DFG/TFG 316s-550s
Návod na obsluhu
52027275
11.06
03.01 -
k
Úvod
Pre bezpeþnú prevádzku pozemného dopravníka sú potrebné znalosti uvedené v
tomto ORIGINÁLNOM NÁVODE NA OBSLUHU. Informácie sú podané struþnou,
prehĐadnou formou. Kapitoly sú usporiadané podĐa písmen. Každá kapitola zaþína
stranou 1. Oznaþenie strán pozostáva z písmena kapitoly a þísla strany.
Príklad: strana B 2 je druhá strana kapitoly B.
V tomto návode na obsluhu sú zdokumentované rôzne varianty vozidiel. Pri obsluhe
a pri vykonávaní údržby je potrebné dbat’ na to, aby sa používal popis zodpovedajúci
danému typu vozidla.
Bezpeþnostné
piktogramami:
f
pokyny
a
dôležité
vysvetlenia
sú
oznaþené
nasledujúcimi
Stojí pred bezpeþnostnými pokynmi, ktoré sa musia dodržat’, aby sa zabránilo
nebezpeþenstvám pre Đudí.
m Stojí pred pokynmi, ktoré sa musia dodržat’, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
A Stojí pred pokynmi a vysvetleniami.
t Oznaþuje sériovú výbavu.
o Oznaþuje doplnkovú výbavu.
Stále pracujeme na vývoji našich produktov. Majte, prosím, porozumenie pre fakt, že
si musíme vyhradit’ zmeny formy, výbavy a techniky. Z obsahu tohto návodu na
obsluhu nemôžu byt’ z tohto dôvodu odvodené žiadne nároky na urþité vlastnosti
zariadenia.
Autorské právo
Autorské právo na tento návod na obsluhu zostáva firme JUNGHEINRICH AG.
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NEMECKO
Telefón: +49 (0) 40/6948-0
0108.SK
www.jungheinrich.com
0108.SK
Predslov
A
B
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
C
Správne používanie a aplikácia vozíka
Opis vozíka
Opis používania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis zostáv a funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vozík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stožiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmeny v prevádzkových požiadavkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpeènostné zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje - štandardné zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ky údajov - DFG/TFG 316s/320s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ky údajov - DFG/TFG 420s-430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ky údajov - DFG/TFG 540s-550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nálepky a štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výkonnostný štítok vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagramy zaaženia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preprava a uvádzanie do prevádzky
1
2
Preprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvádzanie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Dopåòanie paliva vozíkov
1
2
3
4
Bezpeèné podmienky pre manipuláciu s motorovou naftou a kvapalným
ropným plynom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napåòanie motorovou naftou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena plynovej f¾aše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vozíky vybavené dvojitými plynovými f¾ašami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
Prevádzka
1
Bezpeènostné predpisy, ktorými sa riadi prevádzka vidlicového zdvíhacieho
vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Opis ovládacích a zobrazovacích prvkov pre vodièa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Kontroly a èinnosti pred denným používaním vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Používanie vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Postup naštartovania TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Postup štartovania DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Poruchové displeje poèas prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Prevádzka vidlicového zdvíhacieho vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Bezpeènostné predpisy vzahujúce sa na prevádzku vozíka . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Riadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Brzdenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Ovládanie stožiara a príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Zdvíhanie, preprava a ukladanie nákladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Pokyny na používanie bezpeènostných pásov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Bezpeèné zaparkovanie vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Kapota motora a servisné kryty kapoty motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 ahanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11 ahanie prívesov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . 12 Vleþné zát’aže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Postupy zisovania porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1203.SK
B1
B2
B3
B4
B4
B4
B5
B 14
B 16
B 19
B 23
B 24
B 25
C1
C4
D1
D1
D2
D5
E1
E3
E 14
E 19
E 22
E 23
E 25
E 26
E 26
E 27
E 29
E 29
E 30
E 32
E 37
E 38
E 39
E 41
E 42
E4 2a
E 43
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
13
14
14.1
15
16
Údržba vozíka
Prevádzková bezpeènos a ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpeènostné predpisy vzahujúce sa na údržbu vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servis a kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolný zoznam údržby DFG/TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolný zoznam údržby DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolný zoznam údržby TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špecifikácia chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špecifikácie mazadiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špecifikácia paliva - DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabu¾ka mastenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schéma mastenia - DFG/TFG 316s-550s
.........................
Opis údržby a opráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príprava vozíka na údržbu a opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motora TFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motora DFG 316s/320s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motora TFG 420s-430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motora DFG 420s-430s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motora TFG 540s-550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba motora DFG 540s-550s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola koncentrácie chladiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èistenie/výmena vložky vzduchového filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena kolies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínací mechanizmus a regulaèné potenciometre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výfukový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyradenie z prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpeènostné kontroly, ktoré majú by vykonávané v pravidelných intervaloch
a ktoré majú nasledova po neèakanej nehode (D: Kontrola prevencie nehôd
pod¾a B G V D2 7 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zneškodnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príloha pre filter výfukových plynov dieselového motora - typ STX
1
2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regenerácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1
F1
F2
F3
F5
F6
F7
F9
F 13
F 14
F 15
F 16
F 16
F 16
F 19
F 22
F 24
F 27
F 29
F 32
F 33
F 33
F 34
F 35
F 36
F 39
F 40
F 40
F 41
F 42
F 43
F 47
1
1
1203.SK
A Správne používanie a aplikácia vozíka
A
“Smernice pre správne používanie a aplikáciu priemyselných vozíkov“ (VDMA) sú
súèasou dodávky tohto vozíka. Smernice sú súèasou tohto návodu na obsluhu a
musia by vždy rešpektované. Národné predpisy sú úplne aplikovate¾né.
Vidlicový zdvíhací vozík opísaný v tomto návode na obsluhu je vozík, ktorý je vhodný
na zdvíhanie a prepravu nákladov. Musí sa používa, obsluhova a udržiava pod¾a
informácií v tomto návode na obsluhu. Akéko¾vek iné používanie je mimo
konštrukèného rozsahu môže vies k zraneniu osôb alebo k poškodeniu zariadenia a
majetku. Predovšetkým je potrebné sa vyhnú preaženiu spôsobenému nadmerne
ažkým a nevyváženým nákladom. Maximálny povolený náklad, ktorý sa môže
zdvihnú, možno nájs na identifikaènom štítku alebo štítku s diagramom nákladu na
vozíku. Vidlicový zdvíhací vozík sa nesmie používa v priestoroch s nebezpeèenstvom
požiaru alebo výbuchu alebo v priestoroch s korozívnou alebo ve¾mi prašnou
atmosférou.
Povinnosti používate¾a: Používate¾om v zmysle tohto návodu je každá fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá buï používa vidlicový zdvíhací vozík sama, alebo v
mene ktorej je používaný. V špeciálnych prípadoch (napríklad leasing alebo nájom) sa
za používate¾a pokladá osoba, ktorá v súlade s existujúcimi zmluvnými dohodami
medzi vlastníkom a používate¾om vidlicového zdvižného vozíka je poverená
dodržiavaním prevádzkových povinností.
Používate¾ musí zabezpeèi, aby vozík nebol zneužitý a aby sa používal iba v rámci
jeho konštrukèných limitov a aby sa zabránilo ohrozeniu života a údov obsluhy alebo
tretích strán. Okrem toho sa musí zabezpeèi, aby sa dodržiavali príslušné predpisy na
zabránenie nehodám a iné bezpeènostné predpisy, ako aj prevádzkové, servisné a
údržbárske smernice. Používate¾ musí tiež zabezpeèi aby si všetky osoby
obsluhujúce vozík preèítali tento návod na obsluhu a porozumeli mu.
V prípade nedodrûania tohoto prevádzkového návodu nami poskytovaná záruka
zaniká. To isté platí aj v prípade, ak zákazník alebo iná tretia osoba vykoná neodborne
na danom predmete isté práce bez schválenia servisnej sluûby výrobcu.
Montហpríslušenstva: Montហalebo inštalácia akéhoko¾vek príslušenstva, ktoré bude
zasahova do funkcií vozíka alebo ich doplòova je povolená iba po získaní písomného
schválenia výrobcu. Ak je to potrebné, musí sa získa súhlas miestnych úradov.
Akýko¾vek súhlas získaný od miestnych úradov však neznamená že súhlas výrobcu
nie je potrebný.
Zavesené, resp. vleþené bremená: Na vozidlo sa smú pripájat’ iba tie
závesné, resp. vleþené bremená, pre ktoré je vozidlo schválené.
1203.SK
A1
B Opis vozíka
1
Opis používania
Vidlicové zdvižné vozíky série DFG/TFG sú vidlicovými vozíkmi s kabínou vodièa so 4
kolesami a spa¾ovacím motorom. Vozíky série TFG majú dieselové motory, vozíky
série TFG majú motory ne kvapalný ropný plyn.
DFG/TFG 316s-550s je vybavený hydrostatickým pohonom. Spa¾ovací motor
poháòa vysokotlakové èerpadlo pre hydraulické funkcie a dva hydraulické motory pre
kolesá.
Únosnos závisí na type. Opis typu udáva maximálny povolený náklad. DFG/TFG 316s
môže zdvíha, prepravova a uklada náklady do 1600 kg a DFG/TFG 420s náklady do
2000 kg.
Únosnos - (kg)
Rázvor (mm)
DFG/TFG 316s
1600
1400
DFG/TFG 320s
2000
1400
DFG/TFG 420s
2000
1685
DFG/TFG 425s
2500
1685
DFG/TFG 430s
3000
1685
DFG/TFG 540s
4000
1985
DFG/TFG 545s
4500
1985
DFG/TFG 550s
5000
1985
Model
0903.SK
B1
2
Opis zostáv a funkcií
5
4
6
3
2
7
1
8
9
14
13
12
Pol.
Opis
1 F Zdvíhací valec
2 F Zdvíhacia reaz
3 F Zostava stožiara
B2
11
10
Pol.
Opis
8 F Vleèná spojka
9 F Protizávažie
10 F Riadiaca náprava
4 F Prístrojový panel
11 F Kryt motora
5 F Ståpik riadenia
12 F Hydrostatická hnacia náprava
6 F Ochranný kryt vodièa
13 F Rám
7 F Sedadlo vodièa
14 F Vidlica
0903.SK
2.1
Vozík
Rám a nadstavba: Stabilný torzne tuhý rám, v ktorom sú inštalované chránené
zariadenia a ovládacie prvky, poskytuje vozíku vysokú statickú bezpeènos. Kabína
vodièa je montovaná na pružinách, aby sa stlmili vibrácie a hluk.
Široko otvorený vrch a dva boèné panely na krytie motora (11) umožòujú ¾ahkú údržbu
a servis. Nádrž hydraulického oleja je zabudovaná zboku do rámu na pravej strane a
palivová nádrž pre sériu DFG je na opaènej strane. Plynové f¾aše pre sériu TFG sú
pripevnené k protizávažiu (9) k držiaku. Vertikálna vo¾ne stojaca výfuková rúra, ktorá
ústi vysoko nad stroj zabraòuje prenosu vibrácii a zvukových vån a prenikaniu
výfukových plynov do kabíny vodièa.
f
Kabína vodièa: Nešmyk¾avé schodíky a rukovä na ståpiku strechy zabezpeèuje ¾ahký
vstup a výstup. Vodiè je chránený strechou (6). Na sedadle vodièa (7) je nastavite¾né
èalúnenie a poloha a na ståpiku riadenia (5) môže by zmenený uhol volantu.
Jednoduchá obsluha pomocou ergonomicky usporiadaných ovládacích prvkov a
kabína vodièa takmer bez vibrácii znamenajú, že na vodièa je vyvíjané minimálne
zaaženie. Ovládacie a výstražné displeje na prístrojovom paneli (4) umožòujú
monitorova systémy poèas prevádzky. V dôsledku toho je bezpeènostný štandard
ve¾mi vysoký.
Ochranný kryt nad hlavou vodièa sa musí skontrolova pred naštartovaním vozíka èi
nie je popraskaný a keï je poškodený musí sa opravi alebo vymeni.
Motor: Tichý vodou chladený motor s vysokým výkonom a nízkou spotrebou paliva.
Séria DFG je vybavená s dieselovými motormi s ve¾mi èistým spa¾ovaním za všetkých
prevádzkových podmienok a s nízkym výstupom sadzí. U série TFG sú motory na
kvapalný ropný plyn vybavené výfukom s ve¾mi nízkym obsahom spalín.
Pohon: Dve hnacie kolesá sú poháòané individuálne hydraulickými motormi
ovládanými cez spa¾ovací motor.
Páka smeru na ovládacom pulte volí smer dopredu alebo dozadu alebo neutrál.
Riadenie: Hydrostatické riadenie s valcom riadenia zabudovaným do riadiacej
nápravy (10). Riadiaca náprava úplne pláva v ráme, aby sa zabezpeèilo dobré udržanie
na povrchu dokonca aj na nerovných povrchoch.
Brzdy: Hydrostatický pohon poskytuje brzdnú silu. Parkovacia brzda je automatickou
lamelovou brzdou.
Kolesá: Všetky kolesá sú v obryse vozíka. Pneumatiky sú buï pneumatického alebo
super - pružného typu.
Hydraulický systém: Zubové èerpadlo hydraulického systému je poháòané motorom
cez sekundárny odber z prevodov zaaženia. Rýchlos èerpadla a teda prepravný
objem je regulovaná rýchlosou motora cez plynový pedál.
Hydraulické funkcie sú regulované ovládacou pákou cez viacnásobný ovládací ventil.
Elektrický systém: 12 Voltový systém s batériou štartéra a 3-fázovým alternátorom so
zabudovaným regulátorom. Blokovanie opakovaného štartovania zabraòuje
nesprávnemu postupu poèas štartovania a bezpeènostný obvod umožòuje aby bol
motor naštartovaný, keï je smerová páka v neutráli. Pre dieselové motory je
namontovaný rýchly predžeraviaci systém, kým motory na kvapalný ropný plyn majú
bezkontaktový elektronický zapa¾ovací systém pre rýchle, ¾ahké naštartovanie
motora. Motor sa vypne pomocou vypínaèa zapa¾ovania/štartéra.
0903.SK
B3
2.2
Stožiar
Stožiar: Vozíky sú vybavené sklápacími teleskopickými stožiarmi s vo¾ným výh¾adom.
Zdvíhacie valce (1) usporiadané za profilom stožiara (3) zdvíhajú vnútorný stožiar.
Reaze nákladu (2) s odkláòaním kladky zároveò zdvíhajú rám (13). Vidlica (14) je
nastavite¾ne namontovaná na ráme. Nastavite¾né boèné valèeky a jazdce absorbujú
boèný tlak na rám z nevyváženého nákladu.
U dvojitého teleskopického stožiara (ZT) sa zdvih dosiahne iba roztiahnutím
vnútorného stožiara. Pre dvojité stožiare s dvojitým zdvihom (ZZ) a trojité stožiare s
dvojitý zdvihom (DZ) sa najprv zdvíha rám s reazami nákladu cez krátky v strede
namontovaný valec, takže prvý zdvih je možný bez zmeny výšky vozíka (zdvih so
špeciálnou svetlosou). Iba potom sa roztiahne vnútorný stožiar.
Príslušenstvo: Môže sa namontova mechanické a hydraulické príslušenstvo
(neštandardné zariadenie).
2.3
Zmeny v prevádzkových požiadavkách
Ak sa prevádzky vášho vidlicového zdvíhacieho vozíka zmení tak, že sa požadujú
ïalšie vlastnosti ako sú svetlá, hydraulika kabíny alebo pomocná hydraulika, boèný
posun atï., môže sa použi iba oficiálne schválené príslušenstvo alebo pomocné
zariadenie. Poraïte sa s vašim najbližším skladom alebo distribútorom, aby vám
poradili s akýmiko¾vek zmenami v prevádzke alebo manipulácii s nákladom, ktoré si
vyžadujú zmeny vozíka alebo pomocného zariadenia.
Za žiadnych okolností sa nemôže urobi žiadne neschválené pridanie alebo
modifikácia vozíka, stožiara alebo príslušenstva, ktoré bolo pôvodne dodané.
DÔLEŽITÉ
Ak sa vidlicový zdvíhací vozík modifikoval alebo ak sa použilo iné príslušenstvo ako
pôvodne dodané príslušenstvo, na kabínu sa musí pripevni nový výkonnostný štítok a
v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) musí by vozík znovu
certifikovaný kvôli dodržaniu smernice o strojoch 98/37/EEC v znení ïalších
predpisov.
2.4
Bezpeènostné zariadenia
Okrem ochranného krytu hlavy vodièa sú bezpeènostnými zariadeniami vypínaè na
odpojenie batérie a k¾úèom ovládaný zapa¾ovací vypínaè.
Vypínaè na odpojenie batérie: Batéria je pripojené a vozík je pripravený na jazdu, keï
je vypínaè na odpojenie batérie zdvihnutý. Batéria je odpojená, keï je vypínaè na
odpojenie batérie v stlaèenej polohe.
K¾úèom ovládaný vypínaè zapa¾ovania: Vytiahnutie k¾úèa zapa¾ovania oprávneným
vodièom po opustení vozíka zabráni aby bol vozík používaný neoprávnenou osobou.
Vodiè nemôže da k¾úè zapa¾ovania inej osobe bez oprávnenia.
B4
0903.SK
Technické údaje - štandardné zariadenie
3
A
Údaje pre VDI 2198 podliehajú technickým zmenám a doplnkom.
h4
h3
Q
h1
h6
h7
h2
C
S
l
x
m1
m2
y
L2
e
d
B
b
0903.SK
B5
List špecifikácií pre zdvíhacie vozíky DFG 316s/320s
Mo or
Motor
Výk
ýkon
n
R zmer
Roz
ery
Kole
K
lesá
á
Podvo
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Šp
pecif
ifikácia
ia
È.
Kód
(jednotka)
Opis
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
dieselový
dieselový
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
1,6
2,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
395
395
1.9
Rázvora
y(mm)
1400
1400
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
3020
3270
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
4000/620
4600/670
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
(kg)
1320/1700
1240/2030
Pozdåžna stabilita
In
Iné
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 316s
DFG 320s
1,66
1,59
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
895
895
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
870 (výstupok)
870 (výstupok)
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
7/10
7/10
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2080
2080
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
100
100
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3090
3090
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
3670
3670
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2130
2130
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
4.12
Výška spojky
h10(mm)
375/545
375/545
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
3245
3300
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2245
2300
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1070
1070
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
ISO 2A
ISO 2A
4.24
Šírka rámu vidlice / vonkajšie vidlice
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.31
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
115
115
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
135
135
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
3570
3615
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
3770
3815
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
1975
2020
5.1
Cestovná rýchlos, naložený, vyložený
(km/h)
18,5/18,6
18,5/18,6
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,61/0,65
0,60/0,65
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
16,5/8,4
16,2/7,6
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
36/28
29/22
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
5,1/4,8
5,3/5,0
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Model motora
404C.22
404C.22
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
7.3
Nominálne otáèky
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
max. krútiaci moment
B6
AH-J
1.
(kw)
34,1
34,1
(1/min)
2400
2400
( /cm#)
4/2216
4/2216
Nm/rpm
143/1800
143/1800
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
45
45
0903.SK
List špecifikácií zdvíhacích vozíkov TFG 316s/320s
Mo or
Motor
Výk
ýkon
n
R zmer
Roz
ery
Kole
K
lesá
á
Podvo
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Šp
pecif
ifikácia
ia
È.
Kód
(jednotka)
Opis
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
LPG
LPG
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
1,6
2,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
395
395
1.9
Rázvora
y(mm)
1400
1400
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
3000
3250
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
4030/570
4630/620
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
(kg)
1270/1730
1190/2060
Pozdåžna stabilita
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 316s
TFG 320s
1,69
1,61
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
6.50-10 (14PR)
6.50-10 (14PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
18x7-8 (16PR)
18x7-8 (16PR)
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
895
895
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
870 (výstupok)
870 (výstupok)
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
7/10
7/10
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2080
2080
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
100
100
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3090
3090
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
3670
3670
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2130
2130
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
4.12
Výška spojky
h10(mm)
375/545
375/545
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
3245
3300
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2245
2300
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1070
1070
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
ISO 2A
ISO 2A
4.24
Šírka rámu vidlice / vonkajšie vidlice
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.31
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
115
115
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
135
135
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
3570
3615
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
3770
3815
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
1975
2020
5.1
Cestovná rýchlos, naložený, vyložený
(km/h)
18,0/18,5
18,0/18,5
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,56/0,65
0,55/0,65
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
14,6/7,4
14,5/7,1
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
32/25
28/22
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
4,8/4,6
4,9/4,7
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Model motora
FE 2.0
FE 2.0
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
7.3
Nominálne otáèky
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
max. krútiaci moment
In
Iné
AH-J
1.
(kw)
26
26
(1/min)
2400
2400
( /cm#)
4/1998
4/1998
Nm/rpm
120/1600
120/1600
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
45
45
0903.SK
B7
List špecifikácií zdvíhacích vozíkov DFG 420s-430s
Mo
Motor
or
Výk
ýkon
n
Rozm
Ro mery
y
Kole
K
lesá
á
Podvo
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Šp
pecif
ifikácia
ia
È.
Kód
(jednotka)
Opis
18.
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 420s
DFG 425s
DFG 430s
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
dieselový
dieselový
dieselový
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
2,0
2,5
3,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
500
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
450
450
480
1.9
Rázvora
y(mm)
1685
1685
1685
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
3740
4170
4500
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
5200/540
5800/870
6710/790
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
(kg)
1980/1760
1820/2350
1880/2620
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Pozdåžna stabilita
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
27x10-12 (14PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
990
990
1045
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
938 (výstupok)
938 (výstupok)
938
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
6/6
6/6
6/6
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2300
2300
2300
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
150
150
150
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3300
3300
3300
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
3896
3896
3896
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2220
2220
2220
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.12
Výška spojky
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
3515
3535
3640
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2515
2535
2640
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.31
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
125
125
100
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
132
132
142
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
2265
2275
2360
5.1
Cestovná rýchlos, naložený, vyložený
(km/h)
19,5/19,8
19,3/19,6
20,0/20,3
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,52/0,54
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,56/0,52
0,56/0,52
0,55/0,52
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
18,6/10,5
19,5/10,8
19,0/11,7
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
33/28
30/26
26/26
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
4,7/4,45
4,8/4,55
5,2/4,7
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Model motora
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
7.3
Nominálne otáèky
(1/min)
2100
2100
2100
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
( /cm#)
4/2955
4/2955
4/2955
8.1
Typ ovládania pohonu
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
(kw)
In
Iné
max. krútiaci moment
B8
BH-J
Jungheinrich
Nm/rpm
704.30
704.30
704.30
7 0 4 . 2 6 ( o d 0 5 0 3 ) 7 0 4 . 2 6 (o d 0 5 0 3 ) 7 0 4 . 2 6 (o d 0 5 0 3 )
40
40
40
190/1600
190/1600
190/1600
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
(bar)
160
160
160
l/min
60
60
60
1203.SK
List špecifikácií zdvíhacích vozíkov TFG 420s-430s
Mo
Motor
or
Výk
ýkon
n
Rozm
Ro mery
y
Kole
K
lesá
á
Podvo
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Šp
pecif
ifikácia
ia
È.
Kód
(jednotka)
Opis
1.
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 420s
TFG 425s
TFG 430s
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
LPG
LPG
LPG
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
2,0
2,5
3,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
500
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
450
450
480
1.9
Rázvora
y(mm)
1685
1685
1685
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
3710
4140
4470
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
5180/530
5780/860
6990/780
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
(kg)
1960/1750
1800/2340
1860/2610
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Pozdåžna stabilita
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
27x10-12 (14PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
6.50-10 (10PR)
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
990
990
1045
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
938 (výstupok)
938 (výstupok)
938
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
6/6
6/6
6/6
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2300
2300
2300
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
150
150
150
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3300
3300
3300
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
3896
3896
3896
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2220
2220
2220
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.12
Výška spojky
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
3515
3525
3640
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2515
2525
2640
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.31
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
125
125
125
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
132
132
142
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
2265
2275
2360
5.1
Cestovná rýchlos, naložený, vyložený
(km/h)
19,5/19,8
19,3/19,6
20,0/20,3
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,52/0,54
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,56/0.52
0,56/0.52
0,55/0,52
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
18,6/10,5
19,5/10,8
19,0/11,7
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
33/28
30/26
26/26
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
4,9/4,7
5,1/4,75
5,3/4,9
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Model motora
3.0 L4
3.0 L4
3.0 L4
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
(kw)
44
44
44
7.3
Nominálne otáèky
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
max. krútiaci moment
In
Iné
BH-J
Jungheinrich
( /cm#)
4/2966
4/2966
4/2966
Nm/rpm
196/1600
196/1600
196/1600
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
60
60
60
0903.SK
B9
List špecifikácií pre zdvíhacie vozíky DFG 540s-550s
Mo or
Motor
Výýkon
n
Rozm
Ro meryy
Kole
olesá
á
Podv
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Špe
pecifi
fikácia
a
È.
Kód
(jednotka)
Opis
1.
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 540s
DFG 545s
DFG 550s
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
dieselový
dieselový
dieselový
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rázvora
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
6140
6540
7080
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
9100/1040
9980/1060
10700/1380
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
Pozdåžna stabilita
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
8.25-15 (18PR)
8.25-15 (18PR)
3.00-15 (18PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
1163
1163
1163
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2540
2540
2540
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
150
150
150
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3500
3500
3500
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
4200
4200
4350
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2350
2350
2350
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1225/
1225/
1225/
4.12
Výška spojky
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
4140
4140
4240
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2990
2990
3090
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
4.24
Šírka rámu vidlíc
4.31
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
b3
1260
1260
1260
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
190
190
190
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.36
Najmenšia vzdialenos k otoènému èapu
b13
900
900
900
5.1
Rýchlos jazdy, naložený/vyložený
(km/h)
24/25
24/25
24/25
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
33,8/16,0
36,4/15,7
37,4/15,5
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
34/26
33/24
31/22
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
5,3/4,8
5,5/5,0
5,7/5,2
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Výrobca motora/model
1004.4 2
1004.4 2
1004.4 2
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
(kw)
60
60
60
7.3
Nominálne otáèky
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
( /cm#)
4/4230
4/4230
4/4230
Iné
né
max. krútiaci moment
B 10
CH-J
Jungheinrich
Nm/rpm
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
30
30
30
8.4
Typ pripojenia návesu / typ DIN
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
0903.SK
List špecifikácií pre zdvíhacie vozíky DFG 540s-550s (od 09/03)
Mo or
Motor
Výýkon
n
Rozm
Ro meryy
Kole
olesá
á
Podv
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Špe
pecifi
fikácia
a
È.
Kód
(jednotka)
Opis
1.
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Jungheinrich
Jungheinrich
DFG 540s
DFG 545s
DFG 550s
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
dieselový
dieselový
dieselový
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rázvora
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
6279
6669
7434
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
Pozdåžna stabilita
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
3.00-15 (18PR)
3.00-15 (18PR)
3.00-15 (18PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
28 x 9 - 15
28 x 9 - 15
28 x 9 - 15
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
3.6
Šírka stopy, predná
3.7
Šírka stopy, zadná
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
4.2
2x/2
2x/2
2x/2
b10(mm)
1180
1180
1170
b11(mm)
1160
1160
1160
Grad.
