Rolf Benz ONDA.
ROLF BENZ
TEAM7
LEICHT
DEDON
PRESOTTO
SELVA
GIORGETTI
RUF BETTEN
NOVAMOBILI
RONALD SCHMITT
2
6
10
12
14
18
20
22
24
26
RELAX...
Doma je ŠŤASTIE...
HARMÓNIA...
DIZAJN A POHODLIE - Rolf Benz 6200 DONO Lounge – vynovený brat dobre známeho modelu 6100 DONO
s extra pridaným komfortom. Inovatívny design, jedineèná technológia, najväèšie pohodlie a maximálna individualita
– výnimoèné vlastnosti, ktoré spravili z tejto modulárnej sedaèky medzinárodný bestseller od jej uvedenia v roku 2004.
Skutoèný dizajn a pri tom taká nadèasová elegancia. Zadná polica spolu s nerezovou konštrukciou dodáva sedaèke
nezamenite¾ný vzh¾ad. Zadná polica je dostupná v koži, dubovej alebo orechovej dyhe, vïaka ktorej budete vždy maś po
ruke ob¾úbené èasopisy, dia¾kové ovládaèe alebo chutné dobrôtky.
LUXUS – Rolf Benz VERO – sústreïuje sa na overené hodnoty. Elegantná sada sedaèiek a modulárnych elementov s moderným dizajnom je príśažlivá
hlavne vïaka viacerým variantom a vynikajúcej kvalite èalúnenia. Èi bude maś podrúèky s dodatoènými vankúšmi, oddychové plochy s prispôsobeným podnosom alebo dekoratívny odkladací priestor – individuálne boèné riešenia vám ponúkajú skoro nekoneèné možnosti výberu. Výška zadného operadla (+8 cm)
a håbka sedu (+25 cm) každého sedadla sa môže individuálne nastaviś. To sú vlastnosti, ktoré robia z Rolf Benz VERO ideálnu sedaèku pre Váš domov.
Nová definícia slobody – Rolf Benz PLURA – ako môže jeden výrobok uspokojiś chute na spontánnosś a flexibilnosś? Môže sedaèka ponúknuś úplnú slobodu? ÁNO! Rôznorodosś jednotlivých elementov vám ponúka možnosś prispôsobiś sedaèku Rolf Benz PLURA k vašim osobným potrebám. Variabilita funkcií je impozantná, dokonca aj na jednoduchej sofe, ktorú s ¾ahkosśou premeníte na komfortné dvojležadlo s individuálne nastavite¾nými sedákmi a zadným
operadlom. Dokonale vypracovaný dekoratívny šev zvýrazní vysokokvalitné spracovanie. Rolf Benz PLURA je dostupná v dvoch výškach sedu, konštrukcia
je možná v èiernej a striebornej farbe, prípadne v prevedení lesklý chróm.
2
Rolf Benz AMO. Ve¾korysé rozmery a rozmanité kombinácie.
Táto úspešná a ocenená rada s¾ubuje oddych prepychovým spôsobom a dáva vám množstvo priestoru
na sedenie a leòošenie.
Modulárna konštrukcia vám ponúka
široké možnosti kombinácií od
jednoduchého dvojsedu až po
ve¾kú rohovú zostavu. Vonkajšia
„škrupinka“ – ktorá je ukážkou majstrovskej èalúnnickej práce – môže
byś vyhotovená aj v kontrastnom
prevedení, aby ste mohli vytvoriś
svoj vlastný štýl bývania. Na výber
máte aj extra hrubú kožu, ktorá bola
špeciálne selektovaná pre kolekciu
Rolf Benz AMO.
Sedaèka je dostupná vo dvoch
výškach sedu. Dopåòa ju kreslo
a èalúnená podnožka.
Design: Norbert Beck
Doma je ROLF BENZ.
Všetci ¾udia sú rozdielny – a teda majú aj rozdielny vkus. Táto myšlienka je základom pre výnimoènú koncepciu: Rolf Benz EGO. Sedací nábytok, ktorý
optimálne dotvorí Váš životný štýl a individuálne sa prispôsobí Vašim ergonomickým potrebám, obývacej izbe a Vášmu vkusu. Môžete vytvoriś ob¾úbenú
sedaèku z 2 základných modelov, 5 šírok sedenia, 27 modulárnych prvkov, 15 boèných operadiel, 10 variant nožièiek, 3 håbok sedákov, 3 výšok sedákov
a 3 tvrdostí sedacieho komfortu. Moderné bývanie nie je len o nábytku. Domáca atmosféra a individuálne nálady vdýchnu vášmu domovu život. Pomocou
kobercov, svietidiel a doplnkov. Rolf Benz myslí aj na to...
