Komárno
Komárom
Bezplatná mapa a informácie
Ingyenes térkép és információk
2
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
Miestne informácie
Településinformációk
Mestský úrad. ........................ Nám. Gen. Klapku 1
Városi Hivatal .......................... 035/285 1300
Mestská polícia ...................... Nám. Gen. Klapku 7
Városi Rendõrség .................... 035/771 3714
Colný úrad ............................. Komárno
Vámhivatal ............................... 035/773 0585
Záchranná služba .................. Mederèská
Mentõszolgálat........................... 112 resp. 155
Hasièská služba ..................... Drúžstevná
Tûzoltóság ................................. 112 resp. 150
Polícia ..................................... Pohranièná
Rendõrség................................... 112 resp. 158
Okresný súd ........................... Pohranièná 6
Járási bíróság ............................ 035/770 1728
Okresná prokuratúra ........... Pohranièná 6
Járási ügyészség ....................... 035/770 1729
Colný úrad .............................
Vámhivatal ................................ 035/773 0585
Daòový úrad ......................... Dunajské nábr. 11/A
Adóhivatal ................................. 035/773 1055
Slovenská pošta ..................... Biskupa Királya
Szlovák Posta ........................... 035/775 5201
Lekáreò AZ ............................ Petõfiho 17
AZ Gyógyszertár ........................ 035/770 0205
Lekáreò Hedera ..................... Hradná 1
Hedera Gyógyszertár .................. 035/771 3276
Lekáreò Lachesis ................... Jókaiho 32
Lachesis Gyógyszertár ............... 035/770 1816
Lekáreò Alba ........................ Eötvösa 37
Alba Gyógyszertár ...................... 035/772 5959
Lekáren Bionatur ................. Budovate¾ska 40
Bionatur Gyógyszertár ............... 035/7741712
Nemocnica .............................. Mederèská 39
Kórház ....................................... 035/770 0367
Reg. úrad verejného zdravotn.Mederèská 39
Reg. Közegészségügyi Hiv. ......... 035/770 2627
Reg. veterinárna správa ........ Štúrova 5
035/773 1235
Rímskokatolický farský úrad.. Nám. Gen. Klapku 7
Római Katolikus Plébánia ........... 035/773 2543
Evanjelický farský úrad ......... Františkánov 15
Evangélikus Egyházközség .......... 035/771 3434
Reformovaný farský úrad ...... Jókaiho 34
Református Egyházközség ........... 035/770 2689
Jókaiho divadlo ....................... Petõfiho 1
Jókai Színház ............................... 035/770 1923
Podunajské Múzeum .............. Palatínova 13
Duna menti Múzeum..................... 035/773 1476
Csemadok ................................ Nám. Kossutha 3
Csemadok ...................................... 035/770 2715
Knižnica J. Szinnyeiho ........... Palatínova 8/A
Szinnyei József Könyvtár................ 035/772 5965
Mestské kultúrne stredisko .... Hradná 1
Mûvelõdési Központ ...................... 035/771 3550
Turisticko-informáèna kanc. .. Župná 5
Turisztikai Információs Iroda.......... 035/773 0063
Klub dôchodcov ...................... Nám. Kossutha 3
Nyugdíjasok klubja ........................ 035/770 2705
Centrum vo¾ného èasu ........... Rozmarinová 2
Szabadidõ Központ ........................ 035/773 0396
Vodárne a kanalizácie ............ E. B. Lukáèa 25
Víz- és Csatornamûvek ................... 035/773 1073
Slovenský plynárenský prie. .. Mederèská 81
Szlovák Gázmûvek .......................... 035/772 0278
Západoslov. energetika ......... NZ, Czuczora 5
Elektromos Mûvek.......................... 0850 111 555
Železnièná stanica .................. Košická
Vasútállomás .................................. 035/772 0314
3
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
V mene Samosprávy Mesta Komárno, srdeène zdravím èitate¾ov publikácie,
ktorú vydala spoloènos Citypress Slovakia,
predstavujúcu naše mesto.
