obecRohožník
obecnýúradRohoŽník
Školské
nám.40611.906
38 Rohožník
UZNESENIE
Z |.riadneho
zasadnutia
obecného
zastuplte|'stva
Vroku20'14,
ktoré
sa kona|o
dňa13'02'2014.
v Rohožniku.
0becné
zastupite|.stvo
zazapisovatela:
A|ena
Karšayová'
Určuje:
p'František
zaoverovate|'ov
zápisnice:
Ambra'
MUDr'
JanaVrabIicová
A.beriena vedomie
p|ánovanie,
preprob|ematiku
1. spráVu
o rokovaní
Komisie
oZ preÚzemné
výstavbu
a dopravu
a Komisie
bytov,
- uznesenie
sociá|nych
Vecí
a zdravotnictvo
č.2/2014
za:6, proti:
0, zdÉa|
sa:0' neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.
P.Kotes,
J.Že|ipský
prokurátora
protiVZN 2/2010
informáciu
o proteste
o choveadržanizvieratna území
2' beriena vedomie
obce
uznesenie
č3/2014
Rohožník'
za:6, prďi:0,zdrža|
R,Have|ka,
|ng.
P.Kotes,
J.Že|ipský
sa:0,neprítomní:
prokurátora
proti
psovnaÚzemí
VZN5/2011
3. berienavedomie
informáciu
o proteste
o podmienkach
drŽania
obce
RohoŽnik
uznesenie
č.5/2014
sa:0, neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P.Kotes,
J. Že|ipský
za:6, proti:0,zdÉa|
_
prokurátora
protiVZN5/2010
prevádzkový
poriadok
informáciu
o proteste
mu|tifunkčného
ihriska
4. berienavedomie
uznesenie
č.7/20,l4
R.Have|ka,
|ng.
P,Kotes,
J.Že|ipský
za:6, proti:
0, zdÉa|
sa:0,neprítomní:
- znesenie
podaných
sťažností
č.9/2014
5. berie
navedomie
správu
o vybaveni
za:6, proti:
sa:0,neprítomní:
R' Have|ka,
|ng.
P.Kotes,
J.Že|ipský
0, zdÉal
prevodu
podmtenok
bytov
V bytovom
dome
č'105_ uznesenie
č'l22014
o návrhu
6. informáciu
za: 6, proti:
0, zdÉal
sa:0 ' neprítomní:
R,Have|ka,
|ng.P. Koles,J. Že|ipský
V roku2013_ uznesenie
č'1412014
h|avnej
kontro|órky
o kontro|nej
činnosti
7. spráVu
|ng.
P.Kotes,
J.Že|ipský
zdÉa|
sa:0,neprítomní:
R.Have|ka,
za:6, proti:0,
- uznesenie
pósobiacich
organizácií
v obciRohoŽnik
č.15/2014
športových
a ku|tÚrnych
8. správu
o činnosti
R.Havelka,
|ng.P.Kotes,
za:7, proti:0,zdÉa|
sa:0, neprítomní:
E.
schval'uje
'1. Pred|oŽený
_ p. A|enaKaršayová'
- p' František
Ambra'
overovate|'ov
zápis'nice
návrhna určenie
zapisovate|'a
_p'
Báchor
z|oŽenie
návrhovej
komisie MarekFabian'
Bc.Karo|Stark'p' V|adimir
a
MUDr'JanaVrab|icová,
program
č.,l/20í4
zasadnutia
0Z _ uznesenie
R.Have|ka'
|ng'P.Kotes,
J.Že|ipský
za:6, proti:0,
zdÉa|
sa:0, neprítomní:
09054í3804,[email protected]
Tel.:034/6588339,Fax:034/
6588328'Mobil:
pozemku
parc'č3046/132
p|ochy
2. Predaj
v katastrá|nom
územi
RohoŽník
o výmere
370m,druhpozemku
zastavané
prekatastrá|ne
a nádvoria
vedený
v katastri
nehnutel'nosti
Katastrálnym
odborom
Okresného
úradu
V |Va|ackách
územie
RohoŽnik
naLVč.710'a tokupujúcim:
t-ubomír
Šouc,
bytom
Záhonok
488/3,
Zvo|en
a VieraLučanská'
rod'
- uznesenie
KomIičková'
PIavecké
Podhradie
bytom
zacenu55,.€ / m,
určenú
nazákIade
verejnej
súťaže
é,1612014
za: 7, proti:
0, zdÉa|
sa:0, neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P. Kotes
pozemku
parc'č3046/129
p|ochy
3. Predaj
v katastrá|nom
ÚzemiRohoŽnik
o výmere
317m,druhpozemku
zastavané
nádvoria
V
katastri
pre
a
Vedený
nehnute|'ností
Katastrá|nym
odborom
okresného
úradu
V Ma|ackách katastrálne
územie
na LV č.710,
RohoŽník
ato kupujúcemu:
HanaKaňková'
bytom
námestie
sko|ské
388/41'
Rohožník
za
_ uznesenie
cenu55'€ / m'určenú
nazáklade
vere1nej
sÚťaže
č,1712014
za:7, proti:0,
zdÉa|
sa:0, neprítomní:
R' Have|ka,
|ng.