3
Kreslá & polohovate¾né kreslá
Nezáleží na tom, èi chcete èítaś, pozeraś televízor alebo
hodiś za hlavu každodenný stres. Veï kde inde by ste dobili
svoje sily, ak nie na svojom ob¾úbenom mieste? Rolf Benz
kreslá sú Vám vždy k dispozícii na dokonalý oddych. Vzpriamené sedenie alebo príjemný relax – je to len na Vás.
Rolf Benz kreslo EGO – dokonalý doplnok ku sedaèke EGO. Plynulý
mechanizmus, 2 šírky a 3 výšky sedu, kovová èi drevená podnož, mäkký
èi tvrdší komfort sedenia – to všetko sa prispôsobí pre vaše pohodlie.
Rolf Benz 577 – polohovate¾né kreslo novej dimenzie. Èo by bolo, keby
na nás nepôsobila gravitácia? Toto ležadlo Vám poskytne pocit beztiaže.
Vyrába sa v prevedení bez podrúèky, s kovovou alebo plnou èalúnenou
podrúèkou.
Rolf Benz 577
– polohovate¾né kreslo novej dimenzie.
Èo by bolo, keby na nás nepôsobila gravitácia? Toto ležadlo Vám poskytne pocit
beztiaže. Vyrába sa v prevedení bez podrúèky, s kovovou alebo plnou èalúnenou
podrúèkou.
Rolf Benz 360 – ergonomicky tvarované ležadlo sa postará o relax a dokonalý oddych vášho tela. Nadèasový, elegantný a ¾ahký dizajn je spojený
s dokonalo zvládnutým èalúnnickym remeslom. Dokonalosś sama.
Pre najcennejšie momenty dòa - Rolf Benz 628. Séria jedáleòských
stolièiek a lavíc budú ozdobou každého interiéru. Vytvoria harmonický
celok spolu s jedálenským stolom Rolf Benz 8800, ktorý na prvý poh¾ad
zaujme elegantnou ponožou. Stôl je k dispozícii v orechovom a dubovom
prevedení.
4
Rolf Benz 620 – krása, ktorá sa Vám prispôsobí. Meniace sa požiadavky
volajú po meniacich sa riešeniach. Preto s radom Rolf Benz 620 z konceptu
„navrhnite si stolièku“ vám ponúkame individuálne riešenie sedacieho nábytku
k jedálenským stolom a barovým pultom, poènúc od oku lahodiacich stolièiek
a moderných lavíc (aj rohových) až k exkluzívnym barovým stolièkám.
Stôl Rolf Benz 8850.
Rolf Benz 660 – stolièka pre každého, kto miluje
perfektné proporcie a maximálny komfort. Podnož je možná
v lesklom, v matnom chróme, a pre odvážlivcov v bielom laku.
V kombinácii so stolom Rolf Benz 8950 tvoria až umelecký kompakt.
H¾adáte dokonalosś v jednoduchosti? V tom prípade drevené
stolièky s èalúnením Rolf Benz 675
sú urèené práve pre vás. Prírodné
masívne orechové alebo dubové
drevo vám prinesie domov kúsok
prírody. Ideálnym partnerom k nim
je stôl Rolf Benz 8980 taktiež
z masívneho dreva s možnosśou
rozkladania pre príjemné rodinné
stretnutia.
5
Kuchyòa VAO - ako každá TEAM 7 kuchyòa, vao môže byś tiež individuálne naplánovaná a adaptovaná v harmónii s architektúrou.
Kuchyòa K7 - plynule výškovo nastavite¾ná pracovná doska na
ostrovnej èasti kuchyne K7 zabezpeèí ergonomickú pracovnú výšku
a flexibilitu pre všetky potreby v kuchyni: nech je to pracovná doska,
raòajkový stôl alebo barový pult.
Ostrovná èasś kuchyne VAO je navrhnutá bez úchytiek aby sa perfektne zaèlenila
do obývacieho priestoru.
Team7 NOX - stôl, lavica a nábytok z kolekcie nox reprezentujú špièkovú remeselnú prácu. Zaoblené hrany do rôznych smerov tvoriace jemnú krivku
písmena S sú charakteristickým znakom línie nox.
