august 2012
AJ BEZ ZLIAV MÁME NAJLEPŠIE CENY A SLUŽBY !
19
.
k
ní
è
ro
je najstarší a najèítanejší v Bardejovskom okrese
40 000
èitate¾ov
online
19.8. - 30.8.2012
kompletná cena od: 179
28.8. - 08.9.2012
kompletná cena od: 199
EUR/osoba
TAN
IN
... len DOBRÉ ponúkame ...
10 dní pri mori
EUR/osoba
NYÍREGYHÁZA
CHORVÁTSKO - GRADAC
ZOO + AQUAPARK
29.8. - 07.9.2012
15.9.2012 a 22.9.2012
8 dní pri mori
kompletná cena od:
249 EUR/os. s POLPENZIOU
od 22 EUR/osoba
V ponuke aj letecké a lodné zájazdy + autobusové cestovné lístky.
Tel.: 054/488 26 35-6, mob.: 0949 817 617, 0905 136 185 ( iba cez víkend )
STABO BARDEJOV, s.r.o.
Vyše
BULHARSKO - PRIMORSKO
Cestovná kancelária
viac info na: www.tancin.sk
VÝPREDAJ !!!
www.bardejovskyhlasnik.sk
Marián
Milí èitatelia, radi by sme Vás informovali, že sme spustili nové web stránky Bardejovského
hlásnika - www.bardejovskyhlasnik.sk . Na tejto web stránke nájdete archív jednotlivých èísel
Hlásnika za rok 2012, informácie o najbližšej uzávierke Hlásnika, z¾avy a typy plošných
inzerátov a rady ako inzerova. A na stránke www.staboreklama.sk nájdete naše rekl. prodkuty.
www.staboreklama.sk
www.bardejovskyhlasnik.sk
JARMOÈNÁ AKCIA !
Redakcia Bardejovského hlásnika
JARMOÈNÁ AKCIA !
Ak si objednate výrobu reklamy, (napríklad reklamnú tabu¾u,
baner, autoreklamu, reklamný výklad na obchod, ve¾koplošnú
tlaè na fólie a papier, vizitky, farebné letáky), v minimálnej
hodnote 48 € s DPH, automaticky získate jeden plošný inzerát
v Bardejovskom hlásniku v rozmere 67,71 x 44,40 mm
v hodnote 35,12 € s DPH zdarma !
age Instit
ngu
ute
La
o
ard
Inštitút cudzích jazykov
ejov
The
F
n
fB
or e
ig
Štefánikova 5, Bardejov, tel.:054/474 6307, mobil: 0915 867 233, [email protected]
www.staboreklama.sk, bardejovskyhlasnik.sk
ar
tc
de
itú
jov
e
In š t
ud
zí
v
ch j
azykov
B
Študuj u Breiskych!
Prvá súkromná jazyková škola je tu už
KUPÓN KUPÓN KUPÓN KUPÓN
Zaplate 48 € a získajte
bonus 35,12 € s DPH
Súkromná jazyková škola v sieti škôl MŠ SR
Gymnázium LS, Jiráskova 12, Bardejov,
www.icj-bardejov.sk, [email protected]
Tel.: 054 474 82 86, 0901 976 822,
0903 633 183, 0904 464 048
20 rokov - vïaka Vám!
SEPTEMBER 2012
TRADIÈNÁ METÓDA:
VYUÈOVANIE ZAÈÍNA:
10. septembra 2012
ANGLIÈTINA, FRANCÚZŠTINA, RUŠTINA
(zaèiatoèníci - pokroèilí)
IS
P
3. a 4. september 2012, 15.30 - 17.30, ICJ
ZÁ
OLNÉ
ŠK
o
SEPTEMBER
.
115 Eur / 62 hod./ 1 semester
85 Eur / 42 hod./ 1 semester
PRIAMA METÓDA: DME-DIRECT METHOD FOR ENGLISH:
NOV
2012
47
É
ANGLIÈTINA, NEMÈINA, ŠPANIELÈINA
(zaèiatoèníci - pokroèilí)
MATURITA Z ANGLIÈTINY - príprava na ústnu èas maturitnej skúšky metódou DME
54
Tel.: 0917 393 957
.
