Pøesný elektromìr
s impulsním výstupem
Ivo Strašil
Èlánek popisuje pøesný elektromìr tøídy pøesnosti 0,2 S pro
prùmyslové použití, vybavený impulsním výstupem s možností
rozšíøení o komunikaèní modul pro bìžné prùmyslové sbìrnice.
Elektromìr v uvedeném provedení pracuje s jmenovitým napìtím sítì 230 V a s proudy do 4 A (920 VA).
Technické parametry
Jmenovité napìtí:
230 V.
Maximální proud:
4 A.
Jmenovitá frekvence sítì:
50 Hz.
Provozní teplota:
0 až 50 °C, jmen. 25 °C.
Tøída pøesnosti:
TP 0,2 S.
Výstupní signál:
opticky oddìlený
impulsní výstup 30 mA/50 V.
Rozmìry:
35 x 108 x 123 mm.
Hmotnost:
320 g.
Dnešní elektromìry a wattmetry
pro síová zaøízení jsou vyrábìny
prakticky výhradnì jako statické pøístroje, které vzorkují hodnoty napìtí
a proudu zátìží a z výsledkù digitálnì
odvozují èinný výkon, odebranou energii a pøípadnì další údaje, napøíklad
úèiník nebo jalový výkon.
Princip mìøení
Èinný výkon mùžeme urèit z efektivní hodnoty napìtí a proudu zátìží
známým vzorcem takto:
P = U.I.cos ϕ [W; V, A, -] (1),
kde ϕ je fázový posun mezi proudem
a napìtím.
Odebraná energie je rovna souèinu èinného výkonu a èasu mìøení t:
W = P.t
[J; W, s] (2),
Místo mìøení z efektivních hodnot a fázového posunu mùžeme urèit èinný výkon obecnì pro každý (i neharmonický) prùbìh napìtí a proudu
integrálem souèinu okamžitých hodnot napìtí a proudu v jedné periodì T:
[W; s, V, A] (3)
Nebo pracujeme se vzorkovanými hodnotami, nahradíme integrál
souètem n vzorkù signálu:
[W; -, V, A] (4)
Ze vzorcù (2) a (4) nakonec odvodíme výpoèet odebrané energie pro
èas mìøení t a vzorkovací periodu
T vz, pøièemž pøedpokládáme, že platí
t = n.T vz:
[W; -, V, A] (5)
Ze vzorcù je zøejmé, že pro digitální výpoèet odebrané energie potøebujeme znát kromì okamžitých napìtí
a proudù i pøesnou hodnotu vzorkovací periody. Souèasnì musíme dodržet vzorkovací teorém i pro nejvyšší uvažované harmonické frekvence
a použít pøevodníky s dostateèným
rozlišením, abychom eliminovali kvantizaèní chyby.
Rozbor chyb
Z literatury, napøíklad [2], je známý princip výpoètu chyby nepøímého
mìøení, tedy mìøení, kdy výslednou
Obr. 1. Blokové schéma obvodu MCP3909 (pøevzato z [1])
Praktická elektronika A Radio - 07/2010
hodnotu získáváme matematicky výpoètem z více pøímo mìøených hodnot. Pro nᚠpøípad - násobení hodnot platí, že relativní chyba výsledku
se rovná souètu relativních chyb všech
vstupních velièin.
Celková relativní chyba mìøení
tedy bude maximálnì (tedy pøi shodném smìru všech odchylek) rovna
souètu relativních odchylek mìøení
napìtí, proudu a èasu:
[%; %, %, %] (6).
Použité obvody
V konstrukci je použito nìkolik
ménì známých zajímavých integrovaných obvodù, které si nyní struènì
popíšeme.
MCP3909 je speciální obvod firmy
Microchip pro elektronické elektromìry a wattmetry. Obvod v pouzdru
SSOP24 sdružuje analogovu i digitální èást elektromìru. Z blokového
schématu na obr. 1 je zøejmé, že obvod obsahuje dva šestnáctibitové sigma-delta pøevodníky A/D pro mìøení
napìtí a proudu s programovatelnými
zesilovaèi (PGA), zdroj referenèního
napìtí 2,4 V, krystalový oscilátor a blok
digitálního zpracování dat. Ten nejprve odstraní horními propustmi stejnosmìrnou složku (tedy ofsety pøevodníkù, PGA a termoelektrická napìtí)
z namìøených hodnot a následnì vypoèítá aktuální výkon. Data je možné
pøeèíst rozhraním SPI, užít impulsní
výstupy Fout0 a Fout1 pro pøipojení
elektromagnetického poèítadla nebo
dále zpracovat výstupní signál z vývodu HFout. Na nìm je k dispozici
„vysokofrekvenèní“ impulsní výstup,
jehož frekvence se pohybuje v jednotkách kHz pro plný rozsah výkonu.