Pravé prírodné drevo
Elegantné tvrdé dreviny z udržiavaných lesov, lepené bez použitia formaldehydu s povrchovou úpravou z ¾anového oleja: to je unikátna stratégia firmy
TEAM7, ktorá zabezpeèuje zdravú interiérovú klímu
a pomáha ochraòovaś životné prostredie.
Víśazný design
Stabilita zaèína pri dizajne. Vytvorili sme nábytok
v nadèasovom jazyku foriem charakterizovanom
syntézou prírodných materiálov, súèasného dizajnu
a inovatívnych technológií.
6
Team7 CUBUS - individuálne knižnicové steny z kolekcie cubus sa vyrábajú na mieru. Môžu byś dotvorené dvierkami, zásuvkami, HiFi prvkami, èo poskytuje vo¾nú tvorbu úložných priestorov a slobodu pre dizajn.
Stolièky GIRADO so svojimi organickými a zmyselnými krivkami dodajú osobné èaro každému priestoru.
Perfektne tvarované prírodné drevo na operadlách stolièky je v atraktívnom kontraste s lineárnymi tvarmi
nábytkovej kolekcie cubus.
Team7 NOX - horný plát stola nox vyrobený z dubového alebo orechového dreva je dostupný
aj vo verzii z divého prírodného dubu èi orechu. Na želanie pozdåžna línia na pláte môže byś
uzavretá nerezovou lištou.
Nová nábytková kolekcia LUX – èi vám bude slúžiś ako nábytok pod televízor,
do jedálne alebo deliaca stena v obývacom priestore, nemôžete s touto kolekciou
spraviś chybu. Kresba prírodného masívu v kombinácii s farebným sklom v teplých
tónoch vás chytí za srdce.
Team7 CUBUS obývacia zostava – farebné sklo vytvára príjemný kontrast
s prírodným drevom a spája dokopy moderný a tradièný štýl.
Stolík LIFT vám poslúži ako kávový stolík pri sedaèke, alebo ako jedálenský stôl,
keïže plynule a jednoducho nastavíte jeho výšku od 35 cm do 71 cm.
7
Nefalšované majstrovstvo
Prírodný drevený nábytok TEAM7 je vyrábaný nefalšovaným a tradièným majstrovstvom a kvalitou
na úpätí Álp v Hornom Rakúsku a svoje hodnoty
si udržiava po mnohé generácie.
Individuálne prispôsobivé
So siedmimi rozdielnymi typmi dreva a flexibilnou
formou spracovávania zákaziek, vrátane „ušitia na
mieru“ a vlastného dizajnu, sme schopní zrealizovaś takmer každé zákazníkovo želanie oh¾adom
kuchyne, jedálne, obývaèky, pracovne, spálne
a detskej izby.
8
Team7 myslel aj pri predsieòových zostavách na príjemné využitie prírodného
dreva, napríklad pri laviciach, vešiakoch èi držiakoch na topánky.
Team7 RILETTO - vzácne prírodné drevo a spoje bez použitia kovov na ocenenej
posteli riletto zaruèia zdravý spánok každému dizajnovému nadšencovi. Doplòte ju
vhodným nábytkom z rovnakej kolekcie. Nová skriòa riletto s reliefovaným drevom
vyniká unikátnym èarom.
Funkène dokonalá domáca
kancelária spåòa najvyššie estetické
požiadavky s výškovo nastavite¾ným
ATELIER pracovným stolom, vyrobeným z èistého dreveného masívu, bez
použitia kovu.
Pri knižnici je krásna ukážka variability
skladate¾ného CUBUS systému – pre
niekoho klasická obývacia stenová
zostava, pre iného moderná všestranná knižnica.
Zostavu nádherne dopåòa CUBUS
komoda s posuvnými dvierkami. Oèarujúca je aj v celodrevenom prevedení.
Prírodný ekologický nábytok pre deti
a tínedžerov je základom pre zdravý
a pohodlný život. A to hneï od zaèiatku.
Vyrobené výluène z európskych tvrdých
drevín bez použitia akýchko¾vek chemických zlúèenín. Jemná povrchová úprava je
dosiahnutá natieraním bylinkovými olejmi.
Unikátna èistota výrobkov TEAM7 Vám
zaruèí dokonalé domáce prostredie.
