APRÍL 2012
19. roèník 1993-2012 dvojtýždeník o znamo v, inzercie a reklám Zodp. redaktor: Mgr. Z.Staško vá Reg.è.EV 3330/09
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
bardejovskyhlasnik.sk
Nájdete nás aj na Facebooku stabobardejov s.r.o. bardejovskyhlasnik
Veèierka Kotva
BARDEJOV - VINBARG B/9
A K C I A T R VÁ O D 1 3 . A P R Í L A D O 2 7 . A P R Í L A 2 0 1 2
A L E B O VY P R E D A N I A Z Á S O B !
AJ BEZ ZLIAV MÁME NAJLEPŠIE CENY A SLUŽBY !
Využite ve¾ké z¾avy ! - 21 % na vybrané termíny
v júni a auguste. Ostatné termíny -10 % !!!
AKCIA PLATÍ DO 20.apríla 2012 !
Cestovná kancelária
TAN
IN
... len DOBRÉ ponúkame ...
Y!
V
A
¼
Z
%
1
2
AŽ
CHORVÁTSKO - GRADAC
od 6 dní pri mori kompletná cena: od 209 EUR/dosp. osob.s polpenziou
BULHARSKO - PRIMORSKO
od 8 dní pri mori kompletná cena: od 199 EUR/dosp. osob.
V ponuke aj: letenky, lodné zájazdy a autobusové cestovné lístky.
viac info na: www.tancin.sk
FIRST MINUTE
Z¼AVY
BARDEJOV - VINBARG B/9
KRAÈÚNOVCE 53
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61 MORCA DELLA
400 g
MALCOV 134
RICHVALD 179
0,95 €
SVERŽOV 40
KRYŠTÁLOVÝ CUKOR
1 kg
ÈEREŠÒOVICA 0,5 l
40 %
0,99 €
3,99 €
PONÚKAME NA PRENÁJOM:
* byty vyššieho štandardu 3 - izb.,4 - izb.
* priestory na podnikanie - pod¾a vašich požiadaviek
* parkovacie miesta - monitorované
STABO BARDEJOV, s.r.o.
6
www.bardejovskyhlasnik.sk
Marián
AKCIA ! AKCIA ! AKCIA ! AKCIA !
Zaplate 48 € a získajte
bonus 35,12 € s DPH
Ak si objednate výrobu reklamy, (napríklad reklamnú tabu¾u,
baner, autoreklamu, reklamný výklad na obchod, ve¾koplošnú
tlaè na fólie a papier, vizitky, farebné letáky), v minimálnej
hodnote 48 € s DPH, automaticky získate jeden plošný inzerát
v Bardejovskom hlásniku v rozmere 67,71 x 44,40 mm
v hodnote 35,12 € s DPH zdarma !
Štefánikova 5, Bardejov, tel.:054/474 6307, mobil: 0915 867 233, [email protected]
www.staboreklama.sk, bardejovskyhlasnik.sk
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
BARDEJOV
Tel.: 054/488 26 35-6, mob.: 0949 817 617, 0905 136 185 ( iba cez víkend )
REDUKÈNÉ KURZY
MOJA ZÁKAZNÍÈKA Z PREŠOVA Ponúkam 0 9 0 4 8 4 8 1 7 8
g
- 19 k
vám možnos
odskúšaným a úèinným
spôsobom:
* zníži vašu telesnú hmotnos
* zbavi sa zbytoèného tuku
* zlepši vašu kondíciu - vaše
zdravie
* pomôžem pri problémoch
pohybového aparátu
a rehabilitácii po úrazoch.
Ponúkam vám svoj komplexný
odskúšaný program, ktorý
zmení VAŠU POSTAVU.
efit.sk
www.budm
KOMPLEX KORZÁR, Pod Vinbargom 20-23, Bardejov
Kontakt: 0903 638 935
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Tel.: 0917 393 956
E-mail:[email protected]
ate j,
Marcel Ma a Európy
et
majster sv aný tréner
v
kvalifiko
TLAÈ DIPLOMOVÝCH PRÁC
Rekonštrukcie domov a bytov, prerábanie
bytových jadier,omietky a stierky, obklady
dlažby , sadrokartónové práce , murárske
práce , ma¾ovanie interiérov a fasád,
pokladanie laminátových a drevených
podláh , zatep¾ovanie fasád.
Tel..0905187542 alebo 0544728711
aj na poèkanie !!!
0918 750 197
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, tel.: 054 474 6307
AKCIA !!!
