LH 6110 CZ
PolluTherm
KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
POUŽITÍ
Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro
zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného
množství energie v topných a nebo v chladících okruzích.
Ve speciálním nadstandardním provedení je použitelné
pro kombinované okruhy s automatickým pøepínáním
mezi mìøením spotøebované energie tepla a mìøením
spotøebované energie chladu. Pøepínací bod je
programovatelný, takže i pøímo v provozu se mohou
realizovat pøizpùsobení konkrétnímu zaøízení.
Vzhledem k možnostem datové komunikace a
dálkového odectu disponuje PolluTherm dvìma
zásuvnými místy pro zabudování komunikaèních
modulù, napr. M-Bus nebo impulzního výstupu pro
energii.
Konstrukèní koncepce kalorimetrického poèítadla
PolluTherm umožòuje po uplynutí ovìøovací doby pro
úèely následného ovìøení oddelit z krytu pøístroje
samostatnì ovìøitelnou èást – dále jen ovìøitelný modul,
zatímco kryt kalorimetrického poèítadla zùstane
zabudovaný na mìøícím místì. Toto øešení zjednodušuje
montážní práce pøi následném ovéøení – není potrebné
demontovat celé kalorimetrické poèítadlo z mìøícího
místa, není potøebné odpojovat komunikaèní kabely.
Kompatibilní s jakýmkoli typove schváleným
prùtokomerným clenem (vodomeerem) s hodnotou impulzu
0,25 / 1 / 2,5 / 10 / 25 / 100 / 250 / 1000 nebo 10000 litrù.
?
Hodnota vstupních impulzù je programovatelná – možnost
nastavení prímo na míste osazení.
?
? Ctyrvodicové pripojení odporových snímacù teploty Pt 100 a
nebo Pt 500 s možností rychlého a jednoduchého prodloužení
kabelù odporových snímacù teploty.
Samostatne overitelná cást – ulehcení procesu demontáže
a montáže kalorimetrického pocítadla pri následném overení.
?
? Vysoká frekvence merících cyklù (2 sekundy pro hodnoty
teploty, 4 sekundy pro hodnoty energie a prùtoku).
? V prípade prerušení externího napájení zachování merících
a vyhodnocovacích funkcí po dobu 3 mesícu.
Heslem chránené parametrizacní menu pro zmenu
parametrù bez nutnosti pripojení se k PolluThermu pomocí
prídavného zarízení, napr. PC se softwarem.
?
SPECIFIKACE
Standardní provedení (s Mini-Bus interface)
PolluTherm – hydraulický èlen ve zpìtném potrubí (s
nižší teplotou)
PolluTherm X – hydraulický èlen v pøívodním potrubí (s
vyšší teplotou)
Nadstandardní provedení PolluTherm, resp.
PolluTherm X se zabudovaným dataloggerem
www.sensusesaap.com
VNITØNÍ USPOØÁDÁNÍ
REGISTRY SPOTØEBY
Pohled na vnitøní uspoøádání po odkrytí horní
èásti krytu, konkrétnì typ Pt 500, bateriové
napájení
Mimo standardních funkcí kalorimetrického poèítadla
ovìøovaného pro mìøení spotøebovaného množství energie
tepla nabízí PolluTherm dvì další možnosti registrù spotøeby:
Registr chladu automatické pøepnutí mezi mìøením tepla
a mìøením chladu
Toto provedení nabízí jak mìàení tepla tak i mìøení chladu v
kombinovaných systémech tepla a chladu, kde spotøebovaná
energie pro chlad je uložená v registru chladu.
