M-374
Slovensky
Dvojcestný auto alarm 12V
Dvoucestný auto alarm 12V
2-way car alarm 12V
Installations manual
Objednávacie číslo
Objednací číslo
Ordering code
M-374
English
Instalační příručka
Česky
Montážny návod
M-374 je autoalarm ovládaný dvojcestným päť tlačidlovým diaľkovým ovládačom s grafickým displejom.
Pomocou tohto ovládača je možné ovládať jednotlivé funkcie alarmu a spätne získať informácie o stave
systému aj vozidla v dosahu až 500m (v závislosti na lokálnych podmienkach). Jedným zariadením tak
získa užívateľ spoľahlivý alarm a súčasne pager s presnou identifikáciou typu narušenia chráneného
vozidla. Ako záložný ovládač k alarmu je použitý jednocestný štvortlačidlový ovládač bez displeja.
Alarm M-374 je určený pre vozidlá s palubnou sieťou 12V a mínus pólom na karosérii.
Alarm má okrem iného:
• vstupy pre 2 nezávislé senzory (oddelené zóny)
• integrované blokovacie relé s výstupom pre ďalšie voliteľné blokovanie
• bezpotenciálové rozhranie pre ovládanie centrálneho zamykania
• automatický programovateľný komfortný výstup (napríklad automat. zatvorenie okien pri aktivácii)
• 2 ovládacie výstupy príslušenstva (-300 mA) ovládané diaľkovým ovládačom
Na displeji ovládača sú až do zapnutia zapaľovania vozidla zobrazené poplachy zaznamenané počas
ostatnej aktivácie systému (pre analýzu možných problémov).
Na núdzové odblokovanie alarmu je určený 2 miestny osobný kód (PIN).
Objednávacie kódy jednotlivých súčastí súpravy M-374:
Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Popis položky
Kompletná súprava alarmu M-374
Jednotka riadiaca alarmu M-374
Ovládač diaľkový dvojcestný alarmu M-374
Ovládač diaľkový alarmu M-374
Batéria štvor tlačidlového DO bez displeja (2 ks) - CR2025
Batéria päť tlačidlového DO s displejom - alkalická AAA
Anténa pre DO alarmu M-374 na sklo
Kabeláž hlavná alarmu M-374
Kabeláž imobilizéra alarmu M-374 (2ks)
LED dióda indikačná červená s káblom alarmu M-374
Snímač otrasový alarmu M-374
Spínač kapotový alarmu M-374
Tlačidlo servisné (valet) alarmu M-374
Siréna akustická 12V alarmu M-374
Užívateľský návod
Montážny návod
Objednávací kód
M-374
617112-M
617123-M
617124-M
CR2025
B-LR03
ANT006
600374-M
480070
617103-M
617311-M
617524-M
617126-M
617206-M
N-M-374-User_001
N-M-374-Mont_001
Slovensky
Obsah balenia (kompletná súprava M-374):
POKYNY NA POUŽÍVANIE ALARMU
Význam symbolov na displeji 5 tlačidlového ovládača
1. Komunikácia s vozidlom
2. Odalarmovanie/Odomknutie/Tiché odalarmovanie
3. Uzamknutie
4. Blokovanie motora (Anti Hi-jack)
5. Servisný režim (valet)
6. Zaalarmovanie
7. Tiché zaalarmovanie
8. Narušený senzor zapaľovania
9. Narušený nárazový senzor
10. Volanie vozidla
11. Blikanie svetiel vozidla
12. Narušený senzor zapaľovania
13. Spínač bŕzd
14. Zvuková signalizácia (siréna)
15. Narušený senzor batožinového priestoru
16. Narušený senzor dverí vozidla
17. Indikácia stavu batérie (nízka kapacita)
18. Zapnutá vibrácia
ZVUKOVÁ INDIKÁCIA
Zvuk
Funkcia
Zvuk
Funkcia
Jedno pípnutie
Aktivácia (zamknutie)
Melódia 1
Vyhľadávanie vozidla
Dve pípnutia
Deaktivácia (odomknutie)
Melódia 2
Ignorovanie senzora
Tri pípnutia
Tichá aktivácia
Melódia 3
Volanie vozidla
Štyri pípnutia
Porucha po aktivácii
Melódia 4
Poplach po deaktivácii
Päť pípnutí
Panika
Melódia 5
Poplach
1dlhé+2krátke pípnutia
Komunikácia po výmene batérií
Melódia 6
Kontrola stavu vozidla
Jedno pípnutie
Režim programovania
Melódia 7
Výstražná zóna
SVETELNÁ INDIKÁCIA
Počet bliknutí
1 bliknutie
2 bliknutia
5 bliknutí
blikanie 30 sekúnd
trvalé blikanie
Funkcia
Aktivácia (zamknutie)
Deaktivácia (odomknutie)
Vyhľadávanie vozidla
Panika
Poplach
T lač idlo
A kc ia
O do z va
Stlač iť a uv oľn iť
K rá tký sig n ál s iré ny
B likn utie sv e tie l
Stlač iť a €p o drža ť 1 ,5 s e k.
B likn utie sv e tie l
Stlač iť a uv oľn iť
2x krá tk ý s ig ná l sirén y
2 x blikn u tie s ve tiel€
Stlač iť a €p o drža ť 1 ,5 s e k.
2 x blikn u tie s ve tiel€
S tla čiť a u vo lniť 1 a le b o 2
P ri 1 s y sté m z os tan e
a ktiv ov a ný a d ve re
u za m k n uté , p ri 2 sa
d e ak tivu je a dv e re sa
o d om kn ú
Uzam kn u tie dv e rí v €s e rv isn o m
re žim e (v ale t)
Stlač iť a uv oľn iť
-
Od om kn u tie d ve rí v €s e rv isn o m
re žim e (v ale t)
Stlač iť a uv oľn iť
-
Tic há ko n tro la s tav u v o zid la,
ob n ov en ie z o bra ze n ia iko n n a
dia ľk o vo m o vlá d ač i
Stlač iť a uv oľn iť
-
Stlač iť a €p o drža ť 1 ,5 s e k.
4 x b likn u tie sv e tie l
Stlač iť a uv oľn iť
K rá tký sig n ál s iré ny
5 x b likn u tie sv e tie l
Stlač iť a €p o drža ť 1 ,5 s e k.
K rá tký sig n ál s iré ny
S tla č iť tla čid lo 1 , po tom do 4
s ek ú nd stla čiť tla čid lo 3
2x krá tk ý s ig ná l sirén y
2 x blikn u tie s ve tiel€
S tla č iť tla čid lo 1 , po tom do 4
s ek ú nd stla čiť 2 x tla čid lo 3
K rá tký sig n ál s iré ny
B likn utie sv e tie l
S tla č iť a p od rža ť 1 .5 s ek . tla čid lo
1 , p o tom do 4 s ek ú nd s tla čiť
tla č id lo 3
2 x b likn u tie sv e tie l
Ak tiv á cia (u zam kn u tie )
Tic há ak tivá c ia
(1 .5 s e k.)
De ak tivá c ia (od o m k nu tie)
Tic há de a ktiv ác ia
(1 .5 s e k.)
De ak tivá c ia prá ve sp u ste n éh o
po p la c hu
/
Otvo ren ie v e ka ba to žin ov é ho
pries toru (Ch 3 )
(1 .5 s e k.)
Vy hľa dá va n ie v oz idla
Vý stu p (C h2 )
(1 .5 s e k.)
Ig n oro va n ie se n zo rov 1 a 2
(le n v ý straž n á z ón a )
,
Ig n oro va n ie se n zo rov 1 a 2
(v ý straž n á a j€h lav n á z ón a )
,
Tic há ak tivá c ia s €ig no rov a ním
se n zo ro v 1 a 2
(le n v ý straž n á z ón a )
(1 .5 s ) ,
Tic há ak tivá c ia s €ig no rov a ním
se n zo ro v 1 a €2 (vý stra žn á a j hla vn á
zó n a)
Blok o va n ie m o to ra
Re žim P an ik a (vy p nú ť: v iď
De ak tivá c ia )
,
(1 .5 s ) ,
(
+
,
) - 1.5 s e k
2x (
+
)
Vy pn u tie vib rá c ií a zv u ku ov lád a ča
pri s ig na lizá cii p op lac h u
Vý be r s p ôs o bu hlá s en ia p op la ch u
(le n v ibrá cie / v ibrá cie a zvu k / le n
zv uk )
Vý be r m eló d ie
(3 s e k.)
,
S tla č iť a p od rža ť 1 .5 s ek . tla čid lo
1 , p o to m d o 4 s ek ú nd stla čiť 2 x
tla č id lo 3
Sú č as n e s tla č iť a p od rža ť 1 ,5 s ek .
tla č idlá 1 a 3 p ri za p nu to m
za pa ľov an í vo z idla (fu nk c ia F 11 je
n ap rog ram ov a ná na ON )
B likn utie sv e tie l
3 x b likn u tie sv e tie l
2 x o p ak ov a ne s úč as n e s tlač iť
tla čid lá 1 a€ 2 v p rie be h u 1 se k.
T rv a lý tón s iré ny
Blik an ie s v etie l
Stlač iť a uv oľn iť
-
Stla čiť a € po d ržať 3 s ek .
-
2x s tla čiť tla čid lo 5
-
Slovensky
Fu n kc ia
Dvojcestný diaľkový ovládač
Obr.
Displej
Funkcia
Obr.
Komunikácia s hlavnou
jednotkou
1
2
11
Deaktivácia
Odomknutie
Tichá deaktivácia
3
12
Výstražný poplach
otrasového senzoru
(bliká)
Poplach otrasového
senzoru (bliká)
13
Brzdový spínač
(bliká)
Aktivácia alarmu
4
14
Poplach batožinového
priestoru (bliká)
Tichá aktivácia alarmu
5
15
Volanie vozidla
(bliká)
6
Poplach kapoty motoru
(bliká)
16
Prebehol výstražný
poplach
7
Poplach dverí vozidla
(bliká)
17
Prebehol poplach
8
18
9
Poplach vstupu
zapaľovania
(bliká)
Zapnuté vibrácie
ovládača
Servisný (Valet) režim
Poznámka:
Funkcia
Blokovanie motora
(Anti Hi-Jack)
Zamknutie vozidla
10
Displej
19
Nízke napätie batérie
ovládača
(bliká)
niektoré popísané funkcie nie sú dostupné pri použití štvor tlačidlového diaľkového
ovládača bez displeja, ktorý slúži ako záložný ovládač.
Tlačidlo 1: Aktivácia / Tichá aktivácia / Diaľkové zamknutie / Vypnutie sirény
Aktivácia systému
Stlačte tlačidlo 1, siréna pípne 1x, svetlá vozidlá 1x bliknú, dvere sa uzamknú, blokovací výstup sa
uzemní (štartér je blokovaný), LED pomalým blikaním signalizuje aktivovanie alarmu.
