www.rajec.sk
NOVEMBER / 2010
KOMUNÁLNE VO¼BY 2010
27. novembra od 7.00 do 20.00 hod.
Foto: archív MsKS
V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Služby obèanom aj elektronicky ab Separujeme pä rokov a
b Hasièi v nových priestoroch ab Záhradkári sa prezentovali a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Školy v Rajci a
b Úspechy športovcov ab Spoloèenská rubrika a
b Kandidáti na primátora mesta a poslancov MsZ a
b
RAJÈAN 11/2010
špinavé a zneèistené. Odkazujem im, že
minimálne centrum mesta sa zametá ruène každý deò.
V 90-tych rokoch sa mesto a cintoríny
kosili len 1x za rok. Dnes sa celé mesto a
cintoríny kosia minimálne 3x do roka a
stále rozširujeme zelené plochy.
Pripomínam, že vo volebnom programe máme uvedené, že budeme s novou
technikou, ktorú dostaneme z fondov EÚ
èisti celé mesto (všetky ulice) pravidelne
strojovo každý mesiac.
AKTUALITY Z MESTA
Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Blížia sa nové komunálne vo¾by. Ako by ste zhrnuli pôsobenie vo funkcii primátora za posledné štyri roky. Na èo ste obzvl᚝ hrdý?
Volebné obdobie 2006-2010 sa blíži
ku koncu a každé volebné obdobie by
malo by zrekapitulované. Preto prikladám rekapituláciu 2006-2010 ako prílohu
do tohto èísla mesaèníka Rajèan. Keïže
sa do prílohy všetko nemohlo zmesti, rád
by som vymenoval niektoré veci, na ktoré
som hrdý, ktoré pomohli nášmu mestu
tak, aby naše mesto nestagnovalo, aby
sa rozvíjalo a aby nestúpala nezamestnanos.
Jednou z vecí, na ktorú som hrdý je to,
že aj poèas hospodárskej krízy mesto
Rajec bolo prosperujúcim mestom. V našom meste nikdy, ani poèas hospodárskej krízy, nestúpla nezamestnanos nad
10 %. Na Slovensku bola priemerná nezamestnanos v decembri 2009 takmer
13 %, v Rajci bola 8,86 %. Dalo sa to
docieli len vïaka tomu, že mesto vychádzalo v ústrety a zvolilo takú politiku, že
nezaažovalo tunajšie fungujúce podniky, podnikate¾ské subjekty a živnostníkov. Ale aj vïaka tomu, že sme dotiahli
v posledných rokoch (nielen za posledné
4 roky) nové podnikate¾ské subjekty do
Rajca, ktoré vytvárali nové pracovné
miesta a samozrejme riešila sa tým aj zamestnanos obyvate¾stva.
Najväèší podnikate¾ský subjekt, ktorý
vïaka nám prišiel do našej doliny je firma
Kofola. Som ve¾mi hrdý na to, že Kofola je
lídrom v našej doline. Nielen èo sa týka
zamestnania, ale aj obratu a som ve¾mi
rád, že Kofola plní vodu Rajec a vlastne
robí reklamu nášmu mestu v celej Európe.
Nedá mi, aby som sa nepoïakoval aj
všetkým ostatným podnikate¾ským subjektom, ktoré pôsobia v Rajci za to, že aj
poèas krízy boli vytrvalí a seriózni a snažili sa o to, aby firmy fungovali, aby nemuseli ¾udí prepúša, za èo im patrí ve¾ká
vïaka.
Ïalšia vec, na ktorú som hrdý, je èerpanie eurofondov z Európskej únie. Dovolím si poveda, že mesto Rajec je jedno
z najúspešnejších miest v èerpaní fondov
EÚ za posledné štyri roky. Urobili sme
malý prieskum ako sa èerpali fondy
v iných mestách. Keï sme porovnávali,
tak mesto Rajec èerpalo fondy ku dnešnému dòu vo výške takmer 800 eur na ob-
Foto: archív MsKS
èana. Na porovnanie – mesto Èadca 60
eur na obèana, Žilina 67 eur na obèana,
Považská Bystrica 82 eur na obèana.
Myslím si, že èerpanie eurofondov je
v Rajci aj vidie. Zrekonštruovali sme
Chcel by som upozorni obèanov a
volièov na to, že vo volebných programoch im budú s¾ubova rôzne veci, no ani
jedna politická strana, ani jeden kandidát
nemá vo svojom volebnom programe napísané z èoho to všetko budú financova.
S¾ubujú, že budú rozdáva peniaze ¾uïom pri narodení dieaa, že budú z¾avy
na všetkom, ale mesto funguje len s urèitým balíkom peòazí a nie je možné peniaze rozhadzova tak, ako si to niekto predstavuje. Dozvieme sa èo všetko sa v Rajci
vybuduje, ale nikde sa nedozvieme
z akých finanèných prostriedkov.
RAJEC – PROSPERUJÚCE MESTO
ÚSPEŠNÉ V ÈERPANÍ EUROFONDOV
všetky školy, ktoré sú v zriaïovate¾skej
pôsobnosti mesta, postavili sme novú hasièskú stanicu, v decembri príde nový polievací voz a nový zametací voz. Už máme pripravené aj ïalšie projekty. Bol by
som rád, keby sme tieto projekty mohli
úspešne dokonèi a podáva ïalšie nové
projekty.
Ako sa pozeráte na rozbiehajúcu sa
volebnú kampaò?
Èi chceme, èi nechceme – volebná
kampaò sa už naplno rozbehla. Postupne
sa nám prihovárajú a budú prihovára
kandidáti na primátora a kandidáti na poslancov mestského zastupite¾stva.
Budú sa nám prihovára aj rôzne politické zoskupenia. Väèšina z nich a to si
treba všimnú, len kritizuje doterajšiu prácu vedenia mesta.
Hovoria o tom, že mesto stagnuje. Pritom za posledné štyri roky do verejného
sektora natieklo takmer 18 miliónov eur,
ktoré spomínam v priloženom materiáli.
Hovoria, že v meste je ve¾ká nezamestnanos, pritom nezamestnanos v súèasnosti je v Rajci 8,5 % prièom na Slovensku je priemerná nezamestnanos takmer 13 %, že v meste nedostatoène fungujú školy. Musím pripomenú tým, ktorí
to hovoria, že klamú. Do škôl sme dali
3,3 milióna eur. Ïalej hovoria, že mesto je
Preto by som chcel apelova na všetkých Rajèanov, aby si dávali pozor na
prehnané s¾uby, aby neverili všetkému.
Aby sa dívali nato, kto v Rajci èo dokázal
a kto vedel v Rajci dodrža slovo.
Z volebných kampaní, niektorých zoskupení sa dozvieme aj to, že si nevážia
prácu druhých, všetko èo bolo vybudované špinia a kritizujú. Na špine a kritike sa
nedá stava spolupráca. Rešpektujme sa
navzájom a len tak môžeme dosiahnu
nieèo pre naše mesto. Nede¾te prosím
vás Rajèanov na dobrých a zlých. Takéto
rozdelenie tu bolo v 90-tych rokoch a Rajec bol celý rozoštvaný.
Vážení obèania nedopustime, aby sa
to opä zopakovalo. Chráòme si Rajec,
chráòme si dobré vzájomné vzahy a život v našom meste.
Prosím všetkých volièov, aby sa zúèastnili volieb
volieb, aby využili právo voli a
aby tak aj oni rozhodli o osude nášho
mesta. Èím viac volièov príde k volebným
urnám, tým budú výsledky volieb objektívnejšie. Ak príde k vo¾bám len jedna
skupina – vo¾by vyhrá kandidát alebo
kandidáti tejto volebnej skupiny a toto si
treba uvedomi.
Je potrebné, aby bol prejavený názor
väèšiny a nie iba menšiny volièov.
Za rozhovor ïakuje Šzá
RAJÈAN 11/2010
MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Na svojom predposlednom riadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva sa poslanci stretli 21. októbra.
V prvom bode programu predložila hlavná kontrolórka mesta
Ing. B. Sekáèová správu o kontrole plnenia uznesení.
Na zasadnutie MZ boli pozvaní riaditelia škôl a školských zariadení v meste. V druhom bode programu predložili riaditelia základnej školy, základnej umeleckej školy a riadite¾ky materských škôl
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti za školský rok 2009/2010.
Vedúca finanèného oddelenia T. Záborská predložila poslancom konsolidaènú úètovnú závierku mesta k 31. 12. 2009, ako aj
správu nezávislého audítora. Obe správy zobrali poslanci na vedomie.
Následne sa poslanci zaoberali návrhom zmeny rozpoètu ZUŠ,
Elektronizácia služieb verejnej správy
sa v posledných rokoch stáva trendom, ktorý sa v médiách a odborných kruhoch skloòuje èoraz èastejšie. Vízia poskytovania
elektronických služieb verejnou správou vychádza z viacerých národných ale i európskych strategických dokumentov.
Mesto Rajec sa v súlade s uvedeným
trendom a v snahe neustáleho približovania
sa k obèanom rozhodlo, ako jedno z prvých
miest na Slovensku, poskytova vybrané
služby obèanom a podnikate¾om aj elektronickou formou. Zapojilo sa preto do projektu
Civitas spoloènosti Centire, ktorého cie¾om
je zabezpeèenie elektronickej komunikácie
medzi verejnosou a samosprávou. Civitas
predstavuje miesto združujúce obce a mestá, ktoré majú záujem neustále skvalitòova
svoje služby verejnosti využitím elektronickej komunikácie.
Pilierom projektu je portál civitas.sk, ktorý ponúka obèanom a podnikate¾om možnos vybavi si svoju agendu voèi samospráve elektronicky z pohodlia domova
alebo práce. Jednoduchou registráciou na
portáli získa obèan/podnikate¾ prístup k elektronickým službám, prostredníctvom ktorých môže voèi mestu realizova svoje podania, napr. prihlási psa, ohlási drobnú
stavbu alebo stavebné úpravy, žiada o za-
KOMUNÁLNE
VO¼BY 2010
Vo¾by do orgánov samosprávy obcí sa
uskutoènia 27. novembra 2010.