7/11
7/11
7/11
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2540
2540
2540
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
150
150
150
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3500
3500
3500
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
4200
4200
4350
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2370
2370
2370
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1255/1010
1255/1010
1255/1010
4.12
Výška spojky
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
4145
4145
4260
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2995
2995
3110
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
4.24
Šírka rámu vidlíc
4.31
1450
1450
1450
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
b3
1260
1260
1260
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
190
190
190
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.36
Najmenšia vzdialenos k otoènému èapu
b13
900
900
900
5.1
Rýchlos jazdy, naložený/vyložený
(km/h)
22,2/22,5
21,7/22,5
21/22,5
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
38,0/16,73
37,10/16,73
36,83/16,73
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
36,8/26,4
33/25
29,6/22,5
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
5,7/5,2
5,0/4,5
5,1/4,6
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Výrobca motora/model
1104C-44
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
7.3
Nominálne otáèky
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
max. krútiaci moment
Iné
né
CH-J
Jungheinrich
1104C-44
1104C-44
(kw)
61,5
61,5
61,5
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
4/4400
4/4400
4/4400
Nm/rpm
302/1400
302/1400
302/1400
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
30
30
30
8.4
Typ pripojenia návesu / typ DIN
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
0903.SK
B 11
List špecifikácií pre zdvíhacie vozíky TFG 540s-550s
Mo or
Motor
Výýkon
n
Rozm
Ro meryy
Kole
olesá
á
Podv
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Šp
pecif
ifikácia
ia
È.
Kód
(jednotka)
Opis
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
LPG
LPG
LPG
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rázvora
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
6140
6540
7080
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
9100/1040
9980/1060
10720/1360
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
Iné
né
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 540s
TFG 545s
TFG 550s
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
Pozdåžna stabilita
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
8.25-15 (18PR)
8.25-15 (18PR)
3.00-15 (18PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
7.00-12 (12PR)
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
1163
1163
1163
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2540
2540
2540
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
150
150
150
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3500
3500
3500
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
4200
4200
4350
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2350
2350
2350
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1225/
1225/
1225/
4.12
Výška spojky
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
4140
4140
4240
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2990
2990
3090
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
4.24
Šírka rámu vidlíc
4.31
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
b3
1260
1260
1260
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
190
190
190
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.36
Najmenšia vzdialenos k otoènému èapu
b13
900
900
900
5.1
Rýchlos jazdy, naložený/vyložený
(km/h)
24/25
24/25
24/25
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
33,8/16,0
36,4/15,7
37,4/15,5
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
34/26
33/24
31/22
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
5,3/4,8
5,5/5,0
5,7/5,2
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Výrobca motora/model
4.3 V6
4.3 V6
4.3 V6
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
(kw)
67
67
67
7.3
Nominálne otáèky
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
max. krútiaci moment
B 12
CH-J
1.
Nm/rpm
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
30
30
30
8.4
Typ pripojenia návesu / typ DIN
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
0903.SK
List špecifikácií pre zdvíhacie vozíky TFG 540s-550s (od 09/03)
Mo or
Motor
Výýkon
n
Rozm
Ro meryy
Kole
olesá
á
Podv
ok
Po vozo
Hm
motn
tnos
s
Šp
pecif
ifikácia
ia
È.
Kód
(jednotka)
Opis
Výrobca
1.2
Názov modelu
1.3
Pohon: elektrický, dieselový, benzínový, LPG, iný
LPG
LPG
LPG
1.4
Riadenie: ruèné, nožné, postojaèky, posediaèky,
sledovanie príkazov
posediaèky
posediaèky
posediaèky
1.5
Nosnos
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Stred nákladu
c(mm)
500
500
600
1.8
Vzdialenos nákladu
x(mm)
564
564
579
1.9
Rázvora
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Hmotnos - prázdny
(kg)
6279
6669
7434
2.2
Zaaženie nápravy, naložený, predná/zadná
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.3
Zaaženie nápravy, vyložený, predná/zadná
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
TFG 540s
TFG 545s
TFG 550s
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
Pozdåžna stabilita
3.1
Typ pneumatík: pružný, super elastický, pneumatický,
polyuretánový
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Ve¾kos pneumatík: predné
3.00-15 (18PR)
3.00-15 (18PR)
3.00-15 (18PR)
3.3
Ve¾kos pneumatík: zadné
28 x 9 - 15
28 x 9 - 15
28 x 9 - 15
3.5
Kolesá, poèet predných/zadných (x = trakcia)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Šírka stopy, predná
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Šírka stopy, zadná
b11(mm)
1160
1160
1160
4.1
Sklápanie stožiara/rámu, dopredu/dozadu
Grad.
7/11
7/11
7/11
4.2
Výška stožiara, zníženého
h1(mm)
2540
2540
2540
4.3
Vo¾ný zdvih
h2(mm)
150
150
150
4.4
Výška zdvihu
h3(mm)
3500
3500
3500
4.5
Výška roztiahnutého stožiara
h4(mm)
4200
4200
4350
4.7
Výška horného ochranného krytu (kabína)
h6(mm)
2370
2370
2370
4.8
Výška sedadla, výšková svetlos (SIP 100mm)
h7(mm)
1255/1010
1255/1010
1255/1010
4.12
Výška spojky
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.19
Celková dåžka
l1(mm)
4145
4145
4260
4.20
Dåžka po èelo vidlice
l2(mm)
2995
2995
3110
4.21
Celková šírka
b1/b2(mm)
1450
1450
1450
4.22
Rozmery vidlice
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Rám DIN 15173, ISO 2328, Trieda/Forma A,B
4.24
Šírka rámu vidlíc
4.31
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
b3
1260
1260
1260
Svetlá výška, naložený pod stožiarom
m1(mm)
190
190
190
4.32
Svetlá výška v strede rázvory
m2(mm)
230
230
230
4.33
Šírka ulièky s paletou 1000x1200 prieèna
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.34
Šírka ulièky s paletou 800x1200 paleta pozdåžne
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.35
Polomer otáèania
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.36
Najmenšia vzdialenos k otoènému èapu
b13
900
900
900
5.1
Rýchlos jazdy, naložený/vyložený
(km/h)
21,5/21,5
21,5/21,5
21,5/21,5
5.2
Rýchlos zdvíhania, naložený, vyložený
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.3
Rýchlos spúšania, naložený, vyložený
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.5
ahadlo, naložený, vyložený
(kN)
38/20,5
37/20,5
35,5/20,5
5.7
Schopnos udrža sa na svahu, naložený, vyložený
(%)
36/32,6
33/30,7
27/24,5
5.9
Doba zrýchlenia, naložený, vyložený
s
6/5,6
6,1/5,6
6,2/5,6
5.10
Typ prevádzkovej brzdy
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
7.1
Výrobca motora/model
4.3 V6
7.2
Výkon motora pod¾a ISO 1585
7.3
Nominálne otáèky
7.4
Poèet valcov, zdvih valcov
max. krútiaci moment
Iné
né
CH-J
1.
4.3 V6
4.3 V6
(kw)
67
67
67
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
Nm/rpm
8.1
Typ ovládania pohonu
hydrostatický
hydrostatický
hydrostatický
8.2
Tlak hydraulického oleja pre príslušenstvo
(bar)
160
160
160
8.3
Prietok oleja pre príslušenstvo
l/min
30
30
30
8.4
Typ pripojenia návesu / typ DIN
15170 / typ h
15170 / typ h
15170 / typ h
0903.SK
B 13
3.1
Tabu¾ky údajov - DFG/TFG 316s/320s
Systém riadenia
TYP
Plne hydrostatický
ÈERPADLO
Ako hlavný hydraulický systém
RUÈNÉ ÈERPADLO
Typ OSPB 70
POÈET OTÁÈOK OD ZARÁŽKY PO ZARÁŽKU
5
Hnacia náprava
TYP
Motory kolies s radiálnym piestom
MODEL MOTORA KOLESA
ESE 02
OBJEM MAZADLA
bez údajov
Motor - DFG 316s/320s
TYP
404C.22, štvorvalcový, štvortaktový s
nepriamym vstrekovaním
PORADIE ZAPA¼OVANIA
1342
VÔ¼A VENTILU
0,20mm, studený
TLAK OLEJA
4,5 baru pri 2300 otáèkach za minútu
OBJEM OLEJOVEJ VANE
8,9 litra
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE
45 litrov
OBJEM CHLADIVA
7 litrov
Motor - TFG 316s/320s
TYP
FE 2.0, radový, štvorvalcový
PORADIE ZAPA¼OVANIA
1342
OBJEM
1998 cm3
PREVLÁDAJÚCA RÝCHLOS
2600 otáèok za minútu (bez nákladu)
830 otáèok za minútu (vo¾nobeh)
3100 otáèok za minútu (bez nákladu)
830 otáèok za minútu (vo¾nobeh)
TLAK OLEJA
3.0 baru pri 2300 otáèkach za minútu
TYP ZAPA¼OVACEJ SVIEÈKY
NGK BPR 2E alebo DENSO W9EXR-U
MEDZERA MEDZI EELKTRÓDAMI
ZAPA¼OVACEJ SVIEÈKY
0,80mm
MEDZERA PRERUŠOVAÈA
Nepoužíva sa (elektronické zapa¾ovanie)
OBJEM OLEJOVEJ VANE
4.3 litra
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE
Nepoužíva sa
OBJEM CHLADIVA
9 litrov
Èistiè vzduchu
TYP
Cyclopac - suchá vložka
Brzdový systém
TYP
Plne hydrostatická
PARKOVACIA BRZDA
Kotúè pôsobiaci prostredníctvom hydraulického
tlakového systému
Kolesá a pneumatiky
B 14
0903.SK
VE¼KOS PNEUMATÍK
TLAKY PNEUMATÍK
KRÚTIACI MOMENT
MATÍC
Í KOLIES
Pozri list špecifikácií
Model
Pohon - bary
Riadenie - bary
DFG/TFG 316s/320s
7,75
9,0
Model
Pohon - Nm
Riadenie - Nm
DFG/TFG 316s/320s
235
176
Pneumatiky
A
POUŽITIE
VE¼KOS
PNEUMATIKY
Pohon
6.50x10 PR
Riadenie
18x7 PR
Pohon
6.50x10
Riadenie
18x7
Pohon
23x9x10 PR
Riadenie
18x7 PR
Pohon
23x9x10
Riadenie
18x7
KONŠTRUKCIA
MODEL
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 316s/320s
Plná pneumatika
DFG/TFG 316s/320s
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 316s/320s
Plná pneumatika
DFG/TFG 316s/320s
Pneumatiky ktoré nespåòajú pôvodnú technickú špecifikácia sa nemôžu namontova.
Hluk
TRVALÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
pod¾a EN 12053 v súlade s ISO 4871.
<80 dB (A)
Trvalá hladina akustického tlaku je hodnota
stanovená pod¾a normy a berie do úvahy
akustickú hladinu tlaku poèas jazdy, zdvíhania a
vo¾nobehu. Hladina akustického tlaku sa meria
pri ušiach vodièa.
Vibrácie
PRIEMERNÁ HODNOTA VIBRÁCIÍ CELÉHO
TELA
pod¾a dokumentu E N 1 3 0 5 9
0903.SK
0,57 m/s@
Vibraèné zrýchlenie pôsobiace na telo v jeho
prevádzkovej polohe je lineárnym integrovaným
váženým zrýchlením vo vertikálne pod¾a normy.
Stanovuje sa pri prechádzaní konštantnou
rýchlosou cez prahy.
B 15
Elektrický systém
SYSTÉM
12 Voltové negatívne uzemnenie
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) Dodržanie nasledujúcich medzných hodnôt
pod¾a výrobkovej normy "Elektromagnetická
kompatibilita priemyselných vozíkov (9/95)".
S Rušivé emisie (EN 50081-1)
S Rušivý odpor (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Hydraulický systém
HYDRAULICKÉ ÈERPADLO
Séria 1PX
RIADIACI VENTIL
Séria 5000
TLAK RIADENIA
106 barov
TLAK HLAVNÉHO POTRUBIA
215 barov
OBJEM NÁDRŽE
46 litrov
OBJEM HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
51 litrov
Podmienky používania
OKOLITÁ TEPLOTA
S v prevádzke
A
3.2
-15°C až +40°C
Pre trvalé používanie pod 0°C sa doporuèuje aby bol hydraulický systém vybavený
olejom odolným proti mrazu pod¾a špecifikácie výrobcu. Na používanie v
chladiarenských priestoroch alebo v priestoroch s extrémnymi zmenami teploty a
vlhkosti sa požaduje špeciálne zariadenie a licencia pre priemyselné vozíky
Tabu¾ky údajov - DFG/TFG 420s-430s
Systém riadenia
TYP
Úplne hydrostatický
ÈERPADLO
Ako hlavný hydraulický systém
RUÈNÉ ÈERPADLO
Typ OSPC 70-LS
POÈET OTÁÈOK OD ZARÁŽKY PO ZARÁŽKU
4,75
Hnacia náprava
B 16
TYP
Náprava s radiálnym piestom
MODEL MOTORA KOLESA
ES05 1-111-F05-2G30-000
OBJEM MAZADLA
bez údajov
0903.SK
Motor - DFG 420s-430s
TYP
704.30 / 704.26 (od 05/03)
štvorvalcový s priamym vstrekovaním
PORADIE ZAPA¼OVANIA
1342
OBJEM
2955 cm³ (704.30) / 2555 cm³ (704.26)
PREVLÁDAJÚCA RÝCHLOS
2400 otáèok za minútu (Typ 704.30)
900 otáèok za minútu (vo¾nobeh Typ 704.30)
2500 otáèok za minútu (Typ 704.26)
900 otáèok za minútu (vo¾nobeh Typ 704.26)
VÔ¼A VENTILU
prívod a výfuk 0,35mm, studený
OBJEM OLEJOVEJ VANE
8,0 litra
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE
58 litrov
OBJEM CHLADIVA
10,7 litra
Motor - TFG 420s-430s
TYP
3.0L L4 štvorvalcový, štvortaktový, LPG
OBJEM
2966 cm3
PORADIE ZAPA¼OVANIA
1342
PREVLÁDAJÚCA RÝCHLOS
2400 otáèok za minútu (bez nákladu)
800 otáèok za minútu (vo¾nobeh)
TYP ZAPA¼OVACEJ SVIEÈKY
AC Delco R46TS
MEDZERA MEDZI EELKTRÓDAMI
ZAPA¼OVACEJ SVIEÈKY
1,0 mm
MEDZERA PRERUŠOVAÈA
Nepoužíva sa (elektronické zapa¾ovanie)
OBJEM OLEJOVEJ VANE
4.73 litra
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE
Nepoužíva sa
OBJEM CHLADIVA
9,2 litra
Èistiè vzduchu
TYP
Cyclopac - suchá vložka
Brzdový systém
TYP
Plne hydrostatická
PARKOVACIA BRZDA
Kotúè pôsobiaci prostredníctvom hydraulického
tlakového systému
0903.SK
B 17
Kolesá a pneumatiky
VE¼KOS PNEUMATIKY
TLAKY PNEUMATÍK
KRÚTIACI MOMENT
MATÍC
Í KOLIES
Pozri list špecifikácií
Model
Pohon - bary
Riadenie - bary
DFG/TFG 420s/425s
8,5
8,5
DFG/TFG 430s
8,5
7,5
Model
Pohon - Nm
Riadenie - Nm
DFG/TFG 420s-430s
460
165
Pneumatiky
A
POUŽITIE
VE¼KOS
PNEUMATIKY
Pohon
7.00x12x12 PR
Riadenie
6.50x10x10 PR
Pohon
27x10x12 PR
Riadenie
6.50x10x10 PR
Pohon
7.00x12
Riadenie
6.50x10
Pohon
27x10x12
Riadenie
6.50x10
Pohon
7.00x12
Riadenie
6.50x10
Pohon
27x10x12
Riadenie
6.50x10
Pohon
27x10x12
Riadenie
6.50x10
KONŠTRUKCIA
MODEL
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 420s/425s
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 30 BS
Plná pneumatika
DFG/TFG 420s/425s
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 430s
Plná pneumatika
DFG/TFG 420s/425s
Plná pneumatika
DFG/TFG 430s
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 430s
Pneumatiky ktoré nespåòajú pôvodné technické špecifikácie sa nemôžu namontova
Hluk
TRVALÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
pod¾a EN 12053 v súlade s ISO 4871.
<80 dB (A)
Trvalá hladina akustického tlaku je hodnota
stanovená pod¾a normy a berie do úvahy
akustickú hladinu tlaku poèas jazdy, zdvíhania a
vo¾nobehu. Hladina akustického tlaku sa meria
pri ušiach vodièa.
Vibrácie
PRIEMERNÁ HODNOTA VIBRÁCIÍ CELÉHO
TELA
pod¾a dokumentu E N 1 3 0 5 9
B 18
0,72 m/s@
Vibraèné zrýchlenie pôsobiace na telo v jeho
prevádzkovej polohe je lineárnym integrovaným
váženým zrýchlením vo vertikálne pod¾a normy.
Stanovuje sa pri prechádzaní konštantnou
rýchlosou cez prahy.
0903.SK
Elektrický systém
SYSTÉM
12 Voltové negatívne uzemnenie
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) Dodržanie nasledujúcich medzných hodnôt
pod¾a výrobkovej normy "Elektromagnetická
kompatibilita priemyselných vozíkov (9/95)".
S Rušivé emisie (EN 50081-1)
S Rušivý odpor (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Hydraulický systém
HYDRAULICKÉ ÈERPADLO
Séria 1PX
RIADIACI VENTIL
Séria 5000
TLAK RIADENIA
90 barov
TLAK HLAVNÉHO POTRUBIA
215 barov
OBJEM NÁDRŽE
53 litrov
OBJEM HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
58 litrov
Podmienky používania
OKOLITÁ TEPLOTA
S v prevádzke
A
3.3
-15°C až +40°C
Pre trvalé používanie pod 0°C sa doporuèuje aby bol hydraulický systém vybavený
olejom odolným proti mrazu pod¾a špecifikácie výrobcu. Na používanie v
mraziarenských priestoroch alebo v priestoroch s extrémnymi zmenami teploty a
vlhkosti sa požaduje špeciálne zariadenie a licencie pre priemyselné vozíky.
Tabu¾ky údajov - DFG/TFG 540s-550s
Systém riadenia
TYP
Úplne hydrostatický
ÈERPADLO
Ako hlavný hydraulický systém
RUÈNÉ ÈERPADLO
Typ OSPC-150-LS
POÈET OTÁÈOK OD ZARÁŽKY PO ZARÁŽKU
4,75
Hnacia náprava - DFG/TFG 540s-550s
TYP
Náprava s radiálnym piestom
MODEL MOTORA KOLESA
ESE 08
OBJEM MAZADLA
Nepoužíva sa
0903.SK
B 19
Motor-DFG 540s-550s
TYP
1004.4-2 / 1104C-44 (od 09/03)
štvorvalcový s priamym vstrekovaním
PORADIE ZAPA¼OVANIA
1342
PREVLÁDAJÚCA RÝCHLOS
2350 otáèok za minútu (bez nákladu Typ 1004.4-2)
650 otáèok za minútu (vo¾nobeh Typ 1004.4-2)
2350 otáèok za minútu (bez nákladu Typ 1104C-44)
800 otáèok za minútu (vo¾nobeh Typ 1104C-44)
VÔ¼A VENTILU
Výfuk 0,45 mm, chladný
TLAK OLEJA
2,75 - 4,5 baru
OBJEM OLEJOVEJ VANE
6,9 litra, približná kontrola odmernou tyèkou
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE
70 litrov
OBJEM CHLADIVA
16 litrov
Motor-TFG 540s-550s
TYP
OBJEM
PORADIE ZAPA¼OVANIA
PREVLÁDAJÚCA RÝCHLOS
TYP ZAPA¼OVACEJ SVIEÈKY
MEDZERA MEDZI EELKTRÓDAMI
ZAPA¼OVACEJ SVIEÈKY
MEDZERA PRERUŠOVAÈA
OBJEM OLEJOVEJ VANE
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE
OBJEM CHLADIVA (iba motor)
4.3L V6 šesvalcový, štvortaktový LPG
4294 cm3
165432
2500 otáèok za minútu (bez nákladu)
750 otáèok za minútu (vo¾nobeh)
AC Delco 41-932
1,6 mm
Nepoužíva sa (elektronické zapa¾ovanie)
4.7 litra
Nepoužíva sa
7,3 litra
Vzduchový èistiè
TYP
Cyclopac - suchá vložka
Brzdový systém - DFG/TFG 540s-550s
B 20
TYP
Plne hydrostatická
PARKOVACIA BRZDA
Kotúè pôsobiaci prostredníctvom hydraulického
tlakového systému
0903.SK
Kolesá a pneumatiky
VE¼KOS PNEUMATÍK
TLAKY PNEUMATÍK
Pozri list špecifikácií
Model
Pohon - bary
Riadenie - bary
DFG/TFG 540s
9
8.5
DFG/TFG 545s/550s
8.5
8.5
Model
Pohon - Nm
Riadenie - Nm
DFG/TFG 540s-550s
520-620
500-520
POUŽITIE
VE¼KOS
PNEUMATIKY
KONŠTRUKCIA
MODEL
Pohon
8.25x15
Riadenie
7.00x12
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 540s/545s
Plná pneumatika
DFG/TFG 540s/545s
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 550s
Plná pneumatika
DFG/TFG 550s
KONŠTRUKCIA
MODEL
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 540s-545s
Plná pneumatika
DFG/TFG 540s-545s
Diagonálna pneumatika
DFG/TFG 550s
Plná pneumatika
DFG/TFG 550s
KRÚTIACI MOMENT
MATÍC
Í KOLIES
Pneumatiky
Pohon
7.50x15
Riadenie
7.00x12
Pohon
7.50x15
Riadenie
7.00x12
Pohon
300x15
Riadenie
7.00x12
Pneumatiky od 09./03
POUŽITIE
VE¼KOS
PNEUMATIKY
Pohon
3.00 x 15
Riadenie
28 x 9 -15
Pohon
7.50x15
Riadenie
28 x 9 -15
Pohon
7.50x15
Riadenie
28 x 9 -15
Pohon
300x15
Riadenie
28 x 9 -15
A Pneumatiky, ktoré nespåòajú pôvodnú technickú špecifikáciu sa nemôžu namontova.
0903.SK
B 21
Hluk
TRVALÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
pod¾a EN 12053 v súlade s ISO 4871.
<80 dB (A)
Trvalá hladina akustického tlaku je hodnota
stanovená pod¾a normy a berie do úvahy
akustickú hladinu tlaku poèas jazdy, zdvíhania a
vo¾nobehu. Hladina akustického tlaku sa meria
pri ušiach vodièa.
Vibrácie
PRIEMERNÁ HODNOTA VIBRÁCIÍ CELÉHO
TELA
pod¾a dokumentu E N 1 3 0 5 9
0,60 m/s@
Vibraèné zrýchlenie pôsobiace na telo v jeho
prevádzkovej polohe je lineárnym integrovaným
váženým zrýchlením vo vertikálne pod¾a normy.
Stanovuje sa pri prechádzaní konštantnou
rýchlosou cez prahy.
Hodnoty vibrácií pôsobiacich na telo obsluhy v smeroch x, y, z:
Povolené hodnoty
Skutoèné hodnoty
x = 90 cm/s@
x = 38,9 cm/s@
y = 45 cm/s@
y = 22.8 cm/s@
z = 63 cm/s@
z = 59.7 cm/s@
Elektrický systém
12 Voltové negatívne uzemnenie
SYSTÉM
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) Dodržanie nasledujúcich medzných hodnôt
pod¾a výrobkovej normy "Elektromagnetická
kompatibilita priemyselných vozíkov (9/95)".
S Rušivé emisie (EN 50081-1)
S Rušivý odpor (EN 50 082-2)
S Elektrostatický výboj (EN 61000-4-2)
Hydraulický systém
HYDRAULICKÉ ÈERPADLO
Séria 2PX
RIADIACI VENTIL
Séria 5000
TLAK RIADENIA
105 barov
TLAK HLAVNÉHO POTRUBIA
215 barov
OBJEM NÁDRŽE
53 litrov
OBJEM HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU
58 litrov
Podmienky používania
OKOLITÁ TEPLOTA
S v prevádzke
A
B 22
-15°C až +40°C
Pre stále používanie pod 0°C sa doporuèuje, aby hydraulický systém bol vybavený
olejom odolným proti mrazu pod¾a špecifikácie výrobcu.
Na používanie v v chladiarenských priestoroch alebo pri extrémnych zmenách teploty
a vlhkosti sa požaduje špeciálne zariadenie a licencia pre priemyselné vozíky.
1203.SK
4.2
Diagramy zaaženia
Diagramy zaaženia vidlíc (únosnos, ažisko, výška zdvihu)
Diagram zaaženia vidlíc (35) udáva únosnos Q zaaženia vidlíc v kg. Toto je daná
forma tabu¾ky a závisí na ažisku zaaženia D (v mm) a požadovanej výške zdvihu H (v
mm). Šípky (37, 38) na vnútornom a vonkajšom stožiari ukazujú vodièovi kedy
dosiahol medze výšky zdvihu v diagrame zaaženia.
37
38
35
Príklad na stanovenie maximálnej únosnosti:
Pre ažisko nákladu D 600 mm a maximálnu výšku zdvihu H 1100 mm je maximálna
únosnos 1490 kg.
Diagram zaaženia (únosnos, ažisko nákladu, výška zdvihu)
Diagram zaaženia (36 ) udáva únosnos Q boèného nakladaèa v kg. Je ukázaný v
rovnakej forme ako únosnos vidlíc a má sa stanovi podobne.
36
0106.SK
B 25
B 24
Ref.1159.SK/1102
C Preprava a uvádzanie do prevádzky
1
Preprava
Rozmery
Rozmery vozíka si pozrite v Liste (listoch) štandardných špecifikácií
Hmotnosti
Hmotnosti vozíka si pozrite v Liste (listoch) štandardných špecifikácií
ažisko
ažisko vozíka s èelným zdvihom si pozrite v (1). Kvôli ïalším informáciám alebo
radám týkajúcim sa ažiska sa skontaktujte s výrobcom alebo so školeným
zástupcom výrobcu. Zdvíhacie body vozíka si pozrite v (2).
Obrázok1
ažisko (typické)
2
1
2
Zaistenie vozíka
Doporuèuje sa, aby sa preprava vozíka po ceste, železnici alebo mori vykonávala iba
oprávnenou prepravnou spoloènosou.
.
Všetky vozíky prepravované po ceste, železnici alebo mori majú spoloèný spôsob
ukladania, ktorý znižuje možnos poškodenia vozíka a náteru.
Typickým spôsobom zaistenia vozíka na plošine nákladného voza, železnièného
vagóna alebo na palube lode je:
S zaistenie zadnej èasti vozíka pomocou reaze od vleèného bodu v protizávaží po
vhodnú skrutku na plošine alebo palube.
S cez podlahový plech vozíka natiahnite pás k vhodnej skrutke na plošine.