Pokiaľ pri aktivácii alarmu nie sú riadne zatvorené dvere, kapota motora alebo veko batožinového
priestoru tak 5 sekúnd po aktivácii siréna 3x pípne a svetlá 3x bliknú na upozornenie takého stavu (po
riadnom zatvorení sa systém vráti k detekcii všetkých zón).
Po uplynutí 5 sekúnd po aktivácii alarmu prebehne detekcia zón systému a až potom môže byť spustený
poplach pokiaľ sa otvoria dvere, kapota motora alebo batožinový priestor. Následne po 5, 30 alebo 60
sekundách (podľa nastavenia funkcie F1) môže byť spustený poplach otrasovým alebo ďalším
voliteľným externým senzorom.
Keď je nastavená funkcia F7 Komfort (napríklad pre zatvorenie okien), výstup Komfort bude aktívny 15
alebo 30 sekúnd po aktivácii systému (podľa nastavení funkcie F7).
•
•
•
•
keď je aktívny poplach od otvorenia dverí, kapoty motoru, veka batožinového priestoru alebo
zapnutia zapaľovania, svetla vozidla blikajú a siréna húka 30 sekúnd (podľa nastavení funkcií).
keď bol spustený poplach hlavných zón externých senzorov 3x za sebou (každý poplach na 30
sekúnd) ďalší poplach od týchto zón už systém nespustí. Keď je počet spustení nastavený na
neobmedzený počet, potom systém poplach spustí pri každom narušení (nastavenie funkcie 3).
keď bol spustený výstražný poplach 5x za sebou, ďalší výstražný poplach už systém nespustí. Keď
je počet spustení nastavený na neobmedzený počet, potom systém poplach spustí pri každom
narušení výstražnej zóny externých senzorov (nastavenie funkcie 3).
pri poplachu húka siréna a blikajú svetlá vozidla (pokiaľ bol systém aktívny). Stlačte tlačidlo 1 alebo 2
pre vypnutie sirény a blikania, pričom systém zostane aj naďalej aktívny.
Uzamknutie vozidla
Pri zapnutom zapaľovaní alebo v servisnom režime (valet). Stlačte tlačidlo 1 pre diaľkové uzamknutie.
Ignorovanie výstražných zón senzorov 1 a 2
Stlačte tlačidlo 1 a v priebehu 4 sekúnd stlačte tlačidlo 3 pre aktiváciu bez detekcie výstražných zón
senzorov.
Ignorovanie výstražných a hlavných zón senzorov 1 a 2
Stlačte tlačidlo 1 a v priebehu 4 sekúnd stlačte 2 krát tlačidlo 3 pre aktiváciu bez detekcie výstražných aj
hlavných zón senzorov.
Tichá aktivácia s ignorovaním výstražných zón senzorov 1 a 2
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 1 a v priebehu 4 sekúnd stlačte tlačidlo 3 pre tichú
aktiváciu bez detekcie výstražných zón senzorov.
Tichá aktivácia s ignorovaním výstražných a hlavných zón senzorov 1 a 2
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 1 a v priebehu 4 sekúnd stlačte 2 krát tlačidlo 3 pre
tichú aktiváciu bez detekcie výstražných a hlavných zón senzorov.
Slovensky
Tichá aktivácia systému
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 1, svetlá vozidlá 1x bliknú, dvere sa uzamknú,
blokovací výstup sa uzemní (štartér je blokovaný), LED pomalým blikaním signalizuje aktivovanie
alarmu.
Pokiaľ pri aktivácii alarmu nie sú riadne zatvorené dvere, kapota motora alebo veko batožinového
priestoru tak 5 sekúnd po aktivácii siréna 3x pípne a svetlá 3x bliknú na upozornenie takého stavu (po
riadnom zatvorení sa systém vráti k detekcii všetkých zón).
Po aktivácii alarmu prebehne po uplynutí 5 sekúnd detekcia zón systému a až potom môže byť spustený
poplach pokiaľ sa otvoria dvere, kapota motora alebo batožinový priestor. Následne po 5, 30 alebo 60
sekundách (podľa nastavenia funkcie F1) môže byť spustený poplach otrasovým alebo ďalším
voliteľným externým senzorom.
Tlačidlo 2: Deaktivácia / Tichá deaktivácia / Diaľkové odomknutie / Vypnutie sirény
Pokiaľ počas aktivovaného alarmu došlo k poplachu, siréna pri deaktivácii systému 4x pípne a svetlá
vozidla 4x bliknú.
Deaktivácia systému
Stlačte tlačidlo 2, siréna 2x pípne, svetlá vozidlá 2x bliknú, dvere sa odomknú, blokovací výstup sa
deaktivuje (štartér je odblokovaný), LED dióda je vypnutá alebo rýchlym blikaním signalizuje
deaktivovanie alarmu (podľa nastavenia funkcie F6).
Pokiaľ je aktívna funkcia F6 a pokiaľ v priebehu 30 sekúnd po deaktivácii nedôjde k otvoreniu dverí
vozidla, kapoty motora, alebo pokiaľ nebolo zapnuté zapaľovanie vozidla, systém sa automaticky znovu
aktivuje a uzamkne dvere vozidla. (LED dióda rýchlo bliká 30 sekúnd a potom sa systém aktivuje).
Tichá deaktivácia
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 2, svetlá vozidlá 2x bliknú a dvere sa odomknú,
blokovací výstup sa deaktivuje (štartér je odblokovaný), LED dióda je vypnutá alebo rýchlym blikaním
signalizuje deaktivovanie alarmu (podľa nastavenia funkcie F6).
Odomknutie
Pri zapnutom zapaľovaní vozidla alebo v servisnom režime (valet).
Stlačte tlačidlo 2 pre diaľkové odomknutie dverí vozidla.
Obnovenie ikon na displeji
Kontrola stavu systému (riadiacej jednotky):
Stlačte tlačidlo 3, informácie o stave systému (riadiacej jednotky) bude odoslaná na diaľkový ovládač
(svetlá vozidla neblikajú a siréna nevydá žiadny zvuk).
Otvorenie veka batožinového priestoru
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 3, zámok veka batožinového priestoru sa odomkne a
svetlá vozidla 4x bliknú.
Pokiaľ takýmto spôsobom otvoríte batožinový priestor pri aktivovanom alarme, snímač batožinového
priestoru a externé senzory sa dočasne deaktivujú. 10 sekúnd po uzatvorení veka batožinového
priestoru budú všetky senzory znovu aktivované.
Upozornenie: kapota = (kapota + batožinový priestor) sú jeden vstupný okruh alarmu.
Vyhľadávanie vozidla
Stlačte tlačidlo 4, siréna 1x pípne a svetlá vozidla 5x bliknú, čím je označená poloha vozidla.
Režim Panika
V ľubovoľnom stave systému stlačte súčasne tlačidlá 1 a 3 dva krát po sebe v priebehu 1 sekundy čím
sa spustí režim Panika - svetlá vozidla blikajú a siréna húka 30 sekúnd a počas tejto doby je systém
aktivovaný.
Pre vypnutie režimu Panika (blikajúce svetlá a húkajúca siréna) stlačte tlačidlo 1 alebo tlačidlo 2.
Manuálna aktivácia alarmu - aktivácia bez použitia diaľkového ovládača.
Do 5 sekúnd po vypnutí zapaľovania vozidla stlačte Valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu) a potom
podržte valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu) stlačené dlhšie ako 3 sekundy, pokým siréna jeden krát
nepípne.
LED dióda začne rýchlo blikať a 3 sekundy po uzavretí všetkých dverí, batožinového priestoru a kapoty
motoru sa systém aktivuje.
Manuálna deaktivácia alarmu
Pre manuálnu deaktiváciu systému zapnite zapaľovanie vozidla a v priebehu 5 sekúnd stlačte valet
tlačidlo (tlačidlo servisného režimu), alebo zadajte PIN kód (podľa nastavení funkcie F10).
Uloženie kódu nových ovládačov (naprogramovanie diaľkových ovládačov do pamäti systému)
• deaktivujte systém, zapnite zapaľovanie vozidla a v priebehu 10 sekúnd stlačte 5x valet tlačidlo
(tlačidlo servisného režimu)
• siréna vydá 1 dlhý tón čím oznámi vstup do programovacieho režimu
• súčasne stlačte tlačidlá 1 a 2, siréna vydá 1 dlhý tón čím signalizuje, že nový ovládač bol uložený do
pamäte. Systém umožňuje uložiť do pamäte maximálne 4 ovládače
• vypnite zapaľovanie vozidla alebo počkajte 10 sekúnd kedy systém automaticky ukončí režim
ukladania nových kódov do pamäte a siréna vydá 1 krátky a 1 dlhý tón
Upozornenie:
• pri naprogramovaní nových diaľkových ovládačov sa všetky predchádzajúce zmažú zo systému
• systém umožňuje naprogramovať maximálne 4 diaľkové ovládače
Zapnutie servisného režimu
• deaktivujte systém, všetky dvere a kapoty musia byť riadne zatvorené, zapnite a vypnite
zapaľovanie vozidla
• v priebehu 5 sekúnd stlačte valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu) - LED dióda zostane svietiť a
systém sa prepne do servisného režimu
• v servisnom režime LED dióda zostane svietiť, funkcie alarmu sú obmedzené len na diaľkové
odomykanie a zamykanie dverí pomocou centrálneho zamykania
• Pri každom vypnutí zapaľovania v servisnom režime siréna 1x pípne
Vypnutie servisného režimu
Nevyhnutná podmienka: systém musí byť v servisnom režime a dvere vozidla musia byť riadne
zatvorené!
• Zapnite a vypnite zapaľovanie vozidla
• v priebehu 5 sekúnd stlačte valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu) - LED dióda prestane svietiť a
systém ukončí servisný režim a vráti sa späť do normálneho režimu
Blokovanie motoru (Anti-Hi jack)
Aktívna ochrana proti odcudzeniu vozidla:
Podmienka: zapnuté zapaľovanie vozidla
• podržte súčasne stlačené tlačidlá 1 a 3 až pokým vozidlo 3x neblikne, na displeji ovládača sa zobrazí
režim proti odcudzeniu vozidla
• v prvom kroku, do 20 sekúnd od aktivovania režimu blokovania (keď sa vypne zapaľovanie tak sa
pozastaví časovač, po zapnutí zapaľovania sa obnoví činnosť časovača) sa nič nedeje
• v druhom kroku, po uplynutí 20 sekúnd od aktivovania režimu blokovania, siréna vydáva krátke tóny
a svetlá vozidla blikajú. Keď sa vypne zapaľovanie siréna bude aj naďalej vydávať krátke tóny a svetlá
vozidla blikajú a keď sa znovu zapne zapaľovanie zaháji sa 3. krok.
