1 8 . r o è n í k / 1 9 9 4 - 2 0 1 1 D V O J T Ý Ž D E N Í K O Z N A M O V, I N Z E R C I E A R E K L Á M
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zlatica Stašková
JANUÁR 2012
1
Reg.è. EV 3330/09
ás
N á jd e te n
aj na
e jo v
s ta b o b a r d
u
k
o
o
b
e
Fac
d e jo v s
s .r.o . b a r
k
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
y h la s n ik .
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
bardejovskyhlasnik.sk
Najstaršie a najèítanejšie v Bardejovskom okrese ! www.bardejovskyhlasnik.sk.
Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnos inzerátov. Uverejnené èlánky nevyjadrujú názor redakcie. Preberanie fotografií a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a.
Kolektív BARDEJOVSKÉHO HLÁSNIKA a firmy STABO Vám v novom roku 2012
praje ve¾a slneèných v zdraví prežitých dní.
Ïakujeme Vám za Vašu priazeò.
Valentín
VALENTÍNSKY POZDRAV ALEBO TRIÈKO, KTORÉ POTEŠÍ
Urèite by ste chceli, pre niekoho koho máte radi, vytvori
krásnu originálnu Valentínku aj s vašou fotografiou.
Šastný Valentín
Deò svätého Valentína,
lásky èas on pripomína,
srdieèko maj otvorené,
pre cit lásky je stvorené.
Lásku daruj každý deò,
možno splníš iným sen.
Tvoja láska Alenka
Happy Valentine
Šastný Valentín
Láska nech a sprevádza,
zdravie nech a nezrádza,
priate¾ov nech ve¾a máš
a šastie nech vždy nachádzaš.
Láska je nebo, láska je sen, láska je èlovek,
ktorého chcem. Láska je neha, po ktorej túžim,
láska je èlovek, ktorého ¾úbim.
Tvoja láska Lucia
Tvoja láska Katka
vyrobi ?
e
t
e
ž
ô
m
I
.o.
Kde ju
EJOV, s.r
D
R
A
B
Janka
O
.
STAB
ŠOM ATELIÉRI
A
N
V
TO
O
F
E
PROFESIONÁLN
MILUJEM ŤA
Kontakt: Štefánikova 5 (budova oproti hasièom), tel.: 054 474 63 07, 0918 750 197
www.firmamauer.sk
MAUER
VAŠA STAVEBNÁ FIRMA
Rekonštrukcie Murárske práce
Omietky, stierky Sadrokartónové práce
Podlahy, terasy, parkety Obklady,
dlažby, nátery Zatep¾ovanie fasád
Jozef Harba¾, Pálenica 16, Bardejov, Mob.: 0905 187 542,
tel./fax.: 054/472 87 11, [email protected],
Viliam Holeva
Veèierka Kotva
BARDEJOV - VINBARG B/9
Z¼AVY
BARDEJOV - VINBARG B/9
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
KRAÈUNOVCE 53
MALCOV 134
RICHVALD 179
SVERŽOV 40
5,99 €
PONÚKAME NA
3,99 €
PRENÁJOM:
- nájomné byty 1-izb., 2-izb., 3-izb., 4-izb.
- nebytové priestory na podnikanie
- parkovacie miesta
CERTIFIKOVANÉ BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
z¾ava
170€
S možnosou splátok
až do 9 mesiacov
bez navýšenia.
KOMPLEX KORZÁR, Pod Vinbargom 20-23, Bardejov
Kontakt: 0903 638 935
Rýchlo a kvalitne - dodávka
a montáž do 10 prac. dní
Obchodné zastúpenie SHERLOCK:
DREVINEX, Bardejov, Kutuzovova ul., 0907 656 788
Fitness FUTURE na Radniènom námestí 37
vás pozýva skrášli• si telo a zrelaxova• dušu
v príjemnom prostredí. Ponúkame vám :
cvièenie na kvalitných strojoch samostatne
aj s trénerom ..................................
-Hypoxi Trainer, -Lymfodrenáž
-Lipolytický vibraèný prístroj
-Roletic,-Solárium (horizontálne aj vertikálne)
FITNESS FUTURE
- Meranie (telesného tuku,
svalovej hmoty, vody, minerálov...)
- Odborné poradenstvo
v oblasti stravovania.
Teší sa na vás kolektív FUTURE RELAX, s. r. o.