Presvedète sa, èi je pás a reaz napnutá, viï. obrázok 2, obrázok 3, obrázok 4 a
obrázok 5.
Podvozok bude zaistený so stožiarom nakloneným do úplne zadnej polohy.
Vo všeobecnosti sa vozíky prepravujú kompletné, t. j. s vidlicami a stožiarom
namontovaným na vozík. Pre vozíky s odmontovanými vidlicami a stožiarom sa majú
dodržiava nasledujúce usmernenia. Ak máte pochybnosti, poraïte sa s vašou
oprávnenou prepravnou spoloènosou.
1102.SK
C1
Obrázok2
Zaistenie podvozku (typické)
Zaistenie stožiara
Keï sa stroje prepravujú so stožiarom namontovaným na vozík, nevyžaduje sa žiadny
zásah.
Keï je potrebné odmontova stožiar poèas prepravy, dodržte nasledujúci postup:
S Snímte vidlice z vozíka a postupujte
ako pri zaistení vidlíc nižšie.
S Snímte stožiar a zostavu podvozku z
vozíka.
S Privarte zaisujúcu tyè (3) naprieè cez
stožiar a podvozok, aby ste zabránili
pohybu stožiara a podvozku, alebo
tam kde sú k dispozícii otvory,
osaïte cez stožiar a podvozok
skrutku (2) a utiahnite ju maticou (4).
S Kde je to možné a zvl᚝ u
vysokozdvižných stožiarov sa má
zdvíhacia reaz ¾ahko priviaza k
zdvíhaciemu valcu v najmenej 1
metrových intervaloch aby sa
zabezpeèilo, že reaz poèas prepravy
nebude plieska.
3
4
2
Obrázok3
langnp Zaistenie
stožiara
S Medzi reaz a zdvíhací valec sa má vloži hrubý kartón alebo guma a aj okolo celého
valca, kde sa robí priviazanie, aby sa chránil náter.
Tam kde nie je možné pridrža reaz ako je uvedené vyššie, jej vo¾ný koniec sa má
uviaza drôtom do vhodnej polohy a je potrebné zabezpeèi, aby sa poèas prepravy
nepoškodil náter.
A
C2
Okrem zvárania špecifikovaného na obrázku 6 vyššie sa nemá robi žiadne zváranie
na ståpikoch podvozku a žliabkoch stožiara.
1102.SK
Zaistenie vidlíc.
Každý pár vidlíc bude pevne zviazaný
dohromady s použitím viazacieho
materiálu ako je ukázané na obrázku 7.
Zaistenie vidlíc - zostava stožiara vo
vozíku.
Obrázok4
Vidlice, ktoré boli zviazané dohromady,
budú priložené k stožiaru/podvozku a
uložené na skladovacie konzoly, ktoré
boli predtým zavesené na podvozku.
Zostava sa potom pevne priviaže k
podvozku, pozri obrázok 8.
Vidlice
Viazací materiál
Zaistenie vidlíc - zostava stožiara mimo
vozíka.
Vidlice, ktoré boli zviazané dohromady,
budú priložené k zostave stožiara /
podvozku.
Viazací
materiál
sa
pretiahne pod žliabkami stožiara a nad
vidlicami a pevne spojí, pozri obrázok 9.
konzoly na uloženie vidlíc
Obrázok5
Zaistenie vidlíc
Elektrické a hydraulické pripojenia
Všetky elektrické pripojenia, ktoré
zostali odpojené, majú by zakryté, kým
odpojené hydraulické zapojenia majú
by zazátkované.
Zavesenie
Niektoré vhodné zdvíhacie body pre
vozík sú uvedené na štítku háku žeriavu
ukázanom na obrázku 7; tieto zdvíhacie
body sa nachádzajú na stožiari a
protizávaží.
Obrázok6
Zaistenie vidlíc
Kvôli ïalším informáciám alebo radám
týkajúcich sa vhodných zdvíhacích
bodov pre vozík sa skontaktujte s
výrobcom alebo s jeho oprávneným
zástupcom.
Obrázok7
1102.SK
Ơtítok háku žeriavu
C3
A
Zabezpeète, aby všetky zdvíhacie zariadenia mali S.W.L vhodnú pre hmotnos
vyloženého vozíka.
Pred akýmko¾vek pokusom o zdvíhanie skontrolujte, èi je stožiar vo vertikálnej polohe.
Zdvíhanie vozíka.
Pripevnite vhodné zdvíhacie zariadenie k zdvíhacím bodom (2).
S Položte baliaci materiál na miesta kde je pravdepodobné, že zdvíhacie zariadenie
sa bude dotýka vozíka, aby ste zabránili poškodeniu povrchovej úpravy vozíka.
S Napnite povolenie a postavte sa bokom od vozíka.
S Urobte skúšku zdvíhania, prejdite tesne nad zemou aby ste zabezpeèili že zdvih je
pravouhlý a rovnomerný. Ak nie je, spustite na zem a nastavte zdvíhacie zariadenie
pod¾a potreby.
S Keï je všetko v poriadku potom pristúpte k zdvíhaniu vozíka do požadovanej
polohy pomalými a presnými pohybmi.
S Spustite do požadovanej polohy a dajte preè zdvíhacie zariadenie.
2
Uvádzanie do prevádzky
Uvádzanie vozíka do prevádzky môže robi iba výrobca alebo jeho školený zástupca.
Požadované zdvíhacie zariadenie
Reaze a závesy schopné manipulova s hmotnosou vozíka - hmotnos vozíka si
pozrite v liste špecifikácií.
Žeriav alebo kladkostroj schopný manipulova s hmotnosou vozíka - hmotnos vozíka
si pozrite v liste špecifikáciíUvádzanie do prevádzky
Vozík môže uvies do prevádzky iba kompetentný technik. Uvádzanie do prevádzky
má obvykle formu vykonávania statických a funkèných kontrol.
Statické a funkèné kontroly
Statické a funkèné kontroly vykonáva kompetentný technik po dodaní vozíka.
Kontroly, ktoré sa majú urobi spadajú do dvoch širokých skupín, statickej a funkènej.
C4
1102.SK
Statické kontroly
Statické kontroly, ktoré sa majú urobi sú nasledovné
o 1. Spåòanie objednaných špecifikácií.
þ
o 2. Žiadne poškodenie pri doprave
þ
o 3. Kontrola náteru - bez evidentnej korózie
þ
o 4. Hladina chladiva
þ
o 5. Hladina oleja - motor
þ
o 6. Hladina oleja - hydraulická nádrž
þ
o 7. Hladina oleja - hydrostatická, hnacia náprava
þ
o 8. Vzduchový filter a prepojovacie káble
þ
o 9. Odvzdušòovaè - hydraulická nádrž
þ
o 10. Nastavenie - remeò ventilátora / remeò alternátora
þ
o 11. Nastavenie a mastenie zdvíhacích reazí
þ
o 12. Kontrola montážnych skrutiek náprav
þ
o 13. Kontrola utiahnutia - matice kolies
þ
o 14. Kontrola tlaku všetkých pneumatík
þ
o 15. Manuály - obdržané nástroje
þ
Funkèné kontroly
Funkèné kontroly musia by vykonávané kompetentným technikom so zaaženým
vozíkom. Tieto kontroly zahàòajú:
S Pohybujte vozíkom dopredu pri nízkej rýchlosti, zmeòte pohyb dozadu a znovu
zmeòte pohyb dopredu aby sa overilo, èi úèinne funguje mechanizmus zmeny
smeru.
S Jazdite vozíkom dopredu a dozadu cez všetky rýchlostné stupne po maximálnu
rýchlos a skontrolujte èi brzda zmeny rozsahu a prevádzková brzda fungujú v
oboch smeroch.
S Dokonèite viacero okruhov v tvare osmièky pri rýchlosti rovnajúcej sa približne
jednej tretine maximálnej rýchlosti.
S Zdvihnite skúšobné zaaženie z úrovne zeme do maximálnej výšky. Spustite
skúšobné zaaženie po úroveò zeme maximálnou rýchlosou, poèas klesania
urobte viacero zastavení a položte náklad na zem.
1102.SK
C5
C6
Ref.1159.SK/1102
D Dopåòanie paliva vozíkov
1
Bezpeèné podmienky pre manipuláciu s motorovou naftou a kvapalným ropným
plynom
Pred napåòaním alebo dopåòaním plynovej f¾aše musí by vozík bezpeène zaparkovaný
(pozri kapitolu E, èas 5.8).
f
Proti požiarne opatrenia: Pri manipulácii s palivami a kvapalným plynom nie je
povolené fajèenie, otvorený oheò alebo iné zdroje vznietenia v blízkosti nádrže.
Vidite¾ne sa musia vylepi nápisy oznaèujúce nebezpeènú zónu. Skladovanie vysoko
hor¾avých materiálov v tejto zóne nie je povolené. V plniacom priestore musia by
neustále k dispozícii fungujúce hasiace prístroje.
Aby sa zabránilo horeniu kvapalného plynu používajte iba hasiace prístroje so suchým
oxidom uhlièitým alebo hasiace prístroje s oxidom uhlièitým.
Skladovanie a doprava: Zariadenie na skladovanie a dopravu motorovej nafty a
kvapalného plynu musí spåòa zákonné požiadavky. Keï nie je k dispozícii
zásobovacie miesto, palivo musí by skladované a dopravované v èistých schválených
nádobách. Obsah musí by jasne vyznaèený na nádobe. Netesné plynové f¾aše sa
musia okamžite vynies na otvorený vzduch, skladova na dobre vetraných miestach a
ohlási dodávate¾ovi. Unikajúca motorová nafta musí by absorbovaná vhodnými
materiálmi a likvidovaná v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu životného
prostredia.
Personál na plnenie a výmenu plynových fliaš: Personál zaoberajúci sa kvapalným
ropným plynom je povinný ma príslušné vedomosti o vlastnostiach kvapalného
plynu, aby sa zabezpeèilo bezpeèné vykonávanie prác.
f
Napåòanie nádrží s kvapalným plynom: Plynové nádrže zostávajú pripojené k vozíku a
plnia sa na plniacich staniciach. Poèas napåòania sa musia dodržiava predpisy
plniacej stanice a výrobcu nádrže a miestne zákonné predpisy.
Kvapalný plyn spôsobuje na odkrytej pokožke rany spôsobené mrazom.
0903.SK
D1
2
f
Napåòanie motorovou naftou
Vozík sa môže napåòa
stanovených miestach.
iba
na
S Pred plnením vozík bezpeène
zaparkujte (pozri kapitolu E, èas
5.8).
1
S Otvorte uzáver plniaceho hrdla 1.
S Naplòte vozík èistou motorovou
naftou.
A
Nádrž neprepåòajte.
Plniace množstvo:
DFG 316s/320s:
DFG 420s-430s:
DFG 540s-550s:
42 litrov.
58 litrov.
70 litrov.
Používajte iba motorovú naftu DIN
51601 s cetanovým èíslom pod 45.
Séria 540s-550s od 09/03
C6
Ref.1159.SK/1102
0903.SK
Ukazovate¾ hladiny paliva (2) udáva
hladinu paliva. Keï je ukazovate¾ v
èervenej zóne nádrž sa musí naplni.
Nikdy nepoužívajte prázdnu palivovú
nádrž. Vzduch v palivovom systéme
môže spôsobi prevádzkové poruchy.
S Znovu pevne
plniaceho hrdla.
3
f
f
uzavrite
2
uzáver
Výmena plynovej f¾aše
Plynová f¾aša sa môže vymieòa iba na stanovených miestach školenými a
oprávnenými osobami.
S Pred plnením vozík bezpeène
zaparkujte (pozri kapitolu E, èas
5.8).
S Pevne uzatvorte uzatvárací ventil (3).
S Naštartuje motor a nechajte beža
plynový systém v neutráli, až kým
nebude prázdny.
S Odskrutkujte maticu (4) pomocou
vhodného
k¾úèa
pridržiavanú
rukoväou (6).
S Vyberte hadicu (5) a okamžite
naskrutkujte na prázdnu plynovú
f¾ašu uzáver ventilu.
S Uvo¾nite popruhy (8) a snímte krycí
panel (7).
S Opatrne vyberte plynovú f¾ašu z jej
držiaka a bezpeène ju uložte.
3
4
5
66
Majú sa používa iba18 kg (29 litrové)
plynové f¾aše.
S Dajte novú plynovú f¾ašu do držiaka
a otáèajte ju až kým pripojenia na
uzatváracom
ventile
nebudú
smerova dolu.
S Plynovú f¾ašu pevne upevnite
popruhmi.
S Znovu upevnite hadicu ako je
špecifikované.
S Opatrne otvorte uzatvárací ventil a
skontrolujte netesnosti pripojenia
pomocou penového èinidla.
0903.SK
7
8
D3
f Vymenite¾né f¾aše s kvapalným
ropným plynom
Vymenite¾né f¾aše s kvapalným ropným
plynom sú k dispozícii v dvoch formách
- ”koncové plnenie” a ”centrálne
plnenie”. Oba typy fliaš sú vybavené
automatickým zastavovacím ventilom
plnenia aby sa zabránilo preplneniu
f¾aše.
F¾aše s kvapalným zemným plynom
naplòte nasledovne:
Koncové plnenie f¾aše s
kvapalným ropným plynom
Odskrutkujte uzáver (10). Zasuòte
hadicu z èerpadla kvapalného ropného
plynu do plniaceho hrdla (11). Napåòajte
f¾ašu s kvapalným ropným plynom kým
ukazovate¾ hladiny kvapaliny nebude
ukazova, že f¾aša je plná. Vyberte
hubicu a znovu namontujte uzáver (1).
9
10
Centrálne plnenie f¾aše s kvapalným
ropným plynom
f
Snímte kryt (12). Odskrutkujte uzáver
(13). Zasuòte hubicu z èerpadla
kvapalného
ropného
plynu
do
plniaceho hrdla. Napåòajte f¾ašu s
kvapalným ropným plynom až kým
ukazovate¾ hladiny kvapaliny nebude
ukazova, že f¾aša je plná. Vyberte
hubicu a znovu namontujte uzáver.
11
DODRŽTE VŠETKY SMERNICE A
PREDPISY SÚVISIACE S NAPÅÒANÍM
FLIAŠ
KVAPALNÝM
ROPNÝM
PLYNOM, KTORÉ MOŽNO NÁJS NA
ÈERPADLE KVAPALNÉHO ROPNÉHO
PLYNU.
12
Ref.1159.SK/1102
0903.SK
4
f
Vozíky vybavené dvojitými plynovými f¾ašam
Vozíky vybavené dvojitými plynovými f¾ašami majú uzatvárací ventil, ktorý sa môže
používa jedným z dvoch spôsobov:
S S oboma prívodnými ventilmi fliaš LPG otvorenými, èo zvyšuje celkovú
kapacitu paliva.
S S jednou f¾ašou LPG zatvorenou, èo poskytuje rezervnú f¾ašu.
Aby sa zabezpeèila bezpeèná prevádzka, je potrebné si všimnú nasledujúce body:
S V žiadnom prípade systém nemôže pracova s jednou f¾ašou odpojenou.
S Plastový protiprachový kryt na hydrostatickom od¾ahèovacom ventile sa má
drža poèas prevádzky v èistote a pravidelne kontrolova.
S Keï sa druhá f¾aša používa ako rezerva, musí sa vypnú na ventile a ruène sa
zapnú, keï sa f¾aša v prevádzke vyèerpá.
S Z bezpeènostných dôvodov, keï sa prevádzková f¾aša vyèerpala a rezervná
f¾aša sa otvára, ventil na vyèerpanej f¾aši sa musí zatvori.
S Keï sa obe f¾aše majú používa súèasne a tlaky vo f¾ašiach nie sú rovnaké,
konektor bude èerpa kvapalný ropný plyn z f¾aše s vyšším tlakom, kým sa tlaky
v oboch f¾ašiach nevyrovnajú. Potom sa bude plyn èerpa z obidvoch fliaš.
S Ak sa hadica z jednej f¾aše roztrhla, konektor zastaví prúd plynu z druhej f¾aše
(èo zabráni, aby sa obe f¾aše vyprázdnili).
0903.SK
D5
E Prevádzka
1
Bezpeènostné predpisy, ktorými sa riadi prevádzka vidlicového zdvíhacieho vozíka
Povolenie na jazdu: Vidlicový zdvíhací vozík môžu obsluhova iba osoby, ktoré boli
školené v obsluhe vozíkov, ktoré preukázali užívate¾ovi alebo jeho zástupcovi svoju
schopnos prenáša náklady a manipulova s nimi a ktorí boli výslovne poverení
užívate¾om alebo jeho zástupcom obsluhou vozíka.
Práva, povinnosti a správanie sa vodièa. Vodiè musí by: informovaný o svojich
právach a povinnostiach; školený v obsluhe vidlicového zdvíhacieho vozíka;
oboznámený s obsahom týchto prevádzkových pokynov. Musia mu by udelené
všetky potrebné práva. Pre priemyselné vozíky používané v rušných priestoroch sa
poèas prevádzky musí nosi bezpeènostná obuv.
Zákaz neoprávneného používanie: Vodiè zodpovedá za vidlicový zdvíhací vozík poèas
pracovnej doby. Musí zakáza neoprávneným osobám jazdi na vidlicovom
zdvíhacom vozíku alebo ho obsluhova. Preprava alebo zdvíhanie osôb je zakázané.
Poškodenie a vady: Poškodenie alebo vady zistené na vidlicovom zdvíhacom vozíku
alebo na jeho príslušenstve musia by okamžite oznámené poverenej osobe. Vidlicové
zdvíhacie vozíky, ktoré nemôžu by bezpeène prevádzkované (napríklad kvôli
opotrebovaným pneumatikám alebo vadným brzdám) sa nesmú použi až kým
nebudú riadne opravené.
Opravy: Bez špeciálnej prípravy a výslovného poverenia vodiè nemôže vykonáva
žiadne opravy alebo zmeny na vidlicovom zdvíhacom vozíku. Za žiadnych okolností
nesmie vodiè zmeni nastavenia alebo vypínaèe alebo bezpeènostné zariadenia alebo
ich vyradi z èinnosti.
f
f
Nebezpeèný priestor: Za nebezpeèný priestor sa považuje priestor, v rámci ktorého sú
osoby ohrozené jazdou alebo zdvíhaním vidlicového zdvižného vozíka alebo jeho
zariadeniami na zdvíhanie nákladu (napríklad vidlicami alebo príslušenstvom) alebo
nákladmi, ktoré sú prepravované. Toto tiež zahàòa priestor v dosahu padajúcich
nákladov alebo padajúceho príslušenstva vozíka.
Neoprávnené osoby sa musia požiada, aby opustili nebezpeèný priestor, Vodiè musí
da výstražný signál vždy, keï môže vzniknú situácia predstavujúca nebezpeèenstvo
pre osoby. Vidlicový zdvíhací vozík sa musí okamžite zastavi, keï osoby, hoci boli
vyzvané, neopustili nebezpeèný priestor,
Bezpeènostné zariadenia a výstražné štítky: Bezpeènostné zariadenia, výstražné
štítky a výstražné nápisy uvedené v týchto prevádzkových pokynoch sa musia vždy
rešpektova.
Pred používaním vozíka obsluha musí by úplne oboznámená s usporiadaním
meracích prístrojov a ovládacích prvkov.
0903.SK
E1
1
3
2
4
5
6
7
8
9
17
10
11
16
12
13
15
14
31
18
19
32
20
28
29
19
30
21
27
AO–178–1
E2
26
25
24
23
22
0903.SK
Opis ovládacích a zobrazovacích prvkov pre vodièa
2
Ovládací alebo zobrazovací
prvok
Položka
Funkcia
Výstražná kontrolka
parkovacej brzdy
F
Keï svieti udáva, že parkovacia brzda je v
prevádzke.
2
Ukazovate¾ paliva (DFG)
F
Ukazuje palivo, ktoré ešte zostáva v
nádrži.
3
Prístroj na meranie teploty
chladiva
F Ukazuje teplotu chladiva.
Neutrál
F
Nepoužíva sa na
hydrostatických vozíkoch.
f
6
Výstražná kontrolka
hydrostatického pohonu.
Kontrolka neustále svieti, keï je
zapa¾ovanie nastavené na ON (zapnuté)
pri spúšaní motora, keï je všetko
normálne, kontrolka zhasne.
Pomalé blikanie udáva menšiu poruchu
hydrostatického pohonu; napríklad
potenciometra na jazdnom pedáli, páky
stožiara alebo ovládaèa motora.
f
Rýchle blikanie udáva vážnu poruchu
hydrostatického pohonu (vozidlo je
násilím zabrzdené); napríklad
potenciometra èerpadla, pedálu brzdy,
poruchu 5-V obvodu.
Nepretržité svietenie kontrolky poèas
jazdy znamená poruchu snímaèa otáèok
motora.
7
Svetlá
f
Ukazuje, že sú rozsvietené predné
dia¾kové svetlá
8
Výstražná kontrolka tlaku
motorového oleja
F
Keï svieti udáva, nedostatoèný tlak olej v
motore.
9
Prázdny
f
10
Prázdny
f
1
4
P
N
5
0903.SK
Keï svieti udáva, že smerový vypínaè je v
neutráli.
E3
1
3
2
4
5
6
7
8
9
17
10
11
16
12
13
15
14
31
18
19
32
20
28
29
19
30
21
27
AO–178–1
E4
26
25
24
23
22
0903.SK
Položka
Ovládací alebo zobrazovací
prvok
Funkcia
11
Nepoužíva sa na
hydrostatických vozíkoch
F
12
Výstražná kontrolka
bezpeènostného pásu.
f
13
Svietiaca dióda ukazovate¾a
Ukazuje funkciu pravého/¾avého
f
smeru.
ukazovate¾a smeru.
14
Výstražná kontrolka paliva
(DFG)
F Keï svieti udáva nízku hladinu paliva.
15
Displej hodín
èasu/prevádzky
F
Ukazuje èas alebo odpracované
prevádzkové hodiny
16
Kontrolka predbežného
žeravenia (DFG)
F
Ukazuje funkciu zariadenia na studený
štart
17
Výstražná kontrolka
nabíjacieho prúdu
F Keï svieti udáva, že batéria nie je nabitá
18
Volant
F Riadi vozík do požadovaného smeru
19
Otvory kúrenia/vzduchu
f
20
Páka na nastavovanie ståpika
F Nastavuje uhol ståpika riadenia
riadenia
0903.SK
Keï svieti udáva, že bezpeènostný pás
nie je riadne upevnený.
E5
1
3
2
4
5
6
7
8
9
17
10
11
16
12
13
15
14
31
18
19
32
20
28
29
19
30
21
27
AO–178–1
E6
26
25
24
23
22
0903.SK
Položka
Ovládací alebo zobrazovací
prvok
Funkcia
21
Ovládacie prvky ohrievaèa
kabíny
f
22
Plynový pedál
Ovláda rýchlos motora alebo rýchlos
F jazdy
23
Ovládacia páka na
zvyšovanie/znižovanie
Zdvíha alebo znižuje rámy vidlíc.
Zdvihnite rám vidlíc: potiahnite páku
F dozadu.
Znížte rám vidlíc: posuòte páku dopredu
24
Sklápa stožiar dopredu alebo dozadu.
Sklopenie stožiara dopredu: zatlaète
Páka na ovládanie sklopenia
F páku dopredu
stožiara
Sklopenie stožiara dozadu: zatlaète páku
dozadu.
25
Vypínaè (vypínaèe)
f Svetlá, odmrazovaè, atï.
26
Vypínaè
zapa¾ovania/štartéra
Zapája a odpája napájanie.
Štartuje a zastavuje motor. Keï je k¾úè
F zapa¾ovania vytiahnutý, vozík je chránený
pred použitím neoprávnenými osobami.
27
Hlavný obvod napájania je prerušený,
všetky elektrické funkcie sú odpojené.
Vozidlo je nútene zabrzdené.
Tento vypínaè sa má používa iba na
Vypínaè na odpojenie batérií
núdzové zastavenie alebo pre úèely
F
(núdzové vypnutie)
izolácie. Keï sa vypínaè aktivoval, znovu
nastavte hodiny (20) a (21). Za
normálnych podmienok sa musí
postupova pod¾a pokynov na zastavenie
na strane 30.
28
Tlaèidlo výstražného signálu F Spúša akustický výstražný signál.
29
Smerová páka
F Volí smer jazdy.
30
Pedál plazivého
chodu/brzdy
1. rozsah: ovláda plazivú jazdu.
F 2. rozsah: aktivuje prevádzkovú brzdu.
31
Vypínaè parkovacej brzdy
Zaraïuje alebo uvo¾òuje parkovaciu
brzdu:
Otoète vypínaèom do polohy 1, aby ste ju
F
zaradili.
Otoète vypínaèom do polohy 0, aby ste ju
uvo¾nili.
32
Voliè režimu 5
Každý prírastok zvyšuje alebo znižuje
F zrých¾ovanie alebo brzdiacu rýchlos.
0903.SK
E7
f Kardanový záves - zdvíhanie a sklápanie
Funkcie kardanového závesu
1
8
2
Kardanový záves
7
3
4
6
5
Doplnkové ovládacie páky
A0–178
Symboly
Úèel
Symboly
Úèel
1. Na sklopenie stožiara
dopredu.
5. Na sklopenie stožiara
dozadu
2. Na zdvihnutie vidlíc a
na sklopenie stožiara
dopredu
6. Na zníženie vidlíc a na
sklopenie stožiara
dozadu.
3. Na zdvihnutie vidlíc.
7. Na zníženie vidlíc.
4. Na zdvihnutie vidlíc a
na sklopenie stožiara
dozadu.
8. Na zníženie vidlíc a na
naklonenie stožiara
dopredu.
Na niektorých modeloch môžu by tieto funkcie vyradené z
èinnosti.
E8
0903.SK
f Ovládanie rýchlosti dvojitým pedálom
Úvod
Možnos ovládania smeru dvojitým pedálom bola zavedená pre vodièov, ktorí dávajú
prednos jazdeniu s vozíkmi s dvoma pedálmi. Systém ponúka presné ovládanie
rýchlosti a smeru z dvoch ¾ahko ovládate¾ných pedálov - pravá noha dopredu, ¾avá
noha dozadu.
Ovládanie smeru dvojitým pedálom
Dozadu / Plynový
pedál
Pedál
prerušovaného
brzdenia
Dopredu / Plynový
pedál
Pedál smeru a pedál plynu
Stlaèenie pedálu smeru dolu zvyšuje rýchlos motora a jazdy. Zdvihnutie nohy z
pedálu spomalí vozík. Náhle stiahnutie nohy z pedálu spôsobí, že vozík spomalí a
zastaví sa regulovaným spôsobom.
Pedál prerušovaného brzdenia
Použite pedálu prerušovaného brzdenia spolu s pedálom smeru a plynu umožní
presné ovládanie rýchlosti a smeru vozíka.
0903.SK
E9
F Voliè rýchlosti
A
Keï je radiaca páka v strednej polohe,
prevodovka je v neutráli.
S Aby ste zvolili rýchlos dopredu,
zatlaète páku dopredu.
S Aby ste zvolili spiatoèku, zatlaète
páku dozadu.
A
Motor sa nenaštartuje, keï má vozík
zaradenú rýchlos.
