1 9 . r o è n í k / 1 9 9 4 - 2 0 1 2 D V O J T Ý Ž D E N Í K O Z N A M OV, I N Z E R C I E A R E K L Á M
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zlatica Stašková
N á jd e te n
ás aj na
jo v
ta b o b a r d e
s
u
k
o
o
b
Face
Valentín
FEBRUÁR 2012
2
Reg.è. EV 3330/09
d e jo v s
s .r.o . b a r
k
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
y h la s n ik .
VALENTÍNSKY POZDRAV ALEBO TRIÈKO, KTORÉ POTEŠÍ
Urèite by ste chceli, pre niekoho koho máte radi, vytvori
krásnu originálnu Valentínku aj s vašou fotografiou.
Šastný Valentín
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
bardejovskyhlasnik.sk
Najstaršie a najèítanejšie v Bardejovskom okrese ! www.bardejovskyhlasnik.sk.
Láska je nebo, láska je sen, láska je èlovek,
ktorého chcem. Láska je neha, po ktorej túžim,
láska je èlovek, ktorého ¾úbim.
Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnos inzerátov. Uverejnené èlánky nevyjadrujú názor redakcie. Preberanie fotografií a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a.
lekáren atrium AKCIA PLATÍ
lekáren sv. Egídia
OD 1.2. DO 31.3.2012
Rozšírili sme roznos Bardejovského hlásnika :
EC
AKCIA FEBRUÁR - MAR
STROPKOV, SVIDNÍK, GIRALTOVCE, BARTOŠOVCE ,
GERLACHOV ,HERVARTOV, JANOVCE,KRAÈÚNOVCE,
SVERŽOV.
d!
do 20.00 ho
5 dní v roku
Otvorená 36
Chceme vás poprosi, aby ste zavolali na tel. èíslo 0918 750 197,
v prípade, že pravidelne nedostávate naše noviny !
Tvoja láska Katka
I
PROFESIONÁLNE FOTO V NAŠOM ATELIÉRI.
Janka
MILUJEM ŤA
STABO BARDEJOV, s.r.o.
Kontakt: Štefánikova 5 (budova oproti hasièom), tel.: 054 474 63 07, 0918 750 197
www.firmamauer.sk
Lekáreò ÁTRIUM
VAŠA STAVEBNÁ FIRMA
MAUER
Rekonštrukcie Murárske práce
Omietky, stierky Sadrokartónové práce
Podlahy, terasy, parkety Obklady,
dlažby, nátery Zatep¾ovanie fasád
sv. Egídia
Lekáreò ÁTRIUM a Lekáreò
ÁREÒ.
LEK
S
LU
P
ny
i
kup
sú èlenmi s
Jozef Harba¾, Pálenica 16, Bardejov, Mob.: 0905 187 542,
tel./fax.: 054/472 87 11, [email protected],
Veèierka Kotva
Lekáreò sv. EGÍDIA
BARDEJOV - VINBARG B/9
AKCIA TRVÁ OD 10. FEBRUÁRA DO 24. FEBRUÁRA 2012
Z¼AVY
BARDEJOV - VINBARG B/9
BARTOŠOVCE 116 Slneènicový olej 1l
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
KRAÈÚNOVCE 53
Maslo 125 g
MALCOV 134
RICHVALD 179
SVERŽOV 40
Ryža gu¾atá 1kg
0,99 €
1,29 €
Viliam Holeva
0,69 €
PONÚKAME NA PRENÁJOM:
* byty vyššieho štandardu 3 - izbové, 4 - izbové
* priestory na podnikanie - pod¾a vašich požiadaviek
* parkovacie miesta - monitorované
PREDSTAVUJEME VÁM
HypoxiTrainer
prístroj na odbúravanie
TUKU A OBJEMU!
Teší sa na vás kolektív
FUTURE RELAX, s. r. o. na Radniènom námestí 37
Viac na: 0905 782 855, www.fitnessfuture.sk
KOMPLEX KORZÁR, Pod Vinbargom 20-23, Bardejov
HYPOXI TRAINING je jedineèná metóda na tvarovanie postavy,
pri ktorej sa využívajú prirodzené princípy látkovej premeny tukov
na ich cielené odbúravanie. Rakúsky lekár vymyslel toto zariadenie,
ktoré skonštruoval špeciálne na odbúravanie tukov zo zadku,
brucha, bokov a nôh. Je to stacionárny bicykel umiestnený vnútri
podtlakovej komory,z ktorej sa v istých intervaloch vysáva a opä•
do nej vháòa vzduch. Fyzická námaha, ktorú klientka vyvíja, tuky
rovno spa¾uje.
