®
SK
IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE
TELCO PH-540 IP
Štandardný, šnúrový VoIP telefónny prístroj
TELCO
RoHS
TELCO systems, s.r.o. týmto vyhlasuje, že telefónny prístroj
TELCO PH-540 IP spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smerníc 1999/5/ES a 2002/95/EC.
Vyhlásenie o zhode podpísané štatutárnym zástupcom
výrobcu je umiestnené na www.telco.sk.
TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica,
Slovenská republika pracuje v systéme riadenia kvality pod¾
a
ISO 9001.
Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.
ver. 15/ 06/ 12
© TELCO systems, s.r.o., Slovenská republika
Vydanie 06/2012
TELCO - registrovaná ochranná známka TELCO systems, s.r.o., Slovensko
Návod na používanie
Tento prístroj je urèený k ethernetovému (RJ45) pripojeniu.
PH-540 IP
VoIP nastavenia
Obsah
Všeobecne
Obsah
Predstavenie
Bezpeènostné informácie
Inštrukcia o správnom nakladaní s elektroodpadom
Služby siete, Starostlivosť o prístroj, Podpora
Riešenie problémov
Technická špecifikácia
Základné vlastnosti
1
3
4
5
5
6
7
8
Konfigurácia VoIP linky cez WEB rozhranie
Základné nastavenia
Nastavenie siete
Nastavenie VoIP parametrov
Nastavenie telefónu
Správa telefónu
Bezpeènostné nastavenia
Odhlásenie z WEB rozhrania
26
27
29
33
38
44
47
50
Inštalácia a základné nastavenia
Obsah balenia, Popis prístroja
Pripojenie prístroja, Zobrazenia na displeji
9
11
Základné funkcie
Vo¾b
a èísla a zadávanie znakov
Uskutoènenie hovoru
Príjem hovoru
Nastavenie hlasitosti v slúchadle, Funkcia Hold
Hlasitý hovor, Funkcia Redial, Navigácia v menu
Štruktúra menu
Zoznam prichádzajúcich volaní
Zoznam odchádzajúcich volaní
Zobrazenie znakov
Telefónny zoznam
Nastavenie displeja
Nastavenie zvonenia, Audio nastavenia
Nastavenie dátumu a èasu
Nastavenie úvodného pozdravu, loga
Nastavenie komunikaèného jazyka
Nastavenie pripomienky, poznámky
Nerušiť
Povolenie funkcie Èakanie na hovor
Povolenie funkcie Konferenèný hovor
Informácia o systéme, Reštart prístroja
Uvedenie do pôvodného stavu
Presmerovanie hovoru, Prepojenie hovoru
Konferenèný hovor
1
12
12
14
14
15
16
17
17
18
19
20
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
25
25
2
Všeobecne
Predstavenie
Ïa kujeme vám za za kúpenie šnúrového VoIP telefónu PH-540 IP. Váš nový VoIP
telefón je navrhnutý v modernom dizajne s množstvom užitoèných funkcií.Technológia
VoIP (Voice over Internet Protocol) vám umožní telefonovať za výhodnejších
podmienok prostredníctvom rýchleho pripojenia do internetu (napr. DSL).
Základné vlastnosti prístroja:










Jednoduché ovládanie.
Telefonovanie prostredníctvom VoIP linky.
Podpora dvoch nezávislých SIP úètov.
Grafický LCD displej s podsvietením.
Telefónny zoznam s možnosťou uložiť 500 kontaktov.
Hlasité telefonovanie – pomocou tejto funkcie môžete telefonovať prakticky bez po užitia
rúk.
14 typov vyzváòania, 9 úrovní nastavenia hlasitosti.
Identifikácia volajúceho – umožňuje vidieť na di spleji meno a èíslo v olajúceho a
zaznamená zmeškané hovory (službu musí poskytovať operátor).
Nastavenie dátumu, èasu a budíka.
Rýchla vo¾b
a.
...a ve¾a ïalších funkcií!





3
Poznámka: Tento Návod na používanie popisuje základné nastavenia a obsluhu pr ístroja.
Kompletné nastavenie prístroja je možné vykonať cez web rozhranie.
Bezpeènostné informácie
Aby sa pr i používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu
elektrickým prúdom a poraneniu osôb , dodržiavajte nasledujúce bezpeènostné
pokyny:
1. Preèítajte si prosím poz orne všetky informácie v tomto ná vode na pou žívanie
pred prvým použitím prístroja.
2. Dodržte všetky inštrukcie uvedené v návode na používanie.
3. Neodkladajte niè na kábel napájania. Neumiestòujte výrobok na také miesto, kde
napájací kábel môže byť pristúpený alebo zachytený prechádzajúcimi osobami.
4. Výrobok možno pripojiť jedine na taký typ napájacej siete , aký je uv edený na
nálepke sieťového adaptéra.
5. Nepoužívajte prístroj blízko vody, alebo keï máte vlhké ruky.
6. Pred èistením výrobok odpojte od napájacej siete
. Nepoužívajte tekuté a
aerosolové èistièe. Na utieranie použite suchú handričku.
7. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opra
viť, zverte ho
kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Otvorenie alebo odstránenie kr ytov vás
môže vystaviť nebezpeènému napätiu alebo in ým rizikám. Nesprávne poskladanie
výrobku môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom pri následnej prevádzke.
8. Vyvarujte sa skrato vaniu napájacích k ontaktov, môže to mať za následok
poškodenie prístroja, nebezpeèenstvo požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
9. Ak sa vyskytnú nasledujúce ok olnosti, výrobok odpojte od sieťovej zástrèky a
zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
– keï je napájací kábel poškodený.
– ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol výrobok vystavený dažďu alebo
vode.
– ak sa výrobok nespráva normálne, keï postupujete pod¾
a návodu na používanie.
Vykonajte len tie úk ony, ktoré sú uv edené v ná vode na pou žívanie. Nesprávna
manipulácia môže mať za následok ďalšie poškodenie, ktoré pr idáva prácu
servisnému pracovníkovi.
Poznámka: V zmysle zákona o ochrane spotrebite¾asa neuznávajú reklamácie, ktoré boli
spôsobené prepätím v napájacej sieti, tiež poruchy vzniknuté pri živelných pohromách a pri
zásahu bleskom.
Poznámka: Pre uznanie reklamácie je nutné, aby sa uvádzaná porucha poèas testovania
v servisnom stredisku prejavila.
Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.
Poznámka: Funkciu Identifikácia volajúceho CLIP je možné používať len v pr ípade, ak ju
podporuje váš operátor. Správna èinnosť tejto funkcie je závislá aj od kvality telefónnej linky
a zapojenia.
4
Inštrukcia o správnom nakladaní s
elektroodpadom
Tento spotrebiè je oznaèený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o
likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpeèením, že
t e n t o v ý r o b o k bu d e z l i k vid ova ný s p r áv ny m s p ô s o b o m , p o m ô že t e
predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a
¾udsk
é zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom
zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
Symbol
na výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že s
týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.
Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného
prostredia pre likvidáciu odpadov. Podrobné informácie o zaobchádzaní a
recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte v zberných surovinách alebo v
obchode, kde ste výrobok kúpili.
TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica je
registrované zberné stredisko.
Služby siete
Aby ste mohli telef ón plnohodnotne používať je po trebné zriadiť si službu u
poskytovate¾aslužieb. Niektoré služby nie sú dostupné v o všetkých sieťach, iné je
potrebné dodatoène aktivovať. Služby siete si v urèitých prípadoch vyžadujú prenos
dát. Informujte sa u svojho poskytovate¾ao poplatkoch.
Starostlivosť o prístroj
S prístrojom zaobchádzajte starostlivo. Pre dodržanie záruèných podmienok
prihliadajte na nasledovné pokyny:
Prístroj uchovajte v suchu.
Vyhnite sa používaniu prístroja v prašnom a špinavom prostredí.
Vyhnite sa používaniu prístroja v extrémnych klimatických podmienkach.
Nepokúšajte sa prístroj rozoberať.
Pri používaní dbajte na to, aby prístroj nepadol na tvrdý povrch. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu konštrukcie alebo displeja.
Riešenie problémov
Nesvieti displej:
– Skontrolujte, èi je prístroj zapnutý.
Telefón sa nevie prihlásiť do siete:
– Skontrolujte, èi je máte správne nastavené prihlasovacie údaje. Reštartujte prístroj,
prípadne router.
Nezobrazuje èíslo volajúceho:
– Zistite, èi máte a ktívnu funkciu CLIP (i dentifikácia volajúceho). Volajúci má
aktivovanú funkciu CLIR (zamedzenie zobrazenia èísla volajúceho).
Spomalená reakcia prístroja:
– Môže byť spôsobená stláèaním kláves rýchlo po sebe.
Poèkajte, kým prístroj zareaguje na vaše pokyny.
Nie je možné dovolať sa na prístroj:
– Problém s pripojením prístroja do verejnej siete internetu.
– Smerovaè “zahodil” spojenie prístroja na proxy server.
Prístroj nevie získať IP adresu:
– Pokia¾je prístroj správne pripojený do siete, overte èi existuje na sieti
služba DHCP server (pozri nastavenia pre router, DSL modem), potom èi
DHCP server neodmieta pridelenie adresy.
– Pokúste sa nastaviť statickú IP adresu a vypnite funkciu DHCP.
Iné problémy:
– Preèítajte si poz orne Návod na po užívanie, prípadne prístroj vypnite a
znovu zapnite .
Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte dodávate¾
a prístroja. Nepokúšajte sa
prístroj opraviť, ani ho nerozoberajte.
Je možné nastaviť jedno SIP konto na viacero prístrojov súèasne?
Áno, ale neodporúèa sa to v rovnakom èase. Vždy sa dovoláte na ten prístroj, ktorý
poslal požiadavku o pr ihlásenie ako posledný. Prihlasovanie prebieha cyklicky v
závislosti od nastavenia èasu Reg Expire.
Môže byť tento prístroj použitý aj v inej krajine?
Áno, prístroj môžete pripojiť na internet kdeko¾v
ek vo svete a okamžite telefonovať a
prijímať hovory za tie isté poplatky ako doma.