F Dvojrýchlostný voliè rýchlosti
DFG/TFG 540s–550s
Rýchlosti sa volia ruène. Stlaète `I', aby
ste zvolili nižšiu rýchlos pri stúpaní na
svah alebo klesaní zo svahu.
I
II
f Vypínaè nízkeho prevodového pomeru
DFG/TFG 540s–550s
Niektoré vozíky môžu by vybavené
vypínaèom
nízkeho
prevodového
pomeru namontovaným na kapotu
namiesto
štandardného
vypínaèa
smeru dopredu a dozadu. Na týchto
vozíkoch “systém totálneho riadenia”
(TCS) automaticky volí príslušný prevod
na základe 80% minimálnych otáèok
motora a maximálneho výkonu
èerpadla.
Aby bol vozík držaný v prvej rýchlosti
(keï stúpa na svah alebo zostupuje zo
svahu) obsluha musí ruène stlaèi a
pridrža okamihový vypínaè. Tento zasa
signalizuje TCS aby udržiaval èerpadlo
a hnaciu nápravu na prvej rýchlosti. Len
èo sa vypínaè uvo¾ní, vozík sa vráti k
automatickej vo¾be rýchlosti.
E 10
0903.SK
f Voliè rýchlosti montovaný na ståpik riadenia
Na vozíkoch vybavených pákou
kardanového závesu (pozrite si stranu E
8) je štandardný voliè rýchlosti
namontovaný vpravo od sedadla
vodièa nahradený volièom rýchlosti
namontovaným na ståpik riadenia.
A
Keï je radiaca páka v strednej polohe,
prevodovka je v neutráli.
S Aby ste zvolili rýchlos dopredu,
zatlaète páku dopredu.
S Aby ste zvolili spiatoèku, zatlaète
páku dozadu.
A
Motor sa nenaštartuje, keï má vozík
zaradenú rýchlos.
F Jazdné charakteristiky volièa rýchlosti
(Iba pre modely 316s-430s
Celkový riadiaci systém (Total Control
System - TCS) sa môže líši v 36
výkonnostných
parametroch.
To
umožòuje
takmer
nekoneèné
kombinácie
nastavenia.
Pre
zjednodušenie tejto zložitosti možno na
5-módovom
spínaèi
zvoli
5
naprogramovaných kombinácií. Boli
vyvinuté nové softvérové parametre.
Zodpovedajú 5 obvyklým využitiam
nakladaèov. Èiže prostým prepnutím
5-módového spínaèa možno nakladaè
¾ahko prispôsobi z jednej práce alebo
pracoviska pre iné.
0903.SK
Voliè rýchlosti s
5 stupòami
Vypínaè
parkovacej
brzdy
E 11
Kyvadlový režim: najvyšší výkon a produktivita pri
intenzívnych nakladacích èinnostiach na malé
vzdialenostia nízke výšky zdvihu.
Vonkajší režim: rýchle pracovné cykly pri použití na
vonku na krátke až stredné vzdialenosti so
strednými výškami zdvihu. Rýchla hydraulika pre
pomocné zariadenia.
Všeobecný režim: Dobrý celkový výkon pre
zmiešané
použitie,
podobný
hlavnému
hydrostatickému konkurentovi.
Skladový režim: Nižšie otáèkymotoraa mierny jazdný
výkon, ve¾ká rýchlos zdvihu. Pre riadenú prácu
v zverených priestoroch citlivých na emisie.
Bezpeèný/šetriaci režim: Menší výkon, spotreba paliva
a emisií. Pre prácu s krehkými alebo nepevnými
nákladmi, v oblasti chodníkov alebo v noci a/alebo
v oblastiach citlivých na hluk.
Vozík zastavte a použite parkovaciu brzdu pred vo¾bou zmeny jazdných charakteristík.
Skontrolujte, èi poloha volièa jazdných charakteristík vyhovuje vašej aplikácii.
A
Poèítaèový riadiaci systém nedovolí zmenu jazdných charakteristík, kým je vozík v
pohybe.
f
NEJAZDITE S VOZÍKOM BEZ TOHO, ABY STE SA PRESVEDÈILI, ŽE BOL ZVOLENÝ
POŽADOVANÝ REŽIM.
A
E 12
Pre vozíky, ktoré nie sú vybavené volièom piatich režimov boli jazdné charakteristiky
vozíka nastavené v závode pod¾a prostredia, v ktorom bude pracova. Keï sa
prostredie, v ktorom bude vozík pracova zmení, potom sa tieto nastavenia môže
zmeni, aby vyhovovali prostrediu: toto môže urobi iba školený kompetentný servisný
technik.
0903.SK
f Blokovací systém prevodu - TFG/DFG 540s-550s
Blokovací
systém
prevodu
je
možnosou, ktorá zabraòuje aby
obsluha jazdila s vozíkom z polohy
zastavenia, keï má vozík zaradenú
rýchlos. Systém bude tiež zabraòova
obsluhe, aby zmenila smer, keï má
vozík zaradenú druhú rýchlos.
A
Je dôležité si uvedomi, že kým sa vozík
pohybuje zotrvaènosou poèas zmeny
zaradenia rýchlosti, stále je k dispozícii
brzdenie.
f Ovládacie prvky ohrievaèa kabíny
S Otáèajte
gombíkom
ovládania
termostatu
(41)
proti
smeru
hodinových ruèièiek, aby ste
progresívne znižovali teplotu kabíny.
S Otáèajte gombíkom na ovládanie
ventilátora (42) v smere hodinových
ruèièiek, aby ste regulovali prúd
vzduchu ventilátora. Aby ste ho vypli,
otoète
gombíkom
ovládania
ventilátora úplne proti smeru
hodinových ruèièiek.
S Posuòte páèku smeru prúdu
vzduchu (43) do jej najnižšej polohy,
aby ste nasmerovali prúd vzduchu na
podlahu kabíny. Posuòte páèku
smeru prúdu vzduchu (43) do jej
hornej polohy, aby ste prerušili prúd
vzduchu na podlahu kabíny. Prúd
vzduchu na èelné sklo je ovládaný
nezávisle na tejto páèke otvormi v
plastovej rúrke pozdåž spodku
èelného skla.
0903.SK
42
41
43
E 13
Húkaèka
25
S Stlaète tlaèidlo (25), aby ste spustili
húkaèku.
3
Kontroly a èinnosti pred denným používaním vozíka
Vozík
S Skontrolujte celý vozík (zvl᚝ kolesá a prostriedky nesúce zaaženie), èi nevidie
poškodenia.
A
S výnimkou hladiny ostrekovaèa èelného skla si všetky kontroly budú vyžadova
otvorenie servisných dvierok a krytov: pozrite si stranu E 46 Kryt motora.
Kontrola hladiny motorového
oleja - TFG
TFG – 316s/320s
43
S Vytiahnite odmernú tyèku (44 alebo
46 alebo 48).
44
S Poutierajte odmernú tyèku tkaninou
nepúšajúcou vlákna a znovu ju
zasuòte do otvoru na jej celú dåžku.
S Znovu vytiahnite odmernú tyèku a
skontrolujte hladinu oleja medzi
znaèkami MIN a MAX.
S Ak je pod stredným bodom, snímte
uzáver plniaceho hrdla (43 alebo 45
alebo 47) a dopåòajte správny druh
oleja do motora až kým hladina oleja
nebude na znaèke MAX na odmernej
tyèke.
E 14
MAX.
MIN.
0903.SK
TFG – 540s-550s
TFG – 420s-430s
45
47
46
48
MAX.
MAX.
MIN.
MIN.
Kontrola hladiny motorového
oleja - DFG
DFG – 316s/320s
S Vytiahnite odmernú tyèku (50 alebo
52).
49
S Poutierajte
odmernú tyèku s
tkaninou nepúšajúco vlákna a znovu
ju zasuòte do otvoru na jej celú dåžku.
50
MAX.
MIN.
0903.SK
E 15
Znovu vytiahnite odmernú tyèku a
skontrolujte hladinu oleja medzi
znaèkami MIN a MAX.
DFG – 420s-550s
51
S Ak je pod stredným bodom, snímte
uzáver plniaceho hrdla (49 alebo 51)
a pridávajte správny typ oleja do
motora až kým hladina nebude na
znaèke MAX na odmernej tyèke.
52
MAX.
MIN.
Kontrola hladiny hydraulického oleja
keï je chladný
DFG/TFG – 316s/320s
S Úplne zdvihnite a spustite jedenkrát
stožiar.
53
S Vypnite motor.
S Vytiahnite odmernú tyèku (53 alebo
54 alebo 55) a oèistite ju èistou
tkaninou.
Skontrolujte
hladinu
hydraulického oleja. Hladina musí by
medzi minimálnou a maximálnou
znaèkou na odmernej tyèke. Ak je to
potrebné doplòte ju po znaèku
MINIMUM na odmernej tyèke.
E 16
DFG/TFG – 420s-430s
54
0903.SK
DFG/TFG – 540s-550s
55
Keï je olej horúci
S Jedenkrát
stožiar.
zdvihnite
a
spustite
S Vypnite motor.
S Vytiahnite odmernú tyèku (53 alebo
54 alebo 55) a vyèistite ju èistou
tkaninou.
Skontrolujte
hladinu
hydraulického oleja. Hladina musí by
tesne nad znaèkou maximum na
odmernej tyèke. Ak je to potrebné,
doplòte ju, aby bola tesne nad
znaèkou MAXIMUM na odmernej
tyèke.
A
V prípade keï sa motor zastavil alebo
bol vypnutý so zdvihnutým stožiarom,
stožiar pomaly znížte, skôr ako budete
pokraèova v postupe.
DFG/TFG – 316s/320s
MAX.
H
MIN.
L
DFG/TFG – 420s-550s
MAX.
MIN.
0903.SK
E 17
Kontrola hladiny chladiva
S Skontrolujte hladinu chladiva vo
vyrovnávacej nádrži (56).
56
Hladina chladiva musí by medzi
znaèkami MIN a MAX.
f
Keï hladina chladiva klesla pod znaèku
MIN, toto je príznak, že chladiaci
systém nie je tesný. Vozík sa môže
znovu používa iba vtedy, keï sa
porucha odstránila.
KEÏ JE MOTOR HORÚCI, SYSTÉM
CHLADIVA JE POD TLAKOM A
UZÁVER VYROVNÁVACEJ NÁDRŽE SA
MUSÍ POMALY OTVÁRA, AŽ KÝM SA
VŠETOK TLAK NEUVO¼NÍ.
Pri dopåòaní pridávajte dopredu namiešaný roztok vody a nemrznúcej zmesi vody v
rovnakých pomeroch aké už boli v systéme.
Systém sa má vypusti otvorením vypúšacieho kohúta v chladièi a na boku bloku
valcov. Toto môžu by zátky z mosadze. Snímte uzáver vyrovnávacej nádrže pri
vypúšaní a položte uzáver na sedadlo vodièa ako výstrahu, že motor je bez chladiva.
Keï sa nemrznúca zmes nepoužíva, do chladiva sa musí primieša vhodný inhibítor
korózie.
Doporuèené koncentrácie a bezpeènostné predpisy si pozrite v odstavci 6 kapitoly F.
Kontrola hladiny paliva - (DFG)
S Otoète vypínaèom zapa¾ovania /
štartéra (26) do polohy 1.
S Na displeji dodávky paliva
zobrazte dodávku paliva.
(2)
S Ak je to potrebné, doplòte motorovú
naftu (pozri kapitolu D, èas 2).
2
26
E 18
0903.SK
Kontrola hladiny ostrekovaèa èelného
skla
S Skontrolujte, èi je vo f¾aši dostatoèné
množstvo ostrekovacej kvapaliny
èelného skla; ak je to potrebné,
doplòte ju.
S Používajte nemrznúcu kvapalinu na
ostrekovanie èelného skla, napríklad
denaturovaný alkohol.
Séria 540 od 09/03
Séria 540s-550s od 09/03
Kolesá a pneumatiky
S Skontrolujte opotrebovanie kolies a
pneumatík (pozrite si kapitolu 7).
Skontrolujte tlaky pneumatík (iba
vzduchové pneumatiky) - pozrite si
technické údaje, kapitola B.
4
Používanie vozíka
Pred prvým použitím vozíka alebo pred zdvíhaním nákladu vodiè musí zabezpeèi, aby
nikto nestál v nebezpeènom priestore.
Kontroly a èinnosti pred denným používaním
S Skontrolujte celý vozík (zvl᚝ kolesá a nosièe nákladu), èi nie je poškodený.
S Skontrolujte èi sú rovnomerne napnuté reaze nákladu.
S Skontrolujte èinnos obmedzujúcej pracky pásu a zaahovanie pásu do
zaahovaèa: ïalšie informácie si pozrite v odstavci 5.7.
0903.SK
E 19
Nastavenie sedadla vodièa
A
Aby ste dosiahli optimálne tlmenie sedadla musí by sedadlo vodièa nastavené na
hmotnos vodièa. Sedadlo vodièa nesmie by zaažené, keï sa nastavuje na
hmotnos vodièa.
Nastavenie hmotnosti vodièa
S Potiahnite páèku (60) v smere šípky
až po zarážku a návrat.
A
Predtým nastavená hmotnos sa vráti
na minimum. Nastavenie rozsahu
tlmenia sedadla 50 kg až 130 kg.
58
S Posuòte znovu páèku (60) v smere
šípky na zodpovedajúcu znaèku
hmotnosti na stupnici (61). Potom
páèku vráte.
f
S Sadnite si na sedadlo vodièa.
Poèas nastavovania nesiahajte medzi
sedadlo a kryt motora.
59
57
61
60
Nastavenie operadla:
S Potiahnite blokujúcu páèku (59) a nastavte uhol operadla sedadla (58).
S Znovu uvo¾nite blokujúcu páèku (59), operadlo sedadla sa teraz zablokuje.
Nastavenie polohy sedenia:
S Potiahnite blokujúcu páèku (57) pre zablokovanie sedadla v smere šípok a posuòte
sedadlo do správnej polohy kåzaním dopredu alebo dozadu.
S Nechajte blokujúcu páèku, aby ho znovu zablokovala (57).
f
Západka sedadla vodièa musí bezpeène zapadnú do nastavenej polohy. Poloha
sedadla vodièa sa nesmie meni poèas používania.
A
Bezpeènostný pás sa má upevni pred naštartovaním vozíka: ïalšie informácie si
pozrite v odstavci 5.7.
A
Opísané nastavenie sedadla zodpovedá štandardnej konštrukcii. Pri alternatívnych
verziách sa musia použi na nastavenie pokyny výrobcu. Poèas nastavovania
zabezpeète, aby všetky ovládacie prvky boli ¾ahko prístupné.
E 20
0 0 .SK
A
Je ve¾mi dôležité, aby sa zvolila správna hmotnos, pretože táto redukuje ve¾kos
vibrácií pôsobiacich na telo vodièa. Niektoré vozíky môžu by vybavené
bezpeènostným vypínaèom, t.j. vozík sa nenaštartuje, kým vodiè nie je na sedadle.
Nastavenie ståpika riadenia
S Potiahnite páèku na ovládanie ståpika
riadenia (20) v smere šípky (L)
smerom k sedadlu vodièa.
45
62
28
20
S Posuòte ståpik riadenia (62) dopredu
alebo dozadu do požadovaného
uhla.
F
S Zatlaète páèku na nastavovanie
ståpika riadenia v smere šípky (F).
L
Naštartovanie vozíka
Bezpeènostné opatrenia pred štartom
Keï vozík stál mesiac alebo dlhšie, namastite hriade¾ vahadla, zdvíhadla ventilov a
drieky ventilov motorovým olejom a odvzdušnite palivový systém.
Keï sa vozík nepoužíval nieko¾ko týždòov, alebo keï sa vymenil olejový filter,
naštartujte motor (pozrite si odstavec 4.1 alebo 4.2) a nechajte ho beža na vo¾nobeh
nieko¾ko minút skôr, než ho zaènete používa.
f
Naštartovanie motora
Vozík sa môže ovláda iba zo sedadla vodièa.
S Posuòte vypínaè parkovacej brzdy do polohy 1.
A
A
Posuòte páku smeru (29) do neutrálu N.
A
Pre naštartovanie TFG, si pozrite èas 4.1.
Pre naštartovanie DFG, si pozrite èas 4.2.
Motor sa môže naštartova iba keï páka smeru je v neutráli a parkovací vypínaè je
v polohe 1.
Vypínaè zapa¾ovania ovládaný k¾úèom
O – všetky obvody napájania sú
vypnuté, k¾úè sa môže vytiahnu
I–
ovládacie prvky a prístroje sú
zapnuté
II – predhrievanie
motora
dieselový motor)
O
I
Funkcia:
II
III
(iba
III – naštartovanie
motora
(automatický návrat do polohy II).
0 0 .SK
E 21
4.1
f
Postup naštartovania TFG
Všimnite si bezpeènostné podmienky,
keï pracujete s LPG (pozri kapitolu D,
èas 1).
S Pomaly otvorte uzatvárací ventil (63)
na plynovej f¾aši.
S Zasuòte
k¾úè
do
vypínaèa
zapa¾ovania/štartéra (26).
S Otoète vypínaèom
štartéra do polohy I.
zapa¾ovania/
63
46
S Stlaète tlaèidlo výstražného signálu
(28) a skontrolujte funkciu húkaèky.
Výstražné kontrolky pre nabíjací prúd
(17), tlak motorového oleja (8), neutrál
(4) a parkovaciu brzdu (1) sa rozsvietia.
S Z¾ahka stlaète pedál plynu (22).
S Otoète vypínaèom
štartéra do polohy II.
zapa¾ovania/
29
28
Štartér štartujte maximálne 15 sekúnd.
Pred opakovaním postupu štartovania
vráte vypínaè zapa¾ovania/štartéra do
polohy 0 a poèkajte 30 až 60 sekúnd.
S Uvo¾nite k¾úè len èo sa motor
naštartuje. Automaticky sa vráti do
polohy I.
f
26
22
Je dôležité dodržiava nasledujúce bezpeènostné podmienky pri práci s vozíkmi na
LPG.
Keï sa vozík LPG nenaštartoval:
S Zatvorte uzatvárací ventily plynovej f¾aše.
S Otoète vypínaèom zapa¾ovania/ štartéra do polohy O.
S Zavolajte školeného kompetentného servisného technika kvôli technickej pomoci.
S NEODSTRAÒUJTE plastický kryt z odparovaèa LPG.
S NESTLÁÈAJTE tlaèidlo plnenia paliva.
Odstráni plastový kryt a stlaèi tlaèidlo plnenia paliva môže urobi iba školený
kompetentný servisný technik.
Opakované stláèanie tlaèidla na plnenie paliva spôsobí, že do systému bude
vstrekované nadbytoèné palivo, èím sa zvýši riziko požiaru alebo výbuchu.
E 22
0 0 .SK
Všetky výstražné kontrolky okrem
neutrálu (4) a parkovacej brzdy (1)
musia zhasnú len èo sa motor
naštartuje. Ak nezhasnú, vypnite motor
a opravte poruchu.
1
4
8
4
8
17
4.2
16
Postup štartovania DFG
S Zasuòte
k¾úè
do
vypínaèa
zapa¾ovania/ štartéra (26).
S Otoète vypínaèom
štartéra do polohy I.
28
25
29
33
zapa¾ovania/
S Stlaète tlaèidlo výstražného signálu
(28) a vyskúšajte funkciu húkaèky.
S Keï sa vypínaè zapa¾ovania/
štartéra (26) posunie do polohy I,
výstražné kontrolky pre nabíjací prúd
(17), tlak motorového oleja (8), neutrál
(4) a parkovaciu brzdu (1) a kontrolka
predbežného žeravenia (16) sa
rozsvietia.
26
34
S Úplne stlaète pedál plynu (30) a
poèkajte kým zhasne kontrolka
predbežného žeravenia.
A
Doba predbežného žeravenia závisí na
teplote motora a obvykle je asi 4
sekundy.
A
Na modeloch DFG 316s/320s kontrolka
predbežného žeravenia nezhasne,
takže po 4 sekundách otoète
vypínaèom zapa¾ovania/štartéra do
polohy II.
S Otoète vypínaèom
štartéra do polohy II.
zapa¾ovania/
1
17
16
Štartér štartuje maximálne 15 sekúnd.
Pred opakovaním postupu štartovania
vráte vypínaè zapa¾ovania/ štartéra do
polohy 0 a poèkajte 30 až 60 sekúnd.
S Uvo¾nite k¾úè, len èo sa motor
naštartuje. Automaticky sa vráti do
polohy I.
Všetky výstražné kontrolky s výnimkou
neutrálu (4) a parkovacej brzdy (1)
musia zhasnú len èo sa motor
naštartuje. Ak nezhasnú, motor
okamžite vypnite a opravte poruchu.
0 0 .SK
22
E 23
f
Po naštartovaní motora vykonajte
skúšobnú
jazdu
a
skontrolujte
nasledujúce funkcie:
18
S Preskúšajte
brzdiaci
úèinok
vypínaèa parkovacej brzdy (31) a
prevádzkovej brzdy (30).
31
S Ovládajte otáèky motora plynovým
pedálom (22) v rôznych rozsahoch
kontrolujúc vo¾ný pohyb pedálu.
30
S Skontrolujte
funkcie
ovládania
hydrauliky pre zdvíhanie/znižovanie
(23), sklápanie (24) a hladké
fungovanie príslušenstva, keï sa
používa.
S Otáèajte volantom (18) do oboch
krajných polôh a skontrolujte funkciu
riadenia.
22
23 31
Nenechajte beža motor na vo¾nobeh
aby sa zahrial. Motor rýchlo dosiahne
svoju prevádzkovú teplotu pri miernom
zaažení
a
pri
meniacich
sa
rýchlostiach.
Plné zaaženie aplikujte na motor keï
teplota chladiva motora (2) ukazuje
prevádzkovú teplotu.
24
32
Po vykonaní všetkých skúšok a po
dosiahnutí prevádzkovej teploty je
vozík pripravený na používanie.
2
E 24
0 0 .SK
4.3
Poruchové displeje poèas prevádzky
Keï sa výstražné kontrolky pre:
3
S tlak motorového oleja (8),
6
8
S nabíjací prúd (17),
S teplotu chladiva (3),
S hydrostatický pohon (6),
rozsvietia, motor sa musí okamžite
vypnú.
17
Motor sa nemôže znovu naštartova,
kým sa porucha neopraví.
A
Zisovanie a odstraòovanie porúch si
pozrite v èasti 6.
Poèas prevádzky kontrolujte displej
palivovej nádrže (iba DFG).
Vypnutie motora
Motor nevypínajte z plného zaaženia,
ale nechajte ho chví¾u beža, aby sa
nastavila teplota.
S Zastavte vozík.
S Posuòte páku
neutrálu.
smeru
(29)
do
S Posuòte vypínaè parkovacej brzdy
do polohy I.
31
29
S Otoète vypínaèom zapa¾ovania
/štartéra (26) do polohy 0.
26
0 0 .SK
E 25
5
Prevádzka vidlicového zdvíhacieho vozíka
5.1
Bezpeènostné predpisy vzahujúce sa na prevádzku vozíka
Jazdné pruhy a pracovné priestory: Môžu sa používa iba tie jazdné pruhy a cesty,
ktoré sú urèené na premávku vozíkov. Neoprávnené osoby musia stᝠmimo
pracovných priestorov. Náklady môžu by skladované iba na miestach špeciálne
urèené na tento úèel.
Správanie sa poèas jazdy: Cestovná rýchlos musí by prispôsobená prevládajúcim
miestnym podmienkam. Vozík musí ís nízkou rýchlosou v zákrutách alebo v úzkych
priechodoch, pri prechádzaní cez výkyvné dvere a cez nepreh¾adné miesta. Vodiè
musí vždy dodržiava primeranú brzdnú vzdialenos medzi vidlicovým zdvíhacím
vozíkom a vozíkom pred ním a musí neustále vozík ovláda. Náhle zastavenie (s
výnimkou núdzového), rýchle otoèenia v tvare U a predbiehanie na nebezpeèných
alebo nepreh¾adných miestach nie je dovolené. Je zakázané vykláòa sa z pracovného
priestoru alebo vystrkova sa z neho.
Vidite¾nos: Vodiè sa musí pozera v smere jazdy a musí ma vždy nezaclonený výh¾ad
na cestu vpredu. Keï sú prenášané náklady zacláòajúce výh¾ad, vidlicový zdvíhací
vozík musí by riadený s nákladom v zadnej èasti. Ak to nie je vhodné, pred vidlicovým
zdvíhacím vozíkom musí kráèa druhá osoba dávajúca vhodné výstrahy.
Prekonávanie svahov a sklonov: Prekonávanie svahov a sklonov je dovolené iba keï sú
uznanými jazdnými pruhmi, keï sú èisté a nie sú klzké a keï technická špecifikácia
vozíka dovo¾uje jazdu na takýchto svahoch alebo sklonoch. Náklady musia by vždy
prenášané na konci vozíka otoèeného smerom k svahu. Zákruty tvaru U zarezané
šikmo do svahov alebo sklonov a parkovanie vidlicového zdvíhacieho vozíka na
svahoch alebo sklonoch nie je dovolené. Sklony musia by vždy prekonávané pri nízkej
rýchlosti a vodiè musí by pripravený kedyko¾vek zabrzdi.
Používanie výahov a nakladacích plošín: Výahy a nakladacie plošiny sa môžu
používa iba keï majú primeranú únosnos, keï sú vhodné na jazdu a keï sú
schválené užívate¾om vozíka pre vozíkovú dopravu. Vodiè vidlicového zdvižného
vozíka sa pred jazdou do výahov alebo na nakladacie plošiny musí o tom presvedèi.
Vozík musí vstupova do výahov s nákladom vpredu a musí zauja pozíciu, ktorá
nedovo¾uje, aby prišiel do kontaktu so stenami výahovej šachty. Osoby jazdiace vo
výahu spolu s vidlicovým zdvíhacím vozíkom môžu vstúpi do výahu iba po
bezpeènom zastavení vozíka a musia opusti výah pred vidlicovým zdvíhacím
vozíkom.
Charakter prenášaného nákladu: Môžu sa prenáša iba náklady, ktoré boli bezpeène a
správne zaistené. Nikdy neprevážajte náklady naskladané vyššie ako je vrch rámu
vidlíc alebo naskladané vyššie ako je ochranná mriežka.
E 26
120 . SK
Vleþenie prívesov alebo odt’ahovanie sa smie vykonávat’ iba príležitostne,
na jazdných dráhach (vozovkách) s pevným povrchom, s maximálnym sklonom
+/- 1% a najviac pri rýchlosti 5 km/h. Trvalá prevádzka s prívesmi nie je povolená.
Poþas t’ahania/vleþenia sa na zdvíhacej vidlici nesmie nachádzat’ žiadne
bremeno.
Nesmie sa prekroþit’ maximálna uvedená hmotnost’ pre brzdený a/alebo
nebrzdený príves. Uvedené zat’aženie závesného zariadenia platí iba pre
brzdený príves s použitím protizávažia vidlicového vysokozdvižného vozíka. Ak
sa na stohovaþ namontuje druhá spojka pre príves, je nutné brat’ ohĐad na predpisy výrobcu spojky.