P.Kotes
pozemku
parc.č3045/198
p|ochy
4. Predaj
v katastrá|nom
územi
RohoŽnik
o Výmere
434m,druhpozemku
zastavané
a nádvoria
Vedený
Vkatastri
nehnutelnosti
Katastrá|nym
prekatastrá|ne
odborom
okresného
úradu
V Ma|ackách
Pavo|Škrha
územie
RohoŽnik
na LV č'710'ato kupujÚcim:
a manže|ka
DanaŠkrhová,
bytom
cestam|ádeŽe
- uznesenie
2883/3C'
Ma|acky
zacenu55'.€ / m,určenú
nazák|ade
verejnej
súťaže
č',l8/2014
za:7, proti:0,
zdÉa|
sa:0' néprítomní:
R.Have|ka'
|ng.
P.Kotes'
parc'č3045/197
pozemku
p|ochy
5. Predaj
v katastrá|nom
území
Rohožnik
o Výmere
469m,druhpozemku
zastavané
prekatastrá|ne
v katastri
nehnutelnosti
Katastrá|nym
a nádvoria
vedený
odborom
okresného
v Malackách
úradu
územie
RohoŽník
naLVč.710,a tokupujúcemu:
Dušan
H|úch,
Ško|ské
bytom
námestie
393/27,
RohoŽnik
zacenu
55,€m, určenÚ
nazák|ade
verejnej
sÚt'aŽeuznesenie
č.19/20í4
za:7, proti:
0, zdrža|
sa:0, neprítomní:
R.Havelka,
|ng.P.Kotes,
parc.
pozemku
p|ochy
6, Predaj
Vkatastrá|nom
územi
RohoŽník
č3045/200
o výmere
397m,druhpozemku
zastavané
prekatastrá|ne
Katastrá|nym
a nádvoria
Vedený
Vkatastri
nehnute|.ností
odborom
okresného
V |Va|ackách
úradu
územie
naLV č'7'10,
My. zuzanaGreiíová
Rohožník
a tokupujúcim:
a manŽe|
l/ariánGreif,bytom
Ve|,komoravská
_ uznesenie
25,Ma|acky
zacenu55,-€ / m,určenú
nazák|ade
verqnejsúťaŽe
ě.2012014
za:T,pro|i:0,zdrža|
sa:0,neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P.Kotes
parc'č3046/1
pozemku
parc'
Vkatastrá|nom
RohoŽník
12o výmere
7 . Predaj
území
292m,druhpozemku
záhrada,
č'
p|ochy
podie|
3046/161
76 m,druhpozemku
zastavané
a nádvoria
a spo|uv|astnícky
o výmere
o ve|'kosti
1/9na
pozemku
parc'č.3046/173
o Výmere
93 m,, ktoré
súVedene
V katastri
nehnute|'nosti
Katastrálnym
odborom
pre
v
|Va|ackách
katastrá|ne
Územie
RohoŽník
na
LV
č'
7'10'
a
to
kupujÚcim:
|ng'
Tomáš
Hruška,
Okresného
úradu
Mgr.SoňaHrušková,
bytom
Vyšný
Koniec310,Tu|zovka
a manŽelka
bytom
L. Novomeského
2695/8'
Ma|acky
za
_ uznesenie
cenu55,€m, uřenúnazák|ade
verejnej
sútaže
ě.2,|12014
za:6, proti:0,zdÉal
sa:0, neprítomní:
R' Have|ka'
|ng.P' Kotes
pozemku
parc'č3046/163
parc'č'
Predaj
v katastrá|nom
RohoŽnik
o výmere
území
33m,druhpozemku
záhrada'
p|ochy
pozemku
parc'č.3046/164
75m"druhpozemku
zastavané
a nádvoria'
124m,
3046/162
o výmere
o Výmere
podiel
parc.č'3046/,173
o vel'kosti
1/9napozemku
druhpozemku
záhrada
a spo|uv|astnícky
o výmere
93m,druh
pozemku
nehnute|'nosti
Katastrá|nym
záhrada,
ktoré
súvedené
Vkatastri
odborom
okresného
úradu
v Ma|ackách
prekatastrá|ne
RohoŽník
naLV č.710,a tokupujúcim:
Mgr.Štefan
Va|achovič,
bytom
Záhorácka
1930/35,
územie
_
Ma|acky
bytom
Avanárska264121,
RohoŽník
zacenu55'€ / m, určenú
nazáklade
verejnej
a LuciaFuksová,
súťaže
uznesenie
č.222014
za:7, proti:
R.Have|ka,
P' Kotes,
0, zdrža|
sa:0,neprítomní:
|ng.
