Dlhodobý majetok v èlenení pod¾a úètových skupín
Úètovná skupina
01 – Dlhodobý nehmotný
majetok
Obsah úètovania
a) Zriaïovacie náklady – náklady súvisiace so založením a vznikom úètovnej jednotky (súdne poplatky,
notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy,
odmeny za sprostredkovanie, nájomné, náklady súvisiace so zriadením uhrádzané materskej spoloènosti).
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje ak je
možné preukáza:
– možnos jeho technického dokonèenia tak, že ho
bude možné používa alebo preda;
– schopnos úètovnej jednotky jeho používania a predaja;
– spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov
a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok
sám o sebe, alebo ak bude používaný vo vnútri úètovnej jednotky.
c) Softvér bez oh¾adu na to, èi je alebo nie je predmetom
autorských práv, ak je:
– kúpený samostatne a nie je súèasou dodávky hardvéru a jeho ocenenia;
– vytvorený vlastnou èinnosou za úèelom obchodovania s ním a použitia pre potreby v úètovnej jednotky.
d) Ocenite¾né práva sú:
– výrobno-technické poznatky (know how);
– licencie;
– užívacie práva, vydavate¾ské práva, vydavate¾ské
tituly, autorské práva;
– dovozné kvôty, vývozné kvôty;
– obchodné znaèky;
– ochranné známky, receptúry a iné výsledky duševnej tvorivej èinnosti, ak sa obstarali za odplatu
e) Goodwill obstaraný:
– kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho èasti;
– rozdelením;
– splynutím;
Goodwill – kladný rozdiel medzi OC a podielom obstarávate¾a na reálnej hodnote obstaraného identifikovate¾ného majetku a záväzkov v deò obstarania, Ak je
tento rozdiel záporný ide o badwill. Goodwill vytvorený vlastnou èinnosou sa neaktivuje.
f) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2
Dlhodobý majetok v èlenení pod¾a úètových skupín
Úètovná skupina
Obsah úètovania
02 – Dlhodobý hmotný majetok
– odpisovaný
a) Budovy, haly, stavby
– výrobné haly, garáže, sklady;
– šachty, vàtacie veže, komíny, cesty, priestranstvá;
b) Stroje, prístroje a zariadenia:
– energetické a hnacie stroje a zariadenia (kotly,
èerpadlá, transformátory, generátory);
– pracovné stroje a zariadenia (rýpadlá, buldozéry, píly, frézky);
– prístroje a osobitné technické zariadenia
(vodomery, plynomery, poèítaèe, mikroskopy
atï.);
– dopravné prostriedky ako nákladné a osobné
autá, traktory, zdvíhaèe, dopravníky, motorové
jednostrojové vozidlá, lietadlá, stavebné žeriavy;
– inventár;
– nábytok, knižnice.
c) Pestovate¾ské celky ako:
– ovocné sady, vinohrady, chmelnice
d) Základné stádo a záprahové zvieratá
– stádo ošípaných;
– plemenné a dostihové kone;
– záprahové zvieratá;
– základný kàde¾ hydiny.
Základné stádo sa úètuje bez oh¾adu na obstarávaciu cenu dospelé a plemenné a chovné zvieratá
za úèelom hospodárskeho vyžitia. Dospelos zvierat na úèely ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovené zootechnickými zásadami, ako je spôsobilos reprodukcie. Hospodársky úžitok – narodenie mláïat, produkcia mlieka,
vlny, využitie ažnej sily zvieraa. Využite¾nos
v chove je dlhšia ako štyri roky.
e) Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3
Dlhodobý majetok v èlenení pod¾a úètových skupín
Úètovná skupina
Obsah úètovania
03 – Dlhodobý hmotný maje- a) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa úètuje na
tok – neodpisovaný
031 – prièom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne pomocou opravnej položky o
hodnotu vyažených surovín. Po vyažení ložiska a
jeho rekultivácii sa suma zaúètovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne
však do výšky zaúètovanej opravnej položky;
– do OC pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného
lesa, ak sa kúpil za úèelom jeho pestovania;
– OC kúpeného pozemku vysadená stromami alebo
kríkmi, ktoré nie sú pestovate¾ským celkom
trvalých porastov je cena vrátane výsadby.
b) Umelecké diela, ak nie sú súèasou stavebných objektov – zbierky – súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikate¾skej èinnosti, hnute¾né kultúrne pamiatky.
