Zodpovedný redaktor: Mgr. Zlatica Stašková
FEBRUÁR 2012
Reg.è. EV 3330/09
Facebook
u sta
3
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
s n ik .
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
bardejovskyhlasnik.sk
Najstaršie a najèítanejšie v Bardejovskom okrese ! www.bardejovskyhlasnik.sk.
Preberanie fotografií a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a.
¼UDOVÁ STRANA - HZDS
VO¼BY DO NR SR
18
Cestovná kancelária
N
A
T
AJI
LETO 2012 V PRED
IN
... len DOBRÉ ponúkame ...
ri mori
GRADAC 8 dní p
CHORVÁTSKO iou
lá osoba s polpenz
od 244 EUR/dospe
í pri mori
RIMORSKO 8 dn
BULHARSKO - P
¼AVY !
lá osoba
VYUŽITE VE¼KÉ Z 012
od 215 EUR/dospe
ori
DO 29.2.2
ROS 10 dní pri m
GRÉCKO - STAV
a
k
n
i
v
o
n
lá osoba od 215 EUR/dospe
-18 %
V ponuke aj: letenky, lodné zájazdy a autobusové cestovné lístky
viac info na: www.tancin.sk
ás aj na
N á jd e te n
k y h la
bardejovs
.
.o
.r
s
v
b o b a r d e jo
!
JLEPŠIE CENY A SLUŽBY
AJ BEZ ZLIAV MÁME NA
FIRST MINUTE
1 9 . r o è n í k / 1 9 9 4 - 2 0 1 2 D V O J T Ý Ž D E N Í K O Z N A M OV, I N Z E R C I E A R E K L Á M
Tel.: 054/488 26 35-6, mob.: 0949 817 617, 0905 136 185 ( iba cez víkend )
Rozšírili sme roznos Bardejovského hlásnika :
STROPKOV, SVIDNÍK, GIRALTOVCE, BARTOŠOVCE ,
GERLACHOV ,HERVARTOV, JANOVCE,KRAÈÚNOVCE,
SVERŽOV.
Chceme vás poprosi, aby ste zavolali na tel. èíslo 0918 750 197,
v prípade, že pravidelne nedostávate naše noviny !
PODNIKATELIA
SKÚSTE TO S NAMI !
Èo pre vás ponúkame:
2
12
Prim. MUDr. Jozef HALECKÝ
Chcem vás reprezentova v parlamente a v mediách
ako v minulom volebnom období.
1. návrh firemného loga
2. tabule, eurotabule
3. banery (ve¾koformátovú tlaè)
4. bilboardy
5. inzerts systémy z plastu, hliníka
6. vlajky, zástavy
7. autosamolepky
8. PVC plachty
9. tlaè a výlep výkladov
10. 3D písmo ( plastické písmo na fasády)
11. reklamné stojany
12. otváracie hodiny
13. špirálovú väzbu (brožúry, katalógy)
14. laminovanie (poukážok, jedálnych lístkov, otváracie hodiny... )
15. tlaè: vizitiek, pozvánok, osvedèení, jubilejných oznámení,
vianoèných a novoroèných oznámení, diplomov,
lístkov na SILVESTRA, plagátov, letákov, vreckových
kalendárikov, brožúr, katalógov, poukážok ...
16. tlaè fotokalendárov: roèné A3, A4
mesaèné A3, A4, A5
17. fotenie vašej firmy, obce, výrobkov,
fotodokumentáciu stavieb v exteriéri i interiéri,
foto vašich výrobkov, produktov pri výrobe
katalógov - vlastný ateliér
18.potlaè pracovných odevov, reklamných trièiek, èiapok.
šiltoviek, dresov...
19.reklamné predmety (perá, zapa¾ovaèe, k¾úèenky... )
STABO Štefánikova 5,
Bardejov, 0918 491 005
[email protected]
Tel.: 054/474 6307
Veèierka Kotva
lekáren atrium AKCIA PLATÍ
lekáren sv. Egídia
OD 1.2. DO 31.3.2012
EC
AKCIA FEBRUÁR - MAR
5 dní v
Otvorená 36
BARDEJOV - VINBARG B/9
roku do 20.00
hod !