Tuja SMARAGD (živý plot) v.20-30cm len za 1,99€
STÅPOVITÉ JABLONE a èerešne: 10 odrôd
najväèšia ponuka ovocných drevín na východ. Slovensku až 200 druhov !!!
ve¾koplodé èuèoriedky v.30-50 cm: 17 odrôd
viac ako 200 druhov trvaliek, skalnièiek, okrasných tráv a papradí
bylinky, lieèivky, ruže, substráty, hnojivá, osivá, sadbové zemiaky, kvetináèe,
náradie...
Záhradné centrum "MIÈURIN" Bardejov,
Mièkova ul., Bardejov - Bard. Zábava
Tel.:0903 366 499 E-mail:[email protected]
www.zahradnecentrum.eu
Predajná doba: Pondelok až piatok 8.15-17.00 hod.
Sobota 8.15 - 12.00 hod.
PÔŽIÈKY
ruèenie iba dom alebo byt
0905 464 371
OPRAVA
ŠIJACÍCH STROJOV
priamo
u
Kontakt:
Daniel Novický
0907 08 06 12
VÁS DOMA
Pozvánka
Pozývame a na jubilejné stretnutie - 15. ROKOV A - KLUBU BARDEJOV,
ktoré sa uskutoèní dòa 4. mája 2012 o 17.00 hodine v HOTELI BARDEJOV
na Nábrežnej ulici (pri detskom dopravnom ihrisku).
Spoloèná veèera a posedenie.
Termín nahlásenia úèasti do 23. apríla 2012.
Kontakt: 0908 877 736
Vstupné: 20€
Krásu života spoznáš IBA v abstinencii.
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, tel.:054 474 6307,
PEÈIATKY DO 24 HODÍN !!!
Lekáreò sv. Egídia
Lekáreò ÁTRIUM
SÚKROMNÁ ZUBNÁ
TECHNIKA
TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VÏAKA PODPORE Z ERÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU
V RÁMCI OPERAÈNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOS A SOCIÁLNA INKLÚZIA
A
OPRAV OTÉZ
PR
H
C
Ý
ZUBN
Spoloènos Cimba¾ák s.r.o. v období 09/2010 - 04/2012
realizovala dopytovo orientovaný projekt s názvom
Všeobecné vzdelávanie v spoloènosti CIMBA¼ÁK s.r.o.
Cie¾ projektu:
Zvýšenie miery adaptability vlastných zamestnancov spoloènosti
CIMBA¼ÁK s.r.o. prostredníctvom všeobecných vzdelávacích aktivít.
Na dosiahnutie stanoveného cie¾a boli realizované vzdelávacie aktivity v oblastiach:
cudzie jazyky
práca s poèítaèom ( IKT )
obchodné, marketingové a komunikaèné zruènosti
manažérske zruènosti
legislatíva
školenie pre liniový personál.
Vzdelávacích aktivít sa zúèastnili zamestnanci spoloènosti na všetkých úrovniach pracovného zaradenia.
Realizácia projektu má významný prínos nielen pre spoloènos, kde oèakávame vplyv na zvýšenie
produktivity práce, kvalitu výroby, dodržiavanie noriem a predpisov, ale najmä aj pre zamestnancov
zapojených do vzdelávacích aktivít, nako¾ko sa zvýšila ich hodnota a uplatnite¾nos na trhu práce.
Nové nadobudnuté znalosti budú môc využíva pri svojej každodennej práci a komunikácii s okolím.
Zvýšením ich profesionálnej zdatnosti sa zvýšila aj ich stabilizácia v štruktúre spoloènosti.
KINO ŽRIEDLO BARDEJOVSKÉ KÚPELE
MsÚ - odd. kultúry, info: 472 51 48, www.zriedlo.szm.sk
APRÍL 2012
2012
Rodinný animovaný USA,
Komédia USA, 22.4 ne., 16.00 h
13.4. pia.,19.00 h
90 min., MP., cz.-sk. dab., vst. 2,30 €
100min., MP 15 r., slov. tit., vst. 2,20 € Šmolkovia
Vo štvorici po opici 2
Komédia ÈR/SK, 24.4. ut., 16.00 h
14.4. so., 19.00 h
Thiller FRA,SRN,VB, 128 min.,
115 min., MP 15 r., vst. 2,20 €
Muži v nádeji
MP 15 r., vst. 1,00 €
Ghost Writer
Romantická dráma SK/ÈR, 25.4. str., 19.00 h
15.4. ne.,19.00 h
Dráma USA, 138 min.,
90 min., MP 15, vst. 2,20 €
Lóve
MP 15 r., cz. tit., vst. 2,20 €
Strom života
Rodinný animovaný USA,
14.-15.4. so.-ne.,16.00 h
26.4.