Podpora
V prípade, ak máte technické otázky, alebo sa chcete dozv edieť viac informácií o
produkte a výrobcovi, kontaktujte sa na telefónnom èísle:
048 / 416 28 08alebo na webovej stránke www.telco.sk.
5
6
Technická špecifikácia
WAN port
10 / 100 Base T RJ45
LAN port
10 / 100 Base T RJ45
Protokol
SIP
Procesor, SDRAM
BCM 1190, 16 Mbits
Prevádzková teplota 0C ~ 50 C
Vlhkosť vzduchu
15 % ~ 65 %
Váha (v gramoch)
940 g
Rozmery (mm)
295 x 205 x 75 mm
Napájanie
Sieťový adaptér: 100-240V, 50Hz; 1A / 5 VDC
Základné vlastnosti
Telefónny prístroj:
Dobre èitate¾n
ý, podsvietený grafický LCD displej
Telefónny zoznam, rýchla vo¾b
a
Pamäť na prijaté, zmeškané a volané èísla
Nastavenie typu a hlasitosti zvonenia
Obojcestný hlasitý hovor
Zosilnené vyzváòanie
Nastavenie komunikaèného jazyka (èeského alebo anglického)
Nastavenie hlasitosti slúchadla poèas hovoru
Podržanie hovoru
VoIP vlastnosti:
Možnosť telefonovať prostredníctvom VoIP linky
Podpora dvoch nezávislých SIP úètov
Podpora SIP 2.0
Kodeky: G.711a/u, G.723, G.729 a/b, G726
Podpora Voice Gain Setting, VAD, CNG
Podpora STUN klient
Presmerovanie hovoru, Call waiting, konferenèný hovor
Podpora Hotline, funkcia Nerušiť, identifikácia volajúceho, hlasová správa
WAN / LAN podpora Bridge a NAT model
Podpora PPPoE
Podpora DHCP Client on WAN, podpora DHCP Server on LAN
Podpora VLAN (VID802.1Q/TAG, User Priority 802.1P, CFI)
SIP QoS with DiffServ, Voice QoS with DiffServ
Podpora DDNS, podpora Virtual Server
Podpora VPN
Podpora Syslog
Podpora main DNS a secondary DNS server
Upgrade firmware cez HTTP, FTP alebo TFTP
Vzdialený manažment
7
8
¼avý funkèný kláves - v k¾udo
vom stave predstavuje funkciu Nerušiť (DND),
odmietnutie prichádzajúceho volania. V závislosti od stavu, v ktorom sa
prístroj nachádza sa na ¾a
vom funkènom klávese zobrazujú aktuálne
možnosti.
Inštalácia a základné nastavenia
Obsah balenia
Stredný funkèný kláves - v k¾udo
vom stave predstavuje funkciu Rýchla
vo¾b
a (Sdial). V závislosti od stavu, v ktorom sa prístroj nachádza sa na
strednom funkènom klávese zobrazujú aktuálne možnosti.
Pred prvým použitím prístroja si skontrolujte obsah balenia. V prípade chýbajúcich,
prípadne poškodených èastí kontaktujte vášho predajcu.
Balenie obsahuje:
– VoIP telefónny prístroj PH-540 IP
– Vinutá šnúra, slúchadlo
– Ethernetový kábel
– Sieťový adaptér s výstupným jednosmerným napätím 5V, 1.0A
– Skrátený návod na používanie, záruèný list
Popis prístroja
Pravý funkèný kláves - v k¾udo
vom stave predstavuje funkciu Pripomienka
(Memo). V závislosti od stavu, v ktorom sa prístroj nachádza sa na pravom
funkènom klávese zobrazujú aktuálne možnosti.
Štvorsmerný navigaèný kláves - urèuje pohyb v¾a
vo, vpravo, hore, dole.
Poèas hovoru môžete klávesami nastaviť hlasitosť slúchadla, prípadne
reproduktora. Pri prichádzajúcom hovore môžete zvýšiť, znížiť hlasitosť
vyzváòania. V k¾udo
vom stave slúži na rýchly prístup k nasledovným
funkciám: – ¼avý kláves: Vstup do zoznamu prijatých hovorov.
– Pravý kláves: Informácia o stave SIP úètov.
– Horný kláves: Vstup do zoznamu zmeškaných hovorov.
– Dolný kláves: Informácie o type pripojenia a IP adrese.
Predný poh¾a
d
MWI
SMS
Transfer
Release
Hold
MWI - vstup do zoznamu hlasových správ. Kláves je možné naprogramovať aj
pre iné využitie. Bližšie informácie v èasti Konfigurácia VoIP linky cez Web
rozhranie.
SMS - vstup do zoznamu SMS správ.
Transfer - presmerovanie hovoru.
Release - v k¾udo
vom stave zruší funkciu, vymaže znak, vráti o krok späť. V
prípade, ak volíte èíslo, vymaže zle zadaný znak.
Hold - doèasne pridrží aktívny hovor. Opätovné stlaèenie hovor znovu
uvo¾ní.Pri pridržaní aktívneho hovoru umožní uskutočniť konferenèný hovor.
Mute - poèas hovoru umožní krátkodobo odpojiť mikrofón.
R/Send
Menu
Phone book
Callers
Menu - vstup do menu telefónu.
Phone Book - vstup do telefónneho zoznamu.
Callers - vstup do zoznamu hovorov (Volané, Zmeškané, Prijaté).
LED dióda - bliká, keï prístroj zaznamená novú hlasovú správu. Indikátor je
možné naprogramovať aj na iné upozornenia.
9
R/Send - Po zdvihnutí mikrotelefónu, prípadne po aktivácii hlasitého
telefónu, zopakuje posledne volané èíslo (Redial). Pri vo¾betelefónneho
èísla, prípadne vo¾bez telefónneho zoznamu zrýchli vo¾b
u a okamžite navolí
požadované èíslo. V k¾udo
vom stave vstup do zoznamu odchádzajúcich
volaní.
Handsfree - hlasitý hovor. Opätovné stlaèenia ukonèí aktívny hovor.
Èíselná klávesnica - umožňuje zadávať èísla, znaky a písmená. V prípade,
ak zadávate dvakrát po sebe znak z toho istého klávesu, poèkajte kým
prístroj zobrazí prvý, až potom pokraèujte v ďalšom zadávaní.
10
Zadný poh¾a
d
Základné funkcie
Vo¾b
a èísla a zadávanie znakov
POWER
DC 5V
LAN
WAN
Vypínaè
Napájací konektor
Sieťový port (RJ45)
Sieťový port (RJ45)
ON / OFF zapne, vypne prístroj
Jednosmerné napájanie prístroja 5V/ 1.0A
Pripojenie k poèítaèu
Pripojenie k poèítaèovej sieti
Pripojenie prístroja
1. a) V prípade samostatného pripojenia telefónu bez poèítaèa, pripojte ethernetový
kábel zo širokopásmového internetu (router, modem) do WAN portu na prístroji.
b) Pripojenie s poèítaèom. Prepojte si eťovým ethernetovým káblom prístup do
širokopásmového internetu (router, poèítaèová sieť, modem) s WAN portom na
prístroji. Pribaleným ethernetovým káblom prepojte poèítaè s LAN portom.
Poèítaè aj telefón sú teraz súèasne pripojené do poèítaèovej siete.
2. Vinutou šnúrou prepojte slúchadlo s RJ konektorom na ¾a
vom boku prístroja.
3. Koncovku (jack) sieťového adaptéra zapojte do k onektora DC 5V, samotný
adaptér do elektrickej siete.
4. Prepnite prepínaè POWER do polohy ON (zapnuté).
5. Na prístroji sa zaène naèítávať program, rozsvieti sa displej a po krátkom èase je
prístroj pripravený do prevádzky. V k¾udo
vom stave sa na displeji zobrazí dátum,
èas a aktuálny stav linky (pripojenia).
Poznámka
Pre správnu èinnosť prístroja je nutné stále pri pojenie sieťového adaptéra do
elektrickej siete! Sieťový adaptér sa poèas pre vádzky mierne zahrieva. Je to
normálny jav. Používajte len predpísaný typ sieťového adaptéra.
Zobrazenia na displeji
Displej je grafický s modrým podsvietením a s možnosťou nastavenia
kontrastu. Podsvietenie je možné vypnúť. V k¾udo
v om stave sa na displeji
zobrazuje názov (Display name), dátum, èas a popis funkcií, ktoré sa
momentálne nachádzajú na funkèných klávesoch. V závislosti od stavu, v
ktorom sa prístroj nachádza sa popis funkèných klávesov mení. Zmeškané
hovory sú indikované oznamom v tvare napríklad: 2 Zmeškané hovory.
11
Pri zadávaní èíslic a znakov na klávesnici je dôležité zachovať èasový odstup
od posledne zadaného znaku, prípadne èísla. Pod každým klávesom je
uložených viac znakov, vrátane èíslic, ktoré sa postupne zobrazujú. Pri
rýchlom zadávaní textu môže dôjsť k zadaniu nežiadúceho znaku (èísla), èo
môže viesť k tomu, že sa nepodarí uskutočniť volanie, prípadne zadávaný
text nebude správny.
Uskutoènenie hovoru
Prístroj umožňuje nastaviť dve samostatné SIP k ontá (prichádzajúce volanie je
možné prijať z obidvoch). Pre uskutoènenie hovoru z vašej strany je prednastavené
konto SIP1. To znamená, že odchádzajúce volania budú uskutoènené z èísla, ktoré
je uložené pod kontom SIP1. V prípade, ak chcete uskutočniť volanie z konta SIP2,
prípadne uskutočniť vo¾b
u Peer postupujte nasledovne:
Zdvihnite slúchadlo, prípadne stlaète
. Stlaète navigaèný kláves
(hore ,
dole) a vyberte z možností SIP1, SIP2, Volba Peer. Následne môžete navoliť èíslo.
Hovor môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi:
Zdvihnite slúchadlo, prípadne aktivujte hlasitý hovor následne môžete navoliť èíslo a
uskutočniť hovor. Volené číslo môže obsahovať max. 29 èíslic, ktoré sú z obrazené
na displeji. V prípade, ak volené èíslo obsahuje viac ako 20 èíslic, bude sa na displeji
posúvať.