Vzorkovací frekvence pøevodníkù obvodu je 28 kHz.
LT1019ACS8-2.5 je pøesný zdroj
referenèního napìtí 2,5 V firmy Linear Technology. Teplotní závislost
výstupního napìtí obvodu je typicky
3 ppm/°C a maximálnì 5 ppm/°C
11
v rozsahu 0 až 70 °C. Obvod se dodává v pouzdøe DIL 8 nebo SO 8.
LPC2138 je 32bitový mikrokontrolér s jádrem ARM7TDMI, dodávaný
firmou NXP (bývalou souèástkovou
divizí firmy Philips). Obvod pracuje
s napájecím napìtím 3,3 V, hodinovou frekvencí do 60 MHz a disponuje
512 kB pamìti Flash a 32 kB pamìti
RAM.
Obr. 2.
Schéma
zapojení
Popis zapojení
Obvody napájení
Elektromìr je napájen z rozvodné
sítì 230 V/50 Hz samostatnými svorkami X1-1, X1-2 (viz schéma na obr. 2).
Napájecí zdroj je øešen klasicky s transformátorem 3 VA TR1, Graetzovým
mùstkem B1 a lineárními „low-drop“
stabilizátory IC4 pro napájení digitálních obvodù napìtím 3,3 V a IC1 pro
napájení obvodu MCP3909 napìtím
5 V.
Zem (vodiè GND) obvodù elektromìru je spojena pomocí propájené
spojky SJ1 se síovým napìtím na
svorce X1-3.
Analogové obvody elektromìru
Mìøený obvod se pøipojuje tøíbodovì: vstup proudového okruhu („fáze“
od zdroje) na svorku X1-3, výstup
proudového okruhu (tedy „fáze“ ke
spotøebièi) na svorku X1-4 a støední
vodiè sítì na svorku X1-6.
Proudový okruh od svorky X1-3 je
po ochranì miniaturní pojistkou F2
veden na výstupní svorku X1-4 pøes
pøesný boèník Welvyn OAR3 (R1).
Úbytek napìtí na boèníku je mìøen
kanálem 0 obvodu MCP3909 (IC6).
Pro pøípad vážné poruchy jsou do
pøívodù od boèníku k IC6 zaøazeny
pojistky F3 a F4.
Mìøení napìtí umožòuje odporový
dìliè R2/R3/R4, který pøevádí napìtí
sítì na signál s rozkmitem napìtí kolem 550 mV, mìøený kanálem 1 IC6.
Pro úplnost dodáme, že vstupy IC6
jsou plnì diferenciální a dovolují pøipojení vstupních napìtí v rozsahu až
±1 V ve vztahu k vývodu AGND IC6.
Svorka X1-5 umožòuje mìøení na
sítích o napìtí 48 až 60 V bez další
specifikace pøesnosti.
Analogové obvody pøístroje jsou
oddìleny od digitálních jednoduchým
filtrem s tlumivkami L1 a L2.
Obvod MCP3909 umožòuje mìøení
na stejnosmìrných sítích s relativnì
velkou chybou (1 až 5 % podle podmínek), zpùsobenou termoelektrickými napìtími a ofsety pøevodníkù A/D,
které se pøi mìøení na støídavé síti
neuplatní. Tento režim je nutné povolit pøíslušným spínaèem DIP.
IC6 je vybaven vnitøním zdrojem
referenèního napìtí s pomìrnì malým koeficientem teplotní závislosti
12
Praktická elektronika A Radio - 07/2010
Tab. 1. Limity chyb pro TP
typicky 15 ppm/°C. Tento zdroj však
již svou tepelnou závislostní nevyhovuje pro mìøení v uvedené tøídì pøesnosti 0,2 S (viz níže) a byl tedy nahrazen vnìjším zdrojem referenèního
napìtí LT1019, u nìhož je tento koeficient pìtkrát nižší.
