''oB
o,
mieste príjmu bola 'taká istá, ako je v tomto mieste intenzita pola od smerovej antény,
ktorú berieme do úvahy. V tomto prípade hovoríme o absolútnej smerovosti antény.
Izotropná anténa je fiktívnym zdrojom, a preto velmi casto smerovost danej antény
vztahujeme k polvlnovému dipólu ako k referencnej anténe. V tomto prípade hovoríme
o relatívnej smerovosti antény. Zisk antény nám udáva, kolkokrát vacší výkon treba dodat
do referencnej antény ako do smerovej antény, aby v mieste príjmu bola intenzita od
obidvoch antén rovnaká. Na rozdiel od smerovosti antény zahfna zisk antény aj úcinnost
antény. Je daný súcinom smerovosti S. a úcinnosti antény 71
v
G = 71. S.
zii
ap161
= 10
!EI\1i"
"
\II
"',,'
''''
JI'
:.~\
',~'
"
':
,~.
"
~
q"
. :t"
~
'o,
""
,
,
'
"
,
d!
I,!lI
,
10
,
",
,
"
,
~\'
,
,
,
,
~'
het'7:
i".
drl\:i
. "I~'\,~ /!,~, \\.0
lB '
,
l.r''''II,
,
!f.I.j , "
"
.
ii~ jj' ",
Iw,d~ "
efektí
PIll'chY.t,možeme~l~cita , t lnaI!iitíe
'
ef <iktl'VneJ VY~ky,!alebo
,
." ' 'jjJt",
IItI!I'
MliiliJ1
"'n" ,~'1C')i 1)1'~~1Ji ,,",
""'1." , . '" II'i~
. ,
,. mII
',Ii',,'~,iIIl'"Il
.:r
''I'
'IJ i~\'~I/'
~I
~I
I
III !"!
I,II,~.,."
'e1Jo!
iI'ff:
\"
W[ti 1 'I. ' "
"
,
fU,
!~~J'
'I,
'" ,'''I
II. ,
'n
'"
"I.
, .f.
'Ii{
,TI'
'~.,tli
'~,
,,;{,{I'
" ~I!'I~I
,II ..
Ii
! IL
" ".ti
'I'
,,!:<,,' " """" ' ~\ !Ii
'
1'Je""
,
"
!S~1)3 "
."
.\
,
"
'
,
"
'
\II
(8.21)
,
lV'
IluM' "
,
"
,
" '..
"
1iIj"'"
'Ii
>lil
'hl'
i~.", ,m
"i~ ",I
,
v 'i
" ,"
,
,,
U '" Eh"'"
. e/
II' 1l1li,j,:I~, ," ". ,; ill
~~"
W'~ II' '<1,,,
f4i~~~,
1~
V prípade antén, ktoré majú vystupnované smerovédúcinky, sa vlastnosti antény
vyjadrujú aj šírkou vyžarovaného zviizku. Je to uhol medzi spríevodicmi bodov na
vyžarovacej charakteristike, ktoré zodpovedajú hodnote 0,707 E.. (obr. 8.7). Zvacšenie
smerovostisa móže dosiahnut použitím anténovýchradov s viacerýminapájanými (aktívnymi) prvkami.
.
V prijímacej technike sa používa pojem predozadný pomer alebo cinitel spatného
príjmu. Je to pomer napatia ziskaného v smere maximálneho príjmu k napatiu prijatému
v protismere. Pri jednoduchom polvlnovom dipóle je tento pomer 1. Udáva sa aj v dB.
~'\\!\I
""
,
~
'IV "","
"Iii'
IRr~,w
,
,.."
\~.\&"I\~'J"~Ii'iJ!I
., g
,.,~
' i'"
" ,,
,1
iII "~I
li!' ,,:W"
,"i~
~,
,
'
"" "
).
(
\"..
"'~\1"
,
,
:,11'111<1'
~,~
'I
'
'~' , m, j!j),
,
). "o
'I"
\11
8.3 Z~J{(ADNE~py.\~~NJ:}tN ~psY<J:t~:rb\Jjj
YCNOU '"
1jj1,~
~~"
'!\i',~,
",
".".,
H:
'at.!$úm~ J;Irl'e'a)ebp nSsúme
~ ~ntéqy sostojat<~uvlnod sampžu}nami J
,
.,
'I.I~ '"
t,i1ÍeJlr~!\II
II?II'
!f.."
~I'
JI,'
." ~Il ,r
"h'
!\,~I''M!I
j
V.~~b!dvos
l,mprín,;tdtch,~a up{atnÍ od~az~ylh~ni~:"o~,votbvé,houpofrdiu
,
,
,
'zemského na i'prž~fovaCe~charaktcarjsti~~ aJt~~~~:'Ypl,YVzente q~yY~aro~'
\'anie:~ntény
vxj!drujiP1e
zrkadloVýfu' óbra,w,~j
~.P~~py(obr.
8,9). Y.ýIII'
jI' .
'd
~ 'I i~'
'I ,IJ 'p
,.