Tieto vo¾by budú prebieha v èase od
7.00 hod. do 20.00 hod.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov je
zverejnený na úradnej tabuli mesta, ako aj
na stránke mesta www.rajec.sk v sekcii
Vo¾by.
Vo volebnom obvode(VO) 01 sa budú
voli 4 poslanci, vo VO 02 sa budú voli 2
poslanci, vo VO 03 sa budú voli 3 poslanci.
a vo VO 04 sa budú voli 4 poslanci.
MsÚ
zmenou rozpoètu Domova vïaky a oznámením è. 6 o zmene rozpoètu Mesta Rajec. Po kratšej diskusii boli navrhované zmeny rozpoètu schválené.
Riadite¾ka MsKS A. Tordová predniesla poslancom návrh dodatku è. 1 k Smernici è. 1/2009 o urèení poplatkov za poskytnuté služby, ktorý následne poslanci schválili. Taktiež bol schválený nový sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií pod¾a § 21 ods.
1 Zákona è. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení.
V zmysle § 30 ods. 10 Zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách
do orgánov samosprávy obcí v platnom znení je mesto povinné vyhradi plochy na umiestòovanie volebných plagátov a iných nosièov
informácií. Z tohto dôvodu bol vypracovaný návrh VZN è. 6/2010
o vyhradení plôch na umiestòovanie volebných plagátov a iných nosièov informácií, ktorý poslanci schválili.
Hlavná kontrolórka mesta predniesla správu o výsledku uskutoènených kontrol v septembri a v októbri.
V závere rokovania predostreli poslanci návrhy a pripomienky
obèanov, ktorými sa bude zaobera mestský úrad.
MsÚ
SLUŽBY OBÈANOM AJ ELEKTRONICKY
bratie verejného priestranstva a iné.
Zapojením sa do projektu CIVITAS a
poskytovaním elektronických služieb získavajú obèania a podnikatelia mesta Rajec
celý rad výhod s realizáciou ich podaní voèi
mestu:
• podanie je možné realizova z pohodlia
Ako to funguje:
domova alebo práce 24 hodín denne,
7 dní v týždni
• nie je nutná osobná návšteva mestského
úradu
• obèan/podnikate¾ má možnos sledova
priebeh spracovania svojho podania
• proces spracovania elektronického podania je automatizovaný, tým pádom je
podanie vybavené rýchlejšie
• komunikácia prebieha elektronickou formou
Mesto Rajec v súèasnosti takýmto spôsobom poskytuje 14 najèastejšie využívaných služieb. S cie¾om prinies svojim obèanom èo najvyšší komfort, mesto do budúcnosti plánuje poèet elektronizovaných
služieb neustále zvyšova, automatizova,
zrýchli a zefektívni proces ich vybudovania a tým minimalizova nutnos osobných
návštev na úrade. Mesto má ambíciu sta
sa tak moderným úradom 21. storoèia.
Viac informácií o projekte nájdete na
stránke mesta www.rajec.sk a portáli
www.civitas.sk .
MsÚ
KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA RAJEC
Mestská volebná komisia v Rajci pod¾a § 23 Zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre vo¾by primátora
mesta Rajec zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno
vek
1. Karol Dobeš, Ing.
57
2. Marián Jasenovec, Ing. 55
3. Jaroslav Pecho, RNDr. 51
4. Ján Rybárik, Ing.
45
5. Juraj Vanovèan
34
6. Emil Zafka, Ing.
46
povolanie
riadite¾ banky
strojný inžinier
manager
geodet
podnikate¾
manažér
adresa
Rajec, Moyzesova 1103/49, SMER-SD
Rajec, Ružová 192/2, nezávislý kandidát
Rajec, Jánošíkova 536/43, SNS
Rajec, Švermova 1108/8, nezávislý kandidát
Rajec, Partizánska 1024/96, EDS
Rajec, Moyzesova 721/17, nezávislý kandidát
V Rajci 6. októbra 2010
Ing. Monika Škutová, v. r.,
predseda mestskej volebnej komisie
RAJÈAN 11/2010
HASIÈI ZASAHUJÚ Z NOVÝCH PRIESTOROV
Už nieko¾ko mesiacov máme v Rajci novozrekonštruovanú hasièskú stanicu. Rozprávali sme
sa s velite¾om Hasièskej stanice v Rajci por. Marekom Langom o ich èinnosti v Rajci a okolí.
ním do nových priestorov sa
zvýšil poèet hasièov z dvoch
na štyroch. Hasièi slúžia 24
hodín v trojzmennej prevádzke. V súèasnosti je na hasièskej stanici v Rajci 13 hasièov.
Môžem konštatova, že sa
podstatne zvýšila úroveò práce kvalitným technickým vybavením, personálom, aj samotnou hasièskou stanicou.
Od 28. mája zasahuje HaZZ z nových zrekonštruovaných priestorov. Ako sa vám
pracuje v „novom“?
Hasièská stanica spåòa všetky štandardy modernej hasièskej stanice. Je ve¾mi
ažké porovna predchádzajúce a súèasné
priestory.
V starej hasièskej stanici slúžili prevažne dvaja hasièi. K dispozícii sme mali iba
jedno vozidlo hasièskej záchrannej služby.
Toto vozidlo je urèené najmä na dopravné
nehody, za tým úèelom je aj vybavené. Vo
vozidle máme vyslobodzovacie hydraulické
náradie (pre zaujímavos: hydraulické kliešte majú rozpínaciu silu 20 t), vysokotlakové
vzduchové vankúše, technické prostriedky
na zamedzenie úniku vytekajúcich nebezpeèných látok a zdravotnícky materiál. Pri
rozsiahlych požiaroch sme najviac potrebovali vozidlo, ktoré by malo ve¾kú zásobu
vody. Síce automobil hasièskej záchrannej
služby má nádrž na vodu s objemom vody
1000 l, ale pri ve¾kom požiari je to ve¾mi
málo. Do nových priestorov sme dostali
nové cisternové vozidlo Iveco Trakker. Toto
vozidlo je urèené na hasenie požiarov tuhých, kvapalných, plynných látok so zásobou vody 9000 l a penidla 800 litrov. Je na
terénnom podvozku, ktorý nám umožòuje
dosta sa do ažko dostupných terénov.
V priestoroch garáže máme tri parkovacie
miesta, tak dúfam, že nám ešte pribudne
technika, ktorá bude nápomocná obyvate¾om Rajeckej doliny. Na novej stanici sa tiež
zlepšili podmienky výcviku a školenia. Máme možnos precvièova rôzne modelové
situácie a stále sa tak udržiava pripravení.
Mesto Rajec ve¾mi dobre vybavilo školiacu
miestnos, ktorá je vybavená notebookom a
dataprojektorom. Tieto zariadenia využívame na školenie a rozbor zásahov, ktoré sa
stali na Slovensku.
V predchádzajúcich priestoroch sme
mali dve miestnosti, v súèasnosti ich máme
osem a šes technických miestností. Rád by
som spomenul, že tesne pred presahova-
V rámci rekonštrukcie sa doplnilo aj
technické vybavenie hasièskej stanice.
Áno, vedenie mesta Rajec investovalo
finanèné prostriedky aj na zakúpenie troch
protipovodòových bariér, ktoré majú tvar
dvoch ved¾a seba spojených valcov s rozmermi 10 x 2 x 0,8 m (d x š x v). Valce sa
napustia vodou, ktorej je pri povodniach dostatok a vytvoria pevnú stenu zabraòujúcu
napríklad vyliatiu rieky z koryta. Ïalej nám
zakúpili dve malé elektrické kalové èerpadlá (3 m3/hod), jedno ve¾ké elektrické kalové
èerpadlo s prietokom (6 m3/hod), priemyselné èerpadlo s výkonom (1100 l/min), dve
motorové plávajúce èerpadlá (800 l/min) a
jednu motorovú prenosnú striekaèku. Tieto
prostriedky sme už použili pri èerpaní vody
zo zatopených pivníc. Pred ich zakúpením
sme mali iba jedno plávajúce èerpadlo
s motorovým pohonom a to nám neumožòovalo èerpa vodu zo zatopených domov,
pretože splodiny z motora spôsobovali silné
zadymenie. Myslím si, že sme teraz ve¾mi
dobre vybavení aj v porovnaní s inými hasièskými stanicami na Slovensku. Súèasné
vybavenie nám umožòuje zasahova pri
požiaroch, dopravných nehodách, ekologických nehodách a iných technických zásahoch, ako sú povodne, popadané stromy
a pod.
Stretávate sa pri svojej práci s nejakými
problémami, možno s ignoráciou a neochotou obyvate¾ov?
Keï sme sa presahovali do nových priestorov mali sme ve¾ké problémy s parkovaním vozidiel pred bránami zásahových vozidiel, èím
nám bol znemožnený výjazd. V spolupráci so
štátnou aj mestskou políciou sa nám tento nepriaznivý stav podarilo
upravi. Mesto Rajec súèasne zariadilo, aby sa
dopravná znaèka „výjazd hasièských vozidiel“
(znaèka upozoròuje na
výjazd hasièských vozidiel, ale aj zakazuje parkovanie vozidiel vo vyznaèenom úseku)
premiestnila bližšie k hasièskej stanici. Ešte
sa nám obèas vyskytne nezodpovedný vodiè, ktorý si v tomto priestore odparkuje
svoje vozidlo.
Na koniec by som sa chcel poïakova
vedeniu Mesta Rajec. Ve¾mi sa nám zlepšili
podmienky na výkon práce, ïakujem za výbornú spoluprácu, promptné vyriešenie
akýchko¾vek problémov a ústretovos. Myslím si, že investícia do rekonštrukcie hasièskej stanice je ve¾mi prospešná nielen pre
mesto Rajec, ale aj jeho blízke okolie.
Za rozhovor ïakuje Šzá
Foto: Šzá
RAJÈAN 11/2010
ANKETA – ÈO VÁM V RAJCI CHÝBA?
