18. roèník 1994-2012dvojtýždeník oznamov, inzercie a reklám Zodp. redaktor: Mgr. Z.Stašková Reg.è.EV 3330/09
APRÍL 2012
9
www.bardejovskýhlasnik.sk
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
Nájdete nás na: www.facebook.com STABO/STABO-BARDEJOV-sro- a-Bardejovsky
bardejovskyhlasnik.sk
MÁTE PROBLÉMY S NADVÁHOU ? CHCETE SI VYFORMOVA SVOJU POSTAVU ?
POMOCOU
PREVRATNEJ
SVETOVEJ
NOVINKY
KAVITÁCIE,
nebolestivého odbúravania
tukových ložísk,
sa vám to PODARÍ
o nieko¾ko centimetrov !
KAVITÁCIA + LYMFODRENÁŽ
Cena: 25 €
Kontakt: ALIAN s.r.o., Bezruèova 9, Bardejov ( budova Farmakolu ), tel.: 054 472 2004, 0948 010 844
O
EK
O
s.r.o.
AUT
B A R D E J O V
Štefánikova 90, Bardejov, tel.:054 488 1917, 0911 619 516
Salón
a
z
z
e
l
l
e
B
M.NOVÁK,
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Tel.: 0917 393 957
E-mail:[email protected]
Adresa: Kúpe¾ná 36
( Nábrežná ulica ) 085 01 Bardejov
Otvorené od 08.00 - 20.00 hod.
vy chcete, my urobíme…
bytové jadro aj s inštaláciou elektriky
rekonštrukcia bytu domu aj menšia prístavba
montáž sadrokartónu a plávajúce podlahy
obklady a dlažby komplet kúpe¾ne a sociálne zariadenia.
Kontakt: tel. +421902733511
NAJLEPŠIE CENY A SLUŽBY !
VE¼KÉ Z¼AVY
NA BULHARSKO
CHORVÁTSKO GRADAC
Cestovná kancelária
TAN
IN
... len DOBRÉ ponúkame ...
18.6. - 27.6.2012 8 dní pri mori
kompletná cena od: 239 EUR/dosp. osoba S POLPENZIOU
9.7. - 18.7.2012 8 dní pri mori , kompletná cena od 289 EUR/dosp.osoba S POLPENZIOU
BULHARSKO - PRIMORSKO
viac info na: www.tancin.sk
Hviezdoslavova 14,BJ
( NA BRÁNE,ved¾a pivárne u KOZLA,1. poschodie )
Tel.:0944 257 565
AJ BEZ ZLIAV MÁME
LAST MINUTE
0904 804 585
Kadernícky salón
Kozmetický salón
29.6. - 7.7.2012 7 dní pri mori
kompletná cena od: 199 EUR/dosp. osoba
5.7. - 16.7.2012 10 dní pri mori kompletná cena od: 209 EUR/dosp. osoba
V ponuke aj letecké a lodné zájazdy + autobusové cestovné lístky.
Tel.: 054/488 26 35-6, mob.: 0949 817 617, 0905 136 185 ( iba cez víkend )
Bardejovská televízia ponúka kompletný záznam
ob¾úbenej prehliadky rusínskych a ukrajinských
¾udových piesní Makovická struna 2011 na DVD nosièoch.
Galaprogram v podaní najlepších interpretov,víazov a hostí,
vrátane ¾udového orchestra Júliusa Selèana v predaji
za 9, 90 eur. Doplòte si zbierku aj o predchádzajúce
štyri roèníky Makovickej struny, každé DVD za 6, 90 €.
Teší sa na Vás kolektív
FUTURE RELAX, s. r. o. na Radniènom námestí 37
Viac na: 0905 782 855, www.fitnessfuture.sk
PREDSTAVUJEME NOVÝ REVOLUÈNÝ PRÍSTROJ
LPG CELLU M6
Táto jedineèná technika napomáha
odstraòova TUKOVÉ VANKÚŠIKY
a nedokonalostí tela. Mechnickou
stimuláciou pokožky, pomocou
patentovaných LPG ROLL valèekov,
zaène prirodzená aktivácia spa¾ovania tukov a novej produkcie
kolagénu a elastanu.
POUŽITIE:
* formovanie postavy - zoštíhlenie
* odstraòovanie celulitídy
* vyrysovanie svalov
* anti - stres masaže
* relaxacia
Ïalej ponúkame na DVD nosièoch reláciu KAM ?