Kolekcia bola navrhnutá s dôrazom na
¾ahkú hygienickú údržbu.
LANOO - detský nábytok ktorý
rastie s Vašimi ratolesśami!
Ako si inak vážiś hodnotu a vzácnosś
použitých drevín pri výrobe nábytku, než
zabezpeèiś jeho dlhodobé využitie?
Ani sa nedazdáte, a detská izbièka bude
musieś prenechaś svoje miesto študentskej. Ale to neznamená, že musíte vyhodiś
„starý“ nábytok. Staèia jednoduché úpravy,
a z poschodovej postie¾ky sa stane bežná
poste¾, a zo zvyšných komponentov knižnica pre novonadobudnuté školské zošity.
Preba¾ovací pult sa zrazu zmení na komodu, a farebné detské motívy sa vymenia za
„dospelácke“ drevené...
LANOO je dostupný v troch základných
motívoch:
•PRINCEZNÁ •SAFARI •OCEÁN
9
PINTA / ORLANDO - Krásna ukážka toho, ako sa v tejto modernej
a uponáh¾anej dobe stane kuchyòa súèasśou obývacej èasti domova.
Každá sekunda strávená spoloène s ostatnými èlenmi rodiny sa stáva vzácnou.
Tak preèo nebyś spolu pri bežných domácich èinnostiach?
Kuchyne LEICHT každoroène patria k najviac sledovaným expozíciám na ve¾trhoch nábytku a prekvapujú ustavièným vývojom technológií a rafinovaných doplnkov. Okrem dizajnu
vynikajú nápaditosśou úložných systémov, oslovia dokonalosśou detailov a harmóniou prvkov
a farieb.
LEICHT je výrobca, ktorý myslí na priestor kuchyne tvorivo. Má v ponuke ve¾a nápaditých
prvkov, ktoré dodajú každému priestoru výnimoènosś.
TOCCO / AVANCE – èi s povrchovou úpravou matnou alebo lesklou, biela bude vždy dobrou vo¾bou. Pri
poh¾ade na takéto èisté línie, èlovìk hneï pochopí,
že škoda túto harmóniu narušiś dokonca
s úchytkami. LEICHT myslí aj na to.
Kuchyòa AVANCE je jednoducho
jedineèná v detailoch.
10
AVANCE – dub vyžaruje teplo, k¾ud a eleganciu.
Kombinácia s bielou vyzdvihuje krásu tejto dreviny.
Je ideálnou vo¾bou v kombinácii s kolekciou
CONCEPT40. Charakteristickou èrtou je výrazná horizontálna
línia pri architektúre kuchyne. Horné skrinky sa zaèínajú už od pracovnej
dosky, èím sa pracovný priestor prehåbi až na 100 cm.
Prispôsobuje sa znovuobjaveniu starých dobrých zvyklostí - otvorenie a spojenie kuchyne s obývaèkou do jedného uniformného celku vytvára dokonalý priestor na stretnutia s rodinou a priate¾mi pri vynikajúcej veèeri s pohárom dobrého vína...
Najjednoduchšia cesta, ako takúto kuchyòu vlastniś, je priniesś si pôdorys Vašej miestnosti a my zrealizujeme Vaše sny.
Èi už túžite po modernej alebo po klasickej kuchyni.
CLASSIC-FS – prirodzená krása je vždy štýlová. Estetickosś kuchýò LEICHT sa nespolieha na krátkotrvajúce trendy.
Kombinácia teplých odtieòov vám to zaruèí. Špeciálna metóda
uchytenia horných skriniek do stropu vám
dá väèšiu slobodu pri plánovaní.
11
Inšpirácie z prírody...
MU – èerstvá novinka od DEDONU každého okamžite oèarí…vytvorte kompozíciu, akú nemá nikto okrem vás. Nekoneèné množstvo kombinácií elementov,
farieb, pośahov, rozmerov…a letné veèere s príjemnou zábavou sa nikdy neskonèia.
Ako trhový vodca medzi exteriérovým nábytkom, DEDON
každoroène stavia latku vysoko.
Ak sa spoja svetoví dizajnéri, nemecká kvalita, zruènosś
a tradícia filipínskych majstrov vo vypletaní, môže vzniknúś
iba výnimoèná vec.
Majstrovské dielo.
Iba jeden je ORIGINÁL.
Ruène vypletaný exteriérový nábytok z Dedon vlákna.