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Kontakt: 0903 638 935
HypoxiTrainer
CERTIFIKOVANÉ BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
Tel.: 0917 393 956
E-mail:[email protected]
z¾ava
REALITNÁ KANCELÁRIA www.investorsro.sk
Obchodné zastúpenie SHERLOCK:
DREVINEX, Bardejov, Kutuzovova ul., 0907 656 788
Rodinný dom
3 - izb.byt
Z B O R O V
Z B O R O V
Te l . :09 0 3 64 2 50 4
PONÚKNITE NEHNUTE¼NOS
Rýchlo a kvalitne - dodávka
a montáž do 10 prac. dní
PREDAJ-KÚPA-PRENÁJOM
170€
S možnosou splátok
až do 9 mesiacov
bez navýšenia.
PEÈIATKY DO 24 HODÍN, TEL.:474 6307
F I R M A S TA B O , Š T E F Á N I K O VA 5 , B A R D E J O V
Kung Fu Panda 2
Koméd. Francúzsko, 103 min.,
MP 12, cz.tit.,vst. 2,20 €
Dobr.fant.triler USA, 98 min.,
MP 12,cz.tit., vst. 2,20 €
Psych.triler USA,
114 min., MP15,slov.tit., 2,20 €
Anim.kom. USA, 90 min.,
MP, slov.dab.2,20 €
Fant.triler USA, 111 min.
MP 12, slov.tit., vst. 2,30 €
MsÚ - odd. kultúry, Info: 472 51 48, www.zriedlo.szm.sk
2012 Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.
14.2.-15.2. ut.-str. 19.00h
Polnoc v Paríži
16.2-17.2.štv.-pia., 19.00h
Majstrovský plán
18.2.-19.2. so.-ne., 19.00 h
Lóve
19.2. ne., 16.00 h
Saxana a Lexikón kúziel
21.2.-22.2. ut.-str., 19.00h
Silvestrovská noc
23.2.-24.2.štv.-pia., 19.00 h
Jack a Jill
25.2.-26.2. so.-ne., 19.00 h
Strom života
26.2. ne., 16.00 h
Macko Pú
Rom.komédia,USA 94 min.,
MP 15,cz.tit., 2,30 €
Kom. USA, 100 min.,
MP 12, slov.tit.2,30 €
Rom.dráma SR/ÈR, 90 min.,
MP15, 2,20 €
Rodinný anim.ÈR, 90 min.,
MP 12, 2,30 €
Komédia USA, 118 min.,
MP 12, slov.tit. 2,30 €
Komédia USA, 91 min.,
MP 12,cz.tit., 2,30 €
7.2-8.2. ut.-str. 19.00 h
Twilight sága: Úsvit 1.èas
9.2.štv. 19.00 h
Krimi triler USA, 118 min.,
Obhajca
MP 12, cz.tit., 2,30 €
10.2.pia., 19.00 h
Komédia ÈR/SR, 115 min.,
MP 15,vst. 2,20 €
Muži v nádeji
11.2.-12.2.so.-ne. 19.00 h
Dráma-kom.VB,Španielsko, 121min.,
MP15,cz.tit.,2,30€
Mr. Nice
11.2.12.2. so.-ne. 16.00 h
Anim.rozprávka USA,NZ,BELG. 107min., 28.2.29.2. ut.-str. 19.00 h
MP,slov.dab., 2,20 € Druhý svet
Tintinove dobrodružstvá
PREDÁM
Dráma USA, 138 min.,
MP15,cz.tit.,2,30 €
Anim.rod.komédia USA,64 min.,
MP,slov.dab., 2,20 €
Dráma Franc./Belg. 105 min.,
MP15,cz.tit., 2,30 €
KÚPIM
NKY
POZVÁ ÁM
E
K JUBIL 474 6307,
RDEJOV
STABO BA 491 005
0918
6400
bilea
ôjho životného ju
Pri príležitosti m
vam na
Vás srdečne pozý
enie,
slávnostné posed
í
ktoré sa uskutočn
.