AKCIA TRVÁ OD 24.2. DO 9.3. 2012, alebo do vypredania zásob !
Z¼AVY
BARDEJOV - VINBARG B/9
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
POPRADSKÁ
KRAÈÚNOVCE 53 KÁVA 75 g
MALCOV 134
RICHVALD 179
SVERŽOV 40
1,09 €
SLIVKA 0,7 l
5,99 €
Lekáreò ÁTRIUM
sv. Egídia
Lekáreò ÁTRIUM a Lekáreò
ÁREÒ.
LEK
US
L
P
ny
i
sú èlenmi skup
KÁVA VELVET
4,99 €
PONÚKAME NA PRENÁJOM:
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Tel.: 0917 393 956
E-mail:[email protected]
PEÈIATKY DO 24 HODÍN,
TEL.:474 6307
* byty vyššieho štandardu 1- izb.,3 - izb.,4 - izb.
* priestory na podnikanie - pod¾a vašich požiadaviek
* parkovacie miesta - monitorované
Lekáreò sv. EGÍDIA
AGENTÚRA TIMEA
www.agentura- timea.sk
aèevská 36, Bardejov
Práca v krásnom prostredí na juhu
Anglicka. Nástup èo najskôr.
èašník/-èka
chyžná
kuchár
výpomoc v kuchyni
F I R M A S TA B O ,
Š T E F Á N I K O VA 5 , B A R D E J O V
0903 570 688, 0907 278 591
054/488 44 30
KOMPLEX KORZÁR, Pod Vinbargom 20-23, Bardejov
Kontakt: 0903 638 935
www.firmamauer.sk
VAŠA STAVEBNÁ FIRMA
MAUER
Rekonštrukcie Murárske práce
Omietky, stierky Sadrokartónové práce
Podlahy, terasy, parkety Obklady,
dlažby, nátery Zatep¾ovanie fasád
Jozef Harba¾, Pálenica 16, Bardejov, Mob.: 0905 187 542,
tel./fax.: 054/472 87 11, [email protected],
OUTLET
OC PASÁŽ BARDEJOV
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
PRE DETI
AJ DOSPELÝCH
LY M F O D R E N Á Ž
Kde?
Lymfodrenáž sa v poslednej dobe rozšírila v povedomí ¾udí
i masérov. Dnes ju ponúkajú takmer vo všetkých masážnych
salónoch. V podstate len ležíte dýchate, relaxujete a cítite
sa skvele. Tak neváhajte a vyskúšajte ju !
RED KÈNÉ KURZY 2012
MÔJA ZÁKAZNÍÈKA Z PREŠOVA
Viac na: 0905 782 855, www.fitnessfuture.sk
Radnièné námestie 37, BARDEJOV
Ú è i n k y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lymfodrenáž ve¾mi dobre pôsobí ako prevencia proti celulitíde
a redukuje už vzniknutú pomaranèovú kožu. Zlepšuje a reguluje
žilový obeh nohám s kàèovými žilami a odstraòuje opuchy nôh.
Zdravý lymfatický systém, oèisuje organizmus od toxínov
a odpadových produktov. Zlepšuje vzh¾ad pleti, obnovuje èinnos
orgánov a organizmus je zregenerovaný a oèistený........................
PREDÁM
Ponúkam
vám možnos
odskúšaným a úèinným
spôsobom:
* zníži vašu telesnú hmotnos Marcel Matej, py
Euró
* zbavi sa zbytoèného tuku majster sveta a éner
ný tr
* zlepši vašu kondíciu - vaše kvalifikova
zdravie
* pomôžem pri problémoch
pohybového aparátu
a rehabilitácii po úrazoch.
