Cenník produktov suchej výstavby
platný od 1. 4. 2010
Uvedené ceny sú v EUR bez DPH
Profil spoloènosti
Sme rodinný podnik.
Do našej rodiny patria aj naši zákazníci
a užívatelia našich výrobkov.
Naša sila pochádza zo zeme.
Preto pod¾a nás spolu úzko súvisí
ekológia a ekonomika. To aj dokazujeme.
Pod¾a toho aj konáme.
Všetka naša snaha je zameraná na zákazníka.
Zákazník predstavuje zmysel a cie¾
našich úvah a nášho konania.
Vytvárame trh. Plánujeme inovácie pre budúce potreby.
Zaujímame vedúce miesto na trhu.
To nás zaväzuje voèi verejnosti a životnému prostrediu.
Naše vysokokvalitné výrobky podporujú
a vytvárajú príjemnú atmosféru.
Sme takí dobrí, ako dobrí sú naši pracovníci.
Staviame na ich výkone a kreativite.
Všetok zisk investujeme do budúcnosti.
Úspešní a spokojní zákazníci
sú predpokladom úspechu.
Naše podniky využívajú najmodernejšie výrobné technológie.
Tieto technológie sú racionálne a šetrné voèi pracovníkom,
zdrojom a životnému prostrediu.
Vyrábame stavebné systémy.
Tieto systémy zjednodušujú projektovanie a výstavbu,
ponúkajú komplexné riešenia a zaruèujú vysokú kvalitu.
Obsah
Úvod:
Profil spoloènosti, preh¾ad
...................................................1 - 8
Preh¾ad dosiek Knauf
Štandardné sadrokartónové dosky Knauf
Špeciálne sadrokartónové dosky Knauf
Špeciálne protipožiarne dosky Knauf - FIREBOARD
Knauf akustické dosky CLEANEO
Knauf akustické dosky CLEANEO - príslušenstvo
Špeciálne sadrovláknité dosky Knauf - VIDIWALL
...........................................1/1 - 1/2
...........................................1/2 - 1/3
....................................................1/4
...........................................1/5 - 1/6
....................................................1/7
...........................................1/8 - 1/9
AQUAPANEL® – cementové dosky Knauf
AQUAPANEL® INDOOR + systémové príslušenstvo
AQUAPANEL® OUTDOOR + systémové príslušenstvo
AQUAPANEL® FLOOR
...........................................2/1 - 2/2
....................................................2/3
....................................................2/4
Suché podlahy
Suché podlahy Knauf
Suché podlahy Knauf – príslušenstvo
...........................................3/1 - 3/2
....................................................3/3
Povrchové úpravy
Penetraèné nátery Knauf
Bandlínia – sadrové omietky a stierky
Tmely na SDK Knauf
Príslušenstvo ku tmeleniu - pásky, lišty, rohovníky
....................................................4/1
....................................................4/2
....................................................4/3
...........................................4/4 - 4/5
Konštrukcia
Profily KNF
Profily Knauf
Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia
Príslušenstvo k profilom Knauf
Príslušenstvo - závesy a spojky
Upevòovacia technika Knauf
..........................................5/1 – 5/2
..........................................5/3 – 5/4
....................................................5/5
....................................................5/6
...........................................5/7 - 5/9
................................... ....5/10 - 5/11
Zdvojené a dutinové podlahy
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFA FLOOR
Dutinová podlaha Knauf CAMILLO
...........................................6/1 - 6/5
....................................................6/6
Kazety
Knauf DANOLINE sadrové kazety
Minerálne kazety Knauf AMF
Profily k podh¾adovým systémom Knauf AMF
...........................................7/1 - 7/3
...........................................7/4 - 7/6
....................................................7/7
1
Obsah
Revízne klapky Knauf
Alu-star, Alu-top - REVO bez požiarnej odolnosti
Revízne dvierka s boèným otváraním bez požiarnej odolnosti
Knauf Alu-top F-TEC s požiarnou odolnosou
Revízne klapky s požiarnou odolnosou - Knauf Alu-top F30, F90
Revízne klapky Knauf ALUTOP proti RTG žiareniu - K131 Safeboard
Revízne klapky Knauf ALUTOP vzduchotesné a prachotesné
....................................................8/1
....................................................8/2
....................................................8/2
.......................................... 8/3 - 8/4
................................................... 8/4
................................................... 8/5
Posuvné dvere
Systémy posuvných dverí
Systémy posuvných dverí - príslušenstvo
Systémy posuvných dverí - príslušenstvo, špeciálne systémy
................................................... 9/1
................................................... 9/2
................................................... 9/3
Inštalaèná technika
Upevòovacia technika
....................................... 10/1 - 10/2
Náradie Knauf
...................................... 11/1 – 11/4
Centrála: Knauf Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok A2, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
Tel.: (00421) 2 5363 10 76 – 77, fax : (00421) 2 5363 10 75
INFO: [email protected], www.knauf.sk
Kontakty na regionálnych zástupcov pre kraje:
Bratislavský, Trnavský, Nitriansky
0903/ 650 440
Trenèiansky, Žilinský, Bystrický
0903/ 650 855
Prešovský, Košický
0903/ 720 288
O b j e d n á v k y : [email protected]; fax : (00421) 2 5363 10 75
2
Preh¾ad
Preh¾ad dosiek Knauf
Druhy dosiek:
Dosky Knauf sa rozlišujú pod¾a úèelu použitia, pre ktoré sú urèené z h¾adiska svojich vlastností. Spravidla sú pozdåžne hrany prevedené s krycou vrstvou a èelné hrany sú zarovnané. Výnimkou
sú dosky Knauf Vidiwall a dierované dosky Knauf, ktoré sú po štyroch stranách (4SK) prevedené ostrými hranami.
DEFINÍCIA
Dosky Knauf
=A=
Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdåžne
hrany sú prevedené so špeciálnym kartónom s vysokou
pri¾navosou
Dosky Knauf
=H=
Stavebné dosky ktorých jadro zo sadry a kartón je
špeciálne impregnovaný (GKB-I)
Dosky Knauf
=F=
Protipožiarne sadrokartónové dosky (GKF), ktorých
sadrové jadro je dodatoène spevnené sklennými
vláknami v množstve 0,2% hmotnosti a dåžke 3 30 mm, ktoré zvyšujú súdržnos pri pôsobení ohòa
Dosky Knauf
= FH =
OZNAÈENIE
ÚÈEL POUŽITIA
Modrá potlaè na zadnej strane
Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, deliace
prieèky a podh¾ady, predom vyrobené dielce, použitie
ako suchá omietka - spojená spojovacou hmotou na
báze sadry
Modrá potlaè na zadnej strane, kartón na prednej strane Ako v bode 1, avšak do vlhkých priestorov - napr. sprchy
má zelenú farbu
a kúpelne v obytných a komerèných objektoch
Èervená potlaè na zadnej strane
Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, deliace
prieèky a podh¾ady, predom vyrobené dielce s požiarnou
odolnosou
Protipožiarne dosky ktorých sadrové jadro a kartón je Èervená potlaè na zadnej strane, kartón má na prednej Ako v bode 3, avšak do vlhkých priestorov - napr. sprchy
špeciálne dodatoène impregnovaný proti vlhkosti (GKF-I)
strane zelenú farbu
a kúpelne v obytných a komerèných objektoch
Dosky Knauf dierované, alebo
štrbinové
Sadrové dosky prevedené buï s otvormi, alebo
drážkami - ve¾koformátové, alebo kazetové - spravidla
s ostrou, alebo zrazenou hranou na štyroch stranách
Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, ktoré
spåòajú nároky na dekoratívny vzh¾ad a protihlukovú
ochranu
Dosky Knauf
FIREBOARD
Sadrovláknité dosky, ktorých povrch a pozdåžne hrany
sú opláštené tkaninou zo sklenných vlákien, sklenná
tkanina sa dodatoène opatrí sadrovým tmelom
Èervená potlaè na zadnej strane
Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii,
deliace prieèky, obklad šachtových stien, káblových
a vzduchotechnických kanálov s požiadavkou na
požiarnu odolnos
Modrá potlaè na zadnej strane
Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii,
deliace prieèky a podh¾ady, predom vyrobené dielce
s požiadavkou na požiarnu odolnos, do vlhkých
priestorov
Sadrovláknité dosky, nehor¾avé A2, so špeciálnej sadry
Sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall a celulózových vlákien, ktorých povrch je špeciálne
impregnovaný proti vlhkosti
Oznaèenie dosiek na spracovanie
Znaèky pre montáž:
Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky o hrúbke 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi:
1. Rubová strana – 5 cm potlaè razítka udáva stredovú os CW profilu pri montáži
2. Lícna strana – natlaèené písmená K po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialenosti skrutiek
Lícna strana
Rubová strana
Skladovanie a preprava sadrokartónových dosák
Sadrokartónové dosky je nutné chráni pred poveternostnými vplyvmi, skladovací a prepravný priestor musí by suchý, s rovným podkladom. Sadrokartónové dosky sú prepravované
v blokoch, max. 3 bloky na sebe a zapáskované oce¾ovou páskou. Manipulaèným obalom je drevená vratná paleta GKP.
3
Preh¾ad
Preh¾ad hrán dosiek Knauf
HRAK
Pozdåžna pologu¾atá
sploštená hrana
VK
pozdåžna plná hrana
- na objednávku -
FK = prieèna skosená hrana
SFK = prieèna hrana
LFK = pozdåžna hrana
4FK = prieèna a pozdåžna hrana
HRK
Pozdåžna pologu¾atá hrana
- na objednávku -
RK
Pozdåžna gu¾atá hrana
- na objednávku -
VT = hrana VIDIWALL
iba pre dosky Vidiwall
AK
Pozdåžna sploštená hrana
- na objednávku -
SK = prieèna rezaná hrana rovná
SSK = prieèna hrana
LSK = pozdåžna hrana
ASK = pozdåžna a prieèna hrana
Ponuka sadrokartónových dosiek Knauf
HRAK – pozdåžna hrana
šírka 1250 mm (900 mm – GKB 6,5 mm)
Dåžka v mm
2000
2500
2600
2750
3000
ks / paleta
Hmotnos
6,5
xx
x
x
xx
xx
64
5,5
A10
9,5
x
xx
xx
xx
xx
60
7,9
A13
12,5
x
x
x
x
x
50
9,2
A15
15,0
x
x
x
x
xx
40
12,5
A18
18,0
xx
xx
xx
xx
xx
36
14,6
F13
12,5
x
x
x
x
x
50
10,1
F15
15,0
x
x
x
x
xx
40
13,0
F18
18,0
xx
xx
xx
xx
xx
36
14,6
HA13
12,5
x
x
xx
x
xx
50
10,4
HA15
15,0
xx
xx
xx
xx
xx
40
12,3
FH13
12,5
x
xx
xx
x
xx
50
10,4
FH15
15,0
x
x
xx
xx
xx
40
13,0
GKF
GKB
Formplatte
GKB-I
Hrúbka v mm
GKF-I
Druh
Legenda:
x
- Základná ponuka - promptná dodávka
xx
- Neštandardná ponuka - termín dodávky po dohode
4
Preh¾ad
Ponuka oce¾ových profilov Knauf
tenkostenné oce¾ové profily
hrúbka 0,6 mm
balenie v ks
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4500
5000
HB
AB
50/50
x
x
x
xx
x
xx
x
xx
xx
8
128
75/50
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
120
100/50
xx
x
x
xx
x
xx
x
x
x
8
80
50/40
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
12
180
75/40
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
8
120
100/40
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
8
80
60/27
x
xx
x
xx
xx
xx
x
xx
xx
12
180
28/27
xx
xx
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
16
288
UW
CW
2600
CD
Dåžka v mm
UD
Druh
UA Profily
hrúbka 2,0 mm
UA
Druh
Dåžka v mm
2600
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4500
5000
50/40
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
xx
75/40
xx
x
x
xx
xx
x
x
x
100/40
xx
xx
x
xx
x
x
xx
x
xx
x
Legenda:
x
- Základná ponuka - promptná dodávka
xx
- Neštandartná ponuka - termín dodávky po dohode
HB - AB - Malé balenie - Ve¾ké balenie
5
Dosky
Štandardné sadrokartónové dosky Knauf
Špeciálne sadrokartónové dosky Knauf
Špeciálne protipožiarne dosky Knauf - FIREBOARD
Knauf akustické dosky CLEANEO
Špeciálne sadrovláknité dosky Knauf - VIDIWALL
1
Dosky Knauf
Stavebná sadrokartónová doska
Knauf A10
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
2600 mm
šírka 120 cm
2000 mm
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
(kg/MJ)
(GKB 9,5 mm)
HRAK
2881
2882
5385
AK
91109
9002943032712
9002943030084
9002943032729
7,5
Knauf A13
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
2600 mm
2750 mm
3000 mm
šírka 120 cm
2000 mm
2600 mm
2750 mm
(GKB 12,5 mm)
HRAK
2884
2885
2886
2887
2888
AK
24458
10372
24464
Knauf A15
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
2600 mm
2750 mm
šírka 120 cm
2000 mm
(GKB 15,0 mm)
HRAK
4797
4798
7410
7411
AK
70506
Knauf A18
šírka 125 cm
2000 mm
(GKB 18,0 mm)
HRAK
4800
Protipožiarna sadrokartónová doska
Knauf F13
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
2600 mm
2750 mm
3000 mm
šírka 120 cm
2000 mm
(GKF 12,5 mm)
HRAK
2891
2892
4808
5194
2893
AK
58256
Knauf F15
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
2600 mm
2750 mm
(GKF 15,0 mm)
HRAK
2894
2895
7414
7415
3000 mm
šírka 120 cm
2000 mm
66011
AK
86359
Knauf F15
šírka 125 cm
1300 mm
(GKF 15,0 mm)
HRAK
96981
13,0
Knauf F18
šírka 125 cm
2600 mm
(GKF 18,0 mm)
HRAK
77085
9002943032125
15,8
Názov výrobku
9002943030268
9002943030275
9002943030282
9002943030299
9002943030305
9002943030503
9002943030510
9002943030527
9002943030534
9,6
12,5
Nakládka
BA, WB
WB
BA, WB
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Štandardné sadrokartónové dosky
m2
150,00
187,50
195,00
2,46
1
2,72
1
3,75
1
4,95
1
3,15
1
4,02
1
4,22
1
5,28
1
WB
144,00
(60 ks)
BA, WB
WB
WB
WB
WB
125,00
156,25
162,50
171,88
187,50
m2
WB
WB
WB
120,00
156,00
165,00
(50 ks)
BA, WB
WB
WB
WB
100,00
125,00
130,00
137,50
m2
WB
9002943030756
9002943030770
9002943030787
9002943030794
9002943030800
9002943030978
9002943030985
9002943030992
9002943031005
14,6
WB
10,0
BA, WB
WB
WB
WB
WB
13,0
9002943031012
96,00
(40 ks)
m3
m2
90,00
(36 ks)
125,00
156,25
162,50
171,88
187,50
WB
120,00
(50 ks)
BA, WB
WB
WB
WB
100,00
125,00
130,00
137,50
(40 ks)
90,00
(24 ks)
96,00
(40 ks)
m2
WB
WB
WB
WB
Zobrazenie
m3
m2
65,00
(40 ks)
117,00
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/1
Dosky Knauf
Názov výrobku
Èíslo výrobku
Knauf H15
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
EAN-Kód
9002943032149
9002943031340
9002943031924
9002943031357
Nakládka
10,5
BA, WB
WB
WB
WB
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
m2
125,00
156,25
162,50
171,88
3,98
1
WB
(GKB-I 15,0 mm)
HRAK
9002943032651
66013
9002943031432
77099
12,5
WB
WB
m2
4,85
1
Protipožiarna sadrokartónová doska impregnovaná
Knauf FH 13
(GKF-I 12,5 mm)
šírka 125 cm
HRAK
9002943032668
2000 mm
68332
9002943031986
2600 mm
4826
9002943031579
2750 mm
7417
100,00
125,00
(40 ks)
10,5
BA, WB
WB
WB
m2
4,45
1
Knauf FH 15
šírka 125 cm
2000 mm
2500 mm
125,00
162,50
171,88
(50 ks)
13,0
BA, WB
WB
m2
100,00
125,00
(40 ks)
4,95
1
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
148,5
(66 ks)
8,10
1.1
(GKF-I 15,0 mm)
HRAK
9002943032675
2918
9002943031630
7418
Zobrazenie
120,00
(50 ks)
K¾úè
Stavebná sadrokartónová doska impregnovaná
Knauf H13
(GKB-I 12,5 mm)
šírka 125 cm
HRAK
2000 mm
2911
2500 mm
2912
2600 mm
2913
2750 mm
4825
šírka 120 cm
AK
2000 mm
70575
Hmotnos
(kg/MJ)
K¾úè
Štandardné sadrokartónové dosky
Špeciálne sadrokartónové dosky
Názov výrobku
Hmotnos
(kg/MJ)
Èíslo výrobku
EAN-Kód
2879
4003982001733
Masívne sadrokartónové dosky
Masívna sadrokartónová doska 20 mm
GKF
625 x 2000
625 x 26000
2904
2905
4003982001573
4003982001580
18
*
*
m2
30,00
39,00
(24 ks)
9,00
1.1
Masívna sadrokartónová doska 25 mm
GKF
625 x 2000
625 x 2600
2900
2901
9002943031227
9002943031234
21
WB
WB
m2
25,00
32,50
(20 ks)
10,50
1.1
Masívna sadrokartónová doska impregnovaná 25 mm
GKFI
2902
625 x 2000
2903
625 x 2600
4003982001603
4003982001610
21
*
*
m2
11,00
1.1
Akusticky nepriezvuèné dosky Piano
Piano doska GKB 12,5
1250 x 2000
25,00
32,50
(20 ks)
46945
4003982152534
9,8
*
m2
100,00
(40 ks)
7,80
1.1
Piano doska GKF 12,5
1250 x 2000
43885
4003982150813
9,8
*
m2
100,00
(40 ks)
8,80
1.1
Silentboard
Silentboard GKF 12,5 mm
625 x 2000
625 x 2500
195659
195660
4003982215611
4003982215628
18,0
*
*
m2
52,50
65,63
(42 ks)
18,00
1.1
Ohybná sadrokartónová doska Knauf
Knauf Formplatte GKB 6,5 mm
900 x 2500
4,6
Nakládka
m2
BA, WB
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/2
Dosky Knauf
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
(kg/MJ)
Diamant - špeciálne tvrdá, protipožiarna, impregnovaná a akusticky nepriezvuèná doska
Diamant doska GKFI 12,5
1250 x 2500
9478
4003982182395
12,5
Hrana HRAK
Diamant doska GKFI 15
1250 x 2000
72188
4003982182388
14,8
1250 x 2500
72225
4003982182418
Hrana HRAK
Diamant doska GKFI 18
625 x 2500
140489
4003982207685
18,3
Hrana HRAK
Dimant doska GKFI 20
625 x 2000
140494
4003982207692
19,8
625 x 2500
140495
4003982207708
Hrana AFK
Diamant doska GKFI 10 pre jedného
1000 x 1500
138051
4003982206923
10,4
Hrana HRK-SFK
Diamant doska GKFI 12,5 pre jedného
1000 x 1500
Hrana HRK-SFK
138061
Nakládka
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Špeciálne sadrokartónové dosky
*
m2
125
(40 ks)
7,25
1.1
*
m2
9,50
1.1
*
m2
9,90
1.1
10,90
1.1
*
100
125
(40 ks)
46,875
(30 ks)
m2
*
m2
108
(72 ks)
6,90
1.1
4003982206930
12,5
*
m2
108
(72 ks)
7,50
1.1
9002943077478
9002943077485
9002943077454
4003982157447
1,44
1,95
2,50
3,14
WB
WB
WB
WB
bal.
bal.
bal.
bal.