Po pripojení prívesu musí vodiþ pred zaþatím jazdy skontrolovat’, že závesné
zariadenie (þap) je zaistené proti uvoĐneniu. çahajúce nízkozdvižné vozíky
musia byt’ prevádzkované tak, aby bola zaruþená bezpeþná jazda a brzdenie
t’ahaného vozidla pri akýchkoĐvek podmienkach jazdy.
f
1203.SK
Výfukové emisie: Vozík sa môže používa iba v dobre vetraných priestoroch.
Používanie vozíka v uzavretých priestoroch môže vies k nahromadeniu škodlivých
výfukových emisií, ktoré môžu spôsobi nevo¾nos, malátnos alebo dokonca smr.
E 26a
E 26b
1203.SK
5.2
f
Jazda
Jazdnú rýchlos prispôsobte situácii na
ceste, pracovnému priestoru a
nákladu.
S Posuòte páku
neutrálu.
smeru
(29)
do
S Zdvihnite rám vidlíc približne o
200 mm, aby bol náklad vidlíc nad
zemou.
S Zdvíhací rám sklopte úplne dozadu.
S Uvo¾nite parkovaciu brzdu.
Jazda dopredu
S Posuòte páku smeru (29) dopredu.
Hlavný vypínaè (27) sa nesmie posunú
z maximálnej rýchlosti do polohy OFF
(vypnutý) poèas normálnej prevádzky.
Vozidlo by sa tým nútene zabrzdilo
(brzdy na plno).
S Pomaly stláèajte plynový pedál (22)
až kým sa nedosiahne požadovaná
rýchlos.
22
Zmena smeru jazdy
S Posuòte páku smeru (29) cez neutrál
do požadovaného smeru jazdy
S Pomaly stláèajte plynový pedál(22)
až kým sa nedosiahne požadovaná
rýchlos.
f
29
33
27
Jazda dozadu
Zabezpeète, aby jazdný priestor za
vami bol bez prekážok.
S Posuòte páku smeru (29) dozadu.
Zrých¾ovanie rýchlosti vozíka
S Pomaly stláèajte plynový pedál (22) až kým sa vozík nezaène pohybova.
S Stláèajte plynový pedál ïalej.
Otáèky motora a rýchlos jazdy sa zaènú zvyšova.
0 0 .SK
E 27
f
Zastavenie vozíka
Brzdné správanie sa vozíka závisí
hlavne na povrchu podkladu. Vodiè to
musí bra do úvahy pri svojom správaní
sa poèas jazdy. Vozík zabrzdite
opatrne, aby sa neskåzol náklad.
30
22
Brzdenie
S Snímte nohu z plynového pedálu (22). Vozidlo sa mierne zabrzdí.
S Stlaète pedál brzdy (30), aby ste zvýšili brzdiacu silu.
E 28
0 0 .SK
5.3
f
5.4
Riadenie
Riadiaca sila, ktorá sa má použi je
ve¾mi nízka kvôli hydrostatickému
riadeniu, takže volantom (26) otáèajte
ve¾mi jemne.
26
Brzdenie
Prevádzkové brzdy
Vypínaè parkovacej brzdy pôsobí na
kotúèové
brzdy
prostredníctvom
hydraulického tlakového systému.
Tento systém je zabezpeèený, pretože
strata tlaku automaticky zaradí
parkovacie brzdy.
30
Keï sa uvo¾ní plynový pedál (22) prúd
hydrostatického oleja sa postupne zníži
a vozík sa zabrzdí.
Ïalšie brzdenie možno dosiahnu
stlaèením brzdového pedálu (30).
31
22
V poslednej èasti pohybu brzdového
pedálu sa zaradí parkovacia brzda.
Parkovacia brzda
Samo nastavovacie kotúèové brzdy sú
uzamknuté
v
brzdiacej
polohe
prostredníctvom vypínaèa parkovacích
bàzd.
O
Potiahnite vypínaè (31) dozadu, do
polohy I, aby ste zaradili parkovaciu
brzdu.
Zatlaète vypínaè (31) dopredu do
polohy O, aby ste uvo¾nili parkovaciu
brzdu.
A
f
1
31
Skôr ako opustite vozík vždy použite
vypínaè parkovacej brzdy a vypnite
motor.
Keï sa parkovacia brzda
nepoužije,
spustí
sa
výstražná
húkaèka.
Parkovacia brzda udrží vozík s jeho maximálnym povoleným nákladom na èistom
betónovom povrchu so svahom 15%.
0 0 .SK
E 29
5.5
f
Ovládanie stožiara a príslušenstva
23
Ovládacia páka môže by obsluhovaná
iba zo sedadla vodièa..
Zdvíhacie zariadenie je ovládané
ovládacími pákami vpravo od sedadla
vodièa.
24
Zdvíhanie/spúšanie rámu vidlíc
S Potiahnite ovládaciu páku (23)
dozadu, aby ste zdvihli rám vidlíc.
S Zatlaète ovládaciu páku (23)
dopredu, aby ste spustili rám vidlíc.
f
Sklápanie stožiaru dopredu alebo
dozadu
Keï sa stožiar sklápa dozadu
nezasuòte žiadnu èas tela medzi
stožiar a prednú stenu.
S Potiahnite ovládaciu páku (24)
dozadu, aby ste sklopili stožiar
dozadu.
S Zatlaète ovládaciu páku (24)
dopredu, aby ste sklopili stožiar
dopredu.
f Obsluhovanie príslušenstva
f
E 30
Príslušenstvo je obsluhované pomocou
ovládacej páky (64) vpravo od
ovládacej
páky
(23)
(sklápanie
stožiara).
Keï sa obsluhuje príslušenstvo je
potrebné dodržiava prevádzkové
pokyny výrobcu.
23
32
64
49
0 0 .SK
Regulovanie rýchlosti stroja
23
Pracovná rýchlos hydraulických valcov
je regulovaná rozsahom pohybu
ovládacích pák a otáèkami motora.
Keï sa ovládacie páky uvolnia,
automaticky sa vrátia do neutrálu a stroj
sa uzamkne v nastavenej polohe.
Ovládacie páky vždy obsluhujte hladko
a opatrne. Keï sa dosiahne koncová
zarážka, ovládacie páky okamžite
uvo¾nite.
24
S Zvýšte otáèky motora plynovým
pedálom (22) a posuòte
S Ovládaciu páku ïalej dozadu, aby
ste zvýšili rýchlos stroja.
A
Pre hydrostatický pohon sa otáèky
motora zvyšujú automaticky pod¾a
uhla odklonu ovládacej páky (èím väèší
je uhol, tým väèšie sú otáèky).
A
Otáèky motora nemajú žiaden úèinok
na zníženie rýchlosti rámu vidlíc.
f
Zdvíhanie
osôb
na
zariadení je zakázané.
0 0 .SK
22
zdvíhacom
E 31
5.6
f
Zdvíhanie, preprava a ukladanie nákladu
Ovládacie páky môžu by obsluhované
iba zo sedadla vodièa.
Pred zdvihnutím nákladu sa vodiè musí
presvedèi, èi je tento riadne uložený na
palete a èi sa neprekroèila únosnos
vozíka. Všimnite si diagram zaaženia.
f
65
66
67
Nastavenie zaaženia vidlíc
Zaaženie vidlíc sa musí nastavi tak,
aby dve ramená boli v rovnakej
vzdialenosti od vonkajších okrajov
rámu vidlíc a aby ažisko nákladu ležalo
v strede medzi ramenami vidlíc.
S Otoète uzamykacou
smerom hore.
pákou
(65)
31
29
S Posuòte rameno vidlice (66) na ráme
vidlice (67) do správnej polohy.
S Posuòte uzamykaciu páku dolu a
pohybujte ramenom vidlice, až kým
nezapadne do drážky.
Zdvíhanie nákladu
S Opatrne sa priblížte k nákladu, ktorý
má by zdvihnutý.
S Posuòte páku
neutrálu.
smeru
(29)
do
S Posuòte vypínaè parkovacej brzdy
(31) do polohy 1.
S Zdvihnite vidlice do správnej výšky
pre náklad.
S Posuòte páku pre smer jazdy
dopredu a uvo¾nite parkovaciu
brzdu.
E 32
0 0 .SK
f
S Opatrne zasúvajte vidlice pod
náklad, až kým nebude leža na
vidliciach.
Zaažené vidlice musia ma najmenej
2/3 svojej dåžky pod nákladom.
S Posuòte páku smeru (29) do neutrálu
a vypínaè parkovacej brzdy (31)
posuòte do polohy 1.
S Zdvíhajte rámy vidlíc až kým náklad
nebude vo¾ne leža na vidliciach.
f
S Posuòte páku smeru do spiatoèky a
uvo¾nite parkovaciu brzdu.
Presvedète sa, èi je dráha za vami
vo¾ná.
S Opatrne a pomaly cúvajte až kým
náklad nebude mimo skladovacieho
priestoru.
f
31
29
Je zakázané stᝠpod zdvihnutým
nákladom.
0 0 .SK
E 33
S Sklopte zdvíhací rám úplne dozadu.
f
f
S Spustite náklad èo možno najnižšie
pre prepravu (svetlá výška približne
150 až 200 mm).
V èím väèšej výške sa náklad
prepravuje tým je nižšia stabilita.
Preprava nákladov
Keï je náklad uložený tak vysoko, že
vidite¾nos dopredu je zaclonená,
jazdite dozadu.
S Opatrne
pridávajte
rýchlos
pomocou plynového pedálu (22) a
opatrne brzdite pomocou brzdového
pedálu (30). Vždy buïte pripravený
brzdi.
S Rýchlos jazdy prispôsobte stavu
povrchu cesty a nákladu, ktorý sa má
prepravova.
S Sledujte
inú
križovatkách.
f
E 34
premávku
30
22
na
S Ak vidite¾nos nie je jasná, pohybujte
sa iba keï vám niekto dáva signály.
Na svahoch vždy prepravujte náklad
pred vozíkom v smere svahu a nikdy
nejazdite naprieè svahu ani sa na òom
neotáèajte.
0 0 .SK
Uloženie nákladu
S Opatrne príïte s vozíkom k polici.
S Posuòte páku
neutrálu.
smeru
(29)
do
S Posuòte vypínaè parkovacej brzdy
(31) do polohy 1.
31
29
S Zdvihnite vidlice na správnu výšku
pre policu.
S Nastavte zdvíhací rám do vertikálnej
polohy.
S Posuòte smerovú páku dopredu a
uvo¾nite parkovaciu brzdu.
S Opatrne posuòte náklad do priestoru
police.
S Náklad pomaly spúšajte až kým
vidlice nebudú vo¾né.
Vyhnite sa náhlemu poklesu nákladu
aby ste zabránili poškodeniu nákladu a
rámov vidlíc.
0 0 .SK
E 35
Naskladajte valcovité náklady tesne k
sebe a vyrovnajte ich.
Položte každý rad na dosky a dajte kliny
na každý koniec.
Valcovité predmety sa tiež môžu
nasklada do pyramídy.
Vložte kliny pod každý valec v spodnom
rade.
Palety naložené debnami ukladajte
rovno a pravouhlo jednu na druhú.
AO–127
Striedavo usporiadajte vrchný rad, aby
sa zaistila bezpeènos.
Manipulácia s jednotlivo zavesenými nákladmi
Vidlicové zdvíhacie vozíky vybavené hákom montovaným na rameno vidlice (alebo s
akýmko¾vek zariadením, ktoré umožòuje aby sa náklad zavesil na hák) predstavujú
ïalšiu destabilizujúcu silu pôsobiacu na vozík. Pre vozíky prispôsobené na takéto
èinnosti sa musia dodržiava nasledujúce smernice, aby sa zvýšila ich stabilita.
A
Vidlicový vozík prispôsobený na prenášanie nákladov zavesených na háku sa
považuje za žeriav a bude podlieha príslušnej legislatíve pre žeriavy.
Keï sa manipuluje so zavesenými nákladmi, maximálna rýchlos s nákladom na zemi
má by obmedzená na 17 km/hod.
Únosnos vozíka sa zníži, keï sa prispôsobí na prenášanie nákladov zavesených na
háku. Na identifikaènom štítku pripevnenom na príslušenstve alebo na kabíne si
pozrite:
S Hmotnos príslušenstva;
S ažisko;
S Nominálnu nosnos.
E 36
0 0 .SK
f
NEPREKROÈTE NOMINÁLNU NOSNOS VOZÍKA A PRÍSLUŠENSTVA.
.
S Hák sa nesmie zdvihnú viac ako 4500mm nad úroveò zeme.
S Pri jazde spodok nákladu nesmie by vyšší ako 300 mm nad úrovòou zeme alebo
konštrukciou vozíka, pod¾a toho, èo je menej. Stožiar musí by buï v takmer
vertikálnej polohe alebo sklopený dozadu.
S Vozík sa môže používa iba na pevných, hladkých, vodorovných a pripravených
povrchoch.
f
S Naraz sa môže prenáša iba jeden náklad.
Ak sa vozík nesprávne obsluhuje, môže
sa prevráti, èo môže vies k zraneniu.
Keï sa vᚠvozík prevracia:
S Zostaòte vo vozíku (nevyskakujte);
S Pevne sa držte volantu;
Nevyskakujte
Pevne sa držte
Oprite sa o päty
Nakláòajte sa preè
S Vzoprite vaše nohy;
S Nakláòajte sa preè od miesta nárazu.
5.7
Pokyny na používanie bezpeènostných pásov
Bezpeènostný pás, ak je namontovaný, sa má upevni pred naštartovaním vozíka.
Bezpeènostný pás si upevnite nasledovne:
S Vytiahnite bezpeènostný pás zo zaahovaèa bez toho, aby sa zasekol.
S Bezpeènostný pás upevnite tesne nad lono a západku pracky zasuòte do pracky:
dajte pozor, aby sa pás neskrútil.
Obsluha musí vždy sedie èo možno najïalej vzadu. To zabezpeèí, aby bol chrbát
obsluhy podoprený a aby bezpeènostný pás poskytoval èo najväèšiu ochranu.
S Len èo sa vozík uvedie do k¾udu a motor sa zastaví, uvo¾nite zaahovaè pásu
stlaèením èerveného tlaèidla na pracke pásu. Zasuòte západku pracky spä do
zaahovaèa.
Pruh pásu, ktorý beží príliš rýchlo môže spusti automatické blokujúce zariadenie kvôli
nárazu západky pracky do puzdra. Len èo sa automatické blokujúce zariadenie
spustí, pás sa nedá vytiahnu bez náležitého úsilia. Automatické blokujúce zariadenie
uvo¾nite nasledovne:
S Vytiahnite pás z puzdra asi o 10-15mm - je na to potrebné vyvinú urèité úsilie.
S Nechajte pás aby bežal dnu.
S Teraz je možné pás vytiahnu ako obvykle.
Automatické blokujúce zariadenie zabraòuje, aby sa pás vytiahol za zaahovaèa keï je
vozík na strmom svahu. Vozík preto musí odís zo strmého svahu pred tým ako sa
použije bezpeènostný pás.
0 0 .SK
E 37
Denné kontroly a údržba bezpeènostného pásu
Obsluha má kontrolova bezpeènostný pás denne, aby sa zabezpeèil jeho dobrý stav
a správne fungovanie pred použitím vozíka. Kontroly musia zahàòa nasledovné:
S Úplne vytiahnite bezpeènostný pás a skontrolujte èi nie je rozpletený.
S Skontrolujte èinnos pracky pásu a zaahovanie bezpeènostného pásu do
zaahovaèa.
Preskúšajte automatické blokujúce zariadenie nasledovne:
S Zaparkujte vozík na rovnom mieste.
S Vytiahnite pás so šklbnutím - automatické blokujúce zariadenie musí zastavi
vyahovanie pásu.
f
Nepoužívajte vozík s vadným bezpeènostným pásom. Okamžite ho dajte vymeni.
Keï bol vozík zapletený do nehody, bezpeènostný pás sa musí vymeni.
Poškodené bezpeènostné pásy alebo pásy, ktoré už nefungujú musia by vymenené
kvalifikovanou a kompetentnou osobou.
5.8
f
Bezpeèné zaparkovanie vozíka
Keï sa vozík opúša, musí sa bezpeène
zaparkova, aj keï neprítomnos bude
len krátka. Nikdy neopúšajte vozík zo
zdvihnutým nákladom.
S Zavezte vozík na ploché miesto.
f
Vozíky na kvapalný ropný plyn nesmú
by zaparkované ani zavezené nad
prízemie
vo
viacposchodových
budovách alebo nad suterén. Kvapalný
ropný plyn je bezfarebný a nerozpty¾uje
sa ¾ahko. Má tendenciu klesa do
najnižších miest a hromadi sa v
jamách, výpustoch, suterénoch alebo
iných depresiách. Takže v priestoroch
ïalej od vozíka môže dochádza k
hromadeniu
kvapalného
ropného
plynu, èo predstavuje nebezpeèenstvo
pre osoby, ktoré si neuvedomujú možné
problémy s výbuchom alebo štiplavý
mráz.
31
29
26
S Úplne spustite vidlice a sklopte
zdvíhací rám dozadu.
S Posuòte smerovú páku (29) do
neutrálu.
S Posuòte vypínaè parkovacej brzdy
(31) do polohy I.
E 38
0 0 .SK
Vypnutie motora DFG
S Otoète vypínaèom zapa¾ovania
/štartéra (26) do polohy 0.
S Vytiahnite
k¾úè
z
vypínaèa
zapa¾ovania / štartéra (26).
Vypnite motor TFG
S Zatvorte uzatvárací
plynovej f¾aše.
ventil
(63)
S Poèkajte kým sa motor nezastaví.
63
46
S Otoète vypínaèom zapa¾ovania
/štartéra (26) do polohy O.
S Vytiahnite
k¾úè
z
vypínaèa
zapa¾ovania /štartéra (26).
5.9
A
Kapota motora a servisné kryty kapoty motora
Pred otvorením kapoty motora musí
by ståpik riadenia úplne vpredu a
sedadlo úplne vzadu na svojich lištách.
S Aby ste otvorili kapotu motora,
zasuòte vhodný nástroj (68) cez
prístupový otvor a stlaète príchytku
kapoty motora (69).
S Zdvihnite kapotu motora na jej plný
rozsah, plynová podpera bude drža
kapotu v zdvihnutej polohe.
Keï je vozík vybavený oce¾ovou
kabínou, obe dvierka kabíny musia by
otvorené pred zdvíhaním kapoty
motora.
Zabezpeète, aby kapota motora
správne zapadla predtým, ako budete
používa vozík.
68
69
Vozík je ukázaný bez ochrannej dosky kvôli
preh¾adu.
0 0 .SK
E 39
Servisné kryty
Len èo je kapota motora otvorené,
servisné kryty (70) sa môžu odstráni
nasledovne:
70
S Sklopte hornú èas panela krytu
smerom od vozíka. Zdvihnite kryt z
vozíka.
S Dajte naspä oká servisného krytu do
ochranného krytu kabíny alebo
nákladu. Zatlaète hornú èas
servisného krytu smerom k vozíku až
kým nezapadne namiesto.
f Oce¾ová kabína
Na vozíku vybavenom oce¾ovou
kabínou sú obe dvere kabíny
zamykate¾né.
71
S Aby ste dvere kabíny odomkli, otoète
k¾úèom proti smeru hodinových
ruèièiek.
S Aby ste dvere kabíny zamkli, otoète
k¾úèom v smere hodinových
ruèièiek.
S Pri otváraní dverí kabíny odomknite
dvere a potiahnite za rukovät’ (71),
príp., od 09/03, stlaþte gombík (72).
72
S
E 40
0
0
0 0
0 0 .SK
5.10 ahanie
f
Pred prácou pod vozíkom najprv
podoprite stožiar a rám blokmi.
Uvo¾nenie mechanickej brzdy
V prípade zlyhania motora sa brzdy
musia mechanicky uvo¾ni pred
pokusom vozík aha. Ak je potrebné
vozík aha, musí sa dodrža
nasledujúci postup.
74
75
76
73
Identifikácia komponentov
73
Gu¾kové ložisko
74
Zátka
75
Podložka
76
O-krúžok
74
S Umiestnenie zátok (74)
S Vyberte
štyri
zátky
(74)
hydrostatickej hnacej nápravy.
z
74
Gu¾kové ložiská nechajte na mieste v
kryte hnacej nápravy.
S Vytiahnite podložky (75) a O-krúžky
(76).
75
S Znovu namontujte zátky (74) v
pároch a súèasne ich utiahnite na
krútiaci moment 30 Nm.
74
0 0 .SK
E 41
S Pomaly ahajte vozík. Pri prvej ¼ otáèky kolies sa môže cíti odpor, èo závisí na tom,
ako dlho bol motor v k¾ude.
ahanie vozíka s nefunkèným motorom spôsobí prehriatie hydrostatickej hnacej
nápravy. Aby sa tomu zabránilo, vozík sa môže aha na krátku vzdialenos
maximálnou rýchlosou 4 km za hodinu.
S Po dokonèení ahania je ve¾mi dôležité, aby sa znovu inštalovali podložky a
O-krúžky. Ak sa to neurobí, zabráni sa tým prevádzke núdzových alebo parkovacích
bàzd.
S Vyberte zátky (74) a znovu namontujte podložky (75) a nové O-krúžky (76). Utiahnite
zátky krútiacim momentom 60±6 Nm(44.2± Ibf ft.)
Bod ahania vozíka
Keï sa ahá vozík, musí sa použi
pevná ahacia tyè, zvl᚝ keï nie je k
dispozícii tlak brzdového systému.
ahací bod vozíka je udávaný (73)(77).
Používanie ahacieho bodu
S Stlaète ahaciu skrutku (78) dolu a
otoète ju o 90°.
S Povlecite vleþni sornik navzgor in
usmerite vleþno zanko oz. vleþni
drog prikolice v odprtino (79).
77
S Zasuòte ahaciu skrutku, stlaète ju
dolu, otoète o 90° a uzamknite.
Namontovanie spojky prívesu
Pred pripojením musí vodiè zabezpeèi,
aby sa neprekroèila maximálna ahacia
sila.
78
57
5.11 ahanie prívesov
ġahací bod sa môže príležitostne
použiĢ na Ģahanie prívesu na
suchom,
rovnom
a
dobre
udržiavanom povrchu.
79
58
Na pripnutie prívesu pozri „Použitie Ģahacieho bodu".
E 42
120 . SK
5.12
Vleþné zát’aže
M
Vodiþ sa pred pripojením prívesu musí presvedþit’ o tom, že max. vleþná zát’až
nie je prekroþená.
Prípustná vleþná zát’až
Zariadenie
Vlastná
hmotnost’
(kg)
1203.SK
Vleþná sila
(N)
Vleþná zát’až
(kg)
DFG 316s
3020
8420
730
DFG 320s
3270
7600
660
TFG 316s
3000
7400
640
TFG 320s
3250
7100
615
DFG 420s
3740
11830
1025
DFG 425s
4170
11830
1025
DFG 430s
4500
12800
1110
TFG 420s
3710
10500
910
TFG 425s
4140
10800
935
TFG 430s
4470
11700
1015
DFG 540s
6279
16730
1450
DFG 545s
6669
16730
1450
DFG 550s
7434
16730
1830
TFG 540s
6279
20500
1775
TFG 545s
6669
20500
1775
TFG 550s
7434
20500
1775
E 42a
E 42b
1203.SK
6
Postupy zisovania porúch
Táto kapitola umožòuje užívate¾ovi zisti a odstráni jednoduché poruchy alebo
následky prevádzkových chýb. Postupy zisovania porúch sa majú vykonáva v poradí
aké je stanovené v tabu¾ke nižšie.
A
Ak nie je možné vylúèi poruchu vykonaním nápravných opatrení uvedených nižšie,
informujte prosím servis JUNGHEINRICH, pretože zložitejšie poruchy môžu by
odstránené iba špeciálne školeným a kvalifikovaným personálom.
Porucha
Možná príèina
Nápravné opatrenie
Štartér sa
neotáèa
S Páka smeru jazdy nie je v
S Posuòte páku smeru jazdy do jej neutrálnej polohy.
S Batéria je ve¾mi vyèerpaná.
S Skontrolujte stav nabíjania batérie a znovu ju nabite,
S Spojovací kábel batérie sa
S Vyèistite a namastite svorky. Utiahnite spojovací
S Kábel štartéra sa uvo¾nil
S Skontrolujte kábel štartéra. Utiahnite alebo vymeòte
S Solenoidový vypínaè
S Skontrolujte, èi solenoidový vypínaè poèute¾ne
S Vzduchový filter je
S Vyèistite alebo vymeòte vzduchový filter.
S Bowdenovo lanko je vadné
S Skontrolujte Bowdenovo lanko (iba hydrokinetické
neutrálnej polohe.
uvo¾nil alebo svorky
zoxidoval.
alebo zlomil.
štartéra sa zadiera.
Motor neštartuje
kontaminovaný.
alebo odpojené.
ak je to potrebné.
kábel batérie.
ho, keï je to potrebné.
funguje.
vozíky).
Ïalšie príèiny v prípade
vozíkov na kvapalný ropný
plyn
S Zastavovací ventil palivovej
S Otvorte zastavovací ventil.
S Palivová plynová f¾aša je
S Vymeòte palivovú plynovú f¾ašu.
S Vlhký uzáver distribúra
S Vysušte uzáver distribútora zapa¾ovania alebo naò
S Vlhké, naolejované alebo
S Vysušte, vyèistite alebo utiahnite zapa¾ovacie
S Vadné zapa¾ovacie svieèky.
S Vymeòte zapa¾ovacie svieèky.
plynovej f¾aše je zatvorený.
prázdna.
zapa¾ovania.
uvo¾nené zapa¾ovacie
svieèky.
nastriekajte kontaktný sprej.
svieèky.
Ïalšie príèiny v prípade
dieselových vozíkov
S Palivová nádrž je prázdna,
S Doplòte palivo do vozíka a odvzdušnite vstrekovací
S Voda v palivovom systéme.
S Vyprázdnite palivový systém.
vstrekovací systém nasal
vzduch.
0903.SK
systém.
Doplòte palivo vozíka.
Odvzdušnite palivový systém.
E 43
Porucha
Možná príèina
Nápravné opatrenie
Motor neštartuje
(pokraèovanie)
S Palivový filter je upchatý.
S Skontrolujte prietok paliva a skontrolujte palivový
S Vloèkovanie motorovej
S Zaparkujte vozík na teplom mieste a poèkajte, kým
nafty
filter, keï je to potrebné.
vloèkovanie nezmizne.
Vymeòte palivový filter, keï je to potrebné.
Doplòte zimné palivo.
Výstražná
S Hladina motorového oleja je S Skontrolujte hladinu motorového oleja a doplòte ju,
kontrolka tlaku
nízka.
keï je to potrebné.
motorového
oleja svieti
poèas prevádzky
vozíka
Ukazovate¾
teploty motora
sa pohybuje v
èervenom
pásme
S Nízka hladina motorového
S Skontrolujte hladinu motorového oleja ak je to
S Chladiè je zneèistený
S Vyèistite chladiè.
S Nízka hladina chladiva
S Skontrolujte netesnosti chladiaceho systému motora
S Preklzujúci klinový remeò
S Skontrolujte napnutie klinového remeòa a utiahnite
oleja
ventilátora
Výstražná
S Nízka hladina prevodového
kontrolka teploty
oleja.
prevodového
oleja svieti
S Olejový chladiè je
poèas prevádzky
zneèistený.
vozíka.