Spôsob 1 (hlasitý hovor):
1
Stlaète kláves
, v reproduktore budete počuť tón.
2
Pomocou klávesnice zadajte telefónne èíslo (volené èíslo sa bude zobrazovať
na displeji). Po navolení čísla môžete uskutočniť hovor.
3
Hovor ukonèíte stlaèením
, prípadne položením slúchadla.
Spôsob 2 (štandardný hovor cez slúchadlo):
1
Zdvihnite slúchadlo. V slúchadle budete počuť tón.
2
Pomocou klávesnice zadajte telefónne èíslo (volené èíslo sa bude zobrazovať
na displeji). Po navolení čísla môžete uskutočniť hovor.
3
Hovor ukonèíte položením slúchadla.
12
Spôsob 3 (vo¾b
a čísla s možnosťou opravy):
1
2
Poznámka
V k¾udo
vom stave zadajte v o¾b
u. V prípade, ak sa pr i zadávaní pomýlite,
vymažte zle zada ný znak stlaèením ¾avého funkèného klá vesu
DEL
(Vymaž). Keï je požadované èíslo správne, stlaète pra vý funkèný kláves
DIAL (Volba)
, a lebo kláves
, pr ípadne
. Následne bude
vo¾b
a uskutoènená v hlasito m režime. Ak chcete ho vor uskutočniť cez
slúchadlo, tak ho po navolení èísla zdvihnite.
R/Send
Hovor ukonèíte stlaèením
, prípadne položením slúchadla.
( Vstup) pre
1
Stlaète kláves
a následne stredn ý funkèný kláves
vstup do telefónneho zoznamu.
2
Pomocou smerového klávesu (hore / dole) nalistujte požadovaný kontakt a
stlaète
, pr ípadne . Následne b ude vo¾b
a uskutoènená v hlasito m
režime.
3
Phone book
Hovor ukonèíte stlaèením
Pri prichádzajúcom hovore bude prístroj vyzváňať a na di spleji sa z obrazí èíslo
volajúceho, prípadne aj meno , ak je v z ozname. Táto funkcia je zá vislá od typu
služby, ktorú poskytuje váš operátor.
Na prichádzajúci hovor odpoviete stlaèením
, pr ípadne zdvihnutím slúchadla.
Na displeji sa z obrazuje dĺžka hovoru. Hovor ukonèíte stlaèením
, pr ípadne
položením slúchadla.
Ak máte nastavené obidva SIP úèty, hovor môžete prijímať z obidvoch. To znamená, že sa
vám dovolajú úèastníci na hociktorý z nich (prístroj zaène vyzváňať).
Stlaète kláves
2
Pomocou smerového klávesu (hore / dole) nalistujte zoznam, z ktorého
chcete uskutočniť hovor (prijaté, volané, zmeškané) a stlaète
.
3
Pomocou smerového klávesu (hore / dole) nalistujte èíslo, na ktoré chcete
volať a stlaète
, pr ípadne
. Následne bude vo¾b
a uskutoènená v
hlasitom režime.
4
Hovor ukonèíte stlaèením
Callers
Poznámka
Funkciu CLIP (zobrazenie èísla volajúceho) musí podporovať váš operátor. Ak má v olajúci
aktivovanú funkciu CLIR (utajené èíslo), na displeji sa zobrazí nápis Private / Sukromne.
, prípadne položením slúchadla.
1
pre vstup do zoznamu volaní.
Nastavenie hlasitosti v slúchadle
Enter
R/Send
, prípadne položením slúchadla.
Zdvihnite slúchadlo, prípadne stlaète
, následne stlaète
Následne bude vo¾b
a uskutoènená v hlasitom režime.
Hovor ukonèíte stlaèením
, prípadne položením slúchadla.
Pomocou navigaèného klávesu
(v¾avo, vpravo) môžete poèas hovoru nastaviť
úroveò hlasitosti v slúchadle a lebo úroveò hlasitého ho voru (ak je a ktivovaný).
Prístroj poskytuje 9 úrovní nastavenia hlasitosti. Aktuálna hodnota je gr aficky
zobrazená na displeji.
Funkcia Hold
Spôsob 6 (hlasitý hovor zo zoznamu Redial, posledne volané èíslo)
13
.
R/Send
Spôsob 5 (hlasitý hovor zo zoznamu volaní) :
1
2
3
klávesu (hore / dole) nalistujte èíslo, na ktoré chcete volať a stlaète
Príjem hovoru
Spôsob 4 (hlasitý hovor z telefónneho zoznamu):
Enter
Po navolení èísla, prístroj uskutoèní vo¾b
u s opozdením približne päť sekúnd. V prípade, ak
R/Send
chcete vo¾b
u urýchliť, stlačte po poslednom znaku kláves
.
V zozname Redial sú uložené posledne volané èísla. Pri prípadnom reštarte prístroja budú
tieto èísla zo zoznamu Redial vymazané.
V zozname Redial môžete aj listovať medzi posledne volanými èíslami a následne niektoré
R/Send
vytočiť. V tomto prípade je postup nasledo vný: stlaète
, po
mocou smerového
R/Send
.
Poèas hovoru umožní pridržať aktívny hovor. V k¾udo
vom stave aktivuje / deaktivuje
funkciu Nerušiť (DND).
Aktivácia v k¾udo
vom stave:
Stlaète kláves Hold. Na displeji sa zobrazí Nerušit.
Deaktivácia:
Opäť stlačte kláves Hold. Na displeji sa zobrazí Povolit hovory.
14
Hlasitý hovor
Štruktúra menu
Poèas hovoru môžete aktivovať funkciu hlasitého ho voru. Hlasitý ho vor je
obojsmerný a preto je možné slúchadlo položiť a telefonovať bez pomoci rúk.
Aktivácia hlasitého hovoru: Poèas hovoru stlaète kláves
.
Deaktivácia hlasitého hovoru: Zdvihnite slúchadlo, prípadne stlaète
sa hovor ukonèí.
, pr ièom
Poznámka
V prípade, že hlasitý hovor bude skreslený, znížte úroveò nastavenia
hlasitosti.
1. Konfigurace
Nastavit heslo
Nastavení SIP
SIP1
SIP2
SIP jméno
Display jméno
Server
Server port
Èíslo
Jméno úètu
Heslo
Pokroèilé SIP
Registrace
2. Síť
4. Možnosti hovoru
LAN
Funkcia Redial je opakovanie posledne voleného èísla.
R/Send
V k¾udo
vom stave stlaète kláves
. Na di spleji sa zobrazí zoznam posledne
volaných èísel. Pomocou navigaèného klávesu
(hore , dole) môžete nalistovať
kontakt, ktorý chcete zavolať. Pre vytoèenie zdvihnite slúchadlo, prípadne stlaète
.
IAX2 server
IAX2 server port
IAX2 èíslo
IAX2 úèet
IAX2 heslo
IAX2 místní port
Povolit G.729
IAX2 register
Nastavení telefonu
MWI èíslo
Omezit odchozí
Navigácia v menu
Aktualizace
Pomocou nieko¾kýchklávesov je možné vykonať všetky potrebné nastavenia
a umožnia vám navigáciu v menu.
Prístup k jednotlivým funkciám:
1. Pre vstup do menu stlaète kláves
.
2. Pre posun medzi položkami menu stláèajte opakovane
(hore
, dole).
3. Pre výber položky stlaète funkèný kláves zo zodpovedajúcim popisom.
4. Pre vstup do telefónneho zoznamu stlaète
.
Menu
Phone book
Návrat do pohotovostného stavu:
1. Pre návrat o krok späť stlaète Release
.
Prístroj sa automaticky vráti do pohotovostného stavu, ak poèas 30 sekúnd
nestlaèíte žiadny kláves.
TFTP
FTP
HTTP
Záloha konfigurace
TFTP
FTP
Auto provision
Server
Protokol
Uživat
Heslo
Time In
Režim
Jméno souboru
Typ pøip ojení
Nast. statické IP
Nast. PPPoE
LAN IP
Maska sítì
Povol DHCP
Povol NAT
Bridge režim
VLAN
IAX2 nastavení
Funkcia Redial
Nerušit
WAN
VPN
Povol VLAN
Povol Diff serve
VLAN rozlišené
Hlas VLAN ID
Data VLAN ID
Povol VPN
VPN režim
3. Uživatel konfig.
Nastavení displeje
Kontrast
Podsvícení
Nastavení zvonìní
Hlasitost zvonì
Typ zvonìní
Hlasitost
Zap.
Vyp.
Èekání na hovor
Zap.
Vyp.
Konference
Zap.
Vyp.
Pravidla volby
Konec s #
Pevná délka
Pøerušení
Volba Peer
5. Info o systému
Síť stav
SIP stav
SIP1 stav
SIP2 stav
IAX2 stav
MAC adresa
Info o modelu
Systém verze
6. Reboot systému
Sluchátka
Mikrofonu
Èas uprav
Pozdrav, logo
Nastavení jazyka
Výrobné nastavení
Poznámka
Pri potvrdení nastavení poèkajte, kým prístroj nezareaguje na zmeny.
Poèas tejto doby nestláèajte žiadne ïa lšie klávesy, aby ste zbytoène
nespomalili jeho èinnosť.
15
16
Zoznam prichádzajúcich volaní
Prichádzajúce volanie je i ndikované vyzváòacím tónom. V prípade, že máte
aktivovanú funkciu CLIP (identifikácia volajúceho – poskytuje ju váš operátor), na
displeji sa z obrazí číslo a meno (ak je uložené vo vašom telefónnom zozname)
volajúceho. Zmeškané volanie je indikované oznamom na displeji.
V zozname Pøíchozí volání je uložených až 100 posledných prijatých a
zmeškaných volaní. Pri jednotlivých záznamoch je uvedený dátum a èas, kedy bolo
volanie uskutoènené. Tieto volania je možné pridať do telef ónneho zoznamu,
uskutočniť volanie prípadne vymazať.
Prezeranie / Vo¾b
a èísla v zozname prichádzajúcich volaní
1
V k¾udo
vom stave stlaète
2
Pomocou navigaèného klávesu
(hore / do
le) môžete listovať v
zozname. Ak chcete vybrať konkrétny kontakt, stlaète funkèný kláves Vstup.