Zpracování signálu
V základní verzi firmwaru pøístroje, která je dostupná na www stránkách autora a na www.aradio.cz, je
využit vnitøní výpoèet èinného výkonu
obvodem IC6. Mikrokontrolér IC2 zpracovává impulsy z výstupu HFOUT
IC6, dìlí jejich poèet nastavenou kalibraèní konstantou, øídí ètyøi kontrolní
diody LED a impulsní výstup pøístroje.
Parametry pøístroje je možné nastavit spínaèi DIP S1, jejichž stav ète
mikrokontrolér pomocí vodièù SETUP1 až SETUP6.
Ladìní a nahrávání programu do
mikrokontroléru IC2 je možné prostøednictvím sériového rozhraní v úrovních TTL na konektoru SV3, které dovoluje kontakt s bootloaderem IC2,
nebo pomocí JTAG rozhraní na konektoru SV2.
Integrovaný obvod IC5 zajišuje
spolehlivý reset mikrokontroléru po
zapnutí napájecího napìtí nebo pøi
jeho poklesu. Vnitøní obvody resetu
IC2 jsou velmi jednoduché a ukázalo
se, že pøipojení vnìjšího resetovacího obvodu je pro spolehlivý nábìh
mikrokontroléru ve vìtšinì pøípadù
nutné.
Tab. 2. Rozbor chyb mìøení
Impulsní výstup
Jediným výstupním rozhraním
elektromìru je opticky oddìlený impulsní výstup, pøístupný na svorkovnici X2.
Pøepojením propojky JP1 do polohy
2-3 je možné místo impulsù pøenášet
sériová data, vysílaná mikrokontrolérem: V základní verzi firmwaru jsou
vysílána data pro diagnostiku a kalibraci, v rozšíøené verzi firmwaru,
která je po domluvì dostupná pro nekomerèní použití, jsou vysílány mikrokontrolérem vypoèítané parametry
sítì (èinný, zdánlivý a jalový výkon,
frekvence, napìtí, crest factor atd.).
Na desce je pøipravena pozice pro
komunikaèní modul RS-232 nebo
RS-485, pøipojený ke svorkovnici X3.
Aktuální verze software tuto pozici
prozatím nevyužívá.
Rozbor chyb mìøení
V tab. 1 jsou uvedeny maximální
relativní chyby mìøení pro statické
elektromìry tøídy pøesnosti 0,2 S,
jak jsou uvedeny v normì ÈSN EN
62053-22. Požadavky normy jsou
dále ponìkud uvolnìny pro prostøedí
s rušením, vìtší odchylky frekvence
sítì od jmenovité a mnoho dalších
rušivých vlivù.
Firma Microchip, výrobce obvodu
IO MCP3909, udává v katalogovém
listu celkovou chybu mìøení, zpùsobenou tímto IO (tedy chybou pøevodníkù A/D, pøedzesilovaèù a nepøesností výpoètù), ve formì sady grafù.
K této hodnotì relativní chyby pøiète-
Praktická elektronika A Radio - 07/2010
me na základì vzorce (6) relativní
chyby, zpùsobené vnìjšími prvky:
chybu dìlièe mìøení napìtí, boèníku
mìøení proudu a chybu mìøení èasu
krystalovým oscilátorem.
Nejprve vyèíslíme chybu mìøení
proudu boèníkem: vzhledem k tomu,
že výrobní nepøesnost boèníku odstraníme jednorázovou kalibrací ve
výrobì, je zde jediným podstatným
zdrojem chyby teplotní závislost odporu boèníku na teplotì, kdy musíme
uvažovat jak zmìnu teploty okolí pøístroje, tak vlastní ohøev boèníku.
Výrobce použitého boèníku R1
udává teplotní koeficient 20 ppm/K.
Pøi plném zatížení R1 byl v uzavøené
krabièce elektromìru namìøen nárùst
jeho teploty o 39 °C, budeme tedy
uvažovat s chybou zpùsobenou vlastním ohøevem maximálnì o 50 °C,
tedy o 1000 ppm (0,1 %, viz tab. 2).
Specifikovaný rozsah provozních teplot pøístroje je 0 až 50 °C, mùžeme
tedy uvažovat s odchylkou maximálnì 25 °C od jmenovité teploty.
Další zdroje chyb vypoèteme obdobnì: u krystalového oscilátoru uvažujeme s jeho teplotní závislostí
i stárnutím, u dìlièe mìøení napìtí
uvažujeme teplotní závislosti rezistorù a chybu snižujeme o koeficient
udávající relativní vliv zmìny hodnoty
souèástky na pøíslušnou hodnotu.