Ponúkam vám svoj komplexný
odskúšaný program, ktorý
efit.sk
www.budm
zmení VAŠU POSTAVU.
- 19 kg
PONÚKAM NA PRENÁJOM BUDOVU NA STÖCKLOVEJ ULICI È.13
Plocha na prenájom : predajòa + sociálné zariadenie, plocha cca 100 m2,
samostatný vchod.
Suterén + sociálne zariadenie, plocha cca 60m2, dva samostatné vchody.
Podkrovie - kancelárske priestory:
kanc. 35m 2
kanc. 20m 2
kanc. 18m 2
kanc. 30m 2 + sam. soc. zariadenie.
Podkrovie - samostatný vchod z dvornej èasti.
V budove je samostatné plynové kúrenie a 4 sociálne zariadenia.
Napojenie na centrálny pult ochrany polície. Bližšie informácie na tel.: 0903631714
8
0904 848 17
Teší sa na vás kolektív FUTURE RELAX, s. r. o.
DEKORATÍVNE GRAFIKY SA VYRÁBAJÚ ZO ŠPECIÁLNYCH MÄKÈENÝCH PVC FÓLIÍ,
* Vymením 2 byty v K¾ušove za
S MATNÝM POVRCHOM, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ VO VIAC NEŽ 50 FARBÁCH. Z TÝCHTO
3-izb. byt v BJ. Tel.: 0903 104
ŠPECIÁLNYCH FÓLIÍ VÁM VYROBÍME AKÚKO¼VEK DEKORÁCIU ALEBO PÍSMO
822
NA STENU ALEBO STROP VÁŠHO INTERIÉRU.
* garáž, aèevská,BJ. Tel.:0903
642 504
* 2 byty v K¾ušove. Tel.: 0903
104 822
* stav. pozemok - Miha¾ov,1 m2
- 50 Eur. Tel.: 472 36 01
HÅBKOVÉ
* plyn. liatin. kotol Leiber KV 24
PEB. Cena 400 Eur. Tel.: 0907
149 807
A
* 4-izb. byt, aèevská, BJ. Tel.:
0915 850 608
* stav. pozemok, sídl. Družba.
Tel.: 0903 904 061
* RD, sídl. Družba, 15 á. Tel.:
0903 904 061
* 1-izb. byt, Pod Papieròou, BJ.
N KY
Tel.: 0903 642 504
POZVÁ
* Citroën Xsara Combi, 2002.
LEÁM
K J UBI
4 6307,
Tel.: 0903 904 061
RDEJOV 47
STABO BA 491 005
* vysušené dosky - hr. 2,5 cm,
0918
då. 3 m, 6 m3. Cena dohodou.
Tel.: 0904 223 138
ého jubilea
môjho životn
* stav. pozemok, ¼. Štúra, BJ.
Pri príležitosti
pozývam na
Vás srdeène
0
5
0
6
Tel.: 0915 850 608
osedenie,
STABO BARDEJOV s.r.o. Štefánikova 5
slávnostné p utoèní
Ak potrebujete:
ktoré sa usk
* 1 000 l plast. nádrže. Cena
474 6307, 0918 491 005
hod.
2011 o 12.00
ta
gus
u
a
dòa 21.
VYÈISTI
KOBEREC, UMÝVA OKNÁ,
Dolina.
ie
c
á
r
u
ešta
r
65 Eur. Tel.: 0910 402 610
v priestoroch
POUPRATOVA PO PRESTAVBÁCH,
* Vari systém s príslušenstvom.
KOMPLETNE POUPRATOVA BYT,
Tel.: 0910 402 610
FIRMU, KANCELÁRIU, JEDNORAZOVO
ALEBO PRAVIDELNE, ZAVOLAJTE NÁM.
* 3-izb. byt, Štefánikova, BJ. Tel.:
ho jubilea
Tel: 0905 518 090, 0907 688 672,
0903 642 504
môjho životné
Pri príležitosti
pozývam na
054/472 41 39
Vás srdeène
6400 vn
* garáž na Vinbargu - horný rad.
ie,
en
ed
s
po
slá ostné skutoèní
Tel.: 0905 341 761
ktoré sa u
hod.