3
Pre uskutoènenie hovoru na vybra té èíslo stlaète
, pr ípadne zdvihnite
slúchadlo. Pre uloženie do telefónneho zoznamu stlaète Uložit.
Callers
. Prípadne ¾a
vý navigaèný kláves.
Možnosti v zozname odchádzajúcich volaní
V zozname odchádzajúcich volaní je možné hovor uložiť, prípadne vymazať.
1
2
Vyberte odchádzajúci hovor, ktorý požadujete a stlačte funkčný kláves Vstup.
3
Pre vymazanie èísla z o zoznamu odchádzajúcich volaní nalistujte
požadované èíslo a stlaète Vymazat. Vyberte možnosť Jeden alebo Vše a
potvrïte . V prípade, ak vyberiete možnosť Vše, bude vymazaný celý
zoznam.
Na displeji sa zobrazí èíslo, stlaète Uložit (2 krát). Èíslo bude uložené.
Zobrazenie znakov
Pre zadanie niektorých špecifických znakov je po trebné stlačiť požadovaný kláves
nieko¾k
o krát za sebou. Zobrazenie znakov je uv edené v tab u¾k
e. Prvé stlaèenie
vyberie prvý znak, druhé druhý atï. Pri zadávaní èíslic a zna kov na klá vesnici je
dôležité zachovať èasový odstup od posledne zada ného znaku, prípadne èísla. Pod
každým klávesom je uložených viac znakov, vrátane èíslic, ktoré sa postupne
zobrazujú. Pri rýchlom zadávaní textu môže dôjsť k zadaniu nežiadúceho znaku
(èísla), čo môže viesť k tomu, že sa nepodarí uskutočniť volanie, prípadne zadávaný
text nebude správny.
Poznámka
V kroku 1 sa na di spleji zobrazí oznam Prázdný seznam v pr ípade, že sa v
tomto zozname nenachádza žiadne zaznamenané volanie.
Zmeškané hovory prezriete stlaèením klávesu
.
Pre správnu èinnosť funkcie CLIP odpor úèame váš prístroj zapojiť priamo na
koncový bod. V prípade, že máte zar iadenie zapojené v k ombinácii s i nými
zariadeniami správnu èinnosť tejto funkcie nezaruèujeme.
Callers
Možnosti v zozname prichádzajúcich volaní
V zozname prichádzajúcich volaní je možné hovor uložiť, prípadne vymazať.
1
2
Vyberte prijatý hovor, ktorý požadujete a stlačte funkčný kláves Vstup.
3
Pre vymazanie èísla z o zoznamu prichádzajúcich volaní nalistujte
požadované èíslo a stlaète Vymazat. Vyberte možnosť Jeden alebo Vše a
potvrïte . V prípade, ak vyberiete možnosť Vše, bude vymazaný celý
zoznam.
Na displeji sa zobrazí èíslo, stlaète Uložit (2 krát). Èíslo bude uložené.
Zoznam odchádzajúcich volaní
V zozname Odchozí volání je uložených až 100 posledne volaných èísel. Tieto
volania je možné pridať do telefónneho zoznamu, prípadne vymazať. Postupujte ako
v predchádzajúcej kapitole.
17
Kláves
0
Poradie zobrazovania znakov
0 Medzera
1 @ / : + - % ! I
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
#
a
d
b c A B C
e f D E F
4
g
h
5
6
7
8
9
j
m
p
t
w
i
G
H
I
%
k l J K L
n o M N O
q r s P Q R S
u v T U V
x y z W X Y Z
# Medzera @ , . : / $
& ( ) < > [ ] ~ ! _ = + - ?
#
Poèas písania prepne na ABC, abc, 123, Zrýchlenie vo¾
by
Poznámka
V prípade, že potrebujete to isté písmeno zada dva krát po sebe, poèkajte
chví¾u. V texte sa môžete posúva pomocou navigaèného klávesu
(v¾avo /
vpravo)
18
Vymazanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam umožňuje uložiť najpoužívanejšie kontakty priamo do pa mäte
telefónu. Tento zoznam má ka pacitu 500 k ontaktov. Do z oznamu môžete uložiť
meno a èíslo.
Ukladanie kontaktu do telefónneho zoznamu
pre vstup do telefónneho zoznamu a následne Pøidat.
1
Stlaète kláves
2
Na displeji sa z obrazí Jmeno?. Pomocou klávesnice zadajte meno, potom
stlaète
(dole) pre presun na pole pre zadanie èísla.
3
Kurzor sa presunie k položke Tel:. Pomocou klávesnice zadajte èíslo.
4
Pre potvrdenie stlaète Ulozit. Kontakt bude uložený a na di spleji sa zobrazí
Číslo uloženo.
Phone book
Poznámka
Pre vymazanie zle zadaného znaku stlaète Vymaz.
Stlaète kláves
pre vstup do telefónneho zoznamu a následne Vstup.
1
2
3
Na displeji sa zobrazia uložené kontakty v abecednom poradí.
4
Vyberte kontakt, ktorý chcete vymazať a stlačte Vymazat. Na di spleji sa
zobrazí Jeden alebo Vse. Stlaète klá ves Jeden. Následne po tvrïte
stlaèením Ano. Na displeji sa zobrazí Vymazané.
Phone book
Pomocou navigaèného klávesu
(hore / dole) môžete listovať v zozname.
Rýchla vo¾b
a
1
Stlaète funkèný kláves Rvolba. Nalistujte èíslo rýchlej vo¾b
y a stlaète Uprav.
2
Na displeji sa z obrazí Jmeno?. Pomocou klávesnice zadajte meno, potom
stlaète
(dole) pre presun na pole pre zadanie èísla.
3
4
Kurzor sa presunie k položke Tel:. Pomocou klávesnice zadajte èíslo.
Pre potvrdenie stlaète Ulozit. Kontakt bude uložený do pamäte rýchlej vo¾b
y.
Pre správnu èinnosť funkcie CLIP, doporuèujeme ukladať do telefónneho
zoznamu telefónne èíslo aj s predvo¾bo
u.
Prehliadanie kontaktov v telefónnom zozname a vo¾baèísla
Nastavenie displeja
V tejto časti je možné nastaviť hlasitosť kontrast a podsvietenie displeja.
Stlaète kláves
pre vstup do telefónneho zoznamu a následne Vstup.
1
2
3
Na displeji sa zobrazia uložené kontakty v abecednom poradí.
4
Na vybraný kontakt môžete uskutočniť hovor zdvihnutím slúchadla, prípadne
stlaèením
.
Phone book
Pomocou navigaèného klávesu
(hore / dole) môžete listovať v zozname.
Vymazanie celého telefónneho zoznamu
1
2
3
19
Stlaète kláves
Phone book
pre vstup do telefónneho zoznamu a následne Vstup.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Uživatel konfig.,
potom stlaète Vstup 2 krát. Na displeji sa z obrazí Kontrast a Podsvícení.
Vyberte položku Kontrast. Stlaète Vstup a následne Uprav.
3
Stlaète navigaèný kláves
(v¾avo / vpravo). Kontrast môžete nastaviť
v nieko¾kýchúrovniach. Pre po tvrdenie stlaète Uložit. Na displeji sa zobrazí
Uloženo. Stlaète Zpìt a prejdite na položku Podsvícení a stlaète Vstup.
4
Stlaète Uprav a navigaèným klávesom
alebo Zap., potom stlaète Uložit.
Menu
pre vstup do menu.
(hore / dole) vyberte Vyp.
Na displeji sa zobrazia uložené kontakty v abecednom poradí.
Stlaète Vymazat. Na di spleji sa z obrazí Jeden alebo Vse. Stlaète klá ves
Vse. Následne potvrïte stlaèením Ano. Na displeji sa zobrazí Vymazané.
20
Nastavenie zvonenia
Poznámka
Pred manuálnym nastavením dátumu a èasu je n utné vypnúť SNTP. Èas
zadávajte v 24 hodinovom formáte. Aktuálne nastavované pole bliká.
Prístroj ponúka na výber 14 typov zvonenia a možnosť nastaviť hlasitosť vyzváòania
v 9-ich úrovniach.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Uživatel konfig.,
potom stlaète Vstup, následne pomocou
vyberte Nastavení zvonìní
a stlaète Vstup.
3
Na displeji sa z obrazí Hlasitost zvonìní a Typ zvonìní . Vyberte položku,
ktorú chcete nastaviť. Stlaète Vstup a následne Uprav.
4
Stlaète navigaèný kláves
(v¾avo / vpravo). Hlasitosť môžete nastaviť
v nieko¾kýchúrovniach. Pre potvrdenie stlaète Uložit.
Menu
Audio nastavenia (Hlasitosť)
V tejto časti je možné nastaviť hlasitosť v slúchadle a citlivosť mikrofónu.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Uživatel konfig.,
potom stlaète Vstup, následne pomocou
vyber te Hlasitost a stlaète
Vstup.
3
Na displeji sa zobrazí Hlasitost sluchátka a Hlasitost mikrofonu. Vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť. Stlaète Vstup a následne Uprav.
4
Menu
Pri výpadku na pájacieho napätia sa èas a dátum vynuluje (pok
server vypnutý).
pre vstup do menu.
pre vstup do menu.
Stlaète navigaèný kláves
(v¾avo / vpravo). Hlasitosť môžete nastaviť
v nieko¾kýchúrovniach. Pre potvrdenie stlaète Uložit.
Nastavenie úvodného pozdravu, loga
Prístroj umožňuje nastaviť pozdrav a logo, ktoré sa bude zobrazovať na displeji.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Uživatel konfig.,
potom stlaète Vstup, následne po mocou
vyber te Pozdrav, logo a
stlaète Vstup, potom Uprav.
3
Pomocou klávesnice zadajta náz ov a stlaète Uložit. V prípade, ak sa
pomýlite, vymažte zle zadaný znak stlaèením Vymaž.
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Uživatel konfig.,
potom stlaète Vstup a vyberte Èas uprav a stlaète Vstup.
3
Stlaète Uprav a zadajte požadovaný dátum a èas v tv are deò, mesiac, rok,
hodiny, minúty.