Za posledné obdobie sa v Rajci ve¾a urobilo. ¼udia chceli býva, postavili sa dve bytovky na ul. Sama Chalupku. ¼udia chceli výhodne nakupova, postavil sa prvý supermarket.
Ako prevencia proti kriminalite vznikla v našom meste mestská polícia a vybudoval sa kamerový systém. Mládež chcela skate park,
vybudoval sa na štadióne. Vïaka eurofondom
sa postavila hasièská stanica s plnou personálnou i technickou výbavou. Vïaka našim
predchodcom má mesto vybudovanú reguláciu rieky Rajèanka, inak by bolo každoroène
vytopené. Predåžila sa èas regulácie. Nebolo
kde parkova, mesto zabezpeèilo vznik nových parkovacích plôch. Chýbalo kino, ktoré
by sa v Rajci aj tak neuživilo, nako¾ko sa ruší
jedno po druhom v krajských mestách – mestské kultúrne stredisko v rámci cezhraniènej
spolupráce s èeským mestom Krnov zabezpeèilo letné kino na námestí, ako aj vystúpenia
každú nede¾u poèas letných prázdnin. Obnovili sa obe materské školy, základná škola,
umelecká škola, kultúrny dom, mestský úrad
dostal tiež novú fasádu i okná.
Nuž ¾uïom je stále málo a sažujú sa, že
„tu“ niè nie je. Preto sme vyšli do ulíc medzi
spoluobèanov a pýtali sme sa detí, mládeže,
dospelých i seniorov: „Èo Vám v Rajci chýba?“
Ján Pauliny, 31 rokov
Chýba mi kultúra pre mladých, diskotéky,
koncerty. Chýba mi kino.
Mohlo by by aj vo ve¾kej
zasadaèke mestského
úradu, to letné bolo vynikajúce. Mohol by sa urobi chodník po pravej
strane z námestia smerom na Partizánsku ulicu.
Basketbalový zápas Sever proti Juhu bola vynikajúca akcia, chcelo by to obnovi. Mohol by
vzniknú Silvestrovský výstup na Dubovú a
zlepši výkonnos mestskej polície. A samozrejme dobudova športovú halu.
Jakub Filo, 18 rokov
Neviem, preèo sa vrazilo do investície
Garantu tak ve¾a peòazí
a nakoniec ho zatvorili.
Chcelo by to otvori podnik až sú v Rajci zase
diskotéky. Kedysi bývali
v kultúrnom dome, v Garante, v Luna bare, v Corze, na Salaši v Šuji, teraz
nikde. To mi chýba.
Pavol Uhlárik, maratónec
Tartanová dráha.
Anonym, žena, 48 rokov
Vybavenie detských ihrísk hojdaèkami,
preliezkami, lavièkami. Bolo by dobré, keby sa
vybudoval centrálny
park, resp. oddychová
zóna.
Lacko Kotrík, 8 rokov
Mne v meste niè nechýba, len ma mrzí, že
mládež rozbíja a devastuje kolísky a lavièky.
Janka Dubcová, 74 rokov
Keby bol park, rada by som išla na prechádzku, posedie si a odpoèinú. Som rada, že
v Rajci je Klub Jednoty dôchodcov, kde vždy
pekne posedíme a nejaké to obèerstvenie je
zabezpeèené.
Júlia Pekarová, 58 rokov
Ve¾ké, pekné ihrisko. Tie malé, èo sú tu sa
rýchlo rozbijú. A povedala by som, že úprava
verejných priestranstiev a zelene. Chýbajú lavièky, tie èo sú, sú zdevastované. Stále chýbajú parkovacie miesta.
Tomáš Masár, 26 rokov
Èo mi chýba v Rajci? V našom „meste“ nie
je žiadna možnos kultúrneho a spoloèenského
vyžitia. Nemáme ani len
kino a športová hala,
ktorá sa stavia už od môjho detstva – ani dostavaná nikdy nebude. No jednoducho povedané, èlovek nemá kam ís!
Margita Prieložná, 51 rokov
Vybudova chodníky resp. cyklotrasu pre
cyklistov a korèuliarov
smerom z Rajca na Žilinu, alebo smerom na Šuju, lebo Rajecká cyklomagistrála nespåòa parametre. Mladí sa nemajú
kde kultúrne vyži, chýbajú diskotéky. Chcelo
by to podnik bez alkoholu, nejakú kaviareò, èajovòu, kde by sa podávala horúca èokoláda
ako v Žiline na Farských schodoch. Nezaškodilo by opravi hlavnú cestu na Kostolnej ul. pri
zastávke, kde sú vyjazdené ko¾aje autobusmi
a už som tam videla nieko¾ko ¾udí spadnú.
Pavol Lietavec (Pajo), 23 rokov
Aby bola lepšia komunikácia a súdržnos
medzi obèanmi. Bolo by
dobré, keby boli nejaké
zábavy a dorobili športovú halu. Mrzí ma, že mládež nièí húpaèky, preliezky.
Text a foto: Peter Pekarík
PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA
S kamarátom chodievame hráva squash. V hale je šatòa s uzamykate¾nými
skrinkami, do ktorej si poèas hry odkladáme osobné veci. Pred týždòom sa nám
stalo, že poèas toho ako sme hrali, niekto skrinky vylomil a ukradol nám mobily.
Okamžite sme to ohlásili prevádzkarovi a celá vec bola zdokumentovaná políciou.
Keï sme sa pýtali prevádzkara na nejaké finanèné vyrovnanie, ten povedal, že
v šatni visí upozornenie, že za uložené veci nezodpovedá. Vraj sme si tam veci nechali na vlastné riziko. Som zmätený. Naozaj nám nie je povinný niè nahradi?
Peter T.
ODCUDZENIE ODLOŽENÝCH VECÍ
Prevádzkovate¾ u ktorého ste si náhradu škody uplatnili (respektíve ste sa na jej
možnos iba informovali) nereagoval korektne.
S prevádzkou športového zariadenia
ako sú squashové kurty je spravidla spojené aj odkladanie bežných osobných vecí,
ktoré si zákazníci po prezleèení obvykle odkladajú v šatni.
Pod¾a obèianskeho zákonníka, prevádzkovate¾ za škodu na takto odložených veciach zodpovedá bez oh¾adu na
to, èi jej spôsobenie zavinil (tzv. objektív-
na zodpovednos). Zákon výslovne ustanovuje, že tejto zodpovednosti sa nie je
možné zbavi jednostranným vyhlásením (t. j. vyveseným plagátikom, že zákazníci si tam ukladajú veci na vlastné riziko) a
dokonca sa tejto zodpovednosti nie je možné zbavi ani dohodou! Prevádzkovate¾ vás
buï teda zaviedol alebo si jednoducho svojich povinností nie je vedomý. Odporúèam
vám obráti sa naòho ešte raz s tým, že mu
jeho povinnos ozrejmíte a ak ste tak neurobili doposia¾ uplatníte si aj konkrétnu výšku
škody.
Musím vás však upozorni, že pod¾a
tohto zákona sa takáto náhrada škody musí uplatni u prevádzkovate¾a bez zbytoèného odkladu a najneskôr do 15 dní
od škodovej udalosti, inak právo na náhradu škody zanikne. Z tohto dôvodu vám
odporúèam obdobné prípady rieši okamžite, na mieste a pokia¾ možno aj písomne.
Ak sa s prevádzkarom na náhrade škody
nedohodnete máte možnos uplatni svoj
nárok na príslušnom súde.
Mgr. Lukáš Bútora
Vaše otázky právneho charakteru
do rubriky Právna poradòa môžete
v písomnej forme odovzda:
1. osobne v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec.
2. e-mail: [email protected]
3. vhodi do schránky pred vstupom do
MsKS Rajec
Na otázky vám odpovie advokátska kancelária JUDr. Anny Kecerovej-Veselej.
RAJÈAN 11/2010
SEPARUJEME Pč ROKOV
V rajeckej doline už pä rokov uplynulo
od získania prvej dotácie na podporu separovaného zberu. Dotácia bola poskytnutá
na nákup kontajnerov, ktoré slúžia na zber
papiera, skla, plastov, kovových obalov a tetra-pakov. Dotácia bola získaná z Recyklaèného fondu vo výške 122 tisíc eur (3,678
mil. Sk). Finanèné prostriedky boli použité
na nákup 400 kontajnerov z tohto množstva
bolo v meste Rajec umiestnených 92 kontajnerov.
V roku 2008 sme získali ïalšiu dotáciu
z Environmentálneho fondu na nákup Zvozového vozidla vybaveného hydraulickou
rukou, hákovým naahovákom, príves,
štiepkovaè a dva kontajnery s objemom 20
m3 v hodnote 265,5 tisíc eur (8 mil. Sk). Na
základe schválenia tejto dotácie sme pristúpili k zriadeniu prevádzky separovaného
zberu odpadov v prenajatých priestoroch,
ktorá zaèala svoju èinnos v septembri
2008. Na prevádzke sme zriadili chránené
pracovisko, kde pracovali piati zamestnanci
s invalidným postihnutím nad 70 %. V súèasnosti len dvaja. Prevádzka separovaného zberu zabezpeèuje zvoz, triedenie a
spracovanie odpadov lisovaním. V roku
2009 sme získali ïalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu na nákup 87 kusov kontajnerov v hodnote 33 tis. eur (1 mil. Sk).
Množstvo vytriedených odpadov z 24
èlenských obcí sa postupne zvyšuje a priestory, ktoré slúžili na túto èinnos sa postupne stali nevyhovujúcimi, preto sme podali
v júni 2009 žiados o poskytnutie nenávratných finanèných prostriedkov z operaèného
programu Životné prostredie, ktorá bola
schválená v decembri 2009. Tento projekt
rieši nákup pozemku, ktorý sme získali už
v decembri 2009. V súèasnom období zaèínajú stavebné práce na pozemku, kde
budú vybudované nové väèšie priestory prevádzky. Stavebná èas projektu rieši vybudovanie administratívnych
priestorov, dotrieïovacej haly, skladu, mostovej váhy a
spevnených plôch. V technickej èasti projektu prebieha
verejné obstarávanie na nákup zvozového vozidla, vysokozdvižného vozíka, nakladaèa, úžitkového vozidla, 8
kusov 35 m3 kontajnerov, 6
kusov 20 m3 kontajnerov, 275
kusov 1,3 m3 kontajnerov,
ktoré budú rozmiestnené
v mestách a obciach združenia a 256 kusov 120 litrových
nádob urèených na separáciu odpadov vo verejných budovách ako sú školské zariadenia, kultúrne domy, kúpaliská, mestské a obecné úrady a podobne. Oprávnené financie budú použité aj na
propagáciu separovaného
zberu prostredníctvom letákov, brožúrok a stretnutiami
s obyvate¾mi prevažne demi
v školských zariadeniach.
Celková hodnota oprávnených finanèných
prostriedkov na tento projekt predstavuje
sumu 2,616 mil. eur (78,8 mil. Sk).
Pri každom podaní žiadosti sme žiadali
finanèné prostriedky tak, aby hodnota vo
výške 5 % oprávnených výdavkov, ktorými
VYHODNOTENIE MNOŽSTIEV ODPADOV POD¼A OBCÍ
obec
Èièmany
Faèkov
Rajecká Lesná
Ïurèiná
Malá Èierna
Ve¾ká Èierna
K¾aèe
Jasenové
Zbýòov
Konská
Kamenná Poruba
Kunerad
Šuja
Rajec
Rajecké Teplice
Stránske
Turie
Porúbka
Lietavská Svinná
Lietava
Podhorie
Lietavská Lúèka
Rosina
Višòové
Spolu
6
poèet
obyvate¾ov
sklo
papier
plast
194
5,83 0,69 0,61
722
3,24 0,11
1,82
1272 13,92 0,00 3,86
1059
8,42 0,11
1,39
334
2,91 0,00 0,86
348
3,88 0,00 0,66
365
1,94 0,00 0,89
616
7,12 1,14 1,49
860 10,36 0,00 3,10
1408 11,98 1,14 4,26
1828 18,13 0,46 5,42
952 10,68 0,91 1,62
315
3,56 0,23 0,46
6076 41,76 16,00 15,79
2936 34,31 21,48 8,92
703
8,42 1,83 2,61
1990 22,98 2,29 4,39
495
6,47 0,91 0,89
1596 15,54 1,37 2,58
1422 14,89 0,00 3,17
793
7,45 0,69 2,94
1780 17,48 5,94 6,27
2940 26,87 4,11
6,27
2610 22,66 2,29 4,69
33578 320,79 61,70 85,20
Tetra -paky
0,08
0,31
0,54
0,45
0,14
0,15
0,15
0,26
0,36
0,60
0,77
0,40
0,13
2,57
1,24
0,30
0,84
0,19
0,67
0,60
0,34
0,75
1,24
1,10
14,20
vyradené
el. zariadenia
spolu ton
kg/obyv.
1,380
8,58
1,705
7,18
3,395 21,72
1,720 12,09
0,510
4,42
0,990
5,68
0,610
3,60
1,540 11,55
1,050 14,88
2,605 20,58
3,145 27,92
1,970 15,59
0,630
5,01
2,875 78,98
3,385 69,34
2,750 15,90
3,515 34,02
0,840
9,31
1,540 21,70
1,580 20,24
1,760 13,17
1,830 32,28
1,900 40,40
4,120 34,86
47,345 528,99
44,25
9,94
17,07
11,41
13,24
16,33
9,86
18,75
17,30
14,62
15,27
16,37
15,92
13,00
23,62
22,62
17,09
20,29
13,60
14,23
16,60
18,13
13,74
13,36
15,75
Dvor pred úpravou
Dvor poèas úprav
sme museli jednotlivé projekty spolufinancova získali do miest a obcí vo forme majetku (kontajnery). Úspešnos schválenia
podaných projektov je zatia¾ 100 %. Je to
urèite spôsobené kvalitnou prípravou projektov po odbornej stránke, ale aj riešením
ve¾kého územia v tejto podporovanej oblasti životného prostredia. (Jednotlivé obce a
mestá by nemali šancu získa financie s takou úspešnosou a objemoch a museli by
zabezpeèova separovaný zber z vlastných
rozpoètov).
V súèasnosti je podaný ïalší projekt
s názvom „Rozšírenie existujúceho separovaného zberu v rajeckej doline“ v hodnote
3,673 mil. eur (110,652 mil. Sk). Tento projekt je podaný, po formálnej stránke spåòa
náležitosti a je hodnotený po odbornej
stránke. Projekt rieši nakladanie s biologickým odpadom tak, aby sa nezvyšovali náklady na zabezpeèenie vývozu a spracovanie týchto odpadov. Od roku 2013 budú
mestá a obce povinné zabezpeèi nakladanie s bioodpadom na území obce. Viaceré
ve¾ké mestá riešia bioodpad tak, že budujú
kompostárne, ktoré sú nároèné na prevádzkové náklady. Bioodpad je potrebné sústredi do vyhovujúcich nádob, zabezpeèova
zvoz, spracovanie na kompostárni drvením,
vytváraním kopiek, prekopávaním, zvlhèovaním, èasto bez finanèného efektu z predaja kompostu. Väèšinou tento kompost
konèí na verejných priestranstvách miest a
obcí pri údržbe týchto priestranstiev. Náklady na tieto èinnosti znášajú obyvatelia v po-
RAJÈAN 11/2010
platku za zabezpeèenie vývozu a nakladanie s komunálnym odpadom. Náš projekt
rieši nakladanie s bioodpadom priamo na
mieste jeho vzniku, t.j. v domácnostiach a
na verejných priestranstvách. Každá domácnos, na ktorej vzniká bioodpad dostane biokompostér, v ktorom si bude samostatne uklada a spracováva tento odpad,
ktorý môže využi na svojom pozemku. Pre
ve¾ké priestranstvá bude na spracovanie
bioodpadu slúži traktor s hydraulickou ruku
a zmiešavací voz.
Èo sa zmenilo za pä rokov? Zlepšili
sa podmienky na triedenie odpadov zvýšením poètu kontajnerov, zvyšovanie množstva vytriedených odpadov z komunálneho
odpadu, predåženie životnosti skládky odpadov tým, že len za rok 2009 neskonèilo na
skládke 40 tis. m3 vyseparovaných odpadov, ktoré boli materiálovo, alebo energeticky zhodnotené.
Èo sa nezmenilo? Niektorí obyvatelia
stále nevedia, èo je triedenie.
V kontajneroch na sklo nemôžu by uložené iné odpady, nepatrí sem keramika,
sklobetón, lepené sklo, drôtené sklo, plasty,
papier a pod.
V kontajneroch na papier èasto konèí
jedlo, plasty, tetra-paky, ale aj použité detské plienky, brusný papier a podobne nevhodné odpady.
V kontajneroch a vreciach na plasty sú
najèastejšie ukladané nestlaèené plastové
f¾aše, ktoré zaberajú zbytoène ve¾a miesta
a z tohto dôvodu je separácia plastov neefektívna a zbytoène nákladná, pretože zvá-
Severoslovenské vodárne a kanalizáchovskej a rajeckej doline. Umožnil napocie, a.s. Žilina (Sevak) si v týchto dòoch prijenie cca 49 tisíc obyvate¾ov na kanalizáciu
pomínajú 40. výroèie založenia svojej vodáv dåžke 143 km. V roku 2010 bol ukonèený
renskej spoloènosti.
ïalší významný projekt Zásobovanie vodou
Do zaèiatku dvadsiateho storoèia bola
a odkanalizovanie Horných Kysúc v objeme
Žilina zásobovaná vodou iba z miestnych
54,3 mil. eur. Jeho ukonèením sa vyriešilo
studní alebo z väèších vodných zdrojov Na
komplexné zásobovanie vodou a odkanaliFramborke a Na Studnièkách. V roku 1908
zovanie regiónu Horných Kysúc“, informobol pre mesto postavený prvý vodovod, ktoval nás Ing. Miroslav Kundrík, generálny riarým bola voda privedená gravitaène z pradite¾ Sevak-u, a.s. Žilina.
meòa v Turskej doline.
Pred pracovníkmi Sevak-u je množstvo
Postupne rozvoj bytovej
nových úloh a plánov. Mevýstavby, vznik nových zádzi ne patria ïalšie invesvodov, po¾nohospodártièné aktivity pripravované
skych a priemyselných poddo roku 2013, a to: Zásobonikov v 60. a 70-tych rokoch
vanie vodou, odkanalizo20. storoèia podmienil výsvanie a èistenie odpadotavbu nových a rozšírenie
vých vôd v regióne Dolné
existujúcich vodovodov a
Kysuce a v okrese Bytèa,
kanalizácií. Príkladom boli
kanalizácia v Žiline-Trvodovody v Kysuckom Nonovom, odkanalizovanie
vom Meste a Èadci a Žilinmestských èastí v Žiline,
ský skupinový vodovod.
intenzifikácia ÈOV Žilina a
Súbežne s rozvojom vodoVerejná kanalizácia v Rajci.
vodov a kanalizácií sa rozOkrem týchto ve¾kých invíjalo aj riadenie tohto výzvestícií majú pripravené
namného odvetvia. Vyvíjalo
ïalšie stavby pre rozvoj vosa vo viacerých etapách, až
dovodov a kanalizácií v žinapokon 1. 7. 1970 vznikol
linskom a kysuckom regiópodnik Severoslovenské Ing. Miroslav Kundrík, generálny ne. Roène ide o investièné
vodárne a kanalizácie so
akcie s rozpoètovým náklariadite¾ Sevak, a.s. Žilina má so
sídlo v Žiline. V súèasnosti svojim kolektívom množstvo plánov dom 5 až 7 miliónov eur.
Sevak prevádzkuje verejný na skvalitnenie životného prostredia
V súèasnosti sú v plnom
vodovod s dåžkou viac ako
prúde práce v Mestskej
v regióne, ktorý spravujú
1000 kilometrov a s viac
èasti Trnové a Rosinky, kde
ako 35 tisíc vodovodnými prípojkami. Na
sa realizuje projekt – Odkanalizovanie mesverejný vodovod je pripojených takmer 230
tských èastí Žiliny a zabezpeèenie napojetisíc obyvate¾ov na Kysuciach, na Bytèiannosti na verejnú kanalizáciu pre 2 535 obysku a v Žilinskom okrese.
vate¾ov mesta. Významný projekt bol zaháV období tesne pred vstupom ako aj po
jený 1. marca 2010, prièom do dnešného
vstupe Slovenska do Európskej únie došlo
dòa bolo uložených do zeme vyše tritisíc
k významnej zmene financovania rozvoja
metrov potrubia. Stavba priaznivo ovplyvní
vodovodov a kanalizácií. Otvorili sa možživotné prostredie Trnového a Rosiniek,
nosti èerpania finanèných prostriedkov
bude ukonèená koncom februára 2012.
z fondov Európskej únie, ako je ISPA, koRušno poèas posledných septembrohézny fond a štrukturálne fondy.
vých dní je aj v Rajci, kde pracovníci Se„V rokoch 2004-2007 v Sevak-u realivaku-u realizujú rekonštrukciu stokovej siezovali projekt Intenzifikácia Èistièka odpate a èistièky odpadových vôd. Rekonštrukdových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie
ciou zabezpeèia súlad s limitnými hodnov objeme 19 miliónov eur, ktorý svojim roztami na vypúšanie pre napojenú aglomerásahom zasiahol 23 obcí a miest v Žiline, Terciu s vyšším poètom obyvate¾ov, èím je
žame prevažne vzduch. Taktiež do plastov
nepatria silne zneèistené f¾aše z mlieka,
žinèice, motorových olejov a podobne.
Na záver chcem požiada obyvate¾ov,
starostov a primátorov o toleranciu pri zvoze druhotných surovín poèas výstavby nových priestorov z dôvodu sažených podmienok prevádzky v provizórnych priestoroch, kde nie sú ideálne podmienky na triedenie a odvoz spracovaných druhotných
surovín k spracovate¾om. Taktiež patrí poïakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do separácie a svojim konaním podporujú životné prostredie v našom mikroregióne.
Text a foto: Roman Dolník,
vedúci prevádzky separovaného zberu a projektový manažér Združenia obcí Rajecká dolina
SEVAK
MÁ 40 ROKOV
zoh¾adnená možnos budúceho napojenia
aj ïalších pri¾ahlých obcí regiónu. V rámci
realizácie projektu bude rozšírená stoková
sie o 1,73 km. Hlavnými aktivitami sú rozšírenie kanalizácie na uliciach Bystrická,
Partizánska, Fuèíkova a rekonštrukcia kanalizácie na Švermovej ulici. V rámci rozšírenia kanalizácie na ul. Bystrická bude vybudovaná èerpacia stanica.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, štátneho rozpoètu
Slovenskej republiky v rámci programu Životné prostredie.
Všetkými novými projektmi chcú pracovníci Sevak, a.s. Žilina prispie k spokojnosti obyvate¾ov, ale aj k zlepšeniu životného prostredia na Kysuciach a Považí.
Text a foto: Milan Kosec
Práce na Fuèíkovej a Švermovej ul. v Rajci.
Pod¾a slov Jána Bauèka, projektového manažéra, postupujú práce v súlade s plánom stavby
RAJÈAN 11/2010
JEDINEÈNÁ KNIHA ŽIVOTA
Október je Mesiacom úcty k starším a takmer vo všetkých mestách a obciach na Slovensku sa konajú rôzne podujatia na oslavu
prežitého života.
¼udský život predstavuje jedineènú knihu. Bezstarostné detstvo, dospievanie, založenie rodiny... Pomaly sa míòajú roky až
jedného dòa, ani sa nenazdáme ako, je tu staroba. V mysli sa roja
spomienky na všetko – na chvíle pohody, šastia ale aj starosti a
nešastia. Na to, že niekdajší huncút má už svoje vlastné deti a
vnúèatá, ktoré mu oplácajú jeho rozdanú lásku.
Ani Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec nezabudlo
na svojich starších spoluobèanov. Pre jubilantov, ktorí sa dožili 70,
75, 80 a viac rokov bola urèená slávnos, ktorou si ich uctili. Z takmer 200 pozvaných jubilantov sa slávnostného posedenia zúèastnilo 48 seniorov.
K jubilantom sa prihovorili riadite¾ka MsKS Anna Tordová a primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Po príhovoroch darovali každému
jubilantovi krásny kvet.
Na znak vïaky a úcty pripravili jubilantom deti zo základnej
školy, základnej cirkevnej školy a základnej umeleckej školy
program plný piesní,
básní a tancov s poïakovaním za všetko krásne
a dobré, èo v živote vykonali. Posedenie pri malom obèerstvení pri ¾úbezných tónoch harmoniky a ¾udových piesòach ukonèilo krásne popoludnie.
Všetkým seniorom
prajeme do ïalších rokov predovšetkým ve¾a
zdravia, èo najviac spoloène prežitých chví¾ so
svojimi blízkymi a krásnu
jeseò života.
Text a foto: Šzá
NIELEN FANTÁZIA ALE AJ DAR REČI
Ve¾ká zasadaèka sa 14. októbra zaplnila demi, ktoré majú fantáziu i dar reèi.
Zišli sa na Detskej Improlige, ktorú
pripravilo Mestské kultúrne stredisko Rajec
v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.
Desa družstiev z Kamennej Poruby, Žiliny a Rajca predviedlo množstvo zaujímavých scénok, v ktorých nechýbala pohybovo a slovne zvládnutá téma, ale predovšetkým fantázia. Najviac bodov od poroty,
v ktorej nechýbal riadite¾ Improligy v Žiline
Jozef Abafi, získalo družstvo Rodinka úžasných z Èili divadla pri MsKS Rajec, druhé
miesto získalo družstvo Home Lesaci zo
ZCŠ J. M. Vianneyho.
Tretie miesto potešilo
družstvo Smajlík z Kamennej Poruby.
Cenu za najlepšie herecké výkony si odniesli
Noemi Svetlošáková zo
ZUŠ v Rajci a Damián
Cesnek z Èili divadla.
Na záver predseda
poroty Jozef Abafi pozval
všetkých zúèastnených
na Medzinárodnú Improligu do Žiliny, ktorú pripravuje Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne
stredisko v Žiline. Z Èili
divadla tomuto pozvaniu
neodolali Damián Cesnek
a Lenka Špániková a nebáli sa ukáza aj
žilinskému publiku.
A o tom, že sa s témami vedeli „popasova“ svedèí 2. miesto a cena za chlapèenský herecký výkon pre Damiána.
Sme radi, že Krajské kultúrne stredisko
v Žiline pripravilo pre všetkých, èo majú
záujem zdokonali sa v improvizácii 30. októbra sústredenie, ktoré pod vedením skúsených hercov ukázalo, ako sa èo najkreatívnejšie popasova s danými témami.
Na záver prezradím, že v roku 2011 sa
bude kona už V. roèník Improligy v Rajci,
v ktorom pripravujeme zaujímavé zmeny.
Text a foto: Eva Pekná
NEZABÚDA SA ANI
NA STARŠÍCH OBÈANOV
My, starší obèania mesta, sme boli pozvaní 18. októbra na oslavu Dòa úcty k starším.
Podujatie sa uskutoènilo vïaka Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec v kultúrnom dome. Na úvod nás privítala riadite¾ka
MsKS Anna Tordová, po nej sa prihovoril
primátor mesta Ing. Ján Rybárik.
Ïakujeme za ich milé slová. Primátor
mesta vo svojom príhovore ocenil naše roky, poèas ktorých sme vychovali ïalšie generácie a poprial nám do ïalších rokov ešte
ve¾a zdravia a optimizmu. Po príhovore každému z nás venoval kvet.
V programe nás obveselili mladé talenty
– taneèníci, hudobníci a speváci zo všetkých škôl v Rajci.
Po malom obèerstvení sme si všetci
spolu zaspievali slovenské pesnièky. V závere podujatia sa nám opä prihovorila riadite¾ka MsKS.
Bolo to krásne podujatie, za ktoré všetci
ve¾mi ïakujeme celému Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec ako aj vedeniu Mesta
Rajec.
Ïakujeme, že sa na nás, starých obèanov, nezabúda a bola nám venovaná táto
krásna akcia.
Mária Rybáriková
RAJÈAN 11/2010
ÚSPEŠNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA
Mestské kultúrne stredisko
Rajec uskutoènilo od pondelka
25. do stredy 27. októbra zbierku
použitého šatstva, domácich potrieb, obuvi a hraèiek.
O humanitnú pomoc nás požiadalo Obèianske združenie
Diakonie Broumov z Èeskej republiky. Táto nezisková organizácia poskytuje sociálne služby
pre obèanov z okraja spoloènosti, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
nielen v Èechách ale i v zahranièí. Získané šatstvo sa triedi a
nepoužite¾né spracuje k ïalšiemu priemyselnému spracovaniu.
Sme radi, že táto pomoc bola úspešná. Vïaka tomu putovalo z Rajca 3,5 tony charitatívnej
pomoci vyzbieraných od obèanov Rajca i okolitých obcí.
Za túto pomoc vám všetkým
ïakujeme!
MsKS
SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti november
65 rokov
František Pekara
70 rokov
Karol Janèoviè
90 rokov
Ondrej Žilinèík
Srdecne blahozeláme!
Zosobášili sa
Foto: Šzá
SÚ POZVANÍ DESIATKY FOTOGRAFOV
V januári a februári 2011 sa
v Rajci uskutoèní už IX. roèník
celoslovenskej fotografickej súaže a výstavy EURO FOTORAJ 2011. Aj na tomto podujatí
oèakávajú organizátori úèas
nielen mladých talentovaných
fotografov, ktorí pokúšajú šastie možno po prvý raz alebo fotia pre svoje èi iné potešenie.
Oficiálne je do Rajca pozvaných takmer 150 zaèínajúcich, amatérskych a profesionálnych fotografov z celého Slovenska, ale
aj Èiech, Nemecka,
Španielska a Austrálie.
Èiernobiele, farebné,
tónované, kolorované, alebo
zapaspartované diela minimálneho rozmeru 15x21 cm na vo¾nú tému v maximálnom poète
10 kusov je potrebné doruèi
buï poštou alebo osobne do
konca kalendárneho roka na
adresu MEDIAAGENT P.P.P.
Peter Pekarík, Mudrochova
909/6, 015 01 Rajec.
Na podujatí budú odovzdané ocenenia Fototip roka, Fotoobjav roka 2011.
Výstavu v starobylej radnici
navštevujú nielen záujemcovia o fotografovanie ako také, ale aj
turisti, náhodní návštevníci a žiaci základných škôl a gymnázií v rámci exkurzie. Za osem roèníkov sa akcie zúèastnilo do dvesto fotografov
s dvoma tisíckami snímok.
Informácie: 0903 140 560.
Peter Pekarík
Michal Šimún a Gabriela Šimúnová
Jaroslav Dvorský a Zuzana Dubcová
Mgr. art. Martin Smieško a Zuzana Buòáková
Ing. Ján Rybárik a Mgr. art. Marieta Rybáriková
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
POÏAKOVANIE
Dòa 5. 10. 2010 nás vo veku 77
rokov navždy opustil
Doc. PhDr. Ján SCHOLTZ, CSc.
z Rajca
Úprimne ïakujeme celej rodine,
všetkým priate¾om a známym za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a za
úèas na poslednej rozlúèke.
S úctou a vïakou smútiaca rodina
SPOMIENKA
Osirel dvor, osirela záhrada, keï stíchol tvoj hlas, keï stíchli
tvoje kroky, keï klesli tvoje pracovité ruky. Odišiel si tíško, niet a
medzi nami, no v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dòa 6. 11. 2010 uplynulo 1. výroèie
úmrtia nášho milovaného
Antona PORUBÈANSKÉHO
z Rajca
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
inzercia
S láskou a úctou spomína
manželka s rodinou
RAJÈAN 11/2010
RAJECKÍ ZÁHRADKÁRI, ŠKÔLKARI A ŽIACI SA PREZENTOVALI
Ako každý rok aj tento rajeckí pridomoví
záhradkári zorganizovali v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom Rajec
2. až 4. októbra výstavu svojich výpestkov
v osvedèených priestoroch ve¾kej zasadaèky mestského úradu.
Foto: archív organizácie
Výstavu otvoril Ing. ¼ubor Žucha za prítomnosti primátora mesta Rajec Ing. Jána
Rybárika, tajomníka OV SZZ Ing. ¼udovíta
Deáka, hodnotiacej komisie, organizátorov
a ostatnej verejnosti.
Výbor ZO dlho váhal, èi usporiada výstavu aj tento rok. Signály o úrode od jednotlivých záhradkárov poèas leta boli rozpaèité až negatívne. Na príèine bolo vyèíòanie
poèasia, na aké si v minulosti staršia generácia nevedela spomenú. V Rajci a okolí sa
síce nevyskytlo krupobitie alebo nièivé búrky, nepríjemné však boli najmä jarné studené zamraèené dni s dlhotrvajúcimi rekordnými zrážkami. Tie spôsobili neúrodu kôstkovín a slabú úrodu ostatného ovocia.
Zelenina však okrem zemiakov na tom bola
o nieèo lepšie. Výstava sa nakoniec uskutoènila a svojou úrovòou sa priblížila k minuloroènej, dosia¾ pravdepodobne najkrajšej.
29 záhradkárov prinieslo na výstavu
293 vzoriek svojich vlastných výpestkov
ovocia, zeleniny, kvetov a iných rastlín èi
plodov, ktoré boli naaranžované na stoloch
i po stranách. Na pódiu sa prezentovali svojimi umeleckými výtvormi deti z materských
a základných škôl Rajca – Materská škola
na ul. Obrancov mieru, Materská škola na
Mudrochovej ul., Základná škola na Lipovej
ul. a Základná cirkevná škola sv. J. M. Vian-
neyho. Tu treba podotknú, že úèas na výstave nie je podmienená èlenstvom v základnej organizácii a svoj výpestok môže na ïalšie výstavy v nasledujúcich rokoch prinies
hociktorý záhradkár z Rajca alebo okolia.
Výhodnejšie je ale sta sa priamo èlenom
ZO SZZ pridomový záhradkár, a tak sa nielen zúèastòova èi podie¾a na rôznych organizovaných akciách, ale tiež priamo èerpa vedomosti od skúsených rajeckých záhradkárov pre svoje ciele. Prihlási za èlena
sa môžete na tel. èíslach: 0949 223 218 a
0903 585 779, jedinou podmienkou je vlastná záhrada èi sad v mieste bývania.
Úspešne bol vyskúšaný nový model
hodnotenia výpestkov èlenov ZO hodnotiacou komisiou v zložení Ing. Štefan Jantošèiak, Alexandra Janžová, Mária Najmanová, Pavol Koleda a Ing. Peter Dubec.
Komisia mala nároènú úlohu, nakoniec
vybrala najzaujímavejšie exponáty v nasledujúcich kategóriách:
1. najkrajšie jablko – odrody Ligol od Jozefa Turzu
2. najkrajšia hruška – odrody Marillatova od Ing. ¼ubora Žuchu
3. ostatné ovocie – vlašské
orechy od Heleny Chupáòovej
4. plodová, cibu¾ová, koreòová a h¾uzová zelenina –
cvikla od Margity Veselej
5. ostatná zelenina – kapusta Pourova od Alexandry Janžovej
6. rezané a sušené kvety –
georgíny od Viery Jandušíkovej
7. èrepníkové rastliny –
Bungenvilea od Márie Najmanovej
8. lieèivé a koreòové bylinky – kolekcia byliniek od Antónie Matejkovej
9. extra cena – baklažány od Ing. Jozefy
Blažekovej
10. cena hodnotiacej komisie – citrónovník
od Miroslava Peška
Pod¾a záznamovej knihy si výstavu priš-
lo pozrie 896 návštevníkov, z ktorých takmer 2/3 tvorili deti zo škôl v meste. Zorganizova výstavu každoroène nie je jednoduché, preto by boli organizátori radi, keby
o òu prejavilo záujem viac dospelých mladšej generácie. Naplnilo by sa tým jej poslanie o užitoènosti dopestova si svojpomocne takmer všetky druhy zdravého ovocia,
zeleniny, kvetov, byliniek... v pomerne drsných klimatických podmienkach Rajca. Vizuálny efekt upravených záhradiek tiež nie
je zanedbate¾ný, neustále zvyšujúci sa poèet zarastených políèok burinou nesvedèí
o dobrej vizitke ich majite¾ov.
Týždeò po rajeckej výstave sa konala
okresná výstava v Žiline, ktorej sa pridomoví rajeckí záhradkári zúèastnili tiež. A celkom úspešne, pretože získali dve umiestnenia: 1. miesto za celkovú expozíciu 21
vzoriek výpestkov a 3. miesto v kategórii
zelenina za cesnak od Ing. ¼ubora Žuchu.
Foto: archív organizácie
Sezóna v záhradkách sa pre tento vegetaèný rok skonèila. Mnohí záhradkári ale
pokraèujú bez prestávky ïalej, sadia mladé
ovocné stromèeky, cesnak a rozmýš¾ajú, èo
a kde budú pestova na budúci rok. Vrcholom ich úsilia sa môže sta opä výstava, na
ktorej budú prezentova svoje pestovate¾ské úspechy.
Ing. ¼ubor Žucha,
predseda ZO SZZ pridomový záhradkár Rajec
INFORMAÈNÝ TÝŽDEÒ „DOMÁCE NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM“
Pri príležitosti Svetového dòa prevencie
týrania a zneužívania detí (19. november) a
Medzinárodného dòa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november) organizuje nezisková organizácia Áno pre život v týždni od 19. do 25. novembra rôzne aktivity za
úèelom informovania širokej verejnosti o príèinách a dôsledkoch násilia páchaného na deoch, ženách a v rodinách.
- 19. novembra: verejná infokampaò v spolupráci s dobrovo¾níkmi prostredníctvom infostánkov umiestnených v mestách Rajeckého
regiónu.
- 22. novembra: tematické stretnutie, bese-
dy, prednášky, svedectvá v Mestskej knižnici v Žiline a školách v Žilinskom regióne.
- 25. novembra: Benefièný koncert v Mestskom divadle v Žiline je vyvrcholením Informaèného týždòa.
- Verejná zbierka: poèas verejnej infokampane bude prebieha verejná zbierka, ktorej
výažok bude venovaný ženám a ich deom
obetiam domáceho násilia ubytovaných v azylových domoch
Informaèný týždeò je prirodzeným pokraèovaním dlhoroèných osvetových aktivít organizácie. Len systematickou prácou môžeme
prispie k rozvíjaniu princípov nulovej toleran-
cie k násiliu v rodinách nášho regiónu, a tým aj
v celej našej krajine. Našou snahou je upozorni verejnos na tento problém, ktorý sa týka
mnohých našich rodín. Deti sú v reazci obetí
domáceho násilia tie, ktoré sú najzranite¾nejšie a najviac zneužívané. Ïalšou skupinou, na
ktorých je páchané násilie v domácnostiach sú
ženy, ale aj starí a chorí ¾udia a tiež zdravotne
postihnutí. O týchto sa hovorí najmenej, tento
problém je vo verejnosti najviac tabuizovaný.
Domáce násilie je alarmujúci problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornos,
úèinné metódy ochrany a preventívne opatrenia.
Anna Verešová, Áno pre život n. o.