04 – Obstaranie dlhodobého
majetku
05 – Poskytnuté preddavky
na dlhodobý majetok
a) Obstaranie DNM sa úètuje obstarávaný DNM do
èasu jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov
súvisiacich s jeho obstarávaním. Súèasou nákladov
súvisiacich s obstarávaním nie sú úroky a kurzové
rozdiely. Ak sa DNM vytvára vlastnou èinnosou
alternatívne sú súèasou ocenenia DNM náklady na
všetky alternatívne riešenia.
b) Obstaranie DM a jeho technické zhodnotenie sa úètuje do èasu jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä:
– príprava a zabezpeèenie výstavby DM (odvody za
doèasné odòatie po¾nohospodárskej pôdy z PPF, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstarávaním);
– prieskumné, geologické, geodetické a projektové
práce;
– dopravné, montážne práce, clo;
– zabezpeèovacie a konzervaèné práce, alebo udržovacie a dekonzervaèné práce.
Do obstarania DM sa neúètujú: penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo
zmluvných vzahov a peòažné náhrady škôd.
Poskytnuté preddavky na DNM:
Poskytnuté preddavky na DHM:
Poskytnuté preddavky na DFM:
– krátkodobé
– dlhodobé
– krátkodobé
– dlhodobé
– krátkodobé
– dlhodobé
4
Dlhodobý majetok v èlenení pod¾a úètových skupín
Úètovná skupina
Obsah úètovania
06 – Dlhodobý finanèný
majetok
Cenné papiere a podiely sa oceòujú pri obstaraní pod¾a
paragrafu 25 zákona 431/2002.
Súèasou OC cenného papiera a podielu sú náklady súvisiace s obstarávaním cenného papiera ako poplatky a
provízie maklérom, poradcom, burzám. Súèasou OC
nie sú úroky z úverov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.
Cenné papiere a podiely sa sledujú na analytických
úètoch pod¾a druhu cenných papierov, eminentov a
mien.
Ako dlhový cenný papier držaný do doby splatnosti sa
úètuje cenný papier, ktorý má urèenú splatnos a u
ktorého má úètovná jednotka úmysel a zámer drža ho
do doby splatnosti.
Dlhodobý finanèný majetok má podnikate¾ v držbe prevažne dlhšie ako jeden rok.
– Nehnute¾nosti, umelecké zbierky, predmety z drahých
kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za úèelom dlhodobého uloženia vo¾ných peòažných prostriedkov;
– úèastniny;
– terminované vklady so splatnosou dlhšou ako jeden
rok;
– úèasti;
– úverové cenné papiere:
– obligácie;
– záložné listy;
– pokladnièné poukážky;
– vkladové listy;
– depozitné certifikáty;
– zmenky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok;
07 – Oprávky k DNM
Na úètoch tejto úètovnej skupiny sa úètuje trvalé odcenenie DNM pod¾a odpisového plánu
08 – Oprávky k DHM
Na úètoch tejto úètovnej skupiny sa úètuje trvalé odcenenie DHM pod¾a odpisového plánu.
09 – Opravné položky
k DM
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti
na archu nákladov a tvoria sa k úètom majetku, ak
zníženie hodnoty majetku v úètovníctve je preukázate¾né
a nie je trvalého charakteru.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku,
ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním sa
tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v úètovníctve
po odpoèítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno
považova za zníženie trvalého charakteru.
5
Download

Dlhodobý majetok v členení podľa účtových skupín