21
Menu
pre vstup do menu.
pre vstup do menu.
Prístroj umožňuje nastaviť dva komunikaèné jazyky anglický a èeský.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Uživatel konfig.,
potom stlaète Vstup, následne pomocou
vyber te Nastavení jazyka
a stlaète Vstup.
Nastavenie dátumu a èasu (Èas uprav.)
1
Menu
Nastavenie komunikaèného jazyka
3
V pohotovostnom stave je na displeji zobrazený dátum a èas . Dátum a èas sa
nastavuje automaticky z nasta veného SNTP ser vera alebo ma nuálne v men u
telefónu. Postup pre manuálne nastavenie èasu:
ia¾je SNTP
Menu
pre vstup do menu.
Na displeji sa z obrazí Czech alebo Eng, stlaète Uprav. Stlaète navigaèný
kláves
(v¾avo / vpravo) a vyberte požadovaný jazyk. Pre potvrdenie
stlaète Uložit.
Nastavenie pripomienky, poznámky
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť pripomienku.
Memo, následne ¾a
vý
Add.
1
Stlaète pravý funkèný kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(v¾a
vo / vpravo) a nastavte požadovaný dátum
a èas (zle zada ný znak vymažte stlačením Del. Potom prejdite (do le) na
Text. Pomocou klávesnice zadajte požadovaný text a stlaète Save. Prístroj
oznámi pripomienku akusticky a z obrazí ju na di spleji. Následne ju môžete
vypnúť stlaèením stredného funkèného klávesu Cancel.
22
Informácia o systéme
Nerušiť
Táto funkcia vám umožní odmietnuť prichádzajúce volanie. Túto službu môžete
aktivovať / dea ktivovať priamo v úv odnej ponuke na di spleji alebo v menu v èasti
Možnosti hovoru.
1
Aktivácia: V k¾udo
vom stave je na di spleji nad ¾avým funkèným klávesom
oznam Neruš. V prípade, ak chcete odmietnuť prichádzajúce volania, stlaète
tento kláves. Na di spleji sa z obrazí Nerušit. Prichádzajúce volania budú
odmietnuté. Prístroj však zaznamená volanie a i nformuje na di spleji o
odmietnutých volaniach (2 Zmeškané hovory).
2
Zmeškané hovory si môžete prezrieť stlaèením
3
Deaktivácia: V k¾udo
vom stave je na di spleji oznam Nerušit. Stlaète ¾avý
funkèný kláves Povol. Na displeji sa zobrazí Povolit hovory. Teraz je prístroj
pripravený prijímať hovory v štandardnom režime.
Callers
V tejto časti menu si môžete skontrolovať stav vášho telefónu. Konkrétne Stav siete,
Stav SIP úètov, Stav IAX2 úètu, MAC adresu, Informáciu o modelovej rade telefónu
a Info o firmvérovej verzii.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Info o systému, potom
stlaète Vstup, následne pomocou
(hore / dole) vyberte položku, ktorú
chcete prehliadať a stlaète Vstup. Na displeji sa z obrazia aktuálne stavy a
nastavené hodnoty.
a následne Vstup.
Povolenie funkcie Èakanie na hovor
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Možnosti hovoru,
potom stlaète Vstup, následne pomocou
vyber te Èekání na hovor a
stlaète Vstup.
3
Stlaète Uprav a pomocou navigaèného klávesu
(v¾a
vo / vpravo) vyberte
možnosť Zap. alebo Vyp. Pre potvrdenie stlaète Uložit.
Menu
pre vstup do menu.
Povolenie funkcie Konferenèný hovor
Umožní uskutočniť trojcestný konferenèný hovor.
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole) a vyberte Možnosti hovoru,
potom stlaète Vstup, následne po mocou
vyber
te Konference a
stlaète Vstup.
3
Stlaète Uprav a pomocou navigaèného klávesu
(v¾a
vo / vpravo) vyberte
možnosť Zap. alebo Vyp. Pre potvrdenie stlaète Uložit.
23
Menu
pre vstup do menu.
pre vstup do menu.
Reštart prístroja (Reboot)
1
Stlaète kláves
2
Stlaète navigaèný kláves
(hore / dole ) a vyberte Reboot systému,
potom stlaète Vstup a následne Reboot.
3
Na displeji sa z obrazí Vykonat Reboot? Stlaète ¾a
vý funkèný kláves Ano.
Prístroj sa reštartuje. Tento proces trvá cca. 1 mi nútu. Poèas reštartu
neodpájajte prístroj od elektrickej energie, ani nezasahujte do jeho pr iebehu
žiadnym iným spôsobom. Po reštarte budú vymazané zoznamy hovorov
(Prichádzajúce, Zmeškané, Odchádzajúce), ako aj zoznam Redial.
Umožní poèas hovoru prijať ïa lší prichádzajúci hovor. Túto službu musí podporovať
poskytovate¾služieb.
1
Menu
Menu
pre vstup do menu.
Uvedenie do pôvodného stavu
Táto funkcia vám umožní uviesť prístroj do pô vodného stavu. Po vykonaní budú
vaše nastavenia ako aj vložené údaje vymaza né. Túto funkciu doporuèujeme
vykonať len v pr ípade, ak sa pr ístroj nespráva štandardne, alebo sú v aše
nastavenia nesprávne a prístroj nefunguje.
1
2
3
Stlaète kláves
Menu
pre vstup do menu a následne Vstup.
Zadajte heslo a stlaète Vstup. Prednastavené heslo je 123.
Pomocou navigaèného klávesu
(hore / do le) vyberte možnosť Výrobné
nastavení a stlaète Vstup. Pre po tvrdenie stlaète Reset. Prístroj sa
reštartuje a uvedie do pôvodného stavu. Všetky nastavené parametre budú
vymazané.
24
VoIP nastavenia
Presmerovanie hovoru
Táto funkcia umožní presmerovať prichádzajúce volanie na iné èíslo.
1
Aktivácia: Stlaète kláves
2
Na displeji sa zobrazí SIP1 CFW TO. Zadajte èíslo, na ktoré majú byť hovory
presmerované a stlaète Zap. Všetky prichádzajúce hovory budú
presmerované. Následne môžete presmerovať aj SIP2 k onto. Prístroj tieto
presmerované volania zaznamená a na di spleji sa zobrazia ako zmeškané.
Poèas doby, v ktorej sú prichádzajúce hovory presmerované svieti na displeji
oznam napríklad Bez podmínky (pod¾atypu podmienky).
3
Deaktivácia: Stlaète klá ves Transfer
a následne
štandardnom stave prijímať hovory.
Transfer
.
Vyp. Prístroj bude v
Prepojenie hovoru
Táto funkcia umožní prepojiť aktívny hovor na ïa lšie èíslo.
1
Aktivácia: V priebehu aktívneho hovoru stlaète stredný funkèný kláves Trans.
2
Na displeji sa zobrazí Komu:. Zadajte èíslo, na ktoré má byť hovor prepojený
a stlaète #
.
Volaná stanica zaène vyzv áňať. Na di spleji sa z obrazí
Přenášení... Zavìste . Môžete položiť slúchadlo, hovor bude pokraèovať
medzi ïa lšími dvomi úèastníkmi.
Konfigurácia VoIP linky cez Web rozhranie
VoIP telefónny prístroj PH-540IP je možné kompletne nakonfigurovať
prostredníctvom Web rozhrania. Pre využívanie hovorov cez internet (VoIP)
je nutné pripojiť prístroj k vysoko rýchlostnému internetu (napr. DSL).
V prednastavenom stave je funkcia DHCP (automatické pride¾o
v anie IP
adries) aktívna. Na vašom poèítaèi je potrebné nastaviť v èasti sieťové
pripojenie automa tické získanie IP adresy.
Vo vašom prehliadaèi
(doporuèujeme Internet Explorer) zadajte IP adresu telefónu v tvare
napríklad: 192.168.168.14 a potvïte stlaèením Enter. IP adresu telefónu
zistíte stlaèením navigaèného klávesu
(do
l e).
Prihlásenie a postup pre nastavenie:
Vyplòte údaje meno a heslo. V prednastavenom stave je meno “admin” a
heslo je “admin” a potvrïte kliknutím Logon. Po prihlásení môžete
nakonfigurovať všetky dostupné parametre. Pre uloženie nastavení je
potrebné kliknúť na “Apply”. Systém uloží požadované nastavenia. Na
monitore sa zobrazí Submit success (potvrdenie, že nastavenia boli
uložené) a Return. Pre návrat k menu stlaète Return. Pre ukonèenie
nastavení a uloženie kliknite na Logout na ¾a
v ej lište a následne na Logout.
Ak sa chcete opätovne prihlásiť kliknite na Return, vyplòte meno a heslo a
následne kliknite na položku Logon. V opaènom prípade zatvorte prehliadaè.
Konferenèný hovor
Umožní uskutočniť trojstranný konferenèný hovor.
1
Aktivácia: V priebehu aktívneho hovoru stlaète ¾a
vý funkèný kláves Konf.
2
Na displeji sa zobrazí Komu:. Zadajte èíslo, na ktoré má b yť uskutoènený
trojstranný konferenèný hovor a stlaète Odesla. Po nadviazaní spojenia s
treťou stranou, stlaète stredný funkèný kláves Konf., èím dôjde k trojstrannej
konferencii. Poèas hovoru bude na displeji oznam Konference.
3
Deaktivácia: Konferenèný hovor ukonèíte zložením slúchadla.
Po úspešnom prihlásení sa zobrazí úvodná stránka, kde sa v ¾a
v ej èasti
nachádza lišta, ktorá zobrazuje všetky dostupné možnosti nastavenia.
Postupným preklikaním je možné prístroj kompletne nastaviť.
25
26
Základné nastavenia (Basic)
Kontrola stavu a nastavení (Status)
Po úspešnom prihlásení do WEB rozhrania sa na monitore zobrazí aktuálny
stav, kde môžete skontrolovať MAC adresu,vnútornú a vonkajšiu IP adresu,
bránu, stav DHCP servera ako aj stav konta SIP1, SIP2,IAX2 a firmvérovú
verziu.