34
3.- 5 . septembra 2012
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
5
7
E-mail:[email protected]
Efektívne dynamické hodiny konverzácie v malých skupinkách s profi lektormi, ktorých práca baví
UKÁŽKOVÉ HODINY ZDARMA
VYUÈOVANIE ZAÈÍNA:
19. septembra 2012
5., 6. a 10. september 2012
16.30 - 18.00, ICJ, Jiráskova 12
NÉ
ŠKOL
69 € / 20 hod./1 trimester (1x100 min. / 1 týž.)
(2x50 min. / 1 týž.)
138 € / 40 hod./ 1 trimester (2x100 min. / 1 týž.)
www.icj-bardejov.sk
[email protected]
Viac info: Jana Vasilišinová: 0904 464 048
Marta Breisky: 0907 976 822
VÝROBA SIETI PROTI HMYZU
NA PLASTOVÉ A DREVENÉ OKNÁ AJ DVERE
SIEOVÉ DVERE: BIELE, HNEDÉ EXTRUDOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL 53x20
IMITÁCIA DREVA - VALCOVANÝ HLINÍKOVÝ
PROFIL 50x20
155/80/13Z a 175/70/14Z za
Pri väèšom množstve z¾ava !
10 €
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
( OD 10 € )
( OD 300 Sk )
KONTAKT:
0905 713 848, 0903 937 316
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
OUTLET
OC PASÁŽ BARDEJOV
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
PRE DETI AJ DOSPELÝCH
ŽRIEDLO
2012
AUGUST
MsÚ - odd. kultúry, Info: 472 51 48,
www.zriedlo.szm.sk
Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.
18.-19.8. so.-ne., 19.00 h
VEDENIE ÚÈTOVNÍCTVA
NA PRENÁJOM - IHNEÏ K DISPOZÍCII
jednoduché
podvojné
mzdy
spracovanie daò.priznaní
Akèný, sci-fi, USA, 101 min.,
MP 12r., slov. tit., vst. 2,30 €
Bojová loï
21.-22.8 ut.-st., 19.00 h
Komédia, ÈR, 113 min.,
MP 12, vst. 2,50 €
Líbaš jako ïábel
23.-24.8. št.-pia., 19.00 h
PRENÁJOM STAVEBNÉHO
LEŠENIA
Komédia, USA, 80 min.,
MP 15, cz.tit., vst. 2,30 €
Diktátor
Tel.:0905 654 218
23.-24.8. št.-pia., 16.00 h, 25.-26.8 so.-ne., 16.00 h, 19.00 h
Doba ¾adová 4: Zem v pohybe
28.8. ut., 19.00 h
Anim. dobrodr., USA, 94 min., MP , slov.dab., vst. 2,30 €
Romantická komédia, USA, 98 min.,
MP 12, cz.tit., vst. 2,20 €
Moja krásna uèite¾ka
29.8. st., 19.00 h
Dráma, Francúzsko, 122 min.,
MP 15, cz.tit., vst. 2,30 €
Nevestinec
30.8. št., 19.00 h
Komédia, ÈR/SR, 115 min.,
MP 15, vst. 2,20 €
Muži v nádeji
31.8. pia., 19.00 h
Komédia, ÈR, 120 min.,
MP 12, vst. 2,30 €
Probudím se vèera
2-izb.,3-izb. a 4-izbové nové byty vyššieho štandardu
(individuálne kúrenie, 2x sociálne zariadenie, kúpe¾òa kompletne zariadená
plávajúca podlaha, plastové okná, k dispozícii parkovisko)
* Priestory na podnikanie vhodné na kancelárie, ambulanciu, lekáreò a iné prevádzky
Parkovacie miesta
Pod Vinbargom 20-23, Bardejov,kontakt: 0903 638 935
K O S E N I E T R ÁVY
Kosím trávniky, pozemky a rôzne trávnaté plochy.
AKCIA !!!
ÈUÈORIEDKY (aj s plodmi) OD 4,99 €
NOVÉ kvitnúce trvalky a skalnièky v širokej ponuke
prírodný kameò a dekoraèné štrky ( 75 druhov )
AKCIA !!!