Motor beží, ale
vozík sa
nepohybuje.
potrebné, doplòte ju.
alebo doplòte chladivo, keï je to potrebné.
ho alebo vymeòte, keï je to potrebné.
S Skontrolujte hladinu prevodového oleja a doplòte ju,
keï je to potrebné.
S Vyèistite olejový chladiè.
S Páka smeru jazdy je v
S Nastavte páku smeru jazdy do požadovanej polohy.
S Zaradená je parkovacia
S Uvo¾nite parkovaciu brzdu.
neutrálnej polohe.
brzda.
Vozík
S Hladina prevodového oleja
nedosahuje
je nízka
svoju maximálnu
rýchlos
S Skontrolujte hladinu prevodového oleja a keï je to
Rýchlos
S Hladina oleja v hydraulickej
zdvíhania je príliš
nádrži je nízka
nízka
S Odvzdušòovací uzáver
hydraulického oleja je
zneèistený alebo upchatý.
S Skontrolujte hladinu hydraulického oleja a keï je to
Náklad sa
S Hladina oleja v hydraulickej
nemôže zdvihnú
nádrži je nízka.
do maximálnej
výšky
S Skontrolujte hladinu hydraulického oleja a keï je to
potrebné doplòte ju.
potrebné, doplòte ju.
S Vymeòte alebo vyèistite odvzdušòovací uzáver
hydraulického oleja.
potrebné, doplòte ju.
Riadenie sa
zadiera.
S Tlak pneumatiky riadenej
S Skontrolujte tlak pneumatiky a ak je to potrebné,
Nadmerná vô¾a
radenia.
S Vzduch v systéme riadenia
S Skontrolujte hladinu hydraulického oleja a ak je to
E 44
nápravy je príliš nízky.
napravte ho.
potrebné, doplòte ju. Potom nieko¾kokrát otoète
volantom od jednej zarážky po druhú.
0903.SK
Intervaly údržby
štandardné = F
studené
skladovanie = :
Hydraulický
systém
Kontrola výkonu
F
7.2
Skontrolujte všetky pripojenia èi sú tesné a èi nie sú poškodené
F
7.4
7.5
Vymeòte hydraulický olej
7.6
Vymeòte vložku filtra
F
7.7
Vyèistite sitko nasávania hydraulického oleja a ventilaèný systém
F
7.8
Skontrolujte èi správne funguje od¾ahèovací ventil
7.9
Skontrolujte správne fungovanie hadice a èi nie je poškodená
F
8.1
Kontrola výkonu
F
Predvádzanie:
F4
F
Skontrolujte správne fungovanie prístrojov a displejov
F
9.1
Skontrolujte hustotu kyseliny, hladinu kyseliny a napätie batérie
F
F
F
F
F
10.1 Kontrola výkonu
F
10.2 Skontrolujte príslušenstvo vozíka a všetky nosné prvky nákladu
F
Skontrolujte ložiská. vodiace prvky a zarážky èi nie sú opotrebované
a poškodené, namastite ich
11.1 Namastite vozík v súlade s harmonogramom mastenia
10.3
Všeobecné
meranie:
F
8.4
9.3
Mastenie:
F
8.3
Skontrolujte èi sú bezpeène pripevnené svorky a naneste na ne
mastiaci tuk
Skontrolujte èi nie sú poškodené káble batérie, ak je to potrebné,
vymeòte ich
C
F
Skontrolujte všetky káble èi sú pevne pripojené a èi nie sú
poškodené
Skontrolujte správne fungovanie výstražného zariadenia
9.2
Namontovaný
doplnok:
B
Skontrolujte hydraulické valce èi sú tesné, èi nie sú poškodené a
zaistite príslušenstvo
Skontrolujte hladinu oleja
8.2
Batéria:
A
7.1
7.3
Elektrický
systém:
W
F
F
12.1 Skontrolujte jazdnú rýchlos a brzdnú vzdialenos
F
12.2 Skontrolujte rýchlos zdvíhania a spúšania
F
12.3 Skontrolujte bezpeènostné a zastavovacie zariadenia
F
13.1 Vykonajte pokusnú jazdu pri nominálnom zaažení
F
13.2 Po dokonèení servisu predveïte vozík zodpovednej osobe
F
0506.SK
7
Špecifikácia chladiva
Kvalita používaného chladiva môže ma ve¾ký vplyv úèinnos a životnos chladiaceho
systému. Doporuèenia uvedené nižšie môžu pomôc pri udržiavaní dobrého
chladiaceho systému s ochranou proti mrazu alebo korózii.
Keï je to možné, používajte èistú mäkkú vodu.
Keï ochrana proti mrazu nie je potrebná, stále je výhodné použi schválenú
mrazuvzdornú zmes, pretože táto poskytuje ochranu proti korózii a tiež zvyšuje bod
varu chladiva. Potrebná je minimálna koncentrácia objemových 25% mrazuvzdornej
zmesi, ale doporuèujeme, aby sa použila 33% objemová koncentrácia.
Ak sa mrazuvzdorná zmes nepoužije, pridajte do vody správnu zmes inhibítora
korózie. Zmes prísad uvedených nižšie dáva dobré výsledky.
Inhibítor korózie
Zmes
Benzoan sodný
10-15 gramov/liter
Dusitan sodný
1-2 gramov/liter
Prísada na regulovanie
pH(kyslý/zásaditý) benzotriazolu
0.5 gramu/liter
Zmes inhibítoru korózie a vody vymieòajte každých šes mesiacov alebo ju kontrolujte
pod¾a doporuèení výrobcu inhibítora.
A
Niektoré zmesi inhibítorov korózie obsahujú rozpustný olej, ktorý môže ma
nepriaznivý úèinok na niektoré typy vodných hadíc.
S Ak sa na zabránenie poškodenia mrazom použila mrazuvzdorná zmes, musí by na
báze etylénglykolu. Nezamàzajúca zmes, ktorá je jedným zo štandardov uvedených
nižšie alebo rovnakým štandardom je prijate¾ná, ak sa hodnota pH udržiava v
rozsahu 7,0 - 8,5 po rozriedení.
U K BS 6580:1992
U.K.BS
Koncentrát
o ce á chladiva
c ad a motora
o o a zabraòujúci
ab a ujúc
korózii (nemrznúca zmes)
U.S.A. ASTM D4985 or SAE J1941
Chladivo motora na báze etylénglykolu
S Keï sa použila nemrznúca zmes, správne zmesi vody a nemrznúcej zmesi sú
uvedené nižšie. Nemrznúca zmes musí úplne spåòa normy uvedené vyššie.
Najnižšia teplota
potrebnej ochrany
% objemu nemrznúcej
zmesi
Objemový pomer
nemrznúca zmes : voda
–37_C (–34_F)
50
1:1
Kvalita nemrznúceho chladiva sa musí kontrolova najmenej raz za rok, napríklad na
zaèiatku chladného obdobia.
f
Keï sa nepoužijú správne postupy, výrobca nemôže by braný na zodpovednos za
škodu spôsobenú mrazom alebo koróziou.
NEMRZNÚCA ZMES OBSAHUJE ETYLÉNGLYKOL A INÉ ZLOŽKY, KTORÉ SÚ
TOXICKÉ, AK SA POŽIJÚ INTERNE A MԎU SA ABSORBOVA V TOXICKÝCH
MNOŽSTVÁCH PRI DLHOM ALEBO OPAKOVANOM DOTYKU S POKOŽKOU.
1003.SK
F7
Pri manipulácii s nemrznúcou zmesou vždy dodržte nasledujúce bezpeènostné
opatrenia:
S Nemrznúca zmes sa NIKDY nesmie poži interne. Keï sa nemrznúca zmes
náhodne prehltne, vyh¾adajte OKAMŽITE lekársku pomoc.
S Vyhnite sa dlhodobému dotyku pokožky s nemrznúcou zmesou.
S Zmyte všetky náhodné rozšplechnutia z pokožky èo možno najskôr.
S Keï sa nemrznúca zmes dostane do oèí, okamžite ich vypláchnite.
S Šaty ošpliechané nemrznúcou zmesou sa musia zobliec a pred novým použitím
vypra.
f
F8
S Pri pravidelnej a èastej manipulácii s nemrznúcou zmesou sa musí nosi ochranný
odev (plastové alebo gumené rukavice, èižmy a nepriepustná kombinéza alebo
zástera).
ZMESI INHIBÍTOROV KORÓZIE OBSAHUJÚ PRÍSADY, KTORÉ SÚ TOXICKÉ AK SA
POUŽIJÚ INTERNE A MԎU SA ABSORBOVA V TOXICKÝCH MNOŽSTVÁCH PRI
DLHOTRVAJÚCOM ALEBO OPAKOVANOM KONTAKTE S POKOŽKOU A MUSIA SA
DODRŽA ROVNAKÉ BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA AKO PRI MANIPULÁCII S
NEMRZNÚCOU ZMESOU.
1003.SK
8
Špecifikácie mazadiel
MIESTO MASTENIA
1. MECHANIZMUS RIADENIA
2. REDUKÈNÉ NÁBOJE
-20_c až
-5_c
(chladné)
ŠPECIFIKÁCIA
-5_c až
+30_
(mierne)
+30_c až
+50_c
(tropické)
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
Minerálny olej EP, trieda
API-GL5
SAE 80
SAE 90
SAE 140
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15W/40
API CC
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CC/SE
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15W/40
SAE 15W40
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 20/20W
SAE 30
API CG4/CH4 alebo
ACEA E3/E4
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15W/40
SAE 15W40
SAE 10W/30
SAE 40W
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F 02 000
c. DFG 420s–430s
704.30
704.26
d. TFG 420s–430s
3.0L L4
e. DFG 540s–550s
1004.4 2
1104C.44
f. TFG 540s–550s
4.3L V6
API CH4 alebo
ACEA E5
API SG/SH
API SG/SH
4. HYDROSTATICKÝ PREVOD
5. HYDRAULICKÝ SYSTÉM HYDROSTATICKÝ
6. MASTIACI TUK
Ložiská nábojov, mastiace
èapy a valèeky
7. ZDVÍHACIE REAZE
8. Ž¼AB STOŽIARA
9. AHADLÁ, ZÁVESY A ÈAPY
VIDLÍC
10. SVORKY BATÉRIÍ
1003.SK
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
Hydraulický olej odolný proti
opotrebovaniu s oxidaèným
èinidlom a prísadami proti
peneniu spåòajúci klasifikácie
viskozity ISO
HV 46
HV 46
alebo spåòajúci API SC, SD
alebo SE
SAE10
SAE10
HV 46
SAE20/20W
Mastiaci tuk valèekových
ložísk na báze lítia NLG - è. 2
Olej odolný proti emulgácii
Motorový olej SAE 30
Olejová tkanina na zabránenie
hrdzaveniu
Olejová nádoba
Vazelína
F9
Doporuèené mazadlá -20°C až -5°C (studená klíma)
MIESTO MASTENIA
Castrol
1. MECHANIZMUS
RIADENIA
Shell
B.P.
Esso
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
2. REDUKÈNÉ NÁBOJE
Hypoy Light
Spirax
Hypogear
Esso Gear Oil
EP80W
HD80w/90
80EP
GX80W
Deusol CRX 10/30
Rimula
Vanellus 5W/30 C8
Essolube
alebo CRI 10W/30
X10W
Ultima
XD3+10W
Vanellus
C3 10W
XD3+10W
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s–430s
704.30
704.26
d. TFG 420s–430s
3.0L L4
e. DFG 540s–550s
1004.4–2
1104C.44
110
f. TFG 540s–550s
4.3L V6
CRX
Rimula
10W/30
X10W
Deusol CRX 10/30
Rimula
alebo CRI 10W/30
X10W
CRX
Rimula
10W/30
X10W
CRX 10/30
Rimula
alebo CRI 10W/30
X10W
CRX 10W/30
Rimula X10W
4. HYDROSTATICKÝ
PREVOD
6. MASTIACI TUK
Ložiská nábojov,
mastiace èapy a valèeky
Hyspin AWH M46
Spheerol
L-EP2
Miesto mastenia
7. ZDVÍHACIE REAZE
8. Ž¼AB STOŽIARA
9. AHADLÁ, ZÁVESY A ÈAPY VIDLÍC
F 10
Vanellus
C5 Global 15 W/40
Essolube
XD3+10W
Essolube
XD3+10W
Vanellus C3 10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
Vanellus C5 Global 15
W/40
Essolube XD3+10W
Essolube XD3+10W
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
5. HYDRAUKICKÝ
SYSTÉM HYDROSTAT. PREVOD
10.SVORKY BATÉRIÍ
Vanellus C3 10-30
alebo Vanellus C3 10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
Essolube
Tellus Oil T46
Energol SHF-HV 46
Univis N46
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
Špecifikácia
Acheson HI LOAD Forklift Chain Lubricant alebo Rocol Lift Truck
Chain Spray
Olejová tkanina na zabránenie hrdzaveniu
Olejová nádoba
Vazelína
1003.SK
Doporuèené mazadlá -5°C až +30°C (mierna klíma)
MIESTO MAZANIA
Castrol
1. MECHANIZMUS
RIADENIA
Shell
B.P.
Esso
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
2. REDUKÈNÉ NÁBOJE
Hypoy EP90
Spirax HD85W/90
Hypogear 90EP
Esso Gear Oil GX85W-90
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
104.22
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s–430s
704.30
704.26
d. TFG 420s–430s
3.0L L4
e. DFG 540s–550s
1004.4–2
1104C.44
Rimula
15W/40
Vanellus C3 20W
Essolube
alebo
alebo Rimula
XD3+20W
CRI 20W/30
X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX 10W/30
Rimula
alebo CRX 15W/40
X15W/40
Deusol CRX10W/30
Rimula 15W/40
alebo CRI 20W/30
Rimula
Vanellus C6 Global Plus
alebo CRX 15W/40
X15W/40
10W/40
Essolube
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
Rimula 15W/40
Vanellus C3 20-50
Essolube
alebo CRI 20W/30
alebo Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Rimula X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube
XD3+20W
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
5. HYDRAUKICKÝ
SYSTÉM HYDROSTAT. PREVOD
6. MASTIACI TUK
Ložiská nábojov,
mastiace èapy a valèeky
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF-HV 46
Univis N46
Spheerol L-EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
Miesto mastenia
7. ZDVÍHACIE REAZE
8. Ž¼AB STOŽIARA
9. AHADLÁ, ZÁVESY A ÈAPY VIDLÍC
1003.SK
Essolube
XD3+20W
alebo Rimula X20/20W
4. HYDROSTATICKÝ
PREVOD
10.SVORKY BATÉRIÍ
Essolube
XD3+20W
Vanellus C3 20-50 alebo
Deusol CRX 10W/30
alebo CRX 15W/40
4.3L V6
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Vanellus C3 20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX 10W/30
f. TFG 540s–550s
Vanellus C3 20-50 alebo
Deusol
CRX10W/30
Špecifikácia
Acheson HI LOAD Forklift Chain Lubricant alebo Rocol Lift Truck
Chain Spray
Olejová tkanina na zabránenie hrdzaveniu
Olejová nádoba
Vazelína
F 11
Doporuèené mazadlá +30°C až +50°C (tropická klíma)
MIESTO MASTENIA
Castrol
1. MECHANIZMUS
RIADENIA
Shell
B.P.
Esso
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
2. REDUKÈNÉ NÁBOJE
Castrol EPX 85W/140
Spirax HD85w/140
Hypogear 140EP
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W-40
Vanellus C3 30
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Esso Gear Oil
GX85W-140
3. MOTOR
a. DFG 316s/320s
104.22
404C.22
b. TFG 316s/320s
2.0L FE5F LPG
c. DFG 420s–430s
SAE 40W
Vanellus C3 15W-40
Vanellus C3 30
Vanellus C5 Global
15W/40
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
d. TFG 420s–430s
3.0L L4
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
e. DFG 540s–550s
Deusol CRX 10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W-40
alebo Vanellus C3 30
alebo Deusol CRI
20W/30
alebo Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
704.30
704.26
1004.4–2
1104C.44
f. TFG 540s–550s
4.3L V6
4. HYDROSTATICKÝ
PREVOD
6. MASTIACI TUK
Ložiská nábojov,
mastiace èapy a valèeky
Essolube
XD3+30W
Essolube MHX 15W-40
Essolube XD3+30W
Essolube MHX 15W-40
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF-HV 46
Univis N46
Spheerol L-EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
Miesto mastenia
7. ZDVÍHACIE REAZE
8. Ž¼AB STOŽIARA
9. AHADLÁ, ZÁVESY A ÈAPY VIDLÍC
F 12
Essolube MHX 15W-40
Úplne hydrostatický - z hydraulického systému
5. HYDRAUKICKÝ
SYSTÉM HYDROSTAT. PREVOD
10. SVORKY BATÉRIÍ
Essolube
XD3+30W
Špecifikácia
Acheson HI LOAD Forklift Chain Lubricant alebo Rocol Lift Truck
Chain Spray
Olejová tkanina na zabránenie hrdzaveniu
Olejová nádoba
Vazelína
1003.SK
Odporúèané mazadlá
A
A
A
Stupeò
Diel è.
Kapacita
Motorový olej
15W/40
Motorový olej
15W/40
Motorový olej
10W/30
Mazadlo
50302947 25 l bubon
Výdajná
jednotka
Litre*
14088020 5 l nádoba
Litre*
50302948 20 l bubon
Litre*
14038650
400 g
Gramy
Nemrznúca zmes a
letná chladiaca zmes
14295090
5 l nádoba
Litre*
Brzdná kvapalina HD 29201570
5 l nádoba
Litre*
Prevodový olej 10W
50302949 20 l bubon
Litre*
Motorový olej
15W/40
50302950 205 l nádoba
Litre*
Pou itie
Vơetky dieselové
motory
Vơetky dieselové
motory
LPG/benzínové
motory
Vơetky neautomatické
prevodovky
Vơetky dieselové
motory
Pri objednávaní položiek oznaèených *, prosíme o objednávanie v litroch.
Kapacita oznaèuje minimálne dodávané množstvo. Prosíme o objednávanie v
násobkoch uvedenej kapacity.
napr. Motorový olej 50302947 objednávka 25 litrov = 25 na výberný lístok = 1 dodaný
bubon.
NEMIEŠAJTE OLEJE RÔZNYCH ZNAÈIEK NA TOM ISTOM MASTIACOM MIESTE.
9
Špecifikácia paliva - DFG
Môže sa používa iba motorová nafta vyhovujúca DIN 51601.
1003.SK
F 13
10
Tabu¾ka mastenia
Vysvetlivky k 12.1 Diagram mastenia - DFG/TFG 316s-550s
Pol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F 14
Opis
Reazové kladky
Zdvíhacie reaze
Ž¾aby stožiara
Otoèné èapy nakláòacieho valca
Hydrostatická hnacia náprava
Hydraulické èerpadlo
Èerpadlo s premenným výkonom
Hydraulický olej a filter
Pol.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Opis
Závesy a úchytky
Náboje riadiacej nápravy
Otoèné èapy
Èapy kåbov
Motorový olej a filter
Ovládacie prvky vodièa
Valèeky stožiara a podvozku
1003.SK
10.1 Schéma mastenia - DFG/TFG 316s-550s
1
2
3
15
4
5
6
14
14
7
8
13
9
9
10
11
12
Olej
1003.SK
Mastiaci tuk
F 15
11
Opis údržby a opráv
11.1 Príprava vozíka na údržbu a opravy
Aby sa zabránilo nehodám poèas údržby a opravy vozíka, musia sa urobi všetky
bezpeènostné opatrenia. Musia sa vytvori nasledujúce podmienky:
S Bezpeène zaparkujte vozík (pozri
kapitolu E, èas 5.8).
S Vyberte
k¾úè
zo
zapa¾ovania/vypínaèa štartéra (2),
èím ochránite vozík pred nežiadúcim
použitím.
1
S Stlaète dolu odpojovací vypínaè
batérie (1)-
f
S Pri práci so zdvihnutými naloženými
vidlicami tieto musia by zaistené,
aby sa vylúèilo ich zníženie,
sklopenie alebo skåznutie.
2
Pri zdvíhaní vozíka dodržte nasledovné:
Používajte iba zdvíhacie zariadenie s primeranou nosnosou (hmotnos nákladu si
pozrite na výkonnostnom štítku vozíka),
S Vozík bezpeène zaparkujte (pozri kapitolu E, èas 5.7).
S Pripevnite èlánkové reaze k zdvíhaciemu stožiaru na vyznaèených miestach.
S Pripevnite èlánkové reaze k protizávažiu so spojkou príslušenstva.
Zarážky èlánkových reazí musia by namontované tak, aby sa poèas zdvíhania
nedotýkali žiadneho príslušenstva alebo strechy kabíny.
11.2 Údržba motora TFG 316s/320s
Výmena motorového oleja a
olejového filtra
Motorový olej vymieòajte iba keï je
teplý a keï je vozík zaparkovaný
horizontálne. Motorový olej a filter sa
musia vždy vymieòa spolu.
F 16
3
1003.SK
f
f
f
Vypustite motorový olej
S Odskrutkujte uzáver (3).
S Dôkladne vyèistite skrutku na
vypúšanie oleja (4) a priestor okolo
vypúšacieho otvoru.
S Odskrutkujte skrutku na vypúšanie
oleja a vypustite olej do vhodnej
nádoby.
Riziko popálenia sa horúcim olejom.
S Dajte naspä skrutku na vypúšanie
oleja s novým tesnením.
4
Riadne likvidujte starý olej.
Vymeòte filter motorového oleja
S Uvo¾nite olejový filter (5) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
5
Zachyte všetok unikajúci olej a olejový
filter a olej riadne zlikvidujte.
S Dôkladne vyèistite tesniace povrchy
na prírube olejového filtra.
S ¼ahko namastite tesnenie nového
olejového filtra èerstvým motorovým
olejom.
S Utiahnite olejový filter rukou.
Dopåòanie motorového oleja
S Do otvoru nalejte èerstvý motorový
olej pod¾a tabuliek špecifikácií
mazadiel (pozri èas 10).
Doplnené množstvo: 4,3 l
6
S Odmerajte hladinu oleja pomocou
odmernej tyèky (6) a keï je to
potrebné, doplòte ju (pozri kapitolu
E, èas 3).
S Dajte naspä kryt.
S Dajte naspä odmernú tyèku hladiny
oleja.
Po výmene oleja a filtra sledujte
výstražnú kontrolku tlaku motorového
oleja (7) poèas skúšobnej jazdy a
skontrolujte unikania oleja na skrutke
na vypúšanie oleja a na filtre.
1003.SK
7
F 17
Výmena zapa¾ovacích svieèok
S Vyberte
spojenie
svieèok (8).
zapa¾ovacích
8
S Dôkladne vyèistite priestor okolo
zapa¾ovacích svieèok na hlave valca.
S Odskrutkujte zapa¾ovacie svieèky.
S Preskúšajte
medzeru
medzi
elektródami na nových zapa¾ovacích
svieèkach pomocou škáromerov, ak
je to potrebné, nastavte ju.
Nominálna hodnota: 0,8 mm.
Používajte iba originálne zapa¾ovacie
svieèky.
S Zaskrutkujte zapa¾ovacie svieèky
rukou a potom ich utiahnite krútiacim
momentom 20 Nm.
Preskúšajte napnutie klinového
remeòa
S Stlaète
klinový
remeò
medzi
remenicou
ventilátora
(9)
a
remenicou alternátora (10) silou 45 N.
Remeò sa musí posunú približne o
11 mm.
45 N
ca. 11 mm
9
10
Nastavte napnutie klinového remeòa
S Odskrutkujte skrutku (11) a ahajte
alternátor (12) v smere šípky, až kým
sa nedosiahne stanovené napnutie.
12
S Utiahnite znovu skrutku.
S Znovu preskúšajte napnutie remeòa
a ak je to potrebné, zopakujte postup
nastavovania.
F 18
11
1003.SK
11.3 Údržba motora DFG 316s/320s
Výmena motorového oleja a
olejového filtra
Motorový olej vymieòajte iba keï je
motor teplý a keï je vozík zaparkovaný
horizontálne. Motorový olej a filter sa
musia vždy vymieòa spolu.
13
Vypustite motorový olej
S Odskrutkujte uzáver (13).
S Dôkladne vyèistite skrutku na
vypúšanie oleja (14) a priestor okolo
vypúšacieho otvoru.
S Odskrutkujte skrutku na vypúšanie
oleja a vypustite olej do vhodnej
nádoby.
f
Riziko popálenia horúcim olejom.
f
Starý olej riadne likvidujte.
S Dajte naspä skrutku na vypúšanie
oleja s novým tesnením.
15
Výmena filtra motorového oleja
f
S Uvo¾nite olejový filter (15) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
14
Zachyte akýko¾vek unikajúci olej a
olejový filter a olej riadne likvidujte.
S Dôkladne vyèistite tesniace povrchy
na prírube olejového filtra.
S Z¾ahka namastite tesnenie nového
olejového filtra èerstvým motorovým
olejom
S Utiahnite olejový filter rukou.
1003.SK
F 19
Dopåòanie motorového oleja
S Do otvoru (16) nalejte èerstvý
motorový olej pod¾a tabuliek
špecifikácií mazadiel (pozri èas 10).
16
Doplòte množstvo: 8,2 l
S Odmerajte hladinu oleja pomocou
odmernej tyèky (17), ak je to
potrebné, doplòte ju (pozri kapitolu
E, èas 3).
S Dajte naspä kryt.
S Dajte naspä odmernú tyèku hladiny
oleja.
Po výmene oleja a filtra sledujte
výstražnú kontrolku tlaku motorového
oleja (18) poèas skúšobnej jazdy a
kontrolujte unikania na skrutke na
vypúšanie oleja a na filtri.
17
18
Skúška napnutia klinového remeòa
S Stlaète
klinový
remeò
medzi
remenicou
ventilátora
(19)
a
remenicou alternátora (20) silou
100 N.
Remeò by sa mal posunú o približne
5 mm.
100 N
ca. 5 mm
19
20
Nastavte napnutie klinového remeòa
S Uvo¾nite skrutku (21) a ahajte
alternátor (22) v smere šípky až kým
sa nedosiahne stanovené napnutie.
21
22
S Znovu utiahnite skrutku.
S Znovu preskúšajte napnutie remeòa,
keï je to potrebné, zopakujte postup
nastavovania.
F 20
1003.SK
Výmena palivového filtra
S Vypustite palivo z filtra do vhodnej
nádoby.
f
S Uvo¾nite palivový filter (23) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
Palivový filter a palivo riadne likvidujte.
S Zaskrutkujte palivový filter a nový
O-krúžok do novej nádoby.
S Pred
namontovaním
O-krúžok
z¾ahka namastite motorovou naftou.
23
S Dôkladne
vyèistite
kontaktné
povrchy na prírube filtra.
S Z¾ahka navlhèite tesnenie nového
palivového filtra motorovou naftou.
S Zaskrutkovávajte
palivový
filter
rukou, až kým tesnenie nebude leža
na prírube filtra.
S Utiahnite palivový filter o ïalšiu 1/3
otáèky.