Odolný voèi slnku, vode a poveternostným podmienkam.
SEASHELL – zákutie komfortu. Cíśte sa doma
v príjemných oblých tvaroch prírody. Nechajte, aby na vás letný vánok
príjemne pofukoval cez vzdušný výplet tejto èarovnej kolekcie.
12
STREAM – táto harmonická a modulárna kolekcia poskytuje pohodlné a hravé riešenie pre
stretnutia s priate¾mi. Lavica je modernou verziou klasických drevených sedadiel, ktoré tak
dobre poznáme zo starých vínnych pivníc…
SLIM LINE – elegancia naveky! Ve¾korysá, neuverite¾ne pohodlná kolekcia si Vás podmaní
pri prvom dotyku... nezostáva Vám niè iné, len si vyskladaś svoju vlastnú oázu pokoja.
SUMMER CLOUD – perfektný deò strávený na slnku... Výnimoèný výsledok dizajnu
a funkènosti. Praktická strieška sa nezávisle otáèa dokola o 360°. ... nekoneèná hra slneèných
lúèov s tieòom...
PLAY - nová hravá kolekcia od Philippa Starcka.
13
Azda najširšiu a najkompletnejšiu ponuku moderného
nábytku ponúka firma PRESOTTO Italia. Od minimalistických obývaèkových stenových zostáv,jedálenských stolov a stolièiek, nádherných postelí z dreva
alebo z kože, nábytku do študentských izieb až po do
detailov vypracovanej knižnice – to všetko Vám ponúka
Presotto v širokej farebnej škále lakov alebo dreva.
PARI & DISPARI. Èistá elegancia a noblesa. To všetko vïaka
kombinácii driev a prírodného kameòa. Zabudovaný krb je súèasśou
nábytkovej zostavy.
PARI & DISPARI. Použite svoju predstavivosś, a zmente polohu
dvierok, aby ste vytvorili úpne novú, estetickú kombináciu. Dvierka
sa ¾ahko posúvajú po vbudovanej ko¾ajnici, a pomôžu vám za sekundu premeniś vašu knižnicu na celkom odlišnú.
14
PARI & DISPARI.
Drahocenný nábytok vytvorený zruènými rukami majstrov vznikol kombináciou
tradièných nábytkárskych
metód s víziami dizajnérov.
A keï zoberieme do úvahy
variabilitu tohto nábytkového
systému, zaruèene tá vaša
zostava bude jedineèná.
Posuvné dvere z prírodného
kameòa môžu byś p prevedení klasickej šedej bridlice,
alebo pre odvážnejších zo
strieborného mastenca.
PARI & DISPARI. Knižnicový systém, ktorý vás upúta. Staèí zadaś rozmery vášho priestoru, a návrh sa môže zaèaś...
bez obmedzení. Kombinácia bieleho laku bude aktuálna vždy. Knižnicu môžete využiś aj z oboch strán, a tým vytvoríte
doslova „múdru“ predelovaciu stenu do vášho priestoru. Zabudovaný krb je už len bonusom.
15
Prírodný kameò so striebristými žilami v kombinácii s bielym lakom... fantázii sa medze nekladú...
Domov sa vždy prispôsobí svojim obyvate¾om. Tak ako šaty k tomu, kto ich nosí.
Odzrkad¾uje vkus, reaguje na potreby,
zachytáva zvyky a želania. A život je vždy
v pohybe. OASI ModulArt - je flexibilný
modulárny systém vhodný do obývacích
izieb a jedální, s nespoèetným množstvom
kombinácií. Je k dispozícii v širokej škále
farieb s lesklou èi matnou úpravou.
16
TECNOPOLIS – systém šatníkových skríò, kde sa nekladú žiadne medze. Na výber sú otváracie, posuvné èi skladacie dvierka…
drevené, lakované èi sklené… s kovovým alebo dreveným rámom… v kombinácii s prírodným kameòom… a to všetko v rôznych farbách.
OASI ModulArt
Použite svoju predstavivosś, aby ste vytvorili úplne novú, estetickú kombináciu. Nebojte sa experimentovaś
s rôznymi prevedeniami, štruktúrami a farbami.
Najkrajšie obrazy ešte stále ma¾uje príroda. Stretávame sa s nimi stále, staèí sa len obzrieś. Práve v najjednoduchších veciach a materiáloch ich zabúdame h¾adaś. Presotto Vám ponúka jedineèný poh¾ad na umenie
prírody ma¾ovaś do kameòa èi na hrdzavý kovový plát. Zaruèene každý kus bude jedineèný a originálny...