TUJA SMARAGD, v.40 - 60 cm
DOPLN
KO
SLUŽB VÉ
Y:
* VERTIKUTÁCIA * HNOJENIE
* ODBURIÒOVANIE * VÝSEV TRÁVNIKA
* ZIMNÁ ÚDRŽBA
Tel.: 0949 438 658 e-mail:[email protected]
len za 3,50 €
Záhradné centrum "MIÈURIN" Bardejov,
Rekonštrukcie domov a bytov,
prerábanie bytových jadier,
omietky a stierky, obklady dlažby,
sadrokartónové práce,
FAST FOOD RASLAVICE
PRIJME:
kuchára/-rku, èašníka/-èku
na výpomoc do kuchyne,
aj na absolventskú prax.
Tel.: 0915 986 361
0905 664 489
PARTNER RWE GROUP
VSE V BARDEJOVE
PRÍJME ¼UDÍ NA POZÍCIU
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
projektujeme rodinné domy, bytové domy, penzióny, obchody, priemyselné stavby
KONTAKT : 0948 151 253
PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV
pre stavebné povolenie od 400 EUR
0911 121 014
0910 358 860
NÁPLÒ PRÁCE : PREZENTOVANIE
ZÁKAZNÍKOM
PLAT:
600 - 800 €
VSE PRODUKTY
POŽADUJEME - KOMUNIKATÍVNOS A FLEXIBILITU
www.firmamauer.sk
Tel.:0905187542 alebo 0544728711
R
A
F
I
K
Požadujeme ukonèenú SOŠ, (so zameraním na grafiku).
Kontakt: [email protected], tel.: 474 6307
PREDÁM
BARDEJOV
VINBARG B/9
KRAÈÚNOVCE 53
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
MALCOV 134
SVERŽOV 40
RICHVALD 179
KOPRIVNICA 133
Popradská káva
75g
nikomu z neba
nespadnú!
Tomiwash
Ekologické èistenie parou a dezinfekcia
automobilov
kamiónov
karavánov
motoriek
bazénov
výkladov
domácností
gastro zariadení
ov a e
wellness zariadení
e¾ š t
a e
záhradného nábytku
vi
ac
priemyselných strojov
odstraòovanie grafitov
pamätníkov, náhrobkov a dlažieb
Tel.: 0948 76 75 74
PREVÁDZAME
Siesta na cesty
37g
0,19 €
´
VYKOPOVÉ
PRÁCE
5,99 €
0,89 €
Nebytový priestor :
Radnièné námestie
è. 42 - poschodie
výmera - 416,32 m2
Úèel využívania :
obchodný priestor
Cena :
dohodou
Informácie o predmetnom nebytovom
priestore je možno získa osobne
alebo telefonicky u správcu objektu
- BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Èíslo tel.: 054/ 474 69 955, 0910 982 499, 0915 918 363
0904 804 585
M. Novák, Hviezdoslavova 14, Bardejov
( NA BRÁNE, ved¾a pivárne u KOZLA, 1. poschodie )
* Dám do prenájmu 3-izb. byt
na Vinbargu. Tel.: 0905 855 727
* Dám do prenájmu 3-izb. byt
na Vinbargu. Tel.: 0915 959 294
RÔZNE
TRH
PRÁCE
SÚKROMNÁ ZUBNÁ
TECHNIKA
A
OPRAV OTÉZ
R
P
H
C
ZUBNÝ
Tel.: 054/472 92 72
Mobil: 0915 098 180
CENTRUM PÔŽIÈIEK
Od 350 € do 100 000 €
pre zamestnaných,
živnostníkov, starobných
a invalidných dôchodcov
Obvodný úrad, Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Tel.:0917 110 026
P E È I AT K Y
STABO BARDEJOV,
Štefánikova 5, 474 6307
AVIMA SK
www.avima.sk
spol.s r.o.
r.o.
spol.s
UPRATOVACIE A ÈISTIACE PRÁCE
pre právnické a fyzické osoby:
pravidelné upratovanie firemných priestorov,
príležitostné a komplexné upratovanie bytov, domov po prestavbách
a rekonštrukciách,
predkolaudaèné upratovanie novostavieb, èistenie pivníc a povál,
zimná údržba chodníkov a ciest vždy od 1.11. - 31.3.