Viac na:0905 782 855,www.fitnessfuture.sk
REDUKÈNÉ KURZY 2012
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Tel.: 0917 393 956
E-mail:[email protected]
Miriama Matiová
Denne už od 6 hod. ráno , výhodné z¾avy na mesiac február
Marcel Matej,
- 33 kg
y
majster s veta a Európ
Absolvovala som redukèný kurz Marcela Mateja.
Zhodila som 33 kg a už rok a pol si držím svoju
hmotnos.
kvalifikovaný tréner
0 9 11 3 4 0 2 5 0
Fotoateliér©Marián Staško www.budmefit.sk
PEÈIATKY DO 24 HODÍN, TEL.:474 6307
F I R M A S TA B O , Š T E F Á N I K O VA 5 , B A R D E J O V
Bardejovské Kúpele
KÚPIM
* palivové drevo. Tel.: 0905 162
980
RÔZNE
RÔZNE
* H¾adám obchodného zástupcu
na predaj autosúèiastok v rámci
východ. Slovenska. Tel.: 0910
990 079
* Práca v Holandsku pre zváraèov ZM1, prax v odbore nutná.
Vola po 18:00 hod. Tel.: 0944
472 033
* Hotel Šariš prijme èašníka/èku
do kaviarne. Tel.: 0903 907 841
* organiz. so sídlom v BJ h¾adá
pracovníka na pozíciu ekonóm.
Požadujeme VŠ ekonom. alebo
príbuz. smeru, prax v odbore a
riadení, zruènos v IT, vod. preukaz sk. B, znalos CJ vítaná.
Žiadosti s CV zasla na
[email protected]
SLUŽBY
s DPH
PROTIPOŽIARNE DVERE
VCHODOVÉ DVERE
INTERIÉROVÉ DVERE
KĽUČKY
AŽ 20 % !!!
Napojenie na centrálny pult ochrany polície. Bližšie informácie na tel.: 0903631714
Tel.: 054 474 8034 , 0903 907 060
Email : [email protected]
VÝKUP ZLATA A STRIEBRA
ANTIK BAZÁR
A
STÕCKLOVA 25, BARDEJOV
ŽÒ
O
L
(OPROTI OBCHODNEJ AKADÉMII)
ZÁ
V AKOMKO¼VEK STAVE, DRUHU, MNOŽSTVE
TLAÈ SMÚTOÈNÝCH OZNÁMENÍ
VYKUPUJEME :
7 dní v týždni
• poškodené alebo prasklé prstene, všetko aj s kameòmi
• zlomky, roztrhnuté retiazky, nekompletné náušnice
• zlaté zuby a všetko zubné zlato aj nevyèistené
• tabatierky, pudrenky, príbory aj jednotlivo
ny
ce u
• už nenosené šperky, poškodené šperky
e
k
ši
• strieborné príbory aj jednotlivé kusy
yš vens
v
j
• staré mince, slovenské aj cudzie
Na Slo
na
• zlaté mince, dukáty, zlatky...
Aj keï priskoro
zhasla svieèka
Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš
v srdciach blízkych.
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priate¾om
a známym, že naša milovaná manželka, mama, stará mama, dcéra, sestra
! PLATBA IHNEÏ V HOTOVOSTI !
* Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geoprieskumy. Tel.: 0915 787 835,
0905 587 551
* Douèujem AJ. Tel.: 0905 772
901
* Novootvor. kaderníctvo AGI predaj vlasovej kozmetiky.
Akcia - najnižšie ceny v meste.
Tel.: 0944 027 529
* Oprava odevov. Tel.: 0904 675
325 (vola po 16:00 hod.)
* Slov.-nemecký manželský pár
douèí NJ (dospelých aj deti).
Tel.: 0905 162 980
* Kurzy opatrovania-www.asined.
sk, dia¾ková forma, cena - 17 Eur;
úradné preklady, všetky jazyky,
aj na poèkanie. Tel.: 0905 357
424, 0908 665 046, 0915 544
915
* Šitie - obleèenie pre psíkov na
mieru, oprava odevov, darèekové knižky. Tel.: 0907 540 134
* 3D vizualizácie pre novostavby,
aj rekonštrukcie domov. Tel.:
0949 536 074
TEL.: 0903 608 894
NKY
POZVÁ ÁM
LE 07,
K JU B I
4 63
RDEJOV 47
STABO BA 491 005
0918
Ak potrebujete:
VYÈISTI KOBEREC, UMÝVA OKNÁ,
POUPRATOVA PO PRESTAVBÁCH,
KOMPLETNE POUPRATOVA BYT,
FIRMU, KANCELÁRIU, JEDNORAZOVO
ALEBO PRAVIDELNE, ZAVOLAJTE NÁM.
