Letecký úrad Slovenskej republiky
a
ELTECO, a.s.
Vás pozývajú na odbornú konferenciu
NOVÉ TRENDY
V ROZVOJI LETECKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
2010
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
20. 10. - 22. 10. 2010
hotel DIPLOMAT
Rajecké Teplice
4. roèník odbornej konferencie s názvom
NOVÉ TRENDY V ROZVOJI LETECKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 2010
sa uskutoèní v ob¾úbenej rekreaèno-kongresovej oblasti Rajecké Teplice,
v známych lieèebných kúpe¾och Rajecké Teplice v hoteli Diplomat v dòoch
20.10. – 22.10.2010.
Odborná konferencia je rozdelená do tematických okruhov:
,
Navigaèné systémy
,
Navigaèné služby
,
Letiskové systémy
Cie¾om odbornej konferencie je stretnutie odborníkov z oblasti zabezpeèenia
leteckých navigaèných služieb a zabezpeèenia prevádzky letísk a získanie
najnovších poznatkov v tejto oblasti. Úèastníci odbornej konferencie majú
možnos zúèastni sa odborných prednášok, prispieva do diskusných
príspevkov a tiež zapája sa do podnetných pracovných stretnutí. Poèas
prednášok vystúpia odborníci zo Slovenska a aj zo zahranièia. Odborné
príspevky, ktoré odznejú na konferencii budú publikované v zborníku prednášok
a zároveò zaznamenané a distribuované úèastníkom na USB k¾úèi. V priebehu
konferencie budú môc partnerské organizácie prezentova svoje produkty,
služby a technológie.
Konferencia bude prebieha v slovenskom, èeskom a anglickom jazyku.
Popri odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoloèenské podujatia,
ako sú uvítacie a rozlúèkové soaré, ale aj firemné prezentácie
partnerských organizácií.
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
20. 10. - 22. 10. 2010
hotel DIPLOMAT
Rajecké Teplice
POZVÁNKA
Dovo¾ujeme si týmto srdeène pozva všetkých odborníkov z oblasti
navigaèných služieb, navigaèných a letiskových systémov, z národných
dozorných orgánov, z verejných inštitúcií a univerzít, podeli sa o svoje
skúsenosti a metódy uplatòované v leteckej navigácii, komunikácii,
systémoch sledovania a ïalších dôležitých oblastiach letectva. Taktiež si
dovo¾ujeme pozva výrobcov a dodávate¾ov zariadení urèených pre
vybavenie letísk a vybavenie prevádzkovate¾ov navigaèných služieb,
ktorí môžu na tomto fóre predstavi ponuku svojich produktov a riešení.
POZVÁNKA
Odborní garanti
Prípravný výbor
Ivan Ferencz
Jaroslav Šulc
¼udovít Gábriš
Ján Poprenda
Marián Ivaška
Branislav Dudáš
Organizaèný garant
Beáta Kasajová
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
20. 10. - 22. 10. 2010
hotel DIPLOMAT
Rajecké Teplice
Predbežný program odbornej konferencie
20. 10. 2010 Streda
Príchod v popoludòajších hodinách
14.00 – 22.00 Registrácia úèastníkov v hoteli Diplomat
18.00
Privítanie úèastníkov na uvítacom soaré v hoteli Diplomat
21. 10. 2010 Štvrtok
8.00 – 9.00
Registrácia úèastníkov v hoteli Diplomat
9.00
Otvorenie konferencie
- Petr Brùna, riadite¾ LÚ SR
- Augustín Klus, riadite¾ SNSaL LÚ SR
- Juraj Procházka, riadite¾ ELTECO, a.s.
Príhovory hostí (Ministerstvo dopravy SR)
Navigaèné systémy
(blok prednášok)
10.30 - 11.00 Prestávka
Navigaèné systémy
(blok prednášok)
12.30 - 13.30 Obed
Navigaèné systémy, služby
(blok prednášok)
15.00 - 15.30 Prestávka
Navigaèné služby
(blok prednášok)
Prezentácie firiem v priebehu odbornej konferencie
v priestoroch hotela DIPLOMAT
Spoloèenský veèer - raut
Vystúpenie skupiny Funny Fellows
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
Predbežný program odbornej konferencie
22. 10. 2010 Piatok
9.00
Zaèiatok prednášok
Letiskové systémy
(blok prednášok)
10.30 - 11.00 Prestávka
Letiskové systémy
(blok prednášok)
12.30 - 13.30 Obed
15.00 - 15.30 Záver
Sprievodný program: kultúrno-spoloèenský program
na zámku Bojnice
Spoloèenský veèer
23. 10. 2010 Sobota
Ukonèenie odbornej konferencie raòajkami
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
Hlavní organizátori konferencie
Generálny partner
Hlavní partneri
¡
Další
Partneri
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
Organizaèné informácie
Termín konania
20.10. – 22.10.2010 (streda – piatok) odborná koferencia
23.10.2010 ukonèenie odbornej konferencie
Miesto konania
Rajecké Teplice, hotel Diplomat
Prihlasovanie na odbornú konferenciu
Pokyny pre autorov príspevkov
Záväznú prihlášku, ktorá je súèasou pozvánky zasielajte
najneskôr do 15.09.2010 na adresu:
ELTECO, a.s., Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina
alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Texty prednášok zasielajte najneskôr do 31.08.2010
(viï “Pokyny pre autorov príspevkov)
Úèastnícky poplatok, firemné príspevky a spôsob platby
Úèastník konferencie:
40,-EUR s DPH/osoba
Firemný príspevok - výšku príspevku si dohodne firma s organizátorom konferencie pod¾a nasledujúcich kategórií:
-
generálny partner
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
hlavný partner
-
partner
Úèastnícky poplatok zahàòa zborník prednášok, materiál na konferenciu
v tlaèenej a elektronickej forme, obèerstvenie v priebehu konferencie,
prednáškovú miestnos s ozvuèením a pod.
