Digitálny systémový telefón
Struèný návod
Model KX-T7665
Dôležité informácie
Pri prevádzke telefónneho prístroja KX-T7665 venujte pozornos nasledujúcim upozorneniam.
• Ak nastane pri èinnosti telefónov nejaký problém, odpojte telefónny prístroj od telefónnej linky a pripojte k nej známy fungujúci telefón. Ak tento skúšobný telefón pracuje správne, dajte si telefónny prístroj
opravi v servisnom stredisku Panasonic. Ak skúšobný telefón nepracuje tak ako má, skontrolujte
telefónny systém radu KX-TDA a vnútorné zapojenie klapky.
• Telefónny prístroj držte v dostatoènej vzdialenosti od tepelných zdrojov a zdrojov generujúcich elektrický šum - t.j. ïalej od žiariviek, motorov a televíznych prijímaèov. Môžu ruši jeho èinnos.
• Telefónny prístroj chráòte pred prachom, vlhkosou, vysokými teplotami nad 40 oC a vibráciami. Nevystavujte ho priamym úèinkom slneèného žiarenia.
• Na èistenie telefónneho prístroja nepoužívajte benzín, riedidlo a podobné chemické látky a nepoužívajte
ani abrazívne práškové èistiace prostriedky. Èistite ho jemnou suchou handrièkou.
• Nepoužívajte iný typ slúchadla než slúchadlo znaèky Panasonic.
• Tento telefónny prístroj nerozoberajte, aby nedošlo k nebezpeènému ohrozeniu osôb. Telefónny prístroj
smú rozobera a opravova len kvalifikovaní servisní technici.
• Ak dôjde k poškodeniu, následkom ktorého sa odhalia vnútorné èasti telefónneho prístroja, ihneï
telefónny prístroj odpojte a v servisnom stredisku si ho nechajte opravi.
• Do ventilaèných otvorov alebo iných štrbín tohoto telefónneho prístroja nestrkajte drôtiky, spinky a ani
iné predmety.
VÝSTRAHA:
TELEFÓN NEVYSTAVUJTE ÚÈINKOM DAŽÏA ANI INÉHO TYPU VLHKOSTI. ZABRÁNITE TAK VZNIKU
POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIU OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
SLÚCHADLO MÁ MAGNETICKÉ ÚÈINKY A MԎE PRIAHOVA DROBNÉ KOVOVÉ PREDMETY.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
• Pri výpadku napájania tento telefónny prístroj nepracuje. Pre prípad núdze si zabezpeète samostatný
telefón nezávislý od napájania zo zdroja striedavého prúdu.
Poznámka: V tejto príruèke sa neuvádzajú prípony v názvoch jednotlivých modelov.
© 2003: Panasonic Communications Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
<Nasledujúce vyhlásenie sa týka výhradne modelov KX-T7665X a KX-T7665CE>
Tento telefónny prístroj je urèený na zapojenie výhradne k telefónnym systémom Panasonic radu KX-TDA urèeným pre podnikate¾skú sféru.
Panasonic Communications Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že tento telefónny prístroj vyhovuje základným požiadavkám Smerníc 1999/5/EC a ïalším súvisiacim ustanoveniam.
Dokumenty vyhlásenia o zhode našich produktov v zmysle smernice R&TTE (pre rádiové a telekomunikaèné koncové zariadenia) sú zverejnené na našej web-stránke:
http://doc.panasonic-tc.de.
-2-
Preh¾ad funkcií
(CO)
Tlaèidlo vonkajšej linky
Zdvihnite
Zložte
Tlaèidlo skupiny pre obvolávanie (ICD Group)
(ICD Group)
Tón potvrdenia
(DSS)
Tón spätného vyzváòania
Kód funkcie
Hovorte
Tlaèidlo priamej vo¾by stanice
(DSS)
(TSP)
Funkcia
Postup
Uskutoèòovanie volania
Na klapku
Volanie
Na externú stanicu
èíslo klapky
REDIAL
Opakovaná vo¾ba
èíslo zjed. vo¾by
Zjednodušená vo¾ba
Naprogramovanie
Vo¾ba jedným
dotykom
Vo¾ba
Tento kód sa môže pre rôzne krajiny
a oblasti líši.