Komárom Város Önkormányzata nevében üdvözlöm
a Citypress Slovakia által megjelentetett
városunkat bemutató kiadvány olvasóját
K
edves Komárom városába látogatók, tisztelt Komáromiak,
Örülök neki, hogy ennek a kiadványnak
a közvetítésével eljut Önökhöz minden
fontos és érdekes információ városunkról, amely egyike a legrégebbi, gazdag
történelmi emlékekkel rendelkezõ Kárpát medencében található településeknek. A szabad királyi város címet és jogot Mária Terézia 1745-ben kelt oklevele biztosította. A nagy kiterjedésû erõdrendszer építése a 16. században kezõdött, felépülése után a 19. században
Komárom Ausztria-Magyarország
alapvetõ katonai stratégiai támaszpontjává vált. Napjainkban az erõdrendszer
benevezésre került az UNESCO világörökségi listájára, amely megfelelõ gondoskodást biztosít városunk kulturális
emlékének.
Komárom számos neves intézménynek ad otthont: Selye
János Egyetem, Jókai Színház, Szlovák hajógyár - és a legjobb úton halad, hogy gyöngyszemévé váljon az egyesült
Európának. Feljogosítja erre kíváló földrajzi fekvése és
gazdag közös történelme testvérvárosával a Duna túlsó
partján fekvõ Magyar Köztársasághoz tartozó Komárommal. A városunk további hat várossal ápol partneri kapcsolatot Németországban, Finnországban, Romániában
és a Cseh Köztársaságban. Az Európa Udvar joggal vált
csábítóvá minden turista számára, aki meglátogatja ezt a
régiót. A Tiszti Pavilon, az egyházi emlékek nagy száma, a
városközpont felújított terei és épületei gazdag lehetõségeket kínálnak a méltó emlékek között. A város rendelkezik a
megfelelõ szállás és ellátás kapacitással a folyamatos kulturális-mûvészeti érdeklõdésûek és a kiemelt rendezvények,mint pl. Lehár Ferenc napok, Jókai napok, Komáromi
napok, Prowazek napok látogatói számára. Az erõdrendszer felújításának befejezése után a lehetõségek tovább bõvülnek oly módon, hogy Komárom vendégül láthat európai
vagy világméretû fesztiválokat és konferenciákat is. Remélem, hogy ez a kiadvány is fontos határkõ ezen az úton,
amellyel megvalósíthatjuk hosszútávú terveinket.
MUDr. Bastrnák Tibor
Primátor - Polgármester
4
K o m á r n o
s a
Obsah / Tartalomjegyzék
Miestne informácie
2
Településinformációk...............................................
Úvod
3
Elõszó......................................................................
Vážený Záujemca!
5
Tisztelt Érdeklõdõ!...................................................
Vitajte v Komárne!
6
Üdvözöljük Komáromban!.......................................
Komáròanské dni
Komáromi napok .................................................... 12
Komárno Pevnosš
Komáromi Erõd....................................................... 13b
Univerzita János Selyeho
Selye János Egyetem............................................... 14
Podunajské Múzeum v Komárne
Duna menti Múzeum Komárom............................... 15
Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház......................................... 16
Manna - Tradièné jedlá peèené v peci, pizza a
megapalacinky
Manna - Hagyományos kemencés ételek , pizza és
óriáspalacsinta................................. 17
Zlatá Ryba Penzion&Restaurant
Aranyhal Panzió és Étterem.................................... 18
Florissimo - Kvetinárstvo
Florissimo - Virágszalon......................................... 19a
Diderot - Knihkupectvo
Diderot - Könyvesbolt............................................. 19b
Galéria Limes
Galéria Limes.......................................................... 19c
Združenie Trhovnik - Tržnica
Bevásárló központ - Piac......................................... 20a
Csemadok
Csemadok................................................................ 20b
Dolce Vita - Cukráreò
Édes Élet - Cukrászda............................................. 20c
Comorra Servis
Comorra Servis....................................................... 21
Hubert Varga Restaurant&Pension
Hubert Varga Étterm és Panzió............................... 22a
Artemis - Po¾ovnícké potreby
22b
Artemis - Vadászfelszerelések..............................................