- 8.2.5 Efektívna výška antény
""
iI
;1
,
fll
"
III
>II
\1
I!! '1\
"'{i
IV 'Ii
~
Rozloženie prúdu pozdfž anténového vodica nie je rovnomerné (obr. 8.8). To ale
znamená, že nie všetky casti antény sa zúcastnujúna vyžarovanívf energie rovnako úcinne.
Aby sa mohol aj za týchto okolností vypocítat vyžiarenývýkon, zavádza sa efektívna výška
antény. Je to taká výška antény, pri ktorej by pretekal po celej dfžke rovnomerne rozložený
prúd s takou efektívnou hodnotou, aká je efektívna hodnota' prúdu pri normálnej výške.
Efektívnu výšku antény s nerovnomerne rozloženým prúdom dostaneme, ked plochu
"'
'II~I
V{I
'Ii
001"
'11
~,
I~
,I,
ill.,!!!
:1
,I!'
iA\
li~'
II
'I>
'II
" '" '.1.'
'iI\'
II
'i Iii,
.L:
~
1fA',,,
"
\ÍI
!II'
i)(
It
.&:
''''
~i
,t
"
11
W"
'1Ii,1I'<
!Jdi
1\
""
,IV
'I
I~,
1.1
'.I'
1.1
,I.
'1,11'
r~
lli
';~,m
!)iZRKADLOVÝ'OBRAZ
ANTÉNY~
1,\11
,II' -i.
,..
i1\
\Ii Q, 'I'
~"
"
@
;~
~II
~1
I,~
'II.
'I,.
ji'
'r,
'"
I"
'!lI
"
IIi
"
'1QA
,
"
'
(Il
" .8'22,.
' 'II"' ,\ .)1i1JIl~!tl
(,.
>.1:
~Ir(,~
~,f'~j\';, '1
III
,
, I'
' JI!~
,
/'
'
Iij§
!I'li CI1
'I'
j},'
I~'m
'
'
,
,
Obr. 8.8. Efektívna výška antény
'"IlJI
II> \ij
,
,
,1'11>1
Ii
"
\i
"
U
.ffo\I
~\il~'
, ~r. ,
lili"' ~I 'iq- >II ,)Ii lij
,
i!!! " 11\ ,," JI;,I"' "ili,
'I, ~I,
,. '
',I!,
.f"
"
,"
.",
,
,
,.
'šit~J\lnJL.l' ánt"nu hff:= .t/4 dostall~, me' It,
ái\l,rpre
Aos 'a ' 'm 7~li.,=;J...~C'.l"'/#J.x 811nesenjm j'jtte"'
gr
,
,
I'"
;:;
~"!)"f"""
",'.
.1, lij'
f",
:]1,'1~,~'t~ ',~',"~ 'i
"~,,
"n>
'
. 'II
;~!W
'
,""I!
'" '" ,,"
'aut"
1''':1\:" "Y'''''
jJ!!li.l
iiII '!\I,'. j~ll.i ,i '
,
,
.c
f!
z~kláap,~~..
i~\1
MR\U
,
"
J.. 1ci !\i~
II~iJl'
,jj'l!
d.x~,h",=;-
~~í\'
.'
I\í"
"' ~1'
ili
,
,
nW
'~h~Ii
"'
!,w~.dffi
'" ijlj,tWI
, "..,."
~
w,
I\'f:!\f",. ,rm ~I~I\
"
~I ~I
.
,\1
"i(lt.
,
,.,
"
!\~
I"~..~,
l~
"',
staneme
,'"
do
''',,,.
"'01'
,
\~
"I' !!"
:>IJ'
II!',
(8.20)
log G
".I~".
.'~
.lI,°rovnartlm
ObldvóSh
'
. r!!
" Mil
~
Zisk antény sa obycajne vyjadruje v dB vztahom
GldDI
iW,111~Wi!'
~ ,rr: illt
)U;MfP~~~~~e!R~Qp
\l?(1I )ante~},'!~r~wemmellha
o~,r~ytjakou
~ II"" '". d
II
'"
M!
,
lm
'Ii
11)/1
Obr. 8.9. Zrbdlový'Obraz
'\
at1t~ny
;/"
II b
~
u
lili
",""
" """
"""
III!"'"
III'
,
~'"
;!~
!~m1111111,
"\W",
';"" M ",IfI, ~~ /,
,~I
'I'
,,'III,v,
~j
III
ti, '~!I
"
~'MI
,,'"
l!')~, "'
I d
I
ij
k
l
k h
f
'
"St, n~,Poe Je,! a~Qi
,~f,}9~OYYp1,~~~~t.olÍlerlt\.t~I~,
,e °itlrP.oa priamej
t ' aK.o ;,kepy'IJb.ola vyžar.ovaná
', vlny"'k torr ~~s ~in' Óžeme~ pretišta.,vl
a~.o&azenej
,
,
,,,
.,'"
,,'
»,
~i"r'
~
,,,,~,
,,,
,,
,,
,,
"
I'~
\~
'!1',
'
'
II'
'61
,r~,
"fI
"'"
,;, 8.3.1
jednodu«;hý ~vislý
' ',
/ :,d " '1IlIjf!
"' 'IP "i "'"",'
dll
1\1
~
' '
'~,
j je dng'du,éht"1 ~!t"ar
'
~ f/i;
," '
'
".