OASI MODULART – ukážka jedineènej variability.
17
BERNINI – mnohostranný klasický nábytkový program
z obdobia ¼udovíta XVI. pre obývacie izby, jedálne a domáce pracovne.
Typické pre toto obdobie je vertikálny dekoraèný pilaster na nábytkoch.
Milovník klasických tvarov a materiálov sa
urèite zastaví pri nábytku firmy SELVA,
ktorá ponúka klasický aj nadèasový
dizajnový nábytok s nádychom klasiky,
v ktorom sa spojili starostlivo vybrané
materiály s tradiènou ruènou prácou tých
najšikovnejších talianskych majstrov.
18
Kolekcia OPERA – nádherná séria, kde vyniká krása èerešòového
dreva na jemných oblinách jednotlivých prvkov, medzi ktorými nájdete
nábytky pre spálne, obývacie izby, jedálne a pracovne.
Skåbiś lásku k tradícii s odvahou inovovaś. Tieto snahy znovu a znovu motivujú SELVU, aby prišli s novými nápadmi. Nápadmi, ktorými chcú vygenerovaś kreatívne sily pre životný štýl nového milénia. Meno SELVA znamená kozmopolitný zmysel života, multikulturálne zmýš¾anie.Inšpirácie zo všetkých dôb a kultúr sú pretvorené do
nových a exkluzívnych ideí. Rozmanitá produkcia otvára možnosti pre tých, ktorí h¾adajú nieèo špeciálne - svoj
svet na mieru. Svet, ktorý stojí nad všetkými trendmi. Svet, v ktorom láska k veènej kráse vládne.
EPOCA SELVA - nábytkový program od klasických modulárnych prvkov po vysoko funkèné individuálne modely pre obývacie izby,
jedálne a domáce pracovne. Všetko v 12 rôznych prevedeniach.
19
Skúste zavrieś oèi a predstaviś si svet, v ktorom je všetko možné a dovolené. Víta Vás GIORGETTI! Obdivuhodná kolekcia nábytku so 110-roènou
históriou. Súlad medzi tradíciou, dizajnom a eleganciou. Dokonalé spracovanie exkluzívnych drevín, cit pre detail, luxusné pośahové materiály - štýl,
ktorý ulahodí aj najnároènejším klientom. Giorgetti neponúka len produkty,
ale urèitý životný štýl, harmonické prostredie, ïaleko od vyš¾apaných chodníkov iných nábytkárov.
Taliansky dizajnérsky gigant spolupracuje s návrhármi a architektmi zvuèných mien, ako napríklad Massimo Scolari, Umberto Asnago, Leon Krier
alebo Chi Wing Lo.
Takmer jedineèné, ako v rozsahu tak i v rozmanitosti, kolekcie GIORGETTI
neponúkajú obyèajné produkty, ale aj životný štýl, ktoré sú v autonómii
a súèasne komplementárne kúsky schopné vytvoriś elegantné a harmonické prostredie, triezve a rozvážne, vzdialené od obvyklých nábytkárskych
schém. Giorgetti životný štýl je venovaný rôznorodým a kozmopolitným
zákazníkom, ktorí zdie¾ajú potešenie z krásy a túžbu byś obklopení hodnotným nábytkom a materiálmi.
20
REGAL sedaèka od Antonello Mosca. Séria
rovných aj skosených èalúnených elementov vytvára
neobyèajné a nekoneèné tvary. Pośahový materiál
kompletne zvliekate¾ný. Konštrukcia z masívneho
lešteného buku v rôznych odtieòoch.
SELECTUS pracovné kreslo na kolieskach
s otoèným mechanizmom a nastavite¾nou výškou.
Varianty s vysokým èi nízkym operadlom.
SCRIPTOR. Jedineèný a unikátny pracovný stôl.
Niet exkluzívnejšieho kusu do pracovne. Vyrobený
z ebenu èi z javora, možnosś aj pokrytia kožou.
Majstrovské diela od Léona Kriera.
Pracovný stôl ERASMO
– ïalší skvost od Massima Scolariho.