• Pri aktivovanom systéme siréna vydáva krátke tóny 30 sekúnd a svetlá vozidla blikajú 30 sekúnd
obdobne ako pri spustení poplachu; pokiaľ je systém deaktivovaný a opäť zapnete zapaľovanie
zaháji sa 3. krok
• v 3. kroku vydáva siréna súvislý tón a svetlá vozidla blikajú po dobu 20 sekúnd, systém aktivuje
okruh blokovania motora a štartéra. Vypnutím zapaľovania v tomto režime systém okamžite prejde
do 4. kroku
• v 4. kroku siréna vydáva súvislý tón a svetlá vozidla blikajú až do vybitia batérie vozidla alebo do
vypnutia funkcie blokovania motora
Vypnutie blokovania motora (Anti-Hi jack off)
V 1. a 2. kroku - stlačte valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu) pre vypnutie režimu proti odcudzeniu
vozidla.
Slovensky
Dvojúrovňové snímanie nárazu
Pokiaľ sa vyskytne slabý náraz, siréna 5x pípne a svetlá vozidla 5x bliknú ako varovanie. Pri silnom
náraze sa spustí súvislý poplach na dobu 30 sekúnd.
V 3. a 4. kroku - v priebehu 10 sekúnd vypnite/zapnite zapaľovanie a stlačte valet tlačidlo (tlačidlo
servisného režimu) alebo zadajte PIN kód pre vypnutie režimu proti odcudzeniu vozidla.
Upozornenie: prerušenie napájania (odpojenie autobatérie) v ktoromkoľvek kroku režimu proti
odcudzeniu a jeho opätovné pripojenie spôsobí, že systém sa prepne priamo do 4. kroku - siréna vydáva
súvislý tón a svetlá vozidla blikajú až do vybitia batérie vozidla alebo do vypnutia funkcie blokovania
motora.
Deaktivácia systému alebo zrušenie blokovania motora PIN kódom
(výrobcom nastavený dvojmiestny PIN kód je: „2 - 4“)
1. Zapnite zapaľovanie vozidla a v priebehu 10 sekúnd stlačte valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu)
toľko krát, aká je hodnota prvej cifry PIN kódu a vypnite zapaľovanie vozidla.
2. Zapnite zapaľovanie vozidla a v priebehu 10 sekúnd stlačte valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu)
toľko krát, aká je hodnota druhej cifry PIN kódu a vypnite zapaľovanie vozidla.
3. Zapnite zapaľovanie vozidla, pokiaľ ste zadali správny PIN kód siréna vydá 3 krátke tóny a systém
sa deaktivuje.
Poznámka: Pokiaľ je aktívny režim proti odcudzeniu vozidla je v 4. kroku diaľkové ovládanie
nefunkčné a pre vypnutie ochrany proti odcudzeniu musíte zadať správny PIN kód.
Doplnkové funkcie pre systém aktívnej bezpečnosti
Falošný poplach
Nutná podmienka: funkcia falošného poplachu F3 musí byť aktívna.
Pokiaľ je v priebehu 5 minút narušená hlavná snímaná zóna 3x potom sa už od tejto zóny poplach
spúšťať nebude.
Pokiaľ je v priebehu 5 minút narušená výstražná snímaná zóna 5x potom sa už od tejto zóny poplach
spúšťať nebude.
Pre obnovenie plnej funkčnosti alarmu musíte znovu deaktivovať a aktivovať systém.
Doplnkové funkcie riadiaceho systému
Diaľkovo ovládaný výstup kanálu (CH2)
• diaľkové ovládanie otvorenia veka batožinového priestoru
• diaľkové ovládanie jednotky automatického otvárania okien
• diaľkové ovládanie zapnutia zapaľovania
• diaľkové ovládanie rôznych výstupov
Režim 1: (F12-1)
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 4, siréna 1x pípne a negatívny ( - ) výstup CH2 bude
aktívny po dobu 0,8 sekundy.
Režim 2: (F12-2)
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 4, siréna 1x pípne a negatívny ( - ) výstup CH2 bude
trvalo aktívny a vypne sa len v prípade spustenia poplachu.
Počas aktívneho výstupu CH2 stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 4, siréna vydá dlhý tón
a výstup CH2 sa vypne.
Režim 3: (F12-3)
Stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 4, siréna 1x pípne a negatívny ( - ) výstup CH2 bude
trvalo aktívny.
Počas aktívneho výstupu CH2 stlačte a podržte stlačené na 1.5 sekundy tlačidlo 4, siréna vydá dlhý tón
a výstup CH2 sa vypne.
Programovateľné možnosti (nastavenie funkcií)
Vstup do režimu programovania funkcií
1. Deaktivujte systém (diaľkovým ovládačom alebo stlačením valet tlačidla (tlačidlo servisného režimu))
2. Zapnite zapaľovanie vozidla.
3. V priebehu 3 sekúnd stlačte 5x valet tlačidlo (tlačidlo servisného režimu), siréna vydá 1 dlhý tón na
potvrdenie.
4. V priebehu 3 sekúnd vypnite zapaľovanie vozidla, siréna vydá 1 krátky a 1 dlhý tón na potvrdenie.
5. V priebehu 3 sekúnd znovu zapnite zapaľovanie vozidla pre vstup do režimu programovania funkcií;
ste v programovaní funkcie F1, LED blikne 1x, siréna vydá 1 až 4 krátke tóny podľa aktuálne
nastavenej hodnoty funkcie.
Počas programovania funkcií:
• Každým stlačením valet tlačidla (tlačidla servisného režimu) vzostupne prepínate medzi
funkciami F1 až F12.
• LED dióda blikne podľa poradového čísla aktuálnej funkcie podľa princípu:
LED dióda krátko blikne pre číslice 1 až 4
LED dióda dlhšie zasvieti = číslica 5 (napríklad.: Funkcia 7 = LED dlhšie zasvieti + 2x rýchlo
blikne).
• Po zvolení požadovanej funkcie stlačením tlačidla 1 na diaľkovom ovládači prepínate medzi
položkami 1 až 4 danej funkcie, siréna vydá 1 až 4 krátke tóny ako potvrdenie výberu príslušnej
položky.
6. Pre ukončenie režimu programovania vypnite zapaľovanie vozidla alebo počkajte 15 sekúnd, siréna
vydá 1 krátky a 1 dlhý zvuk ako potvrdenie ukončenia režimu programovania.
7. V nasledujúcej tabuľke sú továrensky nastavené hodnoty (default) označené tučným písmom.
Počet stlačení tlačidla 1 diaľkového ovládača
1.stlačenie
2.stlačenie
3.stlačenie
4.stlačenie
5 sekúnd
30 sekúnd
60 sekúnd
-
F1
Oneskorenie aktivácie senzorov 1 a 2
F2
Aktivácia / deaktivácia so sirénou
Áno
Nie
-
-
F3
Obmedzenie počtu poplachov
Nie
Áno
-
-
F4
Pasívna aktivácia valet tlačidlom
Nie
Áno
-
-
F5
Pasívna aktivácia a uzamknutie
Nie
Áno
-
-
F6
Automatická opätovná aktivácia
Nie
Áno
Áno s
uzamknutím
-
F7
Komfort výstup CH4 po aktivácii systému
Nie
15 sekúnd
30 sekúnd
-
F8
Odomknutie/zamknutie pri
vypnutí/zapnutí zapaľovania vozidla
Nie
Áno
-
-
F9
Obnovenie továrenských nastavení
Nie
Potvrdené
-
F10
Manuálne vypnutie systému
valet tlačidlom
PIN kódom
-
-
F11
Blokovanie motora (Anti-Hi Jacking)
Nie
Áno
-
-
F12
Výstup CH2
Režim 1
Režim 2
Režim 3
-
1x krátky tón
2x krátky tón
3x krátky tón
4x krátky tón
Potvrdenie príslušnej voľby sirénou
Dĺžka pulzu pre externé centrálne zamykanie
Na riadiacej jednotke je osadená prepojka (jumper J1) určujúca, že po aktivácii/deaktivácii systému bude
na výstupoch pre pripojenie externého centrálneho zamykania prítomný ovládací signál v dĺžke 0.4
sekundy. Po odstránení tejto prepojky bude ovládací signál v dĺžke 4 sekúnd.
Osvetlenie kabíny vozidla po aktivácii
Na riadiacej jednotke je osadená prepojka (jumper J2) určujúca, že po deaktivácii systému bude kabína
vozidla osvetlená 5 sekúnd. Po odstránení tejto prepojky bude osvetlenie zapnuté 35 sekúnd.
Slovensky
Funkcia Popis funkcie
Pokyny na inštaláciu alarmu do vozidla a na údržbu systému
Za inštaláciu alarmu do vozidla zodpovedá vždy osoba, ktorá inštaláciu vykonala. Inštaláciu je nutné
vykonať v súlade s týmto návodom a so všeobecne platnými zásadami. Všetky spoje musia byť po
inštalácii riadne zaizolované izolačnou páskou alebo teplom zmraštiteľnou bužírkou. Jednotlivé moduly
alarmu nesmú byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti airbagov alebo iných bezpečnostných
systémov vozidla.
Zariadenie je určené pre montáž pod prístrojovú dosku vozidla, so zapojením podľa priloženej schémy.
Jednotlivé súčasti alarmu by mali byť umiestnené na skrytých a neprístupných miestach, aby sa sťažilo
ich odhalení a prípadné úmyselné poškodenie / vyradenie z činnosti. Výnimku tvorí valet (servisné)
tlačidlo, ktoré by malo byť umiestnené na skrytom, ale vodičovi vozidla ľahko dostupnom mieste.
Indikačná LED dióda má byť na mieste dobre viditeľnom zo všetkých uhlov zvnútra aj zvonku vozidla.
Riadiacu jednotku je nutné umiestniť konektormi smerom dole, aby sa zabránilo zatečeniu
kondenzovanej vody do elektroniky riadiacej jednotky po kabeláži. Poistky, ktoré sú súčasťou
kabeláže napájania, nesmú byť odstránené a mali by byť umiestnené čo najbližšie k prípojnému
bodu +12V.
Sirénu je vhodné umiestniť v motorovom priestore, tak aby bola minimálne 30 cm od zdrojov extrémneho
tepla v motore a tak, aby nebola dostupná zospodu vozidla a aby bola chránená pred vodou. Siréna
nesmie byť otočená smerom hore.
Anténu umiestnite na predné alebo zadné sklo vozidla tak, aby nebránila vo výhľade vodiča.
Alternatívne je možné umiestniť anténu aj na slnečnú clonu vodiča alebo pod plastové výplne hornej
časti „A“ stĺpika vozidla. Anténa je navrhnutá pre horizontálne umiestnenie čo možno najďalej od
kovových častí karosérie. Správne umiestnenie antény alarmu má významný vplyv na účinný dosah
diaľkového ovládača alarmu.
Zariadenie je nutné používať v súlade s priloženým užívateľským návodom. Obzvlášť dôležité je uchovať
PIN kód, nakoľko bez neho nie sú dostupné funkcie núdzového odblokovania a nie sú možné nastavenia
niektorých parametrov funkcií alarmu.
Zariadenie si nevyžaduje špeciálnu údržbu okrem výmeny batérií v diaľkových ovládačoch alarmu.