Tel: 0905 518 090, 0907 688 672,
054/472 41 39
6400
a
ho životného jubile
Pri príležitosti môj
vam na
Vás srdečne pozý
enie,
slávnostné posed
ktoré sa uskutoční
2011 o 12.00 hod.
dňa 21. augusta
taurácie Dolina.
v priestoroch reš
bytový aj nebytový priestor è.22
o výmere 92,77 m2 na 3.poschodí
v budove MEDIC PARK, s.r.o,
aèevská 43,08501 Bardejov
V budove sídli: Všeobecná zdr. poisovòa ,
Makos potraviny, lekáreò a reštaurácia.
Kontakt : 0907 575 947
ardejov
tefánikova 5, B
Ján Priateľ, Š
Kamenárstvo
Peter KLIMEK
ŠETRITE, ALE
NEPO¼AVUJTE Z KVALITY
ŽULOVÝ POMNÍK
UŽ ZA
930 €
VÁM PONÚKA ZIMNÉ AKCIOVÉ Z¼AVY
POMNÍKY ZO ŽULOVÉHO MASÍVU ZA ZVÝHODNENÉ CENY.
VYBRANÉ DOPLNKY ZDARMA ( písmo,kríž,lampáš,váza ).
Žulový lampáš a váza za zvýhodnenú cenu !
ZHOTOVENIE HROBKY DO 48 HODÍN !
Doplnenenie nápisov na náhrobné tabule priamo
na cintoríne do 48 hodín.
NÁPISNÉ TABULE Z¼AVA AŽ DO 20%.
AKCIA TRVÁ DO 31.3.2012 ALEBO DO VYP. ZÁSOB.
Objednávky prijímame v kancelárii
na Radniènom námestí 4 (ved¾a holièstva)
alebo priamo u vás.
Tel.: 0903 204 761, 0910 375 936, 0910 542 944
Možnos úhrady aj na splátky.
spol. s r.o.
ponúka:
* Krátkodobé alebo dlhodobé
ubytovanie vyššieho štandardu
v apartmánoch
v Bardejovských Kúpe¾och
a na Radniènom námestí
v Bardejove
* Usporadúvanie
firemných a rodinných akcií
v hoteli Artin ***
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
( OD 10 € )
DÁM DO DLHODOBÉHO
PRENÁJMU
Odpoèívaj v pokoji
TEL.: 054/474 6307, 0918 491 005
STAROSTOVIA
POZOR !
U nás máte všetko
pod jednou strechou .
* informaèné systémy
* informaèné tabule, EÚ...
* banery
* vlajky, zástavy
* roèné kalendáre
( s fotom vašej obce )
* roèné kalendáriky
* poh¾adnice obce
* výroba erbov
* potlaè trièiek, pracov.
odevov ...
* tlaè hlavièkového
papiera, vizitiek,
jubilejných oznámení
* tlaè ïakovných listov,
diplomov, osvedèení...
Cený budú vypoèítané
na základe vašich
požiadaviek.
STABO Štefánikova 5,
Bardejov, 0918 491 005
[email protected]
Tel.: 054/474 6307
ÈN
KE
Spomienka
* Agentúra TIMEA -práca vo
Ve¾kej Británii (hotely) a v ÈR
( OD 300 Sk )
(výroba). Tel.: 0904 891 941,
0907 278 591
* Upratovaèka h¾adá prácu. Tel.:
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
054/479 75 60
* Prijmeme tesárov na monolity
a na formy, železiarov - viazaèov, strih, ohyb; betonárov, vyspravkárov, pracovníkov na
vežový
žeriav. Tel.: 054/474 68 77
VEDENIE ÚÈTOVNÍCTVA
* Prijmem 2 absolventov na prax
jednoduché
do predajne autosúèiastok. Tel.:
podvojné
Dòa 8. decembra 2011 uplynulo 1.výroèie
0910
990 079
mzdy
od smrti našej drahej mamièky
naní
* Prijmem automechanika s min.
spracovanie daò.priz
BNÉHO praxou 7 rokov do novootvoreVE
STA
M
ÁJO
N
E
PR
Anny Groho¾ovej.