"
,
",I''''t;:;.i
,«I'"';.
,,
,,
"
,
, ,
,,
,I; ,ij~
,
'" ..,,~
~k~eJe~(ntétpemu;~It-~
~'
~~,
'Ii' .~,
'",
11,'".[
J:i'o,YÝ4fjvo4ic*napijan~,
' , ,
"
'
',m"
"
súmerue
,
'
,,
v',,,
t~k~n1U
d~póAU';,jez~islÝll
dÍžky
"
'~~"
'
'v v9.dic~dv.ojQás&bnej
,,'\1\ '.
'\'f}>" !~'
b d
k
d
d
k
'jfiJkYd'Ži~r
'
d
R
j
k
m~~i',qp~gya~l~ ~~p~ "i~c.aJei?~'=Y'CX)~:,.oz~v.oremm VQ~lCm.oV
vzm ne, symeti~li l.o bf'
hA'''adC
, "''{'ked
,
be, ri~me :lfl~ú~~líy,
'
,
'1ív
,
"
,
,
,
tf""
J. ,,,..
,
,
jedn~tliVýCh
gl'zstr~tPve-1ved enlb"
" dpstaneme z rovníc
8,'id~vrRóZI.ožerilé~Pl'údu
II,"
"," ,,, ,
ai~~apatia
!íV
>'"
Uk
'"k,
"
,
,JI",
",
,
i,
ft
"\',~
'" ~ III!!::::j iili~in
v"
II
,II:!
"
"4,1'/;""
, .~II
a
kde 1 a dtr 'je' napa tie Rrúd v b.ode x
Uk IN ---;,napatie na~k.onci vedenia,
{3.
~, fáz.ový P.osun.
,.
'
,
II
'
,
"I
,"',""
"
,'"
~!
"
'~
11
:1
E=601
r F(B)
lb,kde F(B) je smerová funkcia, kt.orejpriebeh závisí .odP.octuP.olvÍnP.ozdfž
aritén.ovéh.o v.odiCa.
(8.24 )
'Ii
'
(,,'I
Smer.ováfunkcia!:
:I'
a) pre neparny P.ocetP.olvÍn antén.ovéh.o v.odica
,~.
,JI
"
,F(B)=-J- smB"
C.oS
[
,
m
II'
ru
II
'I!,,"
w
"
{lx' j" "U ==Uk cos {3x
"~
II!
'všakl ~j."ta~é.s~~~:y,v kto,I;ÝSP,
S~é{?.olia21i'jedn.oYi~t;~ ús~,kov el:~entárJl(
ny{h zlapc.ovTuSlii. V 'tyeht.o smer.och Jjud~ vy~~~dneP.ole sla,psle aleb.o
~žiadne. Výsledná 'iqJ~J1zitaP.ofai:EV t],rcitpm b<;>deP vb..vzdialenosti r .od
., 'žiarica je da~ vztah.orq (8.4)"
,~'
.,,,,,
roo
~.
..,
lil
'"
,
"!',
,
(6:2gYládl(6;,21f.!tKeQ,lk = 0~i(pr6d na~~~,~i ved~J1i;lijl',pt~1!!uz.oI),
P.ot.om pre
prú&ifl napijJi~,:,:a~antéqe d.ostaneV1t<Jvýraz,y
IJ'",g
~.
dI'!"
. Ii,
"~~ !~i
"Ia
m'
.
ffi
v ~i~~t~'re t~Ké bO?'i,kqe sa P.olia".odj;dn.otl~vých el~me.~~~rn~~h~iar~c~J~
S~l'~~nuV.ofaze,j tynt,;~mer.om budel"ysledne P.ole"SdnejSle. V~skytnu"sa
,
'
l
"vq. ~~~n.omq:)r1l{~''''~1
~me t~!y,~o!n.v.o
,lCnapi\jat"v stre e, P.ot.om
~eh'p,vlastn.osti~itP.
t;lpegava!!i(z,;~~d~9ia,naprázdno
i~!dlžkcm I, ktoréh.o
r'
I!M\
""/I
.,4W:'" !1/i ,tt " ,~,,;W' ",
"iÍIÍ"!-1'v
.
"
W
(1)'
' "ani'én't "ktofá sa
VYSi~la~ejf
na,Ijviac blíži
'v',""
'
i~
Ire;~
", ,,'
"
",
..
p~le. 'VýsledQép.ole;bude dané rozl.oženímprúdtI a n~patia P.ozdÍžv.oai~~,.
Rfj'dlhš.oni V.odici;vznfadom na vln.ový dÍžku;. st.ojatá'prúd.ová ,vina pqzdfž
vodica má "'kladnq a záp.ornú palarÍiu, v dósl~dkfi c.ob.o~salivyskytnú
,
.J,:1I11>\
"I'
,,'
','
,, ,,
!II ~'
,,:.
!'\~n'i
.,
~rIIi~apati~l!a ~rúdm:r~.fáz.oY't'!p~osun,90°.Vbdic vyžanlie~ele~r.om~gnetlc~p enetgiu c~lou S~v.oj.oud1ž~.oU
a vytvára vpriest.ore elektromagnetické
,
,
zrkadloVýni :.oQrazo~1"!ímtéIi'y,.