Vo¾ba
èíslo osobnej rýchlej
vo¾by (2 èíslice)
Vo¾ba
želané èíslo
(max 32 èíslic)
AUTO DIAL
èíslo osobnej rýchlej vo¾by (2 èíslice)
STORE
AUTO DIAL
èíslo systémovej rýchlej vo¾by (3 èíslice)
STORE
Komunikácia
cez dverový telefón
èíslo dver. telef. (2 èíslice)
Aktivácia
Zrušenie
Príjem na vo¾nej klapke
Príjem na vo¾nej vonkajšej linke
Keï znie obsadzovací tón
Automatické
spätné vyzváòanie
PROGRAM
STORE
tlaèidlo pridelené vo¾be
jedným dotykom
Zadanie
Systémová rýchla
vo¾ba
AUTO DIAL
telef. èíslo
(max. 32 èíslic)
(CO)
Volanie operátora
Osobná rýchla
vo¾ba
telef. èíslo
vonk. stanice
(CO)
Keï znie tón spätného vyzváòania
Keï znie tón spätného vyzváòania
èíslo vonk. stanice
(TSP)
V priebehu telefonického rozhovoru
Pridržanie hovoru
Pridržanie
Obnovenie komunikácie na klapke, kt. pridržiava hovor
HOLD
(CO)
(IDC Group)
Obnovenie komunikácie s vonkajšou stanicou z inej klapky
(CO)
-3-
Preh¾ad funkcií
Funkcia
Postup
V priebehu telefonického rozhovoru
Postúpenie
(transfer) hovoru
na klapku
èíslo klapky
TRANSFER
(CO)
tel.èíslo
na externú stanicu
Užitoèné funkcie
Priposluch
so zdvihnutým
slúchadlom
Aktivácia/zrušenie
Poèas komunikácie cez slúchadlo
SP-PHONE
Zaparkovanie
vlastný
výber
automatický výber
èíslo parkov.
zóny (2 èíslice)
TRANSFER
Zaparkovanie
hovorov
Viacstranný
konferenèný hovor
Obnovenie komunikácie
èíslo parkovacej zóny,
v ktorej je hovor
uložený (2 èíslice)
Zaèlenenie ïalších úèastníkov poèas komunikácie
tlaèidlo
s funkciou
CONFERENCE
želané
èíslo
Komunikácia
s novým úèastníkom
tlaèidlo
s funkciou
CONFERENCE
Komunikácia
so všetkými
Vyèlenenie z konferenèného hovoru
tlaèidlo
s funkciou
CONFERENCE
Prevzatie
hovoru
(DSS)
èíslo klapky
smerované
èíslo skupiny (2 èíslice)
Indikácia
èakajúceho hovoru
Prijatie èakajúceho
hovoru
v skupine
Keï znie obsadzovací tón
Poèkajte
na prijatie
Pridržanie aktuálneho hovoru a komunikácia s novým úèastníkom
INTERCOM
HOLD
(CO)
* Pri komunikácii dvoch klapiek tento krok vynechajte.
-4-
*
Preh¾ad funkcií
Funkcia
Postup
Užitoèné funkcie
Systém
vyh¾adávania osôb
– PAGING (výzva)
Výzva
èíslo skupiny
pre výzvy
(2 èíslice)
Odhlásenie
Poèkajte
na prijatie
Príjem na základe výzvy
Povolenie a zakázanie výzvy
zakázanie
povolenie
Upovedomenie
o èakajúcom
hovore
Volajúca
strana
Aktivácia upovedomenia
Prijímajúca
strana
Spätný kontakt
Keï je volaná stanica obsadená alebo neprijíma
Prihlásenie
a odhlásenie
zo skupiny
èíslo klapky
IDC skupiny
všetky
Pred odchodom z kancelárie
Indikácia odkazu
v neprítomnosti
vybrané
Zadanie
parameter
èíslo odkazu
(1-9)
(ak je potrebný)
Zrušenie
oba typy hovorov
vonkajšie hovory
vnútorné hovory
Presmerovanie
hovorov
všetky hovory
èíslo klapky
keï je
obsadené
ALEBO
pre neprijaté
hovory
obsadené/
neprijaté
prístup. kód
k vonk. linke
zrušenie
presmerovania
-5-
tel. èíslo
vonk. stanice
Preh¾ad funkcií
Funkcia
Postup
Pred odchodom z kancelárie
Zablokovanie
Blokovanie klapky
Odblokovanie
PIN kód klapky
(max. 10 èíslic)
Prispôsobenie telefónu vlastným potrebám
Funkcia DND –
Nevyrušova,
prosím!