št.,
19.00
h
Životopisná
dráma
VB/NEM/RAK, 124 min.,
Alvin a Chipmunkovia 3 90 min., MP, cz.-sk. dab., vst. 2,30 €
MP 12 r., cz. tit., vst. 2,20 €
Èierna komédia ÈR, Púštny kvet
17.4. ut., 16.00 h
100 min., MP 15 r., vst. 1,00 € 27.4. pia., 19.00 h
Tacho
Fantasy romanca triler USA, 111 min.,
MP 12 r., slov. tit.,vst. 2,00 €
18.4. str., 16.00 h
Historická dobrodružná dráma SK/PL, Twilight Sága: Úsvit 1. èas
Legenda o lietajúcom Cypriánovi 108min., MP 15 r., vst. 1,00 €
28.-29.4. sob.-ne., 19.00 h
Dráma ÈR, 97 min.,
19. až do 22,4. št.-ne., 19.00 h
Dráma, FRA, Bastardi 2
MP 12r., vst. 2,00 €
122min., MP 12 r., slov. tit., vst. 2,30 €
O bohoch a ¾uïoch
21.4. sob., 16.00 h
rodinný, hraný, animovaný ÈR, 28.-29.4. sob.-ne., 16.00 h Rodinný, anim., hud., kom., AUS, 100 min.,
90min., MP 12r., vst. 2,00 € Happy Feet 2
MP, slov. dab., vst. 2,30 €
Saxána a Lexikón kúziel
tel.: 054/472 92 72
PRIJMEME
Prijmeme na absolventskú prax
administratívneho pracovníka/èku
do kancelárie.
Požadujeme:
ukonèenú strednú odbornú školu OA, alebo VŠ - ekonomického
zamerania.
Kontakt: 054 474 62 72
E-mail: [email protected]
OUTLET
OC PASÁŽ BARDEJOV
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
PRE DETI AJ DOSPELÝCH
Dosiahnuté ukazovatele výsledku projektu :
Poèet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: 135
Poèet osôb vyškolených v projekte: 127 z cekového plánovaného poètu 135
Poèet osôb cie¾ovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži: 68
Poèet osôb cie¾ovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy: 67
Poèet zamestnancov využívajúcich IKT: 52
Výška ziskaného NFP : 533 609,28 €
Kontakt: CIMBA¼ÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Tel.: +421 54 472 2385, www.cimbalak.sk, e-mail:[email protected]
Priestor na vašu príležitos.
* Hyundai Accent 1,5, sedan,
benzín, 3-dverové, nové letné
pneu na elektrónoch, zim. pneu
* stavebný pozemok v BJ (Moli- na diskoch, STK/EK 2014, farba fialová metalíza, r.v. 96, autoterka). Tel.: 0904 891 941
* novú manželskú poste¾. Cena rádio + CD. Cena 900 Eur. Pri
rýchlom jednaní z¾ava. Tel.: 0907
dohodou. Tel.: 0908 716 939
415 075
* 3-izb. byt na prízemí, na a- * 3-izb. byt, na prízemí, Bard.
èevskej ul., komplet prerobený Nová Ves, Berku 2, vlastné kúa zateplený. Tel.: 0908 989 637 renie s krbom a garážou +
* iPhone 4, odblokovaný. Cena pivnica. Cena dohodou. Tel.:
0904 815 214
dohodou. Tel.: 0949 159 265
* kach¾ovec, vrátok 380 W, to* stav. pozemok, v Dlhej Lúke, var. výrobu, el. vyžínaè Husquar26 ár., ul. Pánska 9. Tel.: 0905 na, nový, lacno. Tel.: 0907 423
475
807 835
* 4-ár. záhradu na Gróneri 2.