Cenovú ponuku obdržíte do 48 hod. po vyžiadaní.
Všetky tieto služby vykonáva AVIMA SK spol. s r.o. prev.: Hurbanova 20,Bardejov
2.posch., kanc. è.17, tel..0905 474 295, 0905 162 575, [email protected]
ÈN
KE
Á ŠK
A
* Agentúra Timea - opatrovate¾ky - Švajèiarsko, Nemecko. BEZ
PREDÁM
KÚPIM
POPLATKOV. Tel.: 0903 570
* príp. vezmem do prenájmu ga- 688, 0907 278 591
ráž za hotelom Artin, príp. za
* Reklamná agentúra STABO
Barèovou vilou. Tel.: 0903 340 BARDEJOV, s.r.o. ponúka ab848
solventom SOŠ (grafik médií)
absolventskú prax. Tel.: 054/474
63 07, 0918 750 197
RÔZNE
* H¾adám èašníèku, aj nevyuèe* H¾adám farmára/ov z dediny neïaleko Bardejova, od kto- nú. Podm.: nemecký jazyk. Tel.:
+ 4916099472963, +497711751
rých by som kupovala pre 4èlennú rodinu po¾nohospodár- 6218
ske produkty: zeleninu, bravèoSLUŽBY
vé mäso, te¾acie a hovädzie
* Vykonávame vàtanie studní,
mäso z Vašej zabíjaèky. Tel.:
èistenie vàtaných studní a geo0918 750 197
prieskumy. Tel.: 0915 787 835,
* Prenajmem vytápaný sklad 0905 587 551
100 m2 + 2 park. miesta, v BJ. * Ponúkame komplexnú údržbu
Tel.: 0903 906 214
zelene. Tel.: 0907 307 175
* Dám do prenájmu 2-izb. byt na * Lacné sahovanie, autoprepraKomenského ul. Tel.: 0944 911 va - Citroën Maxi. Tel.: 0915 320
136
849
* Dám do prenájmu komplet
* H¾adám opatrovate¾ku k deom
zariadený 1-izbový byt na Bezru- 2-3 x do týždòa - po 3 hod. pooèovej ul. Tel.: 0944 954 188
bede. Tel.: 0907 191 487
* Prenajmem priestory na pod- * Súkr. hodiny angliètiny. Tel.:
nikanie na ul. Nový sad è. 2, BJ, 0949 200 194
pri OD Makos. Info na tel.: 472 * H¾adám opatrovate¾ku k deom.
35 25, 0911 335 156
Tel.: 0944 549 868
MINIBAGER JCB
Tel.:0908 213 893
www.pozicka.sk
OL
* stavebný pozemok v BJ (Moliterka). Tel.: 0904 891 941
* rozkl. rohový gauè s kreslom,
ve¾mi výhodne. Tel.: 0908 470
955
* 2-izb. byt, Komenského ul.
Cena dohodou. Tel.: 0903 323
618, 0910 189 967
* Kto daruje alebo predá za rozumú cenu staré veci (starý kufor, koèík, bicykel, bábiku, ... )
na fotografovanie z konca
19. st. alebo zaè. 20. st. Tel.:
0918 750 197
* RD v Dlhej Lúke. Tel.: 0903
893 103
* náhradné diely - Škoda Felicia,
olivovo-zelená. Tel.: 054/479 14
01, 0914 139 500
* zimné pneumatiky na diskoch,
185/65/R15. Tel.: 054/479 14 01,
0914 139 500
* krásne šteniatka plemena bradáè stredný, farba K+S, šteniatka
majú 8 týždòov, veterinárne ošetrenie. Cena dohodou. Tel.: 0907
320 926
* 2,5-izb. byt, Družba. Tel.: 0908
334 623
* balík zanovných znaèkových
neznièených vecí po jednom
chlapcovi (od èísla cca 80 do
92), niektoré aj na donosenie na
dvor. Tel.: 0903 891 029 (vola
cez pracovné dni do 19. hod.)
* motorové èerpadlo GTP25 na
benzín+hadice. Cena dohodou.