Výpis hovorov, diagnostika (Call Log)
C a l l L o g ( d ia g n o s t i k a, p r e h ¾ a d z á z n a m ov ) c y k l ick y z a z n a m e n áva
odchádzajúce hovory (dátum, èas, dĺžku, èíslo, atï). Po vykonaní rebootu
budú údaje vymazané.
Nastavenie MMI (MMI)
Rýchle nastavenie pripojenia a SIP (Wizard)
Sprievodca rýchlym nastavením a pripojenia do siete.
Vyplòte všetky potrebné políèka, pod¾atypu pripojenia a kliknite na Next.
Nakoniec pre potvrdenie nastavení kliknite na Finish.
V tejto èasti môžete nastaviť komunikaèný jazyk anglický alebo èeský a
zároveò názov telefónu (max. 16 znakov), ktorý sa zobrazuje v k¾udo
v om
stave na displeji. Prednastavený názov je VOIP PHONE.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Bližšie informácie o jednotlivých nastaveniach si preèítajte v èasti Nastavenie
VoIP parametrov / Nastavenie SIP úètu na strane 33.
27
28
Nastavenie siete (Network)
Stav a nastavenie typu pripojenia (WAN)
V tejto èasti je možné nastaviť a skontrolovať parametre WAN.
Pre vstup do nastavenia prejdite myšou na položku Network na ¾a
v ej strane
okna a pre nastavenie WAN kliknite na WAN.
V èasti WAN Setting nastavte typ pripojenia do siete:
- Statická IP adresa (Static IP) - nastavíte fixnú IP adresu.
-Dynamická IP adresa (DHCP) - aktivuje automatické pridelenie IP adresy
prostredníctvom služby DHCP server.
-PPPoE nastaví overenie Point-to-Point Protocol over Ethernet. Tento
protokol je využívaný napr. pri DSL spojeniach. Štandardne ho však má
aktivovaný už DSL modem, takže ïa lšie overenie by vám zlyhávalo, nechajte
preto túto funkciu vypnutú. Stav aktívne nastavte iba vtedy, ak chcete, aby
telefón bol samostatne pripojený cez DSL linku na internet a mal vlastnú IP
adresu. V prípade, ak budete aktivovať PPPoE pripojenie, zadajte užívate¾sk
é
meno a heslo, ktoré Vám pridelil operátor.
V èasti WAN Status môžete skontrolovať aktuálne hodnoty parametrov ako
sú IP adresa, maska siete, brána, MAC adresa.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
QOS konfigurácia (QOS)
PH-510 IP podporuje protokol 802.1Q/P a DiffServ konfiguráciu. Pred
povolením VLAN (zašktnutím políèka VLAN Enable) musí byť povolený Bridge
mód v èasti LAN. Nastavte jednotlivé parametre, ktoré Vám poskytne váš
p o s k y t ova t e ¾ . Tú t o f u n k c iu o d p o r ú è am e n a s t avova ť l e n s k ú s e ný m
užívate¾om .
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Nastavenie LAN
V tejto èasti môžete nastaviť LAN parametre. V okne sa zobrazí aktuálne
nastavenie sieťového prostredia. DHCP server je zapnutý a poskytuje
dynamické pridelenie IP adresy. Ak nastavíte stav vypnuté bude platná pevná
IP adresa v èasti LAN IP.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
29
30
Nastavenie portov (Service Port)
V tejto èasti môžete nastaviť porty pre HTTP, Telnet a RTP. Prednastavený
port pre HTTP je 80 a pre Telnet 23. Ak budete tieto porty modifikovať,
doporuèujeme ich nastaviť na hodnotu viac ako 1024. Ak nastavíte port HTTP
na hodnotu 0, služba HTTP service nebude aktívna.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply. Prístroj sa reštartuje.
Nastavenie SNTP (SNTP)
Pre vstup do nastavenia SNTP prejdite myšou na položku Network na ¾a
v ej
strane okna a následne kliknite na SNTP.
Nastavte adresu SNTP servera a èasovú zónu. Pri získavaní èasu z SNTP
servera sa èas prepoèíta pod¾ageografickej èasovej zóny. Pre automatické
získavanie èasu z SNTP servera odkliknite SNTP a nastavte èasovú zónu.
Pokia¾je informácia o èase nepresná, nastavte geografické èasové pásmo
pre lokalitu, v ktorej sa práve nachádzate. Adresu na SNTP server môžete
získať od svojho poskytovate¾aslužby. Ïa lej v èasti Daylight Timeset (pre
aktiváciu odkliknite Enable Daylight) môžete nastaviť letný a zimný èas. Pre
uloženie nastavení kliknite na Apply.
V èasti Manual Timeset môžete nastaviť dátum a èas manuálne. Pre uloženie
kliknite na Apply.
Nastavenie DHCP (DHCP Server)
Umožňuje nastaviť zaèiatoènú a koneènú IP adresu, ktorá bude pridelená zo
servera DHCP. V èasti DHCP Lease Table Setting vyplòte jednotlivé
parametre a kliknite na Add.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply. Prístroj sa reštartuje.
31
32
Nastavenie VoIP parametrov (VoIP)
SIP (Session Initiation Protocol) je VoIP technológia, ktorá zabezpeèuje
paketový spôsob signalizácie pre smerovanie prenosu hlasu, videa, textu v
IP sieti. Umožňuje skontaktovať sa priamo s volaným úèastníkom na jeho SIP
adresu alebo prostredníctvom operátora, ktorý prevádzkuje SIP proxy server
v rámci ktorého tvorí svoju vlastnú IP telefónnu sieť a primárne zabezpeèuje
aj prestup hovorov z / do verejnej telekomunikaènej siete za stanovené
poplatky. Spravidla sa na SIP proxy server úèastníci pripájajú z internetu,
takže nezáleží na geografickej polohe odkia¾by ste museli uskutoèòovať
svoje hovory tak, ako je to v prípade klasických ústredòových telefónov. To je
znaèná výhoda VoIP, pretože váš telefón môžete pripojiť kdeko¾v
e k na svete
do internetu a začať prijímať / uskutoèòovať hovory na úèet vášho domáceho
operátora so svojím domácim tel. Èíslom. SIP operátor vám pri uzavretí
zmluvy o pripojení poskytne vaše prihlasovacie údaje na svoj SIP proxy
server. Tieto údaje je potrebné nastaviť vo vašom telefóne.
Tento prístroj poskytuje možnosť nastaviť dva nezávislé SIP úèty.
Nastavenie SIP úètu (SIP)
Zadajte potrebné parametre pre vytvorenie SIP úètu (údaje dostanete od
vášho poskytovate¾aslužby). Nastaviť môžete dva nezávislé SIP úèty, prièom
hovory budete uskutoèòovať prioritne z úètu èíslo 1 (prepnutím aj z úètu èíslo
2) a prijímať budete môcť hovory z obidvoch.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
1
Kliknite na položku VoIP a následne na SIP. Tu môžete nastaviť SIP úèty.
2
Pre správne nastavenie SIP úètu postupujte pod¾a nasledujúci
ch krokov.
3
33
SIP Line Select: Vyberte èíslo úètu, ktoré chcete nastaviť a kliknite na Load.
Register Status: Registered (informuje o aktuálnom stave SIP konta).
Server Name: Môžete ponechať prázdne
Server Address: Zadajte adresu servera, ktorú ste dostali od operátora.
Server Port: Nastavte èíslo portu 5060.
Account Name: Zadajte èíslo, ktoré vám pridelil operátor.
Password: Zadajte heslo, ktoré vám pridelil operátor.
Phone Number: Zadajte èíslo, ktoré vám pridelil operátor.
Display Name: Nastavte meno, prípadne èíslo, ktoré sa bude zobrazovať na
displeji.
Proxy Server Address: Môžete ponechať prázdne.
Proxy Server Port: Môžete ponechať prázdne.
Proxy Username: Môžete ponechať prázdne.
Proxy Password: Môžete ponechať prázdne.
Domain Realm: Názov SIP do mény, ktorá je vždy doplnená za meno (tel.
èíslo) volaného úèastníka. Nastavením tejto po ložky zaruèíte, že vytáèaný
úèastník bude reprezentovaný plnohodnotnou IP adreso u v tv are
èí[email protected]éna. Primárne je táto o perácia vykonávaná na stra ne
operátora automaticky, takže toto nastavenie môžete ponechať prázdne.
Enable Register: Odkliknite toto políèko, aby sa prístroj mohol registrovať.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Ak kliknete na po ložku Advance Set, dostanete sa do èasti po kroèilé
nastavenia. Tu môžete nastaviť parametre ako napr. Typ zvonenia,
Presmerovanie, Typ DTMF, Expire time, RFC, Hot Line a ïa lšie.
Nastavenie presmerovania:
Presmerovanie všetkých volaní:
Presmeruje všetky prichádzajúce volania na prednasta vené èíslo. Pre
aktiváciu odkliknite v èasti Forward Type položku Always. Vyplòte èíslo, na
ktoré majú b yť volania presmerované. Pre po tvrdenie kliknite na Apply.
Následne budú všetky prichádzajúce volania presmerované.
Presmerovanie keï je obsa dené:
Presmeruje prichádzajúce volania na prednasta vené èíslo v pr ípade, ak je
vaša linka obsadená . Pre aktiváciu odkliknite v èasti Forward Type položku
Busy. Vyplòte èíslo, na ktoré majú byť volania presmerované. Pre potvrdenie
kliknite na Apply. Následne budú prichádzajúce volania v pr ípade, že bude
vaša linka obsadená presmerované.
Presmerovanie keï neo dpovedá:
Presmeruje prichádzajúce volania na prednastavené èíslo v prípade, ak vaša
linka neodpovedá. Pre aktiváciu odkliknite v èasti Forward Type položku No
Answer. Pre po tvrdenie kliknite na Apply. Následne b udú prichádzajúce
volania v prípade, že vaša linka neodpovedá presmerované.
Nastavenie DTMF:
Nastavenie tónovej vo¾b
y DTMF, štandardne RFC2833.
RFC2833 -na prenos tónových volieb použije media protokol RTP, kde
sú tóny generované do správ. Pri použití U-law alebo A-law kodeku
nebude druhá strana počuť žiadne tóny avšak prijímané budú.