2011 o 12.00 hod
dňa 21. augusta
Dolina.
ie
ác
r
tau
v priestoroch reš
tefánikova
Ján Priateľ, Š
5, Bardejov
DÁM DO DLHODOBÉHO
PRENÁJMU
nebytový priestor è.22
o výmere 92,77 m2 na 3.poschodí
v budove MEDIC PARK, s.r.o,
aèevská 43,08501 Bardejov
V budove sídli: Všeobecná zdr. poisovòa ,
Makos potraviny, lekáreò a reštaurácia.
Kontakt : 0907 575 947
„Nebojme sa vyjadri svoj názor verejne“,to je èas citátu z výzvy,ktorou
najnovšie burcujú ¾udí aktivisti nižšie spomínaného obèianskeho združenia. Takto podnietili aj mòa napísa tento èlánok. Ve¾mi rýchlo si ob¾úbili dnes tak èasto medializované slovo gorila. Manipulujú s ním svojvo¾ne
a ¾ahkovážne, èo by sa ešte dalo tolerova, pokia¾ by ho nepoužívali
v spojení s konkrétnymi ¾uïmi, bez akýchko¾vek dôkazov, a teda bez
opodstatnenia. V takomto prípade mi to z ich strany príde ako parafrázovanie porekadla: gorila krièí, chyte gorilu. Domnievam sa,že rozumná
a faktami podopretá argumentácia nezastaví bezbrehé osoèovanie
vedenia mesta Bardejov zo strany OZ Park v meste.Správanie sa ich
predstavite¾ov ma utvrdzuje v tom, že to všetko je živené úèelovo.
Dá sa vidie, že zakladate¾ tohto združenia, èlovek s ambíciou by poslancom Národnej rady SR, ktorý doposia¾ neprišiel s nièím konštruktívnym ani pozitívnym, snaží sa zauja verejnos len neustálymi
atakmi, ktoré nemajú žiadny reálny podklad. Nikde som nevidel ani len
náznak docenenia práce pána primátora a ¾udí spravujúcich naše mesto.
Výrazný posun mesta vpred je cite¾ný na každom kroku a nevidí ho azda
len ten, kto ho nechce vidie. To, že naše mesto je opakovane po sebe
vyhlásené za najkrajšie na Slovensku je potvrdenie toho,že mesto kráèa
správnym smerom. Snáï najväèšia vïaka patrí práve primátorovi, ktorý
vïaka obèanom dostal mandát vies mesto už po štvrtýkrát. Vïaka
jeho koncepènej, dlhodobej a vytrvalej práci je dnes mesto aj v ne¾ahkých èasoch tam, kde je. Práve to môže by tàòom v oku spomínanej
skupiny ¾udí. To že obèianske združenie Park v meste je len úèelové
manipulovanie ¾uïmi, potvrdzuje aj existujúca verejnosti dobre známa
nahrávka s hlasom ve¾mi podobným zakladate¾ovi, kde si vopred
dohaduje provízie pri predaji bytov v areáli bývalých kasární. Výsledok
volieb dal ale stopku celému jeho zámeru. Na základe toho je dokonca
na zváženie, pre kompetentných,odobratie mu ocenenia Biela vrana,
keïže tam zjavne nešlo o nezištnos. Na záver chcem vyzva pána
primátora MUDr. Borisa Hanušèaka, aby sa nenechal vyprovokova
rôznymi atakmi od èloveka, ktorý sa snaží vybudova si svoje meno
dehonestovaním iných. ............................................
Jozef Guliga
VYÈISTI KOBEREC, UMÝVA OKNÁ,
POUPRATOVA PO PRESTAVBÁCH,
KOMPLETNE POUPRATOVA BYT,
FIRMU, KANCELÁRIU, JEDNORAZOVO
ALEBO PRAVIDELNE, ZAVOLAJTE NÁM.
U nás máte všetko
pod jednou strechou .
* informaèné systémy
* informaèné tabule, EÚ...
* banery
* vlajky, zástavy
* roèné kalendáre
( s fotom vašej obce )
* roèné kalendáriky
* poh¾adnice obce
* výroba erbov
* potlaè trièiek, pracov.
odevov ...
* tlaè hlavièkového
papiera, vizitiek,
jubilejných oznámení
* tlaè ïakovných listov,
diplomov, osvedèení...
Cený budú vypoèítané
na základe vašich
požiadaviek.