Podrobnosti o tomto postupu jsou
uvedeny napøíklad ve skriptu [2].
Dále byla do výpoètu zahrnuta
teplotní závislost zdroje referenèního
napìtí LT1019 s koeficientem vlivu
rovným dvìma, protože chyba referenèního napìtí ovlivòuje souèasnì
mìøení napìtí i proudu.
Shrnutí výsledkù výpoètu je uvedeno v tab. 2.
Mechanická konstrukce
Pøístroj je vestavìn do typizované
krabièky Railbox 35 mm v provedení
na lištu DIN, kterou v ÈR prodává napøíklad firma Enika Nová Paka.
Oboustranná deska s plošnými
spoji s prokovenými dírami (na obr. 3
až 6) je rozmìrovì uzpùsoben tomu-
13
to typu pouzdra. DPS je vyrobena
s tlouškou mìdi 75 µm; izolaèní mezery síových obvodù splòují požadavek normy na minimální délku povrchové cesty 3,2 mm mezi rùznými
potenciály.
Násuvné svorkovnice jsou osazeny z boèních stran krabièky a využívají pøipravených otvorù. Krycí panel
krabièky má vyøíznut otvor pro pøístup k spínaèùm DIP S1 a vyvrtány
otvory pro indikaèní diody LED.
Ovládání pøístroje
Spínaèi S1 mùžeme nastavovat
parametry pøístroje podle tab. 3, v tabulce 4 je uveden význam indikaèních diod LED.
Spínaè è. 6 zapíná zesilovaè PGA
v IC6 a umožòuje ponìkud pøesnìjší
mìøení velmi malých proudù v rozmezí 10 až 300 mA. Pro vyšší proudy
již není zlepšení pøesnosti zøejmé.
Obr. 3. DPS elektromìru - strana spojù
Tab. 4. Význam indikaèních LED
PWR - napájení pøístroje je zapojeno.
OUT - blikáním indikuje èinnost
impulsního výstupu.
REV - svícením indikuje prùchod
zpìtného proudu (èinný výkon je
pøenášen do zdroje).
OPN - svítí, je-li zátìž odpojena
nebo je nepatrná (nižší než asi
5 % rozsahu pøístroje).
LD - svítí pøi pøipojené zátìži nad
asi 2 % rozsahu pøístroje.
Zapojení výstupu elektromìru
Impulsní výstup elektromìru je urèen primárnì pro pøipojení k zaøízení
automatizaèní a mìøicí techniky - napøíklad ke vstupu mìøicí ústøedny
nebo ke vstupu PLC automatu. Oblíbenou aplikací elektromìru je mìøení
výstupního výkonu malé solární elektrárny zpracované malým PLC automatem, který v závislosti na výkonu
elektrárny pøipojuje zátìž tak, aby byl
výstupní výkon elektrárny trvale využit.
Tab. 3. Význam spínaèù S1
Obr. 4. DPS elektromìru – strana souèástek
Pro jednodušší aplikace je možné
k impulsnímu výstupu, nastavenému na pøevod 10 impulsù/kWh, pøipojit bìžné elektronické èi elektro-
mechanické poèítadlo a provozovat
zaøízení jako samostatný pøesný elektromìr.
Osazení, oživení a kalibrace
Vlastní osazení desky s plošnými
spoji nemá žádné záludnosti, pouze
je vhodné v pozici boèníku R1 odvrtat
„prokovy“ desky a boèník zapájet
z obou stran DPS, èímž získáme
fakticky Kelvinovo pøipojení odporu
boèníku a zamezíme tak sice minimálním, ale existujícím chybám vznikajícím na odporu pøipojení R1.
Zapojení by mìlo pracovat pøi
peèlivé práci na první zapojení. Po
pøipojení k síti (doporuèuji použít oddìlovací transformátor) nahrajeme
programátorem firmware do mikrokontroléru. Nyní by již mìl pøístroj
14
Praktická elektronika A Radio - 07/2010
pracovat normálnì, pouze se sníženou pøesností.
Pro dosažení plné pøesnosti je bezpodmíneènì nutné pøístroj zkalibrovat. Mùžeme uskuteènit buï jednobodovou kalibraci a dostavit elektromìr
zmìnou hodnoty jednoho z rezistorù
dìlièe mìøení napìtí, nebo mùžeme
pøipojit pøístroj pøes galvanicky oddìlený pøevodník TTL RS-232 k sériovému portu poèítaèe a kalibrovat
softwarovì (postup kalibrace viz www
stránky autora).