Stôl IVI, dizajn Chi Wing Lo. Èistota tvarov
a rovnováha. Dôkladne vybraté detaily, ktoré plynú
do harmonického celku. Rokovací èi jedálenský
stôl v rôznych rozmeroch a tvaroch z javora, detaily
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
THALAMUS poste¾, dizajn Léon Krier. Posvätné miesto, vysoké a chránené. Útoèisko pre
telo a dušu. Zavrite oèi a relaxujte v šśastnom objatí. Poste¾ v šírkach 170, 180, 200 cm, rám
z javora, záhlavie drevené, kožené èi èalúnené v látke.
ARABELLA otoèné kreslo s ohybným boèným operadlom.
21
LENATO - ve¾mi komfortná poste¾, poskytujúca individuálne pohodlie pre každého.
Každý sen je unikátny – tak ako každá RUF
poste¾
Skutoènosś, že tretinu života strávime v posteli,
je všeobecne známa. Renomovaná firma Ruf
Betten Vám ponúkne poste¾ šitú na mieru.
Vybraś si môžete modernú èi klasickú, drevenú èi
èalúnenú, úzku alebo širokú, farebné prevedenie
je možné si vybraś zo širokej škály vzorkovníka.
Matrac zasa mäkký, tvrdý, alebo nieèo medzi
tým.
Každá spálòa a poste¾ je jedineèná. Vkusom,
dizajnom, aj vlastnosśami. Vytvorte si vlastný sen
pomocou viac než 300 pośahových materiálov
od klasicky elegantných až po moderne bláznivé.
Každá poste¾ sa ponúka v rôznych šírkach
a dåžkach. Vyberte si aj z doplnkov, ako sú
prehozy k posteliam, dekoraèné vankúše, noèné
stolíky èi lampièky. A ak zatúžite maś závesy
z rovnakej látky ako je èalúnená poste¾, staèí len
povedaś...
Postele Ruff Betten nemožno prehliadnuś vïaka
príjemnému vzh¾adu, perfektnej ergonómii, polohovate¾nosti a iných funkèností.
22
COMPUSIUM– poste¾ skutoène šitá na mieru, kde
neexistuje prvok, ktorý nebude vyrobený pod¾a vašich
predstáv. 9 šírok, 3 dåžky, 11 druhov záhlavia, rôzne typy
poste¾ného rámu, úložný priestor – len krátky zoznam
možností...a to všetko na výber z viac než 300 pośahových materiálov. Celú kompozíciu dotvorte vkusným
prehozom – a už nezostane niè iné, len oddychovaś...
CASA KTD MILIEU - -extravagantná až do detailov
- celoèalúnená poste¾ s možnosśou uloženia vecí po
stranách namiesto noèného stolíka.
DA CAPO – kedy sa stane dizajn klasickejším, ak nie
teraz? Kubistické èalúnené záhlavie postele DA CAPO je
doplnené oblými krivkami kovovej rubkovej konštrukcie.
OPERA - vysokokvalitná, do detailov prepracovaná
poste¾. S možnosśou výberu výšky postele, vrátane èoraz
populárnejšieho extra vysokého prevedenia 64 cm.
S úložným priestorom.
ESCANA – zadné èelo je celoèalúnené a rozdelené
na dve samostatné èasti, ktoré je možno polohovaś
pod¾a požiadavky.
23
Dynamický domov
pre dynamickú dobu
24
ATÍ - èoraz viac populárne šatníkové miestnosti sú ve¾mi efektívnym riešením nielen pre milovníkov módy...však všetci vieme, že z obleèenia nikdy neubúda... Šatníky ATÍ za vás tento problém hravo vyriešia, a poskytnú dostatok úložného priestoru. Smelo kombinujte rôzne farebné prevedenia.
Z kolekcie talianskeho výrobcu NOVAMOBILI
vám ponúkame obývacie zostavy, jedálne, spálne,
postele, študentské izby, šatníkové skrine, šatníky
a knižnice.
Mladý, svieži a jednoduchý dizajn za dostupné
ceny vás zaruèene nesklame.
Nábytkové zariadenia NOVAMOBILI môžete do
sýtosti kombinovaś, premieòaś a dopåòaś. Kým
nezískate presne tú vašu vysnenú zostavu. Kombinujte drevené povrchy, lakované farby, pośahové
materiály, tvary a rozmery. Neobmedzene.
25
Stôl P 2370 so stolièkami RST 87.
Nemecký výrobca RONALD SCHMIDT s vyše 50-roènou tradíciou je
známy v nábytkárskych kruhoch so svojou vysokou kvalitou, technickou perfektnosśou a precíznou ruènou prácou.