,
!lil
'"
.\1
,II
"I
/1
0,
\
\
2
]
,(8.25)
b) pre párny pocetP.olvfn
,
1,
[
Jt
sin 211'- C.oSB
F{e)=-:-smB
2
>,1
'
(2n + 1) ~ C.oSB
,
~
]
(8.26)
Kde n = 01\pre P.olvlnovú anténu, 'n = 1 pre cel.ovlnovú anténu atd.
Smer.ovúfun.kciumóžeme iQázornit V.overtikálnom diagrame žiare"~I'
ni
N
I
/
OKAMŽiTÝCH-HODNOTPRUDU
""-SMER
..
~\~
I',
I
~M
\
'
\
\
I./:
I
'I:
Obd'Š;Jo.\J
"
"}o,::
ednoduchý
rl'ia. Tak~t.o
diagramy žiaren.ia pre niek.ofk.o tyP.oVantén.ových žiaric.ov sú
, ,~
",nakreslené v P.olárnom vyžar.ovac.omdiagrame na obr. 8.11. H.oriz.ontálny
"\:liagramzvislej súm,ern.enapáj'hnej antény je kružnica v roviQe k.olmej,na
.os žiarenia.
" Antény t.oht.o typu nevyža~ujú v smere .osi antén.ov~b.o v.odica, clže
B = 0°. Hlavný smer vyžar.ovania je pre uh.oI B = 90°. Ak dfžka antén.ového v.odica je vacšia ako Á, smer maximálneh.o vyžar.ovania sa..odchyfuje .od
hlavnéh.o smeru
tým viac, cím dlhší,~!i~ ziaf>ic.Celk.ový P.ocet sluciek sa rov,
Dáp.octu P.olvln, kt.oré .obsahuje dlžka žjarica. O žiarici, kt.oréh.ovlastn.osti
~~7
if1I'
'~
1
zvis!ý vodicsúmerne,
11/11\
napájaný
IP
I)
0<
"O
m 11f"'-'~.t~ !JI
I
-"I!f'!I~'I!<
)~
'\'''--~"
,íll
ilrtl'I!r"-o"-""'-", ,
-
, \'
,
""",,,"
'" -1"""- -"-'"
",
.., ,,'V
'"
'
- -
""11
,
'"'''
r
,
~,~':' ktod tiež vyžaruje~ Amplitúda výslednej elektrickej zložky po fa je ~otom
TL, daná súctom elektrických zložiek od anténového vodica nad zemou a jeho
.
zr~adl'ilvého odrazu. Tv,ar vertik~lneho vyžarovacieho diagramu bude
~
:~et~.nWJe9, !qe:\\d,1?'J~Y~;,~n!~~qfého~ó~~~1r,Ii~I~~jJII0~1mntt~~~,
O'
}ehow~u
\~I
°Bi Jama,\padzem~kympovrchom. Zvysovamm"vysk§voalca"'~adzemou
sa vyžarovanie sústreduje pri týchto anténach do smeru roviny zemského
povrchu.
II,*~
~
',
"
"
'~'J;
!I,
.~ J~oodncný
"
/c
,II.
'
zr,islý anténou
,.1
,.1,\\1;, I
'iJ, ID" ,~~ !JI' ",,,,
", 1\ II ,''., ,\\I~\~,w' , I,' \II,~ !I, ,'11[1'i
~'~ Uspofiadame
zvislého' anténo'
ov'LPesúmemenapájanÝ,
'" ",""
li &i
ovodica
\\!,,:,,~,
~I\: '~', '
.,'
,
,11*,II'jl,i
.
' ",
~t
im 1.1,
napájanéHb .!lesúmerne
aumiestneného nad zemou, je znázornené na obr. 8.12. íN~súmerné
napájanie znamená, že cinnývodicsa budí proti zemi. Vyžarovaniesa opat
m
"
h
~
u,
II"'" ItiI' [II",
~'"
D
I!)I~I
',~
,II
!Ii ,!
,j.
.~ \1\ '.
'" ~
"'II!'\,
'XI
II
'\:1'
Ifl.
,'.
0
90.
di
"~
!},"
'"
,~ "
,I' n
',"
íl
'I\\'
60.
Oljr. 8.12l Zvislý anténový vodic nesúmeme napájaný
,,,"
o~!í~n~jezer::~k~povrchOl!!ttktorom '~\edpokladáme, že jé vodivý.
t:-H90.
~
I1.!JJ
," < "
~
E[m~/m1
Obr. 8.11. Vyžarovacie
diagramy
anténových
vodicov s dÍžkou
I = ÁI2, / = 2ÁI2,/ = 3M2
sme opísali, predpokladáme, že je vofneuložený v pries,~ore.Prakticky to
*"amená tbrko, že sme neb'ralido &va~yVplYvvodivéhulzemskéhopoVrchu
na priebeh vyžarovania. Ak je stred vodica súmerne napájanej antényvo
výške h nad zemou a o zemskom povrchu budeme predpokladat, že je
dokonale vodivý,jej vplyvsa prejaví zrkadlovýmobrazom daného vodica,
Vyžarovacie diagramy takejto ántény sú súmerné podfa zvíslej osi antény.