POZOR! Pøístroj je samozøejmì
galvanicky spojen s rozvodnou sítí,
proto hrozí vážné nebezpeèí úrazu!
Po zhotovení pøístroje doporuèuji
alespoò ovìøit izolaèní stavy optického výstupu a napájecího zdroje
pøístroje.
Obr. 4. DPS elektromìru - osazení strany spojù
Seznam souèástek
Obr. 5. DPS elektromìru – osazení strany souèástek
Obr. 5.
Fotografie
osazené
desky
R1
0,05 Ω, 1 %, Welwyn OAR3
R2, R3
320 kΩ, 0,1 %,
Phoenix Passive YR1B324KCC
R4
1 kΩ, 0,1 %,
Vishay 2312 142 71002 MELF 204
R5, R7
1 kΩ, SMD 0805
R8
330 Ω, SMD 0805
RN1
8x 1 kΩ, 9 pin
RN2
4x 470 Ω, 5 pin
C1, C13, C18 1 nF, NP0, SMD 0805
C2, C12, C17,
C20 až C22 100 nF, X7R, SMD 0805
C3, C4
470 µF/25 V, 105 °C
C5, C11,
C23
10 µF/25 V, 105 °C
C6, C7,
C9, C10
22 pF, NP0, SMD 0805
C8
10 pF, NP0, SMD 0805
B1
B250C1500
D1
1N4148
IC1
LF50
IC2
LPC2138FBD64
IC3
LT1019ACS8-2.5#PBF
IC4
LF33
IC5
MCP130-315
IC6
MCP3909
LED1 až LED5 L-943, úhlová, 3 mm
OK1
CNY17-1-300E
Q1
16 MHz
Q2
3,26 MHz
L1, L2 axiální 33 µH
F1, F3, F4
RFTQ 0,1 A
F2
4 A zpoždìná, 5 mm
JP1 lišta 3 pin + 1x jumper
Obr. 6. Detailní fotografie boèníku
Praktická elektronika A Radio - 07/2010
15
ñ
Vypínaè na DIN lištu
Jan Zima
Tento jednoduchý modul je navržen pro uchycení na lištu DIN
pro použití v rozvadìèi a slouží k ruènímu zapínání/vypínání spotøebièe (napø. cívky stykaèe apod.).
Jeho schéma je na obr. 1, DPS na
obr. 2, rozmístìní souèástek na DPS
na obr. 3 a hotový výrobek pøed uzavøením na obr. 4.
Zapnutý stav je signalizován zelenou doutnavkou, která byla použita
z dùvodu zanedbatelného odbìru
(0,25 mA) z napájecího napìtí, protože signalizace s LED by byla z hlediska úèinnosti velmi nevýhodná. Zelená
doutnavka uvedeného typu má pøi
doutnavém výboji úbytek 85 V pro
støídavé napìtí.
Pokud použijeme jinou doutnavku,
je tøeba zkontrolovat výrobcem uvádìný úbytek napìtí a pøípadnì odpor
rezistorù pøepoèítat. Výrobce sice
uvádí dobu života doutnavky 20 000
hodin, ale pokud by byl použit pouze
jeden sériový rezistor, pak vìtšinou
doutnavka pøestane svítit po nìkolika
tisíci hodinách. Ve vìtšinì pøípadù je
závada v pøerušeném pøedøadném
rezistoru, který na první pohled vyhovuje jak z hlediska napìového, tak
i výkonového zatížení, ale je namáhán impulsním proudem pøi zapálení
doutnavky. Proto se po èase pøeruší.
Doutnavkové moduly napø. do vypínaèù jsou výrobci osazeny z „úsporných“ dùvodù pouze jedním sériovým
rezistorem a spotøebitel je tak po èase
(podstatnì kratším než je životnost
doutnavky) nucen vadný modul zahodit a koupit si jiný. Více rezistorù (R1
až R3) v sérii je tedy použito pro vel-
mi dlouhou a bezproblémovou funkènost signalizace. Napájecí napìtí se
pøipojuje na svorky LIN, spotøebiè na
LOUT (KON2) a nulový vodiè pro svit
doutnavky na KON1.