LEŠENIA
ného autoservisu v BJ. Tel.:
S láskou spomíname, pokia¾ ži budeme.
8
Dcéry a synovia s rodinami.
Tel.:0905 654 21
0910 990 079
Bližšie info: 0905 618 118, www.hotelartin.sk
Posledná rozlúèka so zosnulým bude dòa
1. augusta 2011 o 13.00 hod.
na Mestskom cintoríne
v Bardejove.
Smútiaca rodina
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5
Á ŠK
A
* Kick box stály nábor nových
èlenov, od 6 rokov (chlapci a
dievèatá), www.kickboxing-bardejov.eu. Tel.: 0944 042 070
* Dám do prenájmu 3-izb. byt na
Komenského ul. (pri obch. centre
AB), dlhodobo. Tel.: 0944 423
935
* Prenajmem 3-izb. byt. Tel.:
0905 262 047
* Vezmem do prenájmu garáž
na Vinbargu. Tel.: 0903 456 994
* H¾adám spolucestujúceho z BJ
do PO. Odchod z BJ 6:30 hod.,
odchod z PO 16:30 hod. Tel.:
0903 180 417
* Dám do prenájmu 2-izb. èiast.
Firma LA- MEAT
zariad. byt - BJ (Bocian komplex)
Práca
v Nemecku !!!
Tel.: 0908 982 848
Pre
ženy
a páry
* Dám do prenájmu 3-izb. byt, v
Balenie mäsa
pôvod. stave. Tel.: 0908 996 283
* Prenajmem 2-izb. zariad. byt, a mäsových výrobkov
Slovenská 15, 085 01 Bardejov. Ve¾mi dobré platové podmienky !
STRAVA UBYTOVANIE
Cena dohodou. Tel.: 0904 412
DOPRAVA POISTENIE
429 (vola od 14:00 hod. do
ZDARMA
20:00 hod.)
Kontakt: 054/ 472 92 45,
* Dám do prenájmu 2,5-izb. byt
0917 680 444, 0911 073 214
na Nábrežnej ul. Tel.: 0904 555 Stöcklova 14, Bardejov/ LASERFOOD/
483
* Firma Adam Novák - ADAM
prenajme priestory - Dlhý rad
ponúkame na prenájom 140 m2/150 € mesaène
30. Tel.: 0903 612 853
PREDAJ A VÝKUP
TRH
PRÁCE
RÔZNE
Akcia do 29.2. 2012
Dvere plné hladké 25
OL
* klavír, sv. drevo, vhodný pre
žiaka ZUŠ. Cena dohodou. Tel.:
0907 993 362
* 4-izb. byt, s balkónom, na Vinbargu. Tel.: 0949 339 673
* biele plastové okná - 1-roè.,
4 ks - 1130 x 1170, 1 ks - 600 x
1170, 1 ks - 600 x 600, 1 ks
balkónové 1800 x 2400 - lacno.
Tel.: 0910 444 195
* konzumné zemiaky. Tel.: 479
6610
* ve¾kú garáž s podkrovím na
Vinbargu. Cena 7 000 Eur. Dohoda možná. Tel.: 0914 229 338
* dievè. bicykel, je v záruke, od
3 do 5 rokov. Tel.: 0908 995 477
* práèku Whirlpool WG5705 - 70
Eur, bez záruky; chladnièku Zanussi ZRG31SW, 87l + 9A - 120
Eur, so zárukou; mikrovl. rúru
Orava - 30 Eur, bez záruky. Tel.:
0915 300 485
* Ford Ka, farba èervená, r.v.
1996, objem 1299 cm3, 5 miestny, 3 dv., poèet km cca 160 000.
Cena 800 Eur. Tel.: 0918 150
353
* jazveèiu mas. Tel.: 0918 335
933
* 4-ár. záhradu na Gróneri 2.
Cena 1 800 Eur + dohoda. Tel.:
0944 192 631
* kuch. plyn. sporák - 25 Eur,
betón. obrubníky - vhodné na
schody - 90 x 30 x 10 cm, 12 ks,
4 Eurá/ks, variè a dvojplatnièku 4 Eurá. Tel.: 054/472 67 37
* prívesný vozík zn. Titbit 08A,
hmotnos 750 kg, ložná plocha
2200 x 1420, rýchlos 100 km/h.,
r.v. 09, 3 x použitý, boènice je
možné odobra. Cena 530 Eur.
