,49 €
5,99 €
PREDAJNE :
BARDEJOV
VINBARG B/9
KRAÈÚNOVCE 53
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
MALCOV 134
SVERŽOV 40
RICHVALD 179
KOPRIVNICA 133
PRÁCA PRE MURÁROV
Ponúkame stabilnú a dlhodobú prácu pre kvalitných murárov.
Práca v Bratislave, turnusový spôsob, dobré platové podmienky,
ubytovanie a dopravu hradí firma.
Kontakt: 0915 286 294
CONSULT & REAL s.r.o.
realitná èinnos ( konzultácie a inzercia zdarma )
vymáhanie poh¾adávok aj v Èeskej republike
dobrovo¾né dražby
právne a podnikate¾ské poradenstvo
sprostredkovate¾ská èinnos
Kontakt: Kellerova 1, 085 01 Bardejov
/ budova VÚB, 2. poschodie /
www.consultreal.sk
Tel.: 0904 645 347
0905 867 832
0917 805 714
do salónu
BARDEJOVSKÝ HLÁSNIK
Požadujeme: SOŠ odbor kozmetièka
* prax
* aj na absolventskú prax
Kontakt: 0907 165 470
ÈN
KE
Á ŠK
A
REKLAMA A PREZENTÁCIA
OL
PRIJMEME KOZMETIÈKU
TANE
Súkromná základná umelecká škola KESEL Bardejov
EL
BA R D E JOV
THE SCHOOL DANCE
PRE ŠKOLY A ÚRADY
PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV
pre stavebné povolenie od 400 EUR
0911 121 014
0910 358 860
Objednajte si projekt domu
Objednajte si projekt domu
návrh rodinných domov, projekty pre stavebné povolenie, stavebný dozor, statika
projektujeme rodinné domy, bytové domy, penzióny, obchody, priemyselné stavby
AJ PRE OBÈANOV...
– finále internetovej taneènej súaže,
ktorú organizovala vzdelávacia agentúra EDULAB
a taneèná akadémia DASOVIA Petra Modrovského
a Jána Ïurovèíka.
Taneèníèky SZUŠ KESEL sa choreografiou " Hodina tanca " prebojovali
do finálovej trinástky ako divoká karta BKIS ( Bratislavské kultúrne info stredisko ).
Celým podujatím, ktoré sa konalo na námestí Euro vea Gallerie v Bratisla ve, nás
sprevádzala skvelá moderátorská dvojica Adela a Sajfa.Svojimi skvelými vystúpeniami
podujatie podporili aj taneèná skupina The Pastels a f i n a l i s t k a S u p e r s t a r
Celeste Buckingham.
Ïakujeme Komunitnej nadácii Bardejov za podporu a dievèatám blahoželáme
k obrovskému úspechu.
Text a foto: Lucia Pangracová
Ïakujeme našim žiakom a ich rodièom za celoroènú spoluprácu a reprezentáciu.
Želáme všetkým krásne slneèné prázdniny. Tešíme sa na Vás v septembri !
Info: Eva Keselicová, zriaïovate¾ka školy, tel.: 0905 306 298
sekretariát: 054/472 2316, e-mail: [email protected]
Distribúcia: Bardejov, P. O. BOX - Slovenská pošta, B.N.V., Dlhá Lúka, Kurima, Kružlov, Zborov, Hertník, Raslavice, Marhaò, Malcov, Hažlín, Richvald, Lukavica, Kraèúnovce, Bartošovce, Gerlachov, Hervartov, Janovce, Sveržov, Koprivnica, SVIDNÍK, STROPKOV, GIRALTOVCE.
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, Bardejov, tel.: / fax: 054 /474 6307, [email protected], www.bardejovskyhlasnik.sk. Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnos inzerátov. Uverejnené èlánky nevyjadrujú názor redakcie, preberanie fotografií
a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a. Reg. èíslo: EV 3330/09. ZADARMO.
D V O J T Ý Ž D E N N Í K O Z N A M OV, I N Z E R C I E A R E K L Á M
Download

HLASNIK _12 ok - Staboreklama.sk