Tel.: 0903 441 710
* konzumné zemiaky - Áèko/gazdovské. Tel.: 0905 953 529
* 5-izb. byt, 92 m2 + pivnica, 3.
posch., tiché prostredie, okraj
sídl. Družba, èiast. rekonštrukcia (kúpe¾òa, kuchyòa, podlahy),
priemerné mes. náklady - 4-èlenná rodina 170 Eur. Cena 53 000
Eur. Tel.: 0915 098 308, 0905
139 301
* Škodu Octavia 1.9SDI, r.v.
2000, strieborná farba, 151 000
km. Cena dohodou. Tel.: 0908
338 979
* predám alebo prenajmem 1izb. byt, Partizánska 17. Tel.:
0902 396 466
* chatu na Kalvárii. Cena 5 000
Eur. Tel.: 0911 887 533
* rozahovací gauè - 50 Eur, 2
ks drevených dverí so sklom 30 Eur/ks, 2 ks používaných
dverí - 10 Eur/ks. Tel.: 0915
285 536, 0905 269 189
PREDAJNE :
TANE
na pozíciu G
Z ¼ AVY Z ¼ AVY Z ¼ AVY
Objekt :
PONÚKA
ABSOLVENTSKÚ PRAX
A K C I A T R VÁ O D 1 7 . A U G U S TA D O 3 . S E P T E M B R A 2 0 1 2
A L E B O D O VY P R E D A N I A Z Á S O B !
V zmysle zmluvy o užívaní majetku mesta
ponúka na prenájom nebytové priestory.
Peniaze
laminátových a drevených
podláh, zatep¾ovanie fasád.
Veèierka Kotva
BARDEJOV - VINBARG B/9
s.r.o.
BARDBYT,
Moyzesova 7, Bardejov
murárske práce , ma¾ovanie
interiérov a fasád, pokladanie
0910 998 175
Objednajte si projekt domu
www.zahradnecentrum.eu
Predajná doba: Pondelok až piatok 8.15-17.00 hod.
Sobota 8.15 - 12.00 hod.
návrh rodinných domov, projekty pre stavebné povolenie, stavebný dozor, statika
Objednajte si projekt domu
Mièko va ul., Bardejo v - Bard. Zába va
Tel.:0903 366 499 E-mail: [email protected]
OPRAVY TELEVÍZOROV, POÈÍTAÈOV,
NOTEBOOKOV, VIDEÍ, LCD, PLAZIEM,
DVD A CD.
EL
BARDEJOV
Firma WEGET partneri, s.r.o.
omeru
p
o
h
é
n
v
o
c
a
r
p
o
d
e
prijm
dzku
á
v
e
r
p
ú
n
n
e
m
s
o
n
d
10 krajèírok na je
vov).
e
d
o
h
c
ý
n
v
o
c
a
r
p
ie
(šit
Kontakt: 054/472 63 58 od 8.00 - 14.00
Súkromná
základná umelecká škola
KESEL Bardejov
Vážení rodièia,
milé deti, mládež!
Ak ste sa ešte nerozhodli, máte poslednú možnos
sta sa súèasou našej ve¾kej umeleckej rodiny.
V školskom roku 2012/2013 otvárame 4 odbory:
* ODBOR TANEÈNÝ - OD 5 ROKOV ( SPOLOÈENSKÝ, MODERNÝ, KLASICKÝ,
¼UDOVÝ TANEC, HIP-HOP, TANCE INÝCH NÁRODOV )
* ODBOR VÝTVARNÝ - OD 5 ROKOV
* ODBOR LITERÁRNO-DRAMATICKÝ - OD 6 ROKOV
* ODBOR HUDOBNÝ - OD 7 ROKOV ( SPEV, KLAVÍR, GITARA, AKORDEÓN )
Zápis na nový školský rok sa uskutoèní
V TERMÍNE 3. -7.9.2012 V ÈASE OD 8.00 - 17.00 HOD.
v Súkromnej ZUŠ KESEL, Kutuzovova 3629, Bardejov
Bližšie informácie: Eva Keselicová, zriaïovate¾ka školy
tel.: 0905 306 298 , sekretariát: 054/472 2316
e-mail: [email protected]
Download

HLASNIK 15 - Staboreklama.sk