Diaľkový ovládač s displejom obsahuje 1 ks batérie veľkosti AAA (LR03), doporučujeme použiť alkalickú
batériu. Diaľkový ovládač bez displeja obsahuje 2 ks batérií CR2025. Po výmene vybitých batérií nie je
potrebné vykonať žiadne ďalšie nastavenia systému.
Technická špecifikácia
DC napájacie napätie
12 V
DC rozsah napájacieho napätia
10 - 14 V
Prúdový odber (v základnej konfigurácii)
21 mA
Frekvenčný rozsah diaľkových ovládačov
433,92 MHz
Rozsah pracovných teplôt
-30°C až + 85°C
Skladovacia teplota
-40°C až + 85°C
Batéria v diaľkovom ovládači s displejom
1x AAA Alkaline (LR03)
Batérie v diaľkovom ovládači bez displeja
2x CR2025
Rozmery
106 x 71 x 28 mm
Hmotnosť (celá súprava)
940 gramov
Hmotnosť riadiacej jednotky
113 gramov
Schéma zapojenia
Slovensky
M-374 je autoalarm ovládaný dvoucestným, pětitlačítkovým dálkovým ovladačem s grafickým displejem.
Pomocí tohoto ovladače je možno ovládat mnoho funkcí vozidla a zpětně získávat informace o stavu
systému i vozidla v dosahu až 500m (v závislosti na okolních vlivech). Jedním zařízením tak získává
uživatel spolehlivý alarm a současně pager s přesnou identifikací typu narušení chráněného vozidla.
Jako záložní ovladač je k alarmu přiložen i jeden jednocestný čtyřtlačítkový ovladač bez displeje.
Alarm M-374 je určen pro vozidla s palubní sítí 12V a mínus pólem na karoserii.
Alarm disponuje mimo jiné :
• vstupy pro 2 nezávislé senzory (oddělené zóny)
• integrovaným blokovacím relé s výstupem pro další, volitelné blokování
• bezpotenciálovým rozhraním pro ovládání centrálního zamykání
• automatickým, programovatelným komfortním výstupem (například automatické zavření oken při
aktivaci)
• 2 ovládacími výstupy pro příslušenství (-300 mA) ovládanými dálkovým ovladačem
Paměť posledních poplachů zobrazuje poplachy zaznamenané během poslední aktivace na displeji
ovladače až do zapnutí zapalování vozidla (pro analýzu možných problémů). Pro nouzové odblokování
alarmu je určen 2 místný osobní kód (PIN).
Obsah balení (kompletní sada M-374):
Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Popis položky
Kompletní sada alarmu M-374
Řídicí jednotka alarmu M-374
Dálkový ovladač dvoucestný s displejem alarmu M-374
Dálkový ovladač bez displeje alarmu M-374
Baterie DO bez displeje (2 ks) - CR2025
Baterie DO s displejem - alkalická AAA
Anténa - vysílač/přijímač signálu DO alarmu M-374 na sklo
Kabeláž připojení alarmu M-374
Kabeláž imobilizera alarmu M-374 (2ks)
LED indikační červená alarmu M-374
Otřesový senzor s kabelem alarmu M-374
Kapotový spínač alarmu M-374
Valet tlačítko (valet) alarmu M-374
Siréna akustická 12V alarmu M-374
Uživatelská příručka
Instalační příručka
Objednací kód
M-374
617112-M
617123-M
617124-M
CR2025
B-LR03
ANT006
600374-M
480070
617103-M
617311-M
617524-M
617126-M
617206-M
N-M-374-User_001
N-M-374-Mont_001
Česky
Objednací kódy jednotlivých součástí soupravy M-374:
Pokyny k používání alarmu
Význam symbolů displeje 5-ti tlačítkového ovladače
1. Komunikace s vozidlem
2. Deaktivace / Odemčení / Tichá deaktivace
3. Uzamčení vozidla
4. Blokování motoru (Anti Hi-jack)
5. Servisní režim (valet)
6. Aktivace
7. Tichá aktivace
8. Poplach vstupu zapalování
9. Poplach výstražné zóny otřesového senzoru
10. Volání vozidla
11. Blikání světel vozidla
12. Poplach otřesového senzoru
13. Brzdový spínač
14. Zvuková signalizace (siréna)
15. Poplach senzoru zavazadlového prostoru
16. Poplach senzoru dveří vozidla
17. Indikace stavu baterie ovladače (nízká kapacita)
18. Zapnuté vibrace ovladače
ZVUKOVÁ INDIKACE
Zvuk
Funkce
Zvuk
Jedno pípnutí
Aktivace (uzamčení)
Melodie 1
Vyhledávání vozidla
Dvě pípnutí
Deaktivace (odemčení)
Melodie 2
Ignorování senzorů
Tři pípnutí
Tichá aktivace
Melodie 3
Volání vozidla
Čtyři pípnutí
Porucha po aktivaci
Melodie 4
Poplach po deaktivaci
Pět pípnutí
Panika
Melodie 5
Poplach
1dlouhé+2krátké pípnutí
Komunikace po výměně baterie
Melodie 6
Kontrola stavu vozidla
Jedno pípnutí
Režim programování
Melodie 7
Výstražná zóna
SVĚTELNÁ INDIKACE
Počet bliknutí
1 bliknutí
2 bliknutí
5 bliknutí
blikání 30 sekund
trvalé blikání
Funkce
Aktivace (uzamčení)
Deaktivace (odemčení)
Vyhledávání vozidla
Panika
Poplach
Funkce
A kc e
R e a kc e
S tis k no u t a uv o lnit
K rá tk ý sig ná l sirén y
B likn u tí s vě tel
S tisk no u t a € po d rž e t 1 ,5 s ek .
B likn u tí s vě tel
S tis k no u t a uv o lnit
2 x k rátk ý s ign á l s iré n y
2x blik nu tí s v ěte l€
S tisk no u t a € po d rž e t 1 ,5 s ek .
2 x blikn u tí s v ěte l
Stisk n ou t a u vo ln it 1 ne b o 2
Při 1 sy s tém z ů sta n e
ak tivo v án , dv e ře za m č e né ,
p ři 2 s e d e ak tivu je a
od e m k ne d ve ře
U z am če n í d v eří v€ se rvis ním re žim u
S tis k no u t a uv o lnit
-
O d em če n í d v eří v€ se rvis ním re žim u
S tis k no u t a uv o lnit
-
Tic há ko n tro la s tav u v o zid la,
ob n ov en í iko n d á lko vé h o o v la d ač e
S tis k no u t a uv o lnit
-
S tisk no u t a € po d rž e t 1 ,5 s ek .
4 x blikn u tí s v ěte l
S tis k no u t a uv o lnit
K rá tk ý sig ná l sirén y
5 x blikn u tí s v ěte l
S tisk no u t a € po d rž e t 1 ,5 s ek .
K rá tk ý sig ná l sirén y
S tis k no u t tla čítko 1 , p o to m d o 4
se k un d tla čítk o 3
2 x k rátk ý s ign á l s iré n y
2x blik nu tí s v ěte l€
Stisk n ou t tla č ítk o 1 , po to m d o 4
se k un d s tisk n ou t 2x tla č ítk o 3
K rá tk ý sig ná l sirén y
B likn u tí s vě tel
Stis kn o ut a p o drž et 1 ,5 s ek .
tlač ítk o 1, p oto m d o 4 se k un d
tla č ítk o 3
2 x blikn u tí s v ěte l
Stisk n ou t a p o drže t 1,5 se k .
tla č ítk o 1 , po to m do 4 s e ku n d 2 x
tla čítk o 3
B likn u tí s vě tel
Stisk n ou t a p o drže t 1,5 se k .
tlač ítka 1 a 3 p ři z ap n uté m
z a pa lov á ní (fun k ce F1 1 je
n ap rog ra m ov án a na O N )
3 x blikn u tí s v ěte l
S tisk n ou t 2x tla č ítk a 1 a €3 bě h em
1 se k.
T rv alý tón sirén y
B lik án í sv ěte l
S tis k no u t a uv o lnit
-
S tis kn o ut a po d rž et 3 se k.
-
2 x s tisk n ou t tla č ítk o 5
-
A k tiv a ce (uz am č en í)
(1 .5 s e k.)
Tic há ak tiva c e
D e ak tiva c e (od e m č e ní)
Tic há de a ktiv ac e
(1 .5 s e k.)
D e ak tiva c e p rá v ě s pu š tě n éh o
po p la c hu (s y sté m z ůs ta ne
ak tivo vá n , d v eře z a m č en é )
/
O tev řen í za v az a dlo vé h o p ro s to ru
(C h3 )
(1 .5 s e k.)
Vy hle dá v án í vo z id la
K a ná lov ý vý stu p (C h2 )
(1 .5 s e k.)
Ig n oro vá n í s en z orů 1 a 2
(je n v ý straž n á z ón a )
,
Ig n oro vá n í s en z orů 1 a 2 (vý s tra žn á
a€ h la v ní z ón a )
,
Tic há ak tiva c e s €ig n orov á ním
se n zo rů 1 a 2
(je n v ý straž n á z ón a )
( 1.5 s) ,
Tic há ak tiva c e s €ig n orov á ním
se n zo rů 1 a € 2 (v ýs tra ž ná i€ h lav n í
zó n a)
B lok o vá n í m o to ru
R e žim P an ik a (vy p nu tí: v iz
D e ak tiva c e)
,
(1 .5 s ) ,
(
+
,
) 1.5 se k
2x (
+
)
Vy pn u tí v ibrac e a z vu k u o vla da č e p ři
oz n am ov á ní p op lac h u
Vý bě r z p ůs o bu hlá še n í p o pla c hu (je n
vib ra c e / vib ra c e a zv u k / je n zv u k)
Vý bě r m elo d ie
(3 s e k.)
,
Česky
Tlač ítko
Fu n kc e
Dvoucestný dálkový ovladač
Obr.
Displej
Funkce
Obr.
Komunikace s hlavní
jednotkou
1
2
11
Deaktivace
Odemčení
Tichá deaktivace
3
Výstražný poplach
otřesového senzoru
12
Poplach otřesového
senzoru (bliká)
13
Brzdový spínač
(bliká)
Aktivace alarmu
4
14
Poplach zavazadlového
prostoru (bliká)
Tichá aktivace alarmu
5
15
Volání vozidla
(bliká)
6
Poplach kapoty motoru
(bliká)
16
Proběhl výstražný
poplach
7
Poplach dveří vozidla
(bliká)
17
Proběhl poplach
8
18
9
Poplach vstupu
zapalování
(bliká)
Zapnuté vibrace
ovladače
Servisní (Valet) režim
Poznámka:
Funkce
Blokování motoru
(Anti Hi-Jack)
Zamčení vozidla
10
Displej
19
Nízký stav baterie
ovladače
(bliká)
některé popsané funkce nejsou dostupné při použití čtyřtlačítkového dálkového
ovladače bez displeje, který slouží jako záložní ovladač.