Cestovate¾ský tip na víkend, takmer 50 obcí bardejovského
okresu, za 9,90 €.
Kupujte priamo v BTV na Rhodyho 6, Bardejov.
Iveta VAŠKOVÁ, marketing
Tel.:054 472 6000, 0903 966 217
www.bardejovskatv.sk
FUTURE RELAX
RÔZNE
RÔZNE
PREDÁM
* stavebný pozemok v BJ (Moli* H¾adám farmára a podnájom,
terka). Tel.: 0904 891 941
zadarmo ubyt., jedlo, chovanie
* štrk, piesok, hlinu + dovoz +
hydiny, zvierat, smer Giraltovce
zemné práce. Tel.: 0905 709 a Poprad. Tel.: 0902 167 530
Od 350 € do 100 000 €
914
* H¾adám pastiera na salaš ku
pre zamestnaných,
* prívesný vozík zn. Titbit 08A,
ovciam. Tel.: 0902 167 530
živnostníkov, dôchodcov.
hmotnos 750 kg, lož. plocha
* Prenajímam prívesný vozík
2200 x 1420, rýchlos 100 km/
Obvodný úrad, Dlhý rad 16,
na prepravu motocyklov,
hod., r.v. 09, 3 x použitý, boèni085 01 Bardejov
štvorkoliek a skútrov. Tel.: 0905
ce je možné odobra. Pôvodná
155/80/13Z a 175/70/14Z za
445 886
Pri väèšom množstve z¾ava ! 10 €
cena 780 Eur. Súèasná cena
* Prenajmem 1-izb. byt na ul.
PREDAJ A VÝKUP
530 Eur. Tel.: 0918 150 307
Gorlická 16 pod AB. Tel.: 0915 POUŽITÝCH PNEUMATÍK SÚKROMNÁ ZUBNÁ Rekonštrukcie domov a bytov, prerábanie
* 14 ár. záhradu s chatkou, pivA DISKOV
142 860
TECHNIKA
bytových jadier,omietky a stierky, obklady
nica zvl᚝, zo zdrav. dôvodov, * Dám do prenájmu priestor
dlažby , sadrokartónové práce , murárske
)
A
€
V
A
10
R
D
O
(
OP
práce , ma¾ovanie interiérov a fasád,
TÉZ
Koligrunt. Tel.: 474 49 94
O
R
P
CH
vhodný pre kanceláriu, po prípapokladanie laminátových a drevených
( OD 300 Sk )
ZUBNÝ
* záhradu - 15 km od BJ, smer de sklad v rod. dome na Andrašpodláh , zatep¾ovanie fasád.
Svidník, pekné prostredie (voda, èíkovej ul. Tel.: 0905 617 484
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
Tel..0905187542 alebo 0544728711
plyn). Cena dohodou. Tel.: 752
oèítaèov,
30 76 (vola po 18:00)
TRH PRÁCE
Opravy televízorov, p , DVD a CD.
plaziem
,
D
LC
í,
e
vy chcete, my urobíme…
vid
v
o
k
o
o
* nábytok (obývaèka, práèovòa, * Agentúra Timea - opatrovate¾- noteb
bytové jadro aj s inštaláciou elektriky
tel.: 054/472 92 72
študentská izba, spálòa) za
ky - Švajèiarsko, Nemecko. BEZ
rekonštrukcia bytu domu aj menšia prístavba
symbolickú cenu + odvoz. Do- POPLATKOV. Tel.: 0903 570
montáž sadrokartónu a plávajúce podlahy
obklady a dlažby komplet kúpe¾ne a sociálne zariadenia.
hoda istá. Tel.: 0915 095 781 688, 0907 278 591
PREDAJ A MONTÁŽ
Kontakt:
tel. +421902733511
* 5-izb. byt na Družbe, neupra- * Prijmem šikovnú zdravotnú
SATELITNÝCH PRIJÍMAÈOV.