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks
20,70
21,50
24,10
29,00
6
4003982153227
10,0
*
m2
162,5
50 ks
9,00
1.1
65448
9002943073692
13,0
*
m2
130
(40 ks)
10,30
1.1
47732
4003982153418
0,3
*
bal.
10 ks
33,00
1.1
47731
4003982153425
28,00
1.1
52459
4003982155191
43,00
1.1
Sadrokartónová doska proti RTG žiareniu
Safeboard 12,5
625 x 2500 mm
132849
4003982205629
35,00
1.1
Safeboard Spachtel - tmel
5 kg vedro
133092
4003982205735
30,00
2.1
880,00
1.1
Skrutky na Diamant platne
HGP 3,9x25
196024
HGP 3,9x33
196025
HGP 3,9x42
195357
HGP 3,9x55
54404
La Vita - ochranná doska proti elektromagneticým vlnám
La Vita doska GKF 12,5
1250 x 2600
47740
La Vita doska GKF 15
1250 x 2600
La Vita - odvádzací plech
10 ks v balení na pripojenie uzemòovacích káblov
La Vita - odvádzacia páska
55 m rolka na napojenie dosiek na drevenú
konštrukciu
Knauf La Vita - vodivý plech
Sadrokartónová doska so zabudovaným reproduktorom
Knauf SOUNDBOARD GKFI 12,5
625 x 500 mm
94692
4003982198242
0,2
*
ks
0,2
*
bal.
16,4
*
m2
5
*
ks
5,0
*
ks
25 ks
65,63
(42 ks)
200 ks
22 ks
Zobrazenie
pozn: Revízne klapky proti RTG žiareniu sa nachádzajú v èasti Revízne klapky
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/3
Dosky Knauf
Nakládka
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Špeciálne protipožiarne dosky KNAUF Fireboard
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
(kg/MJ)
52457
4003982155313
10,7
BA, IP
m2
18,00
1.1
Fireboard 15 mm
1250 x 2000 mm
125,00
(50 ks)
2906
4003982001627
12,5
BA, WB
m2
100,00
(40 ks)
15,50
1.1
Fireboard 20 mm
1250 x 2000
77088
4003982001634
16,0
BA,WB
m2
75,00
(30 ks)
16,50
1.1
77087
9002943050020
19,5
BA, WB
m2
50,00
(20 ks)
18,50
1.1
2909
9002943061828
23,8
WB
m2
24,00
1.1
3120
3119
4003982133656
4003982019974
vrece
20,0
5,0
WB
WB
ks
50,00
(20 ks)
Vrece/
Pal.
42
200
25,00
8,00
2.1
3698
9002943050846
6,3
BA, WB
ks
40
0,92
3461
4003982032348
0,8
BA, WB
ks
20
6,60
2.1
3504
9002943051430
1,3
BA, WB
bal.
1000 ks
8,20
6
3505
3506
9002943051447
9002943051454
1,7
2,1
BA, WB
BA, WB
3511
4003982034342
2,0
BA, WB
Názov výrobku
Knauf Fireboard
Fireboard 12,5 mm
1250 x 2000 mm
Fireboard 25 mm
1250 x 2000 mm
25,0 mm; dåžka 2,0 m
Fireboard 30 mm
1250 x 2000
Fireboard - Spachtel
na tmelenie dosiek Knauf Fireboard
20 kg vrece
5 kg vrece
Sklovláknitá výstužná páska
šírka 50 mm
Rolka 25 bm
Trennwandkit tmel
550ml
zabraòuje prieniku požiaru pod profilmy
Rýchloskrutky
na upevnenie dosiek Fireboard na kovovú
a drevenú konštrukciu
TN 25 mm
(iba na kovovú konštrukciu)
TN 35 mm
TN 45 mm
Skrutka „Black Star“
na upevnenie Fireboard a Fireboard
Black Star TN 38 mm
Zobrazenie
6
10,50
13,20
bal.
1000 ks
61,50
6
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/4
Dosky Knauf
Knauf CLEANEO akustické dosky, dierované hr. 12,5 mm
Nakládka
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Prosíme pri objednávaní zada nasledujúce špecifikácie: artiklové èíslo, dierovanie, prevedenie A resp. B, typ hrany
Prevedenie A
ostrá hrana 4SK, dierovanie po celej ploche dosky, prevedenie jedine s hranou 4SK-070
Prevedenie B
ostrá hrana 4SK, odsadené dierovanie po celom obvode dosky, prevedenie s hranou 4SK-070, resp. 4FK-071
Dierovanie R
okrúhle
Dierovanie Q
štvorcové
Dierovanie plus R
rozptýlené okrúhle
4 FK-071
zrezaná hrana po celom obvode dosky
4 SK-070
bez zrezanej hrany po celom obvode dosky
10
9,3
9
BA, WB
WB
WB
m2
m2
m2
59,34
118,7
60
18,50
5
1200
9,9
WB
m2
56,25
18,50
5
1188
8,8
BA, WB
m2
59,34
18,50
5
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik s kruhovým dierovaním rovnomerným
Cleaneo Akustik 12,5 A 4SK
6/18 R 8,7%
21793
2484
1188
2484
1188
10,3
10,3
*
*
m2
m2
73,77
18,50
18,50
5
5
18,50
18,50
5
5
Názov výrobku
Tovar so štandardnými termínmi dodania
hrana 4SK, kašírované s èiernou tkaninou
Cleaneo Akustik 12,5 A 4 SK
6/18 R
8/18 R
12/25 R
Cleaneo Akustik 12,5 A 4SK
8/15/20 plus R
Èíslo výrobku
Dåžka
mm
Šírka
mm
Hmotnos
(kg/MJ)
19488
19490
19494
1998
1998
2000
1188
1188
1200
80237
1875
19498
1998
Zobrazenie
Cleaneo Akustik 12,5 A 4SK
8/18 Q
8/18 R 15,8%
85835
1998
2484
1188
1188
9,6
9,6
*
*
m2
m2
10/23 R 14,8%
21804
2001
2484
1196
1196
9,4
9,7
*
*
m2
m2
74,27
18,50
18,50
5
5
12/25 R 18,1%
21808
2000
2500
1200
1200
9,3
9,3
*
*
m2
m2
75,00
60,00
18,50
18,50
5
5
15/30 R 19,6%
21818
1998
2490
1200
1200
9,1
9,1
*
*
m2
59,40
74,70
18,50
18,50
5
5
(25 ks)
18,50
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik s kruhovým dierovaním odsadeným
Cleaneo Akustik 12,5 A 4SK
8/12/50 R 13,1%
21822
2000
1200
2500
1200
12/20/66 R 19,6%
21827
1998
2508
1188
1188
147,55
9,6
9,6
*
*
m2
m2
60,00
75,00
18,50
18,50
5
5
8,8
8,8
*
*
m2
m2
58,80
74,50
18,50
18,50
5
5
(25 ks)
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/5
Dosky Knauf
Nakládka
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Knauf CLEANEO akustické dosky, dierované hr. 12,5 mm
9,3
*
m2
56,25
18,50
5
9,3
*
m2
18,50
5
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik so štvorcovým dierovaním rovnomerným
Cleaneo Akustik 12,5 A 4SK
8/18 Q 19,8%
21800
1998
1188
56,25
(25 ks)
8,8
*
m2
59,34
18,50
5
12/25 Q 23%
8,5
*
m2
60,00
(25 ks)
18,50
5
18,50
5
m2
74,91
74,91
71,52
72,00
72,00
18,50
5
m2
(25 ks)
74,91
74,91
71,52
72,00
72,00
(25 ks)
18,50
5
18,50
5
18,50
5
18,50
5
Názov výrobku
Èíslo výrobku
Dåžka
mm
Šírka
mm
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik s kruhovým dierovaním rozptýleným
Cleaneo Akustik 12,5 A 4SK
8/15/20 plus R 9,9%
71411
1875
1200
12/20/35 plus R 9,8%
21837
21813
1875
2000
1200
1200
Hmotnos
(kg/MJ)
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik - Perforácia v blokoch - kruhové dirovanie rovnomerné
Cleaneo Akustik 12,5 B4 4SK
6/18 R
78566
2448
1224
8/18 R
78568
2448
1224
9,3
10/23 R
78571
2392
1196
12/25 R
78572
2400
1200
15/30 R
78574
2400
1200
*
*
*
*
*
Cleaneo Akustik 12,5 B5 4SK
6/18 R
8/18 R
10/23 R
12/25 R
15/30 R
78581
78582
78584
78585
78586
2448
2448
2392
2400
2400
1224
1224
1196
1200
1200
9,3
*
*
*
*
*
Cleaneo Akustik 12,5 B6 4SK
6/18 R
8/18 R
10/23 R
12/25 R
15/30 R
78587
78588
78592
78593
78594
2448
2448
2392
2400
2400
1224
1224
1196
1200
1200
9,6
*
*
*
*
*
m2
74,91
74,91
71,52
72,00
72,00
(25 ks.)
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik - Perforácia v blokoch - štvorcové dirovanie rovnomerné
Cleaneo Akustik 12,5 B4 4SK
8/18 Q
78595
2448
1224
9,0
12/25 Q
78596
2400
1200
*
*
m2
Cleaneo Akustik 12,5 B5 4SK
8/18 Q
12/25 Q
78597
78598
2448
2400
1224
1200
9,0
*
*
m2
Cleaneo Akustik 12,5 B6 4SK
8/18 Q
12/25 Q
78599
78600
2448
2400
1224
1200
9,0
*
*
m2
*
m2
144,0
(50 ks)
19,90
5
*
m2
144,0
(50 ks)
19,90
5
*
m2
144,0
19,90
5
Akustické dosky Knauf Cleaneo Akustik Slotline - Perforácia v štrbinových blokoch
Cleaneo Akustik Slotline HRK/SFK
78615
2400
1200
9,9
Typ B4
podiel otvorov 13,7 %
Cleaneo Akustik Slotline HRK/SFK
Typ B5
78616
2400
1200
9,9
podiel otvorov 10,9 %
Cleaneo Akustik Slotline HRK/SFK
Typ B6
78617
2400
1200
9,9
podiel otvorov 15,7 %
74,91
72,00
(25 ks)
74,91
72,00
(25 ks)
74,91
72,00
(25 ks)
Zobrazenie
(50 St.)
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/6
Dosky Knauf
Príslušenstvo a náradie na montáž akustických dosiek Knauf
Puppenpistole
PM dýza
na pišto¾
Èíslo výrobku
Hrúbka
mm
Hmotnos
(kg/MJ)
4657
-
-
1,0
77792
-
-
4707
-
-
Nakládka
Merná
jednotka
(MJ)
Balná
jednotka
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
BA, WB
ks
1
35,85
WB
ks
1
26,40
7
WB
ks
1
24,00
7
42,80
7
22,00
7
96,26
7
K¾úè
Názov výrobku
Dåžka
mm
Zobrazenie
7
Náhradná kartuša
Montážny set na akustické dosky
pozostáva z dvoch montážnych pomôcok na presné zmontovanie a z tuby
PROFI
4706
dierovanie 6/18
4710
dierovanie 8/18
4711
dierovanie 10/23
4712
dierovanie 12/25
4713
dierovanie 15/30
4714
dierovanie 8/12/50
4715
dierovanie 12/20/66
Rúèka a kolieska pre akustické dosky
4716
rúèka
4717
koliesko 8/18
4718
koliesko 6/16
4719
koliesko 10/23
4720
koliesko 12/25
4721
koliesko 15/30
4722
koliesko 12/36*
4723
koliesko 20/46*
Knauf montážna lata na akustické dosky
87359
na dierovanie 8/18
87356
na dierovanie 6/18
Jet - Filler
na tmelelenie akutických dosiek
67988
600 ml fóliová tuba
0,2
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
-
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
-
0,3
-
-
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
WB
WB
ks
ks
1
1
61,00
61,00
7
7
BA, WB
ks
12
7,30
2.1
ks
1
56,10
7
bal.
1000 ks
9,50
6
Knauf Jet-Cutter
hoblík na akustické dosky
87154
Rýchloskrutky SN
na upevnenie dierovaných sadrokartónových
dosiek na drevenú a kovovú konštrukciu
hrúbka plechu do 0,7 mm
SN 3,5 x 30 mm
3503
2,00
BA,WB
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/7
Dosky Knauf
Názov výrobku
Knauf Vidiwall SK 10 mm
10,0/1000/1500
10,0/1250/2000
10,0/1250/2500*
10,0/1250/2600
10,0/1250/2750*
10,0/1250/3000*
Knauf Vidiwall SK 12,5 mm
12,5/1000/1500
12,5/1250/2000
12,5/1250/2500*
12,5/1250/2600
12,5/1250/2750*
12,5/1250/3000*
Knauf Vidiwall SK 15 mm
15,0/1000/1500*
15,0/1250/2000
15,0/1250/2500*
15,0/1250/2600
15,0/1250/2750*
15,0/1250/3000*
Knauf Vidiwall SK 18 mm
18,0/1245/2600*
18,0/1245/3000
Knauf Vidiwall 2 VT 10 mm
10,0/1250/2000*
10,0/1250/2500*
10,0/1250/2600*
10,0/1250/2750*
10,0/1250/2800*
10,0/1250/3000*
Knauf Vidiwall 2 VT 12,5mm
12,5/1250/2000*
12,5/1250/2500*
12,5/1250/2600*
12,5/1250/2750*
12,5/1250/2800*
12,5/1250/3000*
Knauf Vidiwall 2 VT 15 mm
15,0/1250/2000*
15,0/1250/2500*
15,0/1250/2600
15,0/1250/2750*
15,0/1250/2800*
15,0/1250/3000*
Knauf Vidiwall 4 VT
12,5/1250/2000*
15,0/1250/2000
Knauf Vidiwall HI
do zvýšenej vlhkosti
15,0/1249/2540
Skrutky na sadrovláknité dosky
na Vidiwall
3,9 x 22 mm
3,9 x 30 mm
3,9 x 45 mm
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Sadrovláknité dosky KNAUF Vidiwall
Èíslo výrobku
EAN-Kód
6925
66016
66017
66018
66019
66020
nové
9002943073128
9002943073135
9002943073050
9002943073142
9002943073159
11,50
11,50
*
WB
*
WB
*
*
m2
m2
105,0
125,0
156,3
162,5
171,9
187,5
7,00
6,80
5
5
6926
66021
66023
66024
66025
66026
nové
9002943073067
9002943073166
9002943073074
9002943073173
9002943073180
14,75
14,75
*
BA, WB
*
WB
*
*
m2
m2
90,0
100,0
125,0
130,0
137,5
150,0
8,30
8,13
5
126180
66027
66028
66029
66030
66031
nové
9002943073081
9002943073098
9002943066205
9002943073104
9002943073111
17,10
17,70
*
BA, WB
*
WB
*
*
m2
m2
60,0
87,5
109,4
113,8
120,3
131,3
9,90
9,79
5
72991
73000
nové
nové
21,24
21,24
*
*
m2
m2
74,7
112,05
13,00
13,00
5
5
66032
21291
21304
66033
66034
66036
9002943071575
4003982145925
4003982145932
9002943071179
9002943071186
9002943071193
11,80
*
*
*
*
*
*
m2
125,0
156,3
162,5
171,9
175,0
187,5
7,14
5
66037
21302
21305
66038
66039
66040
9002943071582
4003982145949
4003982145956
9002943071209
9002943071216
9002943071223
14,75
WB
*
*
*
*
*
m2
100,0
125,0
130,0
137,5
140,0
150,0
8,80
5
66041
21303
21306
66042
66043
9002943071599
4003982145970
4003982145987
9002943071230
9002943071247
17,70
*
*
*
*
*
m2
87,5
109,4
113,8
120,3
122,5
10,46
5
66044
9002943071254
66046
66047
nové
nové
14,8
17,7
*
*
m2
m2
100,0
87,5
8,90
10,50
5
5
104298
nové
17,7
*
m2
111,036
12,20
5
60481
60482
75984
4003982035001
4003982034998
4003982034981
1,3
1,9
2,6
BA, WB
BA, WB
BA, WB
bal.