Tlačítko 1:
Aktivace / Tichá aktivace / Dálkové uzamčení / Vypnutí sirény
Aktivace systému
Stiskněte tlačítko 1x, siréna pípne 1x, světla vozidla bliknou 1x, dveře se uzamknou, blokovací výstup je
uzemněn (startér blokován), LED pomalým blikáním signalizuje zapnutí alarmu.
Pokud při aktivaci alarmu nejsou řádně zavřené dveře, kapota motoru nebo víko zavazadlového
prostoru, 5 sekund po aktivaci siréna pípne 3x a světla bliknou 3x na upozornění (po řádném zavření se
systém vrátí zpět k detekci všech zón).
Po aktivaci trvá detekce zón systému 5 sekund a až potom může být spuštěn poplach pokud se otevřou
dveře, kapota motoru nebo zavazadlový prostor. A po 5, 30 anebo 60 sekundách (podle nastavení
funkce F1) může být spuštěn poplach otřesovým nebo dalším volitelným externím senzorem.
Pokud je nastavena funkce F7 Komfort (např. pro zavření oken), výstup Komfort bude aktivní 15 nebo 30
sekund po aktivaci systému (podle nastavení funkce F7).
•
•
•
•
Pokud je spuštěn poplach od otevření dveří, kapoty motoru, víka zavazadlového prostoru nebo
zapnutí zapalování, světla vozidla blikají a siréna zní 30 sekund (podle nastavení funkcí).
Pokud jsou spuštěny poplachy od hlavních zón externích senzorů 3x za sebou (každý poplach na 30
sekund), systém už poplach od těchto zón nespustí. Pokud je počet spuštění nastaven na
neomezený počet, potom systém poplach při každém narušení (podle nastavení funkce 3).
Pokud jsou spuštěny výstražné poplachy 5krát, systém už výstrahu nespustí. Pokud je počet
spuštění nastaven na neomezený, výstraha se spustí při každém narušení výstražné zóny externích
senzorů (podle nastavení funkce 3).
Při poplachu zní siréna a blikají světla vozidla (pokud byl systém aktivní). Stiskněte tlačítko 1 nebo
tlačítko 2 pro vypnutí sirény a blikání, přičemž systém zůstává dále aktivní.
Tichá aktivace
Stiskněte a podržte tlačítko 1 (na 1.5 sek.), světla vozidla bliknou 1x, dveře se uzamknou, blokovací
výstup je uzemněn (startér blokován), LED pomalým blikáním signalizuje zapnutí alarmu.
Pokud při aktivaci alarmu nejsou řádně zavřené dveře, kapota nebo víko zavazadlového prostoru, 5
sekund po aktivaci siréna pípne 3x a světla bliknou 3x na upozornění (po řádném zavření se systém
vrátí zpět k detekci všech zón).
5 sekund po aktivaci alarmu proběhne detekce zón systému a až poté může být spuštěn poplach
otevřením dveří, víka motoru nebo zavazadlového prostoru. Následně po 5, 30 nebo 60 sekundách
(podle nastavení funkce F1) může být spuštěn poplach otřesovým nebo dalším volitelným externím
senzorem.
Uzamčení
Při zapnutém zapalování nebo v servisním režimu. Stiskněte tlačítko 1 (1x) pro dálkové uzamčení.
Ignorování výstražných a hlavních zón senzorů 1 a 2
Stiskněte tlačítko 1 (1x), potom tlačítko 3 (1x) a opět stiskněte tlačítko 3 (1x) pro aktivaci, ale bez detekce
výstražných a hlavních zón snímačů.
Tichá aktivace s ignorováním výstražných zón senzorů 1 a 2
Stiskněte a podržte tlačítko 1 (1,5 sek.), potom tlačítko 3 (1x) pro tichou aktivaci, ale bez detekce
výstražných zón.
Tichá aktivace s ignorováním výstražných a hlavních zón senzorů 1 a 2
Stiskněte a podržte tlačítko 1 (1,5 sek.), potom tlačítko 3 (1x) a opět tlačítko 3 (1x) pro tichou aktivaci,
ale bez detekce výstražných a hlavních zón snímačů.
Česky
Ignorování výstražných zón senzorů 1 a 2
Stiskněte tlačítko 1 (1x), potom tlačítko 3 (1x) pro aktivaci, ale bez detekce výstražných zón.
Tlačítko 2: Deaktivace / Tichá deaktivace / Dálkové odemčení / Vypnutí sirény
Pokud během aktivovaného alarmu došlo k poplachu, siréna při deaktivaci systému pípne 4x a světla
vozidla bliknou 4x.
Deaktivace systému
Stiskněte tlačítko 2, siréna pípne 2x a světla vozidla bliknou 2x; dveře vozidla se odemknou, blokovací
výstup ( - ) je deaktivován (startér odblokovaný), LED dioda je vypnutá nebo rychle bliká (podle
nastavení funkce F6) – signalizuje deaktivaci.
Pokud je aktivní funkce F6 a pokud v průběhu 30 sekund po deaktivaci nedojde k otevření dveří vozidla,
kapoty motoru, nebo pokud nebylo zapnuto zapalování, systém se automaticky znovu aktivuje
a uzamkne dveře vozidla. (LED dioda rychle bliká 30 sekund, potom se systém aktivuje).
Tichá deaktivace
Stiskněte podržte tlačítko 2 (1,5 sek.), světla vozidla bliknou 2x a dveře vozidla se odemknou. Blokovací
výstup ( - ) je deaktivován (startér odblokovaný), LED dioda je vypnutá nebo rychle bliká (podle
nastavení funkce F6) – signalizuje deaktivaci.
Odemčení
Při zapnutém zapalování nebo v Servisním režimu.
Stiskněte tlačítko 2 (1x) pro dálkové odemčení dveří vozidla.
Obnovení ikon
Kontrola stavu systému (hlavní jednotky):
Stiskněte tlačítko 3 (1x), informace o stavu systému (hlavní jednotky) bude odeslána na dálkové
ovládání (světla vozidla neblikají, siréna nevydá žádný zvuk).
Otevření víka zavazadlového prostoru
Stiskněte a podržte tlačítko 3 (1,5 sek) otevře se víko zavazadlového prostoru a světla vozidla bliknou 4x
Pokud tímto způsobem otevřete zavazadlový prostor při aktivovaném alarmu, snímač zavazadlového
prostoru a externí senzory se dočasně deaktivují. 10 sekund po zavření zavazadlového prostoru budou
všechny senzory opět aktivovány.
UPOZORNĚNÍ: kapota = (kapota + zavazadlový prostor), jsou jeden vstupní okruh.
Vyhledání vozidla
Stiskněte tlačítko 4 (1x), siréna pípne 1x, světla vozidla bliknou 5x, čímž označí polohu vozidla.
Režim Panika
V libovolném stavu systému stiskněte současně tlačítko 1 a tlačítko 3 (2x); spustili jste režim Panika;
světla vozidla blikají a siréna zní 30 sekund; během této doby je systém aktivován.
Pokud chcete vypnout režim Panika (blikající světla a houkající siréna), stiskněte tlačítko 1 nebo tlačítko
2 (1x).
Manuální aktivace - aktivace bez dálkového ovládání nebo vysílače.
Do 5 sekund po vypnutí zapalování stiskněte tlačítko servisního režimu (Valet tlačítko) 1x, potom podržte
tlačítko servisního režimu stisknuté déle než 3 sekundy, dokud siréna jednou nepípne.
LED dioda začne rychle blikat a 3 sekundy po uzavření všech dveří, zavazadlového prostoru a kapoty
motoru se systém aktivuje.
Manuální deaktivace
Pro manuální deaktivaci zapněte zapalování, během 5 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu (Valet
tlačítko) 1x. Anebo zadejte PIN kód (podle nastavení funkce F10).
Uložení kódu nových ovladačů (naprogramování ovladačů do paměti systému)
• Deaktivujte systém a zapněte zapalování; během 10 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu
(Valet tlačítko) 5x.
• Siréna vydá 1 dlouhý tón - oznámí vstup do programovacího režimu.
• Stiskněte současně tlačítko 1 a tlačítko 2 (1x), siréna vydá 1 dlouhý tón - signalizuje, že nový
ovladač byl uložen do paměti. Systém umožňuje uložit do paměti maximálně 4 ovladače.
• Vypněte zapalování nebo počkejte 10 sekund, systém automaticky ukončí režim ukládání nových
kódů do paměti a siréna vydá 1 krátký a 1 dlouhý tón.
UPOZORNĚNÍ:
• při naprogramování nových ovladačů se všechny staré ovladače vymažou
• systém umožňuje naprogramovat maximálně 4 ovladače
Zapnutí servisního režimu
• Deaktivujte systém, všechny dveře a kapoty musí být zavřené, zapněte a vypněte zapalování.
• Během 5 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu (Valet tlačítko) (1x) a LED dioda zůstane svítit;
systém se přepne do servisního režimu.
• V servisním režimu LED dioda zůstává svítit, funkce alarmu je omezena na dálkové odemykání
a zamykání dveří pomocí centrálního zamykání.
• Při každém vypnutí zapalování v servisním režimu siréna pípne 1x.
Vypnutí servisního režimu
Nevyhnutelná podmínka: systém musí být v servisním režimu a dveře vozidla zavřené !
• Zapněte a vypněte zapalování.
• Do 5 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu (Valet tlačítko) (1x) a LED dioda přestane svítit.
Systém ukončí servisní režim a vrátí se zpět do normálního režimu.
Blokování motoru (Anti-Hijack)
Aktivní ochrana proti odcizení vozidla.
Podmínka: zapnuté zapalování vozidla
• Podržte stisknuté tlačítko 1 společně s tlačítkem 3 až pokud vozidlo neblikne 3x (displej na ovladači
zobrazí režim proti odcizení vozidla).
• V prvním kroku, do 20 sekund (pokud je zapalování vypnuté, je vypnutý i časovač, zapněte
zapalování pro obnovení časovače), se nic neděje.
• V druhém kroku, 20 sekund, siréna krátce pípá a světla vozidla blikají. (Pokud je zapalování vypnuté,
siréna pípá a světla vozidla blikají; pokud opět zapnete zapalování, začne 3. krok).
• Při aktivovaném systému siréna pípá 30 sekund a světla vozidla blikají 30 sekund, tak jako při
spuštění poplachu; pokud je systém deaktivován a opět zapnete zapalování, bude pokračovat
krokem 3>
• V třetím kroku, 20 sekund, siréna zní trvale a světla vozidla blikají; systém aktivuje okruh blokování
napájení motoru a startéru (vypnutím zapalování okamžitě vstoupíte do 4. kroku).
• Ve čtvrtém kroku siréna nadále trvale zní a světla vozidla stále blikají, až do vybití baterie vozidla,
nebo do vypnutí funkce blokování motoru.