vený. Cena dohodou. Tel.: 0905 sestru. Tel.: 0917 898 496
ZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD
617 484
* Prijemem kuchárku a èašníèku
RODINNÝCH DOMOV A BUDOV
* kozie mlieko, Rokytov 98. Tel.: s praxou. Tel.: 054/474 68 01
0904 380 593
SLUŽBY
* predajný stánok, rozmer 6 x 2
m, 2 vá¾andy - sklápacie, upev- * Vykonávame vàtanie studní,
nené do malého priestoru, hlboký èistenie vàtaných studní a geo*viz
ua
koèiar s možnosou prestavby prieskumy. Tel.: 0915 787 835,
liz
na športový - modrá farba, špor- 0905 587 551
ácia
fasád
tový koèiar - modrá farba, zacho- * Prevádzame výkopové práce
*
plastové
okná
a
dvere
za
najnižšie
ceny, parapety
valé, za ve¾mi výhodné ceny. minibager JCB. Tel.: 0908 213
* stavebné práce
tel.: 0917 393 956
* úprava štablónov (siding)
Tel.: 0903 612 230
893
0908 053 240
* izolácie balkónov a loggií
[email protected]
* plech. garáž. Tel.: 0908 461 * Douèím matematiku, 5 Eur/
321
hod. Tel.: 0907 223 879
CONSULT & REAL s.r.o.
* nový zadný difuzér na Megane * Drevené podlahy - brúsenie,
za 95 Eur (nový 208 Eur). Tel.: lakovanie, pokládka. Tel.: 0903
0908 461 321
906 214
realitná èinnos ( konzultácie a inzercia zdarma )
È
A
L
* predajný stánok na Partizáns- * Prevádzam ma¾by, nátery,
T
Á
vymáhanie poh¾adávok aj v Èeskej republike
BN
kej 44 (Bocian komplex). Cena stierky. Tel.: 0903 831 011
LNOFARE ANIE
dobrovo¾né dražby
P
2 000 Eur + dohoda možná. Tel.: * Ponúkame sadrokartonárske
V
O
R
právne a podnikate¾ské poradenstvo
A KOPÍ ARDEJOV
0915 949 556, 0908 049 930 práce, stierkovanie, ma¾ovanie
sprostredkovate¾ská èinnos
* rodinný dom so záhradou v za prijate¾né ceny. Tel.: 0904
STABO B pri KONGU )
a 5, (
Bardejove. Cena dohodou. Tel.: 425 427
Kontakt: Kellerova 1, 085 01 Bardejov Tel.: 0904 645 347
efánikov
t
Š
0911 120 963, 0903 420 510 * Ponúkame komplexnú údržbu
0905 867 832
/ budova VÚB, 2. poschodie /
0917 805 714
* Peugeot, r.v. 2001, nové brzd. zelene. Tel.: 0907 307 175
Tel.:054 474 6307, 0918 750 197 www.consultreal.sk
obloženie, nové rozvody, nový
výfuk, 2 x letné pneu, 1 x zimné, FAST FOOD RASLAVICE Reklamná agentúra ABSOLVENTSKÚ
spol.s r.o.
r.o.
spol.s
prax na pozíciu
4 airbagy. Tel.: 479 53 08, 0905 PRIJME:
G R A F I K
182 898
UPRATOVACIE A ÈISTIACE PRÁCE
kuchára/-rku, èašníka/-èku
BARDEJOV
na výpomoc do kuchyne,
Požadujeme ukonèenú SOŠ
pre právnické a fyzické osoby.
* 4-izb. byt na Družbe, komplet aj
Štefánikova
5
( so zameraním na grafiku )
na absolvenskú prax.
pravidelné upratovanie firemných priestorov
(
pri
Kongu
)
Kontakt:
upravený. Cena dohodou. Tel.: Tel.: 0915 986 361
príležitostné a komplexné upratovanie bytov, domov po prestavbách a rekonštrukciach
Tel.: 474 6307, 0918 750 197
ponúka :
0905 664 489
predkolaudaèné upratovanie novostavieb, èistenie pivníc a povál, zimná údržba
0905 617 484
Centrum pôžièiek
Tatiana Mašlarová
Tepovanie:
reštaurácie, hotely, bary,
kancelárie, autá, domácností
Tel.: 0907 570 380
OUTLET
Tel.:0910 855 556
NAJNIŽŠIA CENA
ZOZNÁMENIE
* H¾adám nefajèiarku, nealkoholièku, slob. matku, rozvedenú,
vdovu od 48 r. do 55 r., v. 160
PRIJME
cm, gréckokat., z obcí zo smeru
Poprad, Giraltovce, Svidník a BJ. RECEPÈNÚ
- znalos anglického
Som inv. dôchodca. Tel.: 0902
jazyka nutná.