Samostatnì ovìøitelná èást
Tzv. bod automatického pøepnutí, který je závislý na vstupní
teplotì a na teplotní diferenci, specifikuje kdy se registruje
mìøení tepla a kdy mìøení chladu. Obe hodnoty jsou pøedem
nastavené výrobcem, v pøípadì potøeby je možno je mìnit,
pøizpùsobit konkrétnímu systému. Kalorimetrické poèítadlo
nabízí možnost kontroly nastavených hodnot pro pøepínací
bod:
Pøíklad: pøepnutí z mìøení tepla na mìøení chladu pøi
teplotì na vstupu £ 25°C a soubìžne zápornou
teplotní diferencí ³ -0,15°C
Prostorná èást pro realizaci pøipojení
Registr tarifu 1
Tento registr zaznamenává spotøebovanou energii tepla a
energii chladu, pøi souèasnì nižších nebo vyšších (£ nebo ³)
programovatelnì nastavitelných limitních hodnotách
nastavitelných parametrù:
• tepelný nebo chladí výkon
• prùtok nosného média pro teplo nebo pro chlad
• teplota v potrubí s vyšší teplotou
• teplota v potrubí s nižší teplotou
-
• Vysoce kvalitní svorkovnice kuželovitého tvaru
• teplotní diference
• Standardní možnost 4 vodièového pøipojení
odporových snímaèù teploty
Požadované nastavení nebo zmìny parametrù je možno
realizovat kdykoli bez optického interface.
• Dvì zásuvná místa pro pøipojení komunikaèních
modulù
• Standardní Mini-Bus interface
• Nové kabelové prùchodky s integrovaným odlehèením
kabelu
LH 6110 CZ Strana 2
KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO
Zobrazovací mo.nosti displeje jsou rozdeleny do 6ti úrovní:
L1: Uživatelská úroveò
Kalorimetrické poèítadlo je vybaveno dvouøadým LCD
displejem. Hlavní údaj je zobrazován v horním
osmimístném øádku a doplnkový údaj je zobrazován ve
spodním šestimístném øádku. LC displej také disponuje
možností zobrazování 12 symbolù, což usnadòuje
orientaci v jednotlivých menu daného firmwaru.
? celková spotreba
? LCD
? aktuální hodnoty (teplo, chlad, prutok, teplota)
? zákaznické císlo
L2: Úroveò hodnot k vybranému dni
Zobrazení namerených hodnot v programovatelném dni
L3: Archivní úroveò
?namerené hodnoty spotreby
?objemy tepelného, resp. chladicího média
?maximální hodnoty topného, resp. chladicího výkonu
Test displeje
a prutoku
?hodiny možných poruch
L4: Servisní úroveò
Dvouøadá koncepce LCD displeje umožòuje soucasné
zobrazení uložené hodnoty s pøiøazeným datumem,
resp. hodinou – výraznì eliminuje chyby pri odeèítání.
? maximální hodnoty od pocátku merení
? datum a cas
? príští vybraný den odectu
? dny provozu meridla
? M-Bus adresy
L5: Kontrolní úroveò
? nastavení tarifikacních parametru
? prepínání mezi merením tepla a chladu
? korekcní faktor pro použití nemrznoucích smesí
Pøíklad: mìsíèní spotøeba energie tepla
L6: Parametrická úroveò
V této úrovni mohou být nastaveny (krome dalších funkcí)
následující, heslem chránené prvky:
V nìkterých pøípadech je ve spodním øádku
zobrazovaný text vyjadøující slovnì, co znamená údaj v
horním øádku.
? M Bus adresy
? zákaznické císlo
? datum a cas
? prístí výberový den odectu
? reset maximálních hodnot
Pøíklad: sekundární M-Bus adresa
Príklad: M-Bus sekundární adresa
Zobrazování probíhá v šesti zobrazovacích úrovních:
POLLUTHERM
LH 6110 CZ Strana 3
KOMUNIKAÈNÍ MODULY,
VOLITELNÁ PROVEDENÍ
PolluTherm nabízí kdykoliv možnost dodatecného
vybavení komunikacními moduly za úcelem zavedení
merice tepla do systému sberu dat.
M-Bus podle EN 1434-3
Objednací císlo: 68504020
Pri použití sériového rozhraní M-Bus je možno údaje
odecítat prostrednictvím jeho primární nebo sekundární
adresy, pri tom se automaticky rozeznávají prenosové
rychlosti 300 nebo 2400 baudu. Nastavení primární a
sekundární adresy se realizuje v parametrizacní úrovni
nebo pomocí servisního softwaru MiniCom 3
(sekundární adresa nastavená výrobcem odpovídá
výrobnímu císlu). Primární adresa mùže být nastavena
v rozmezí 0 – 250, od výrobce je standardne nastavena
na 0.
Díky 2 sekundové dobe aktualizování hodnot teploty a 4
sekundové dobe aktualizování hodnot výkonu a prùtoku
je PolluTherm využitelný pro pripojení k regulaci
dálkového vytápení.