1000 ks
22,00
22,00
24,00
6
*
Zobrazenie
131,3
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/8
Dosky Knauf
Názov výrobku
Vidiwall - Filler
na tmelenie dosiek Vidiwall
s VT-hranou s papierovou páskou
5 kg vrece
Vidiwall - Fugenkleber
na styk pri SK hrane
310 ml tuba
580 ml fólia
Papierová výstužná páska
šírka 50 mm
23 m
75 m
150 m
Sklovláknitá výstužná páska
šírka 50 mm
Rolka 25 lfm
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Sadrovláknité dosky KNAUF Vidiwall - príslušenstvo
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
66078
4003982137586
vrece
5,0
WB
ks
100
6,60
2.1
77298
73434
9002943064812
9002943064829
0,5
0,6
BA, WB
*
ks
ks
20
10,00
15,50
5
5
3695
3696
3697
4003982041692
4003982041708
4003982041715
0,2
0,6
1,2
BA, WB
BA, WB
BA, WB
ks
ks
ks
1,70
3,50
6,50
6
3698
9002943050846
6,3
BA, WB
ks
0,92
6
Nakládka
40
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
1/9
Aquapanel®
Aquapanel® Cement Board Indoor
Aquapanel® Cement Board Outdoor
Aquapanel® Cement Board Floor
Aquapanel® príslušenstvo
2
AQUAPANEL®
Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® - INDOOR
Balná
Merná
jednotka
jednotka (MJ) (BJ)
Cena
à MJ
EUR
EAN-Kód
50107
87251
65139
60396
103611
139813
103612
103613
103614
139838
4260021860526
4260021860533
4260021860519
4260021860540
4260021861172
4260021861547
4260021861189
4260021861196
4260021861202
4260021861530
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
53500
87319
95644
4260021860151
4260021860977
4260021861073
BA
BA
BA
58549
94730
4260021860168
4260021861066
BA
BA
49376
4260021860069
Tmeliaci a stierkový materiál
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss
celoplošná stierka 20 kg
131095
4260021861431
20
BA
vrece
48
45,00
5
AQUAPANEL® Fugenspachtel grau
tmeliaca hmota 20 kg
131094
426002186424
20
BA
vrece
48
43,00
5
82637
4260021860984
20
BA
vedro
24
50,00
5
Pásky a tkaniny
AQUAPANEL® Gewebe
Tkanina 1m x 50m
102584
4260021861165
BA
rolka
30
120,00
5
AQUAPANEL® Fugenband
páska do spojov 10 cm
49373
4260021860359
BA
rolka
12 ks
22,00
5
Penetrácia
AQUAPANEL® Grundierung-innen
15 litrov - vedro
49279
4260021860106
15
BA
vedro
24
67,00
5
2,5 litrov - vedro
73789
4260021860953
2,5
BA
vedro
108
18,00
5
Názov výrobku
Cementové dosky
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 mm
900 x 1200
900 x 2400
900 x 1250
900 x 2500
1200 x 900
1200 x 2000
1200 x 2400
1200 x 2500
1200 x 2800
1200 x 3000
Skrutky
AQUAPANEL® Maxi skrutky
SN 39
SN 25
SN 55
AQUAPANEL® Maxi skrutky s vrtnou špicou
SB 39
SB 25
Lepidlo
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)
1 kartuša 310 ml
na pevný spoj
AQUAPANEL® Q4 Finish
Celoplošná stierka
20 kg vedro
K¾úè
Èíslo výrobku
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
BA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
50 ks
25 ks
50 ks
25 ks
50 ks
30 ks
31 ks
32 ks
33 ks
34 ks
20,00
19,80
20,00
19,80
20,00
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
kartón
500 ks
1000 ks
250 ks
18,00
33,00
14,00
5
kartón
250 ks
250 ks
20,00
10,50
5
ks
20
7,30
5
BA
Zobrazenie
5
5
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
2/1
AQUAPANEL®
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Revízne dvierka
Aquapanel® -Revízne klapky odolné voèi striekajúcej vode
300 x 300
140026 4260021861561
*
400 x 400
140026 4260021861561
*
500 x 500
140026 4260021861561
*
600 x 600
140026 4260021861561
*
Aquapanel® -Revízne klapky do vlhkého prostredia
200 x 200
140027 4260021861578
*
300 x 300
140027 4260021861578
*
400 x 400
140027 4260021861578
BA
500 x 500
140027 4260021861578
*
600 x 600
140027 4260021861578
*
iba na vnútorné použitie - prieèka, podh¾ad
Inštalaèné konzoly
Aquapanel® TRAVERZE
zaažite¾nos do 0,7 kN/m
0,75 mm plech - výška 290 mm
Traverse M 400
95707
4260021860229
*
0,75 mm plech - výška 290 mm
plus 18 mm MDF platòa zaažite¾nos do 1,5 kN/m
Traverse MH 400
95710
4260021860267
*
Balná
Merná
jednotka
jednotka (MJ) (BJ)
Cena
à MJ
EUR
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
259,00
279,00
299,00
319,00
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
79,00
85,00
95,00
105,00
119,00
ks
30
16,00
ks
15
32,00
K¾úè
Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® - INDOOR
Zobrazenie
5
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
2/2
AQUAPANEL®
Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® - OUTDOOR
Balná
Merná
jednotka
jednotka (MJ) (BJ)
Cena
à MJ
EUR
EAN-Kód
63117
50111
83527
49371
4260021860502
4260021860328
4260021860496
4260021860335
17,5
17,5
17,5
17,5
BA
*
*
*
m2
m2
m2
m2
50
25
50
25
20,00
19,80
20,00
19,80
5
103615
123801
103616
103617
103618
115458
4260021861219
4260021861486
4260021861226
4260021861233
4260021861240
4260021861523
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
*
*
*
*
*
*
m2
m2
m2
m2
m2
m2
50
30
30
30
30
30
20,00
19,80
20,00
19,80
20,00
19,80
5
53500
87319
95644
4260021860151
4260021860977
4260021861073
BA
BA
BA
kartón
500 ks
1000 ks
250 ks
18,00
33,00
14,00
5
58549
94730
4260021860168
4260021861066
BA
BA
kartón
250 ks
250 ks
20,00
10,50
5
87197
4260021860342
BA
kartón
250 ks
23,,00
5
58548
4260021860175
*
rolka
ks/ paleta
16
340,00
5
49373
4260021860359
BA
rolka
12 ks
22,00
5
59051
4260021860472
*
rolka
12
53,00
5
58546
4260021860366
*
rolka
ks/ paleta
25
155,00
5
AQUAPANEL® Gewebe
Tkanina 1m x 50m
102584
4260021861165
BA
rolka
ks/ paleta
30
120,00
5
Penetrácia
AQUAPANEL® Grundierung Aussen
15 litrov - vedro
49299
4260021860373
15
BA
ks
ks/paleta
24
67,00
5
Tmely a stierky
AQUAPANEL® Fugenspachtel-grau
Tmeliaca hmota 20 kg
131094
426002186424
20
BA
ks
48
43,00
5
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel
Celoplošná stierka
Vrece - 25 kg
49157
4260021860380
25
BA
ks
ks/ paleta
42
39,00
5
AQUAPANEL® Betocoat Acryl - Mörtel
Celoplošná stierka
vedro - 15 kg
68517
5205131302213
15
*
ks
ks/paleta
24
52,00
5
Názov výrobku
Cementové dosky
Aquapanel® - Cement Board - Outdoor 12,5 mm
900 x 1200
900 x 2400
900 x 1250
900 x 2500
1200 x 900
1200 x 2000
1200 x 2400
1200 x 2500
1200 x 2800
1200 x 3000
Skrutky
AQUAPANEL® Maxi skrutky
SN 39
SN 25
SN 55
AQUAPANEL® Maxi skrutky s vrtnou špicou
SB 39
SB 25
AQUAPANEL® Fasadenschraube*
SN 40
Poistná hydroizolácia
Aquapanel® - Wassersperre *
Tyvek Stucco Wrap
šírka 1,5 m
Pásky a tkaniny
AQUAPANEL® Fugenband
10cm x 50m
AQUAPANEL® Armierungsband-aussen
Rolka 330 mm x 50 m
AQUAPANEL® Gewebe-aussen
Výstužná tkanina
Rolka 1 m x 50 m
Nakládka
K¾úè
Èíslo výrobku
Hmotnos
kg MJ
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
2/3
AQUAPANEL®
Názov výrobku
Podlahové cementové dosky
AQUAPANEL® Cement Board Floor
600x900x22mm
AQUAPANEL® Cement Board Floor MF
600x900x33mm
Balná
Merná
jednotka
jednotka (MJ) (BJ)
Cena
à MJ
EUR
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
105235
4260021861318
37
*
m2
ks/ paleta
50 ks
28,50
110555
4260021861325
39
*
m2
50
32,00
Nakládka
K¾úè
Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® - FLOOR
5
AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay
900x1200x6mm
podklad pod dlažbu
Plochý kolík
AQUAPANEL® Flächendubel
23x60x4mm
111764
4260021861356
*
m2
100
18,00
110434
4260021861295
*
kartón
200 ks
20,00
Lepidlo
AQUAPANEL® Nutkleber (PU)
310 ml kartuša
600 ml tuba
110435
113817
4260021861301
4260021861370
*
*
ks
ks
ks/ kartón
20
20
7,80
14,50
5
Penetrácia
AQUAPANEL® Grundierung-innen
15 litrov - vedro
49279
4260021860106
BA
vedro
ks/ paleta
24
67,00
5
2,5 litrov - vedro
73789
4260021860953
vedro
108
18,00
Vyrovnávacia stierka
AQUAPANEL® Fliesspachtel
vrece 25 kg
10083
4260021860465
vrece
ks/ paleta
42
63,00
15
25
*
Zobrazenie
5
5
Suchý podsyp
AQUAPANEL® Ausgleichschuttung
100 litrov
89754
4260021861042
*
ks
22
30,00
5
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
2/4
Suché podlahy Knauf
Sadrokartónové - F141, F142, F146
Sadrovláknité podlahy Vidifloor Duo F135, Solo F134
Sadrovláknité podlahy Brio
3
Suché podlahy Knauf
Názov výrobku
Sadrokartónové suché podlahy
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
22,5
WB
m2
25,3
WB
m2
11,8
WB
m2
Suchá podlaha F141
25 mm
600 x 2000
3095
9002943050884
Element pozostáva z 3 špeciálnych dosiek - 8 mm
Suchá podlaha F142
25 mm + 20 mm tvrdá pena
600 x 2000
3096
9002943050891
Element pozostáva z 3 špeciálnych dosiek - a nalepenej 20 mm izolaènej vrstvy
Suchá podlaha F146
12,5 mm
600 x 2000
77248
9002943032972
Dosky sa lepia vzájomne na stavbe v dvoch vrstvách
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Suché podlahy Knauf
18,00
5
22,50
5
8,50
5
105,0
7,90
7,50
5
90,0
10,60
9,40
48,0
60,0
(50 ks)
Zobrazenie
Sadrovláknité suché podlahy Vidifloor
Vidifloor DUO F135
Rozmery:
10,0/500/1500
10,0/1000/1500
6939
6964
nové
4003982001276
12,0
12,0
*
BA, WB
12,5/500/1500
6965
12,5/1000/1500
6966
Dosky sa lepia vzájomne na stavbe v dvoch vrstvách
Vidifloor Solo F134
18 x 600 x 900 mm
153502
nové
4003982001290
15,0
15,0
*
BA, WB
24,3
*
m2
40 ks
18,00
5
m2
Vidifloor F131
20 x 500 x 1500 mm
25 x 500 x 1500 mm
6967
104344
4003982001306
24
30
*
*
m2
m2
70 ks
60 ks
20,00
25,70
5
5
Vidifloor F132
s 10 mm vrstvou minerálnej vlny
30 x 500 x 1500 mm
35 x 500 x 1500 mm
6969
6970
4003982001320
4003982001337
25
34,1
*
*
m2
m2
25 ks
20 ks
33,50
37,00
5
5
Vidifloor F132
s 20 mm Styropor
40 x 500 x 1500 mm
50 x 500 x 1500 mm
6971
6972
4003982001344
4003982001351
25
30
*
*
m2
m2
20 ks
15 ks
30,00
31,00
5
5
4003982168115
22
BA, IP
m2
70 ks
18,50
5
nové
24
IP
m2
30,00
5
4003982168122
24
IP
m2
50 ks
25,50
5
22
IP
40 ks
24,50
5
Sadrovláknité suché podlahy Brio
Knauf Brio 18 mm
18 mm 1200/600 F126
82667
Knauf Brio - 18 MW
28 mm 1200/600 F 126
82678
18mm sadrovláknitá doska + 10 mm minerálna vlna
Knauf Brio - 18 WF
28 mm 1200/600 F 126
82669
18mm sadrovláknitá doska + 10 mm drevovláknitá doska
Knauf Brio - 18 EPS
18 mm 1200/600 + 20 mm EPS
18 mm sadrovláknitá doska + 20 mm EPS
82668
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
3/1
Suché podlahy Knauf
Názov výrobku
Sadrovláknité suché podlahy Brio
Knauf Brio 23 mm
23 mm 1200/600
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Suché podlahy Knauf
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
82670
4003982192400
28
IP
m2
50 ks
23,00
5
400398219424
30
IP
m2
40 ks
30,50
5
Knauf Brio - 23 WF
33 mm 1200/600
82671
polodrážka
23 mm sadrovláknitá doska + 10 mm drevovláknitá doska
Nakládka
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
3/2
Suché podlahy Knauf
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Suché podlahy - Knauf - príslušenstvo
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
PE - Stavebná fólia 200µ
4 x 25 m (100 m2)
79742
9002943052321
11,0
WB
rolka
1
75,00
5
Suchý podsyp PA
vrece: 50 l = 25 kg
3701
4003982042309
25
WB, IP
vrece
21
23,00
5
Suchý podsyp ESTROPLAN
100 l
77857
4003352120125
9
BA, WB
vrece
24
20,00
5
3474
4003982032607
0,12
WB
ks
108
1,05
5
4003982033574
0,415
WB
ks
20
3,20
5
9002943016330
5
WB
100
7,00
5
nové
15
IP
ks
99,00
5
1,00
BA, IP
ks
-
13,00
5
0,50
0,65
BA,WB,IP
BA,WB,IP
ks
500 ks
9,00
10,00
6
6
12
WB
WB
ks
ks
1
1
240,00
412,00
7
7
7
Názov výrobku
Obvodová dilataèná páska na suché podlahy
10/100/1250
minerálne vlákno
UB - lepidlo
310 ml
3485
kartuša 310 ml pre TUB F141/142
TUB -Sadrové lepidlo na celoplošné lepenie F146
5 kg vrece
63040
Brio Flächenkleber
15 kg vedro
3490
Na celoplošné zlepenie dvoch vrstiev Brio
cca 650 - 750 g/m2
BRIO Falzkleber
flaška 800 gr.
88533
Na zlepenie polodrážky pre podlahy Vidifloor Solo a Brio
BRIO skrutky
BRIO - 17 mm
BRIO - 22 mm
67067
67068
Hliníkový set na sahovanie suchého podsypu
1250 mm
8027
4003982137999
2500 mm
8028
4003982137982
Pozostáva z dvoch vodiacich lát a jednej sahovacej laty o rozmeroch 1250, resp. 2500 mm
Nakládka
Montážna pomôcka na suché podlahy Knauf
pre dielce F141
PROFI
a F 142
00004643
9002943053311
3,24
WB
ks
-
95,00
Estrichgrund
Penetraèný náter na suché podlahy
10 kg vedro
4003982020116
10
BA,WB
ks
36
82,98
Nivellierspachtel 415
vhodná aj na povrchovú úpravu suchých sadrokartónových podláh
5696
9002943059115
25 kg vrece
25
*
ks
42
17,84
5355
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
3/3
Povrchová úprava
Penetračné nátery
Bandlínia – sadrové omietky a stierky
Tmely na SDK Knauf
Výstužné pásky, lišty na ochranu rohov
4
Povrchová úprava
Názov výrobku
Èíslo výrobku
Grundierung
vedro 1l
66083
vedro 5l
66084
na zrovnomernenie nasiakavosti sadrokartónových
dosiek pred náterom
Tiefengrund
vedro 1l
5829
vedro 5l
6396
vedro 15l
21672
na zníženie nasiakavosti, zlepšenie pri¾navosti,
zrovnomernenie nasiakavosti, na dodatoènú impregnáciu,
sadrokartónových dosiek pred náterom
Grundiermittel
vedro 15kg
5587
na zníženie nasiakavosti a zlepšenie pri¾navosti
pod suchú omietku - porobetón, staré tehlové murivo
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
BA
BA
ks
ks
288 ks
90 ks
4,61
18,26
4006379024520
4006379024575
4006379051519
BA
BA
BA
ks
ks
ks
288 ks
60 ks
24 ks
5,31
20,75
43,15
4003982020024
BA
ks
24 ks
106,22
BA
BA
ks
ks
288 ks
60 ks
9,79
41,49
BA
BA
ks
ks
60 ks
24 ks
18,59
66,39
BA
ks
36 ks
82,98
BA
ks
45,81
BA
BA
ks
ks
46,47
174,27
Flächendicht
vedro 5kg
7366
4006379044498
spotreba cca 1,3 kg/ m2
izolaèný náter na báze kauèuku
Urèený na vodotesné pružné uzatvorenie podkladov pred obkladaním (sprchy)
5356
9786
Cena
à MJ
EUR
4006379015559
4006379015573
Haftemulsion
vedro 1kg
6299
4006379018550
vedro 5kg
6302
4006379018567
na prípravu podkladu pod omietky
Riedenie pri použití ako základný náter pod liate potery a samoniv. hmoty:
Nasiakavé podklady: 1:4 (4 diely vody)
Nenasiakavé podklady: 1:2 (2 diely vody)
Betokontakt
vedro 5kg
6392
4006379043194
vedro 20kg
5454
4006379043187
na zlepšenie pri¾navosti na málo nasiakavé
podklady
betón, betónové tvárnice, drevotrieska
Estrichgrund
vedro 10 kg
5355
4003982020116
spotreba cca 100g/m2
na zrovnomernenie nasiakavosti a zvýšenie pri¾navosti
na suché podlahy pod nivelaènú stierku
Flächendichtband
12cmx10m
12cmx50m
tesniaca kauèuková páska do rohov
vo vlhkom prostredí
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
4006379035519
4006379046188
K¾úè
Penetraèné nátery Knauf
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
4/1
Povrchová úprava
Názov výrobku
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
25
BA,WB
102765
25
BA,WB
105012
140474
102762
5
10
25
WB
WB
WB
105013
140475
102763
5
10
25
71759
20
109953
3110
vrece
25
30
73320
73321
73322
73323
vrece
1 kg
2,5 kg
5 kg
25 kg
Èíslo výrobku
EAN-Kód
ROTBAND (7 - 50 mm)
Omietka sadrová ¾ahèená ruèná so zvýšenou prídržnosou
102764
vrece 25 kg
Spotreba: cca 0,8 kg / 1 m2 / 1 mm
BLAUBAND (3 - 8 mm)
Sadrová tenkovrstvá omietka
vrece 25 kg
Spotreba: cca 0,9 kg / 1 m2 / 1 mm
GRÜNBAND (0 - 90 mm)
Výplòová a vyhladzovacia stierka K1
vrece 5 kg
vrece 10 kg
vrece 25 kg
Spotreba: cca 1,0 kg / 1 m2 / 1 mm
GELBBAND (0 - 4 mm)
Celoplošná sadrová stierka
vrece 5 kg
vrece 10 kg
vrece 25 kg
Spotreba: cca 1,0 kg / 1 m2 / 1 mm
WANDSPACHTEL INNEN (0 - 10 mm)
Jemná sadrová stierka
vrece 20 kg
Spotreba: cca. 1,2 kg / m2 / 1 mm
Perlfix - Ansetzgips
Osadzovacia malta na SDK - suchá omietka
25 kg vrece
30 kg vrece
Stavebná a elektrikárska sádra
1 kg balenie
2,5 kg balenie
5 kg balenie
25 kg balenie
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
40
10,12
40
11,22
ks
ks
ks
100
50
42
5,28
10,09
24,07
2
BA,WB
WB
BA,WB
ks
ks
ks
100
50
40
2,82
5,50
13,28
2
BA,WB
ks
45
11,25
2.1
ks
ks
Vrece/
Pal.
40
30
9,46
11,35
2.2
2.2
ks
ks
ks
ks
Vrece/
Pal.