DTMF RELAY - na prenos tónových volieb použije media kodek, kde sú
priamo frekvenène generované. Tento spôsob zabezpeèí väčšiu
kompatibilitu. Podmienkou je použitie kodeku bez kompresie U-law
alebo A-law (G711), pretože inak sú tóny zdeformované kompresiou a
nebudú rozpoznané druhou stranou.
DTMF SIP INFO - na prenos tónových volieb použije metódu SIP INFO,
kde DTMF požiadavky sú zaba¾o
v ané do SIP paketov. SIP INFO je
obdoba signalizaèného kanálu pri ISDN. Tento spôsob je menej
kompatibilný, napr. pri hlasových schránkach je nefunkèný.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
34
Nastavenie IAX2 (IAX2)
Ak využívate konto IAX2, môžete v tejto èasti nastaviť prihlasovacie údaje,
ktoré ste dostali od vášho operátora.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply. Prístroj sa reštartuje.
Nastavenie STUN
Pre vstup do nastavenia STUN prejdite myšou na položku VoIP na ¾a
v ej
strane okna a následne kliknite na STUN.
STUN Server - Simple Traversal of UDP through NATs. Tento protokol musíte
nastaviť vtedy, ak chcete aby bolo možné sa na váš telefón dovolať z verejnej
siete internetu, pokia¾ste pripojení cez router s podporou NAT. Väčšina SIP
operátorov podporuje smerovanie RTP paketov cez svoj proxy server, vtedy
toto nastavenie nie je potrebné, v opaènom prípade a hlavne v prípade, ak
chcete, aby sa bolo možné dovolať na váš telefón priamo prostredníctvom
vašej jedinej verejnej IP adresy z inej verejnej internetovej adresy, musíte
použiť toto nastavenie. Router, ktorý tvorí napr. DSL modem má pridelenú
verejnú IP od ISP, avšak telefón má pridelenú iba vnútornú IP lokálnej
(domácej) siete LAN.
35
36
Ak vám volá niekto z vonku, ešte pred samotným prenosom hlasu sa musia
obe strany dohodnúť na spôsobe prenosu RTP protokolu. Okrem iného je
požadované, aby váš telefón oznámil druhej strane svoju IP adresu a port, na
ktorom bude naslúchať pre budúci priebeh prenosu RTP paketov po prijatí
hovoru. Telefón ale nepozná verejnú IP takže odošle svoju vlastnú adresu, tá
je však vnútorná a pri pokuse druhej strany kontaktovať takúto adresu
spojenie zlyhá. To má za následok, že po prijatí hovoru je telefón hluchý. Aby
telefón poznal svoju 'polohu' (IP adresu) vo verejnej internetovej sieti, musí
mu to oznámiť služba STUN server (primárne sa jedná o verejný server v
internete). Ak nastavíte túto vo¾b
u , vždy po reštarte telefónu sa vyšle
požiadavka na STUN server o informovaní klienta (telefónu), akou verejnou
IP adresou je reprezentovaný v internete. Podmienkou je konektivita do
internetu poèas tohto procesu! Okrem toho STUN za vás vykoná ïa lšie testy
vášho pripojenia, ako napríklad obmedzenie otvorených portov, symetrickosť
NAT a pod. Takto bude telefón 'nauèený', èo má oznamovať druhej strane, s
ktorou sa pokúša nadviazať spojenie. Nevýhodou je to, že po tomto nastavení
spravidla nebudete môcť volať s iným telefónom vo vašej vnútornej sieti (tu sa
myslia volania na priame IP adresy vnútornej LAN, nie cez SIP operátora!).
Pre aktiváciu nastavte v èasti STUN Set IP adresu (STUN Server ADDR),
port (STUN server Port) a kliknite na Apply. Vyberte požadované SIP konto
a kliknite na Load. Následne odkliknite Use STUN, èím potvrdíte aktiváciu
tejto funkcie. (štandardne je vypnutá).
Nastavenie vo¾b
y PEER (Dial PEER)
Táto funkcia Vám umožní vytvoriť pravidlo vo¾b
y IP adresy a zjednoduší
vytáèanie. Zadávanie IP adresy v plnej forme je dosť nepohodlné a preto je
možné vo¾b
u skrátiť. Vytvorte pravidlo v èasti Add Dial Peer vyplnením
potrebných údajov. Phone Number napr. 12 (toto bude skrátený tvar IP
adresy) a Destination napr. 192.168.168.11 (toto je úplný tvar IP adresy)
Pre uloženie nastavení kliknite na Submit.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Nastavenie telefónu (Phone)
Nastavenie kodekov (DSP)
Nastavte preferovaný hlasový kodek v poradí od prvého až po šiesty, ktorý sa
bude prenášať RTP protokolom. Toto nastavenie nie je primárne a závisí od
kompatibility na oboch stranách. Tento prístroj podporuje nieko¾k
o kodekov:
G711u - kodek G711 U-law vyžaduje priepusť linky minimálne 64 kbit/s (bit
rate). Je pôvodným derivátom zo štandardu T1 (ISDN) pre Severnú Ameriku a
Japonsko. Bez kompresie, poskytuje najväčšiu kvalitu.
G711a - G711 A-law ten istý bit rate. Je pôvodným derivátom zo štandardu
E1 (ISDN) pre zvyšok sveta. Bez kompresie; poskytuje najväčšiu kvalitu. Alaw má väčší dynamický rozsah ako U-law takže chyby vzorkovania sú viacej
potlaèené.
G723 - o èosi menej kvalitný kodek ako G729 s kompresiou; má však menší
bit rate na úrovni 6,3 kbit/s alebo 5.3 kbit/s. Je viac náchylný na stratu
paketov.
G729 - kodek s kompresiou a 8 kbit/s bit rate. Pri kompresii využíva metódu
C S - AC E L P ( C o n j u g a t e - S t r u c t u r e A l g e b r a ic - C o d e - E x c i t e d L in e a r Prediction). Poskytuje vysokú kvalitu zvuku pri nízkych prenosových
nákladoch.
37
38
G726(16,24,32,40) - je pomerne rozšírený a podporovaný kodek. Je urèený
na konverziu formátu G.711 (64 kbit/s, 8 kHz) do a z dátových tokov 40, 32,
24 alebo 16 kbit/s. Základné využitie G.726 s dátovými tokmi 16 a 24 kbit/s je
pre preťažené kanály prenášajúce hlas vo formáte G.711. Najčastejšie sa
používa s tokom 32 kbit/s, pri ktorom má porovnate¾núkvalitu s G.711.
Formát G.726 nahrádza staršie formáty G.721 a G.723, ktoré obsahovali
èiastkové definície, neskôr spojené do G.726.
Následne nastavte ve¾k
o sť rámca pri použití hlasového kodeku v RTP
protokole. Dohaduje sa už pri SIP signalizácii. Pod¾apriepustnosti linky do
internetu môžete nastaviť menšiu hodnotu pri rýchlych spojoch alebo väčšiu
hodnotu pri pomalom spojení.
Voice VAD - aktivácia hlasom. Tieto nastavenia sú štandardne vypnuté. V
prípade že chcete znížiť prenesený objem dát, v ktorých je zaba¾o
v aný zvuk
poèas telefonovania, aktivujte túto funkciu. Výhodné vtedy ak máte
obmedzený objem prenesených dát (kvóta) u ISP, vtedy je ale potrebné aby
aj druhá strana mala aktivovaný VAD. Prípadná latencia rozpoznania
prítomnosti hlasu (druhá strana nepoèuje vaše poèiatoèné hlásky) by pri
VoIP nemala nastať, pretože VAD sa vykonáva na úrovni paketov a nie na
úrovni snímania hlasu z mikrofónu.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, odkliknite okienko VAD.
Nastavenie hovorov (Call Service)
V tejto èasti nastavte možnosti hovoru, ako napríklad: Hot Line èíslo, funkciu
Nerušiť, povoliť presmerovanie hovoru, umožniť konferenèný hovor, zakázať
odchádzajúce hovory, povoliť príjem všetkých hovorov. V prípade, ak
nastavíte Hot Line èíslo , nebude sa dať dovolať na žiadne iné telefónne èíslo.
Ak odkliknete Ban Outgoing nebude sa dať volať na žiadne èíslo.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Ïa lej môžete nastaviť Black list (zoznam èísel, ktoré si neželáte prijímať) a
Limit list (zoznam èísel, ktorých vo¾b
u chcete zakázať). Do prázdneho
okienka vpíšte èíslo, ktoré požadujete a kliknite na Add. Zoznam èísel sa
bude zobrazovať. Uložené èísla je možné neskôr vymazať. V rolovacej lište
vyberte požadované èíslo a kliknite na Delete. Èíslo bude vymazané.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
39
40
Možnosti pri vo¾be èísla (Di
gital Map)
1. Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu:
Vo¾b
u èísla je možné ukončiť stlaèením znaku # , prípadne nastaviť pevnú
dĺžku èísla Fixed Length. Tak isto je možné nastaviť èasový limit Time Out po
ukonèení vo¾b
y, po ktorom bude vo¾b
a uskutoènená.
1
2
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
3
V èasti Digital Rule table je možné nastaviť pravidlá vo¾b
y. Táto položka má
význam hlavne v prípade, ak využívate poboèkovú ústredòu. Tu môžete
nastaviť prefix, prípadne predvo¾b
u . Pravidlo vo¾b
y pridáte kliknutím na Add a
vymažete kliknutím na Del.
Postupne pridávajte mená a èísla do zoznamu.
Kliknite na položku Name a vpíšte meno kontaktu.
Kliknite na po ložku Number alebo URL a vpíšte telefónne èíslo, prípadne
adresu kontaktu. Následne vyber te melódiu zvonenia Ring Type. Pre
uloženie kontaktu do z oznamu kliknite na Add. Uložené èíslo sa v tab u¾k
e
objaví na pozícii, ktorá mu bola pridelená.
2. Vymazanie kontaktu:
Telefónny zoznam (Phone Book)
1
V èasti Phone Book Option vyberte a oznaète k ontakt, ktorý chcete
vymazať.
2
Kliknite na okienko Delete.
3
Kontakt bude vymazaný.
Telefónny zoznam, môžete obsluhovať prostredníctvom WEB rozhrania.