Yacht Club - Reštaurácia Maják
Yacht Club - Maják Étterem.................................... 22c
Prístav Komárno
Komáromi Kikötõ.................................................... 23
Victoria Medical Center
Victoria Medical Center...........................................24-25
Mapa Komárna
Komárom Térképe................................................... 26-27
Tectum
Tectum...................................................................... 28
Komvak
Komvak.................................................................... 29
Medikom - Chirurgia a endoskopia
Medikom - Sebészet és endoszkópia........................ 30
SoXra - Sonografická a röntgenová diagnostika
SoXra - Ultrahang és Röntgen-diagnosztika........... 31
Royal Dog - Akvaristika, Chovatelské potreby
Royal Dog - Akvarisztika, Tenyésztési kellékek....... 32a
Tornyossy Nábytok
Tornyossy Bútorüzlet............................................... 32b
Nova-Roll
Nova-Roll................................................................ 33
Sitno Nábytok
Sitno Bútorüzlet....................................................... 34a
SAX-UUN
SAX-UUN................................................................ 34b
5
p r e d s t a v u j e
Galéria Fotó
Galéria Fotó..............................................................
Ázsia Center - Saty a obuv
Ázsia Center - Ruházat és cipõ..................................
Optika Príma
Optika Príma.............................................................
piko - predajòa bicyklov
piko - kerékpárüzlet..................................................
Gold Carp - Rybárske potreby
Gold Carp - Horgászüzlet.........................................
Coop-Jednota - Supermarket
Coop-Jednota - Supermarket....................................
Kolorcentrum
Kolorcentrum............................................................
GVP Moto
GVP Moto.................................................................
Ing. Litomericzky, Galéria Dénes
Ing. Litomericzky, Galéria Dénes.............................
Wellness
Wellness.....................................................................
Bástya Csárda - Reštaurácia
Bástya Csárda - Étterem...........................................
Kúpele Patince
Pati Fürdõ.................................................................
DOMA - Predaj - Servis Plynospotrebièov
DOMA.......................................................................
UNITRA - Záložòa
UNITRA - Zálogház..................................................
Svift
Svift............................................................................
“Buli” Auto vrakovisko
Buli Autóbontó..........................................................
Nexus - Agentúra, Záložòa
Nexus - Ügynökség, Zálogház...................................
Viator
Viator.........................................................................
Elias
Elias..........................................................................
RE-MED
RE-MED....................................................................
Bionatur Lekáren
Bionatur Gyógyszertár..............................................
HA&HO - Železiarstvo
HA&HO - Vasas.........................................................
RAOR - Obchodná èinnosš s èerpadlami
RAOR - Szivattyúkereskedelem..................................
Brevindor - Szegedi Dverí a okien
Brevindor - Szegedi Nyílászáró..................................
Korekt
Korekt.........................................................................
Calor
Calor...........................................................................
Identcode
Identcode....................................................................
ALTERNATÍVA
ALTERNATÍVA...........................................................
COM-THERM
COM-THERM............................................................
Clean City
Clean City..................................................................
Stavebné Bytové družstvo
Stavebné Bytové družstvo.........................................
Komárno Shopping Center
Komáromi Bevásárló Központ..................................
SITTIM - Vykurovacej techniky
SITTIM - Fûtéstechnikai raktáráruház....................
Real-N
Real-N.......................................................................
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Vážený Záujemca!
Tisztelt Érdeklõdõ!
Ïakujem Vám za prejavenú dôveru
tým, že ste si zobrali do rúk a preèítali
túto územnú informaènú publikáciu o
meste.
Dúfam, že tu uvedené informácie budú
pre Vás užitoèné pri každodennej práci,
pri preh¾adávanía orientovaní sa, èi už
žijete v Komárne, alebo ste sa k publikácii dostali iným spôsobom.
Prajem každej komáròanskej firme,
podnikate¾ovi, èisúkromnej osobe úspešné pôsobenie, a návštevníkom hodnotné zoznamovanie sa s Komárnom
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, amikor ezt a Településinformációs
Kiadványt kezébe vette, elolvasta.
Reméljük, hogy az itt talált információk
hasznára válnak mindennapi munkája
során akár Komáromban él, akár más
forrásból jutott hozzá füzetünkhöz.