167 530. Vola od 10:00 do
054/472 43 73, 0903 907 841
12:00 hod.
0918 491 005
STABO, Štefánikova 5
FOTO
a oznámenia
na I. sväté
prijímanie
chodníkov a ciest vždy od 1.11. - 31.3
Všetky tieto služby vykonáva AVIMA SK spol s r.o. prevádzka: Hurbanova 20,Bardejov
2.poschodie, kancelária è.17, tel..0905 474 295, 0905 162 575
e-mail:[email protected] web:www.avima.sk. Cenovu ponuku obdržite do 48 hod.
po vyžiadaní.
TLAÈ SMÚTOÈNÝCH OZNÁMENÍ
7 dní v týždni
Aj keï priskoro
zhasla svieèka
Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš
v srdciach blízkych.
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priate¾om
a známym, že naša milovaná manželka, mama, stará mama, dcéra, sestra
Odpoèívaj v pokoji
Posledná rozlúèka so zosnulým bude dòa
1. augusta 2011 o 13.00 hod.
na Mestskom cintoríne
v Bardejove.
Smútiaca rodina
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5
TEL.: 054/474 6307, 0918 491 005
VEDENIE ÚÈTOVNÍCTVA
jednoduché
podvojné
mzdy
naní
spracovanie daò.priz
HO
NÉ
B
VE
STA
M
PRENÁJO
LEŠENIA
Tel.:0905 654 218
PÔŽIÈKY
ruèenie iba dom alebo byt
0905 464 371
NECHTOVÁ DIZAJNÉRKA
Z BARDEJOVA
NA TVORBU VIDEÍ
[email protected]
www.nanechty.sk
Veèierka Kotva
BARDEJOV - VINBARG B/9
A K C I A T R VÁ O D 2 5 . M Á J A D O 8 . J Ú N A 2 0 1 2
A L E B O D O VY P R E D A N I A Z Á S O B !
Z¼AVY Z¼AVYZ¼AVY
CUKRÍKY - MENTOL 150 g CUKRÍKY - KÁVA 150 g
CUKRÍKY - ŠKORICA 150 g
VODKA 07 l 38%
4,79 €
KAP KEK
0,44 €
0,44 €
0,19 €
KAP KEK
0,19 €
BARDEJOV - VINBARG B/9 KRAÈÚNOVCE 53 BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133 HERVARTOV 84 JANOVCE 61 MALCOV 134 SVERŽOV 40
RICHVALD 179...
PEÈIATKY DO 24 HODÍN !
PEÈIATKY DO 24 HODÍN !
( pri KONGU )
STABO, Štefánikova 5
tel.:474 6307, 0918 750 197
( pri KONGU )
STABO, Štefánikova 5
tel.:474 6307, 0918 750 197
ÈN
KE
Á ŠK
A
STABO
PRE DETI AJ DOSPELÝCH
OL
AVIMA SK
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
TANE
0910 998 175
OC PASÁŽ BARDEJOV
EL
BA RD EJ O V
Súkromná
základná umelecká škola
KESEL Bardejov
Vážení rodièia !
Ak už teraz uvažujete, èo s vo¾ným èasom Vášho die•a•a
v novom školskom roku 2012/2013 staòte sa súèasou našej
ve¾kej umeleckej rodiny.
V školskom roku 2012/2013 otvárame 4 odbory:
* ODBOR TANEÈNÝ - OD 5 ROKOV ( SPOLOÈENSKÝ, MODERNÝ, KLASICKÝ,
¼UDOVÝ TANEC, HIP-HOP, TANCE INÝCH NÁRODOV )
* ODBOR VÝTVARNÝ - OD 5 ROKOV
* ODBOR LITERÁRNO-DRAMATICKÝ - OD 6 ROKOV
* ODBOR HUDOBNÝ - OD 7 ROKOV ( SPEV, KLAVÍR, GITARA, AKORDEÓN )
Prihlášky si môžete vyzdvihnú•
v Súkromnej ZUŠ KESEL, Kutuzovova 3629, Bardejov
denne od 13.00 do 18.00 hod. Zápis na nový školský rok
v termíne 4.– 15. 6. 2012
Bližšie informácie: Eva Keselicová, zriaïovate¾ka školy
tel.: 0905 306 298 , sekretariát: 054/472 2316
e-mail: [email protected]
Download

Tel. - Staboreklama.sk