500 ks
200 ks
200 ks
40 ks
1,70
2,40
3,60
9,20
*
*
*
*
BA,WB
BA,IP
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
ks
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Sadrové omietky a stierky, osadzovacia malta KNAUF
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
4/2
Povrchová úprava
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Knauf tmely na sadrokartónové a špeciálne dosky KNAUF
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
77258
60424
77259
9002943016194
4003982207746
9002943016026
25
10
5
BA,WB
BA,WB
BA,WB
ks
ks
ks
40
100
100
18,42
7,57
3,87
2
2
2
61270
3115
4003982019905
4006379019342
25
5
BA,WB,IP
BA,WB,IP
ks
42
200
39,33
8,22
2
5697
4006379041282
5
BA,WB,IP
ks
200
13,24
2
Readygips
na tmelenie sadrokatónu s hranou HRAK, AK, SK
20 kg vedro
47543
4003982153111
20
BA,WB,IP
ks
24
27,22
2
Readyfix F1
hotový tmel na jemné tmelenie povrchov sadrokartónov - biely
8 kg vedro
82414
20 kg vedro
82413
28 kg vedro
71821
8
20
28
BA
BA
*
ks
ks
ks
80
30
24
11,80
23,10
31,50
2
Readyfix F2
hotový tmel na jemné tmelenie povrchov sadrokartónov - krémový
2,5 kg vedro
91250
8 kg vedro
98018
20 kg vedro
91326
28 kg vedro
97953
2,5
8
20
28
*
BA
BA
*
140
80
30
24
4,30
10,60
20,40
27,80
27
17
8
5
1,5
*
BA
*
BA
BA
ks
ks
ks
ks
ks
24
30
80
120
288
23,70
15,70
9,00
7,60
3,40
2
20
WB
ks
42
28,50
2.1
4003982133656
4003982019974
20
5
WB
WB
ks
42
200
25,00
8,00
2.1
Vidiwall - Filler
na tmelenie dosiek Vidiwall s VT-hranou s papierovou páskou
5 kg vrece
66078
4003982137586
5
WB
ks
100
6,60
2.1
Jet - Filler
na tmelelenie akutických dosiek
600 ml
9002943074453
0,348
BA,WB
ks
12
7,30
2.1
Názov výrobku
Fugenfüller Leicht
na tmelenie sadrokatónu s výstužnou páskou
25 kg vrece
10 kg vrece
5 kg vrece
Uniflott
na tmelenie sadrokatónu s hranou HRAK
25 kg vrece
5 kg vrece
Uniflott imprägniert
na tmelenie sadrokatónu s hranou HRAK
5 kg vrece
Rotband Finish
hotový tmel na jemné tmelenie povrchov sadrokartónov - krémový
27 kg
152064
17 kg
152063
8 kg
153459
5 kg
152071
1,5 kg
152061
Jointfiller Super
20 kg vrece
3118
4003982065964
Fireboard - Spachtel
na tmelenie dosiek Knauf Fireboard
20 kg vrece
5 kg vrece
3120
3119
67988
Nakládka
ks
Zobrazenie
2
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
4/3
Povrchová úprava
Názov výrobku
Papierová výstužná páska
šírka 50 mm
23 m
75 m
150 m
Sklovláknitá výstužná páska
šírka 50 mm
25 m
Výstužná samolepiaca páska
šírka 50 mm
20 m
90 m
Výstužná páska KURT
sklo - papierová výstužná páska
50 mm x 25 m
50 mm x 75 m
Odde¾ovacia páska - šírka 65 mm
Trenn-Fix
50 m
Alux páska
Flexibilná ochrana rohov šírka 52 mm
30,5 m
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
3695
3696
3697
4003982041692
4003982041708
4003982041715
0,2
0,6
1,2
BA,WB
BA,WB
BA,WB
ks
ks
ks
3698
9002943050846
6,3
BA,WB
ks
5403
5404
9002943050860
9002943050853
10,0
30,0
BA,WB
BA,WB
ks
99381
99382
nové
nové
0.3
0.8
BA,IP
BA,IP
ks
ks
57871
4003982159212
0,40
BA,WB
Rolka
3690
9002943050808
1,00
BA,WB
Rolka
58732
4003982139580
3,2
BA,WB
60526
60527
3684
9002943050228
9002943050235
9002943055803
0,24
0,24
0,24
Nakládka
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Príslušenstvo ku tmeleniu, pásky, lišty, rohovníky
1,70
3,50
6,50
6
40
0,92
6
48
24
1,05
3,70
6
10,00
20,00
6
30
17,50
6
10
17,00
6
ks
139,00
6
WB
WB
BA,WB
bm
bm
bm
0,90
0,90
0,90
6
6
6
Ultraflex
102 mm šírka
30,5m
Ochranná rohová lišta pozinkovaná
31/31/05
2,5 m
2,8 m
3m
Alu - rohová ochranná lišta
25/25/0,45
dåžka 2,00 m
dåžka 2,50 m
dåžka 2,80 m
dåžka 3,00 m
Alu - rohový ochranný profil
23/13/0,5
dåžka 2,50 m
66089
66100
66101
66102
9002943061941
9002943052338
9002943052345
9002943052352
4,5
4,5
4,5
4,5
BA,WB
BA,WB
WB
BA,WB
bm
bm
bm
bm
100,0
125,0
140,0
150,0
0,42
0,42
0,42
0,42
6
6
6
6
138923
4003982207043
5,2
WB
bm
2,60
6
Alu - okrajový ochranný profil
23/13/04
2,75 m (0,5mm)
25,0
(10 ks)
10570
4003982141118
3,6
WB
bm
137,5
(50 ks)
0,42
6
Dilataèný profil pozinkovaný
s ochrannou lepiacou páskou
dåžka 2,5 m
66896
9002943073708
22,0
WB
bm
62,5
1,50
6
PVC - lemový profil 12,5 mm biely
dåžka 2,50 m
dåžka 3,00 m
66103
66104
4003982135865
4003982135872
0,05
0,05
WB
BA,WB
bm
bm
25,0
30,0
(10 ks)
0,80
0,80
6
6
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
4/4
Povrchová úprava
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Príslušenstvo ku tmeleniu, pásky, lišty, rohovníky
0,85
0,85
6
6
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
66105
66106
4003982135889
4003982135896
0,06
0,06
WB
BA,WB
bm
PVC - rohový ochranný profil
25 x 25 mm biely
dåžka 2,50 m
dåžka 3,00 m
PVC - oblúkový profil biely
66107
66109
4003982135803
4003982135827
0,06
0,06
WB
BA,WB
bm
bm
0,62
0,62
6
6
3 m dåžka
60560
4003982136015
0,165
BA, WB
bm
0,90
6
Názov výrobku
PVC - lemový profil 15 mm biely
dåžka 2,50 m
dåžka 3,00 m
Nakládka
25,0
30,0
(10 ks)
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/3
4/5
Konštrukcia
Profily Knauf
Profily KNF
Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia
Príslušenstvo ku profilom
Závesná technika - závesy, spojky
Upevňovacia technika, skrutky
5
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Hmotnos
kg MJ
Èíslo výrobku
EAN-Kód
4840
3251
3252
3253
3254
3255
3258
9002943015906
9002943015586
9002943015593
9002943015609
9002943015279
9002943015616
9002943015623
0,69
2500 mm
2600 mm
2750 mm
2800 mm
3000 mm
3250 mm
3500 mm
3750 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
6000 mm
4841
3260
3261
24587
3262
3263
3264
3265
3266
3267
7382
46835
9002943015913
9002943015630
9002943015647
9002943016088
9002943015654
9002943015661
9002943015678
9002943015685
9002943015692
9002943015708
9002943015715
9002943016286
0,80
2500 mm
2600 mm
2750 mm
2800 mm
3000 mm
3250 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
6000 mm
4842
3270
3271
24589
3272
3273
3274
3277
3278
7387
46836
9002943016293
9002943016309
9002943015739
9002943016095
9002943015746
9002943016316
9002943015753
9002943015760
9002943015920
9002943015777
9002943016323
0,92
MW profil „ PIANO „ 75
2600 mm
2750 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
špeciálne dåžky
38689
38690
38691
38692
38693
38693
MW profil „PIANO“ 100
2600 mm
2750 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
špeciálne dåžky
38694
38696
38697
38698
39392
60762
38699
Stojkové profily
CW profil 50
2500 mm
2600 mm
2750 mm
3000 mm
3250 mm
3500 mm
4000 mm
CW profil 75
CW profil 100
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
WB
WB
BA,WB
BA,WB
WB
WB
BA,WB
bm
20,0
20,8
22,0
1,39
24,0
26,0
28,0
32,0
(8 ks) Ruèný zväzok
(128 ks) Autozväzok
WB
WB
BA,WB
WB
BA,WB
WB
BA,WB
WB
BA,WB
WB
WB
WB
bm
WB
WB
BA,WB
WB
BA,WB
WB
WB
BA,WB
WB
WB
WB
bm
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
WB
WB
WB
WB
WB
WB
bm
bm
bm
bm
bm
bm
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
*
(8 ks) Ruèný zväzok
(96 ks) Autozväzok
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
*
(8 ks) Ruèný zväzok
(64 ks) Autozväzok
20,0
20,8
22,0
22,4
24,0
26,0
1,69
28,0
30,0
32,0
36,0
40,0
48,0
(8 ks) Ruèný zväzok
(120 ks) Autozväzok
20,0
20,8
22,0
22,4
24,0
26,0
1,89
28,0
32,0
36,0
40,0
48,0
(8 ks) Ruèný zväzok
(80 ks) Autozväzok
K¾úè
Profily Knauf
Zobrazenie
3
3
3
3.1.
3.1.
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/1
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
3343
3345
3347
3349
75274
9002943052048
9002943052062
9002943052086
9002943052109
3354
3355
3357
3359
3360
7394
46837
75275
9002943055582
9002943052116
9002943052123
9002943052130
9002943052147
9002943055070
9002943072671
3364
3366
3368
7395
46838
75276
9002943052154
9002943052161
9002943052178
9002943055087
9002943072688
Obvodové profily
UW Profil 50, 4 m
50 x 40 x 0,6
3372
9002943015807
UW Profil 75, 4m
75 x 40 x 0,6
3376
UW Profil 100, 4 m
100 x 40 x 0,6
Podh¾adové profily
UD Profil 28 x 27 x 0,6
3m
UA Profil 50
špeciálne dåžky
UA Profil 75
špeciálne dåžky
UA Profil 100
špeciálne dåžky
2600 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
2750 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
6000 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm
CD Profil
2600 mm
2750 mm
2800 mm
3000 mm
4000 mm
60 x 27 x 0,6 mm
Špeciálne profily
Federschiene 60/27, 4 m
pružný profil
z pozinkovanej ocele
Systém W622/D151
Flexibilný rohový profil 100 mm
50 m rolka
Flexibilný rohový profil 200 mm
25 m rolka
HUT profil 98/15 4 m
pozink
Hmotnos
kg MJ
1,83
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
WB
BA,WB
WB
BA,WB
WB
bm
WB
BA,WB
WB
BA,WB
WB
WB
WB
WB
bm
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
WB
bm
0,57
BA,WB
bm
48,00
(12 ks) Ruèný zväzok
(180 ks) Autozväzok
1,16
3
9002943015821
0,69
BA,WB
bm
32,00
(8 ks) Ruèný zväzok
(120 ks) Autozväzok
1,38
3
7694
9002943015838
0,80
BA,WB
bm
32,00
(8 ks) Ruèný zväzok
(80 ks) Autozväzok
1,63
3
3351
9002943015784
0,36
BA,WB
bm
(16 ks) Ruèný zväzok
(288 ks) Autozväzok
0,75
3
3292
66115
66116
60135
3294
9002943015265
9002943015272
9002943016231
9002943015296
9002943015289
0,55
WB
WB
WB
BA,WB
BA,WB
bm
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
3
3389
4003982029201
0,73
WB
bm
20,00
(5 ks)
3,55
3.1
7399
4003982134240
22,00
BA,WB
ks
15,00
37,00
3.1
7400
4003982134257
22,00
BA,WB
ks
15,00
39,20
3.1
41011
4003982132062
0,63
WB
bm
40 bm
3,35
3.1
2,15
2,44
15,60
18,00
21,00
24,00
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Profily Knauf
(6 ks) Ruèný zväzok
11,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
24,00
(4 ks) Ruèný zväzok
12,00
14,00
16,00
20,00
24,00
(4 ks) Ruèný zväzok
31,2
33,0
33,6
36,0
48,0
(12 ks) Ruèný zväzok
(180 ks) Autozväzok
Zobrazenie
3,82
3,82
3,82 3.1
3,82
na vyžiadanie
4,48
4,48
4,48
4,48 3.1
4,48
4,48
4,48
na vyžiadanie
5,15
5,15
5,15 3.1
5,15
5,15
na vyžiadanie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/2
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Obvodové profily
UW Profil KNF 50
50 x 40 x 3000 mm
50 x 40 x 4000 mm
UW Profil KNF 75
75 x 40 x 3000 mm
75 x 40 x 4000 mm
Èíslo výrobku
EAN-Kód
176306
3345
9002943052062
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
0,57
*
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
bm
Cena
à MJ
EUR
1,14
K¾úè
Profily KNF
Zobrazenie
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(160 ks) Autozväzok
176308
176309
0,69
*
bm
1,37
3.2
(8 ks) Ruèný zväzok
(100 ks) Autozväzok
UW Profil KNF 100
100 x 40 x 3000 mm
100 x 40 x 4000 mm
176310
176311
0,80
Stojkové profily
CW profil KNF 50
2500 mm
2600 mm
2750 mm
2800 mm
3000 mm
3250 mm
3500 mm
4000 mm
176312
176313
176314
176315
176316
176317
176318
176319
0,69
CW profil KNF 75
2500 mm
2600 mm
2750 mm
2800 mm
3000 mm
3250 mm
3500 mm
4000 mm
176320
176321
176322
176323
176324
176325
176326
176327
0,80
CW profil KNF 100
2500 mm
2600 mm
2750 mm
2800 mm
3000 mm
3250 mm
3500 mm
4000 mm
176328
176329
176330
176331
176332
176333
176334
176335
0,92
Podh¾adové profily
UD Profil KNF 28 x 27 x 0,6
3000 mm
176336
0,36
*
bm
1,61
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(80 ks) Autozväzok
bm
1,35
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(128 ks) Autozväzok
bm
1,59
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(80 ks) Autozväzok
bm
1,82
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(64 ks) Autozväzok
bm
0,71
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(364 ks) Autozväzok
CD Profil KNF
60 x 27 x 0,6 mm
3000 mm
4000 mm
176337
176338
bm
1,05
(12 ks) Ruèný zväzok
(180 ks) Autozväzok
3.2
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/3
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
UA Profil KNF 50
50*40*3000*2 mm
50*40*4000*2 mm
UA Profil KNF 75
75*40*3000*2 mm
75*40*4000*2 mm
UA Profil KNF 100
100*40*3000*2 mm
100*40*4000*2 mm
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
176339
176340
1,83
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
bm
K¾úè
Profily KNF
Zobrazenie
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(50 ks) Autozväzok
176341
176342
2,05
bm
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(50 ks) Autozväzok
176343
176344
2,44
bm
3.2
(12 ks) Ruèný zväzok
(50 ks) Autozväzok
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/4
Profily, príslušenstvo, skrutky
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
CW profil 75 do vlhka
75 x 50 x 0,6
3250 mm
106964
4003982202321
0,92
WB
bm
4,15
3.1.
UW profil 75 do vlhka
75 x 40 x 0,6
4000 mm
106969
4003982202376
0,87
WB
bm
3,49
3.1.
CD profil do vlhka
60 x 27 x 0,6
4000 mm
106966
4003982202345
0,57
WB
bm
2,95
3.1.
UD profil do vlhka
29 x 27 x 0,6
3000 mm
106968
4003982202369
0,40
WB
bm
1,99
3.1.
102546
9002943076716
1,30
WB
bal.
212,00
6
61945
4003982163127
4,40
WB
bal.
100 ks
37,00
6
61947
61948
61949
61950
61955
61951
61952
61946
4003982163141
4003982163158
4003982163165
4003982163172
4003982163226
4003982163189
4003982163196
4003982163134
4,50
0,10
8,50
10,00
11,50
13,00
14,50
16,00
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
33,00
40,00
56,00
66,00
76,00
90,00
96,00
106,00
6
61954
4003982163219
4,10
WB
bal.
100 ks
37,00
6
75219
9002943016354
1,30
BA
ks
1
37,00
5
Názov výrobku
Stropný klinec do vlhka
Nónius záves spodný diel do vlhka
1 mm
Nónius záves horný diel do vlhka
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
Krížová spojka CD do vlhka
do 25 kg
Protikorózny náter
Delta Metallschutz
1 liter
Trieda koróznej ochrany - C pod¾a EN 13964
Príslušenstvo ku profilom
Nakládka
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/5
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Trennwandkitt-Puppe
protipožiarny tmel Trennwandkitt
550ml
Puppenpistole
Plniaca pištol
Tesniaca páska PE
jednostranne lepiaca
šírka 30 mm
Množstvo na palete: 360 Roliek
šírka 50 mm
Množstvo na palete: 216 Roliek
šírka 70 mm
Množstvo na palete: 144 Roliek
šírka 95 mm
Množstvo na Palete: 120 Roliek
Rolka: 30 bm
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
3461
4003982032348
0,84
BA,WB
ks
4657
4003982087270
1,01
BA,WB
ks
3467
9002943050570
0,36
BA,WB
rolka
3468
9002943050587
0,45
3469
9002943050594
3470
Nakládka
20
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Príslušenstvo ku profilom
6,50
2.1
35,85
7
30
4,70
BA,WB
18
7,50
0,69
BA,WB
12
10,90
9002943050600
0,93
BA,WB
10
14,20
Natåkacia hmoždinka
na upevnenie U a C profilov na strop, stenu a podlahu
nevhodné na zavesenie podh¾adov
„K“ 6/35
3537
„L“ 8/80
3539
„L“ 8/100
3539
4003982035318
4003982063328
4003982063328
0,42
0,70
0,70
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
100 ks
50 ks
50 ks
3,30
4,30
5,30
6
UA-Pätka
40 mm
80 mm
60449
60450
4003982097675
4003982097682
0,90
1,20
BA,WB
BA,WB
ks
8 ks
8,50
11,50
6
UA- spojovací uholník
50 x 2,0
75 x 2,0
100 x 2,0
87139
87140
87141
9002943076082
9002943076099
9002943076105
0,10
0,16
0,20
WB
WB
WB
ks
ks
ks
8,00
11,10
14,80
6
UA - pripojovací uholník
50 / 40 / 20
75 / 40 / 20
100 / 40 / 20
139550
139551
139552
4003982207128
4003982207135
4003982207142
1,6
2,3
3,1
WB
WB
WB
bal.
bal.
bal.
