Èiastka 104
Zbierka zákonov è. 261/2010
Strana 2153
Príloha è. 3
k vyhláške è. 261/2010 Z. z.
OBSAH POVODÒOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC
1. Obvodný úrad
A. Textová èas
Textová èas povodòového plánu záchranných prác obvodu obsahuje
I. Zámer zabezpeèenia, riadenia a vykonania povodòových záchranných prác
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, vrátane adries, èísiel telefónu, e-mailových adries a èísiel faxu
1. Obvodný úrad ivotného prostredia
2. Krajský úrad ivotného prostredia
3. Obvodná povodòová komisia
4. Technický štáb obvodnej povodòovej komisie
5. Krajská povodòová komisia
6. Technický štáb krajskej povodòovej komisie
7. Krízový štáb obvodného úradu
8. Obvodný úrad v sídle kraja
9. Krízový štáb obvodného úradu v sídle kraja
10. Koordinaèné stredisko integrovaného záchranného systému
III. Stupne povodòovej aktivity a predpovedná povodòová sluba
1. Vodné toky a povodòové úseky v obvode, vrátane preh¾adnej situácie.
2. Stanovené stupne povodòovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodoèetných staníc v obvode.
3. Predpovedná povodòová sluba – adresa, èíslo telefónu, e-mailová adresa a èíslo faxu.
4. Zoznam správcov vodných tokov v obvode – adresa, èíslo telefónu, e-mailová adresa a èíslo faxu.
5. Zoznam obcí v obvode, ktoré treba varova pred nebezpeèenstvom povodne po vyhlásení III. stupòa povodòovej aktivity a spôsob
spojenia.
IV. Povodòové záchranné práce vykonávané pod¾a § 18 zákona
1. Spôsob varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb ohrozených povodòou.
2. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodòami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvo¾òovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvo¾òovanie ¾adových zátarás, zápch z vodou priplavených predmetov).
3. Spôsob organizovania predèasného zberu úrody pri urèených vodných stavoch.
4. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpeèné látky, ich druhy, mnostvá a opatrenia na zamedzenie zneèistenia vody.
5. Postup na zabezpeèenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.
6. Zabezpeèenie a vykonanie evakuácie vrátane evakuaèných opatrení.
7. Postup na zabezpeèenie dezinfekcie studní, úmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodòovania uhynutých zvierat a iných odpadov.
8. Opatrenia na zamedzenie vstupu a pohybu osobám na povodòou ohrozené alebo povodòou postihnuté územie.
9. Preh¾ad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohrozi postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvate¾ov
poèas povodní.
10. Zabezpeèenie ïalších èinností na povodòou ohrozenom území pod¾a konkrétnej situácie.
V. Sily a prostriedky na výkon povodòových záchranných prác
1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodòových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú urèené na výkon povodòových záchranných prác sa v predvídate¾nom rozsahu zabezpeèujú vopred dohodou. Tabu¾ka obsahuje najmä tieto údaje:
Strana 2154
Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Zbierka zákonov è. 261/2010
Poskytovate¾
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Èíslo
telefónu
na
pracovisku
Èíslo
mobilu
Èiastka 104
Èíslo
telefónu
domov
Èíslo faxu
E-mailová
adresa
2. Preh¾ad pracovných síl na výkon povodòových záchranných prác (Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru, zoznam
hasièských jednotiek v územnom obvode a ich poèetné stavy, zoznam velite¾ov hasièských jednotiek s uvedením èísla telefónu na
pracovisko, èísla telefónu domov, èísla mobilu, èísla faxu, e-mailovej adresy, zoznamy pracovných èiat v obciach a v podnikoch
s uvedením èísiel telefónov na pracovisko, domov a èísiel mobilov).
3. Preh¾ad materiálu potrebného na vykonávanie povodòových záchranných prác jednotiek Hasièského a záchranného zboru a ostatných hasièských jednotiek, ktoré sú urèené na vykonávanie povodòových záchranných prác.
4. Preh¾ad vyuite¾nej techniky ozbrojených síl Slovenskej republiky s uvedením spojenia na kompetentné osoby, ktoré o ich nasadení môu rozhodnú.
5. Preh¾ad jednotiek pre potrebu územia vyuite¾ných na vykonávanie povodòových záchranných prác.
6. Preh¾ad ïalších síl a prostriedkov vyuite¾ných na vykonávanie povodòových záchranných prác.
VI. Pomocná dokumentácia
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpeèovaním a riadením ochrany pred povodòami.
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpeèovaní ochrany pred povodòami.
VII. Prílohy
Obsahom prílohy sú tabu¾ky, konkrétne preh¾ady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej èasti a grafickej
èasti plánu záchranných prác.
B. Grafická èas
1. Grafická èas obsahuje najmä
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia
b) komunikácie a evakuaèné trasy, po ktorých sa vykoná evakuácia
c) objekty na núdzové ubytovanie
d) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu
e) priestory sústredenia dopravných prostriedkov, strojov a zariadení urèených na vykonávanie povodòových záchranných prác
f) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpeèné látky
g) poloha vodomerných staníc a vodoèetných staníc
h) vyznaèenie kritických miest kriovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí
i) vyznaèenie sídiel hasièských staníc.
2. Grafická èas predpokladaných povodòových záchranných prác v obvode sa vypracúva na mapách v mierkach 1 : 25 000 alebo
1 : 50 000 alebo pod¾a konkrétnych podmienok a moností alebo v digitálnej forme v geografickom informaènom systéme.
2. Obvodný úrad v sídle kraja
A. Textová èas
1. Povodòový plán záchranných prác kraja je spracovaný pre územný obvod kraja a zostavuje sa v rovnakom èlenení ako povodòový plán,
ktorý vypracúva obvodný úrad.
2. Povodòový plán záchranných prác kraja ïalej obsahuje
a) plán vlastných opatrení,
b) povodòové plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú obvodné úrady v územnom obvode kraja.
B. Grafická èas
1. Grafická èas obsahuje najmä
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia, zobrazený pod¾a súradníc záplavových èiar prevzatých z príslušnej mapy povodòového
ohrozenia
Èiastka 104
Zbierka zákonov è. 261/2010
Strana 2155
b) evakuaèné trasy
c) vyznaèenie polohy vodomerných staníc a vodoèetných staníc
d) vyznaèenie kritických miest kriovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami.
2. Grafická èas predpokladaných povodòových záchranných prác v územnom obvode kraja sa vypracúva na mapách v mierkach
1 : 100 000, 1 : 200 000 alebo v digitálnej forme v geografickom informaènom systéme.
Download

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC