Návod
DRIFT 50
Schéma zapojenia elektroniky CUD-2 pre DRIFT50
TU-433
Tlaèidlo „B“
SEL-R
LEDBLINK - 24
H G
Fotobunka FT-25N
Tlaèidlo „A“
Rx
prijímaè
Tx
vysielaè
P M
B
C
+ -
+ -
B
A
C
Stop
Open
Close
Ph+
Pb
GND
EXT+
EXTGND
Light
+13,7
GND
Ph1
Ph2
DRIFT50
1 2
1 2 3 4 5
A
PM
LED displej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fotobunka FT-BD15 bezdrôtová
LED 1 Fotobunky 1
LED 2 Fotobunka 2
+13V
GND
S2
S1
MM+
Tx
vysielaè
Rx
prijímaè
LED 3 „LEARN“
6
5
4
3
2
1
Tlaèidlo „LEARN“
Tlaèidlo UP
Tlaèidlo SET
1 2 3 4
B
A
C
- +
Tlaèidlo DOWN
Transformátor
Karta prijímaèa
Sw6
Záložná
batéria
24 V
ON
Ph1
Ph2
Stop
D
C
+
-
CUD - 2
Anténa
G H
Prepínaè ON / OFF
(SW 2)
1 2 3
Batéria
Zapojenie bez fotobuniek:
Prepnite všetky DIP prepínaèe SW6
do polohy ON
Sw6
ON
Ph1
Ph2
Stop
D
C
Technické parametre
DRIFT60
6A, 24V
6500N
6000N
24Vdc / 2,5A
230Vac/50Hz
5.5A max. zaaženie 10 sekúnd
600 kg
8 meter
433.92MHz; max. 200 uložených vysielaèov
-20? ~+50?
333mm*216mm*287mm
10.2 kg
Transformátor
Maximálna sila
Nominálna sila
Napájacie napätie motora
Sieové napájacie napätie
Max. prúdové zaaženie
Max. váha brány
Max. dåžka brány
Karta prijímaèa
Prevádzkové teploty
Rozmery
Váha
1. Kontrola stavu LED
Pokia¾ je zariadenie v pokoji (nevykonáva funkciu) a nie je aktivovaný bezpeènostný vstup LED 1-3 sú zhasnuté
Indikácia LED
Popis
LED 1 Fotobunky 1
LED 1 svieti, keï je aktívny 1. pár fotobuniek
LED 2 Fotobunky 2
LED 2 svieti, keï je aktívny 2. pár fotobuniek
LED 3 LEARN
LED 3 svieti, keï je stlaèené tlaèidlo LEARN
2. Pridanie vysielaèa do pamäte
Popis
Hodnota
Uloženie:
Stlaète tlaèidlo „LEARN“ na 2 sekundy, LED 3 sa rozsvieti, potom staète tlaèidlo (A) na vysielaèi. LED 3 by mala
2 kr?t blikn? a zhasnú. Proces uloženia je kompletný.
Vymazanie:
Stlaète tlaèidlo „LEARN“ asi na 5-6 sek?nd, LED 3 sa rozsvieti a poèkajte k?m zhasne.
Proces vymazania je kompletn?.
Kanál / Funkcie
2 kanálový vysielaè
SW 2 v polohe OFF
SW 2 v polohe ON
(A)Tlaèidlo: „Otvor - Stop - Zatvor - Stop“
(A)Tlaèidlo: „Otvor - Stop - Zatvor - Stop“
(B)Tlaèidlo: „Èiastoène otvorenie“
(B)Tlaèidlo: Aktivácia svoriek EXT 1 a 2
3. Inicializácia
LED displej
Programovacie funkcie
„N-L“ : Systém nie je naprogramovaný.
Staète tlaèidlo „SET“ a puste ho, n?sledne stlaète a držte tlaèidl? „SET“a „DOWN“ (asi
na 3 sekundy), k?m sa na displeji zobraz?„LEA“, po zobrazen?uvo¾nite tlaèidla.