Vypnutí blokování motoru (Anti-Hijack off)
V 1. a 2. kroku: stiskněte tlačítko servisního režimu (Valet tlačítko) pro vypnutí režimu proti odcizení
vozidla.
Ve 3. a 4. kroku: během 10 sekund vypněte/zapněte zapalování a stiskněte tlačítko servisního režimu
(Valet tlačítko) 1x. Nebo zadejte PIN kód pro vypnutí režimu proti odcizení vozidla.
UPOZORNĚNÍ: přerušení napájení (odpojení baterie) v kterémkoliv kroku režimu proti odcizení a jeho
opětovné připojení způsobí, že systém se přepne přímo do čtvrtého kroku; siréna trvale zní a světla
vozidla stále blikají.
Česky
Dvoustupňové snímání nárazu
Pokud se vyskytne slabý náraz, siréna pípne 5x a světla vozidla bliknou 5x. Při silném nárazu je spuštěn
souvislý poplach na dobu 30 sekund.
Deaktivace systému nebo zrušení blokování motoru PIN kódem
(výrobcem nastavený dvoumístný PIN kód je: „2 - 4“)
1. Zapněte zapalování, během 10 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu tolikrát, jaká je hodnota
první cifry PIN kódu, potom vypněte zapalování.
2. Zapněte zapalování, během 10 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu tolikrát, jaká je hodnota
druhé cifry PIN kódu, potom vypněte zapalování.
3. Zapněte zapalování, pokud je PIN kód správný, siréna vydá 3 krátká zvuková znamení a systém je
deaktivován.
Poznámka: Pokud je aktivní režim proti odcizení vozidla, ve čtvrtém kroku je dálkové ovládání
nefunkční; pro vypnutí ochrany proti odcizení musíte zadat správný PIN kód.
Doplňkové funkce pro systém aktivní bezpečnosti
Falešný poplach
Nutná podmínka: funkce falešného poplachu F3 musí být aktivní.
Pokud je v průběhu 5 minut narušena hlavní snímaná zóna 3x, nebude se už zapínat od této zóny
poplach.
Pokud je v průběhu 5 minut narušena výstražná snímaná zóna 5x, nebude se už zapínat od této zóny
výstražný poplach.
Pro obnovení plné funkčnosti alarmu musíte znovu deaktivovat a aktivovat systém.
Doplňkové funkce řídícího systému
Dálkově ovládaný výstup kanálu (CH2)
* dálkově ovládané otevření zavazadlového prostoru
* dálkové ovládání jednotky automatického otvírání oken
* dálkové ovládání zapnutí zapalování
* dálkové ovládání různých výstupů
Režim 1: (F12-1)
Stiskněte a podržte tlačítko 4 (1,5 sek.), siréna pípne 1x a negativní ( - ) výstup (CH2) je aktivní po dobu
0,8 sek.
Režim 2: (F12-2)
Stiskněte a podržte tlačítko 4 (1,5 sek.), siréna pípne 1x, negativní ( - ) výstup (CH2) je aktivní a vypne
se jen v případě spuštění poplachu.
Během aktivního výstupu (CH2) stiskněte a podržte tlačítko 4 (1,5 sek.), siréna vydá dlouhý zvuk
a výstup (CH2) se vypne.
Režim 3: (F12-3)
Stiskněte tlačítko 4 (1,5 sek.), siréna pípne 1x, negativní ( - ) výstup (CH2) je aktivován.
Během aktivního výstupu (CH2) stiskněte tlačítko 4 (1,5 sek.), siréna vydá dlouhý zvuk a výstup (CH2)
se vypne.
Programovatelné možnosti (nastavení funkcí)
Vstup do režimu programování
1. Deaktivujte systém (dálkovým ovladačem nebo stisknutím tlačítka servisního režimu).
2. Zapněte zapalování vozidla.
3. Během 3 sekund stiskněte tlačítko servisního režimu 5x, siréna vydá 1 dlouhý zvuk jako potvrzení
příkazu.
4. Během 3 sekund vypněte zapalování vozidla, siréna vydá 1 krátký a 1 dlouhý zvuk jako potvrzení
příkazu.
5. Během 3 sekund opět zapněte zapalování vozidla pro vstup do režimu programování funkcí; jste
v nastavení funkce F1, LED blikne 1x, siréna vydá 1 až 4 krátké zvuky, podle aktuálně nastavené
hodnoty funkce.
Během režimu nastavení funkce:
• Každým stisknutím tlačítka servisního režimu vzestupně přepínáte mezi funkcemi F1 až F12.
• LED dioda bude blikat přiměřeně pořadovému číslu aktuální funkce podle principu: LED dioda
rychle bliká = číslo 1 - 4, LED dioda svítí = číslo 5 (např.: Funkce 7 = LED dlouze zasvítí + 2x
rychle blikne).
• Po zvolení požadované funkce: stisknutím tlačítka 1 na dálkovém ovladači přepínáte mezi
položkami 1 až 4 této funkce, siréna vydá 1 až 4 krátké zvuky jako potvrzení příslušné položky.
6. Pro ukončení režimu programování vypněte zapalování nebo počkejte 15 sekund, siréna vydá 1
krátký a 1 dlouhý zvuk jako potvrzení ukončení režimu programování.
7. V následující tabulce jsou továrně nastavené položky označeny tučním písmem.
Funkce
Popis funkce
Počet stisků tlačítka 1 dálkového ovladače
1 stisknutí
2 stisknutí
3 stisknutí
4 stisknutí
5 sekund
30 sekund
60 sekund
-
Ano
Ne
-
-
F1
Zpoždění aktivace externích senzorů 1 a 2
F2
Aktivace / deaktivace se sirénou
F3
Limit alarmů
Ne
Ano
-
-
F4
Pasivní aktivace valet (servisním) tlačítkem
Ne
Ano
-
-
F5
Pasivní aktivace a uzamčení
Ne
Ano
-
-
F6
Automatická opětovná aktivace
Ne
Ano
Ano s
uzamčením
-
F7
Komfort výstup CH4 po aktivaci systému
Ne
15 sekund
30 sekund
-
F8
Uzamčení/odemčení při zapnutí/vypnutí
zapalování
Ne
Ano
-
-
F9
Obnovení továrních nastavení
Ne
Potvrzeno
-
-
F10
Manuální vypnutí systému
valet tlačítkem
PIN kódem
-
-
F11
Blokování motoru (Anti-Hi Jacking)
Ne
Ano
-
-
F12
Výstup CH2
Režim 1
Režim 2
Režim 3
-
1x krátký tón
2x krátký tón
3x krátký tón
4x krátký tón
Potvrzení příslušné volby sirénou
Délka pulzu pro externí centrální zamykání
Na řídící jednotce je osazená propojka (jumper J1) určující, že po aktivaci / deaktivaci systému bude na
výstupech pro připojení externího centrálního zamykání přítomen ovládací signál trvající 0.4 sekundy. Po
odstranění této propojky bude ovládací signál trvat 4 sekundy.
5. Pokyny pro instalaci alarmu do vozidla a pro údržbu systému
Za instalaci alarmu do vozidla zodpovídá vždy osoba, která instalaci provedla. Instalaci je nutno provést
v souladu s tímto návodem a s všeobecně platnými zásadami. Všechny spoje po instalaci je nutno řádně
zaizolovat izolační páskou nebo smršťovací bužírkou. Jednotlivé moduly alarmu nesmí být umístěny v
bezprostřední blízkosti airbagů nebo jiných bezpečnostních systémů vozidla.
Zařízení je určeno pro montáž pod přístrojovou desku vozidla, se zapojením podle přiloženého
schématu. Jednotlivé součásti alarmu by měly být umístěny na skrytých a nepřístupných místech, aby se
ztížilo jejich odhalení a úmyslné poškození / vyřazení z činnosti. Výjimku tvoří valet tlačítko, které by
mělo být umístěno na skrytém, ale řidiči vozidla lehce dostupném místě. Indikační LED dioda má být na
místě dobře viditelném ze všech úhlů zvenku i zevnitř vozidla.
Řídící jednotku je nutno umístit konektory směrem dolů, aby se zabránilo zatečení kondenzované vody
do elektroniky řídící jednotky po kabeláži. Pojistky, které jsou součástí kabeláže napájení, nesmí být
odstraněny a měly by být umístěny co nejblíže k přípojnému bodu +12V.
Česky
Osvětlení kabiny vozidla po aktivaci
Na řídící jednotce je osazená propojka (jumper J2) určující, že po deaktivaci systému bude kabina
vozidla osvětlena 5 sekund. Po odstranění této propojky bude osvětlení zapnuto 35 sekund.
Sirénu je vhodné umístit v motorovém prostoru tak, aby byla vzdálená minimálně 30 cm od zdrojů
extrémního tepla v motoru a tak, aby nebyla dostupná zespod vozidla a aby byla chráněna před vodou.
Siréna nesmí směřovat směrem nahoru.
Anténu umístěte za přední nebo zadní sklo vozidla tak, aby nebránila ve výhledu řidiče.
Alternativně je možno umístit anténu i na stínítko řidiče anebo pod plastové výplně horní části „A“
sloupku. Anténa je navržena pro horizontální umístění co možná nejdále od kovových částí karoserie.
Správné umístění antény alarmu má významný vliv na účinný dosah dálkového ovladače alarmu.
Zařízení je nutno používat v souladu s přiloženým uživatelským návodem. Zvláště je nutno věnovat
pozornost uchování PIN kódu, neboť bez tohoto nejsou dostupné funkce nouzového odblokování a
nejsou možná nastavení některých parametrů funkcí alarmu.
Zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu kromě výměny baterií v dálkových ovladačích alarmu.
Dálkový ovladač s OLED displejem obsahuje 1 ks baterie velikosti AAA, doporučujeme použít alkalickou
baterii. Dálkový ovladač bez displeje obsahuje 2 ks baterií CR2025. Po výměně vybitých baterií není
nutno provádět žádná další nastavení systému.
Technická specifikace
DC napájecí napětí
12 V
Rozsah napájecího napětí
10 - 14 V
Proudový odběr (v základní konfiguraci)
21 mA
Frekvenční rozsah dálkových ovladačů
433,92 MHz
Rozsah pracovních teplot
-30°C až + 85°C
Skladovací teplota
-40°C až + 85°C
Baterie v dálkovém ovladači s displejem
1x AAA Alkaline (LR03)
Baterie v dálkovém ovladači bez displeje
2x CR2025
Rozměry
106 x 71 x 28 mm
Hmotnost (celá souprava)
940 gramů
Hmotnost řídící jednotky
113 gramů
Schéma zapojení
Česky
M-374 is car alarm controlled via 2-way remote control with 5 buttons and display. By this remote control
it is possible to control alarm functions and to get feedback information on alarm and vehicle status in the
range up to 500 m (depending on local conditions). User gets reliable alarm with pager with exact
identification of intrusion into the vehicle in one unit. Standard 4 buttons remote control without display is
used as a back-up remote control.