11,30
14,40
17,50
6
Zasúvací uholník na zárubne
Hrúbka 2 mm, dåžka 100 mm na CW alebo UA profily
Sada - 4 ks + 10 ks hmoždiniek
50 mm
3454
75 mm
3455
100 mm
3456
9002943054615
9002943054622
9002943054639
0,70
1,00
1,40
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
bal.
bal.
4 ks
4 ks
4 ks
7,70
9,50
11,00
6
61061
4003982097668
5,90
WB
bal.
100 ks
58,00
61060
4003982097651
8,6
WB
ks
50 ks
0,34
UA - Závesná spona
UA - Svorkový záves
220 x 28 mm
Príslušenstvo - závesy a spojky
Zobrazenie
6
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/6
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Priamy záves na CD
125 x 1 mm
dodávaný neohnutý
Nosnostná trieda 0,4 kN (40kg)
Priamy záves na drevenú podkonštrukciu
50 mm
125 x 1 mm
dodávaný neohnutý
Nosnostná trieda 0,4 kN (40kg)
Priamy záves s gumovým tesnením
125 x 0,9 mm
na CD 60/27 - plochý
Akustický strmeò
3,5 - 5
závesná dåžka 3 cm
6,5 - 8
závesná dåžka 6 cm
9,0 - 12
závesná dåžka 9 cm
Kotevný stropný kliniec
na upevnenie závesov do stropu
Drôt s okom
125 mm
250 mm
375 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Drôt s hákom
125 mm
250 mm
375 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Kotvový rýchlozáves
pre CD-Profil 60/27
Nosná trieda 0,25 kN(25kg)
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Príslušenstvo - závesy a spojky
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
3406
4003982029669
6,0
BA,WB
bal.
100 ks
17,50
6
3405
4003982029638
6,5
BA,WB
bal.
100 ks
18,30
6
66123
4003982131287
7,2
WB
bal.
100
75,00
6
61021
9002943050242
3,5
BA,WB
bal.
100
15,20
6
61022
9002943050259
5,8
BA,WB
bal.
100
20,00
6
61023
9002943050266
6,9
BA,WB
bal.
100
25,20
6
5216
9002943054974
1,10
BA,WB
bal.
100 ks
22,20
6
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3424
9002943050068
9002943050075
9002943050082
9002943051355
9002943051362
9002943050099
9002943050105
9002943050112
1,6
2,8
4,1
5,3
7,8
10,4
13,0
15,6
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
100
5,80
9,10
13,30
16,90
25,10
33,30
41,20
49,90
6
1,6
2,8
4,1
5,3
7,8
10,4
13,0
15,6
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
bal.
100
5,80
9,10
13,30
16,90
25,10
33,30
41,20
49,90
6
8707
82550
82551
3429
3430
3431
3432
3433
Nakládka
8490
9002943052475
3,5
BA,WB
bal.
100
21,20
6
Kotvový rýchlozáves s páèkou
pre CD-Profil 60/27
Nosná trieda 0,25 kN(25kg)
46821
4003982152213
3,6
WB
bal
100
43,00
6
Rýcholzáves na drevenú konštrukciu
115 x 0,7 mm
Nosná trieda 0,25 kN (25 kg)
19484
9002943050129
1,2
BA,WB
bal.
100
26,00
6
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/7
Profily, príslušenstvo, skrutky
Príslušenstvo - závesy a spojky
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Kotvový záves
80 x 1,5 mm
3414
4003982030177
2,6
BA,WB
bal.
100
16,60
Krokvový záves 170
170 x 0,9 mm
Nosná trieda 0,25 kN(25kg)
19873
4003982139658
5,0
BA,WB
bal.
100
18,40
6
Krokvový záves 270
270 x 0,9 mm
Nosná trieda 0,25 kN(25kg)
62571
9002943072282
7,2
BA,WB
bal.
100
44,50
6
66125
9002943052468
9,5
WB
bal.
100
285,00
6
46166
4003982139986
2,1
WB
bal.
100
65,00
6
3542
4003982108890
4,1
WB
bal.
100
62,50
6
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
9002943053847
9002943053854
9002943053861
9002943053878
9002943053885
9002943053892
9002943053908
9002943053915
5,5
7,1
8,5
10,0
11,5
13,0
14,5
16,0
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
100
100
100
100
100
100
100
100
31,00
40,50
52,00
61,00
69,00
81,00
91,00
100,00
6
3393
9002943054493
4,4
BA,WB
bal.
100
32,50
6
3391
4003982132222
5,3
BA,WB
bal.
100
90,00
6
3392
4003982132239
5,3
BA,WB
bal.
100
90,00
6
3437
9003982132246
0,6
BA,WB
bal.
100
16,00
6
3438
4003982132246
0,5
BA,WB
bal.
100
7,50
6
3412
4003982100634
4,5
WB
bal.
100
82,00
6
3415
9002943050143
1,5
BA,WB
bal.
100
11,80
6
3407
4003982087676
2,0
BA,WB
bal.
100
13,90
6
Záves proti vibráciám na CD
110 x 1,5 mm
Klip na priamu montáž CD
Upevòovací klip na CD
34 x 0,7 mm
Nónius horný diel
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
Nónius spodný diel
pre CD-Profil 60/27
Nosná trieda 0,4 kN (40kg)
Nónius strmeò na CD
Nosná trieda 0,4 kN (40kg)
Nónius strmeò na UA 50
Nosná trieda 0,4 kN (40 kg)
Nonius spona
65 x 2,8 mm
(Potreba: 2 ks na záves)
Nónius klin
(Potreba: 1kus na záves)
Kombi záves na CD
95 x 1 mm
Nosná trieda 0,25 kN (25 kg)
Uhlová kotva na CD
79 x 0,9 mm
Nosná trieda 0,25 kN (25 kg)
Uhlová kotva na CD - otoèná
79 x 0,9 mm
Príslušenstvo - závesy a spojky
Nakládka
K¾úè
Názov výrobku
Hmotnos
kg MJ
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/8
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Dvojpero
Rýchloupínanie na dva drôty
STÜTZENKLIPP
72 x 1 mm
pre uchytenie CD pri obklade ståpu
NP - záves na príruby
Hrúbka príruby:
50 - 85 mm
85 - 130 mm
130 - 210 mm
Krížová spojka CD
pre CD-Profil 60/27
Nosná trieda 0,25 kN (25 kg)
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Príslušenstvo - závesy a spojky
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
3411
9002943050211
2,0
BA,WB
bal.
100
12,50
6
3543
9002943052819
2,0
WB
bal.
50
21,50
6
3408
60454
3409
9002943055490
9002943055506
9002943055513
3,5
3,6
3,8
WB
WB
WB
bal.
100
100
100
193,00
202,00
193,00
6
3446
4003982076588
3,9
BA,WB
bal.
100
29,90
6
BA
bal.
100
19,10
6
Nakládka
Krížová spojka CD bez poistky
pre CD-Profil 60/27
Nosná trieda 0,25 kN (25 kg)
159841
Krížová spojka UA - CD
pre UA 50
Nosná trieda 0,25 kN (25 kg)
68986
4003982140378
5,1
BA,WB
bal.
100
33,50
6
Spojka CD 110 mm
110 x 0,5 mm
3445
4003982031518
5,5
BA,WB
bal.
100
17,50
6
Spojka CD 80 mm
80 x 0,5 mm
132491
4003982205537
3,5
BA,WB
bal.
100
14,60
6
Univerzálna spojka CD
215 x 0,9 mm
Nosná trieda 0,4 kN (40 kg)
3442
4003982105110
3,9
BA,WB
bal.
100
30,40
6
Úrovòová spojka CD
148 x 1 mm
pre podh¾ad D113
3447
4003982031532
13,0
BA,WB
bal.
50
49,50
6
8048
9002943053816
7,0
WB
bal.
100
103,00
6
3441
4003982030986
10,0
WB
bal.
100
110,00
6
65153
4003982166531
3,9
WB
bal.
100
25,50
6
65302
65303
65301
65300
4003982166630
4003982166647
4003982166623
4003982166616
1,2
1
2,6
1
WB
WB
WB
WB
bal.
bal.
bal.
bal.
50
50
50
50
20,50
19,00
29,30
13,60
6
6
6
6
Uhlová spojka CD
180°
Spojka Federschiene
60 x 0,75 mm
(W622,D151,D613)
Multi spojkla CD
Adaptér na multi spojku
90°
135°
30 - 280°
Z 12,5
Upevòovacia technika Knauf
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/9
Profily, príslušenstvo, skrutky
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Upevòovacia technika Knauf
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
66139
4003982033840
2,00
BA,WB
bal.
1000
35,70
6
40486
4029369022702
2,60
BA,WB
bal.
1000
44,50
6
3504
9002943051430
1,32
BA,WB
bal.
1000 ks
8,20
6
3505
3506
9002943051447
9002943051454
1,74
2,13
BA,WB
BA,WB
3507
80158
9002943051416
9002943050617
2,60
6,10
BA,WB
BA,WB
9879
9002943050624
7,83
WB
Rýchloskrutky TB
na upevnenie sadrokartónových dosiek do UA profilu a krabicového profilu CW/UW
od 0,8 mm
3508
9002943050631
TB 25 mm
TB 35 mm
3509
9002943050648
TB 45 mm
3510
9002943050655
TB 55 mm
48661
4003982153869
1,51
2,01
2,40
3,00
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
bal.
bal.
bal.
1000 ks
10,80
13,60
16,70
23,30
6
1,14
0,98
BA,WB
BA,WB
bal.
1000 ks
8,00
9,30
6
0,10
1,00
BA,WB
BA,WB
bal.
100 ks
1000 ks
1,10
10,50
6
0,15
1,24
BA,WB
BA,WB
bal.
100 ks
500 ks
1,45
29,50
6
2,30
1,90
BA,WB
BA,WB
bal.
500 ks
250 ks
14,50
12,00
6
2,00
BA,WB
bal.
1000 ks
61,50
6
Názov výrobku
Rýchloskrutky BS TN
Black Star
TN 4,0x32
na pripevnenie sadrokartónových
dosiek na drevenú konštrukciu
TN 4,0x42
Rýchloskrutky TN
na upevnenie sadrokartónových
dosiek na kovovú konštrukciu
do hrúbky plechu 0,75 mm
TN 25 mm
(iba na kovovú konštrukciu)
TN 35 mm
TN 45 mm
Rýchloskrutky TN
na upevnenie drevenej konštrukcie
TN 55mm
TN 70 mm
(dosku treba prevàta ø 4 mm)
TN 90 mm
(dosku je potrebné prevàta ø 4 mm)
Skrutky na plech LN
na upevnenie závesov ku profilom
hrúbka plechu do 0,7 mm
LN 3,5 x 9 mm
3512
4003982034434
LN 3,5 x 16 mm
3513
4003982034441
Rýchloskrutky s vrtnou špicou LB
s vrtnou hlavicou na upevnenie ocelových plechov na kovovú konštrukciu
hrúbka plechu 0,7 - 2,25 mm
LB 3,5 x 9,5 mm
61058
9002943050686
LB 3,5 x 16 mm
3517
9002943050662
Rýchloskrutky s vrtnou špicou LB
s vrtnou hlavicou na upevnenie
Knauf zárubne na C - profil, UA profil
LB 4,2 x 13 mm
86617
9002943050679
LB 4,8 x 16 mm
86618
4029369024157
Skrutky s plochou hlavicou FN
na montáž stropu pod strop
na upevnenie závesu na drevenú konštrukciu
FN 4,3 x 35 mm
121663
9002943076792
FN 4,3 x 65 mm
121665
9002943076808
Skrutka „Black Star“
na upevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky
Black Star TN 38 mm
3511
4003982034342
Upevòovacia technika Knauf
Nakládka
Zobrazenie
10,50
13,20
bal.
1000 ks
16,00
35,50
6
47,50
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/10
Profily, príslušenstvo, skrutky
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
3534
9002943052765
2,50
BA,WB
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Upevòovacia technika Knauf
52,00
6
Skrutky na zavesenie ¾ahkých predmetov
LG 25 mm
(na sadrok. dosky 12,5 mm)
LG 35 mm
(na sadrok. dosky 2 x 12,5 mm)
Skrutky na Diamant platne
HGP 3,9x25
HGP 3,9x33
HGP 3,9x42
HGP 3,9x55
3535
9002943052772
3,00
BA,WB
196024
196025
195357
54404
9002943077478
9002943077485
9002943077454
4003982157447
1,44
1,95
2,50
3,14
WB
WB
WB
WB
bal.
bal.
bal.
bal.
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks
20,70
21,50
24,10
29,00
Skrutky na sadrovláknité dosky
na Vidiwall
3,9 x 22 mm
3,9 x 30 mm
3,9 x 45 mm
60480
60482
75984
4003982035001
4003982034998
4003982034981
1,30
1,90
2,60
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
1000 ks
20,00
22,00
24,00
6
Rýchloskrutky SN
na upevnenie dierovaných sadrokartónových
dosiek na drevenú a kovovú konštrukciu
hrúbka plechu do 0,7 mm
SN 3,5 x 30 mm
3503
4003982064014
2,00
BA,WB
bal.
1000 ks
9,50
6
Natåkacia hmoždinka
na upevnenie U a C profilov na strop, stenu a podlahu
nevhodné na zavesenie podh¾adov
„K“ 6/35
3537
„L“ 8/80
3539
„L“ 8/100
3538
4003982035318
4003982063328
4003982035325
0,42
0,70
0,80
BA,WB
BA,WB
BA,WB
bal.
100 ks
50 ks
50 ks
3,30
4,30
5,30
6
5216
9002943054974
1,10
BA,WB
bal.
100 ks
22,20
6
Hmoždinka do dutých stien
4/13
4/24
4/38
5/16
5/32
6/16
6/32
60490
60491
60492
60485
60486
60487
60489
9002943053991
9002943054004
9002943054011
9002943050723
9002943050730
9002943050747
9002943050754
0,40
0,50
0,60
0,82
1,00
1,10
1,40
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
BA,WB
50 ks
9,00
10,00
12,50
13,50
16,50
18,00
19,50
Univerzálna hmoždinka
6 x 28 mm
60497
9002943052796
0,17
BA,WB
bal.
230 ks
11,80
6
HARTMUTH
Hmoždinka do dutých stien
M5 x 60 mm
131376
nové
4003982205421
1,30
WB
bal.
50 ks
89,00
6
Kotevný stropný kliniec
na upevnenie závesov do stropu
bal.
1000 ks
Zobrazenie
65,00
6
6
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
5/11
Zdvojené a dutinové podlahy
Knauf Integral GIFAfloor
Príslušenstvo
Camillo
6
Zdvojené a dutinové podlahy
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
18
50 ks
78,30
5
m2
25,20
25,20
21,60
21,60
18,00
18,00
14,40
14,40
35,00
36,00
38,00
39,00
43,00
45,00
52,00
53,00
50,40
36,00
21,00
28,00
5
25,20
50,40
m2/paleta
26,00
17,00
5
58,00
68,00
62,00
72,00
66,00
78,00
5
KNAUF Integral - GIFAfloor DB
sadrovláknité platne ako zdvojená podlaha
objemová hmotnos 1500 kg/m3
DB 34 600x600
77253
52,7
*
KNAUF Integral - GIFAfloor FHB
sadrovláknité platne ako dutinová podlaha
Objemová hmotnos 1500 kg/m3
FHB 25 1200x600x25mm
FHB 25 600x600x25mm
FHB 28 1200x600x28mm
FHB 28 600x600x28mm
FHB 32 1200x600x32mm
FHB 32 600x600x32mm
FHB 38 1200x600x38mm *
FHB 38 600x600x38mm *
31256
63565
31545
50980
31326
31559
88635
88636
40,00
40,00
44,70
44,70
51,11
51,11
61,00
61,00
BA
20,70
28,60
*
*
m2
29,76
15,48
*
*
m2
Komponenty DLH nemožno kombinova s komponentmi FHB a LEP
KNAUF Integral - GIFAfloor Klima
použite¾né ako druhá vrstva pri dutinových podlahách na inštaláciu podlahového vykurovania
pozdåžne frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm
RP 25 1200 x 600 x 25 mm
161546
RP 25 600 x 600 x 25 mm
161545
RP 28 1200 x 600 x 28 mm
138808
RP 28 600 x 600 x 28 mm
138807
RP 32 1200 x 600 x 32 mm
138810
RP 32 600 x 600 x 32 mm
138809
37,5
37,5
42,0
42,0
48,0
48,0
*
*
*
*
*
*
otoèné frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm
NP 25 600 x 600 mm
NP 28 600 x 600 mm
N9 32 600 x 600 mm
161547
138805
138806
34,7
39,2
48,0
*
*
*
rozvádzacie frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm
HK 25 600 x 600 mm
184146
HK 28 600 x 600 mm
170805
HK 32 600 x 600 mm
170804
34,7
39,2
48,0
*
*
*
Knauf Integral - GIFAfloor FHB plus
sadrovláknité platne ako druhá vrstva na FHB - polodrážka
Objemová hmotnos 1500 kg/m3
LEP 13 1200x600x13
30503
LEP 18 1200x600x18
99258
KNAUF Integral - GIFAfloor DLH 25+13
dvojvrstvové sadrovláknité platne ako dutinová podlaha
Objemová hmotnos 1100 kg/m3
DLH 25 1200x600x25
30256
DLH 13 1200x600x13
30138
*
*
*
*
*
*
m2
m2
Zobrazenie
5
m2
111,00
132,00
139,00
5
m2
125,00
149,00
152,00
5
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
6/1
Zdvojené a dutinové podlahy
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
0,159
0,165
0,171
0,178
0,192
0,198
0,212
0,231
0,248
0,278
*
*
*
BA
*
BA
*
*
BA
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
150 ks
150 ks
150 ks
150 ks
150 ks
150 ks
150 ks
100 ks
100 ks
100 ks
1,63
1,63
1,63
1,83
1,83
1,96
1,96
2,16
2,49
2,49
BA
ks
100 ks
0,33
Skrutkovacie stojky M12 S pre GIFAfloor FHB
trieda zaaženia - max. 5
Hlava - 98 mm, Päta 55 mm
74367
23 - 33
30 - 40
74351
40 - 60
74352
43 - 70
74353
53 - 90
74355
60 - 100
74356
70 - 120
74358
90 - 150
74360
110 - 180
74364
120 - 220
74366
Stojky M12 nie sú vhodné pre zdvojené podlahy DB
K¾úè
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor
Zobrazenie
5
Podložka na stojku 100 bez výbežkov
100 mm
30097
Skrutkovacie stojky M16 S
pre GIFAfloor FHB po triedu zaaženia 6
pre GIFAfloor DB po triedu zaaženia 3
Hlava 90 mm, Päta 98 mm
26,5 - 38
30 - 45
35 - 55
40 - 65
45 - 75
50 - 85
60 - 95
60 - 105
70 - 115
70 - 125
80 - 135
80 - 145
100 - 165
120 - 195
150 - 215
170 - 235
200 - 265
230 - 295
250 - 325
280 - 345
290 - 355
320 - 395
41191
74368
74387
74369
74370
74371
74372
74389
74373
74374
74375
74376
74377
74380
74382
74381
74383
41192
99197
99198
99199
99200
0,295
0,309
0,316
0,321
0,335
0,345
0,351
0,362
0,38
0,375
0,399
0,419
0,441
0,471
0,509
0,535
0,576
0,617
0,648
0,671
0,684
0,733
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
96 ks
96 ks
96 ks
96 ks
72 ks
72 ks
72 ks
72 ks
72 ks
72 ks
72 ks
72 ks
72 ks
68 ks
68 ks
44 ks
44 ks
44 ks
44 ks
44 ks
44 ks
44 ks
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,82
2,82
2,95
2,95
3,15
3,15
3,49
3,62
3,82
4,15
4,28
4,61
4,95
5,15
5,28
Výsuvné stojky M16 ST
pre GIFAfloor FHB po triedu zaaženia 6
pre GIFAfloor DB po triedu zaaženia 5
Hlava 90 mm, Päta 98 mm
175 - 230
225 - 280
275 - 330
325 - 380
375 - 430
425 - 480
475 - 530
525 - 580
74391
74396
74401
74405
74411
74392
74393
74394
0,458
0,503
0,548
0,593
0,638
0,683
0,728
0,773
*
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
5,28
5,28
5,48
5,61
5,81
6,14
6,27
6,47
5
5
5
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
6/2
Zdvojené a dutinové podlahy
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Cena
à MJ
EUR
Nakládka
0,682
0,732
0,783
0,832
0,882
0,932
0,982
1,032
1,082
1,132
1,182
1,232
1,282
1,332
1,382
1,432
1,532
1,632
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
5,80
6,20
6,40
6,60
7,10
7,40
7,90
8,20
8,50
8,80
9,00
9,30
9,80
10,00
10,50
10,90
11,50
12,00
5
K¾úè
Názov výrobku
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Hmotnos
kg MJ
Výsuvné stojky M20 ST
pre GIFAfloor FHB po triedu zaaženia 6
pre GIFAfloor DB po triedu zaaženia 5
Hlava 90 mm, Päta 98 mm
SH 212,5 mm 185 - 240 mm
SH 262,5 mm 235 - 290 mm
SH 312,5 mm 285 - 340 mm
SH 362,5 mm 335 - 390 mm
SH 412,5 mm 385 - 440 mm
SH 462,5 mm 435 - 490 mm
SH 515,5 mm 485 - 540 mm
SH 562,5 mm 435 - 490 mm
SH 612,5 mm 585 - 640 mm
SH 662,5 mm 635 - 690 mm
SH 712,5 mm 685 - 740 mm
SH 762,5 mm 735 - 790 mm
SH 812,5 mm 785 - 840 mm
SH 862,5 mm 835 - 890 mm
SH 912,5 mm 885 - 949 mm
SH 962,5 mm 935 - 990 mm
SH 1062,5 mm 1035 - 1090 mm
SH 1162,5 mm 1135 - 1190 mm
74412
74413
74414
74415
74416
74417
74418
74419
74420
74421
74422
74423
74424
74425
74426
74427
74428
74429
Podložka na stojku 90 bez výbežkov (FHB)
90 mm
30056
*
ks
100 ks
0,33
5
Podložka na stojku 90 so 4 výbežkami (DB)
90 mm
30098
*
ks
100 ks
0,33
5
Izolaèná podložka - kruhová, samolepiaca
5 mm (PGR korok-guma-granulát)
44135
*
ks
400 ks
0,43
5
Lepidlo pod stojky PU (600 ml tuba)
(Spotreba závisí od podkladu cca. 15g/stojku)
Zabezpeèenie závitu na stojkách 1000 ml f¾aša
1 f¾aša - cca 500 ks stojok
48422
0,9
*
ks
ks
7,00
5
78362
1
BA
ks
ks
25,00
5
0,205
*
ks
50 ks
1,83
5
0,62
*
ks
50 ks
4,95
5
1
*
ks
10 bm
13,00
5
*
kartón
100 ks
110,00
5
Knauf Integral vystužovacie tyèe - ¾ahké zaaženie
74336
Knauf Integral vystužovacie tyèe - ažké zaaženie
74337
Knauf Integral obvodový dilataèný pás penový
samolepiaca z jednej strany
10x15x10000 mm
74339
Knauf Integral obvodové dilataèné pásy
(minerálna vlna s bodom tavenia > 1000°C)
109147
13x100x1000 mm
Knauf Integral Lepidlo - pero - drážka
600 ml
1 ks potrebný na cca 4,15 m2 F181
Knauf Integral Lepidlo - celoplošné
15 kg vedro
spotreba 650 - 750 g/m2
141974
0,9
BA
ks
20
10,00
5
141975
15
*
ks
ks
149,00
5
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
6/3
Zdvojené a dutinové podlahy
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor
Revízny rám pre FHB 25
25/34 600x600
s nastavením
V2A - nerez s nastavenim
25/34 1200x600
s nastavením
V2A - nerez s nastavenim
Prechodový profil pre FHB 25
FHB 25/DB 34 s nastavením
FHB 25/DB 34 nerez s nastav.
Spojka prechodových profilov - priama
Spojka prechodových profilov - rohová
Tesniaca šnúra 5x2mm
10 m rolka
Revízny rám pre FHB 28, 32 a 38
Universal UNO
38/42
Prechodový profil pre FHB 28, 32 a 38
Universal UNO
38/42, dåžka 3 m
Dištanèný balík UNO
28/38 a 32/40
Ukonèovací balík UNO
300 x 600 x 300 mm
Revízny rám pre FHB Plus
Universal UNO
38/42
Prechodový profil pre FHB Plus
Universal DUO
51/42
Dištanèný balík DUO
FHB Plus/ DB 42, 40, 38
Ukonèovací balík DUO
300 x 600 x 300 mm
Spojka prechodových profilov UNI Uno
a Uni Duo - priama
Spojka prechodových profilov Uni Uno
a Uni Duo - rohová
Cena
à MJ
EUR
Nakládka
30080
77801
1,91
2,87
BA
*
ks
ks
ks
ks
66,00
99,00
5
77798
77802
1,91
2,87
*
*
ks
ks
ks
ks
99,00
159,00
5
74345
74348
2,39
3,59
BA
*
ks
ks
ks
ks
52,00
83,00
77807
BA
ks
ks
1,33
5
77808
BA
ks
ks
2,50
5
77809
*
bm
ks
10,00
5
Èíslo výrobku
EAN-Kód
K¾úè
Názov výrobku
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Hmotnos
kg MJ
139306
2,5
*
ks
ks
56,00
5
139517
2,8
*
ks
ks
50,00
5
139307
0,2
*
ks
ks
11,50
5
139310
1,3
*
ks
ks
45,00
5
139517
3
*
ks
ks
66,00
5
*****
2,8
*
ks
ks
59,00
5
139518
0,2
*
ks
ks
11,50
5
*****
1,5
*
ks
ks
50,00
BA
ks
ks
1,33
5
BA
ks
ks
1,33
5
BA
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
25,00
27,00
29,00
32,00
5
168796
168797
GIFAfloor Revízne platne (GIFAfloor DB platne zdvojenej podlahy) na kombináciu
s GIFAfloor FHB
Objemová hmotnos 1500 kg/m3
34 R 600x600
72636
38 R 600x600
72638
40 R 600x600
72644
42 R 600X600
102528
19,20
21,50
22,60
23,75
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
6/4
Zdvojené a dutinové podlahy
Názov výrobku
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor
ks
59,00
7
*
ks
269,00
7
2,9
BA
bal.
5 ks
46,00
5
1,01
BA, WB
ks
1
35,85
5
174766
ks
ks
660,00
5
103181
10 ks
10 ks
35,00
5
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
91297
1,5
*
99203
5
91287
4657
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Zobrazenie
Zdvihák na dosky
do 30 kg
Zdvihák na dosky
do 60 kg
Tesniaca páska - obvodová
Plniaca pišto¾
na lepidlo na stojky a na lepidlo na pero a
drážku
1 ks
nástavec kovový
Diamantový kotúè Leuco
160 x 3 mm
Diamantový pilový list
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
6/5
Zdvojené a dutinové podlahy
Názov výrobku
Knauf - podlahová doska CAMILLO 18 mm
600 x 1200 mm
Oce¾ové stojky M12
výška od 40 do 225 mm
galvanický pozink
žltý odtieò
trieda zaaženia 5
Oce¾ové stojky M16
Rozsah nastavenia 175 - 580 mm
Rúrka 20 x 2 mm
OKF 250
OKF 300
OKF 350
OKF 400
OKF 450
OKF 500
OKF 550
OKF 600
Lepidlo pod stojky
Balenie 600 gr.
Obvodový dilataèný pás FE 8/100 mm
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Dutinová podlaha Knauf - CAMILLO
14,00
5
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,63
1,83
1,96
1,96
2,49
2,49
2,49
5
*
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5,28
5,28
5,48
5,61
5,81
6,14
6,27
6,47
5
5
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
15
BA, IP
53999
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
výška / mm
704 - 603
705 - 604
706 - 605
707 - 606
711 - 608
712 - 608
712 - 611
40 - 65 mm
43 - 75 mm
60 - 105 mm
70 - 125 mm
110 - 185 mm
120 - 195 mm
120 - 225 mm
výška / mm
20-150-1
20-200-1
20-250-1
20-300-1
20-350-1
20-400-1
20-450-1
20-500-1
175 - 230 mm
225 - 280 mm
275 - 330 mm
325 - 380 mm
375 - 430 mm
425 - 480 mm
475 - 530 mm
525 - 580 mm
77022
-
0,6
BA
ks
Bal.
7,00
3482
4003982131201
1,04
BA
bm
Bal.
0,43
3483
4003982131225
1,5
BA
bm
Bal.
8 ks
0,76
3472
4003982095008
0,46
*
ks
Bal.
14,94
3473
4003982095015
0,49
*
ks
Bal.
20,75
20230100
9002943061330
15,1
*
ks
826,53
20230000
9002943060913
0,421
*
ks
18,92
Ukonèovací L profil
30x50x3000
3332
4003982094957
0,78
BA
ks
4,38
Estrichgrund
vedro 10 kg
Bal.
25 ks
5355
4003982020116
10
BA
ks
36 ks
82,98
Obvodový dilataèný pás FE 10/120 mm
Tesnenie do dilatácií
10/50 25 bm
10/70 25 bm
Nivelaèná vodováha
na nastavenie a správne urèenie výšky
liatych poterov
Súprava s 25 m hadicou + kovový kufor
Nivelaèná trojnožka
na stanovenie výšok pri
liatí poterov
Zobrazenie
Pal.
Schrenzlage - fólia Knauf
1,25 x 80 m
77318
9002943053250
13
BA
m2
ks
0,56
Samonivelaèný liaty poter
Knauf FE 50 LARGO
vrece 40 kg
5182
4003982000156
40
**
tona
Pal.
30 ks
212,44
5183
4003982000149
40
**
tona
Pal.
30 ks
317,00
Samonivelaèný liaty poter
Knauf FE 80 ALLEGRO
vrece 40 kg
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
6/6
Kazety
Danoline - sadrové kazety
AMF - Thermatex - Minerálne kazety
AMF - Ecomin - Minerálne kazety
Konštrukcia ku kazetovým podhľadom
7
Kazety
Knauf DANOLINE sadrové kazety
Štandardné prevedenie - sadrové kazety Knauf DANOLINE:
Regula
Globe
Quadril
Micro
Tangent
G:
Q:
M:
T:
bez perforácie
okrúhle dierovanie, priemer 6 mm
štvorcové dierovanie, 12 x 12 mm
štvorcové dierovanie, 3 x 3 mm
oválne dierovanie 4 x 14 mm
L - Lineátne dierovanie, rovnobežné s hlavným T profilom
T - Lineárne dierovanie, kolmo na hlavný T profil
F - Štvorcové skupiny dierovania
G2L, G2T, Q2L, Q2T
M2L, M2T, T2L, T2T
G2L, G3T, Q3L, Q3T
M3L, M3T, T3L, T3T
G2F, Q2F, M2F, T2F
G4L, G4T, Q4L, Q4T
M4L, M4T, T4L, T4T
G3F, Q3F, M3F, T3F
G4L2, G4T2, Q4L2, Q4T2
M4L2, M4T2, T4L2, T4T2
G4F, Q4F. M4F, T4F
ozmery kaziet pri rastri 600 x 600 mm
Plaza
S15, S24
594 x 594 mm
Markant
S15
585 x 585 mm
S24
575,5 x 575,5 mm
Belgravia
S15
585 x 585 mm
Linear
S24
592 x 592
Belgravia
S24
575,5 x 575,5 mm
Contur
S24
600 x 600 mm
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
7/1
Kazety
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
PLAZA 9,5 mm, hrana A, S15, S24
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
G4F
Q4F
*****
58825
58824
58838
*****
*****
8,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
*
*
*
*
*
*
Rozmer 600 x 1200
RREGULA
G1
Q1
Q4F
72665
*****
*****
*****
8,7
7,8
7,8
7,8
*
*
*
*
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
m2
m2
Cena
à MJ
EUR
13,11
15,44
15,44
17,92
18,26
18,26
K¾úè
Knauf DANOLINE sadrové kazety
Zobrazenie
4
4
m2
13,11
15,44
15,44
18,26
4
4
4
Rozmery 600 x 1200, 1500, 1800, 2100 v prevedeniach REGULA, G1, Q1, M1 - cena a termín dodávky na vyžiadanie
PLAZA 12,5mm, hrana A, S15, S24
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
*****
*****
*****
*****
9,9
9,2
9,2
9,2
*
*
BA
*
m2
13,44
15,93
15,93
19,09
Rozmer 600 x 1200 mm
REGULA
G1
Q1
M1
*****
*****
*****
*****
9,9
9,2
9,2
9,2
*
*
*
*
m2
13,44
15,93
15,93
19,09
Rozmer 300 x 1200 mm
T1
*****
9,2
*
m2
na vyžiadanie
BELGRAVIA 12,5 mm, hrana E, S24
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
T1
58563
*****
58845
58846
*****
9,9
9,2
9,2
9,2
9,2
*
*
BA
*
*
m2
15,27
17,43
17,43 4
20,08
na vyžiadanie
Rozmer 600 x 1200 mm
M1F
*****
9,2
*
m2
26,56
4
Rozmery 300 x 1500 R, 300 x 1200, 1800 M1, 300 x 1200 T1 - cena a termín dodávky na vyžiadanie
BELGRAVIA 12,5 mm, hrana E, S15
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
T1
*****
*****
58842
58843
*****
9,9
9,2
9,2
9,2
9,2
*
*
*
*
*
m2
Rozmer 600 x 1200 mm
G1
*****
9,2
*
m2
23,07
Rozmer 300 x 1200 mm
T1
*****
9,2
*
m2
na vyžiadanie
15,27
17,43
4
17,43
20,08
na vyžiadanie
4
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
7/2
Kazety
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
MARKANT 12,5 mm, hrana E, S24
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
T1
G2F
G3F
G4F
Q4F
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
10,2
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Rozmer 600 x 1200 mm
REGULA
G1
Q1
*****
*****
*****
10,2
9,45
9,45
*
*
*
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
m2
m2
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Knauf DANOLINE sadrové kazety
Zobrazenie
19,09
21,41
4
21,41
23,90
na vyžiadanie
25,39
25,39
4
25,39
25,39
m2
25,39
28,38
28,38
4
4
Rozmery 300 x 1200, 1500, 1800, 2100 v prevedeniach Regula, G1, Q1 M1 - cena a termín dodávky na vyžiadanie
MARKANT 12,5 mm, hrana E, S15
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
G4F
Q4F
*****
*****
*****
*****
*****
*****
10,2
9,45
9,45
9,45
9,45
9,45
*
*
*
*
*
*
m2
19,09
21,41
21,41
23,90
25,39
25,39
Rozmer 600 x 1200 mm
G1
*****
9,45
*
m2
28,38
4
m2
21,08
23,20
23,20
25,89
4
21,08
23,20
23,20
25,89
4
27,72
27,72
4
Rozmery 500 x 500, 9,5 mm, v prevedeniach Regula, G1, Q1, M1 - cena a termín dodávky na vyžiadanie
LINEAR 12,5 mm, hrana C, S24
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
*****
*****
*****
*****
10,2
9,45
9,45
9,45
*
*
*
*
CONTUR 12,5 mm, hrana D, S24
Rozmer 600 x 600 mm
REGULA
G1
Q1
M1
T1
G4F
Q4F
24929
24799
24804
54460
*****
*****
*****
10,2
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
*
*
*
*
*
*
*
m2
Rozmery 300 x 1200, 1500, 1800, 2100 v prevedeniach Regula, G1, Q1, M1, T1 - cena a termín dodávky na vyžiadanie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
7/3
Kazety
Minerálne kazety Knauf AMF
Názov výrobku
Thermatex Feingelocht 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
59030
78414
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
59032
78411
*
*
Thermatex Feinfresko - Saturn 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
78459
78460
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
78455
78456
*
*
Thermatex Fresko 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
78399
78400
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
78395
78396
*
*
Thermatex Mercure 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
*****
*****
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
*****
*****
*
*
Thermatex Star 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
59040
******
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
*****
*****
*
*
Thermatex Feinstratos/ - micro perf. 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
*****
78377
24785
*****
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
59010
78382
*****
*****
*
*
Thermatex Laguna/ - micro perf. 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
59016
*****
*****
45682
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
59022
78238
*****
*****
*
*
Thermatex Schlicht 15 mm
SK 600 x 600
SK 625 x 625
59023
78422
*
*
VT-24 600 x 600
VT-24 625 x 625
59027
78420
*
*
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Systém C - vidite¾ná konštrukcia
5,040
5,468
8,50
8,50
4
5,040
5,468
10,40
10,40
4
5,040
5,468
8,30
8,30
4
5,040
5,468
10,40
10,40
5,040
5,468
8,80
8,80
5,040
5,468
10,40
10,40
5,040
8,80
8,80
4
5,040
10,20
10,20
4
5,040
5,468
8,50
8,50
4
5,040
5,468
10,20
10,20
5,040
5,468
9,20
9,20
4
5,040
5,468
10,90
10,90
4
5,040
5,468
9,30
9,30
4
5,040
5,468
10,70
10,70
4
5,040
5,468
9,90
9,90
4
5,040
5,468
11,10
11,10
4
Zobrazenie
4
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
7/4
Kazety
Minerálne kazety Knauf AMF
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Systém C - vidite¾ná konštrukcia
Zobrazenie
Planet 13 mm
SK 600 x 600
59037
BA
m2
5,760
6,20
4
59035
BA
m2
5,760
6,20
4
106375
BA
m2
5,760
6,70
4
Filigran 13 mm
SK 600 x 600
Orbit 13 mm
SK 600 x 600
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
7/5
Kazety
V oblasti riešenia ESTETICKÉHO dokonèenia interiéra, AKUSTIKY priestoru a špeciálnych,
napr. protipožiarnych TECHNOLOGICKÝCH zadaní je najèastejšie montovaná podh¾adová
vidite¾ná konštrukcia v systéme C. Ponúka spojenie rychlej a efektivnej montáže s výhodnými
cenovými podmienkami. Pri použití tohto systému sa vkládajú stropné dosky AMF do zdola vidite¾nej kovovej nosnej konštrukcie. Každá doska je kedyko¾vek vybete¾ná a to umožòuje prístup nad
podh¾ad napr. pre montážne alebo údržbárske práce. Sú použitelné všetky materiálové varianty
dosiek AMF.
Varianty prevedenia hrán
Orientaèné spotreby použitého materiálu
3,34
3,34
0,84
2,50
2,50
Vzdialenos
hlavných profilov
m
1,20
1,25
1,20
1,25
1,20
1,25
0,30
0,30
1,20
0,40
0,50
0,40
0,40
hlavných profilov
ks
5,56
5,12
2,78
2,56
5,56
5,12
3,34
2,67
4,16
2,00
Tlaèné pero
bm
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Okrajový profil
bm
1,67
1,60
1,67
1,60
3,34
3,20
Prieèny profil
bm
0,84
0,80
Prieèny profil
C-PQ40*
Vzdialenos
0,80
C-DF
0,84
C-RWL-MN
0,80
C-PQ120/125
0,84
bm
C-PQ60/62,5
0,80
bm
Prieèny profil
ks
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1,85
1,85
0,70
1,67
Prieèny profil
bm
0,84
C-PQ30/31,25
Rýchlozáves
Hlavný profil
bm
C-SoS
VT 24
ks
2,78
2,56
1,39
1,28
2,78
2,56
1,67
1,34
2,09
1,00
C-PH360
VT 15
mm x mm
600 x 600
625 x 625
600 x 1200
625 x 1250
300 x 1200
312,5 x 1250
300 x 2000
300 x 2500
400 x 1200
400 x 2500
C-PH375
SK 24
Formát rastra
Dosky AMF
SK 15
Hlavný profil
Spotreba materiálu na 1 m2 plochy podh¾adu (orientaèné hodnoty bez prierezu)
m
1,25
1,20
1,25
1,20
1,25
1,20
1,80
1,80
1,25
1,50
7/6
Kazety
Názov výrobku
CLICK - hr. 0,4 mm
PH CC 24/38/3600/0,4
Hlavný profil CLICK, dåžka 3,6 bm
hr. 0,4 mm
PQ CC 24/38/600/0,4
Prieèny profil CLICK, dåžka 0,6 bm
hr. 0,4 mm
PQ CC 24/38/1200/0,4
Prieèny profil CLICK, dåžka 1,2 bm
hr. 0,4 mm
** CLICK - hr. 0,25 mm
PQ CC 24/30/600/0,25
Prieèny profil CLICK, dåžka 0,6 bm
hr. 0,25 mm
PQ CC 24/30/1200/0,25
Prieèny profil CLICK, dåžka 1,2 bm
hr. 0,25 mm
OBVODOVÉ PROFILY
RWL 24/24
RWL 19/24
Okrajový L- profil 3,0 m dlhý
RWL/ FLEX
Okrajový PVC-profil ohybný
28x22,5 mm, 2,5 m dlhý
SRW-15/B
Stupòovitý okrajový profil
25/15/8/15 mm, hr.0,5 mm
3,0 m dlhý
SRW-20
Stupòovitý okrajový profil
20/20/20/20 mm, hr.0,75 mm
4,0 m dlhý
Pružný kolík závesný
TA 91350
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
108990
Nakládka
BA, GR
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Profily k podh¾adovým systémom Knauf AMF
bm
90 bm
1,30
4
109024
bm
45 bm
1,19
4
109028
bm
60 bm
1,19
4
154144
bm
45 bm
1,10
4
154143
bm
60 bm
1,10
4
109052
*****
bm
bm
120 bm
0,92
0,89
4
bm
25 bm
5,00
4
2,00
4
*****
*****
*****
152263
*
bm
*
BA
10 ks
bm
15 ks
3,50
4
bal.
250 ks
20,00
6
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
7/7
Revízne klapky
Alustar - bez požiarnej odolnosti
Alutop - Revo - bez požiarnej odolnosti
Alutop - F-Tec - s požiarnou odolnosťou
Alutop - F - s požiarnou odolnosťou
Alutop - špeciálne revízne klapky
8
Revízne klapky
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Revízne klapky
ALUSTAR - DW
so vstavanou SDK doskou pre hr. opláštenia 12,5 mm
83055
200 x 200
300 x 300
83056
400 x 400
83057
500 x 500
83058
600 x 600
83059
Revízne klapky
ALUTOP - REVO 12,5 mm
200 x 200
81522
300 x 300
81524
400 x 400
81525
500 x 500
81526
600 x 600
81527
700 x 700
111865
800 x 800
111866
900 x 900
111867
1000 x 1000
111868
1100 x 1100
111869
600 x 1200
111870
1200 x 1200
111871
- Osadené 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Revízne klapky
ALUTOP - REVO 18,0 mm VARIANT
200 x 200
111881
300 x 300
111882
400 x 400
111883
500 x 500
111884
600 x 600
111885
700 x 700
111887
800 x 800
111888
900 x 900
111889
1000 x 1000
111891
1100 x 1100
111892
600 x 1200
111886
1200 x 1200
111893
- Pre 15 mm a 18 mm opláštenie
Revízne klapky
ALUTOP - REVO 25,0 mm VARIANT
200 x 200
111895
300 x 300
111896
400 x 400
111898
500 x 500
111899
600 x 600
111900
700 x 700
111902
800 x 800
111903
900 x 900
111904
1000 x 1000
111905
1100 x 1100
111906
600 x 1200
111901
1200 x 1200
111907
- Pre 20 mm a 25 mm opláštenie
Pre všetky druhy Alutop - Revo platí:
- Univerzálne do podh¾adov a prieèok
- Bez požiarnej odolnosti
- Vrátane tesnenia
- Osadené 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
- Eloxované hliníkové rámy
- Svetlý otvor = uvedený rozmer
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Revízne klapky Knauf ALUSTAR, Knauf ALUTOP - REVO bez požiarnej odolnosti
WB
WB
WB
WB
WB
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
34,19
37,68
44,15
51,12
58,75
8
BA
BA
BA
BA
BA
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34,19
37,68
44,15
51,12
58,75
167,13
184,72
188,87
195,51
204,14
199,00
212,77
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40,50
43,82
50,79
57,76
67,72
187,21
203,15
215,43
233,35
247,46
229,00
262,23
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42,82
46,47
53,11
59,75
71,70
199,16
215,76
229,04
245,63
262,23
239,00
275,51
8
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
8/1
Revízne klapky
Názov výrobku
Revízne dvierka
s boèným otváraním bez požiarnej odolnosti
300 x 300
400 x 600
464 x 964
Èíslo výrobku
EAN-Kód
37980
37979
111941
4003982147554
4003982147530
4003982203700
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
*
*
*
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
ks
ks
ks
1
1
1
Cena
à MJ
EUR
209,00
219,00
259,00
K¾úè
Revízne dvierka s boèným otváraním bez požiarnej odolnosti
Zobrazenie
8
Do prieèok
Eloxovaný hliníkový rám
Osadené 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Bez požiarnej odolnosti
Bez tesnení
Vhodné na opláštenie 12, 5 mm a 25 mm
Svetlý otvor - 19 mm
Magnetická klapka a priehlbina na rukovä
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Revízne klapky Knauf Alutop F-TEC - s požiarnou odolnosou
Revízne klapky
ALUTOP F-TEC F30 (I 30)
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800
111909
111910
111911
111912
111913
111914
BA
BA
BA
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
1
217,42
243,31
263,23
302,40
350,53
391,69
8
Pre opláštenia: 12,5 , 15,0 , 18,0 , 20,0 , 25,0
Revízne klapky
ALUTOP F-TEC F90 (I 90)
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
111916
111917
111918
111919
BA
BA
BA
BA
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
233,02
253,93
297,09
327,29
8
83350
*
ks
1
309,00
146390
*
ks
1
309,00
Pre opláštenia: 2x12,5 , 2x20 , 25+18 , 2x25
Revízne klapky
ALUTOP F-TEC F90 (K 219)
Prevedenie 2x20
439 x 619
Prevedenie 20+20
440 x 619
Zobrazenie
8
- Do podh¾adov, prieèok a šachtových stien s požiarnou odolnosou
- Osadené 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
- Eloxované hliníkové rámy
- Svetlý otvor = uvedený rozmer - 19mm
- So stavebno-fyzikálnymi vlastnosami
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
8/2
Revízne klapky
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Revízne klapky
Do prieèok s požiarnou odolnosou F30/12,5mm
300 x 300
3665
400 x 400
3667
500 x 500
8019
600 x 600
8020
510 x 810
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Revízne klapky s požiarnou odolnosou - Knauf Alutop F30, F90
BA
BA
BA
BA
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
85,97
92,61
110,20
119,50
229,00
8
3671
3672
12446
12447
BA
BA
BA
BA
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
91,28
102,90
124,81
131,45
249,00
8
- Osadená 2x12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Revízne klapky
Do podh¾adov s požiarnou odolnosou F30/12,5mm
200 x 200
146364
300 x 300
8014
400 x 400
8016
500 x 500
8017
600 x 600
8018
BA
BA
BA
BA
BA
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
99,00
116,18
138,42
163,65
177,59
8
- Osadená 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Revízne klapky
Do podh¾adov s požiarnou odolnosou F30/18 Variant
200 x 200
146365
300 x 300
146366
400 x 400
146367
500 x 500
146368
600 x 600
146369
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
105,00
115,00
140,00
170,00
200,00
8
- Osadená 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Revízne klapky
Do podh¾adov s požiarnou odolnosou F30/25 Variant
200 x 200
146371
300 x 300
146372
400 x 400
146373
500 x 500
146374
600 x 600
146375
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
110,00
120,00
145,00
170,00
205,00
8
*
*
*
ks
ks
ks
1
1
1
149,00
179,00
199,00
8
BA
BA
BA
BA
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
130,00
150,00
180,00
210,00
8
- Osadená 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Revízne klapky
Do prieèok s požiarnou odolnosou F90/25mm
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
510 x 810
- Osadená 12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Revízne klapky
do samonosných podh¾adov F30 D131
450 x 450
59764
450 x 600
111921
450 x 1500
59765
Revízne klapky
Do podh¾adov s požiarnou odolnosou F90/2x12,5
300 x 300
146377
400 x 400
146379
500 x 500
146380
600 x 600
146381
Zobrazenie
- Osadená 2x12,5 mm Diamant - Hartgipsplatte
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
8/3
Revízne klapky
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Revízne klapky s požiarnou odolnosou - Knauf Alutop F30, F90
Revízne klapky
Do podh¾adov s požiarnou odolnosou F90/2x20mm
300 x 300
3651
400 x 400
3652
500 x 500
3654
600 x 600
3655
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
155,68
162,98
185,89
149,37
8
- Osadená 2x20mm GKF, resp. Fireboard
Revízne klapky
Do podh¾adov s požiarnou odolnosou F90/25+18
300 x 300
3598
400 x 400
3599
500 x 500
3600
600 x 600
3601
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
170,00
175,00
200,00
230,00
8
- Osadená 25 + 18 mm Diamant- Hartgipsplatte
Revízne klapky
Do šachtových stien s požiarnou odolnosou F30 (I 30)
464 x 464
111926
464 x 961
111927
961 x 464
111928
*
*
*
ks
ks
ks
1
1
1
241,98
320,00
320,00
8
- Požiarna odolnos F30 pre opláštenie 2x12,5mm
- Osadená 12,5mm Diamant - Hartgipsplatte
- Svetlý otvor = uvedený rozmer -19mm
Revízne klapky
Do šachtových stien s požiarnou odolnosou F90 (I 90)
464 x 464
111930
464 x 961
111931
961 x 464
111932
*
*
*
ks
ks
ks
1
1
1
338,25
440,00
440,00
8
Zobrazenie
- Osadená 12,5mm Diamant - Hartgipsplatte
- Eloxované hliníkové rámy
- Svetlý otvor = uvedený rozmer -19mm
- Univerzálne osadite¾ná pre požiarnu ochranu 90min.
Pre opláštenie 2x20mm, 25+18mm, 2x25mm
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Revízne klapky
Do podh¾adov a prieèok s ochranou proti RTG žiareniu
300 x 300
146403
400 x 400
146403
500 x 500
146403
600 x 600
146403
Nakládka
*
*
*
*
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
Cena
à MJ
EUR
400,00
480,00
565,00
715,00
K¾úè
Revízne klapky Knauf ALUTOP proti RTG žiareniu - K131 Safeboard
Zobrazenie
8
Bez požiarnej odolnosti
Svetlý otvor = uvedený rozmer - 110 mm
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
8/4
Revízne klapky
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Revízne klapky Knauf ALUTOP vzduchotesné a prachotesné
Revízne klapky Knauf ALUTOP vzduchotesné a prachotesné - Variant
Do podh¾adov a prieèok
300 x 300
146391
400 x 400
146392
500 x 500
146393
600 x 600
146394
700 x 700
146395
800 x 800
146396
*
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
1
90,00
110,00
130,00
140,00
210,00
240,00
8
Bez požiarnej odolnosti
Svetlý otvor = uvedený rozmer - 35 mm
Revízne klapky Knauf ALUTOP vzduchotesné a prachotesné - trvalo dezinfekèné
Do podh¾adov a prieèok
400 x 400
111939
600 x 600
111940
*
*
ks
ks
1
1
419,00
499,00
8
8
Vymenite¾ný tesniaci rám
400 x 400
600 x 600
*
*
ks
ks
1
1
75,00
80,00
8
8
112538
112539
Zobrazenie
Bez požiarnej odolnosti
Svetlý otvor = uvedený rozmer - 19 mm
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
8/5
Posuvné dvere
Sadrokartónové priečky
Murované priečky
Špeciálne systémy
9
Posuvné dvere
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Systémy posuvných dverí
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
61054
4003982135629
24,00
ks
1
284,00
5
61056
4003982135568
25,00
ks
1
284,00
5
66499
9002943073265
35,00
ks
1
528,00
5
83599
9002943075566
29,50
*
ks
1
325,00
5
730/2020, 750/2050
83600
9002943075573
31,50
*
ks
1
365,00
5
830/2020, 850/2030
83601
9002943075580
33,50
*
ks
1
365,00
5
930/2020, 950/2030
83605
9002943075597
35,50
*
ks
1
365,00
5
1030/2020, 1050/2030
83607
9002943075603
37,50
*
ks
1
365,00
5
Systém pre jednokrídlové dvere, CW, UA 100
630/2020, 650/2030
83608
9002943075610
29,50
*
ks
1
325,00
5
730/2020, 750/2050
83609
9002943075627
31,50
*
ks
1
365,00
5
830/2020, 850/2030
83610
9002943075634
33,50
*
ks
1
365,00
5
930/2020, 950/2030
83611
9002943075641
35,50
*
ks
1
365,00
5
1030/2020, 1050/2030
83612
9002943075658
Systém pre murované prieèky
Pre jednokrídlové dvere, murovaná prieèka 100 mm - neomietnutá
720/2020, 750/2030
75920
9002943067363
37,50
*
ks
1
365,00
5
30,00
*
ks
1
415,00
5
820/2020, 850/2030
75921
9002943067370
30,00
*
ks
1
449,00
5
920/2020, 950/2030
75922
9002943067387
30,00
*
ks
1
459,00
5
1020/2020, 1050/2030
75923
2002943067394
30,00
*
ks
1
529,00
5
Pre jednokrídlové dvere, murovaná prieèka 125 mm - neomietnutá
720/2020, 750/2030
75924
9002943067400
40,00
*
ks
1
415,00
5
820/2020, 850/2030
75925
9002943067417
40,00
*
ks
1
449,00
5
920/2020, 950/2030
75927
9002943067424
40,00
*
ks
1
459,00
5
1020/2020, 1050/2030
75928
9002943067431
40,00
*
ks
1
529,00
5
Názov výrobku
Systémy posuvných dverí
Systém pre jednokrídlové dvere
CW 75, UA 75
Svetlý otvor 630 - 1050/2020 mm
Rozmer krídla 650 - 1050/2030 mm
Hrúbka dverného krídla 40 mm
CW 100, UA 100
Svetlý otvor 630 - 1050/2020 mm
Rozmer krídla 650 - 1050/2030 mm
Hrúbka dverného krídla 65 mm
CW 100, UA 100
Svetlý otvor 630 - 1050/2800 mm
Rozmer krídla 650 - 1050/2810 mm
Hrúbka dverného krídla 65 mm
Systém KOMPATTO
Systém pre jednokrídlové dvere, CW, UA 75
630/2020, 650/2030
Nakládka
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
9/1
Posuvné dvere
Názov výrobku
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
Kit Klose
650 - 1050 mm
83624
9002943075764
0,40
pre drevené dverné krídlo max. hm. 80 kg
samozatvárací mechanizmus aj pre dodatoèné zabudovanie
Minimal
75994
9002943074347
0,90
špeciálne zavesenie na dosiahnutie cca 4 mm medzery medzi dverným krídlom a svetlým otvorom
Simultan
Drevené dvojkrídlo
41023
4003982135254
0,50
Sklenené dvojkrídlo
75995
90002943074354
4,10
Systém pre súbežné otváranie dverných dvojkrídiel
Glasy Elegance
max. šírka 880 mm
75996
max. šírka 1230 mm
75997
upevòovacie kliešte na montáž sklenených dverných krídiel
9002943074361
9002943074378
Oce¾ové zárubne
pre systémy posuvných dverí pri drevených dverných krídlach a štandardnom prevedení
CW/UW 75, stena 100 mm
dverné krídlo max 40 mm
otvor 628/2030 mm
75919
9002943072732
orvor 728/2030 mm
75851
9002943072725
otvor 828/2020 mm
75852
9002943072718
otvor 928/2020 mm
75853
9002943072701
otvor 1028/2030 mm
75854
9002943072695
CW/UW 100, stena 125 mm