Vertikálny vyžarovací diagram co do tvaru bude závisiet od dížky vodica
antény I, zvac,šovaním ktorej sa vyžaro,vanie sústreduje do smeru roviny
~RPQyrc,huze1!1eJMaximáIQe\~ia~~ni~ wsm~re roviny."z~msls~hopovrchu ,~a
dosiahne pH dÍžke antény t= 0,63 A [7]; Pri vacších dÍžkach sa,zacínaj6
Vytvárat laloky. Vertikálne vyžarovacie diagramy pre niekofko antén
s roznou dížkou sú na obr. 8.13.
.ti
nfl'~~4 LINEA;AAF!~"'ANTE&v~ SO STOJATOU
VLNOU
Sposob,vyžarovania anténových žiaricov opisovaných v predchádzajúcich kapitolách, sa používa vo vysielacej technike pre dlhé, stredné
'n~
~!
iIi<
'~
,~
"
li!
!\t
'.,
II'"
tli
.,
'H
"
",'
W
,
(i
"
8 ~,~1"'Vy'si~laci~ i'nté
o
~\I
~
."
'~i""""'~
~ ~
i'
'
\!na
!Ii" "i~
';.
I ",..,. ',,:,
"" "'
rJ!!
""'
11'
,("
',w"",
',,'
~~,
anié
vJ~i
!~ "
.Ii" 'II\!
;1!
,
"
,,
'!III
,,,'
~iilv",'
,
,1i1lJo
v,IIi'"
JI"'"
W
,*,
,
;j~ ,'~ !,'WtI'
~Iil,
,I!"
~, 9'11,
"""
~f
,I'
'iWr$~W
ntel}Jl n~/dlhe
vlnY'ti-sa i-m,.,qz~~§kqJ:lstruovat
a1<of,S,i;},ll):pI\psny
stpzlar"
'v" ,.',
~p
.
"~
d'" \~I ",\, "
I
0$1 \\J' k ,' , ~'h
(25
urclt\tJ YYSI\Y:,
,~);,
JO~~' sa'yqs,t~hBq~lJ,lq"paal,zq,~tq!tl}fl
vze~qt1~
i
~
'
"~"~"~'"'
V',' ." ,'nt-
'
'"r.Vzhfadom n:a;t,'ážk'o:ti"s~ld<Jstatocn~ a}hýriiK:z~íslýih cilmým'~O'(liCQm, vdJh
'"
I~U~ J:" ";!JI ,~';")I"
,"'"
MI<,"
;!'
lIJ
lem Vi\"
~I'''
,w, '.' ,
,e"
,
rn
,
,Ij'
iIJj
'
~~JtolsapO\lZív~j~~ntény
tv~ru
T Srp~vinut,~,p'n,9iizóqt~18bu
''!
p~ n Cln iálna ;~'
" vodic." ca~1°,VJTáto
' s'"a ntén ,t vorí ' k'!i'na citiiu záta ž ~:'p r~\ vertikáld~
Ca
It'
1m
y""
I
"
'!lllIj'Hb'~1
,
"
,
,
~\1ertlka}neJcastl.
III,
..
~',
, ,
,
,,
"
"
'Will
I'"
'.
1;"\",:'.'
!fu
""\~i!",
"
'I, ','
i'
~Uj
salIsklaoá
~i~GelkOVf\ tO'k apacit~'I\!al1téI1Y
'
",",
'tlI
m',
", !
,
'!!I
"IJ'
~Ini
'"
!I. ,
III
,...
""Ii':
mJ
1&'\
~
1'\
"
Obr. 8.13. Ver!ikálne vyžárovacie diagramy nesúrherne napájan~t,o ant~!1°vého vodica
,Ii
,~:
..
",
a" krátke vlny. Antény tohto typu\\sa nazývajú",aj lineárne~ lebo pri
prúdovom rozložení sme používali idealizované predpoklady. Predpokladali sme, že anténový vodic je nekoflecne tenký a rozloženie prúdu po
celej dÍžke vodica je sínusové. Chyba, }ctorejsa tým dopúštame, je tým
menšia, cím je dÍžka vodicaNacšia vzpfadom na jeho priemer. K.tomuto
predpokladu s,anajviac približujú antény pre dlhé, stredné a krátke vlny.
Pri stavbe antén pre DV a SV je snahou dosiahnut m~ximumvyžarovania
energie v rovine zemského povrchu vo všetkych sme~och.Takejto požiadavke najlepšie vyho~uje zvislý vodic konecnej dÍžky nad' zemským
povrchom. Príjem z'takýchto antén sa uplatnuje povrchovýmivlnami cez
den'. V noci vyžarovaním od lalokov,s malými zenitálnymi uhlami, sa
uplatní priestoro'vá vlna.