Kívánunk minden komáromi cégnek,
vállalkozónak, magánszemélynek sikeres mûködést, a máshol lakóknak pedig
eredményes ismerkedést Komárommal
Vydavate¾
Kiadó
34c
35a
35b
36a
36b
37
38a
38b
39
40
41a
41b
42a
42b
43a
43b
43c
44
45a
45b
45c
46a
46b
46c
47a
47b
47c
48a
48b
49a
49b
50
51
52
IMPRESSUM / IMPRESSZUM
Územná informaèná publikácia o Komárne /
Komáromi Településinformációs Kiadvány
2. vydanie 2009. / 2. kiadás, 2009.
ISBN: 978-80-969719-8-5
Vydavate¾ /Kiadó: : Citypress Slovakia s.r.o.
945 04 Komárno
Tel: 0908/758-065
E-mail: [email protected]
www.city-press.sk
Zodpovedný vydavate¾ /Felelõs kiadó:
Ing. László Kendra
Organizaèné práce / Szervezõ:
PaedDr. Štefan Bende
Vydavate¾ nezodpovedá za obsah materiálov v
publikácii. / A kiadó a kiadványban szereplõ
anyagok valóságtartalmáért nem vállal
felelõsséget!
Mapu pripravila HISZI-MAP s. r. o.
A térképet a HISZI-MAP Kft. készítette.
Plán publikácie / Kiadványterv:
Ing. László Kendra
Tlaèiarenské práce: Mackensen s.r.o.
Nyomdai munka: Mackensen Kft.
Kompletná organizácia reklám
K
Teljeskörû reklámszervezés
ompletná tlaèiarenská správa.
Navrhovanie, zostavovanie, vyhotovenie
a distribúcia reklámných a informaèných
letákov.
Organizaèné
práce a vydávanie informaèných publikácií.Vyhotov
enie katalógov, firemných prospektov.
Vyžiadajte si našu
ponuku, dnes Vás
to ešte niè nestojí!
T
eljes körû nyomdai
ügyintézés. Reklám
és szóróanyagok tervezése, szerkesztése, kivitelezése és terjesztése.
Információs kiadványok szervezése
és kiadása.
Katalógusok,
cégismertetõk
kivitelezése.
Egyéb nyomtatásban megjelenõ kiadvány készítése.
Kérje ajánlatunkat,
ez ma még nem kerül
semmibe!
Citypress Slovakia s.r.o., Komárno
Tel: 0908/758-065
E-mail: [email protected]
www.city-press.sk
6
K o m á r n o
s a
Vitajte v Komárne!
K
Üdvözöljük Komáromban!
omárno, ležiace vo východnom cípe
Žitného ostrova, pri sútoku Dunaja a
Váhu v nadmorskej výške 108-125 m, má
38.000 obyvate¾ov. Je okresným mestom
Nitrianskeho kraja; súèasšou mesta sú
mestské èasti Nová Stráž, Ïulov Dvor a
Kava. S Komáromom, rozprestierajúcim sa
na ¾avom brehu Dunaja, ho spájajú dva
mosty. Komárno je
jedným z najstarších
sídlisk v Karpatskej
kotline a mestom s
bohatou históriou.
Jeho územie bolo od
staršej doby bronzovej sústavne obývané. Žili tu Kelti,
neskôr nablízku Rimania, ktorí na pravom
brehu Dunaja vybudovali vojenský tábor a
mesto Brigetio a naproti, na severnom brehu
rieky jeho opevnené predmostie Celemantiu. V rannom stredoveku v dobe sšahovania národov sa v priestore Komárna dlhší
èas zdržiavali Avari. Maïarské kmene v
priebehu 10. storoèia vytvorili pri sútoku Dunaja a Váhu
opevnené, ohradené
miesto, ktoré sa v
èase utvárania uhorského štátu stalo
strediskom Komáròanského kominátu.
V prvých listinách
sa hrad a osada
spomína názvom
Camarum (1075).
Prvé významné výsady, ktoré v tom èase
prislúchali iba mestám, jej udelil krá¾Belo
IV. listinou z 1. apríla 1265. Matej Korvín
dal v komáròanskom hrade vybudovaš
renesanèný palác.
7
p r e d s t a v u j e
A
Csallóköz délkeleti csücskében, a Duna
és a Vág összefolyásánál 108-125 m
tengerszint feletti magasságban fekszik a
38.000 lakosú Komárom. A nyitrai kerület
egyik járási székhelye, közigazgatási területéhez tartozik Õrsújfalu, Gyulamajor és Kava is. A Duna bal partján fekvõ Dél-Komárommal pedig vasúti és közúti híd köti össze.