pozemku
parc'č3046/113
parc'č'
v katastrá|nom
Území
RohoŽník
o Výmere
117m,druhpozemku
záhrada'
9. Predaj
pozemok
parc.č'3046/166
plochy
zastavané
3046/165
o výmere
75m"druhpozemku
a nádvoria'
o výmere
33m'
podie|
parc.č'3046/173
o ve|kosti
1/9napozemku
o výmere
druhpozemku
záhrada
a spo|uv|astnicky
93m,, ktore
prekatastrá|ne
nehnutelností
Katastrá|nym
okresného
ÚraduV Ma|ackách
územie
sÚ Vedené
v katastri
odborom
Vrábe|'
na
Vladan
bytom
Dušnica
518/8'
RohoŽnik
zacenu55,t/m,
určenej
RohoŽnik
naLVč.710'a tokupujúcim:
_ uznesenie
č.23/2014
zák|ade
verejnej
súťaŽe
zdrža|
sa:0,neprítomní:
R,Have|ka,
|ng.
P' Kotes,
za:7, proti:0,
p|ochy,
pre
parce|y
Vkatastrá|nom
území
RohoŽnik,
v|astnicky
vzťah
zapísaný
časť
č'31/1- ostatné
10. Zámerpredať
v katastri
Katastrá|nym
odborom
okresného
úradu
v Ma|ackách
naLV710o výmere
obecRohoŽnik
nehnutelnosti
posudkom
zodňa04'04'2013'
ktorý
vypracoval
|ng'o|dňch
m,za cenuurčenÚ
znaleckým
č'135/2013
25,97
podla
s'r'oBratisIava
ustanovenia
t.j'37,-€ l m,spoločnosti
enermont
spÓsobom
Jarabica'
$ 9aods'8 pism'e)
je
predpisov'
Zb'o majetku
Vznení
neskorších
DÓvodom
hodným
osobitného
zretel'a
zákona
č'138/199,1
obcí
Vobciprostredníctvom
obcenazabezpečeni
dodávky
a distribÚcie
e|ektrickej
energie
transformačnej
stanice
záujem
- uznesenie
pozemku
natomto
č'2412014
umiestnenej
R'Have|ka,
P' Kotes'
za:7, proti:0,
zdrŽa|
sa:0, neprítomní:
|ng.
- zastavané
p/ochy,
č.18/6,
druhpozemku
katastrá|ne
územie
Rohožnik,
11, zámerpredaťčasťpozemkuparce|y
preobecRohoŽnik
v katastri
nehnutelnosti
Katastrá|nym
úradu
v
V|astnicky
\ráahzapísaný
odborom
Okresného
p|ánom
geodetom
geometrickým
vypracovaný
|gorom
Kaliášom
akodie|č'
|Va|ackách
naLV710'určená
č'16/2010
pod|'a
Zb'o majetku
v znení
neskoršich
14o výmere
18m,,spÓsobom
c)zákona
č.138/1991
obcí
$9aods.1 pism.
pričom
posudok
predpisov
posudkom'
zna|eckým
nák|ady
budeznášat'
najmenej
za cenustanovenú
naznalecký
potrebné
vykonať
kroky_ uznesenie
kupujúci
a uk|adá
starostovi
obceRohoŽník
č.28/2014
proti:0,
R.Have|ka,
za:7,
zdrža|
sa:0, neprítomní:
|ng.