Stavba je velmi jednoduchá a bezproblémová i pro zaèáteèníky. Nejprve upravíme svorkovnice MVG2 odøíznutím boèních výliskù, které jsou
nutné pøi spojování svorkovnic do
øady (s výlisky by se nevešly do krabièky) a DPS osadíme KON1, KON2
i rezistory R1 až R3. Do èelního panelu krabièky vyøízneme obdélníkový
otvor pro vypínaè, pro doutnavku vyvrtáme otvor o prùmìru 3 mm a okolo nìj vytvoøíme nìkolik hlubokých
vrypù špièkou ostrého nože (ze strany kontaktù vypínaèe). Vsuneme i zacvakneme vypínaè a pøipájíme k jeho
pøívodním kontaktùm i k vývodùm
doutnavky izolované vodièe vhodné
délky. Pro pøipojení doutnavky postaèí
prùøez 0,5 mm2, pro vypínaè 1 mm2
a pájené spoje opatøíme izolaèními
bužírkami.
Na plochu zdrsnìnou vrypy nože
naneseme tavnou pistolí hmotu ve
vrstvì 1 až 2 mm (okolo otvoru pro
doutnavku i pøes nìj), doutnavku vtlaèíme do roztavené hmoty, ze které se
èást vytlaèí otvorem na druhou stranu a vše spolu pøidržíme do zchladnutí. Pokud byla roztavená hmota nanesena v rozumné vrstvì, èást hmoty
Obr. 1. Schéma zapojení
Obr. 2. Deska s plošnými spoji
ñ
S1 „piáno” DIP switch šestinásobný
SV2
MLW14
SV3, SV4, SV5 pinové lišty (celkem
20 pinù)
TR1 transformátor EI30, 1x 6 V, 2 W
X 1, X 3 násuvná svorkovnice 6 pinù,
5 mm
X 2 násuvná svorkovnice 2 piny, 5 mm
Závìr
Popisované zaøízení umožòuje
pøesné mìøení èinného výkonu nebo
16
Obr. 4.
se otvorem protlaèila na druhou stranu
a vytvoøila miniaturní èoèku s hladkým
povrchem (na první pohled vypadá
jako LED). Doutnavku i její vývody
upevníme další vrstvou tavné hmoty.
Èelní panel s vypínaèem, doutnavkou i pøívodními vodièi zacvakneme do tìla horní èásti krabièky,
pøipájíme vodièe do DPS a vše vyzkoušíme v provozu. Pozor pokud
nepoužijeme oddìlovací transformátor, zaøízení je galvanicky spojeno se
sítí!
Pokud je vypínaè funkèní a doutnavka také svítí, pak DPS upevníme
do dolní èásti krabièky opìt tavnou
pistolí. Tavnou hmotou nyní nešetøíme, aby se DPS neuvolnila pøi montáži drátových vodièù v rozvadìèi
a krabièku i DPS navzájem pøitiskneme až do vychladnutí hmoty. Pak
zbývá jen horní i dolní poloviny krabièky zacvaknout do sebe a modul je
hotový.
Seznam souèástek
R1, R2, R3
180 kΩ
DT
R782B (zelená)
KON1, KON2 MVG 2 (RM 7,5 mm)
Vypínaè P-T8800VA/AAB01 (1x 10 A/
/250 V AC)
Krabièka KPDIN6 (široká 1 DIN modul)
Obr. 3. Rozmístìní souèástek
odebrané energie v rozsahu až do
920 W. Pøístroj splòuje požadavky
tøídy pøesnosti TP 0,2 S podle normy
ÈSN EN 62053-22.
Pouhou zmìnou softwaru pøístroje
je možné doplnit další funkce, napøíklad
harmonickou analýzu napìtí a proudù v síti.
Pokud máte jakékoliv námìty, dotazy nebo pøipomínky, kontaktujte mì
prosím na e-mailu: [email protected]
Podklady pro výrobu DPS, základní firmware a pøípadné doplòu-
Praktická elektronika A Radio - 07/2010
jící informace jsou dostupné na mém
webu www.strasil.cz.
Literatura
[1] Microchip. Katalogový list MCP3909.
http://ww1.microchip.com/downloads/
en/DeviceDoc/22025b.pdf>
[2] Bejèek, L.; Èejka, M.; Rez, J.; Gescheidtová, E.; Steinbauer, M.: Mìøení
v elektrotechnice. VUT-FEKT, 2002,
242 s., ISBN: AMT005.
Download

Přesný elektroměr s impulsním výstupem