S Odvzdušnite palivový systém.
f
24
Odvzdušnenie palivového systému
Zachyte akéko¾vek unikajúce palivo a
riadne ho likvidujte.
S Otvorte
(24).
odvzdušòovaciu
skrutku
S Pumpujte
ruènou
pákou
na
palivovom èerpadle (25), až kým z
odvzdušòovacej skrutky nebude
vychádza palivo bez bublín.
S Utiahnite odvzdušòovaciu skrutku.
S Držte vypínaè zapa¾ovania/štartéra v
polohe I asi 10 sekúnd.
S Poèkajte 10 sekúnd.
S Proces opakujte, až kým sa motor
nenaštartuje.
25
Poèas skúšky motora kontrolujte
netesnosti
na
palivovom
filtri,
prepúšacom ventile a maticiach na
hubiciach injektora.
A
Keï sa motor nenaštartuje alebo keï
sa po krátkej dobe znovu zastaví,
zopakujte postup odvzdušòovania.
1003.SK
F 21
11.4 Údržba motora TFG 420s-430s
Výmena motorového oleja a olejového
filtra
Motorový olej vymieòajte iba keï je
motor teplý a keï je vozík zaparkovaný
horizontálne. Motorový olej a filter sa
musia vždy vymieòa spolu.
f
f
26
3
Vypustite motorový olej
S Odskrutkujte uzáver (26).
S Dôkladne vyèistite skrutku na
vypúšanie oleja (27) and priestor
okolo vypúšacieho otvoru.
S Odskrutkujte skrutku na vypúšanie
oleja a vypustite olej do vhodnej
nádoby.
Riziko popálenia horúcim olejom.
S Dajte naspä skrutku na vypúšanie
oleja s novým tesnením.
Starý olej riadne likvidujte.
27
4
Výmena filtra motorového oleja
f
S Uvo¾nite olejový filter (28) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
Zachyte unikajúci olej a olejový filter a
olej riadne likvidujte.
S Dôkladne vyèistite tesniace povrchy
na prírube filtra.
S Z¾ahka namastite tesnenie nového
olejového filtra motorovým olejom.
28
S Utiahnite olejový filter rukou.
Dopåòanie motorového oleja
S Do otvoru nalejte èerstvý olej pod¾a
tabuliek špecifikácií mazadiel (pozri
èas 10).
Dopåòané množstvo: 4,73 l
S Skontrolujte hladinu oleja pomocou
odmernej tyèky (29) a doplòte ju, ak
je to potrebné (pozri kapitolu E, èas
3).
S Dajte naspä kryt.
29
S Dajte naspä odmernú tyèku hladiny
oleja.
F 22
1003.SK
Po výmene oleja a filtra sledujte
výstražnú kontrolku tlaku motorového
oleja (30) poèas skúšobnej jazdy a
kontrolujte netesnosti na skrutke na
vypúšanie oleja a na filtri.
30
Výmena zapa¾ovacích svieèok
S Vyberte
spojenie
zapa¾ovacích
svieèok (31).
S Dôkladne vyèistite priestor okolo
zapa¾ovacích svieèok na hlave valce.
S Odskrutkujte zapa¾ovacie svieèky.
S Skontrolujte
medzeru
medzi
elektródami pomocou škáromerov,
ak je to potrebné, nastavte ju.
Nominálna hodnota: 1,0 mm
31
Používajte iba originálne zapa¾ovacie
svieèky.
S Zaskrutkujte zapa¾ovacie svieèky
rukou a utiahnite ich krútiacim
momentom 20 Nm.
Kontrola napnutia klinového remeòa
S Stlaète
klinový
remeò
medzi
remenicou
ventilátora
(32)
a
remenicou alternátora (33) silou
45 N.
Remeò by sa mal pohnú približne o
11 mm.
Nastavenie napnutia klinového remeòa
S Uvo¾nite skrutku (34) a ahajte
alternátor (35) v smere šípky až kým
sa
nedosiahne
špecifikované
napnutie.
45 N
ca. 11 mm
32
9
10
33
34
35
S Utiahnite znovu skrutku.
S Znovu skontrolujte napnutie remeòa
a ak je to potrebné, nastavte ho.
1003.SK
F 23
11.5 Údržba motora DFG 420s–430s
Výmena motorového oleja a olejového
filtra
Motorový olej vymieòajte iba keï je
motor teplý a keï je vozík zaparkovaný
horizontálne. Motorový olej a filter sa
musia vždy vymieòa spolu.
36
Vypustite motorový olej
S Odskrutkujte uzáver (36).
S Dôkladne vyèistite skrutku na
vypúšanie oleja (37) a priestor okolo
vypúšacieho otvoru.
S Odskrutkujte skrutku na vypúšanie
oleja a olej vypustite do vhodnej
nádoby.
f
Riziko popálenia horúcim olejom.
f
Starý olej riadne likvidujte.
37
14
S Dajte naspä skrutku na vypúšanie
oleja s novým tesnením.
Výmena filtra motorového oleja
f
S Uvo¾nite olejový filter (38) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
Zachyte unikajúci olej a olejový filter a
olej riadne likvidujte.
38
S Dôkladne vyèistite tesniace povrchy
na prírube olejového filtra.
S Z¾ahka namastite tesnenie nového
olejového
filtra
s
èerstvým
motorovým olejom.
S Utiahnite olejový filter rukou.
F 24
1003.SK
Dopåòanie motorového oleja
S Do otvoru (36) nalejte èerstvý
motorový olej pod¾a tabuliek
špecifikácií mazadiel (pozri èas 10).
Dopåòané množstvo: 8,0l
S Skontrolujte hladinu oleja pomocou
odmernej tyèky (39), ak je to
potrebné, doplòte ju (pozri kapitolu
E, èas 3).
39
S Dajte naspä kryt.
S Dajte naspä odmernú tyèku hladiny
oleja.
Po výmene oleja a filtra sledujte
výstražnú kontrolku tlaku motorového
oleja (40) poèas skúšobnej jazdy a
kontrolujte netesnosti na skrutke na
vypúšanie oleja a na filtri.
40
Kontrola napnutia klinové remeòa
S Stlaète
klinový
remeò
medzi
remenicou
ventilátora
(41)
a
remenicou alternátora (42) silou
45 N.
Remeò sa má posunú o približne
10 mm.
45 N
ca. 10 mm
41
42
Nastavenie napnutia klinové remeòa
S Uvo¾nite skrutku (43) a ahajte
alternátor (44) v smere šípky, až kým
sa
nedosiahne
požadované
napnutie.
44
S Znovu utiahnite skrutku.
S Znovu skontrolujte napnutie remeòa,
ak je to potrebné zopakujte postup
nastavovania.
1003.SK
43
F 25
Výmena palivového filtra
S Vypustite palivo z filtra do vhodnej
nádoby.
f
S Uvo¾nite palivový filter (45) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
45
Palivový filter a palivo riadne likvidujte.
S Zaskrutkujte
filter
s
novým
O-krúžkom do novej nádoby.
S Pred
namontovaním
z¾ahka
namastite O-krúžok motorovou
naftou.
S Dôkladne
vyèistite
povrchy príruby filtra.
kontaktné
S Z¾ahka navlhèite tesnenie na novom
palivovom filtri motorovou naftou.
S Zaskrutkovávajte filter rukou až kým
sa tesnenie neusadí na prírube filtra.
S Utiahnite palivový filter o ïalšiu 1/3
otáèky.
S Odvzdušnite palivový systém.
f
Odvzdušnenie palivového systému
Zachyte unikajúce palivo a riadne ho
likvidujte.
S Otvorte odvzdušòovaciu skrutku (46)
S Pumpujte ruènou páku na èerpadle
paliva (47) až kým z odvzdušòovacej
skrutky nebude vychádza palivo bez
bublín.
46
S Utiahnite odvzdušòovaciu skrutku.
S Držte zapa¾ovaè / vypínaè štartéra v
polohe I asi 10 sekúnd.
S Poèkajte 10 sekúnd.
S Postup opakujte kým sa motor
nenaštartuje.
Poèas skúšky motora kontrolujte
netesnosti
palivového
filtra,
prepúšacieho ventilu a matíc na
hubiciach injektora.
A
F 26
47
Keï sa motor nenaštartuje alebo keï
sa po krátkej dobe znovu zastaví,
zopakujte postup odvzdušòovania.
1003.SK
11.6 Údržba motora TFG 540s–550s
Výmena motorového oleja a olejového
filtra
48
Motorový olej vymieòajte iba keï je
motor teplý a vozík je zaparkovaný
horizontálne. Motorový olej a filter sa
musia vymieòa spolu.
Vypustite motorový olej
S Odskrutkujte uzáver (48).
S Dôkladne vyèistite skrutku na
vypúšanie oleja (49) a priestor okolo
vypúšacieho otvoru.
S Odskrutkujte skrutku na vypúšanie
oleja a olej vypustite do vhodnej
nádoby.
f
Riziko popálenia horúcim olejom.
f
Starý olej riadne likvidujte.
f
49
S Dajte naspä skrutku na vypúšanie
oleja s novým tesnením.
Výmena filtra motorového oleja
S Uvo¾nite olejový filter (50) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
Zachyte unikajúci olej a olejový filter a
olej riadne likvidujte.
S Dôkladne vyèistite tesniace povrchy
na prírube olejového filtra.
S Z¾ahka namastite tesnenie nového
olejového filtra èerstvým motorovým
olejom.
50
S Utiahnite olejový filter rukou.
Dopåòanie motorového oleja
S Do otvoru nalejte èerstvý motorový
olej pod¾a tabuliek špecifikácii
mazadiel (pozri èas 10).
Dopåòané množstvo: 4,7l
S Skontrolujte hladinu oleja odmernou
tyèkou (51), ak je to potrebné doplòte
ju (Pozri kapitolu E, èas 3).
51
S Dajte naspä kryt.
S Dajte naspä odmernú tyèku hladiny
oleja.
1003.SK
F 27
Po výmene oleja a filtra sledujte
výstražnú kontrolku tlaku motorového
oleja (52) poèas skúšobnej jazdy a
kontrolujte netesnosti na skrutke na
vypúšanie oleja a na filtri.
52
Výmena zapa¾ovacích svieèok
S Vyberte pripojenie
svieèok (53).
zapa¾ovacích
S Dôkladne vyèistite priestor okolo
zapa¾ovacích svieèok na hlave valca.
53
S Odskrutkujte zapa¾ovacie svieèky.
S Skontrolujte
medzeru
medzi
elektródami na nových zapa¾ovacích
svieèkach pomocou škáromeru,
nastavte ich ak je to potrebné.
Nominálna hodnota: 1,6 mm
Používajte iba originálne zapa¾ovacie
svieèky.
S Zapa¾ovacie svieèky zaskrutkujte
rukou a potom ich utiahnite krútiacim
momentom 20 Nm.
Kontrola napnutia klinového remeòa
Napnutie
klinového
remeòa
je
udržiavané automatickým napínaèom
remeòa (54). Nie je potrebné žiadne
ruèné nastavenie.
55
Ak
je
umiestnenie
šiestich
ukazovate¾ov (55) mimo indexovej
znaèky, musí sa namontova nový
remeò.
Riadny chod klinových remeòov je
ve¾mi dôležitý. Remene môžu by
vymieòané
iba
školenými
a
oprávnenými osobami.
F 28
9
54
10
1003.SK
11.7 Údržba motora DFG 540s–550s
Výmena motorového oleja a olejového
filtra
56
Motorový olej vymieòajte iba keï je
motor teplý a vozík zaparkovaný
horizontálne. Motorový olej a filter sa
musia vždy vymieòa spolu.
Vypustite motorový olej
S Odskrutkujte uzáver (56).
S Dôkladne vyèistite skrutku na
vypúšanie oleja (57) a priestor okolo
vypúšacieho otvoru.
S Odskrutkujte skrutku na vypúšanie
oleja a olej vypustite do vhodnej
nádoby.
f
Riziko popálenia horúcim olejom.
f
Starý olej riadne likvidujte.
S Dajte naspä skrutku na vypúšanie
oleja s novým tesnením.
57
Výmena filtra motorového oleja
f
S Uvo¾nite olejový filter (58) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
Zachyte unikajúci olej, olejový filter a
olej riadne likvidujte.
S Dôkladne vyèistite tesniace povrchy
príruby olejového filtra.
58
S Z¾ahka namastite tesnenie nového
olejového
filtra
s
èerstvým
motorovým olejom.
S Utiahnite olejový filter rukou.
1003.SK
F 29
Dopåòanie motorového oleja
S Do otvoru (56) nalejte èerstvý
motorový olej pod¾a tabuliek
špecifikácii mazadiel (pozri èas 10).
59
Dopåòané množstvo: 6,9l
S Skontrolujte
hladinu
oleja
s
odmernou tyèkou (59), ak je to
potrebné, doplòte ju (pozri kapitolu
E, èas 3).
S Dajte naspä kryt.
S Dajte naspä odmernú tyèku hladiny
oleja.
Po výmene oleja a filtra sledujte
výstražnú kontrolku tlaku motorového
oleja (60) poèas skúšobnej jazdy a
kontrolujte netesnosti na skrutke na
vypúšanie oleja a na filtri.
60
Kontrola napnutia klinového remeòa
S Stlaète
klinový
remeò
medzi
remenicou
ventilátora
(61)
a
remenicou alternátora (62) silou
45 N.
45 N
Remeò sa má pohnú približne o
10 mm.
ca. 10 mm
61
62
Nastavenie napnutia klinové remeòa
65
S Odskrutkujte skrutku (63) a ahajte
alternátor (64) v smere šípky až kým
sa
nedosiahne
požadované
napnutie.
S Znovu utiahnite skrutku.
64
S Znovu skontrolujte napnutie remeòa,
ak
je
to
potrebné,
postup
nastavovania zopakujte.
63
F 30
1003.SK
Výmena palivového filtra
S Vypustite palivo z filtra do vhodnej
nádoby.
f
S Uvo¾nite palivový filter (65) pomocou
k¾úèa na filter a odskrutkujte ho
rukou.
65
Palivový filter a palivo riadne likvidujte
S Zaskrutkujte palivový filter s novým
O-krúžkom do novej nádoby.
S Pred
namontovaním
O-krúžok
z¾ahka namastite motorovou naftou.
S Dôkladne
vyèistite
povrchy príruby filtra.
kontaktné
S Z¾ahka navlhèite tesnenie na novom
palivovom filtri s motorovou naftou.
S Zaskrutkovávajte
palivový
filter
rukou až kým tesnenie nedosadne na
prírubu filtra.
S Utiahnite palivový filter o ïalšiu 1/3
otáèky.
S Odvzdušnite palivový systém.
f
Odvzdušnenie palivového systému
66
Zachyte unikajúce palivo a riadne ho
likvidujte.
S Otvorte
(66).
odvzdušòovaciu
skrutku
S Pumpujte
ruènou
pákou
na
palivovom èerpadle (67) až kým z
odvzdušòovacej skrutky nebude
vychádza palivo bez bublín.
S Utiahnite odvzdušòovaciu skrutku.
S Držte vypínaè zapa¾ovania/štartér v
polohe I po dobu asi 10 sekúnd.
S Poèkajte 10 sekúnd.
S Postup opakujte až kým sa motor
nenaštartuje.
Poèas skúšky motora kontrolujte
netesnosti na filtri, prepúšacom ventile
a maticiach hubíc injektora. .
A
Keï sa motor nenaštartuje alebo keï
sa po krátkej dobe znovu zastaví,
zopakujte postup odvzdušòovania.
1003.SK
67
F 31
11.8 Kontrola koncentrácie chladiva
f
Neotvárajte uzáver chladiva, kým je motor horúci.
Aby ste zabránili hromadeniu vápna, poškodeniu mrazom a koróziou a aby ste zvýšili
teplotu varu, chladiaci systém musí by naplnený po celý rok nezamàzajúcou zmesou s
prísadami na ochranu proti korózii.
S Keï ochrana proti mrazu nie je
primeraná, vypustite chladivo a
pridávajte dostatoèné množstvo
nezamàzajúcej prísady do expanznej
nádrže (68) kým sa nedosiahne
správny pomer zmesi.
68
Nezamàzajúcu zmes a olej na ochranu
proti korózii používajte pod¾a tabu¾ky
prevádzkových médií (pozri èas 9).
Pomer voda/nezamàzajúca prísada a dosiahnutá ochrana proti mrazu sú uvedené v
údajoch o nezamàzajúcej zmesi.
Plniace množstvá pre systém chladenia
DFG 316s/320s:
10,0 l
TFG 420s-430s:
10,7 l
TFG 316s/320s:
8,5 l
DFG 540s-550s:
16,0 l
DFG 420s-430s:
10,7 l
TFG 540s-550s:
16,0 l
Postup pri napíĖaní chladiaceho systému
f
Ak poþas údržby dopíĖate chladiacu kvapalinu, nechajte najprv vychladnúĢ motor.
Uzáver pomaly otvorte; nebezpeþne horúca chladiaca kvapalina môže vystreknúĢ,
pretože chladiaci systém je ešte pod tlakom. Do chladiaceho systému nenalievajte
príliš veĐa chladiacej kvapaliny. Uzáver je vybavený bezpeþnostným ventilom, ktorý
sa otvorí, aby horúca chladiaca kvapalina mohla uniknúĢ, ak jej je príliš veĐa.
Ak poþas údržby dopíĖate chladiacu kvapalinu, musí táto kvapalina spíĖaĢ rovnaké
požiadavky ako originálna chladiaca kvapalina (pozri þasĢ 7). Pri príliš rýchlom
nalievaní, alebo ak zariadenie pri nalievaní nestojí vo vodorovnej polohe, do
chladiaceho systému vnikne vzduch. Prevádzka motora so vzduchom v chladiacom
systéme je príþinou príliš vysokej prevádzkovej teploty, þo môže spôsobiĢ
poškodenie motora.
Presvedþte sa, že zariadenie stojí vodorovne. Pomaly otvorte uzáver vyrovnávacej
nádržky. Chladiaci systém pomocou lievika pomaly naplĖte na úroveĖ, uvedenú v
príruþke výrobcu. Lievik vytvára tlak, potrebný na únik vzduchu z chladiaceho
systému. Poþkajte, pokým neuniknú všetky vzduchové bubliny a potom uzáver
nasaćte naspäĢ. Naštartujte motor. Ak motor dosiahne prevádzkovú teplotu, vypnite
ho a nechajte ho vychladnúĢ. Uzáver vyrovnávacej nádržky pomaly otvorte a v
prípade potreby doplĖte chladiacu kvapalinu podĐa údajov v príruþke, pokým
nedosiahne správnu úroveĖ. Potom uzáver nasaćte späĢ.
F 32
1003.SK
11.9 Èistenie/výmena vložky vzduchového filtra
Údržbu vykonávajte iba so zastaveným motorom. Nespúšajte motor bez
namontovanej vložky vzduchového filtra.
S Uvo¾nite dve upevòovacie príchytky
(70) a vyberte nádobku na zber
prachu (71).
70
69
S Opatrne vytiahnite vnútornú (72) a
vonkajšiu (73) vložku vzduchového
filtra z krytu filtra (69).
S Vyfúkajte vonkajšiu vložku (73)
zvnútra smerom von suchým
stlaèeným vzduchom až kým sa už
neobjavuje prach.
71
S Dôkladne
poutierajte
vnútornú
vložku (72) s tkaninou nepúšajúcou
vlákna.
Nevyfukujte kryt filtra stlaèeným
vzduchom ale poutierajte ho èistou
tkaninou.
S Vymeòte poškodené alebo silno
zašpinené vložky filtra.
72
73
S Dôkladne vyèistite nádobku na zber
prachu po vybratí gumového prvku.
S Dajte naspä vložku vzduchového
filtra do krytu filtra a utiahnite ju.
Pri montáži nepoškoïte
vzduchového filtra.
vložku
S Namontujte nádobku na zber prachu
a pripevnite ju dvoma upevòovacími
príchytkami.
Na niektorých modeloch je namontovaná iba vonkajšia vložka (73) vzduchového filtra.
A
11.10 Brzdy
Všetky kontroly, nastavenia, servis alebo opravy môže vykonáva iba skúsený technik.
f
Ak v brzdovom systéme vznikne porucha, vyh¾adajte technickú pomoc.
NEJAZDITE S VOZÍKOM BEZ TOHO, AVY SA NAJPRV NAPRAVILA PORUCHA,
PRETOŽE TÁTO BY MOHLA POŠKODI BRZDOVÝ SYSTÉM A TIEŽ BY MOHLA BY
NEBEZPEÈNÁ PRE VODIÈA.
1003.SK
F 33
11.11 Výmena kolies
f
U delených ráfikov s pneumatikami nikdy neuvo¾òujte upevòujúce skrutky na sekciách
medzi maticami kolies keï sú pneumatiky pod tlakom.
S Vozík zdvíhajte zdvihákom na vyznaèených zdvíhacích bodoch až kým kolesá
nebudú nad zemou.
S Vozík zaistite drevenými blokmi.
S Kvôli vysokej svetlej výške vozíkov série 40-50 asi nebude možné zdvíha vozík s
použitím štandardného zdviháku, takže sa môže použi nasledujúci postup
zdvíhania zdvihákom.
S Prvá metóda:
f
Èelo vozíka sa môže zdvihnú
položením blokov pod sekcie stožiara a
tým nakloni stožiar dopredu.
Táto metóda sa nedoporuèuje keï sa
pracuje na hydraulickom systéme
vozíka, pokia¾ podvozok nie je
bezpeènejšie podoprený.
S Druhá metóda:
Táto metóda sa doporuèuje keï je vozík
vybavený spodnými plechmi. Zdvíhacie
body sú nasledovné:
S Zdvíhací bod (1) je pod spodným
krytom èo možno najbližšie k boènej
doske podvozku.
S Zdvíhací bod (2) je pod riadiacou
nápravou v osi vozíka.
1
F 34
2
1003.SK
f
Pozri kapitolu C, èas 1.
S Odskrutkujte matice kolies.
A
S Snímte kolesá.
S Pripevnite nové kolesá.
C
F
S Utiahnite matice kolies rukou.
S Uahujte matice kolies v postupnosti
ukázanej na obrázku zaènúc v A, s
redukovaným krútiacim momentom.
S Utiahnite matice kolies v rovnakej
postupnosti
s
predpísaným
krútiacim momentom.
E
D
Krútiaci moment matíc kolies
B
Hnacie kolesá (316s/320s)
210 Nm
Hnacie kolesá (420s-430s)
460 Nm
Hnacie kolesá (540s-550s) 520-620 Nm
Zadné kolesá (316s-430s)
176 Nm
Zadné kolesá (540s-550s) 500-520 Nm
11.12 Hydraulický systém
Výmena filtra hydraulického oleja
S Otvorte kryt filtra hydraulického oleja
(74).
S Vyberte filter hydraulického oleja a
vymeòte ho.
74
S Vložte filter hydraulického oleja a
znovu upevnite kryt.
f
Zachyte unikajúci hydraulický olej.
Hydraulický olej a filter správne
likvidujte.
1003.SK
F 35
Èistenie/výmena odvzdušòovacieho
ventilu hydraulickej nádrže
S Odskrutkujte odvzdušòovací ventil
hydraulickej nádrže (75) od plniacej
hubice hydraulického oleja.
S Vyèistite
odvzdušòovací
hydraulickej nádrže.
75
ventil
Ak neèistota nemôže odstráni
èistením,
odvzdušòovací
ventil
hydraulickej nádrže vymeòte.
11.13 Elektrický systém
f
Kontrola stavu batérie, hladiny kyseliny a hustoty
Kyselina batérie je silno korozívna, takže je potrebné vyhnú sa dotyku s kyselinou
batérie. Keï sa kyselina batérie dostane do kontaktu so šatami, pokožkou alebo
oèami, okamžite opláchnite zasiahnuté èasti vodou. Ak sa dostane do kontaktu s
oèami, okamžite vyh¾adajte lekársku pomoc. Rozliatu kyselinu batérie okamžite
neutralizujte.
S Skontrolujte puzdro batérie (78) èi nie
je rozpraskané alebo èi neuniká
kyselina.
S Odstráòte oxidaèné
svorkách batérie (76).
zvyšky
76
na
S Namastite svorky batérie mastiacim
tukom bez kyseliny.
S Skontrolujte hladinu kyseliny.
Kyselina má by medzi hornou a dolnou
znaèkou.
77
78
S Odskrutkujte zátkové uzávery (77).
S Ak je to potrebné, pridajte
destilovanú vodu po hornú znaèku.
S Skontrolujte
hustotu
pomocou hydrometra.
kyseliny
Hustota kyseliny pre primerane nabitú batériu je 1,24 až 1,28 kg/l.
S Nabite batériu ak je to potrebné.
S Dajte naspä zátkový uzáver.
A
F 36
Nie je potrebné kontrolova hladinu a hustotu kyseliny v batériách s malou údržbou.
1003.SK
Kontrola elektrických poistiek
V prípade porúch elektrického systému
skontrolujte
poistky,
ktoré
sa
nachádzajú pod kapotou motora.
84
83
82
81 80
85
S Otvorte kapotu motora a snímte kryt
poistkovej skrinky (79).
S Skontrolujte poistky èi nie sú
poškodené a èi majú správny výkon
a vymeòte ich keï je to potrebné.
79
S Namontujte kryt.
86
87
91
90
89
88
F Štandardná poistková skrinka (èierna)
Modely 316s-430s
Pozícia
Ochrana:
Výkon
80 (A)
Pracovné svetlá
81 (B)
Zaraïovanie prevodov, svetelný maják
20 A
10 A
82 (C)
Dia¾kové svetlá, brzdové svetlá, zadné svetlá
20 A
83 (D)
Hodinové poèítadlo, prístrojový panel poèítaèa
20 A
84 (E)
Húkaèka, zapa¾ovanie, zadné pracovné svetlá
15 A
85 (F)
Hodinové poèítadlo a hodiny
15 A
Modely 540s-550s
Pozícia
1003.SK
Ochrana:
Výkon
80 (A)
Pracovné svetlá S2 a S3, zadné pracovné svetlá
15 A
81 (B)
Radenie prevodov, svetlo jazdy dozadu, zvuková
výstraha jazdy dozadu, hliadkové svetlá
10 A
82 (C)
Sada svetiel B, brzdové svetlá (relé), uzamknutie
radiacej páky
15 A
83 (D)
Relé neutrálneho štartu, napájanie poèítaèa, napájanie
prístrojového panela
10 A
84 (E)
Solenoid paliva, húkaèka
10 A
85 (F)
Hodiny (prístrojový panel)
10 A
F 37
f Neštandardné poistková skrinka (èervená) - nemecké dopravné predpisy
Modely 316s-430s
Pozícia
Ochrana:
Výkon
86 (A)
Blikajúce ukazovatele smeru
15 A
87 (B)
Hlavná poistka, poistka D&E, zadný neštandardný
pomocný svetlomet a svetlomet v prípade
nebezpeèenstva
15 A
88 (C)
Dia¾kové svetlá
15 A
89 (D)
Èelné boèné a zadné pravé svetlá
5A
90 (E)
Èelné boèné a zadné ¾avé svetlá
5A
91 (F)
Brzdové svetlá
5A
Modely 540s-550s
Pozícia
F 38
Ochrana.
