Elektronické stavadlo ESB 1
Železnièná oznamovacia a zabezpeèovacia technika
Základná charakteristika
Elektronické stavadlo ESB-1 (ïalej
stavadlo) je pod¾a TNŽ 342620
železnièné stanièné zabezpeèovacie zariadenie 3. kategórie, urèené
pre zabezpeèenie a riadenie
jazdných ciest vlakov v železnièných
staniciach a vleèkových ko¾ajískách.
Obsluha zariadenia odpovedá
základným technickým požiadavkám JOP (Jednotné ovládacie
pracovisko).
Všeobecné údaje
Stavadlo je konfigurované do 4 technologických úrovní:
l
úroveò ovládacích poèítaèov,
l
úroveò technologických poèítaèov pracujúcich v režime 2 z 2,
l
úroveò reléových obvodov,
l
úroveò vonkajších zariadení
Všetky poèítaèové úrovne sú 100% zálohované a bežia v tzv.
l
horúcej zálohe.
Prvé dve úrovne tvoria elektronickú èas, tretia a štvrtá úroveò
l
predstavuje výkonnú èas.
Stavadlo môže spolupracova prostredníctvom reléového
l
rozhrania s vonkajšími prvkami bežne používanými v
zabezpeèovacej technike ako :
návestidlá
?
prestavníky
?
ko¾ajové obvody
?
poèítaèe náprav
?
pomocné stavadlá
?
Stavadlo sa inštaluje do stavadlovej ústredne s výnimkou
l
ovládacieho poèítaèa, ktorý sa umiestòuje v dopravnej
kancelárii. Vnútorná èas stavadla je inštalovaná v
uzamykate¾ných skriniach.
Vaše technológie pre dopravné siete ...
Elektronické stavadlo ESB 1
Železnièná oznamovacia a zabezpeèovacia technika
Popis funkcie zariadení:
Zariadenie umožòuje nasledujúce funkcie:
zadávanie povelov a zobrazenie stavu stanièného zabezpeèoval
cieho zariadenia v ko¾ajisku na monitore ovládacieho poèítaèa
pod¾a JOP,
samostatné prestavovanie výhybiek,
l
ovládanie elektromagnetických zámkov,
l
ovládanie pomocného stavadla,
l
ovládanie napájacieho stojana,
l
stavanie a rušenie vlakových ciest,
l
stavanie a rušenie posunových ciest,
l
ovládanie a kontrola priecestných zabezpeèovacích zariadení v
l
staniciach a v pri¾ahlých medzistanièných úsekoch,
väzba na traové zabezpeèovacie zariadenie pri¾ahlých úsekov,
l
použitie èasové obmedzenie privolávajúcej návesti na hlavných
l
návestidlách,
núdzové uvo¾nenie úsekových záverov,
l
núdzové prestavenie výhybiek,
l
prevedenie núdzového záveru výhybiek, výko¾ajok, elektromagl
netických zámkov pomocných stavadiel a traových súhlasov,
núdzové ovládanie priecestí,
l
možnos dia¾kového ovládania zabezpeèovacieho zariadenia z
l
vyššieho systému,
spolupráca so staniènou diagnostikou DISTA
l
Technické údaje:
l
ESB-1 spåòa kritéria pre úroveò
integrity bezpeènosti SIL 4
pod¾a CENELEC
l
Zariadenie spåòa základné
technické požiadavky na
elektomagnetickú kompatibilitu
pod¾a normy STN EN 50121-4.
Napájanie:
l
- menovité napätie 3/N
400/230V ±10%
- frekvencia 50 Hz, ± 5%
- odber 3 až 10 kW pod¾a
ve¾kosti stanice
Vaše technológie pre dopravné siete ...
BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, SK - 960 03 Zvolen, Slovakia
tel./fax: +421 45 5321 622, +421 45 5322 608, e-mail: [email protected]
Download

Elektronické stavadlo ESB 1