RAJÈAN 11/2010
Zo života Základnej školy na Lipovej ul. 2
Október 2010
ŠKOLA S MODERNÝM DIZAJNOM
Základná škola na Lipovej ulici tvorí neodmyslite¾nú súèas
nášho mesta. Za svojich 37 rokov existencie prešla mnohými zmenami. Tá najväèšia sa však udiala v tomto roku.
Od februára sa zaèala jej rozsiahla rekonštrukcia. Vïaka zriaïovate¾ovi, Mestu Rajec, sa podarilo využi financie z Regionálneho operaèného programu Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja. Celá investícia bola vypoèítaná na takmer 1,5 milióna eur.
Tá zahàòa v sebe demontáž pôvodných hliníkových panelov, ktoré
sa nahradili murovanými stenami, nový krov a pokrytie strechy, vybudovanie špecializovaných uèební (jazykové laboratórium, uèebòa výtvarnej výchovy), bezbariérové prístupy a interiérové vybavenie výpoètovou technikou.
Vedenie školy po vzájomnom dohovore so zriaïovate¾om pristúpilo aj k celkovej výmene pôvodných radiátorov za nové.
Škola poèas realizácie projektu musela zabezpeèi svoj bežný
chod. Stálo to všetkých jej obyvate¾ov ve¾a úsilia. Podarilo sa vyhnú dvojzmennej prevádzke, èo mnohí pozorovatelia v súèasnosti
pokladajú za malý zázrak.
Samotný školský rok sa podarilo otvori v stanovenom termíne,
bez omeškania a odvtedy výchovno-vzdelávací proces prebieha
v nových priestoroch už neobmedzene.
Je preto namieste vyslovi slová vïaky za ve¾kú trpezlivos zo
strany rodièov, žiakov, zamestnancov školy ako aj zo strany realizátorov projektu, zvl᚝ primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi.
Marec 2010
Škola na Lipovej ulici získala nový šat, ktorý je nielen oku lahodný, ale má predovšetkým praktický význam a efekt v oblasti šetrenia
energiou, hygieny a celkovej úrovne pracovného prostredia. Svojim
moderným dizajnom sa zaradila medzi dominanty Rajca. Veríme,
že ju èaká svetlá budúcnos a bude zodpovedne plni svoje poslanie.
PaedDr. Marian Paprskár, riadite¾ školy
Foto: Šzá
4. OKTÓBER – SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT
Opä prišiel október a spolu s ním každoroèná finanèná zbierka, ktorú Sloboda
zvierat organizuje pri príležitosti svetového
dòa zvierat v spolupráci so školami.
Vïaka vašej pomoci sa darí pomáha
tým, ktorí vašu pomoc potrebujú – týraným
a opusteným zvieratám.
Minulý rok bolo len v bratislavskom útulku prijatých 2461 zvierat. Nový domov sa
našiel pre 1981 zvierat a k pôvodným majite¾om sa vrátilo 357 zvierat. V bratislavskom útulku sa vysterilizovalo 700 zvierat a
v ostatných útulkoch 500. Sterilizácia jednej
fenky pritom stojí 15 eur. Pobyt jedného
zvieraa v útulku pomôže zabezpeèi 30 eur
na celý mesiac.
Náklady na prevádzku útulku v roku
2009 dosiahli èiastku 432 777€.
Aj v tomto roku sa študentky nášho
Gymnázia na Javorovej ulici zapojili do
zbierky, ktorá sa organizuje už 18 rokov. Podarilo sa im získa od našich spoluobèanov
50,27 €, èo je menej ako v minulom roku.
Dúfame, že budúci október sa nájde viac
ochotných ¾udí, ktorí milujú zvieratá a sú
ochotní im pomôc. Veï táto š¾achetná práca stojí ve¾a síl, trpezlivosti a peòazí, ale má
to zmysel.
Váš príspevok dovolí pokraèova v tom,
èo sa zaèalo a bude darèekom k Svetovému
dòu zvierat – 4. októbru. Veríme, že s vašou
pomocou sa to bude dari aj naïalej.
MODLITBA PSA
Môj život trvá desa až pätnás rokov.
Každé odlúèenie od Teba znamená utrpenie.
Pomysli na to ešte pred tým, ako si ma
zaobstaráš.
Daj mi èas porozumie, èo odo mòa oèakávaš!
Pestuj si ku mne dôveru – òou žijem!
Nikdy ma dlho netrestaj a nezatváraj ma
za trest.
Ty máš svoju prácu, zábavu priate¾ov –
ja mám iba Teba...
Èasto sa so mnou rozprávaj.
Kým mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu skús si uvedomi, že ma možno trápi
nevhodná potrava, možno som bol dlho na
slnku, alebo už mám slabé srdce...
Postaraj sa o mòa keï zostarnem – Ty
budeš tiež raz starý.
Buï so mnou v každej mojej ažkej
chvíli.
S Tebou bude pre mòa všetko ¾ahšie.
Mgr. Estera Uhláriková
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
RAJÈAN 11/2010
RAJECKÍ PINGPONGISTI V AKTUÁLNEJ SEZÓNE
Stolnotenisový klub Rajec svojou 32-roènou históriou zahájil
súažný roèník 2010/2011, v ktorom sú „Áèkari“ úèastníkom 3. ligy
SR a „Béèkari“ úèastníkom 6. ligy okresov Žilina, Kysucké Nové
Mesto, Bytèa, Èadca. Obidve mužstvá sa musia ve¾mi snaži o dobré umiestnenie.
Sezónu budú absolvova 17 aktívni hráèi klubu. Hracia miestnos je v telocvièni na Základnej škole Lipová 2. Zároveò pozývame
všetkých priaznivcov tohto športu. Vstup je zdarma.
Športový kalendár 3. ligy SR – prvá polovica
8. kolo 27. novembra 10:00 Rado¾a A – STK Rajec A
9. kolo 27. novembra 15:00 Zákopèie A – STK Rajec A
10. kolo 11. decembra 10:00 STK Rajec A – Novo A
10. kolo 11. decembra 15:00 STK Rajec A – Krušetnica A
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
19. novembra
27. novembra
1. decembra
11. decembra
17. decembra
Jozef Kavec, STK Rajec
JÁN KAVEC – KRÁĽ ŠUMAVY
Foto: archív MK
pred oèami. Zjazdy, stúpania, prekážky vypätie síl... Atmosféra týchto ve¾kých pretekov však všetko zmazala a ostala len rados
a krásny zážitok.“
Absolvoval cyklistické preteky: Horský
bicykel MTB Krá¾ Šumavy 105 km (7:24:52).
MTB Cyklopozitív Stráòavy 50 km, MTB
Sú¾ov 50 km, MTB Košice 50 km – 6. miesto
v kategórii. MTB Medvedí okruh 22 km – 2.
miesto v katergórii. Cross triatlon Zlatnícka
dolina (1 km plávanie – 18 km bicykel – 8 km
beh) 3. miesto majstr. SR v Cross triatlone.
Cross triatlon Senica-Kunov (1 km plávanie
– 20 km bicykel – 10 km beh) 4. miesto
v kategórii.
ABSOLVOVANÉ PRETEKY MARATÓNCOV
Najväèší zážitok bola pre neho 105 km
tra horských bikerov na Šumave. Drsná a
pritom nádherná šumavská príroda láka
èoraz väèšie množstvo cyklistov, ktorí chcú
záhadnú Šumavu zdola. Ako sám hovorí:
„Bol to nádherný a tvrdý pretek, èlovek sa
posúva za hranice svojich psychických aj
fyzických možností. Keï sa obzrie spä,
znovu a znovu sa mu ten kolotoè vynára
Višòové D – STK Rajec B
STK Rajec B – Kysucký Lieskovec B
Nededza A – STK Rajec B
STK Rajec B – Žilina G
Žilina H – STK Rajec B
STK Rajec má v Rajci dlhoroènú tradíciu nielen u detí a mládeže, ale aj u staršej generácie. Preto sa Výkonný výbor, ale aj ostatní
èlenovia nášho klubu snažia o zachovanie tohto krásneho športu za
zelenými stolmi. V tomto nám držte palce.
Na záver chcem v mene STK vyjadri poïakovanie Ing. Jánovi
Rybárikovi, primátorovi mesta, poslancom mestského zastupite¾stva za finanèný príspevok a PaedDr. Marianovi Paprskárovi, riadite¾ovi základnej školy za poskytnutie hracích priestorov a zároveò
sa im chcem poïakova za nieko¾koroènú vzájomnú spoluprácu.
Vyžrebovanie 6. ligy, okresy ZA, KNM, CA, BY – prvá polovica
6. kolo 13. novembra 18:00 STK Rajec B – Zákopèie B
V tomto roku si Jano ako èerstvý štyridsiatnik vychutnával nielen bežecké, ale
hlavne cyklistické preteky, horské duatlony
a triatlony. Aktívny bol nielen športovo, ale
aj organizaène, èo bolo ve¾kým prínosom
pre klub najmä získaním sponzorstva od firmy Assics, finanèných prostriedkov a prezentáciou klubu. Dosiahol viaceré umiestnenia, posunul svoje osobné rekordy a stal
sa pravou rukou Pavla Uhlárika pri príprave
Rajeckého maratónu a všetkých povinností, ktoré sú s tým spojené.
17:00
18:00
17:00
18:00
17:30
Martinská hodinovka na dráhe, 20.
septembra: O. Veselovský 15 260 metrov.
Bežecká liga Žilina, 3 km, 6. októbra:
P. Prokopoviè 10:36, J. Kavec 11:53, P. Uhlárik 12:25, J. Koledová Žideková 13:46,
B. Žideková 15:02, 1 km M. Pekný 3:24, Pe.
Uhlárik 3:43, V. Šimek 3:45, P. Uhlárik ml.
4:10.
Mountain marathon Krížna, 9. októbra:
horský maratón 44 km – P. Uhlárik 4:53:36.