STABO Štefánikova 5,
Bardejov, 0918 491 005
[email protected]
Tel.: 054/474 6307
VÝHODNÉ Z¼AVY NA MESIAC FEBRUÁR
salón
* svadobný
požièovòu
spoloèenských šiat
*
krajèírstvo
* zákazkové
textil (dámsky, pánsky)
* kusový
kabelky, doplnky, bižutériu,
* galantériu a metrový textil
Námestie SNP 535/9
Stropkov 091 01
ÈISTENIE KOBERCOV
STAROSTOVIA
POZOR !
Na našich troch poschodiach
v našej predajni v Stropkove
Vám ponúkame:
Tel: 0905 518 090, 0907 688 672,
054/472 41 39
HÅBKOVÉ
Napojenie na centrálny pult ochrany polície. Bližšie informácie na tel.: 0903631714
REDUKÈNÉ KURZY 2012
Antéria, s.r.o.
Ak potrebujete:
A
tel.è.:
0907 941 097
054 381 0424
PONÚKAM NA PRENÁJOM BUDOVU NA STÖCKLOVEJ ULICI È.13
Plocha na prenájom : predajòa + sociálné zariadenie, plocha cca 100 m2,
samostatný vchod.
Suterén + sociálne zariadenie, plocha cca 60m2, dva samostatné vchody.
Podkrovie - kancelárske priestory:
kanc. 35m 2
kanc. 20m 2
kanc. 18m 2
kanc. 30m 2 + sam. soc. zariadenie.
Podkrovie - samostatný vchod z dvornej èasti.
V budove je samostatné plynové kúrenie a 4 sociálne zariadenia.
- 33 kg
Miriama Matiová
* Zoštíhlenie vašej postavy
Marcel Matej,
* Zníženie hmotnosti
majster sveta a Európy
* Zníženie telesných tukov kvalifikovaný tréner
* Celková oèista tela - detoxikácia
* Zvýšenie kondície
* Odstránenie bolesti chrbta
* Vytvarovanie jednotlivých partií tela
0 9 11 3 4 0 2 5 0
www.budmefit.sk
GAUÈOVÝCH SÚPRAV
ŠETRITE, ALE
NEPO¼AVUJTE Z KVALITY
Kamenárstvo
TEL.: 0907 530 266
Firma LA- MEAT
ŽULOVÝ POMNÍK
UŽ ZA
930 €
Objednávky prijímame v kancelárii
na Radniènom námestí 4 (ved¾a holièstva)
alebo priamo u vás.
Tel.: 0903 204 761, 0910 375 936, 0910 542 944
Možnos úhrady aj na splátky.
Balenie mäsa
a mäsových výrobkov
Ve¾mi dobré platové podmienky !
STRAVA UBYTOVANIE
DOPRAVA POISTENIE
Kontakt: 054/ 472 92 45,
0917 680 444, 0911 073 214
Stöcklova 14, Bardejov/ LASERFOOD/
TLAÈ SMÚTOÈNÝCH OZNÁMENÍ
7 dní v týždni
Aj keï priskoro
zhasla svieèka
Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš
v srdciach blízkych.
ponúkame na prenájom 140 m2/150 € mesaène
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priate¾om
a známym, že naša milovaná manželka, mama, stará mama, dcéra, sestra
( OD 10 € )
Posledná rozlúèka so zosnulým bude dòa
1. augusta 2011 o 13.00 hod.
na Mestskom cintoríne
v Bardejove.
Odpoèívaj v pokoji
Smútiaca rodina
( OD 300 Sk )
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
TEL.: 054/474 6307, 0918 491 005
OZNAM
Blížia sa vo¾by
Bardejovský hlásnik
vám ponúka
priestor na
politickú reklamu
Tel.: 0918 750 197
[email protected]
Tel.:0918 491 005
[email protected]
Tel.: 054/474 6307
ÈN
Á ŠK
KE
A
AKCIA TRVÁ DO 31.3.2012 ALEBO DO VYP. ZÁSOB.
Pre ženy a páry
ZDARMA
POMNÍKY ZO ŽULOVÉHO MASÍVU ZA ZVÝHODNENÉ CENY.
VYBRANÉ DOPLNKY ZDARMA ( písmo,kríž,lampáš,váza ).
Žulový lampáš a váza za zvýhodnenú cenu !
ZHOTOVENIE HROBKY DO 48 HODÍN !
Doplnenenie nápisov na náhrobné tabule priamo
na cintoríne do 48 hodín.