"
~ri návrhu antén p~e vijfšie vlnové dÍžky, najma pri vertikálnych
vodicoch, kde vhodnou výškou sa snažíme docielit sústred(,(nie vyžarovania pozemskom povrchu, dÍžka"vodicov vychádza velnii veTká. Skrátenie
geometrickej dÍžky vodica sa dá doCielit tak, že úseky s pomern~ malým
prúdom vynecháme a nahradíme' kapacitnými nads,tavcami. Kapacitné
nadstavce sa prakticky realizu jú tak'í,že zvislý vooic sa zakoncí vodorovnými vodicmi alebo zoskupeníp1 vodicov do kruhového tvaru.. Fiktívne
zvacšenie dÍžky vodica kapacitným nadstavcom nie je rovnocenné zvacšeniu jeho skutocnej dÍžky, pokiaf ide o vyžárovanie antény.
..
lfI
I,
~.
...'
r
@
'10'
~,I<Ii
iu~r,
~
Z""=
rn
'"
f'\!
l
,
Jr
"iW
bode
,
.
II
~.,.
'
'"
I, ".,
"I
,
'
,iI':",
"
}llp)!
li'"
liI,\
~
vertikálnej casthw
!
'd'"
Ii!!I{II
,i!
'"
,~!,' ffli'
(S27)
'
,
,:'
Iii'
:1~"Ijj
,
l"l. m,
m
'
,
!~
,'"
''''
,
kfu k
,m,
',,
DW'
I\i
"lil
<!I
\'1
,"
]
,."
qJ'!a1
,m
I
'.
I~I
'
.
(S 2,S,)
,ij
"
dl
I"'"
",","
d!
'iti
,(() ca
(S.29)
~,
I!
X""
,'JI
'1i
ant~ny
~.
cfPa
f. =\j Z~,
.t ,II
'"
,n
""
' , .,
'" .iIi',
1,1
q
'i'.,
,,,,,,~I
li'
.~
'" "
fII
it
,"'
n,.
1J!
itY
()
"
II Ij ,Prúd~v napájacom
v",,
i2:7t 2 m2 .,. I'.
==R",,-J
160 'f'" h!lr]
ii
,
.:'"
" ,'1'1.
'ii MI
M
y"stupná;mpedanciaantény
dl
~"i'
I,,'
<':w ,Ji'
'I 'Ii.
',II
i'i'
'~I" , "
"
\\ypocítam~l~
~Ij'
""
d"
jj'
1\\,
C= C -ji),@ I.
~[6QJtlef2Ii'
,E '~
x--
i"
II,
,
I
n'
:"1
,\~,
,"".'
m,MI
,
, ",""
'J', , ",1.'
,
!!!'!iii' ' "Iii' '!lili
IP
19 I
,MliÍ'
mtenZiÚi' porao~:"takejto'iJiintérly
I
.
,
"
i~kapacity"ho'rizontálnej'!a
,
"""""
iJ
I~
'.I;'
,
,
II'typu~"1ii,je na~ o.'b~~wS.14 "s útíiúdovýrn, "ioz}oŽenJm
I
"i~
WI~:íj
"
"
,,
, ','
<I"
,,;11J:f
"
konštrukciaaittény
: ,; "i'I'~, "I, .!iv' I ;1'ml:1
'I!
(S.30)
'I~
q\
:.1,
'11
~)
tJ!
IjJ
~r
!1111
Ui'
I'J
rI'
I~
<J W ,,,
i\'<"
"<i
"'
"
M
~m j,
,'I
'I'
IN
III,
III
"
iR
~Wi
~
m
.,UA ~
Ob':!.j.4.
~
'II
Anténa na dlhé vlnytypu
T
"'
'"
"..H
."
--,~,
-rmr""
~
-,V\""'"-
~ . .,'
''''''í\V'
-!I!\I
,
IN~""
.""
,Ii"IIr'.11
" -.ro
,
~
I
,
'II~i'i"
~
'II"""r""
,.
"
',""T", ,. ifl
~r,i.!'
II
li
Napiitie
V napája~,!p
bode",
,l~
li f"'1! id, , M,I!\/~: i~ h ,~lIi
.4!.,'
'II
t11,J,=
,U
"
lm,
'IR,
'IIPriurcitom:'nap'iiJí,
1,,možena'
,
"i~8
~IIIVJ
lila",.
,'niknu
:t~ ~i'II!II"
31)
'
a~ktoPáž'apríCinujestraty~a
výkone dodávanom do antény!~Vznik korony, podj)orujú ostré hrany v kOnStrukcii antény.
Pri kruhovom vodici závisl je', vznik od polo~eru zakrivenia vodica. Dovolené ,elektrické
namá~anie vodica~j~Q
,
, il!,
lli'l'! IP
.;ffi"
"
ykmdí(ci~vk
,Poifl'ségc \~\~~n,~~nó~
ReaktanCÍú tejto cievky
~i~
II'
Jtbron)'.".,
(ti , ,,""
.
~ r~
!,!~
XL
"I"
'
I\J
'rl!'
ll \I' f"""
.
,,'I
1
.
(8.32)
'>
.
\Ii\!il,
''',
.,",
.J~I 'I!.. '
"",,\\\1,,~~I~"w' ~l ",f.{{
ji!" ,~WI"I,!., ,
,.,I,~~
"'JI
'I'
','
'I'
,1\J1<I
~"
:11.\1
"'1" lil, ~~
I",
!j~',"'"
,\',
"
cfse'ne vyjadruje
"
;~,'
,,
~
,
'"
ó=RV;'
X...