Cestný beh Stráòavy, 10. októbra: deti
– Vratko Šimek (1300 m) a Damián Cesnek
(600 m) obsadili prvé miesta. Juniori a dospelí 9 500 m: J. Piala 43:32, V. Šimek 44:15,
J. a B. Židekové 56:07 – dobehli spolu.
MTB Stráòavy èasovka do vrchu Polom, 10. októbra: Jar. Stupòan, J. Uhlárik,
J. Koledová Žideková a J. Demeterová.
Žilina hodinovka na dráhe, 13. októbra: P. Prokopoviè 15 084 m, P. Uhlárik
13 302 m, J. Uhlárik 13 273 m, J. Koledová
Žideková 12 061 m.
Topo¾èiansky polmaratón, 16. októbra: Vlado Rybár absolútne 10. miesto
1:27:01 a 6. miesto v kategórii.
Deò supervytrvalca, 16. októbra: 50 km
O. Veselovský 2. miesto v kategórii 3:29:34.
J. Koledová Žideková
BENEFIÈNÝ KONCERT
PRE ¼UDÍ V NÚDZI
Nezisková organizácia Áno pre život
organizuje Benefièný koncert pre ¾udí
v núdzi, nad ktorým prebrala záštitu poslankyòa Európskeho parlamentu Anna
Záborská a primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš.
Pozývame vás 25. novembra 2010
o 19,00 hod.
do Mestského divadla v Žiline.
Na koncerte vystúpia Andriena Bartošová, folklórny súbor Rozsutec a hudobná skupina Bodega Bay (Matúš Dobeš a Peter Holták). Zároveò vystúpia
hostia z partnerkých miest mesta Rajecké
Teplice hudobné skupiny z mesta Wilamowice (PL) a z Pozlovíc (ÈR).
Vstupné: 7 €
Výažok z koncertu je urèený na odborné programy pre matky s demi ohrozené sociálnym vylúèením.
Vstupenky je možné zakúpi:
- v Mestskom divadle v Žiline
- na Mestskom úrade (odd. kultúry) v Rajeckých Tepliciach
- v kancelárii n. o. Áno pre život v Rajeckých Tepliciach
- v Domove Gianny B. Mollovej v Rajci
Kontakt:
Tel.: 041/5494950, 0903 534 894,
0911 534 894
e-mail: [email protected]
akciu podporili:
Rádio Lumen, Katolícke noviny, Rajèan
Pomôžte nám v š¾achetnej
èinnosti, ktorá mení životy ¾udí
Anna Verešová, Áno pre život, n.o.
RAJÈAN 11/2010
inzercia
Nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupite¾stva v Rajci
Peter Pekarík
Narodil som sa v Rajci pred 31 rokmi. Od narodenia žijem v Rajci na Mudrochovej ulici. Som slobodný, pokrstený katolík slovenskej národnosti. Po
absolvovaní Základnej cirkevnej školy
som študoval 4 roky na SOU obchodnom v Zlatých Moravciach, v Nitrianskom kraji ako predavaè a v odbore
Prevádzka obchodu – vnútorný obchod. Prospel som s vyznamenaním.
Život, skúsenosti a kontakty mi
priniesli ve¾a pracovných a životných
možností. Pracoval som ako reprezentant poisovne a obchodný zástupca pre televíziu, anketár a regrutant pre výskumnú agentúru.
V Rajci, Žiline a Plzni som vyskúšal
prácu predavaèa a pokladníka v supermarkete, hypermarkete, maloobchode i ve¾koobchode. Neskôr som sa
stal èlenom Ochrany spotrebite¾a a
výkonným riadite¾om Asociácie spotrebite¾ských subjektov Slovenska
(A3S). Doteraz dbám na to, aby právnické subjekty fungovali v súlade so
zákonmi. Spolupracoval som s kontrolnými, dozornými a skúšobnými
orgánmi Slovenskej republiky.
Keïže od detstva dopisujem do regionálnych novín, po viacerých školeniach, seminároch, tlaèovkách a konferenciách ma Slovenský syndikát novinárov prijal za èlena a odvtedy sa mi
podarilo nadviaza kontakt so 72 médiami na Slovensku a v Európe. Viedol
som filiálnu redakciu celoštátneho
denníka Národná obroda v Žiline, pra-
coval som ako spravodajca regionálnych rádií. Možno spomenú politickú
reláciu Sito v televízii Markíza v pozícii
pomocná réžia.
Navštívil som nemecký parlament,
Rakúsko, Taliansko, Èesko, Po¾sko,
Luxembursko. Stal som sa autorom,
organizátorom, ako aj hlavným organizátorom rôznych kultúrnych, športových a politických podujatí, ako napr.
FotoRaj, èo je celoslovenská fotografická súaž a výstava v Rajci, koncertov Rockokošou, Punk a rock párty,
Amater test, Tri tituly mesta Rajec
súaže o najlepších èašníkov mesta,
predavaèov a najsympatickejších
podnikate¾ov, ïalej plesov podnikate¾ov, O pohár prednostu Okresného
úradu a mnoho iných podujatí.
Držím sa hesla „S ¾uïmi a pre
¾udí“.
Chcem vybudova centrálny park
na Juhu, sprístupni cestu mostom
medzi ul. S. Chalupku a Fullovou ulicou a iné potrebné záležitosti v prospech obèanov.
inzercia
RAJÈAN 11/2010
Váš kandidát na primátora mesta Rajec Ing. Karol Dobeš
Pán Dobeš, napriek tomu, že
Vás ve¾a obyvate¾ov mesta a
okolia pozná, urèite nezaškodí,
aby ste sa bližšie predstavili.
Mám 57 rokov. Absolvoval som
vysokoškolské vzdelanie, odbor
ekonomika, aktívne ovládam anglický jazyk. Pracoval som v po¾nohospodárstve v rôznych ekonomických funkciách. Už 17 rokov
pôsobím ako riadite¾ banky. Som
ženatý, mám dospelého syna a
rados mi robí prvý vnuk.
Ako si predstavujete zloženie a
èinnos poslancov mestského
zastupite¾stva po nových komunálnych vo¾bách?
Zloženie poslancov nemôžem
ovplyvni, je výsledkom volieb obèanov. Verím, že nájdem spôsob
komunikácie s MsZ, ktoré bude
korektné, prièom dúfam, že spolu
V prípade víazstva vo vo¾bách,
èo všetko plánujete vykona
pre mesto a jeho obèanov?
V prípade víazstva v komunálnych vo¾bách 2010 sa chcem zamera na vytváranie podmienok
pre nové pracovné príležitosti, táto oblas mi je najviac známa.
Chcem využi svoje dlhoroèné
skúsenosti a kontakty, ktoré som
nadobudol pri práci v banke. Bližšie budú obèania informovaní na
stretnutí v Kultúrnom dome v Rajci, v nede¾u 14. 11. 2010, kde bude
vystupova Jadranka Handlovská.
nájdeme optimálne riešenie rôznych problémov, ktoré sa vyskytujú u obèanov a mesta.
Aké je Vaše heslo, èi krédo?
„Ži a nechaj ži aj druhých“.
Chcem sa ma dobre nielen ja a
moja rodina, ale aby mali ¾udia
prácu a mohli sa realizova.
MEDIAAGENT P.P.P.
Komunálne vo¾by 2010
inzercia
Nezávislý kandidát na primátora mesta Rajec Ing. Marián Jasenovec
Vážení obèania mesta Rajec!
Žijeme v meste, ktoré bolo po
stároèia remeselným, obchodným, kultúrnym a neskôr priemyselným centrom rajeckej doliny.
Urèite však súhlasíte aj s tým, že
naše mesto v súèasnosti okrem
funkcie administratívneho centra
pre rajeckú dolinu neplní žiadnu
zo svojich pôvodných historických funkcií.
Po nežnej revolúcii zaèalo mesteèko Rajec hospodársky upada, nezamestnanos neustále
z roka na rok stúpala a aj v súèasnosti je vysoká. V dôsledku tohto
klesá sociálny status obyvate¾stva mesta ako paradox voèi jeho
názvu, ktorý evokuje „Malý raj“.
Vedenie mesta poèas 21 rokov nedokázalo z mesta Rajec
vybudova moderné mesto s adekvátnou zamestnanosou, a tak-
tiež ani mesto historicky èi turisticky atraktívne. A my obyvatelia
sme stratili záujem o ovplyvòovanie života v meste, èo možno spôsobili aj mnohé negatívne skúsenosti z vybavovania úradných
záležitostí na mestskom úrade.
Mestu chýba vízia toho, èím
má by a ako má by predstavované svetu. Moja intuícia a skúsenosti mi napovedajú, že je èas
zmeni smerovanie mesta, nájs
nové riešenia a perspektívy dlhodobého vývoja mesta na moderné centrum rajeckej doliny. Život
ma mnohému nauèil, pobi sa za
pravdu, svoje hodnoty, že je dobré ak sa ¾udia spájajú pre spoloèné ciele. V mojom rebríèku
hodnôt je vždy na prvom mieste
hodnota èloveka, jeho charakter
a prístup k inému èloveku. Úcta
k životu, akceptácia slobody èloveka a služby iným je mojim ži-
votným krédom. Som veriaci èlovek a verím, že sa nám spoloènými silami podarí dosiahnu
dynamický rozvoj nášho mesta
Rajec.
inzercia
Mestské kultúrne stredisko Rajec
MIKULÁŠ
v Rajci
6. 12. 2010
pondelok
15.00 hod.
hod.
oo 15.00
Námestie SNP v Rajci
Sprievodná akcia
Malá vianoèná tržnica v radnici – nebude chýba ani vianoèný punè!
inzercia
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ïakuje
Materskej škole na Mudrochovej ul. za výstavu prác žiakov
a pozýva na
výstavu Prác žiakov Materskej školy na ul. Obrancov mieru
inzercia
5. novembra – 3. decembra 2010
Výstavná sieò Radnice v Rajci
inzercia
Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne
stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: [email protected] ; [email protected] . Redakcia si vyhradzuje právo kráti príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodova so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec.
Registrované Okresným úradom v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Cena 0,50 €
Download

rajcan - 11/2010