Ponúkajú jedálenské stoly a stolièky, konferenèné stolíky, ale aj jedineèné kúsky, ako sú stojany na TV, alebo vešiaky do predsiení.
Ponúkajú do detailov opracované sklo kombinované s kovom, ktoré
dotvárajú funkèné mechanizmy, vytvorené so slávnou nemeckou
precíznosśou. Tieto majstrovské diela vznikajú pod taktovkou nemeckých a svetových dizajnérov. Výrobky svojím prevedením a dizajnom
pôsobia ve¾mi moderne a luxusne.
Motto firmy je: „Vývoj sa zaèína víziou“.
Model K424
Model H539
K 2120 – jedálenský stôl, ideálny do malých priestorov. Jednoduchým zatiahnutím
páky pod stolom sa rozloží do rozmeru, ktorý vám umožní pozvaś na veèeru vašich
blízkych. Povrch z lakovaného skla v rôznych farbách.
Model K620
Model P430 i-SUP
Model K190
26
Potrebujete poradiś vo výbere nábytku,
osvetlenia alebo doplnkov?
Chcete maś profesionálne naprojektovaný interiér?
U nás ste vždy vítaní!
Dohodnite si osobne, telefonicky èi mailom
stretnutie s našim architektom.
Profesionálne
poradenstvo
V našich priestoroch nielen naèerpáte inšpiráciu, ale radi Vám aj poradíme ako vytvoriś útulnú atmosféru vo
Vašich domovoch. Ktoré farby práve
„letia“, aké doplnky pridajú èaro
vašej domácnosti.
Náš personál sa Vám bude individuálne venovaś, nezáleží na tom èi sa
jedná o celkový interiér, alebo
o drobnú malièkosś pre Vašu radosś.
Služby našich
montážnych
technikov
a popredajný servis
Váš nový nábytok Vám dovezieme
domov a profesionálne namontujeme. Na nami namontovaný nábytok
Vám samozrejme poskytneme
záruku a poskytujeme aj pozáruèný
servis.
Spolupráca
s externými
architektmi
Navštívte nás aj Vy so svojimi
architektmi!
Reprezentujeme širokú škálu
špièkových výrobcov, vïaka èomu
nás navštevuje rada renomovaných
architektov spolu so svojimi klientmi.
Spoloènými silami potom vytvoríme
reálnu predstavu Vášho budúceho
domova.
Služby
interiérového
dizajnéra
Pri návrhoch pracujeme s grafickými
programami, pomocou ktorých Vám
navrhneme interiér. Vy si pod¾a toho
urobíte predstavu o tom, èo všetko
potrebujete alebo nepotrebujete
k tomu, aby ste sa doma dobre cítili.
www.zeno.sk
Služby
architekta
Zaplniś byt èi dom nábytkom dokáže
asi každý z nás, ale navrhnúś interiér
tak, aby všetko malo svoje miesto
a úèel, vytvoriś príjemnú atmosféru,
vôbec nie je jednoduché. Miesto
kde niè nikomu neprekáža, kde
všetky prvky vytvárajú spolu harmonický celok, miesto ktoré
s hrdosśou a s láskou nazvete domovom. Dohodnite si termín s našim
architektom, ktorý Vám pripraví
projekt interiéru.
Interiérové
doplnky
V dotvorení Vášho domova nezabúdame ani na podstatné detaily, ktoré
robia interiér interiérom. Z nášho
výberu Vám odporuèíme bytové
doplnky, ktoré Váš interiér vhodne
doladia.
Pozývame Vás do našich showroomov
v Bratislave a Košiciach.
Predstavíme to najlepšie, èo svetoznámi nemeckí a talianski výrobcovia ponúkajú.
Showroom ZENO – OC Atrium
Einsteinova 9, 851 05 Bratislava
tel: + 421 2 63 53 00 64
fax: + 421 2 63 45 14 86
e-mail: [email protected]
Otvorené:
pondelok - nede¾a: 10.00-20.00
Showroom ZENO
Štúrova 40, 040 01 Košice
tel.: +421 55 685 40 62
e-mail: [email protected]
Otvorené:
pondelok - piatok: 10.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 13.00
Sledujte sekciu NOVINKY na našej internetovej stránke
www.zeno.sk
Download

rolf benz 2 team7 6 leicht 10 dedon 12 presotto 14 selva 18