Doporucený program pro odecet:
DOKOM CS
Doporucený hardware pro odecet:
viz. prospekt LS 1110
Hodnota impulzu v
litrech
0.25
nebo
1
2.5
nebo
10
25
nebo
100
250,
1.000
nebo 10,000
Zobrazovaný tvar
desetinného èísla
pro MWh, GJ a m³
00000.000
000000.00
0000000.0
00000000
Hodnota výstupních
impulzù pro pøenos
energie
v MWh
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
Hodnota výstupních
impulzù pro pøenos
objemu v m³
M-Bus se dvema vstupy pro externí merice
obj.è.: 68504686
K modulu M-Bus mohou být pøidané 2 vstupy pro externí
mìøièe spotøeby (napr.elektromìry, plynomìry, vodomìry, …) s
pasivním impulzním vysílaèem (Reed nebo otevøené
kolektory).
Spotøeby tìchto mìøièu se potom mohou dálkovì odeèítat
pomocí rozhraní M-Bus nebo Mini-Bus na PolluThermu.
Modul impulzního výstupu spotøebovaného
množství energie
Pro bateriove napájené kalorimetrické pocítadlo
PolluTherm, obj. c.: 68503922
Specifikace impulzních vstupu:
Doba trvání impulzu:
>125 ms
Vstupní frekvence:
£ 3 Hz
Napetí na svorkách:
3V
USB rozhraní
Modul impulzního výstupu spotrebovaného
množství energie a objemu
Pro sítove napájené kalorimetrické pocítadlo
PolluTherm, obj. c.: 68503920
Výše uvedené moduly impulzního výstupu umožnují
dálkový odecet dat z PolluThermu formou prenosu
bezpotenciálních impulzù:
Doba trvání impulzu:
Max. napetí:
Max. proud:
obj.è.: 68504688
USB rozhraní zabudované do PolluThermu umožòuje pøímé
pøipojení kalorimetrického poèítadla k PC nebo notebooku.
USB port:
1,1 nebo 2,0
Typ konektoru:
typ A
Délka kabelu: cca.
1,5 m
Prenosová rychlost: £ 19200 Bd
125 ms
28 V DC nebo AC
0,1 A
LH 6110 CZ Strana 4
ÏALŠÍ MOŽNOSTI KOMUNIKACE
TECHNICKÉ PARAMETRY
Mini-Bus interface
Teplotní mìøicí rozsah
1 ... 180 °C
(-20 … 180 °C nekalibrovaný)
Toto standardní rozhraní nabízí následující možnosti
aplikací:
Teplotní diference
Hranice mìøitelnosti
Pøesnost mìøení
3 ... 150 K
0.15 K
lepší než
Pøipojení na indukèní datovou hlavu Mini Pad (obj.è.
182079) s maximální délkou kabelu 50 m. Typická
aplikace pro rychlý a pøesný odeèet jednotlivých mìøièù
v tìžko pøístupných montážních místech.
Vhodné zpùsoby odeèítání:
+ 1.5 % pro 3 K < D t < 20K
+ 1 % pro 20 K < D t
Èas aktualizace údajù pro :
Teplotu
Prùtok
Výkon
Energii
Objem
• Mini Reader, viz. LS 1100
• DOKOM Mobil, viz. LS 3300
Zabudování PolluThermu do radiového systému
Sensus((S))cout.