2011 o 12.00
dòa 21. augusta
ina.
* 2-izb. byt, prerob., s balkónom.
reštaurácie Dol
v priestoroch
Tel.: 0914 284 132, 0904 124
418
* 2-izb. byt, aèevská, BJ. Tel.:
STABO BARDEJOV s.r.o. Štefánikova 5
TLAÈ NA UMELECKÉ TEXTILNÉ PLÁTNO :
0915 850 608
474 6307, 0918 491 005
* Kia Ceed 1,4, 16V,105k, 2009, Textilné biele plátno so štruktúrovaným povrchom, na poh¾ad aj dotyk, zaruèuje skutoèný vzh¾ad a pocit ako pri umeleckých obrazových reprodukciách.
Svadobná fotografia, umelecký obraz, reprodukcie starých majstrov a iné motívy vám dokážeme vo výbornej kvalite vytlaèi v akomko¾vek rozmere.
37 000 km, odstúp. leasingu,
ešte 16 x 250 Eur, strieb. metalíza, zim. pneu, centrál, alarm.
Cena 3 000 Eur, dohoda možná.
Tel.: 0907 900 836
* RD,Zborov.Tel.:0903 642 504
* stav. pozemok, Kukurelliho,BJ.
Tel.:0915 850 608
VEDENIE ÚÈTOVNÍCTVA
* krásne šteniatko - yorkshira jednoduché
fenka -3 mesaèného,odèervená,
podvojné
zaoèkovaná, pripravená ihneï
mzdy
znaní
k odberu, po ve¾mi kvalitných
spracovanie daò.pri
NÉHO
rodièoch. Tel.:0917 305 161
PRENÁJOM STAVEB
Opatrovanie v RAKÚSKU
starých, chorých a domáce práce
ÈISTENIE KOBERCOV
GAUÈOVÝCH SÚPRAV
TEL.: 0907 530 266
Štefánikova
Ján Priate¾,
5, Bardejov
H¾adáme opatrovate¾ky, popr.
zdravotné sestry, s opatrovate¾ským
kurzom so znalosou nemeckého
jazyka (aspoò základy), ktoré majú
záujem pracova v Rakúsku. V
prípade záujmu kontaktova na èíslo
0902 820 810 medzi 8:00 - 18:00 hod.
poèas pracovných dní alebo email :
[email protected]
ponúkame na prenájom 140 m2/150 € mesaène
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
( OD 10 € )
( OD 300 Sk )
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
5, Bardejov
Štefánikova
Ján Priate¾,
LEŠENIA
KÚPIM
Tel.:0905 654 218
* byt v exekúcii, aj zadåžený,dlhy
vyplatím. Tel.: 0905 957 920
* Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geoprieskumy. Tel.: 0915 787 835,
0905 587 551
* Vyuèujem nemèinu pre opatrovate¾ky - uèebné materiály
zdarma. Tel.: 0905 772 901
* Ponuka - živá hudba DUO
MINIMAX - svadby, rôzne akcie.
Tel.: 0949 231 212
* Preprava osôb do zahranièia
7-miest. vozidlom. Tel.: 0910
402 610
tel.è.:
0907 941 097
054 381 0424
TLAÈ SMÚTOÈNÝCH OZNÁMENÍ
7 dní v týždni
Aj keï priskoro
zhasla svieèka
Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš
v srdciach blízkych.
SPOMIENKA
18. februára 2011 uplynuli tri roky
od smutnej chvíle, kedy nás opustila
naša mamièka
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priate¾om
a známym, že naša milovaná manželka, mama, stará mama, dcéra, sestra
ZLATICA CHLADOÒOVÁ
Posledná rozlúèka so zosnulým bude dòa
1. augusta 2011 o 13.00 hod.
na Mestskom cintoríne
v Bardejove.