Tel.: 0918 150 307
* šteniatka yorkshira , odèervené,
zaoèkované, samostatné. Cena
dohodou. Tel.: 0917 305 161
* garsónku, v Bardejove. Tel.:
0949 233 141
* požív. plyn. kotol zn. Junkers
Zwe 24-2AE Turbo, s prietok.
ohrevom vody. Vhodný aj na
súèiastky. Cena dohodou. Tel.:
0902 100 253
* náhradné diely na Fiat Tipo 1,6.
Cena dohodou. Tel.: 0918 892
715
* staršiu tmavú obývaciu stenu 50 Eur. Tel.: 0907 768 366, 474
82 59
* mraznièku - 150 l. Cena 100
Eur. Tel.: 0904 951 026
* Opel Astra combi, r.v. 96. Cena
1 200 Eur. Tel.: 0911 316 629
* Fiat Ducato Panorama, 9 miest,
r.v. 2001, modrá farba, ažné.
Cena 6 000 Eur. Tel.: 0911 316
629
* stav. pozemok, 2 000 m2, ul.
Duklianska. Cena dohodou. Tel.:
0911 316 629, 0915 892 244
* vysokokvalitný horský bicykel
zn. Cube. Tel.: 0944 085 834
* celé dedièstvo (rod. dom, záhrada, atï). Len vážny záujemca.
Nižný Tvarožec. Cena dohodou.
Tel.: 0918 892 715
* obýv. stenu, sed. súpravu, písací stolík a rozkl. posch. poste¾,
zn. ve¾mi lacno. Tel.: 0907 075
176
* jednolôžkové postele. Tel.: 0915
301 483
* palubky, 7 m2, v. 1,2 m; det. lyže - è.3/4, pánske korèule - è.7/8.
Tel.: 472 6614, 0904 699 559
* garáž nad Rojbelkou. Cena dohodou. Tel.: 0907 741 450
* koženkovú gauèovú súpravu
vanilkovej farby. Cena 280 Eur dohoda možná. Tel.: 0907 441
091
* drevené regály, vhodné do
potravín. Cena dohodou. Tel.:
0948 501 025
* eko zemiaky 0,35 Eur za kg.
Tel.: 0949 726 900
* zachovalý rozkladací gauè s
dvoma kreslami. Cena dohodou.
Tel.: 0905 378 293
* z rodinných dôvodov odpredám
dobre zabehnutú prevádzku reštaurácie s kuchyòou aj so zariadením - LACNO !!! Tel.: 0917
293 418
* starší rodinný dom. Cena dohodou. Tel.: 0948 501 025
* 2-izb. rod. dom, po rekonštrukcii, Zborov Centrum, vhodný aj
na podnikanie, napr. pizzéria,
výèap, atï. Celková plocha cca
2 áre. Cena dohodou. Tel.: 0949
231 212
NOVOROČNÉ ZĽAVY !
PONÚKAM NA PRENÁJOM BUDOVU NA STÖCKLOVEJ ULICI È.13
Plocha na prenájom : predajòa + sociálné zariadenie, plocha cca 100 m2,
samostatný vchod.
Suterén + sociálne zariadenie, plocha cca 60m2, dva samostatné vchody.
Podkrovie - kancelárske priestory:
kanc. 35m 2
kanc. 20m 2
kanc. 18m 2
kanc. 30m 2 + sam. soc. zariadenie.
Podkrovie - samostatný vchod z dvornej èasti.
V budove je samostatné plynové kúrenie a 4 sociálne zariadenia.
TANE
PREDÁM
Duklianska 17, Bardejov
EL
BARDEJOV
SÚKROMNÁ ZUŠ KESEL BARDEJOV
Vás pozýva na
VALENTÍNSKY PLES
rodièov a detí ( od 10 rokov )
v Taneènom centre KESEL
Antéria, s.r.o.
Teš
vaš íme sa
u ná
n
všte a
vu!
FEBRUÁR
MsÚ - odd. kultúry, Info: 472 51 48, www.zriedlo.szm.sk
ŽRIEDLO
2012 Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.