oba typy hovorov
vonkajšie hovory
nastavenie
zrušenie
vnútorné hovory
Obnovenie štandardných nastavení klapky
Naprogramovanie
Naèasované
upovedomenie
12 h
hodina/minúta
(4 èíslice)
24 h
hodina/minúta 0 = dopoludnia
(4 èíslice)
1 = popoludní
jednorázovo
dennodenne
Zrušenie
Zastavenie alebo prijatie spät. vyzváòania
INTERCOM
Aktivácia a zrušenie funkcie pre vnútorné hovory
žiadne hovory
tón
Prijatie
èakajúceho hovoru
W-OHCA
(cez slúchadlo)
Aktivácia a zrušenie funkcie pre vonkajšie hovory
žiadny tón
tón
• Ïalšie informácie získate z návodu na obsluhu telefónneho systému alebo od predajcu.
• Vo¾ne programovate¾ným CO tlaèidlám môžete prideli rôzne funkcie.
• Umiestnenie ovládacích prvkov je uvedené na str. 6.
-6-
Umiestnenie ovládacích prvkov
AUTO DIAL/STORE: Slúži pre osobnú alebo
systémovú rýchlu vo¾bu alebo uloženie naprogramovaných zmien.
REDIAL: Slúži na opakovanú vo¾bu posledne
voleného èísla.
FLASH/RECALL: Slúži na ukonèenie prebiehajúceho spojenia a nadviazanie ïalšej komunikácie s využitím tej istej vonkajšej linky bez
zloženia slúchadla.
HOLD: Slúži na pridržanie hovoru.
Mikrofón: Slúži na telefonický rozhovor v režime hlasitej komunikácie.
SP-PHONE: Slúži na obsluhu telefónu bez
manipulácie rúk – na hlasitú komunikáciu.
Vo¾ne programovate¾né tlaèidlá (CO) liniek:
Slúžia na vo¾bu alebo príjem vonkajších hovorov. Stlaèením takéhoto tlaèidla sa automaticky
získa prístup k vo¾nej vonkajšej linke (potrebné
je zadanie). Alebo slúžia na prístup k funkciám,
ktoré sú týmto tlaèidlám pridelené (potrebné
je zadanie).
Displej z tekutých kryštálov
PROGRAM: Využíva sa na vstup do režimu
programovania a na jeho ukonèenie.
TRANSFER: Slúži na postúpenie hovoru
inému úèastníkovi.
INTERCOM: Slúži na volanie alebo príjem
hovorov v rámci vnútor. komunikácie klapiek.
MESSAGE: Slúži na aktiváciu indikácie odkazu èakajúceho hovoru alebo na spätný kontakt s úèastníkom, ktorý zanechal odkaz volajúceho èakajúceho na kontakt.
Ovládanie hlasitosti tlaèidlami VOLUME:
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
Indikátor vyzváòania a odkazov: Keï prichádza volanie, táto kontrolka bliká èerveným
svetlom. Ak Vám nejaký úèastník zanechá odkaz, táto kontrolka svieti èerveným svetlom.
AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE: Slúži na
automatický príjem hovorov v režime hlasitej
komunikácie bez manipulácie rukami (HANDSFREE) alebo na vyradenie mikrofónu telefónu
resp. slúchadla pri komunikácii.
Nastavenia
Hlasitos vyzváòania
Keï je zložené alebo prichádza volanie
Kontrast LCD displeja
Keï je zložené
PROGRAM
Stlaète tlaèidlo NAHOR alebo NADOL.
AUTO DIAL
AUTO DIAL
STORE
STORE
PROGRAM
Tón vyzváòania
PROGRAM
ALEBO
AUTO DIAL
PROGRAM
INTERCOM
STORE
Stlaète dvakrát
PSQX2963YA-BM KK0503TT1083
Vyzváòanie typu 09 až 30 je zhodné s vyzváòaním typu 01.
-7-
Nastavenia v programovacom režime
Vstup do režimu programovania
Ukonèenie režimu programovania
PROGRAM
PROGRAM
Postup
Tlaèidlo prístupu k
vonkajšej linke (L-CO)
Tlaèidlo prístupu ku
konkrétnej vonkajšej
linke (S-CO)
Priama vo¾ba stanice
Vo¾ba jedným dotykom
(CO)
Presmerovanie FWD)/
Nevyrušova, prosím!