dverné krídlo max 65 mm
otvor 628/2030 mm
75823
9,00294E+12
orvor 728/2030 mm
75824
9002943072770
otvor 828/2020 mm
75825
9,00294E+12
otvor 928/2020 mm
75826
9,00294E+12
otvor 1028/2030 mm
75827
9002943072749
Oce¾ové zárubne
dverné krídlo 8, 10, 12 mm
pre systémy posuvných dverí pri sklenených dverných krídlach “Glasy Elegance”
CW/UW 75, stena 100 mm
otvor 628/2030 mm
83435
9002943075467
orvor 728/2030 mm
83436
9002943075474
otvor 828/2020 mm
83437
9002943075481
otvor 928/2020 mm
83438
9002943075498
otvor 1028/2030 mm
83439
9002943075504
CW/UW 100, stena 125 mm
otvor 628/2030 mm
83441
9002943075511
orvor 728/2030 mm
83442
9002943075528
otvor 828/2020 mm
83443
9002943075535
otvor 928/2020 mm
83444
9002943075542
otvor 1028/2030 mm
83445
9002943075559
Hliníkové zárubne
RAL 9010, drevené dverné krídla
CW/UA 75, prieèka 100
otvor 628/2030 mm
81215
9002943072848
orvor 728/2030 mm
81216
9002943072855
otvor 828/2020 mm
81218
9002943072862
otvor 928/2020 mm
81219
9002943072879
otvor 1028/2030 mm
81220
9002943072886
CW/UA 100, prieèka 125
otvor 628/2030 mm
81221
9002943072893
orvor 728/2030 mm
81222
9002943072909
otvor 828/2020 mm
81223
9002943072916
otvor 928/2020 mm
81224
9002943072923
otvor 1028/2030 mm
81225
9002943072930
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Systémy posuvných dverí - príslušenstvo
ks
1
96,00
5
*
ks
1
66,00
5
*
*
ks
ks
1
1
115,00
215,00
5
5
ks
ks
1
1
149,00
154,00
5
5
2,00
3,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
404,00
404,00
404,00
404,00
404,00
5
5
5
5
5
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
413,00
413,00
413,00
413,00
414,00
5
5
5
5
5
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
5
5
5
5
5
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
468,00
468,00
468,00
468,00
468,00
5
5
5
5
5
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
487,00
487,00
487,00
487,00
487,00
5
5
5
5
5
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
*
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
490,00
490,00
490,00
490,00
490,00
5
5
5
5
5
Zobrazenie
9/2
Posuvné dvere
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Systémy posuvných dverí - príslušenstvo, špeciálne systémy
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
85299
4003982194626
21,50
ks
1
273,00
5
85300
4,00398E+12
21,50
ks
1
273,00
5
CW/UA 75, stena 125
85301
4003982194664
21,50
ks
1
273,00
5
CW/UA 100, stena 150
85302
4003982194688
21,50
ks
1
273,00
5
Názov výrobku
Sadrokartónové obložky
pre drevené dverné krídla max. 40 mm
CW/UA 75, stena 125
CW/UA 100, stena 150
Nakládka
Zobrazenie
Svetlý otvor max. 1780 x 2300 mm
Sadrokartónové obložky
pre sklenené dverné krídla 8, 10 a 12 mm
Svetlý otvor max. 1260 x 2800 mm
Systém Koblenz
Posuvný systém pred stenou
2000/82/90 mm
66897
9002943073555
max. hmotnos dverí 80 kg
max. šírka dverí 1050 mm
Systém EXTeRUS
Posuvný systém pred stenou - design
Kit - 2 ks vodiaci element, 2 ks zarážadlo, 1 ks spodnej vodiacej lišty
Nerez pre drevo
75985
9002943074385
Nerez pre sklo
75986
9002943074392
Nerez pre drevo ZAMAK
129538
9002943076877
Nerez pe sklo ZAMAK
129540
9002943076891
Nerezové vodiace lišty
2 m, 5 otvorov
75999
9002943074422
3 m, 7 otvorov
76000
9002943074439
2 m, 5 otvorov ZAMAK
12542
9002943076914
3 m, 7 otvorov ZAMAK
12543
9002943076921
Nerezové montážne kolíky pre sklenené dverné krídla
5 kolíkov na 2 m lištu
75987
9002943074408
7 kolíkov na 3 m lištu
129535
9002943076846
5 kolíkov na 2 m lištu ZAMAK
129545
9002943076945
7 kolíkov na 3 m lištu ZAMAK
129546
9002943076952
Nerezové montážne kolíky pre drevené dverné krídla
5 kolíkov na 2 m lištu
75988
7 kolíkov na 3 m lištu
75989
5 kolíkov na 2 m lištu ZAMAK
129548
7 kolíkov na 3 m lištu ZAMAK
129549
9002943074415
9002943074446
9002943076976
9002943076983
6,00
*
ks
1
173,00
5
2,30
2,50
2,30
2,50
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
795,00
795,00
371,00
371,00
5
5
5
5
5,50
8,00
5,50
8,00
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
352,00
519,00
259,00
346,00
5
5
5
5
4,80
6,60
4,80
6,60
*
*
*
*
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
224,00
311,00
84,00
113,00
5
5
5
5
2,60
3,10
2,60
3,10
*
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
189,00
239,00
57,00
76,00
5
5
5
5
*
*
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
9/3
Inštalačná technika
10
Inštalaèná technika
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
60504
4003982136077
7,70
66388
4003982167538
9,20
Nosná konzola W221
pre umývadlo so stojankovou batériou - bezbariérová
Raster 625, stavebná výška 1050 mm
66389
4003982167545
8,70
66402
4003982167576
8,60
66403
4003982167583
2,40
66401
4003982137548
66400
Názov výrobku
Nosná konzola W221
pre Umývadlo so stojankovou batériou
Raster 625, stavebná výška 1250 mm
Nosná konzola W221
pre umývadlo so stenovou betériou
Raster 625, stavebná výška 1250 mm
Nosná konzola W222 U
pre pisoár
Raster 635, stavebná výška 1250 mm
Nosná konzola W222 U
pre príslušenstvo k pisoáru
Nosná konzola W223
pre závesné WC - s nádobou
Nosná konzola W223
pre závesné WC - bez nádoby
Nosná konzola W224
pre závesné WC a opornú rúèku - s nádobou
Držiak odpadovej rúry
Upevòovacia ko¾ajnica
raster 417
raster 625
Upevòovacia traverza
s 18 mm sadrovláknitou výstužou
Výška 290 mm
Plech hrúbky 0,75 mm
Upevòovacia traverza
výška 290 mm
Plech hrúbky 0,75 mm
Traverza W231 jednostranná
na pisoár, umývadlo a boiler do 80 kg
CW 50 raster 625
CW75 raster 625
CW 100 raster 625
Traverza W231 obojstranná
na pisoár, umývadlo a boiler do 80 kg
CW75 raster 625
CW 100 raster 625
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Upevòovacia technika
ks
1
105,00
5
*
ks
1
117,00
5
*
ks
1
128,00
5
ks
1
113,00
5
ks
1
69,00
5
13,00
ks
1
330,00
5
4003982137531
8,60
ks
1
127,00
5
58420
4003982160010
20,90
ks
1
574,00
5
76320
9002943056237
0,20
ks
1
7,50
5
66149
5367
4003982112545
4003982035882
0,60
0,80
ks
ks
1
1
20,40
20,40
5
5
46463
4003982152114
4,50
ks
1
19,30
5
3553
4003982131935
1,20
ks
1
9,90
5
66142
5364
5365
4003982035790
4003982035806
4003982035813
4,40
5,40
6,00
ks
ks
ks
1
1
1
67,20
70,00
75,00
5
5
5
76032
66143
4003982035837
4003982035844
8,50
9,20
ks
ks
1
1
124,00
127,00
5
5
*
*
*
*
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
10/1
Inštalaèná technika
Názov výrobku
Upevòovacia ko¾ajnica W233
Raster 625
pre umývaèku riadu
pre práèku
Univerzálna traverza W234
výška 300 mm
Raster 417
Raster 625
Traverza W235
pre stenové batérie
Raster 625
Raster 417
Nosná konzola W228
pre boiler max. 150 l
Montáž len na UA profily !!!
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Upevòovacia technika
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
3552
4003982094810
1,20
ks
1
27,60
5
3551
4003982035899
1,70
ks
1
43,00
5
66144
3556
9002943056107
9002943055476
2,60
3,10
ks
ks
1
1
36,50
36,50
5
5
66145
66146
9002943056077
9002943056091
1,80
1,40
ks
ks
1
1
28,70
28,70
5
5
66147
9002943056145
3,10
ks
1
91,00
5
Nakládka
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
10/2
Náradie
11
Náradie Knauf
Názov výrobku
Nerezové hladítko
280x130x0,75
Lopatka na sádrové zmesy
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Murárska lyžica
180 mm
Nerezové hladítko na škáry - ohnuté
305 x 120 mm
Orezávaè hrán
Náhradný list
Knauf Jet-Cutter
hoblík na akustické dosky
KNAUF Rezaè sadrokartónových pásov
Náhrdný nôž
Špacht¾a so skrutkovaèom
Rohová špacht¾a
Vnútorná rohová špacht¾a
Vonkajšia rohová špacht¾a
Držiak dosiek na ich transport
na lahší transport
pár - 2 ks
Zdvihák dosiek
80 cm vysoký
Zdvihák dosiek
hliníkový
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
PROFI
87168
9002943076068
0,36
BA, WB
87159
87160
87161
87162
87163
87164
9002943075962
9002943075979
9002943075986
9002943075993
9002943076006
9002943076013
0,125
0,135
0,15
0,165
0,175
0,175
BA, WB
BA, WB
BA, WB
BA, WB
BA, WB
BA, WB
87158
9002943075955
0,25
9002943076051
Nakládka
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
ks
1
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Náradie KNAUF
10,12
7
4,61
4,98
5,15
5,15
5,31
5,31
ks
1
BA, WB
ks
1
7,80
7
-
BA, WB
ks
1
32,86
7
4003982188410
0,42
BA, WB
ks
ks
1
1
32,86
3,29
7
7
87154
9002943075924
-
-
ks
1
56,10
7
PROFI
87152
95240
9002943075916
-
BA, WB
ks
ks
1
1
56,10
6,61
7
7
PROFI
87156
9002943075948
-
BA, WB
ks
1
19,58
7
PROFI
87167
9002943076044
-
WB
ks
1
7,60
7
PROFI
87165
9002943076020
-
WB
ks
1
9,92
7
PROFI
87166
9002943076037
-
WB
ks
1
9,92
7
PROFI
4622
4003982053725
1,67
BA, WB
balenie
2ks
19,88
7
PROFI
4623
9002943053274
1,96
WB
ks
1
99,25
7
PROFI
59184
9002943050914
0,85
WB
ks
1
19,88
7
9002943053304
0,09
WB
ks
12
6,27
7
9002943053311
3,24
WB
ks
-
95,00
7
PROFI
87212
PROFI
79884
102505
Zatvárací nôž na sadrokartónové dosky Knauf
na lahšie delenie
PROFI
dosiek Knauf
4626
Montážna pomôcka na suché podlahy Knauf
pre dielce F141
PROFI
a F 142
4643
Zobrazenie
7
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
11/1
Náradie Knauf
Názov výrobku
Rezaè dosiek *
max.rezná dåžka
630 mm
Náhradné nože na
rezaè
Znaèkovacia šnúra
na oznaèenie vedenia
profilov na zemi aj stene
slúži aj ako olovnica
Plniaca pišto¾
k naplnenie napr.
Uniflottom
1 ks
nástavec kovový
Vozík na dosky
nosnos: 400 kg
max v.:125 cm
max š.: 60 cm
nosná dåžka 4m
1 ks
Hliníková sahovacia lata
na sahovanie
suchého podsypu
2000 mm dlhá
2500 mm dlhá
2
9,92
7
ks
1
2,16
7
WB
ks
1
510,85
7
0,26
WB
ks
-
7,27
7
4003982087270
1,01
BA, WB
ks
1
35,85
7
4003982054340
21
WB
ks
1
348,20
7
9002943053342
9002943053359
2,25
2,81
WB
WB
ks
ks
1
1
21,87
28,18
7
7
0,5
WB
ks
1
16,56
7
4
WB
sada
1
240,00
7
8
WB
sada
1
412,00
7
-
BA, WB
ks
1
16,56
7
EAN-Kód
Nakládka
9002943050921
0,54
BA, WB
ks
9002943050938
0,04
BA, WB
4003982053848
4
PROFI
4647
9002943050952
PROFI
4657
PROFI
4650
Èíslo výrobku
PROFI
4630
PROFI
4632
Hliníková vodováha
dåžka 2 m
Zobrazenie
PROFI
PROFI
66508
66509
Univerzálne kladivo
pre prestupy v
PROFI
profil. Atï.
77812
9002943060838
Sada hiníkových zrovnávacích lát
na vyrovnávanie
PROFI
suchého podsypu
8027
4003982137999
2 vodiace laty 1.25 m so stavanou vodováhou + 1 strhávacia lata 1,25 m *
PROFI
8028
4003982137982
2 vodiace laty 2,5 m so stavanou vodováhou + 1 strhávacia lata 2,5 m *
Švajèiarske hladítko
480 x 130 x 0,7 mm
PROFI
87171
9002943076075
Miešací nadstavec
na vàtaèku
pozinkovaný
Mixer
nástavec na vàtaèku na premiešanie
hmôt Knauf
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Hmotnos
kg MJ
Rašple na zaèistenie hran sadrokartónových dosiek
PROFI
dåžka 25cm
4629
Náhradné brusné sieky do rašple
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Náradie KNAUF
PROFI
66505
9002943051034
0,8
WB
ks
1
18,56
7
PROFI
4621
9002943051041
0,41
WB
ks
1
14,00
7
PROFI
61026
9002943060906
2,3
WB
ks
1
66,06
7
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
11/2
Náradie Knauf
Názov výrobku
Fréza na kruhové otvory
priemer 121 mm *
Náhradný nástavec
priemer 121 mm *
Sada výkružných fréz na sadrokartón
max. 74 mm
3 brity s priemerom
60, 67, 74 mm
max. 95 mm
3 brity s priemerom
72, 80, 95 mm
Dvojitý kruhový orezávaè
25 mm
Nádoba na rozmiešavanie tmelov
nerez
Ruèný brúsok na obrúsenie spár
velkost 24/8 cm
Ruèný brúsok na násadu
šírka 8 cm
Násada na ruèný brúsok
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Náradie KNAUF
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
PROFI
4684
9002943051010
1,05
BA, WB
ks
1
42,82
7
PROFI
61053
9002943053410
0,085
BA, WB
ks
1
25,56
7
PROFI
4685
9002648001501
0,21
BA, WB
ks
1
19,88
7
PROFI
4686
9002648007107
0,33
BA, WB
ks
1
26,52
7
PROFI
87155
9002943075931
BA, WB
ks
1
66,06
7
PROFI
4688
9002943055926
0,63
WB
ks
1
9,92
7
BMKT
4700
9002943051126
0,4
BA, WB
ks
1
3,29
7
PROFI
4701
9002943051133
0,97
WB
ks
1
11,58
7
PROFI
4702
4003982056375
0,25
WB
ks
1
3,29
7
Nakládka
Brusná mriežka na ruèný brúsok na škáry
10 ks
Brúsny papier
zrnitos 80
rolka 50 bm
4703
4003982056382
0,2
WB
balenie
10
5,28
7
PROFI
4705
9002943053496
2,5
WB
rolka
1
66,06
7
Gumená nadoba na miešanie
90 l
66524
9002943051348
3,2
WB
ks
1
14,57
7
66517
9002943051027
1,300
WB
ks
1
550,69
7
77814
77815
9002943053380
9003943053397
0,070
0,150
WB
WB
ks
pár
1
1
99,25
66,06
7
PROFI
40312
40313
9002943051461
9002943051478
0,4
0,4
BA, WB
BA, WB
ks
ks
1
1
19,58
19,58
7
PROFI
61065
9002943050761
0,62
BA, WB
ks
1
32,86
7
PROFI
4680
4003982055521
0,98
BA, WB
ks
1
66,06
7
PROFI
4682
4003982055613
0,075
WB
ks
1
7,93
7
Elektrické nožnice na profily
na rezanie profilov
plechov a atï. *
Náhradný nôž
Náhradné pliešky *
Ruèné nožnice na plech
240 mm pákové pravé
240 mm pákové ¾avé
Kliešte na aplikáciu hmoždiniek
do dutých stien
Perforovacie kliešte
na nitovanie profilov
Vyrezávaè sadrokartónových dosiek
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
11/3
Náradie Knauf
Balná
Merná jednotka jednotka
(MJ)
(BJ)
Cena
à MJ
EUR
K¾úè
Náradie KNAUF
Èíslo výrobku
EAN-Kód
Hmotnos
kg MJ
BMKT
4673
4003982055019
0,08
BA, WB
ks
10
15,83
7
PROFI
4674
9002943050990
0,185
WB
ks
1
8,27
7
PROFI
4675
4003982055224
0,120
WB
ks
1
10,29
7
PROFI
4676
9002943050983
0,265
WB
ks
1
17,26
7
66507
9002943067608
4,1
WB
Obsah: Švajèiarske hladítko, Nerezové hladítko, Lopatka 40 mm, Lopatka 80 mm, Špacht¾a so skrutkovaèom,
Vnútorná rohová špacht¾a, Vonkajšia rohová špacht¾a, Nôž s náhradnými èepe¾ami, Nožnice na plech, Ruèný brúsok s
náhradnými brúskami
ks
1
157,80
7
set
set
set
set
set
1
1
1
1
1
23,20
Názov výrobku
Šroubovací nástavec HK 11
na vàtaèku
Textilný opasok na brašòu GT1
na zavesenie náradia
Brašòa k opasku GT1
na drobné náradie
a súèiastky
Brašòa na náradie k opasku GT1
na uloženie náradia
Nakládka
Kufrík s náradím na tmelenie
Monterky **
pracovné nohavice + koše¾a
ve¾kos 50
ve¾kos 52
ve¾kos 54
ve¾kos 56
ve¾kos 58
PROFI
3214
3215
3216
3217
66589
-
-
BA
BA
BA
BA
BA
Zobrazenie
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
11/4
Poznámky
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
Poznámky
Poznámka
BA - možnos odobera zo skladu v BA
* - termín dodávky na vyžiadanie
WB - celokamiónové dodávky spolu so sadrokartónom ** - termín dodávky pod¾a LOP na suché omietkové a maltové zmesi
IP - potrebné doloži tovarom z Iphofenu
KNAUF Bratislava, s. r. o.
Apollo Business Center, blok A2
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
Tel.: (00421) 2 5363 10 76 - 77
Fax: (00421) 2 5363 10 75
E-mail: [email protected] .sk
www.knauf.sk
Download

Cenník produktov suchej výstavby