Výkon
86 (A)
Indikátory, relé dia¾kových svetiel
15 A
87 (B)
Výstraha pred nebezpeèenstvom, boèné svetlá (hlavné),
svetlá na relé
15 A
88 (C)
Dia¾kové svetlá
15 A
89 (D)
Èelné boèné a zadné pravé svetlá
5A
90 (E)
Èelné boèné a zadné ¾avé svetlá
10 A
91 (F)
Brzdové svetlá
5A
1003.SK
f Neštandardná poistková skrinka
3 (zelená) - iba kabína
97
96
95
94
93
92
Modely 316s-430s
Pozícia
Ochrana:
Výkon
92 (A)
Vyhrievaè kabíny
15 A
93 (B)
Motor èelného stieraèa
15 A
94 (C)
Zadný stieraè
15 A
95 (D)
Motor zadného ostrekovaèa
5A
96 (E)
Stieraè a ostrekovaè strechy
5A
97 (F)
Ohrievaè èelného skla
5A
Modely 540s-550s
Pozícia
Ochrana:
Výkon
92 (A)
Ohrievaè kabíny
10 A
93 (B)
Motor èelného stieraèa
10 A
94 (C)
Ostrekovanie èelného skla, vyhrievané sedadlo
15 A
95 (D)
Vyhrievané zadné okno
10 A
96 (E)
Motor zadného stieraèa
10 A
97 (F)
Vnútorné osvetlenie
10 A
Modely 540s-550s - Radová poistka
Pozícia
Nachádza sa pod èelným krytom ved¾a
vypínaèa parkovacej brzdy
A
Ochrana:
Húkaèka (parkovacia
brzda vypnutá)
Výkon
50A
Schému elektrického zapojenia vozíka možno nájs v príslušnom katalógu
náhradných dielov alebo v príruèke opráv.
11.14 Spínací mechanizmus a regulaèné potenciometre
Spínací mechanizmus a regulaèné potenciometre musia by inštalované a kalibrované
kvalifikovanou osobou. Ak sa to neurobí, výsledkom môže by neuspokojivá a v
extrémnych prípadoch nebezpeèná prevádzka tohto vozidla.
1003.SK
F 39
12
Výfukový systém
Výfukový systém sa má kontrolova v pravidelných intervaloch kvôli emisiám. Èierny
alebo modrý výfukový dym naznaèuje zhoršenie emisií a je potrebné vyh¾ada radu
odborníka.
13
Vyradenie z prevádzky
Vyradenie vozíka z prevádzky môže urobi iba výrobca alebo školený zástupca
výrobcu.
Všeobecne
Vyradenie z prevádzky je práca vykonávaná kvalifikovaným inžinierom na prípravu
vozíka na prepravu.
Požadované zdvíhacie zariadenie
Reaze a závesy, ktoré sú schopné zvládnu hmotnos vozíka si pozrite v liste
špecifikácií pre hmotnos vozíka.
Žeriav alebo kladkostroj schopný manipulova s hmotnosou vozíka si pozrite v liste
špecifikácií pre hmotnos vozíka.
Demontហvozíka
Demontáž/vyradenie vozíka z prevádzky môže vykonáva iba kvalifikovaný technikmi,
ale kvôli informácii sú postupy demontáže nasledovné:
S Vypustite motorovú naftu z vozíka.
S Vypustite hydraulický olej z vozíka do vhodnej nádoby.
S Vyberte f¾aše s kvapalným ropným plynom, ak sa používajú.
S Odmontujte príslušenstvo, napríklad pevné svetlá, atï.
S Odmontujte stožiar z vozíka.
S Odmontujte valce nakláòania z vozíka.
S Dielèie zostavy vozíka uložte do debny.
Poèas vyraïovania vozíka z prevádzky je potrebné zabezpeèi, aby komponenty
odstránené zo zdvíhacieho vozíka boli chránené proti zneèisteniu, napríklad:
S Pred demontážou vyèistite všetky komponenty, pripojenia a okolité plochy.
S Po demontáži komponentu zakryte všetky otvorené pripojenia.
F 40
1003.SK
14
Kontrola
Všeobecne
Aby sa zaistila bezpeèná prevádzka vozíka, musí sa udržiava v bezpeènom
pracovnom a prevádzkovom stave. Preto je potrebné sledova vozík pomocou kontrol
a skúšok. Kontroly a skúšky majú by zabezpeèené užívate¾om a vykonávané osobami
špecifikovanými v “definíciách inšpektorov”.
Výsledky skúšok majú by zaznamenané do denníka vozíka.
Od inšpektora sa požaduje, aby vykonával skúšky objektívne a aby vydanie alebo
nevydanie potvrdenia o skúškach nebolo ovplyvnené prevádzkovými alebo
administratívnymi záujmami.
Požadované nastavenia alebo opravy musia by vykonané okamžite. Predpisy na
zabránenie nehodám sú zákonnými predpismi záväznými pre dodávate¾a (t.j.
užívate¾a vozíka). Ich nedodržanie môže by porušením obèianskeho a trestného
zákonníka.
Definície inšpektorov
Bežný inšpektor: osoba, ktorej vedomosti o konkrétnom vozíku postaèujú na
identifikovanie zrejmých vád.
Skúsený technik: osoba, ktorá na základe príslušného vzdelania a skúsenosti má
dostatok vedomostí a je dostatoène oboznámená s príslušnými predpismi na
stanovenie odchýlok od normálneho stavu (špeciálne školené osoby).
Expert: technik s primeranými vedomosami o návrhu, konštrukcii a údržbe
konkrétneho typu vozíka ako aj o príslušných predpisoch a normách, ktorý môže
posúdi bezpeènostný stav, aby sa zabezpeèila ïalšia bezpeèná prevádzka.
Prvá kontrola a kontrola po ve¾kých opravách alebo zmenách
Skôr ako sa nový alebo rozsiahle opravovaný alebo zmenený vozík dá do prevádzky,
musí sa skontrolova a preskúša. Táto kontrola, ktorá zahàòa kontrolu dokumentácie,
sa skladá z vizuálneho preskúmania a overenia funkcií a úèinnosti.
Kontrola a skúšania zahàòa:
S kontrolu oznaèenia vozíka vèítane nápisov
S kontrolu komponentov a zariadenia zameranú na poškodenie, koróziu alebo iné
vady;
S funkèné skúšky mechanizmov;
S kontrola bezpeènostných zariadení, vôlí, chýbania rizika zaseknutia, atï.;
S skúška zaaženia buï s nominálnou kapacitou alebo skutoènou kapacitou v súlade
s príslušnými národnými predpismi;
S príslušenstvo;
Kontrola pred prevádzkou:
Pred prevádzkou má by vozík skontrolovaný bežným inšpektorom. Vo všeobecnosti
je táto kontrola funkènou skúškou vozíka, vizuálnou kontrolou zrejmých vád a
kontrolou všetkého príslušenstva.
1003.SK
F 41
14.1 Bezpeènostné kontroly, ktoré majú by vykonávané v pravidelných intervaloch a ktoré
majú nasledova po neèakanej nehode (D: Kontrola prevencie nehôd pod¾a B G V D 2 7 )
Najmenej raz za rok alebo po neèakanej nehode má by vidlicový zdvíhací vozík
skontrolovaný kvalifikovaným inšpektorom. Inšpektor musí vyhodnoti stav vozíka iba
z h¾adiska bezpeènostných aspektov neodplynených akýmiko¾vek ekonomickými
okolnosami spoloènosti. Inšpektor musí by primerane informovaný a skúsený, aby
bol schopný posúdi stav vidlicového zdvíhacieho vozíka a úèinnos bezpeènostných
zariadení na základe technických predpisov a princípov, ktorými sa riadi kontrola
vidlicových zdvíhacích vozíkov.
Kontrola musí zahàòa komplexnú kontrolu technického stavu vidlicového zdvíhacieho
vozíka vzh¾adom na aspekty prevencie nehôd. Okrem toho, vidlicový zdvíhací vozík
musí by dôkladne skontrolovaný èi nie je poškodený možným nesprávnym
používaním. Výsledky kontroly musia by zaznamenané do správy o kontrole, ktorá
musí by k dispozícii po dobu najmenej dvoch nasledujúcich kontrol.
Užívate¾ musí zabezpeèi, aby všetky vady boli okamžite eliminované.
A
Výrobca musí zriadi špeciálnu
bezpeènostnú službu so špeciálne
školeným personálom. Ako vizuálny
dôkaz, že vidlicový zdvíhací vozík
prešiel bezpeènostnou kontrolou sa
naò pripevní štítok. Tento štítok udáva
v ktorom mesiaci a roku sa vykoná
nasledujúca skúška.
Príklad pre D:
Výsledky kontroly
Výsledky pravidelných kontrol majú by zaznamenané osobou vykonávajúcou
kontrolu.
Správy od kvalifikovaných technikov majú detailne uvádza, èo sa pozorovalo. Správy
od expertov majú obsahova závery urobené z týchto pozorovaní
Ak sa poèas kontroly spozorovala akáko¾vek porucha, opotrebovanie alebo
poškodenie, ktoré môže spôsobi bezpeènostné riziko, pred uvedením vozíka do
prevádzky sa musia podniknú úèinné nápravné opatrenia.
Nasledova má plánovaná preventívna údržba, mastenie a kontrola. Záznamy, o
ktorých sa rozhodlo, že budú potrebné (alebo pre ktoré to požaduje štátny organ) sa
majú uchováva.
F 42
1203.SK
15
Skladovanie
Dlhodobé skladovanie vozíkov
Všeobecne
V prípade ak sa vozík (vozíky) skladujú štyri týždne alebo viac, musia sa použi
konzervaèné prostriedky. Všetky konzervaèné prostriedky sa musia nanies sprejom
alebo aerosolom, aby sa zabezpeèilo maximálne pokrytie.
Skôr ako sa vykoná postup ochrany je dôležité zabezpeèi, aby sa podnikli
nasledujúce bezpeènostné opatrenia:
S Akéko¾vek poškodenia znaèkami, škrabancami, atï. úplne natretých vozíkov, ich
príslušenstva, atï. musia by opravené.
S Nenatreté komponenty musia by chránené pred hrdzou, okovinami, zváracou
troskou, farbou a vlhkosou.
S Plochy na úpravu musia by odkryté, aby sa získal maximálny možný prístup pre
konzervaèný prostriedok.
Konzervaèné prostriedky
Kategórie ochrany
Jednotlivé komponenty alebo plochu budú musie by chránené rôznymi prípravkami.
Nižšie uvedené kategórie uvádzajú všeobecné použitie pre konkrétne prípravky.
Kategória A: Základná ochrana komponentov proti hrdzi, ktoré sa budú pohybova
poèas skladovania alebo zasielania.
Kategória B: Základné elektrické zariadenia, pripojenia, atï.
Kategória C: Pre používanie komponentov, ktoré zostanú v statickom stave poèas
skladovania a zasielania.
Doporuèený konzervaèný prostriedok (chemický druh)
Kategória
Voskový film nanesený rozpúšadlom, ktorý bude odpudzova
vlhkos a pôsobi ako "nevrhané" mazadlo
A
Ochranný mastiaci film, ktorý je nevodivý, a ktorý pôsobí aj v
prípade teplôt hlboko pod nulou.
B
Voskový film nanášaný rozpúšadlom, odpudzujúci vodu a
zabraòujúci korózii.
C
Príprava vozíkov na skladovanie
Zostava stožiara
S Úplne znížte stožiar.
S Postriekajte nasledujúce komponenty konzervaènými prostriedkami kategórie A.
S Reaz, kotvenia reaze, reazové kladky, montážne èapy stožiara, klznú plochu
vo¾ného zdvihu vozíka, odkrytú piestnicu valca zdvihu, valèekovú dráhu vnútri
stožiara a èapy vidlíc.
1003.SK
F 43
Zostava riadiacej nápravy
S Postriekajte nasledujúce komponenty s použitím konzervaèných prostriedkov
kategórie A.
S Odkrytú piestnicu valca, spojovacie èapy kåbov a ložiská, matice kolies.
S Zabezpeète, aby mastiace èapy boli úplne naplnené mastivom, napríklad zvislé
èapy, náboje, atï. s použitím mastiaceho lisu.
Zostava hnacej nápravy
S Zabezpeète, aby na mastiacich èapoch brzdy boli nasadené ochranné kryty.
S Postriekajte nasledujúce komponenty s použitím konzervaèných prostriedkov
kategórie A.
S Spojovacie tiahlo parkovacej brzdy, matice kolies, všetky zostavy koncových ôk,
nakláòacie valce podvozku.
Ovládacie prvky a spriahnutia
S Postriekajte nasledujúce komponenty s použitím konzervaèných prostriedkov
kategórie A:
S Hydraulický riadiaci ventil ovládajúci spojenia a hriade¾, odkryté horné èasti cievok
ventilu, spriahnutia na zaraïovanie rýchlosti a otoèné èapy, hriade¾ a spriahnutia
nožnej brzdy, otoèný èap a spriahnutia plynového pedálu, spriahnutia kábla brzdy,
odkryté konce kábla brzdy a vnútorného kábla plynového pedálu, konce pružných
ovládacích káblov.
Elektrické èasti
S Odpojte batériu a na svorky batérie hojne naneste vazelínu.
S Postriekajte nasledujúce komponenty s použitím konzervaèných prostriedkov
kategórie B.
S Všetky odkryté neizolované kovové èasti alternátora, svorky alternátora, svorky
štartéra motora, svorky húkaèky, svorky vákuového vypínaèa, svorky a konektory
prístrojovej dosky pod kapotou. Mikrovypínaèe. Pomocné elektrické zariadenia ako
sú brzdové a koncové svetlá, reflektory, atï. Všetky konektory a ovládací panel.
Sedadlo a prístrojová doska
S Nastriekajte na ovládacie prvky a mechanizmus sedadla konzervaèné prostriedky
kategórie A.
S Zakryte sedadlo a prístrojovú dosku polyetylénom a bezpeène ho prilepte lepiacou
páskou: k¾úè má zosta odkrytý.
Výfuk
S Natrite tlmiè a výfukovú rúru èiernou farbou odolnou proti teplu.
Kabína
S Nastriekajte konzervaèné prostriedky kategória A na západky dverových zámok,
závesy dverí a posúvací mechanizmus dverí.
S Nastriekajte konzervaèné prostriedky kategórie B na motor a svorky stieraèa
èelného skla.
Rôzne
S Nastriekajte konzervaèné prostriedky kategórie A na èapy závesov kapoty, západky
kapoty a štítok s údajmi o vozíku.
F 44
1003.SK
Pneumatiky
S Vozík podoprite stojanmi aby ste zabránili lokalizovanému poškodeniu pneumatík.
Používanie vozíka po dlhej dobe mimo prevádzky
S Snímte ochranné kryty, polyetylén, atï., ktoré sa použili na prípravu vozíka pre
skladovanie.
S Pred naštartovaním vozíka sa vodiè musí presvedèi, èi je vozík v dobrom
prevádzkovom stave.
Krátkodobé skladovanie vozíkov
Krátkodobé skladovanie vozíkov v suchých podmienkach si nevyžaduje žiadne
špeciálne opatrenia.
Ochrana motora, ktorý nie je v prevádzke
Všeobecne
Krátkodobé skladovanie
S Do siedmich dní - nie je potrebný žiaden zásah.
S Do troch mesiacov - každý týždeò nechajte beža motor až kým sa nedosiahne
normálna prevádzková teplota. Keï sa motor nemôže používa, otoèke ruène
k¾ukou minimálne o tri otáèky.
Dlhodobé skladovanie
Odporúèania uvedené nižšie majú zabezpeèi, aby sa motor nepoškodil po jeho
vyradení z prevádzky na dlhšiu dobu (tri mesiace alebo viac). Tieto postupy použite
okamžite po vyradení motora z prevádzky. Tieto pokyny na používanie výrobkov
POWERPART sú uvedené na vonkajšej strane každej nádoby. Výrobky POWERPART
alebo ekvivalentné výrobky možno dosta u vášho najbližšieho dílera alebo
distribútora.
Pokyny
S Dôkladne vyèistite vonkajšok motora.
S Keï sa má použi konzervaèné palivo, vypustite palivový systém a naplòte ho
konzervaèným palivom. Do normálneho paliva sa môže prida POWERPART
Lay-Up 1, aby ho zmenilo na konzervaèné palivo. Keï sa konzervaèné palivo
nepoužijem, systém môže by uchovávaný naplnený s normálnym palivom, ale toto
sa bude musie vypusti a likvidova na konci skladovacieho obdobia spolu s
palivovým filtrom.
S Nechajte motor beža, až kým nebude teplý. Odstráòte akéko¾vek unikanie paliva,
mastiaceho oleja alebo vzduchu. Zastavte motor a vypustite vaòu mastiaceho
oleja.
S Vymeòte nádobu filtra mastiaceho oleja.
S Naplòte vaòu po znaèku na odmernej tyèke èistým novým mastiacim olejom alebo
správnou konzervaènou kvapalinou. POWERPART Lay-Up 2 sa môže prida do
mastiaceho oleja, aby sa zabezpeèila ochrana proti korózii poèas doby skladovania.
Keï sa použije konzervaèná kvapalina, táto sa musí vypusti a musí sa použi
normálny mastiaci olej, keï sa motor vráti do prevádzky.
S Vypustite chladiaci systém. Aby sa chladiaci systém chránil pred koróziou je lepšie
ho naplni chladivom, ktoré má inhibítor proti korózii. Ak je potrebná ochrana proti
mrazu, použite nemrznúcu zmes. Ak nie je potrebná ochrana proti mrazu, použite
vodu so schváleným inhibítorom korózie.
1003.SK
F 45
S Nechajte chví¾u beža motor, aby sa mastiaci olej a chladivo dostali do motora.
S Vyèistite odvzdušòovaciu rúrku motora a koniec rúrky utesnite.
S Vyberte rozprašovaèe a nastriekajte POWERPART Lay-Up 2 do každého vývrtu
valca. Ak tento nie je k dispozícii, èistý motorový olej poskytne urèitý stupeò
ochrany. Do otvorov valcov nastriekajte 140ml (¼ pinty) mastiaceho oleja
rovnomerne rozdeleného medzi valce.
S Pomaly otáèajte zalomenou k¾ukou o 1 otáèku a potom inštalujte rozprašovaèe
doplnené o nové sedlové podložky.
S Vyberte vzduchový filter a rúrku inštalovanú medzi vzduchovým filtrom a nasávacím
potrubím. Nastriekajte POWERPART Lay-Up 2 do nasávacieho potrubia.
Nasávacie potrubie utesnite vodotesnou páskou.
S Odmontujte výfuk. Nastriekajte POWERPART Lay-Up 2 do výfukového potrubia.
Výfukové potrubie utesnite vodotesnou páskou.
S Snímte uzáver hrdla na plnenie mastiaceho oleja. Nastriekajte POWERPART
Lay-Up 2 okolo zostavy vahadla. Dajte naspä uzáver plniaceho hrdla.
S Odpojte batériu a uložte ju na bezpeèné miesto úplne nabitú. Pred uloženú batérie
naneste na svorky batérie ochranu proti korózii. Na svorky sa môže použi
POWERPART Lay-Up 3.
S Utesnite odvzdušòovaciu rúrku palivovej nádrže alebo uzáver palivového hrdla
vodotesnou páskou.
S Snímte remeò ventilátora a uložte ho.
S Aby ste zabránili korózii, nastriekajte na motor POWERPART Lay-Up 3. Nestriekajte
dovnútra chladiaceho ventilátora alternátora.
A
Skôr ako naštartujete motor po skladovaní, používajte štartér motora s ovládacím
prvkom Stop motora v polohe `off' (vypnutý), až kým sa neukáže tlak oleja na
tlakomere alebo kým nezhasne výstražná kontrolka oleja. Keï sa používa solenoidový
ovládací prvok Stop, tento sa bude musie odpoji pre túto operáciu.
S Na nápadne miesto na motore nalepte nálepku uvádzajúcu dátumy, kedy bol motor
konzervovaný a kedy bude znovu vyžadova konzerváciu.
A
Ak sa má motor skladova dlhšie ako jeden rok, vyššie uvedený postup sa musí
vykonáva na konci každého dvanásmesaèného obdobia.
Zloženie a chemický charakter výrobkov Powerpart
Lay-up 1
Predstavuje zmes inhibítorov korózie, neiónových emulgátorov a
silno rafinovaných minerálnych olejov.
Lay-up 2
Predstavuje zmes inhibítorov korózie v minerálnom oleji. Minerálny
olej je silno hydrogenizovaný nafténový olej, z ktorého boli
odstránené aromatické uh¾ovodíky.
Lay-up 3
Voskový film nanášaný rozpúšadlom, odpudzujúci vodu a
zabraòujúci korózii.
Uvedenie vozíka do pôvodného stavu
S Skontrolujte, èi boli odstránené všetky vodotesné pásky, obaly a tesnenia otvorov.
S Keï bol vozík skladovaný alebo odložený po dobu presahujúcu 1 mesiac,
vstrekovacie èerpadlo, regulátor a turbogenerátor (keï bol namontovaný) musí by
naplnený èistým motorovým olejom. Rozprašovaèe vyèistite od konzervaèného
oleja.
F 46
1003.SK
S Keï sa použilo konzervaèné palivo, vypustite palivový systém a naplòte ho
správnym druhom paliva. Odvzdušnite palivový systém.
S Pred naštartovaním vozíka sa vodiè musí presvedèi, èi je vozík v dobrom
prevádzkovom stave a musí skontrolova bezpeènostné zariadenia, aby zabezpeèil
ich prevádzku.
16
Zneškodnenie
Zneškodnenie vozíka môže vykonáva iba výrobca alebo školený zástupca výrobcu.
Pred rozrezaním vozíka plameòom na jeho likvidáciu je potrebné dodrža nasledujúce
bezpeènostné opatrenia:
S Vyberte batérie z vozíka, pretože tieto sa môžu sta výbušnými.
S Vypustite motorovú naftu do vhodnej nádoby; vyberte palivovú nádrž z vozíka.
Vyberte f¾aše s kvapalným ropným plynom, ak sa používajú.
S Vypustite hydraulický olej do vhodnej nádoby.
S Zabezpeète, aby bol poruke hasiaci prístroj.
S NEREŽTE plameòom komponenty vozíka, ktoré sú napnuté, pretože tieto by mohli
“vyskoèi”.
S Podoprite vozík, keï ho režete plameòom.
S Odstráòte alebo odtiahnite hydraulické hadice a elektrické káble z priestorov, kde
sa bude robi rezanie plameòom.
Zneškodnite odpad a spotrebný materiál bezpeèným a zodpovedným spôsobom.
Radu o zneškodnení odpadu môžete dosta od vášho najbližšieho hygienického
úradu alebo od spoloènosti oprávnenej na likvidáciu odpadu.
1003.SK
F 47
F 48
Ref.1159.SK/1102
Príloha pre filter výfukových plynov dieselového motora
- typ STX
1
Úvod
Filter STX sadzí dieselového motora zabezpeèuje úèinné odstránenie èastíc z
dieselového výfuku.
Filter funguje prostredníctvom úèinného zachytávania èastíc sadzí v rámci série
vložiek ovinutých keramickým vláknom, ktoré sú vnútri nádoby z nehrdzavejúcej
ocele.
”Palubnᓠelektronická riadiaca jednotka (ECU) monitoruje hromadenie sadzí vnútri
filtrovej jednotky. Po 6 - 10 prevádzkových hodinách bude udáva vizuálnym aj
zvukovým spôsobom že filter si vyžaduje èistenie (regeneráciu).
Vizuálny signál zahàòa èervené výstražné svetlo namontované na prístrojový panel.
Toto je prvá úroveò výstrahy. Udáva, že filter sadzí sa má vyèisti, ak je to vhodné urobi.
Druhá úroveò výstrahy je zvukové zariadenie (98 dbA), ktoré sa nesmie ignorova za
žiadnych okolností. Pri tejto výstrahe sa filter MUSÍ regenerova.
Ak sa filter pri výstrahe druhej úrovne neregeneruje, celá záruka za systém bude
NEPLATNÁ.
Èistenie alebo proces regenerácie sa uskutoèní s pomocou regeneraènej jednotky
namontovanej na stenu. Táto jednotka zabezpeèuje teplo a vzduch požadované na
úèinnú regeneráciu filtra sadzí. Regeneraèný proces trvá iba 14 minút.
Filter sadzí STX je jedineèným výrobkom pretože môže by kedyko¾vek regenerovaný
aby bol vhodný na prevádzku vozíka. Ak je to vhodné, filter sa môže regenerova na
zaèiatku alebo na konci každej pracovnej smeny bez oh¾adu na to, èi je filter prázdny
alebo èiastoène alebo úplne plný. Èastejšia regenerácia NEPOŠKODÍ jednotku.
2
Regenerácia
Sadzový filter STX regenerujte nasledovne:
S Po 6 - 10 hodinách prevádzky motora od poslednej regenerácie sa rozsvieti èervená
kontrolka na prístrojovom paneli.
S Dokonèite prácu, ktorú robíte, ALE NEONESKORTE SA. Keï sa ÈERVENÁ
kontrolka ignoruje, zaznie zvuková výstraha.
S Použite regeneraènú jednotku (RPU).
S Zaparkujte bezpeène vozík v dosahu
káblov (obrázok 1) a vytiahnite k¾úè
zapa¾ovania.
4
3
2
1
Obrázok1
1
S Snímte protiprachový kryt, pripojte
vzduchovú hadicu z RPU. Zaistite
páky.
Obrázok2
S Pripojte elektrické šnúry tak, že
pevne staèíte dohromady sivé
konektory.
S Zapnite sieové napájanie (2 obrázok
1).
S Zapnite vypínaè
(3 obrázok 1).
napájania
RPU
Obrázok3
S Zelená kontrolka ”Power” na RPU
(4 obrázok 1) sa rozsvieti a zelená
kontrolka na prístrojovej doske bude
blika. Toto udáva, že jednotka STX je
pripravená na regeneráciu.
S Stlaète štartovacie tlaèidlo
prístrojovom paneli vozíka.
na
Obrázok4
S Teraz bude prebieha proces
regenerácie. Bude trva 14 minút kým
sa skonèí.
S Poèas procesu regenerácie sa na
RPU rozsvietia kontrolky ”Power” a
”Regen” a zelená a èervená kontrolka
namontovaná na prístrojovom paneli
bude blika.
Obrázok5
2
S Keï sa proces regenerácie skonèí,
bude svieti iba zelená kontrolka na
prístrojovom paneli a kontrolka
napájania RPU.
NEJAZDITE PREÈ OD RPU.
S Vypnite vypínaè napájania RPU (3
obrázok 1).
S Vypnite vypínaè sieového napájania
(2 obrázok 1).
Obrázok6
S Odpojte sivú prívodnú šnúru.
Obrázok7
S Odpojte vzduchovú hadicu a dajte
naspä protiprachový kryt.
PRE PREVÁDZKU SADZOVÉHO
FILTRA JE VE¼MI DÔLEŽITÉ, ABY
SA PROTIPRACHOVÝ FILTER DAL
NASPč.
S Vráte vzduchovú hadicu a kábel
napájania na konzolu RPU.
S Vozík je teraz pripravený pracova.
3
Obrázok8
4
Download

DFG/TFG 316s-550s