(DND) – oba typy hovorov
AUTO DIAL
STORE
(CO)
(CO)
(CO)
Presmerovanie (FWD)/
Nevyrušova, prosím!
(DND) – vonkajšie hovory
AUTO DIAL
èíslo vonk.
linky
STORE
AUTO DIAL
Presmerovanie (FWD)/
Nevyrušova, prosím!
(DND) – vnútorné hovory
èíslo klapky
STORE
AUTO DIAL
STORE
AUTO DIAL
(CO)
STORE
AUTO DIAL
(CO)
STORE
AUTO DIAL
(CO)
Kód úètu
želané èíslo
AUTO DIAL
(CO)
STORE
STORE
Skupina
pre obvolávanie
(ICD skupina)
(CO)
Konferenèné spojenie
AUTO DIAL
Prihlásenie
a odhlásenie
èíslo ICD skupiny
STORE
Pridelenie
prednostnej linky - pre
odchádzajúce volania
AUTO DIAL
(CO)
STORE
AUTO DIAL
(CO)
STORE
žiadna linka
AUTO DIAL
vo¾ná vonk. linka
è. tlaèidla
CO linky
STORE
(CO)
AUTO DIAL
tlaèidlo CO/ICD
skupiny
INTERCOM
STORE
interkom
Pridelenie
prednostnej linky - pre
prichádzajúce volania
Vyzváòanie alebo
priamy hlasový vstup
volajúceho
pri príchode hovoru
AUTO DIAL
STORE
Vo¾ba typu tónu upozornenia na èakajúci hovor
AUTO DIAL
Obnovenie štandardných nastavení stanice
AUTO DIAL
STORE
AUTO DIAL
priamy hlasový vstup
AUTO DIAL
PIN kód
(osobné identifikaèné
èíslo) stanice
(max. 10 èíslic)
(CO)
vyzváòanie
AUTO DIAL
Tón èakajúceho hovoru
pre vonkajšie hovory
Vo¾ba typu upozornenia
na èakajúci hovor
è. tlaèidla
CO linky
STORE
žiadna linka
najdlhšie vyzváòajúca linka
tlaèidlo pridelené
vonkajšej linke
STORE
len vyzváòanie
nie
(nezaznie tón)
STORE
žiadny
tón
STORE
AUTO DIAL
STORE
PIN kód
klapky
STORE
AUTO DIAL
AUTO DIAL
STORE
STORE
-8-
nový
PIN kód
STORE
AUTO DIAL
STORE
AUTO DIAL
STORE
ten istý
PIN kód
AUTO DIAL
Zmena platného PIN kódu stanice na iný
platný PIN kód
klapky
AUTO DIAL
(cez slúchadlo)
tón
typu 2
Nastavenie PIN kódu stanice AUTO DIAL
AUTO DIAL
W-OHCA
tón
tón
typu 1
STORE
áno (zaznie
tón)
AUTO DIAL
STORE
ten istý
PIN kód
STORE
Zapojenie
Pripojenie k telefónnemu systému radu
KX-TDA (TO MAIN UNIT/PABX)
Pripojenie k digitálnemu systémovému telefónu
D-XDP (
TO DIGITAL)
Šnúra telefónnej linky
(súèas výbavy)
UPOZORNENIE
Šnúry telefónnej linky boli vložené v drážke a bolo zabránené
poškodeniu konektora.
<POH¼AD ZOZADU>
• D-XDP funkcie závisia od programovej výbavy telefónneho systému, ku ktorému je telefónny prístroj pripojený. Podrobnejšie informácie o D-XDP porte získate od predajcu.
Upevnenie na stenu
1 Posuòte nadol klapku vidlice slúchadla tak,
aby zapadla ako keï drží slúchadlo.
3 Telefónny prístroj namontujte na stenu.
2 Zložte podstavec.
Ak potrebujete pri komunikácii doèasne položi slúchadlo, môžete ho
prevesi cez horný okraj telefónneho
prístroja tak ako to vidno na obrázku.
-9-
POZNÁMKA
Uhol sklonu na prístroji môže by nastavený.
Pri nastavení sklonu pripevnite stojan do požadovanej polohy.
<ZN͎ENÁ POLOHA>
<ZV݊ENÁ POLOHA>
HIGH
LOW
PSQW2035ZA-BM
-10-
KK0703TT0
-11-
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
http://www.panasonic.co.jp/global/
Panasonic Slovakia spol. s r.o. © Guldan-Studio s.r.o.
Download

Stručný návod