P.Kotes'
_ ostatné
plow' časť
predaťčasťpozenkuparcelyč.331,
pozemku
parc.č.332druh
druhpozemku
12. zámeÍ
pozemku
p|ochy,
preobecRohožnik
vzt'ahzapisaný
Vkatastri
katastrá|ne
ÚzemieRohoŽnik,
V|astnicky
ostatné
p|ánom
geomelrickým
naLV 1696'určené
Katastrá|nym
odborom
okresného
úradu
v Malackách
č.
nehnutelností
pozemky
parc'č'
PeterKrá|P+ZRea|'|Čo43306322
akonovovznika.júce
331/2
o výmere
53/2013'
ktoývypracova|
'16m,'
p|ochy'
parc.
vodné
325/2
o Výmere
č'325/3
o výmere
3 m,'326/2
o výmere
46m,,parc'
69m,
druhpozemku
pod|,a
pism'
c) zákonač'138/1991
Zb.o majetku
obcívznení
o výnere111m,,spÓsobom $9aods'1
32712
posudkom'
pričom
posudok
predpisov
zacenustanovenÚ
znaIeckým
nákIady
naznalecký
bude
neskorších
najmenej
potrebné
vykonať
kroky- uznesenie
č.29/2014
kupujúci
a uk|adá
starostovi
obceRohoŽnik
znášať
R.Have|ka,
|ng.
P.Kotes,
zdÉa|
sa:0, neprítomní:
za:7, proti:0,
p|ochy,
ÚzemieRohožnik,
č.332druhpozemku
ostatné
katastrá|ne
13' Zámervymeniť
časťpozemkuparce|y
preobecRohoŽník
Kalastrá|nym
V
v katastri
nehnutelnosti
odborom
Okresného
ú[adu
v|astnícky
wéahzapisaný
geometrickým
p|ánom
č'53/2013,
ktorývypracova|
PeterKrá|P+ZRea|,|co
Ma|ackách
na LV 1696,určené
pozemky
parc'č.
plochy
332/2
o výmere
16m,
druhpozemku
vodné
za novovzniknuté
43306322
akonovovznikajÚce
parc'č'32812
pozemky
9m'druhpozemku
Záhrady'
ktoré
súvov|astnictve
o výnere7 m,a parc'č'330/2
o výmere
pod|,a
RohoŽník
z dÓvodov
hodných
osobitného
zrete|,a
Fuksovej,
bytom
Dušnica
5,13,
|Voniky
$9aods.8 pism.e)
predpisov
pomere
vzneni
neskorších
v
1:1
auk|adá
starostovi
obce
138/1991
Zb.
o
majetku
obci
zákonač'
.
potrebné
č.30/2014
vykonať
kroky uznesenie
RohoŽnik
R.Have|ka'
|ng'P. Kotes'
0 , zdÉa|
sa:0, neprÍtomní:
za:7 , proti:
plánom
pozemku
geometrickým
k|oýzhotovi|
|Čo35308036,
čis|o
5312012,
lgorKaliáš,
vytvoreného
14.odkúpenie
posudkom
plochy
parc.č.3063/54
zastavané
a nádvoria
zacenuurčenú
zna|eckým
o výmere
199m,,druhpozemku
'11,47€ l m,v ce|kovej
.
l'nýške
2280,.€
č.3112014
ktoný
Vypracova|
|ng.
PaVe|
Sira'
t'j'
uznesenie
13212013,
ě'
R.Have|ka'
|ng'P' Kotes'
zdÉa|
sa:0, neprítomní:
za:7, proti:0,
C.ruší
_ uznesenie
č.4/20í4
naúzemi
obceRohoŽnik
o chove
a drŽani
zvierat
1. VZN2/2010
J' Že|ipský
R.Have|ka,
|ng.P. Kotes,
0, zdržal
sa:0 , neprítomní:
za:6, proti:
D.ukIadá
psovso zapracovaním
pripomienok
uvedených
znenie
VZNo podmienkach
drŽania
obcepripraviť
nové
1. starostovi
uznesenie
6/2014
Proteste
v orerokovanom
orokurátora.