Komárom a Kárpát-medence egyik legrégibb, gazdag történelmi múltú városa. A régészeti leletek tanúsága szerint területe a
korai bronzkortól folyamatosan lakott.
Megtelepedtek itt a kelták, majd az I.-IV.
században, a közelben, a Duna jobb partján
a rómaiak. Brigetio névvel jelentõs légiós-
tábort és várost létesítettek, az ellenkezõ,
északi parton pedig Brigetio megerõsített
hídfõjét, Celemantiát. A népvándorlás évszázadaiban Komárom térségében az
avarok tartózkodtak huzamosabb ideig.
Vybudoval tiež krá¾ovskúdunajskú flotilu,
ktorej hlavnou základòou sa v èase
protitureckých bojov stalo práve Komárno.
V èase tureckej expanzie v 16. storoèí sa Komárno dostáva na pomedzie habsburgskej a
osmanskej ríše. Tunajší stredoveký hrad bol
za panovania Ferdinanda I. prebudovaný na
dobre bránite¾núpevnosš. Takto vznikla tzv.
Stará pevnosš, ktorá je v 17. storoèí rozšírená o Novú pevnosš. Tieto pevnosti úspešne
odolávajú útokom tureckej armády. V 18.
storoèí sa Komárno stáva jedným z ve¾kých
miest krajiny s prekvitajúcim obchodom a
remeslami. Listinou krá¾ovnejMárie Terézie z roku 1745 získava titul a práva slobodného krá¾ovskéhomesta. Barokové mesto,
vybudované do polovice 18. storoèia, je v
rokoch 1763 a
1783 zruinované
nièivým zemetrasením. Napriek
zemetraseniam i
poèetným iným
živelným pohromám (povodne,
ve¾képožiare, morové a cholerové
epidémie) až do
polovice 19. storoèia ostáva Komárno významným
strediskom obchodu a remesiel.
Za napoleonských
vojen sa zaèína výstavba roz¾ahlého
komáròanského pevnostného systému. Jeho
budovanie prerušili udalosti revoluèných
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
A X. században a Vág-Duna torkolatánál a
magyar törzsek várat építettek, amely a
magyar állam megalapítása idején
Komárom vármegye központjává vált. Az
elsõ feljegyzésekben a várat és a mellette
kialakult települést Camarum (1075) néven
említik.
A város elsõ jelentõs, a korabeli városokat
megilletõ kiváltságait IV. Béla királytól
kapta az 1265. április elsején kelt okiratban.
A város fõleg Hunyadi Mátyás uralkodása
idején virágzott, aki a komáromi várban reneszánsz palotát építtetett. A királyi dunai
flotilla fõ támaszpontja a törökellenes harcok idején Komárom volt.
A XVI. században, a törökök elõrenyomulása idején Komárom a Habsburg és
az Oszmán Birodalom határán fekvõ végvár
lett. I. Ferdinánd a kor hadászati
követelményeinek megfelelõ erõddé
építtette át. Az így keletkezett ún. Óvárat a
XVII. században I. Lipót uralkodása idején
az ún. Újvárral bõvítették ki. A két erõd
ellenállt a török seregek támadásainak. A
XVIII. században elõnyös fekvésének
köszönhetõen fellendült Komárom kereskedelme és céhes ipara. 1745-ben
Mária Terézia királynõ szabad
királyi várossá emelte Komáromot. A XVIII. század közepéig
szépen kiépült barokk városnak
súlyos károkat okozott az 1763-as
és 1783-as nagy erejû földrengés.
A földrengések és egyéb természeti csapások (árvizek, nagy
tûzvészek, pestis- és kolerajárványok) ellenére a XIX. század
közepéig Komárom megmaradt jelentõs kereskedelmi és kézmûipari
központnak.