Umožňuje uložiť meno, èíslo a melódiu zvonenia. Maximálne je možné uložiť
500 kontaktov.
Pre vstup do telefónneho zoznamu kliknite na položku Phone na ¾a
v ej strane
okna a následne na Phone Book. Telefónne èísla doporuèujeme ukladať do
zoznamu aj s predvo¾bou .
41
42
Nastavenie ïa lších funkcií (Function key)
Správa telefónu (Maintenance)
V tejto èasti môžete nastaviť kontrast displeja a podsvietenie displeja.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Nastavenie funkèného tlaèítka Function Key Setting:
Tlaèítko MWI na prístroji je možné naprogramovať na funkciu, ktorú èasto
používate, ako napríklad priama vo¾b
a najpoužívanejšieho telefónneho èísla,
prípadne priamy vstup do zoznamov alebo predvolenie SIP konta. Pre
naprogramovanie tohoto tlaèítka kliknite na lištu F1 a vyberte napr. Memory
Key (priama vo¾b
a preddefinovaného èísla) a vyplòte predvolené èíslo. Viac
informácií o programovaní tohoto tlaèítka nájdete v návode na obsluhu v
anglickom jazyku na www.telco.sk
Auto konfigurácia (Auto provision)
Pre vstup do Auto konfigurácie kliknite na Maintenance na ¾a
v ej strane okna
a následne na Auto Provision. V èasti Protocol Type urèite požadovaný
spôsob prístupu (FTP, TFTP alebo HTTP) pre stiahnutie konfiguraèného
súboru. Zadajte potrebné údaje pre prihlásenie:
Aktuálna verzia (Current Config Version). Zobrazuje aktuálnu verziu.
IP adresa servera (Server Address). Zadajte IP adresu servera.
Meno (Username). Zadajte prihlasovacie meno.
Heslo (Password). Zadajte prihlasovacie heslo.
Názov konfiguraèného súboru (Config File Name). V prípade, ak nevyplníte
tento údaj systém automaticky použije MAC adresu prístroja.
Kryptovací k¾úè (Config Encrypt Key). Zadajte ak je konfiguraèný súbor
kryptovaný.
Èa sový interval (Upda te Interval Time). Nastavte èasový interval v
hodinách.
Spôsob aktualizácie (Update Mode). Vyberte z možností Neaktualizovať
(Disable), Po reštarte (After Reboot) alebo Pod¾aèasového intervalu (At
Time Interval).
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
43
44
Odosielanie chybových správ (Syslog)
Funkcia Syslog umožňuje zasielanie vami urèených chybových správ na
Syslog server. Ak využívate Syslog manažment server zadajte:
Server IP: Adresa Syslog servera
Server Port: Port Syslog servera (prednastavené 514)
MSG Log Level / SIP Log Level / IAX2 Log Level: Vyberte jeden z typov
chybových správ, ktoré sa budú zasielať na Syslog server (prednastavené
None).
Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
Aktualizácia firmvéru (Update)
Pre vstup do Aktualizácia firmvéru (Update) prejdite myšou na položku
Update. V priebehu aktualizácie firmvéru neodpájajte prístroj od elektrickej
siete. Predídete tým prípadnému poškodeniu prístroja.
Aktualizáciu môžete vykonať pod¾anasledovného postupu buï ako Web
Update alebo FTP Update:
V prípade Web Update prejdite na pole Select file (typ súboru a cestu cez
položku Vybrať) a kliknite na Update. Prístroj vykoná aktualizáciu a
následne sa reštartuje, èo môže chví¾utrvať (cca. 1 min.).
V prípade FTP Update vyplòte polia Server (adresa servera), Username
(prihlasovacie meno), Password (heslo), File name (názov súboru), Type
(vyberte application update) a Protocol (vyberte pod¾a potreby FTP,
prípadne TFTP). Následne kliknite na Apply. Prístroj vykoná aktualizáciu a
následne sa reštartuje, èo môže chví¾utrvať (cca. 1 min.).
Možnosti konfiguraèných nastavení (Config)
V tejto položke je možné nastaviť spôsob uloženia, zálohovania alebo
vymazania konfiguraèných nastavení. Pre uloženie konfiguraèných nastavení
kliknite v èasti Save Confiruration na Save. Pre vytvorenie zálohy kliknite v
èasti Backup Config na Right Click here to save as config file (.txt). Pre
vymazanie konfiguraèných nastavení kliknite v èasti Clear Configuration na
Clear.
Zmena prihlasovacích údajov (Account)
S e t Key b oa rd Pas swo rd t u m ô že t e z m e n i ť h e s l o p r e v s t u p d o
konfiguraèných nastavení priamo v menu telefónu (prednastavené 123).
V èasti Add User môžete pridať nového užívate¾a(User Name) s prístupovým
heslom (Password) a typom prístupu(root-plný prístup, general-prezeranie).
Heslo zopakujte v položke Confirm. Pre potvrdenie kliknite na Submit.
Jednotlivé úèty môžete editovať, prípadne vymazať v èasti Account Option.
45
46
Firewall (Firewall)
Reštart (Reboot)
Pre uloženie zmien a nastavení (jednotlivé parametre boli nastavené a
následne potvrdené kliknutím na položku “Apply”) prejdite myšou na
položku Reboot a následne kliknite na Reboot. Systém uloží požadované
nastavenia, a potom sa reštartuje (cca.1 minúta).
Ochrana pred neautorizovaným prístupom (Firewall) je rozdelená na
ochra nu pr ichádzajúcej ko munikácie a na ochra nu odchádzajúcej
komunikácie. Jednotlivé ochrany aktivujete / deaktivujete v èasti Firewall
Type. Pre potvrdenie kliknite na Apply.
V ïa lšej èasti Firewall Set môžete definovať podrobnosti (pravidlá) ochrany.
V prichádzajúcej , ako aj v odchádzajúcej komunikácii môže byť maximálne
10 pravidiel ako povoliť, prípadne zakázať paketové dáta. Nastavte:
Input / Output - typ komunikácie (prichádzajúca / odchádzajúca).
Deny / Permit - povoliť alebo zakázať.
Protocol Type - vyberte typ protokolu (IP, TCP, UDP, ICMP).
Port Range - nastavte rozsah portov (more than, equal, not equal).
Src Addr - nastavte zdrojovú IP adresu.
Des Addr - nastavte IP adresu smerovania.
Src Mask - nastavte masku zdrojovej IP adresy.
Des Mask - nastavte masku IP adresy smerovania.
Pre uloženie pravidla kliknite na Add.
Ak chcete niektoré pravidlo vymazať vyberte ho v èasti Rule Delete a
následne kliknite na Delete.
Bezpeènostné nastavenia (Security)
Nastavenie pride¾o
vania IP adresy (MMI Filter)
Nastavte rozpätie pride¾o
v ania IP adresy. Vyplòte v èasti MMI Filter Table
Set zaèiatoènú IP adresu (Start IP) a následne koncovú IP adresu (End IP) a
kliknite na Add. Pre povolenie pride¾o
v ania IP adresy odkliknite položku MMI
Filter. Pre uloženie nastavení kliknite na Apply.
47
48
NAT (NAT)
NAT (Network Address Translation). Ak je telefón pripojený k privátnej sieti,
ktorá je do internetu smerovaná cez router s podporou prekladania adries
NAT (napríklad domáci DSL router), volania prostredníctvom operátora budú
funkèné avšak priame volania z internetu na adresu vášho VoIP telefónu
nebudú fungovať. Vtedy je potrebné na vašom smerovaèi (routri) premostiť
niektoré porty verejnej IP na vnútornú IP (private IP). IP adresu telefónu si
môžete zistiť stlaèením smerového klávesu Dole v k¾udo
v om stave. Podobne
bude potrebné vytvoriť ešte jedno pravidlo s rovnakými parametrami, ale pre
port RTP (Real Time Protocol - slúži na prenos hlasu) a pre rozsah sa
odporúèa nastaviť aspoò 10 portov. Taktiež pre korektné nadviazanie
spojenia bude potrebné využiť vonkajší STUN server, ktorý bude telefón
informovať o vašej verejnej IP adrese v internete. Nastavite¾núpoèiatoènú
hodnotu RTP portu (media port), ako aj nastavenie služby STUN nájdete v
èasti Nastavenie STUN a Nastavenie portov. V èasti Protocol Set vyberte
typ protokolu a kliknite na Apply. V èasti NAT Table Option vyberte typ
transferu, vyplòte IP adresu a porty. Kliknite na Add.
Zobecnením VPN je sieťové tunelova nie, kedy sa pr ostredníctvo m
štandardného sieťového spojenia vytvorí virtuálna linka medzi dvoma
poèítaèmi, v rámci ktorej potom ide naviazať ïa lšie sieťové spojenie.
Povo¾teVPN v èasti VPN Mode odkliknutím L2TP a Enable VPN. Potom
nastavte adresu servera, meno a heslo. Nakoniec potvrïte kliknutím na
Apply.
Odhlásenie z WEB rozhrania (Logout)
Odhlásenie (Logout)
Po ukonèení konfigurácie, nastavení, prípadne prehliadania sa odhláste v
WEB rozhrania. Kliknite na Logout a zavrite prehliadaè.
Virtuálna privátna sieť (VPN)
Je to poèítaèová sieť, ktorá slúži na prepojenie poèítaèov na rôznych
miestach internetu do jednej virtuálnej poèítaèovej siete. Pomocou VPN
môžu byť poèítaèe vo fyzicky nezávislých sieťach na rôznych miestach sveta,
prostredníctvom virtuálnej privátnej siete medzi sebou môžu komunikovať,
ako keby boli na jednom sieťovom segmente. Prostredníctvom VPN sa dá
zaistiť napríklad pripojenie firemných notebookov kdeko¾v
e k na internete do
firemného intranetu (vnútornej firemnej siete). K prepojeniu je treba VPN
server, ktorý má prístup na internet a intranet (môže slúžiť len pre jedného
klienta, alebo ako hub a prijímať spojenie od viacej klientov), VPN klient, ktorý
sa cez internet pripojí k serveru a prostredníctvom nej potom do intranetu.
VPN server potom plní v podstate funkciu sieťovej brány.
49
50
Download

Návod na používanie