Dráma USA, 133 min. 11.2.12.2. so.-ne. 16.00 h
2.2.štv.,19.00 h
Anim.rozprávka USA,NZ,BELG. 107min.,
Útek zo Sibíri
MP,slov.dab., 2,20 €
MP 12,cz.tit.,vst. 2,20 € Tintinove dobrodružstvá
Koméd. Francúzsko, 103 min., 14.2.-15.2. ut.-str. 19.00h
3.2. pia.,19.00 h
Rom.komédia,USA 94 min.,
MP 15,cz.tit., 2,30 €
MP 12, cz.tit.,vst. 2,20 € Polnoc v Paríži
Profesionálna manželka
Dobr.fant.triler USA, 98 min., 16.2-17.2.štv.-pia., 19.00h
4.2. so., 19.00 h
Kom. USA, 100 min.,
MP 12,cz.tit., vst. 2,20 € Majstrovský plán
Hon na èarodejnice
MP 12, slov.tit.2,30 €
Psych.triler USA, 18.2.-19.2. so.-ne., 19.00 h
Rom.dráma SR/ÈR, 90 min.,
5.2. ne.,19.00 h
114 min., MP15,slov.tit., 2,20 € Lóve
MP15, 2,20 €
Rituál
Rodinný anim.ÈR, 90 min.,
Anim.kom. USA, 90 min., 19.2. ne., 16.00 h
4.2.-5.2. so.-ne., 19.00 h
MP 12, 2,30 €
MP, slov.dab.2,20 € Saxana a Lexikón kúziel
Kung Fu Panda 2
Fant.triler USA, 111 min. 21.2.-22.2. ut.-str., 19.00h
Komédia USA, 118 min.,
7.2-8.2. ut.-str. 19.00 h
MP 12, slov.tit., vst. 2,30 € Silvestrovská noc
MP 12, slov.tit. 2,30 €
Twilight sága: Úsvit 1.èas
Komédia USA, 91 min.,
9.2.štv. 19.00 h
Krimi triler USA, 118 min., 23.2.-24.2.štv.-pia., 19.00 h
MP 12,cz.tit., 2,30 €
Obhajca
MP 12, cz.tit., 2,30 € Jack a Jill
Dráma USA, 138 min.,
10.2.pia., 19.00 h
Komédia ÈR/SR, 115 min., 25.2.-26.2. so.-ne., 19.00 h
MP 15,vst. 2,20 € Strom života
MP15,cz.tit.,2,30 €
Muži v nádeji
11.2.-12.2.so.-ne. 19.00 h
Anim.rod.komédia USA,64 min.,
Dráma-kom.VB,Španielsko, 121min., 26.2. ne., 16.00 h
MP15,cz.tit.,2,30€ Macko Pú
MP,slov.dab., 2,20 €
Mr. Nice
2012
Na našich troch poschodiach
v našej predajni v Stropkove
Vám ponúkame:
salón
* svadobný
spoloèenských šiat
* požièovòu
krajèírstvo
* zákazkové
* kusový textil (dámsky, pánsky)
kabelky, doplnky, bižutériu,
* galantériu
a metrový textil
Námestie SNP 535/9
Stropkov 091 01
tel.è.:
0907 941 097
054 381 0424
OZNAM
Blížia sa vo¾by
Bardejovský hlásnik
vám ponúka
priestor na
politickú reklamu
Tel.: 0918 750 197
[email protected]
V SOBOTU 11.FEBRUÁRA
2012 O 17.00 hod.
Cena vstupenky: 10 € / osoba
V cene je prípitok,veèera,káva,
obèerstvenie,dezert,
kultúrny program,
reprodukovaná hudba
každému pod¾a chuti.
Povinné spoloèenské obleèenie !
Rezervácia a predpredaj vstupeniek:
sekretariát SZUŠ KESEL: 472 2316,Kutuzovova 3629,Bardejov
e-mail:[email protected]
Distribúcia: BARDEJOV, Bardejovská Nová Ves, DLHÁ LÚKA, P.O.BOX - SLOVENSKÁ POŠTA, KURIMA, KRUŽLOV, ZBOROV, HERTNÍK, RASLAVICE, MARHAÒ, MALCOV, HAŽLÍN, RICHVALD, LUKAVICA... +SVIDNÍK, STROPKOV, GIRALTOVCE
Kontakt: STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, Tel./fax: 054/474 63 07, [email protected], [email protected], www.bardejovskyhlasnik.sk, www.staboreklama.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zlatica Stašková. Reg. è.: EV 3330/09. Marec 2011, h.è.6. . Zadarmo.
Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnos inzerátov. Uverejnené èlánky nevyjadrujú názor redakcie. Preberanie fotografií a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a.
Download

tel. - STABO BARDEJOV, sro