* garáž, Toplianska. Tel.: 0903
Cena 1 300 Eur + dohoda. Tel.:
642 504
* stav. pozemok, Bard. Kúpele, 0944 192 631
* Hyundai H100, na náhradné
672 m2. Tel.: 0905 807 835
diely. Platné TP a ŠPZ. Tel.:
* Škodu Favorit, L135, r. 1992, 0907 442 579
124 000 km, letné a zimné pneu * detský bicykel na vek 3-8 ros diskami, ažné, rádio, EK, STK. kov, zn. nový. Tel.: 0908 079
Cena 500 Eur. Dohoda možná. 119
* vèely. Cena dohodou. Tel.:
Tel.: 0903 937 314, 054/472 39 054/474
88 53
10
* pozemok, Kukurelliho. Tel.:
* plynový sporák Mora 268 - Ce- 0915 850 608
na 50 Eur a práèku Romo - ce- * Škodu Felicia 1,3, 50 kW, r.v.
na 60 Eur. Tel.: 0903 937 314, 1998 + 4 letné pneumatiky s
diskami. Cena dohodou. Tel.:
054/472 39 10
0907 156 157
PREDÁM
* 5-izb. podkrovný byt na Dlhom
rade. Tel.: 0949 308 059
* èierny koèík Dorjan Danny
Sport Prestige 2011, po 1 dieati v super stave, 3-komb. Pôvodná cena 410 Eur. Nová cena
250 Eur + dohoda. Tel.: 0944
338 980
* 2-izb. byt, aèevská. Tel.: 0915
850 608
* detský koèík, 3-kombinácia,
ve¾mi málo používaný. Cena
dohodou. V prípade záujmu
možnos zaslania foto mailom.
Tel.: 0918 347 139
* 3-izb. byt, na sídl. Vinbarg,
rozloha 73 m2, v osob. vlastníctve. Tel.: 0903 892 837
* Škodu Fabia, 1,2, r.v. 2006,
farba camel, 36 000 km, benzín,
garážovaná, vo výbor. stave.
Cena 4 000 Eur. Tel.: 0907 493
223
* kameò, lámaný. Cena dohodou. Tel.: 0917 563 669
* kvalitný leštený nábytok do
obývaèky z drev. masívu, ve¾mi
výhodne. Tel.: 054/472 30 25,
0907 379 159
* použ. oèistené kvádre, cca
200 ks. Cena 1 Euro/ks. Pri
ve¾kom odbere cena dohodou.
Tel.: 0905 445 886
* rôzne aerosoftové zbrane,
výstroj a príslušenstvo. Tel.:
0905 445 886
* kompletne zrekonš. 2-izb. byt,
Wolkerova 2. Tel.: 0903 480
959
*RD.Moliterka.Tel.:0903642504
KÚPIM
* byt v exekúcii, aj zadåžený, dlhy vyplatím. Tel.: 0905 957 920
TRH
PRÁCE
RÔZNE
* Agentúra Timea - opatrovate¾ky - Švajèiarsko, Nemecko. BEZ
POPLATKOV. Tel.: 0903 570
688, 0907 278 591
* Prijmeme dispeèerku do taxi
služby. Tel.: 0903 699 999, 0918
699 099
* Zdrav. sestra s 19-roè. praxou na ÈID h¾adá prácu na
ambulancii alebo zdrav. zariadení v BJ a okolí. Tel.: 0902
672 660
* H¾adám 2 murárov do partie.
Práca v ÈR. Tel.: 00420 721
209 554
* H¾adáme spolupracovníkov so
skúsenosami v MLM systéme.
Pracujeme pre nadnárodnú spoloènos s najefekt. odmeòovacím systémom. Tel.: 0907 155
779
SLUŽBY
* Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geoprieskumy. Tel.: 0915 787 835,
0905 587 551
* Drevené podlahy - brúsenie,
lakovanie, pokládka. Tel.: 0903
906 214
RÔZNE
RÔZNE
* Håbkové tepovanie èalúnených
* H¾adám spolucestujúceho z
povrchov. Tel.: 0918 382 374
BJ do PO. Odchod z BJ 5:55.
Odchod z PO 15:05. Tel.: 0908 * Prevádzam ma¾by, nátery,
716 939
stierky. Tel.: 0903 831 011
* H¾adám 2 pomocníkov k výstav- * Stasek Security vykonáva
be RD. Tel.: 0905 807 835
kurz SBS typu S v školiacom
* Dám do prenájmu murovanú
garáž za hotelom Artin. Tel.: 474 zariadení vo Svidníku. Po absol22 68
vovaní kurzu možnos zames* Dám do prenájmu kanc. pries- tnania. Záujemcovia sa môžu
tory na Hurbanovej ul. Tel.: 0903
prihlási na tel.: 0948 420 033,
429 382
0905 992 147
* Dám do prenájmu garsónku.
Tel.: 0904 555 483
* Dám do prenájmu zariadený
1-izb. byt, na Gorlickej ul. Cena
dohodou. Tel.: 0910 958 470
* Dám do prenájmu 2,5-izb. byt
na Komenského ul. Tel.: 0903
920 844
* H¾adám niekoho na douèovanie matematiky pre študenta
gymnázia. Tel.: 0915 916 563
* Chcete hra tenis?Kurty na
Bellevue sú už v prevádzke.
