Úèastnícky poplatok (neobsahuje ubytovanie a stravu):
na 1 deò
2 dni
3 dni
4 dni
5 dní
13,30 eur
25,30 eur
37,90 eur
50,50 eur
63,00 eur
so z¾avou*: 12,00 eur
so z¾avou*: 22,70 eur
so z¾avou*: 34,00 eur
so z¾avou*: 45,40 eur
so z¾avou*: 56,70 eur
* z¾ava na prihlášky zaslané do 30. júna
Kto sa nezúèastòuje vyuèovaní, môže si zakúpiś lístok na taneèný dom, cena za jeden vstup 2,70 EUR.
ÏALŠIE Z¼AVY:
min. 6 èlenná skupina: 56,70 eur/osoba, prihláška do 30. júna: 51,00 eur/osoba
min. 10 èlenná skupina: 53,50 eur/osoba, prihláška do 30. júna : 48,00 eur/osoba
VIII. Letný folklórny
tábor Szõttes
Krásnohorská Dlhá Lúka
31. júl - 5. august 2012
UBYTOVANIE:
v Penzióne Jozefína 9,00 eur alebo v Penzióne Adriana 10,00 eur, resp. vo vlastných stanoch 1,35 eur.
STRAVA: raòajky 1,30 eur, obed 3,30 eur, veèera 2,30 eur, možnosś objednaś si na prihláške alebo po
príchode do tábora (vždy deò dopredu)
PRIHLÁSENIE:
•
•
prihlášku si môžete stiahnuś zo stránky www.szottes.sk,
alebo si ju vyžiadajte mailom ([email protected]), alebo telefonicky (+421-905-184358)
KOMORNÝ FOLKLÓRNY SÚBOR SZÕTTES
Cím: Námestie 1. mája 10,
815 57 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421/905/184358
email: [email protected]
Projekt je spolufinancovný vïaka Programu kultúra národnostných menšín 2012 Úradu vlády SR
Letný folklórny tábor Szõttes 2012
Program tábora
V roku 2012 organizujeme náš tábor už po ôsmy raz. Poèas týchto rokov tábor
rozrástol, stal sa medzinárodným. Sme hrdí, že má merate¾ne ve¾ký vplyv na kvalitatívny
rozvoj scénického folkloristického hnutia na Slovensku.
Cie¾om tábora je poskytnúś priestor na výmenu skúseností a poznatkov medzi
folklórnymi súbormi, taneèníkmi, motivovaś ich a rozširovaś ich vedomosti poèas piatich,
intenzívne a spoloène prežitých dní.
V tábore vyuèujú nami vysoko uznávaní lektori, naši bývalí aj súèasní èlenovia.
Vyuèovania sa realizujú v dvoch paralelných skupinách, v skupine pokroèilých a
zaèiatoèníkov
30. júl – pondelok
od 16.00
Príchod
31. júl. – utorok
10.00–12.30
12.30–13.30
15.00–18.00
19.00–
Vyuèovanie tancov z Ostrova
Obed
Vyuèovanie tancov z Ostrova
Spoloèná gulášová veèera a taneèný dom v krème
Buzgó, hostite¾: György Füzék
1. aug. – streda
09.30–12.30
12.30–13.30
15.00–18.00
18.00–19.00
20.00–
Vyuèovanie tancov z Ostrova
Obed
Vyuèovanie tancov z Ostrova
Veèera
Taneèný dom, hostite¾: György Füzék
2. aug. – štvrtok
09.30–12.30
12.30–13.30
16.00–18.00
18.00–19.00
20.00-
Vyuèovanie tancov zo Szászcsávás
Obed
Etnologická prednáška
Veèera
Taneèný dom s hosśami zo Szászcsávás,
hostite¾: László Konkoly
3. aug. – piatok
09.30–12.30
12.30–13.30
15.00–18.00
18.00–19.00
20.00– 21.00
Vyuèovanie tancov zo Szászcsávás
Obed
Vyuèovanie tancov zo Szászcsávás
Veèera
Táborové naivné divadlo: TOLDI
režisér: Gábor Boka
Taneèný dom, hostite¾: László Konkoly
Miesto tábora:
Krásnohorská Dlhá Lúka
Miesta vyuèovaní:
kultúrny dom a krèma Buzgó
Zaèiatok tábora:
31. júl 2012, utorok, 10.00 (možnosś príchodu už v
pondelok po 16.00)
Ukonèenie tábora:
5. august 2012, nede¾a, 10.00
Vyuèované tance:
tance z Ostrova (Zemplín),
cigánske a rumunské tance zo Szászcsávás
(Transylvánia)
21.00--
Lektori:
Vladimír Michalko s partnerkou (Ostrov)
Zsuzsa a Norbert Busai (Szászcsávás)
4. aug. - sobota
Ïalšie zaujímavosti:
vyuèovanie v skupine pokroèilých a zaèiatoèníkov,
taneèníci a muzikanti zo Szászcsávás,
vyuèovanie piesní,
koncert ¾udovej hudby,
súśaž o zaujímavé ceny,
Divadlo Boka,
remeselnícka škôlka pre deti tancujúcich rodièov v prípade záujmu
09.30–12.30
12.30–13.30
15.00–18.00
18.00–19.00
20.00–
Vyuèovanie tancov zo Szászcsávás
Obed
Vyuèovanie tancov zo Szászcsávás
Veèera
Koncert ¾udovej hudby Tárkány Mûvek
Hostite¾: Szõttes
5. aug. – nede¾a
do 10.00
Ukonèenie tábora
Kapela tábora:
muzikanti Szõttes a hostia zo Szászcsávás
Právo zmeny programu vyhradená.
Aktuálne informácie
na www.szottes.sk,
alebo na +421-905-184358
tel. èísle.
Download

VIII. Szőttes Tábor – leták