Úèastnícky poplatok, resp. firemný príspevok uhraïte bankovým
prevodom najneskôr do 15.09.2010
(Údaje pre platbu sú uvedené vo formulári záväznej prihlášky.)
Z úèastníckeho príspevku firiem sa bude hradi prezentácia, reklama poèas
priebehu odborného programu, sprievodný program konferencie, prezentaèný
pult s možnosou vystavi vlastné produkty, katalógy a rôzne propagaèné
materiály, organizaèné služby,
Nezahàòa poplatok za prenajatie salónika.
V prípade neúèasti na odbornej konferencii sa úèastnícky
poplatok nevracia. Je možné vysla náhradníka.
-VIP salónik - 15 miest –
-zimná záhrada - 30 miest –
N938422
9384
-
60,- EUR/deò
60,- EUR/deò
Organizaèné pokyny
Ubytovanie
Ubytovanie úèastníkov konferencie je rezervované v Rajeckých Tepliciach
v hoteli Diplomat na základe objednávky rezervácie ubytovania (Pozri
priložený formulár objednávky rezervácie ubytovania). Ubytovanie si hradí
každý úèastník samostatne na recepcii hotela v deò odchodu.
Ceny ubytovania pre úèastníkov konferencie:
Dvojlôžková izba
62,- EUR/izba/noc
Malý Apartmán
80,- EUR/apartmán/noc
Apartmán
90,- EUR/apartmán/noc
Ve¾ký Apartmán
90,- EUR/apartmán/noc
Prístelka
20,- EUR/os/noc
Cena ubytovania nezahàòa daò z prechodného ubytovania – 0,82 EUR/osoba/noc.
V cene ubytovania sú raòajky, bazén, strážené parkovisko, wifi pripojenie.
Hotel Diplomat ponúka wellnes – 5,00 EUR/2 hodiny (cena pre ubytovaných návštevníkov),
bowling - 7,00 EUR/1 dráha (cena pre ubytovaných návštevníkov)
Príchod a ubytovanie v hoteli je možné od 14.00 hod. V deò odchodu je potrebné
uvo¾ni izbu do 11:00 hod. Výnimku je možné dohodnú pod¾a prevádzkových
možností s vedením hotela.
V prípade obsadenia hotela Diplomat bude úèastníkom ponúknuté ubytovanie
v neïalekom hoteli Relax, resp. v ïalších ubytovacích zariadeniach v Raj. Tepliciach
Dvojlôžková izba
59,- EUR/izba/noc
Organizátor konferencie garantuje rezerváciu ubytovania.
Kontaktné adresy
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
Jaroslav Šulc
Letecký úrad Slovenskej republiky,
Oddelenie navigaèného zabezpeèenia
Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
Tel.: +421 918 382 051
Fax: +421 2 434 24 073
e-mail: [email protected]
Beáta Kasajová
ELTECO, a.s.
Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5066601, 5066650
Fax: +421 41 5650104
e-mail: [email protected]
Miesto konania konferencie
Malá Fatra, Rajecké Teplice, Hotel Diplomat
ORGANIZÁÈNÉ
POKYNY
Hotel DIPLOMAT ****
1. Mája 14/460
013 13 Rajecké Teplice
tel: + 421 41 500 4455
+ 421 41 555 5333
fax: +421 41 5555 301
e-mail: [email protected]
www.hoteldiplomat.sk
Hotel RELAX
M. R. Štefánika 121/5
013 13 Rajecké Teplice
tel. / fax: +421 41 549 3583
e-mail: [email protected]
www.hotel-relax.sk
Hotel RELAX
Žilina
Martin
Trenèín
Piešany
Rajecké
Teplice Banská
Bystrica
Zvolen
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
Trnava
Bratislava
Nitra
Poprad
Prešov
Košice
... aby každý bezpeène pristál
N938422
9384
N32094
300 <<
AA 239
MD80 250
DL 834
200 D92
N384LL
N34KJ
600 30
Download

Pozvánka (PDF)