,(8.34)
11 ,
v uzemnovacejsieti.
1
,'vt Qkre,l1} ~~ep'en~'M~~'IPSP9~i~aarila.:. na ~.l~ých':~
vlnách 'sa pou~ívajú
vejárové, strechové~\plošné antény:Tieto'nálvy sn odvodené od usporiadania horizontálnych vodicov. Pre stavbu, takýchto antén sa používajú
meden~" bronzQvé alebo hliníkoyélan~ ~ocer~voq~dušou.Najp(>užívanejI ~,í~,
.,.pr~~fezy~ú'~5'3í'\IIli'\1~,p\:Qt~i','pl'Í
,vý~op~~hr~Bo~~;,,I 00 'at ~OP'kW.
Izolátory sa preHvysielaciu techhiku vyrábajú z,kalitu, Ktorý sa vyznacuje
s dostatocnou mechanickou a elektrickou pevnostou. Proti elektrickému
I
I
.n IV'//{.(,~(/(/({{({ft///{(/
«(.{({(//.{//{//{(//(///1{//4
~////;-Yy'/'/>7///,(////.,..
il~~~\~ w
~~\r ,,,' " mi, III
,~'"
'iii ,r#Ii\\\ÍI~ '.
"' ""~'1'5i ,I~II ;JI, ~ II'''' ~~ ',I'"
TI
"
II ot1r. 8. 5. Rozlož'enie prúdovej vlny pozdÍž anténovéhd vooica p~i krátení dlžky antény"
~ r
~nténa sa izoluje tak, že celý stožiar sa vztýci na mohutnom piitnom
,..izo'llitPf~,
~~~p.t.i'
s~,dlr~hf iskriš(ptn,,,
~r9ti ~re~kokomp~~\obV?~~IPcelq~~j
konštrukcie sa umiestnujúmedené laná na zlepšenie elekt;ických vlast~
ností antény. Zníženie konštrukcíe, a tým skrátenie cinného vodica sa dá
docielit zaradením kapacity:alebo indukcnosti,do anténového vodica na
fjvl1P4do.tn\mitst~~
JJ:ent~póspb kr*tenia dÍžok s;'rozložeQ,ím,prúdpvejJ"'~J:lY
je znázomený na obr. 8.15. Jednoduchšie a rozšíre~ejšie antény na
stredné vlny sú antény typu T a L, ktoré sa zavesia na stožíare. Vyžiarený
'li
výkon
pri"~ý'chtoanténacb
.sa dá
uI?ravovat~octom
vocUcov.
II
".u
II. ~,~!C'"
",
'1«'
,,
I)J'~
:ti"
,t I~,
II,'
'11.1:"
ti
" ";~
" "~'
I~
(8.33)
f
/
II',
~I"
jeloga,.\i~l1'!ickYde1Q;~ii1~nt4l~eirial )ogaqfmicKý'dekri!ment
,
,'~
DIi'l"j
1\'
.
I' ;",
\J~~(1" 'Itl
I:,
,;r:
'.,
~~,.J~
.1,
Úcmnost anten I)yva 7Q,az ,90 % a meneJ, podra dÍžky cmneho vodJca. Pn nesumerných anténach úcinnost ovplyvnujústraty
v zemskom povrchu okolo antény a straty
I
~IU I~.J:~
'I',
!
",\1li"(~ n, ln,
II
"
" tlrneniesínusových~itoy [3]
i
I
,/.I
"'"
,,'
26.f=~"
3t
!!"!IKde~c5
1\'
I~
1==
'
,
~Ii
1I\1II1.!
~ I~
,v
= ]iX"",
~~
I
"m
,~\~
IJ,
'I~
r.o a,.;.v' lcrorom ant na e en Bv e I: le
'11~ \'~",,,:n 11&. <IP""~"i.:w"'"
,í!j}~II~!1\.;:~' ,', .ift~I'~!i~f),"'!!,!,
,,'
',,,
fiJl!i~ qt ~,\ ,pJ!,j~I\1!;;,~tncke
vlastnostli\iflapr. unpedanCluf, vy"arovaa dtagram ,[3] il'
,!
II
,n
~.
i~
li,
,q
,~, ,..I::;'
~-Ilj
la~w~!ro!lari'teriy4\d~~rezonancie.
p,9dmienky
;)) ...a áSl\I; ahte"."
h' ,
' 'lili
'pr~:Ž~(~liuIISa~\izqI~tO,fYl~hr,~n~"liktJ~tca~í.
. 8.4~2 Vysielade antény na sJedné vlny
::Itl,M!~'
.\
"lY II
I~
h~~'
~j'--
'i~
~'
, "
I
,.
~h' "N
/,11
,,~'!!
II'
"fu
.II
'"
~"
j),
! Pre tento vlnový rozsah sa používajú ako antény o,cerov~ kotvené
stoŽiate, p#
konštrukcie
vyžarovanie
sa napájajú
ktorý~h,;pri~m~j~~pš,tI:!Jkciat~orí cinn!ÍI~ast ~ntén~Ocerové
majú mat optmllálflu"Ofžku~ aby sadocie1ilo maximálne
energiel~ smere roviny zemského povrchu. Antény tohto typu
v piitnom bode, co vyžaduje izoláciu konštrukcie od zeme.