NÁPISNÉ TABULE Z¼AVA AŽ DO 20%.
o 24 h
OL
Práca v Nemecku !!!
VÁM PONÚKA ZIMNÉ AKCIOVÉ Z¼AVY
Fotoateliér©Marián Staško
PEÈIA
TKY
D
Peter KLIMEK
EL
BA RD EJ O V
ZAÈÍNAME V MARCI !
* biele plastové okná - 1-roè., * 3-izb. byt v BJ. Tel.: 0910 176
4 ks - 1130 x 1170, 1 ks - 600 x 561
* byt v exekúcii, dlhy vyplatím.
1170, 1 ks - 600 x 600, 1 ks
balkónové 1800 x 2400 - lacno. Tel.: 0948 170 097
Tel.: 0910 444 195
RÔZNE
RÔZNE
* Ford Ka, farba èervená, r.v.
* Vezmem do prenájmu garáž
1996, objem 1299 cm3, 5-miestna Vinbargu. Tel.: 0903 456 994
ny, 3 dv., poèet km cca 160 000.
* Prenajmem 2-izb. zariad. byt,
Cena 800 Eur. Tel.: 0918 150
Slovenská 15, 085 01 Bardejov.
353
Cena dohodou. Tel.: 0904 412
* 4-izb. byt, Partizánska. Tel.:
429 (vola od 14:00 hod. do
0915 850 608
20:00 hod.)
* obýv. stenu, sed. súpravu, pí* Vezmem do prenájmu 2 alebo
sací stolík a rozkl. posch. poste¾,
2,5-izb. byt s balkónom, okrem
zn. ve¾mi lacno. Tel.: 0907 075
Vinbargu, s možnosou odkú176
penia. Tel.: 0915 864 022
* plyn. sporák Mora 218. Cena
* H¾adám 2-3 záujemcov o
dohodou. Tel.: 0908 079 119
prepravu z BJ do PO (aj jedno* palivové drevo (šahovina). Cesmerne). Odchod z BJ 6.30,
na dohodou. Tel.: 0917 527 576
odchod z PO 16.30 hod. Tel.:
* èerpadlo na hydrauliku na
0903 180 417
traktor Zetor Major. Cena dohoOd 1.5.2012 dám do prenájmu
dou. Tel.: 0904 010 207
* stav. pozemok, BJ. Tel.: 0903 2-izbový tehlový byt, 1. poschodie,
pri AB. tel.: 0903623787
642 504
* 2-izb. zariad. a zrekonš. byt,
TRH PRÁCE
Wolkerova 2. Tel.: 0903 480 959 * AgentúraRÔZNE
TIMEA -práca vo
* Fabiu Ambiente 1,2, 12V47kW, Ve¾kej Británii (hotely) a v ÈR
r.v. 2006, najazd. 52 000 km, pl- (výroba). Tel.: 0904 891 941,
ná výbava, výborný stav. Cena 0907 278 591
* Upratovaèka h¾adá prácu. Tel.:
dohodou. Tel.: 0918 207 176
* bloèky PHM Diesel. Tel.: 0948 054/479 75 60
* Prijmeme do pracovného po388 290
meru v BJ ekonómku. Požiadav* lacno 5-miestnu gauèovú sú- ky: mzdy, podvojné úètovníctvo,
pravu + 2 kreslá a taburetku.
práca s PC, samostatnos. Tel.:
0907 847 779
Tel.: 0917 275 339, 054/472
* Prijmeme do novootvárajúcej
48 73
sa autoškoly inštruktora. Poža* Citroën ZX, r.v. 1992, èiast.
dujeme prax min. 3 roky. Tel.:
korodovaný (prahy, výfuk). Cena 0918 466 818
350 Eur. Tel.: 0902 448 274
* Organiz. so sídlom v BJ h¾adá
* rod. dom, Petrová. Tel.: 0915 pracovníka na pozíciu ekonóm.
Požadujeme VŠ ekonom. alebo
850 608
príbuz.
smeru, prax v odbore a
* 3-izb. byt, na 3. posch., nepreriadení, zruènos v IT, vod. preurobený, Moyzesova 9. Cena
kaz sk. B, znalos CJ vítaná.