„LEA“ : Pohon je v móde inicializácie
Stlaète na vysielaèi tlaèidlo (A), pre spustenie inicializ?cie.
Na displeji objav?„ARN“
„ARN“: Vykonáva sa rozpoznávanie dåžky krídla.
Brána sa postupne otvorí a zatvorí, è?m si systém zapamät? koncové polohy br?ny.
„RUN“ : Systém je v pracovnom (prevádzkovom) móde.
Poznámka: Proces inicializácie - rozpoznávania dåžky krídla môže by kedyko¾vek zopakovaný.
4. Funkcie pohonu
LED Displej
Definícia
F1
Nastavenie smeru
otvárania brány
F2
Automatické
zatváranie
Funkcia
F1-1
V smere hodinových ruèièiek 1. Funkciu smeru otvárania je
možné meni
2. Tov?renské nastavenie je F1-1
Proti smeru hod. ruèièiek
F2-0
Bez automatického zatvárania
F1-0
F2-1
5 sekúnd
F2-2
15 sekúnd
F2-3
30 sekúnd
F2-4
45 sekúnd
F2-5
60 sekúnd
F2-6
80 sekúnd
F2-7
120 sekúnd
180Hodnota
sekúnd
F2-8
Reakcie fotobuniek /
bezpeènostn?ch hrán
/ sluèky detekcie
pri detekcii prekážky
Popis
Hodnota
1. Táto funkcia umožní automatické
zatvorenie brány po uplynutí
èasového intevalu
2. Továrenske nastavenie je F2-2
s 15 sekundovým èasov?m
intervalom
1. Možnos nastavenia funkcie
Možnos nastavenia funkcie až po nastavení F8
2. Bližší popis je na strane 4
až po nastavení F8
3. Továrenske nastavenie je F3-1
Pomaly
Rýchlos motora
1. Funkcia umožòuje meni
rýchlos otvárania brány
2. Továrenske nastavenie je F4-4
Stredne
Rýchlo
Ve¾mi rýchlo
Slabá
Silná
Slabá
Silná
1. Funkcia umožòuje meni silu
motora,
tak aby bola prispôsobená
Silná
váhe brány
Silná 2. Továrenske nastavenia je F5-4
3. Hodnoty sily motora:
Slabá
Slabá
Sila motora
Slabá
Silná
Slabá
Silná
Slabá
Silná
Slabá
Silná
Slabá
Silná
3 sekundy
6 sekúnd
Èiastoène otvorenie
9 sekúnd
12 sekúnd
1. Funkcia umožòuje meni èas
èiastoèného otvárania
2. Továrenske nastavenie je F6-1
15 sekúnd
18 sekúnd
Blikanie
Nastavenie
spomalenia
Maják zaène blika keï sa
brána pohne
Maják zaène blika 3 sekundy
pred pohnutím brány
Brána sa pohybuje
bez spomalenia
Brána sa pohybuje
s použitím spomalenia
1. Továrenske nastavenie je F7-0
1. Továrenske nastavenie je F8-1
Nastavenia funkcie F3:
F3-1
Reakcia fotobuniek keï zachutia prekážku
Stav brány
Fotobunky 2
Zatvorená
Stop otvárania
Otvorená
Žiadny efekt
Zatváranie
Stop otvárania
Žiadny efekt
Otváranie
Zatvorenie krídla
Stop behom pohybu
F3-2
Fotobunky 1 / Fotobunky 2
Fotobunky 1
Stop otvárania
Žiadny efekt
Obnovenie automatického zatvárania
Obnovenie automatického zatvárania
Otvorenie
Uvo¾nený zámok, otváranie
Žiadny efekt
Uvo¾nený zámok, pokraèovanie otv?rania
Reakcia bezpeènostnej hrany / fotobuniek pri detekcii prek?žky
Fotobunky
Bezpeènostn? hrana
Stav brány
Zatvorená
Stop otvárania
Otvorená
Stop behom pohybu
Zatváranie
Žiadny efekt
Obnovenie automatického zatvárania
Stop otvárania / zatvárania
Obnovenie automatického zatvárania
Reverz na otvorenie, za 2 sekundy
Reverz na zatvorenie, za 2 sekundy
Otváranie
Otvorenie
Žiadny efekt
Reakcia sluèky detekovania / fotobuniek pri detekcii prek?žky
F3-3
Stav brány
Sluèka detekcie
Fotobunky
Zatvorená
Otvorenie
Žiadny efekt
Obnovenie automatického zatvárania
Otvorená
Stop behom pohybu
Otvorenie
Zatváranie
Otvorenie
Otvorenie
Otváranie
Obnovenie automatického zatvárania
Otvorenie
Žiadny efekt
5. Zmena parametrov funkci?
Napríklad: Vypnutie automatického zatvárania. Postup je nasledovný :
Krok
Operácia
1.
Stlaète tlaèidlo „SET“ na cca 3 sekundy a puste ho. Na LED
displeji sa objav?„F1" ako je zn?zornené na obr?zku vpravo.
2.
Ak chcete nastavi inú funkciu ako F1, tak stlaèajte tlaèidlo „UP“ kým
sa nezobrazí požadovaná funkcia (automatické zatváranie = F2)
3.
Pre zmenu hodnoty vybranej funkcie stlaète tlaèidlo „SET“. V pravej
èasti displeja sa zobrazí aktuálna hodnota funkcie.
Tlaèidlami „UP“ a „DOWN“ nastavte požadovanú hodnotu a potvrïte
stlaèením tlaèidla „SET“. (vypnuté automatické zatváranie = F20)
4.
V prípade zmeny hodnôt iného parametra pokraèujte pod¾a bodu è. 2,3
5.
Po nastavení všetkých funkcií poèkajte 10 sekúnd, na LED displeji
sa objaví „RUN“ a hodnoty sa vložia do pamäti.
(automatické zatváranie zrušené)
Stav LED displeja po kroku
CERTIFICATE
Deklarácia predávajúceho o preukázaní zhody
Declaration of conformity
Výrobok:
- Automatizované zariadenia a príslušenstvo DRIFT60, DRIFT50, TURN2015, TURN3025,
TU-433
Predajca deklaruje, že
výrobok je v zhode
- s normami:
STN EN 301489-1 V1.8.1 - z roku 2008
STN EN 301489-3 V1.4.1 - z roku 2002
STN EN 300220-1 V2.1.1 - z roku 2006
STN EN 300220-2 V2.1.2 - z roku 2007
STN EN 60335-1 - z roku 2002 + A11 z 2004 + A1 z 2004 +
A12 z 2006 + A2 z 2006 + A13 z 2008
STN EN 60335-2-103 - z roku 2003
STN EN 62233 - z roku 2008
STN EN 12445 - z roku 2001
STN EN 12453 - z roku 2001
PRODUKT
Zariadenia : Smernica 2006/42/EC
Elektromagnetická kompaktibilita : Smernica 1999/5/EC
Nízke napätia : Smernica 2006/95/EC
- a odpovedá systému akosti a systému vnútropodnikovej kontroly
....................................
Quality manager
K dokladu nakupujúceho è.
dòa:
Certifikát vydaný spoloènosou:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vladimír Lacko – UMAKOV, Frièovce 309, 082 37, Slovenská republika
Lacko Vladimír – umakovprodukt , Drahobejlova 1142/34, 190 00 Praha – Libeò, Èeská republika
UMAKOV KFT., Grassalkovich út 294, 1239 Budapest, Magyarország
UMAKOW Sp.z o.o. Alojzeg Pawliczka 27A, 41-800 Zabrze, Polska
Download

manual Drift-50 - i