Odpoèívaj v pokoji
Smútiaca rodina
STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5
TEL.: 054/474 6307, 0918 491 005
Odišla si tíško, ako odchádza deò, v našich
srdciach ostáva spomienka len.
Milovali sme a, ty si milovala nás, tu lásku
v našich srdciach neznièí ani èas.
S l á s k o u s p o m í n a s m ú t i a c a r od i n a .
OZNAM
Blížia sa vo¾by
Bardejovský hlásnik
vám ponúka
priestor na
politickú reklamu
Tel.: 0918 750 197
[email protected]
ÈN
Á ŠK
KE
A
SLUŽBY
Námestie SNP 535/9
Stropkov 091 01
Tel.:0918 491 005
[email protected]
Tel.: 054/474 6307
EL
B AR D EJ O V
ZAÈÍNAME V MARCI !
* Prijmeme do novootvárajúcej
sa autoškoly inštruktora. Požadujeme prax min. 3 roky. Tel.:
0918 466 818
* Prijmem do TPP kuchára/rku,
èašníka/èku. Tel.: 054/474 68 01
* Prijmeme pracovníka do stávkovej kancelárie na Vinbargu.
Tel.: 0903 907 841
salón
* svadobný
spoloèenských šiat
* požièovòu
krajèírstvo
* zákazkové
kusový textil (dámsky, pánsky)
* kabelky,
bižutériu,
* galantériudoplnky,
a metrový textil
Tel. : 0903 526 842
o 24 h
OL
TRH PRÁCE
Na našich troch poschodiach
v našej predajni v Stropkove
vám ponúkame:
TANE
Teš
vaš íme sa
u ná
n
všte a
vu!
* Dám do prenájmu kancelárske
priestory na Hurbanovej ul. o výmere 19 m2 a 26 m2. Možnos
parkovania. Tel.: 0903 429 382
* Dám do podnájmu 2,5-izb. byt
na Komenského. Tel.: 0903 920
844
lebo
ncelárske a
výrobné, ka Športvýroba).
ývalá
skladové (b
PEÈIA
TKY
D
Antéria, s.r.o.
RÔZNE
PRENAJMEME
P R IE ST O R Y
odín !
STABO
Štefánikova 5,
Bardejov
SÚKROMNÁ ZUŠ KESEL BARDEJOV
Bavili ste sa skvelo na venèekovom plese ?
Tak pokraèujeme ïalej !
KURZY
pre pokroèilých stredoškolákov
Cena za kurz 25 €
/ osoba – 10 lekcií
V prípade, ak prídete
ako taneèný pár,
cena len 20 € / osoba.
Finalisti súaže
absolventov kurzu
SPT 50 % z¾ava,
krá¾ tanca – grátis.
INFO A PRIHLÁŠKY:
Taneèné a kongresové
CENTRUM KESEL,
Kutuzovova 3629, Bardejov
Bardejov tel.: 0905 306 298
e-mail:[email protected]
Distribúcia: BARDEJOV, Bardejovská Nová Ves, DLHÁ LÚKA, P.O.BOX - SLOVENSKÁ POŠTA, KURIMA, KRUŽLOV, ZBOROV, HERTNÍK, RASLAVICE, MARHAÒ, MALCOV, HAŽLÍN, RICHVALD, LUKAVICA... +SVIDNÍK, STROPKOV, GIRALTOVCE
Kontakt: STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, Tel./fax: 054/474 63 07, [email protected], [email protected], www.bardejovskyhlasnik.sk, www.staboreklama.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zlatica Stašková. Reg. è.: EV 3330/09. Marec 2011, h.è.6. . Zadarmo.
Redakcia nezodpovedá za obsahovú správnos inzerátov. Uverejnené èlánky nevyjadrujú názor redakcie. Preberanie fotografií a textových materiálov je dovolené len s písomným súhlasom vydavate¾a.
Download

Z¼AVY - STABO BARDEJOV, sro