Car alarm M-374 is dedicated for vehicles with 12V board voltage and minus pole connected to the
chassis.
Alarm has these additional features:
• inputs for 2 independent sensors (separated zones)
• integrated blocking relay with output for optional blocking
• signal interface for central locking control
• automatic programmable Comfort output (for example automatic windows close after arming)
• 2 control outputs for accessories (-300 mA) controlled via remote control
Display shows recorded alarms until switching ignition ON (for analysis of possible problems).
For emergency disarming can be used 2 digits personal PIN code.
Content of the set (full set M-374):
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Item description
Alarm M-374 full set
Control unit of car alarm M-374
2-way remote control with display for M-374 alarm
Remote control for M-374 alarm
Battery for remote control without display (2 pcs) - CR2025
Battery for remote control with display - Alkaline AAA
Antenna transmitter/receiver for remote controls of M-374
Wire harness
Immobiliser wire harness (2 pcs)
Indication LED
Shock sensor
Hood trigger
Valet switch
Siren 12V
User manual
Installations manual
Ordering code
M-374
617112-M
617123-M
617124-M
CR2025
B-LR03
ANT006
600374-M
480070
617103-M
617311-M
617524-M
617126-M
617206-M
N-M-374-User_001
N-M-374-Mont_001
English
Ordering codes of M-374 set parts:
Main unit operation instructions
Icons on 5 buttons 2-way remote control
1. Communication with control unit
2. Disarm / Unlock / Silent disarm
3. Lock
4. Anti Hi-Jack
5. Valet mode
6. Arming / Silent arm
7. Silent arm
8. Ignition trigger
9. Shock sensor - warning zone trigger
10. Car call
11. Lights flashing
12. Shock sensor - main zone trigger
13. Brake switch
14. Sound alarm (siren)
15. Trunk sensor trigger
16. Door sensor trigger
17. Low battery warning
18. Vibration mode activated
SOUND INDICATION
Sound
Function
Sound
Function
1 beep
Arm (Lock)
Melody 1
Car finding
2 beep
Disarm (Unlock)
Melody 2
Sensor bypass
3 beep
Silent Arm
Melody 3
Car call
4 beep
Error after Arm
Melody 4
Trigger after disarm
5 beep
Panic
Melody 5
Alarm trigger
1 long + 2 short beep
First communication after battery replacement
Melody 6
Check vehicle status
1 beep
Code learning mode
Melody 7
Warning zone
LIGHT INDICATION
Flashings
Function
1 flash
Arm (Lock)
2 flashes
Disarm (Unlock)
5 flashes
Car finding
30 seconds flashing
Panic
Permanent flashing
Alarm trigger
Bu tton
A kc tivity
Re s po n se
Pres s an d re le a se
1 x siren e c h irp
1x flas h lig hts
Pres s a n d h old 1.5 se c .
1x fla s h ligh ts
Pres s an d re le a se
2 x siren e c h irp
2x flas h lig hts
Pres s a n d h old 1.5 se c .
2x fla s h ligh ts
P re s s a nd re lea s e 1 or 2
W ith 1 s y ste m w ill re m a in
a rm e d a n d loc k ed , with 2
s y ste m w ill d is a rm an d
u n loc k
Do ors lo ck in v a le t m o de
Pres s an d re le a se
-
Do ors u n loc k in va let m o d e
Pres s an d re le a se
-
Silen t ch e ck of v eh icle sta tus , re m o te
co n tro l d isp la y refres h
Pres s an d re le a se
-
Pres s a n d h old 1.5 se c .
4x fla s h ligh ts
Pres s an d re le a se
1 x siren e c h irp
5x flas h lig hts
Pres s a n d h old 1.5 se c .
1 x siren e c h irp
Pres s b u tto n 1 a nd the n b u tto n 3
w ith in 4 s ec o nd s
2 x siren e c h irp
2x flas h lig hts
Pres s b u tto n 1 a nd the n b u tto n 3
tw ic e w ithin 4 s ec o nd s
1 x siren e c h irp
1x flas h lig hts
Pre ss an d ho ld b u tto n 1 for 1.5
s e c. a nd th e n b u tto n 3 with in 4
s ec o nd s
2x fla s h ligh ts
Arm (Lo c k)
Silen t Arm
(1 .5 s e c.)
Disa rm (Un loc k )
Silen t Disa rm
(1 .5 s e c.)
Ca nc e lin g a c tiv e a la rm
/
Trun k re lea s e (Ch 3)
(1 .5 s e c.)
Ve hic le find ing
Ch an n el o utp ut (Ch 2)
(1 .5 s e k.)
Arm w ith s e ns o rs 1 a n d 2 b y pa s s
(w arn ing zo n e o nly )
,
Arm w ith s e ns o rs 1 a n d 2 b y pa s s
(w arn ing an d m a in z on e)
,
Silen t Arm with se ns o rs 1 a n d 2
by p as s (w arnin g z o ne on ly )
(1 .5 s ) ,
Silen t Arm with se ns o rs 1 a n d 2
by p as s (w arnin g a n d m ain zo n e)
An ti H i-J a ck
Re m o te Pa n ic m od e (O ff: s ee
Disa rm )
,
(1 .5 s ) ,
(
+
,
) - 1.5 s e c
2x (
+
)
Bu zze r a nd vib ra tion s to p du rin g
ala rm in d ica tio n
Alarm in dic a tio n s e lec t (v ibra tio n s
on ly / vib ration s an d b u zz e r / bu zze r
on ly)
M e lo d y s e le c t
(3 s e c.)
,
Pre ss an d ho ld b u tto n 1 for 1.5
s e c. a nd the n p res s b u tto n 3 twic e
w ith in 4 s ec o nd s
Pres s a n d h old bu tton s 1 a nd 3
s im u lta n eo u sly fo r 1,5 s e c. w h ile
ig n itio n is O N (fu nc tio n 11 is
p rog ram m e d to ON )
1x fla s h ligh ts
3x fla s h ligh ts
P re ss b utton s 1 a nd 2
sim ulta ne o us ly tw ic e w ithin 1 s ec .
P erm an en t sire ne so u nd
an d lig h ts fla s hin g
Pres s an d re le a se
-
Pres s a n d h old 3 s e c.
-
Pre ss bu tton 5 tw ic e
-
English
Fu n ction
2-way remote control with display
Pic.
Display
Function
Pic.
Communication
with control unit
1
2
Display
Function
Anti Hi-Jack
11
Disarm
Unlock
Silent disarm
12
Lock
3
13
Shock sensor
active alarm
(flashing)
Brake trigger
(flashing)
Arm
4
Shock sensor
active warning
(flashing)
14
Trunk trigger
(flashing)
Silent arm
5
15
Car call
(flashing)
6
Hood trigger
(flashing)
16
Shock sensor
warning recorded
7
Door trigger
(flashing)
17
Ignition trigger
(flashing)
Alarm recorded
8
18
Valet mode
9
Vibration ON
19
Low battery
(flashing)
10
Note: some functions are not available with 4 buttons remote control without display, which is used as a
back-up remote control.
Button 1:
Arm / Silent Arm / Remote Lock / Siren stop
Arm the system
Press button 1 once, siren chirps once, car lights flash once, doors lock, engine disable output is
grounded (starter is blocked), LED slowly flashes to indicate Arming status.
If doors, hood or trunk are not fully closed while Arming then 5 seconds from arming siren chirps 3 times
and car lights flashes 3 times for warning (after they are fully closed, system will be back to detection).
5 seconds after system arming alarm can be triggered by door, hood or trunk opening and depending on
function F1 settings 5 / 30 / 60 seconds later shock sensor or optional sensor can trigger the system.
When function F7 - Comfort output (for example windows close) is enabled then Comfort output will be
activated for 15 or 30 seconds after arming (depending on function F7 setting).
•
•
•
•
when system is triggered by door, hood or trunk opening or by ignition trigger then car lights flash
and siren sounds for 30 seconds.
if system was triggered by main zone of external triggers 3 times within 5 minutes (each alarm
indication lasts 30 seconds) then system will not be triggered any more. If triggers counter is not
limited then every trigger will start alarm (depends on function F3 setting).
if system was triggered by warning zone of external triggers 5 times within 5 minutes then system will
not be triggered any more. If triggers counter is not limited then every trigger will warn the user
(depends on function F3 setting).
while system is in active alarm state (lights flashing and siren sounds) press button 1 or 2 to stop
lights flashing and siren sound and system will remain armed.
Silent arm
Press and hold button 1 for 1.5 second, car lights flash once, doors locks, engine disable output is
grounded (starter is blocked), LED slowly flashes to indicate Arming status.
If doors, hood or trunk are not fully closed while silent arming then 5 seconds from arming siren chirps 3
times and car lights flashes 3 times for warning (after they are fully closed, system will be back to
detection).
5 seconds after system arming alarm can be triggered by door, hood or trunk opening and depending on
function F1 settings 5 / 30 / 60 seconds later shock sensor or optional sensor can trigger the system.
Lock
While system is disarmed and ignition is ON or in Valet mode press button 1 for remote lock.
Arm with sensors warning zone bypass
Press button 1 and within 4 seconds press button 3 to arm with sensors warning zone bypass.
Arm with sensors warning and main zones bypass
Press button 1 and within 4 seconds press button 3 twice to arm with sensors warning and main zones
bypass.
Silent Arm with sensors warning and main zones bypass
Press and hold button 1 for 1.5 second and within 4 seconds press button 3 twice to silent arm with
sensors warning and main zones bypass.
English
Silent Arm with sensors warning zone bypass
Press and hold button 1 for 1.5 second and within 4 seconds press button 3 to silent arm with sensors
warning zone bypass.
Button 2:
Disarm / Silent disarm / Remote Unlock / Siren stop
If system was triggered at armed state then siren chirps 4 times and car lights flash 4 times when
disarming.
Disarm the system
Press button 2 once, siren chirps twice, car lights flash twice, doors unlock, engine disable output is
deactivated (starter is enabled), LED is OFF or quickly flashes to indicate disarming status (depending
on function F6 setting).
When function F6 is activated then if door, hood or trunk is not opened or ignition is not turned ON within
30 seconds system rearms automatically and locks the door (LED quickly flashes and system arms).
Silent disarm
Press and hold button 2 for 1.5 second, car lights flash twice, doors unlock, engine disable output is
deactivated (starter is enabled), LED is OFF or quickly flashes to indicate disarming status (depending
on function F6 setting).
Unlock
While ignition is ON or in Valet mode press button 2 for remote unlock.
Refresh icons on remote control display
System (control unit) status check:
Press button 3 once, system (control unit) status information is sent to remote control (car lights do not
flash and siren does not chirp).
Trunk release
Press and hold button 3 for 1.5 second, trunk lock is released and car lights flash 4 times.
If you open trunk while system is armed, then trunk switch and sensors are bypassed and they are reactivated 10 seconds after closing of the trunk.
Note: hood = (hood + trunk) are the same input wire to the system.