Tel.: 054/472 84 04
* Dám do dlhodobého prenájmu
kompletne prerobený 3-izb. byt.
Tel.: 0910 105 511
STABO BARDEJOV, s.r.o.
Zmena programu a cien vstúpeniek vyhradená.
Marián
AKCIA " APRÍL"
PRI KÚPE PODPRSENKY
NOH AVI È K Y ZDA RM A !
PONUKA:
OMEGA
spodná bielizeò - dámska,
NAJLACNEJŠIE
pánska, trièká, svetre, nohavice...
plavky 2012 od mája - aj košíèky C,D
Predajòa Omega - textil: OC ŽABA
FAREBNÉ KOPÍROVANIE A TLAÈ
formátov A4 a A3 v Bardejove !
na 80 g
obyèajný papier
A4
na 135 g
lesklý papier
na 80 g
obyèajný papier
A3
na 135 g
lesklý papier
JEDNOSTRANNÁ
TLAÈ
0,19 € 0,29 €
JEDNOSTRANNÁ
TLAÈ
0,38 € 0,58 €
OBOJSTRANNÁ
TLAÈ
0,38 € 0,45€
OBOJSTRANNÁ
TLAÈ
0,76 € 0,90 €
Ceny sú uvedené s DPH 20 %.
( uzávierka do 20.4.2012 )
3. technik závlahových systémov
4. redaktor webu - portálu
Ceny sú uvedené s DPH 20 %.
Štefánikova 5, Bardejov, tel.:054/474 6307, mobil: 0915 867 233, [email protected]
www.staboreklama.sk, bardejovskyhlasnik.sk
RENTAL
Novootvorená požièovòa a predajòa náradia ponúka na predaj výrobky znaèiek
EXTOL, HECHT, MAKITA, DOLMAR, NAREX, METABO, FESTOL
POŽIÈOVÒA NÁRADIA VÁM VÝHODNE POŽIÈIA
prevzdušòovaè trávnika - aj pre futbalové ihriská, záhrady...
profesionálny tepovaè KARCHER - na tepovovanie kobercov,
gauèových súprav, interiérov áut
búracie kladivá, vibraèné dusadlá, brúsky, krovinorezy, zemný vrták,
brúska na podlahy, miešaèka, èerpadlo
Štefánikova 700/71, BJ (smer Poprad, oproti Suzuki)
Wolkerova 11, Atrium - Partizánska 4/A
DARUJEM
* šteniatka. Tel.: 0915 162 508
ponúkame na prenájom 140 m2/150 € mesaène
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
( OD 10 € )
( OD 300 Sk )
Z¼AVA 8%
NA VŠETKY VÝROBKY
do konca APRÍLA
0948 003 630
Máte v rodine slávnos I. svätého prijímania alebo birmovku ?
Navštívte nás a my vám navrhneme a vytlaèíme
oznámenie alebo pozvánku.
Milý dedko a babka,
srdeène Vás pozývam
na moje prvé sv. prijímanie,
ktoré bude dòa 29. apríla 2012
o ..... hod. v kostole ..............................
Slávnostný obed bude v reštaurácii Kaktus.
Andrea Nováková, Bardejov 10
STABO BARDEJOV, Štefánikova 5,
054 474 6307, 0918 750 197
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
ÚRADNÉ PREKLADY
PRÍDAVKY EÚ
VRÁTENIE DANÍ
INÉ VECI V CUDZINE
ENTRA - 0903 676 721
Hurbanova 17, Bardejov
èov,notebookov
Opravy televízorov, poèíta a CD.
videí, LCD, plaziem, DVD
PREDAJ A MONTÁŽ
SATELITNÝCH PRIJÍMAÈOV.
0910 998 175
BARDEJOV
KESEL DANCE CUP 2012
Pod záštitou primátora mesta Bardejov
MUDr. Borisa Hanušèaka
Disco Hip - Hop Break dance
deti * juniori * mládež * dospelí
5. mája ( sobota ) 2012
Športová hala MIER BARDEJOV
Zaèiatok: 10.00 hod. FINÁLE: CCA OD 18.00 HOD.
Bardejov, Kutuzovova 3629, tel.: 0905 306 298
Vstupné: 3 €
e-mail:[email protected]
Download

HLASNIK 6 - Staboreklama.sk