Integrovaný datalogger
Integrovaný datalogger (není možné dodateèné
zabudování dataloggeru, musí být zabudován u
výrobce) ukládá do pamìti ve volitelném èasovém
intervalu (3-1440 min.) následující údaje:
• spotøebu energie (vèetne spotøeby tarifované a
pøípadne spotøeby obou externích mìøièù)
• proteèený objem teplo/chlad nosného média
• tepelný/chladící výkon
Zachování mìøících a
vyhodnocovacích funkcí v pøípadì
pøerušení napájení
• teplotní diferenci
• provozní hodiny mìøièe pracující v chybì
* pøi batériovém napájení pøístroje
< 3 mìsíce
Optické rozhraní
Ve smyslu EN 61107
Datový protokol dle EN 1434-3
Teplota okolí
Životnost baterie
5 ... 55 °C
6 let + 1 rok rezerva
Tøída elektromagnetického
prostøedí
C ve smyslu EN 1434-4 (2003)
Teplota skladování
Relativní vlhkost
Rozmìry (montáž na stìnu)
- 10 °C ... + 60 °C
< 93 %
cca. 125 x 159 x 52 mm
(šxvxh)
Zpùsob montáže
Typ odporových snímaèù teploty
C-kolejnièka
Pt 500 nebo Pt 100
Dvou nebo 4 vodièové zapojení
Vstupní mpulzy od prùtokomìrné
èásti
1 / 10 / 100 / 1,000 / 10,000 /
0.25 / 2.5 / 25 nebo 250 litrù
Typ vysílaèe impulzù
Reed kontakt
nebo otevøený kolektor
• teplotu v potrubí s vyšší teplotou
• teplotu v potrubí s nižší teplotou
2 sekundy
4 sekundy
4 sekundy
4 sekundy (16 sek. *)
4 sekundy (16 sek. *)
Frekvencia vstupních
impulzù
Stupeò krytí
< 3 Hz
IP 54
HLAVNÍ ROZMÌRY
Kapacita zápisu je 1260 údaju, tj. napø. pokrytí dat z 52
dní v intervalu ukládání 1 hod.
Hodnoty uložené v dataloggeru je možno odeèítat
pomocí softwaru MiniCom verze 3.6.0.28 nebo vyšších
verzí.
PØÍSLUŠENSTVÍ
Popis
Objednací èíslo
Napájecí jednotka 230 V AC
68504679
Pøipojovací skøíòka pro 4-vodièové zapojení odporových snímaèù teploty
88599001
Adaptér pro montáž nového PolluThermu na stìnu nebo
pro montáž Polluthermu na stìnu pøi výmìnì za starší typy
kalorimetrického poèítadla , napø.: B/N 101, B/N 501, B/N 100, B/N 500
68503892
POLLUTHERM
LH 6110 CZ Strana 5
- komunikaèní moduly:
Název
Objednací èíslo
Modul impulzního výstupu energie a objemu*
pouze pro síové napájení
68503920
Modul impulzného výstupu energie
pouze pro bateriové napájení
68503922
M-Bus interface ve smyslu EN 1434-3*
68504020
M-Bus interface ve smyslu EN 1434-3 s dvìmi vstupmi pro externí mìøièe s impulzními
výstupy
68504686
* tyto moduly jsou kompatibilní s moduly pro pøedchádzejíci typ PolluThermu
Výrobce doporuèuje pøi následném ovìøení bateriovì napájeného PolluThermu se zabudovaným modulem impulzního
výstupu energie (obj.è. 68503922) vymìnit i tento modul z duvodu kapacity interní baterie modulu.
- pøíslušenství pro datovou komunikáciu:
Název
Objednací èíslo
USB interface pro pøipojení PolluThermu k PC nebo notebooku
68504688
Optická odèítací hlava s 9-pinovým RS 232 pøipojením
4410230
Optická odèitací hlava s USB pøipojením
na požádání
Induktívní datové rozhraní MiniPad
182079
Induktívní odeèítací hlava
s 9-pinovým RS 232 pøipojením
88004082
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Objednávací text
Pøíklad objednávky
Poèet kusù:
Specifikace: PolluTherm, PolluTherm X
Napájení: síové / bateriové
Odporový snímaè teploty: Pt100 / Pt 500
Hodnota vstupních impulzù vodomìru:
Zabudovaný datalogger: ano / -
Poèet kusù: 2
Specifikace: PolluTherm
Napájení: síové
Odporový snímaè teploty: Pt 500
Hodnota vstupních impulzù vodomìru: 100 l/imp.
Zabudovaný datalogger: + v pøípadì požadavku príslušenství - uveïte prosím pøesný
název a objednací èíslo
Systém øízení kvality OQS-certifikovaný
podle ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
Sensus Metering Systems, Støelnièná 48, 182 00 Praha 8 - Libeò
T: +420 (0)286 588 995-7 F: +420 (0)266 753 360, +420 (0) 286 587 161
www.sensusesaap.com
001-2009 Práva na zmìnu vyhrazeno
LH 6110 CZ Strana 6
Download

PolluTherm