Car finding
Press button 4, siren chirps once and car lights flash 5 times to indicate position of the vehicle.
Panic mode
In any state of the system press simultaneously buttons 1 and 3 two times within 1 second to start Panic
mode - car lights flash and siren sounds 30 seconds, system is armed within this period of time.
Press button 1 or 2 to stop Panic mode.
Manual arming - arm without remote control
Within 5 seconds from ignition OFF press Valet switch and then press and hold valet switch (at least 3
seconds) until siren chirps once.
LED quickly flashes and system is armed 3 seconds after all doors, hood and trunk are closed.
Manual disarm
For manual disarm turn ignition ON and press valet switch within 5 seconds or input PIN code (according
to function F10 setting).
New remote controls codes storing (new remotes programming)
• disarm, turn ignition ON and press valet switch 5 times within 10 seconds
• siren sounds 1 long chirp indicating entering code learning mode
• press simultaneously and hold buttons 1 and 2 until siren sounds long chirp indicating storing remote
control code into system storage. Maximum 4 remote controls codes can be programmed.
•
turn ignition OFF or wait for 10 seconds while to leave code learning mode, siren chirps one short
and one long tone
Attention:
• when learning new remote control all old ones will be erased from system memory
• maximum 4 remote controls can be programmed (learned)
Valet mode ON
• disarm the system, all doors, hood and trunk must be closed, switch ignition ON and OFF
• within 5 seconds press valet switch once - LED lights permanently ON and system enters valet
mode
• in valet mode LED lights permanently and alarm functions are limited to remote Lock/Unlock
• in valet mode every ignition OFF will cause siren chirp once
Valet mode OFF
Necessary condition: system must be in valet mode and all doors must be closed
• switch ignition ON and OFF
• within 5 seconds press valet switch once - LED turns OFF and system leaves valet mode
2-stage shock sensor
Light shock will cause siren chirp 5 times and car lights flash 5 times for warning. Heavy shock (main
zone) will activate alarm with car lights flashing and siren sound for 30 seconds.
Anti-Hi Jacking
Active protection against vehicle thievery:
Necessary condition: ignition must be ON
• press and hold buttons 1 and 3 until car lights flash 3 times and remote control display shows Anti Hi
Jacking icon
• in the first step (within 20 seconds from Anti Hi Jacking activation) ignition OFF will cancel the timer,
ignition ON will resume timer
• in the second step (20 seconds duration) siren shortly chirps and car lights flash. Even when ignition is
turned OFF siren continues to chirp and car lights continue to flash. When ignition is turned ON system
enters the third step immediately.
• in the third step siren sounds permanently and lights flash for 20 seconds. Then system activates
circuits of engine and starter blocking. Ignition switch OFF will turn system to the fourth step
immediately.
• in the fourth step siren sounds permanently and car lights flash till battery exhaustion or until Anti Hi
Jacking function is switched off
System and Anti Hi Jacking function exit by PIN code (factory default of PIN code is „2 - 4“)
1. turn ignition ON and within 10 seconds press valet switch as many times as is value of the first digit
of PIN code and turn ignition OFF.
2. turn ignition ON and within 10 seconds press valet switch as many times as is value of the second
digit of PIN code and turn ignition OFF.
3. turn ignition ON, if inserted PIN code is valid siren chirps 3 times and system disarms.
Warning: when Anti Hi Jacking is in progress in the fourth step then remote control is not
functional and for exiting Anti Hi Jacking function you have to enter valid PIN code.
English
Stop Anti Hi Jacking function
In the first and second step - press valet switch once to exit Anti Hi Jacking function.
In the third and fourth step - turn ignition OFF and ON within 10 seconds and press valet switch or enter
PIN code to exit Anti Hi Jacking function.
Warning: power cut (car battery disconnection) and its reconnecting in any step of Anti Hi Jacking
function activation will turn system to the fourth step immediately - siren sounds permanently and car
lights flash till battery exhaustion or until Anti Hi Jacking function is switched off
Additional functions for active safety
False trigger
Necessary condition: False trigger function F3 must be activated.
If main trigger zone is activated 3 times within 5 minutes next trigger will not be accepted by the system.
If warning trigger zone is activated 5 times within 5 minutes next trigger will not be accepted by the
system.
To restore normal operation of the system must be disarmed and armed again.
Additional control functions
Remote control of Channel output (CH2)
• remote open of the trunk
• remote control of car windows opener
• remote control of ignition support output
• remote control of various outputs
Mode 1: (F12-1)
Press and hold for 1.5 second button 4, siren chirps once and negative output CH2 will be active for 0.8
second.
Mode 2: (F12-2)
Press and hold for 1.5 second button 4, siren chirps once and negative output CH2 will be active until
alarm trigger.
During active CH2 output press and hold button 4 for 1.5 second, siren chirps long tone and output CH2
will be deactivated.
Mode 3: (F12-3)
Press and hold for 1.5 second button 4, siren chirps once and negative output CH2 will be permanently
active.
During active CH2 output press and hold button 4 for 1.5 second, siren chirps long tone and output CH2
will be deactivated.
Programmable options (functions set up)
Entering functions programming mode
1. Disarm the system (by remote control or by valet switch).
2. Turn ignition ON.
3. Within 3 seconds press valet switch 5 times, siren chirps long tone to confirm.
4. Within 3 seconds turn ignition OFF, siren chirps one short and one long tone to confirm.
5. Within 3 seconds turn ignition ON to enter functions programming mode; system is in F1
programming mode, LED flashes once and siren chirps 1 to 4 times according to actually set
parameter of function F1.
When in functions programming mode:
• each time valet switch is pressed next function F1 to F12 is selected.
• LED flashes correspondingly to serial number of the function with using method:
o LED quickly flashes for numbers 1 to 4
o LED long flashes for number 5
o for example function F7 is indicated by one long flash + 2 quick flashes.
• when desired function is selected then every press of button 1 of remote control will move among
set-up items of the function and siren chirps 1 to 4 times to the corresponding set-up item.
6. to exit functions programming mode turn ignition OFF or just wait 15 seconds, siren chirp one short
and one long tone to confirm.
7. in following table default settings are highlighted by bold characters.
Function Function description
number of pressing button 1 of remote control
1. press
2. press
3. press
4. press
5 seconds
30 seconds
60 seconds
-
F1
Shock sensor activation delay
F2
Siren chirps confirmation
ON
OFF
-
-
F3
Triggers limit
OFF
ON
-
-
F4
Passive arm
OFF
ON
-
-
F5
Passive lock (manual arm)
OFF
ON
-
-
F6
Automatic rearming
OFF
ON
Yes with
lock
-
F7
Comfort output CH4 when arming
OFF
15 seconds
30 seconds
-
F8
Auto Unlock/Lock when ignition OFF/ON
OFF
ON
-
-
F9
Restore factory defaults
OFF
Confirmed
-
-
F10
Manual system override
by valet switch
by PIN code
-
-
F11
Anti-Hi Jacking
OFF
ON
-
-
F12
CH2 output
Mode 1
Mode 2
Mode 3
-
1 chirp
2 chirps
3 chirps
4 chirps
Siren confirmation
Pulse duration (for central locking system)
On main/control unit is placed jumper J1 selecting pulse duration 0.4 second of the control signal for
external central locking control. Pulse is sent after each arming / disarming. When jumper J1 is removed
the pulse duration is 4 seconds.
Cabin illumination when disarming
On main/control unit is placed jumper J2 selecting cabin illumination duration 5 seconds after system
disarm. When jumper J2 is removed illumination will be ON for 35 seconds.
Installations and maintenance instructions
Install alarm control unit beneath dashboard of the vehicle with connections according to enclosed wiring
diagram. All parts of alarm should be installed in hidden and inaccessible places to obstruct their
detection and possible damage / decapitation. Only exemption is valet switch, which should be on
hidden but easily accessible place by the driver. Indication LED should be on located on the place which
is good visible from interior and exterior of the vehicle. Fix the control unit properly with connectors
pointing down (to avoid on wires condensed water to leak in the control unit)
Fuses which are integral part of wire harness can not be removed and should be placed as close
to +12V connection point of the vehicle as possible.
Siren should be located in engine compartment at least 30 cm distance from the sources of extensive
heat and not to be accessible from below of the vehicle and should be protected from the splash water.
Siren can not be located upwards.
Mount the antenna on the windshield or rear window not blocking drivers visibility from the vehicle.
Antenna can be placed on drivers sun shield alternatively or under plastic cover of „A“ column of the
vehicle. Antenna is designed for horizontal positioning and should not be located close to metal parts of
the vehicle. Proper location of the antenna has important impact on effective range of remote controls.
Unit should be used in accordance with this manual. It is very important to keep PIN code because
emergency disarm function and some parameters settings are not accessible without valid PIN code.
English
Installing person is fully responsible for alarm installation in the vehicle. Installation must be done in
accordance with this manual and general principles. All contacts must be properly isolated by isolation
tape or by heat shrink tube. Alarm modules can not be installed close to airbags or other safety related
systems of the vehicle.
This unit does not require specific maintenance except batteries replacement in remote controls.
Remote control with display has 1 pcs of AAA (LR03) alkaline battery. Remote control without display
has 2 pcs CR2025 battery. After battery replacement in remote control it is not necessary to make
special settings of the system.
Specifications
DC power
12 V
DC range
10 - 14 V
Current draw (basic configuration)
21 mA
Remote controls radio frequency
433,92 MHz
Working temperatures range
-30°C to + 85°C
Storage temperature
-40°C to + 85°C
Battery in remote control with display
1x AAA Alkaline (LR03)
Battery in remote control without display
2x CR2025
Dimensions
106 x 71 x 28 mm
Weight (whole set)
940 grams
Weight - control unit
113 grams
Wiring diagram
English
Copyright © 2009, MOLPIR s.r.o.
Autorské práva vyhradené - žiadnu časť tejto príručky nie je povolené kopírovať, znovu publikovať alebo
iným spôsobom rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.
Autorská práva vyhrazena - žádnou část této příručky není povoleno kopírovat, znovu publikovat anebo
jiným způsobem rozšiřovat bez předcházejícího písemného souhlasu autora.
All rights reserved - it is prohibited to copy, reprint or to circulate any part of this manual without prior
written consent of the author.
Zmena parametrov výrobku vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia.
Změna parametrů výrobku vyhrazena bez předcházejícího upozornění.
MOLPIR s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava
tel: +421 243 191 218, fax: +421 243 191 220
www.molpir.sk, [email protected]
MOLPIR GROUP CZ a.s.
Technologická 18, 779 00 Olomouc - Holice, ČR
tel: +420 585 315 017, fax: +420 585 315 021
www.molpir.cz, [email protected]
Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, ČR
tel: +420 2 41 482 233, fax: +420 2 41 482 255
www.molpir.cz, [email protected]
N-M-374-Install-001-07072009-SK-CZ-EN
Product parameters are subject to change without prior notice.
Download

M-374 Dvojcestný auto alarm 12V Dvoucestný auto alarm