J' Že|ipský
R,Have|ka,
lng.P.Kotes,
zdÉa|
sa:0, neprítomní:
za:6, proti:0,
poriadok
mu|tifunkčného
ihriskaso zapracovaním
novéznenieVZN prevádzkový
2' Starostovi
obce pripravit'
_
pripomienok
prokurátora
Prolesle
č.8/20í4
v prerokovanom
uznesenie
uvedených
R.Have|ka,
|ng'P.Kotes,
J' Že|ipský
za:6, proti:0,zdÉa|
sa:0, neprítomní:
prípravu
3' Starostovi
_
obcezabezpečiť
p|ánuobceRohožnik
zmiena dop|nkov
č' 1 k p|atnému
Územnému
uznesenie
č.í0/20í4
za: 6, proti:0,zdrža|
sa:0 ' neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P' Kotes,
J. Že|ipský
4. Starostovi
pripravu
obcezabezpečiť
a spracovanie
aktua|izácie
Programu
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja
obce
_ uznesenie
č'1í12014
za:6, proti:0,
zdÉa|
sa:0, neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.
P' Kotes,
J.Že|ipský
prevodbytovVbytovom
5. starostovi
obcepripraviť
domeč.105 vzmys|epodmienok
prerokovaných
obecným
_ uznesenie
zastupite|'stvom
dňa13.02.2014
č.13/2014
za:6, proti:
0, zdÉal
sa:0, neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P.Kotes,
J. Že|ipský
,|
6. starostovi
obceVyhlásiť
verejnú
súťaŽ
v sÚ|ade
s ustanovením
sNRč.138/1991
Zb.
$ 9aods' pism.a)zákona
o majetku
predpisov
obcívzneníneskoršich
na predajpozemku
v kataslrá]nom
parc'č.595/7
území
RohoŽnk
o výmere
p|ochy
353m,druhpozemku
ostatné
vedený
v katastri
nehnute|'nosti
Katastrá|nym
odborom
okresného
pre
úradu
v Ma|ackách katastrá|ne
územie
Rohožnik
naLVč.710,ktoýje určený
geometrickým
p|ánon212014
zo
dňa17'01'2014
zhotoveným
|gorom
Kaliášom,
a toza cenunajmenej
vovýške
zna|eckého
posudku,
pričom
nák|ady
_ uznesenie
posudok
nazna|ecký
budeznášať
kupujúci
č.25/2014
za: 7 ' prďi:0 ' zdrá|sa:0, neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P.Kotes,
7' Starostovi
obcevyh|ásiť
verejnÚ
súťaŽ
v súlade
s ustanovenim
a)zákona
sNRč.138/1991
Zb'
$ 9aods.1 písm.
o majetku
predpisov
predaj
obci v znenineskoršich
pozemku
na
v katastrá|nom
ÚzemíRohoŽnk
Vyč|enený
geometrickým
plánom
parc'č.3046/8'
z pozemkov
3046/91'
3046/101,
30451192,
pozemku
3045/193'
3045/druh
p|ochy
ostatné
VedenýVkatastrinehnute|,nosti
Katastrá|nym
odborom
pre
Okresného
úraduv Malackách
katastÉ|ne
územie
RohoŽník
naLVč.710,a tozacenunajmenej
posudku,
vovýške
zna|eckého
pričom
nák|ady
na
posudok
znalecký
- uznesenie
budeznášať
kupu1úci
za úče|om
reaIizácie
pozemku
bytovej
Výstavby
nauvedenom
č,3012014
za: 7 ' prďi:0, zdÉa|
sa:0,neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P. Kotes'
E.vyhlasuje
1. výberové
konanie
navol'bu
hlavného
kontro|óra
obce,ktorása uskutočni
dňa10'04'2014
naZasadnutí
obecného
- uznesenie
zastupiterstva
obceRohoŽnik
č.15/2014
za:6, proti:
0, zdÉa|
sa:0,neprítomní:
R.Have|ka,
lng.P.Kotes,
J. Že|ipský
F.nesúhIasí
pozemku
parc.č.294|1
1' s odpredajom
nazák|ade
Žiadosti
PetraStraku'
bytom
Nemčíková
7,Bratislava
uznesenie
č.26/20í4
za:7 ' proti:0,
zdrža|
sa:0, neprítomní:
R' Have|ka,
|ng.P.Kotes,
pozemku
parc.č.29413
2' s odpredajom
nazák|ade
žiadosti
He|eny
Fialkovej,
bytom
Farská47,RohoŽník
uznesenie
č.2712014
za: 7 ' proti:
0 ' zdrža|
sa:0, neprítomní:
R.Have|ka,
|ng.P.Kotes,
Uznesenie
schvá|ené
oZ dňa13'02'2014
.+
<{'l\ra
J
r.PeterSvaral
starosta
obce
Download

obec Rohožník