II' "
li
'" 'I~I
II
Jd
" ~!, m
I,!
!fu
Obr. 8.16. Prúdovo
budený výškový dipól
- - - - "'-'''--'''''-
-""
Parametre antén na stredóé vlny sa vypocítajú podobne ako antény
na dlhé vlny. Zisk antény je,funkciou jej výšky (dÍžky vodica). Zviicšuje sa
po urcitií optiI1lálnu hodnotu výš~ýuantélry, potom opat klesá.
Protiúnikový charakter antén na stredné vlny sa dá docielit tým, že sa
zmenší na minimum vyžarovanie v smere malých zenitálnycp uhlov. Tým
potlacípte priestorovú vlnu,.ktoráje prícinouúniku, V'lbodepríjmu. Tento
stav móžeme docielit predÍž~ním anténového vodica na dÍžku polvlny
alebo výstavbou výškových dipólov. Výškové dipóly sa montujú na
samonosné. oceloyémveže výšky 100 až t50 II\. Ufi1~,esteníQ1dipó}u do
urcitej výšKy nad zemóu a jeho kráténím kapacitnými nadstavcami sa
dosiahne potlacenie priestorovej vlny. Prúdovo budený výškový dipól,
napájaný
dvojvodicovým súmerným napájacom, je znáz9rnený na obr.
~1~
~ .
.
8.4.3 Základnélineáme antény na krátkevlny
- - - - -- ""- .
8.5 SMEROVÉ LINEÁRNE ANTÉNY SO STOJATOU VLNOU
Také usppriadanie !f~aktívnyclí
anténových prvkov, ktoré vyžiarenú
energiu sústredí do jedného smeru, nazývasa smerovou anténou. Spterové
úcinky pri lineárnych anténach docielime použitím viacerých jednodu'chýchlineárnych antén, zoskupepých podla urcitép.opravidla. Jednotlivé
a~ténové vodice sa móŽu všetkylnapájat alebo sa napájajú len niektoré
z nich a ostatné pósobia ako odrazové prvky (reflektory alebo direktory).
~ri zoskupovaní jednotlivých antén treba sledova( fáiové pomerY
"
.,
.'.,'
,,~
prúdovej a napiitovej l\rlny vo vodicoch týchto antén. Móžu pritom ,nastat
tieto prípady:
a), A~(énovésústavy s prirodzengm protifázovým prietokom prúdu.
Používajú
len pre stredné vlny~ Ich sústava sa skíadá o"vykle z dvoch
~
alebo troch ciastkových antén. Smerový úcinok je pomerne malý.
V krátkovlnnom pásme, ked chceme d,pCielitmaximálne vyžarovanie,
móžeme zvisl~ alebo vodorovné vodice presne nastavit na potrebnú
vlnovú dÍžku. Najjednoduchšou anténou tohto typu je vodorov~ý vodic
vofne zavesený nad povrchom zeme s poloviCnouvlnovou dÍžkou,robr.
8.17). Takáto anténa vyžaruje v smeroch s malými zenitálnymi uhlami.
I"-Anténasa napája jedným vodicom a napájac je pripojený približne pod
pravým uhlon.!)címsa zabráni nesúmernej viizbemedzi dvoma horizontálnymi castami. Horizontálnu anténu Á/2 móžeme napájat ajsúmerným
napájacom so vzduchovým dielektrikom. V mieste napájania sa musí
anténa impedancne prispós,()bit vedeniu. Na prispósob~pom napájaci
vzniká postupná vlna; takéto napájace sa nazývajú neladené.
-A/2
ft",
I
-C'I
-<
R
'0
Obr. 8.17.\ Lineáma anténa na krátke vlny
Obr. 8.18. Vertikálna súfázová súosová sústava
II!
II-
':;herieme do
I
'cha velmi
ie žiarenia
".,I{,"
bté berieme
!si,antén.
:i&stkových
Hl"
.
ve1usponah()arótovej
,,,!Ii
~
"
'II
'\,1
,11
,~
ji
l!J,
li'
~\1'
'r,
Iii
in
tI .
'111<1
I,
'1'1p
dl"
WI ',IP 'v,'
",ti!1'
i'I'
~,
1.li"
Ij.'i>
II1II ..
" dbr.8.19
,
lV:
"'°'," ,
\J11'Zv"SOO9
1i!" i"~"I ,,'ft,
HorizontáIJ1a.
súfázová
..
,,'
.tl'
,j~' '11 "
,"
j~
"
41
,I~
,r},
:~. ~m'
~.
~,f
,1íb',
1')1 ",',
,')r"
,!11 !JI,:!!'
1.1
,'"
,,'
','
1>1'"
11.1"." '\.1
vací diag;am , l,iednovodicov<:j an téhYiS postupnou,vlpou
.fu :iIPrlestomvýriži/ro
súosová'sústava'
",
'
II
II
" :11'
,
,I'
w
'Iii>,
,,;
11',\',
'II.'
. JI'!
~ ''"III\,t''
,
'"
M
'II'",m
I~
>l'
...,v'"
Download

" . 1 - KEMT FEI TUKE