60 000 Eur. Tel.: 0903 646 088 Žiadosti s CV zasla na
* Vymením 2 byty v Zborove za [email protected]
3-izb. byt v BJ. Tel.: 0903 104
SLUŽBY
822
* 2 byty v Zborove. Tel.: 0903 * Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geo104 822
prieskumy. Tel.: 0915 787 835,
* sedaciu súpravu (máj 2011 0905 587 551
kúpená). Cena 500 Eur + doho- * Douèujem AJ. Tel.: 0905 772
da, predsieòovú zostavu (1 rok). 901
Cena 150 Eur. Tel.: 0948 520 * Preprava - 9 osôb - SK, EÚ
alebo prenájom vozidla. Vec
569
* stav. pozemok - Miha¾ov, 1 m2 dohody. Tel.: 0908 174 400
* Maliarske práce. Tel.: 0902
- 50 Eur. Tel.: 472 36 01
549 656
* murovanú garáž pod Miha¾o- * Vyuèujem nemèinu pre opavom. Tel.: 0902 289 965
trovate¾ky - uèebné materiály
* garáž za Rojbel. Tel.: 0915 896 zdarma. Tel.: 0905 772 901
540
DARUJEM
* 3-izb. byt, Svianteka, BJ. Tel.: * suèku - nemecký špic biely.
0903 642 504
Tel.: 0911 978 535
* drevené regály, vhodné do
TELEMARKETER/ OPERÁTOR CALL CENTRA
PRÁCA v kancelárii v Bardejove.
potravín. Cena dohodou. Tel.:
Medzinárodná firma h¾adá osoby
0948 501 025
s vynikajúcou znalosou slovenského jazyka.
* starší rodinný dom. Cena do- Požadujeme min. SŠ vzdelanie, dobrú
rétoriku, komunikaèné schopnosti,vek 25 - 45 rokov.
hodou. Tel.: 0948 501 025
Prax obchodného zástupcu, telemarketera,poisovacieho
* 2-izb. rod. dom, po rekonštruk- agenta alebo finanèného poradcu výhodou.
cii, Zborov Centrum, vhodný aj Poskytujeme:
- ubytovanie
na podnikanie, napr. pizzéria,
- vysoké zárobky ( 500- 1300,- netto),
výèap, atï. Celková plocha cca - pracovnú zmluvu
2 áre. Cena dohodou. Tel.: 0949 Kontakt: 0910 319 549
VÝLUÈNE PO- PIA 15: 00- 16: 00
231 212
GORILA KRIÈÍ: " CHY•TE GORILU ! "
TANE
3.2. pia.,19.00 h
Profesionálna manželka
4.2. so., 19.00 h
Hon na èarodejnice
5.2. ne.,19.00 h
Rituál
4.2.-5.2. so.-ne., 19.00 h
Bardejovské Kúpele
FEBRUÁR
Teš
vaš íme sa
u ná
n
všte a
vu!
ŽRIEDLO
2012
odín !
STABO
Štefánikova 5,
Bardejov
SÚKROMNÁ ZUŠ KESEL BARDEJOV
Bavili ste sa skvelo na venèekovom plese ?
Tak pokraèujeme ïalej !
KURZY
pre pokroèilých stredoškolákov
Cena za kurz 25 €
/ osoba – 10 lekcií
V prípade, ak prídete
ako taneèný pár,
cena len 20 € / osoba.
Finalisti súaže
absolventov kurzu
SPT 50 % z¾ava,
krá¾ tanca – grátis.
INFO A PRIHLÁŠKY:
Taneèné a kongresové
CENTRUM KESEL,
Kutuzovova 3629, Bardejov
Bardejov tel.: 0905 606 298
e-mail:[email protected]
Distribúcia: BARDEJOV, Bardejovská Nová Ves, DLHÁ LÚKA, P.O.BOX - SLOVENSKÁ POŠTA, KURIMA, KRUŽLOV, ZBOROV, HERTNÍK, RASLAVICE, MARHAÒ, MALCOV, HAŽLÍN, RICHVALD, LUKAVICA... +SVIDNÍK, STROPKOV, GIRALTOVCE
Kontakt: STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, Tel./fax: 054/474 63 07, [email protected], [email protected], www.bardejovskyhlasnik.sk, www.staboreklama.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zlatica Stašková. Reg. è.: EV 3330/09. Marec 2011, h.è.6. . Zadarmo.
Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnos inzerátov. Uverejnené èlánky nevyjadrujú názor redakcie. Preberanie fotografií a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a.
Download

Z¼AVY - STABO BARDEJOV, sro