A napóleoni háborúk hatására
megkezdõdött a komáromi erõdrendszer kiterjedt megerõsítése. A
munkálatokat megszakították az 1848-49-es
forradalmi események, melyekben Komárom jelentõs szerepet játszott mint a magyar
8
K o m á rn o s a
9
p r e d s t a v u j e
rokov 1848/49, v ktorých Komárno zohralo forradalom utolsó bástyája. Az 1870-es
významnú úlohu ako posledná bašta években, a 200 ezer katona befogadására
maïarskej buržoáznej revolúcie. Po dos- képes erõdrendszer kiépítésének befejeztével Komárom
Ausztria Magyarország
stratégiai katonai támaszpontjává vált.
A k o m á ro m i
erõdrendszer
2007-tõl Magyarország és
Szlovákia közös
nevezésével az
UNESCO világörökségi listájára pályázik.
1896-ban
Komáromhoz
csatolták a
Duna jobb
tavbe pevnostného systému vybudovaného partján fekvõ Újszõnyt, mely ma a mapre 200 tisíc vojakov v 70-tych rokoch 19. gyarországi Dél-Komárom kialakulásához
storoèia sa Komárno stalo strategickou vezetett. A nagyszabású építkezések
következtében a régi Komáromból csupán
vojenskou základòou Rakúsko-Uhorska.
Pevnostný systém bol v roku 2007 Slovens- annak történelmi magja maradt meg. Itt
kou a Maïarskou republikou spoloène található a legtöbb fennmaradt történelmi
navrhnutý na zápis do zoznamu svetového mûemlék: a neobarokk városháza, a
romantikus stílusban épült Tiszti Pavilon, az
dedièstva UNESCO.
V roku 1896 bola ku Komárnu pripojená
osada Újszõny na pravom brehu Dunaja, èo
rozsiahlou priemyselnou prestavbou mesta
z niekdajšieho Komárna zostalo prakticky
iba jeho historické jadro, kde sa nachádza
väèšina zachovaných kultúrno-historických
pamiatok mesta: neobaroková radnica, v
romantickom štýle postavený Dôstojnícky
pavilón, Ståp sv. Trojice postavený v r.1715,
viackrát prebudovaný kostol sv. Ondreja a
kláštor Benediktínov, Srbský pravoslávny
kostol Presvätej Bohorodièky, budova
bývalého Kolégia reformovanej cirkvi a 1715-ben emelt Szentháromság-szobor, a
jeden z najväèších reformovaných kostolov többször átépített Szent András templom és a
bencés kolostor, a Legszentebb Istenanya
v Strednej Európe.
Z významných rodákov mesta treba spome- szerb ortodox templom, a Jókai által is
núš romantického spisovate¾aMóra Jókaiho, ktorý tu vyrástol a vo svojich románoch
preslávil svoje rodné mesto; svetoznámeho
hudobného skladate¾aFranza Lehára. Významnou postavou komáròanských dejín je
aj generál György Klapka, ktorý síce nepochádza z Komárna, ale tým, že hrdinsky
bránil mesto proti presile cisárskych a
cárskych vojsk v roku 1849, sa navždy za
písal do histórie mesta. Všetkým trom
spomenutým osobnostiam postavili Komáròania pomník: generálovi Klapkovi v roku
1896 na námestí pred radnicou, M. Jókaimu
na nádvorí múzea v roku 1937, F. Lehárovi v
parku, zriadenom blízko zbúraného rodného
domu skladate¾a,v roku 1980. V Komárne
prežil svoje detstvo a mladosš významný
lekár-bádate¾ dr. Hans
Selye, zakladate¾ teórie o
strese. Tu sa narodil aj krá¾
Ladislav V., na poèesš
ktorého mesto postavilo
sochu v roku 2000. Bohaté
dejiny Komárna a okolia,
život a dielo osobností, ktoré sa viažu k mestu, dokumentujú expozície Podunajské múzea v Komárne.
Komárno ako okresné a
hranièné mesto je administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom
širšieho okolia. S Bratislavou a Novými Zámkami ho spája štátna
cesta I. triedy, dia¾nica smerujúca do
Budapešti a do Viedne je vo vzdialenosti 7
km. Vedie tu aj železnièná traš. Výroba lodí
v meste má 100-roènú tradíciu a výroba
obuvi prebieha už 30 rokov.
Návštevníci Komárna sa v súèasnosti môžu
ubytovaš v rôzných pekných hoteloch, v
troch penziónoch a v autokempingu. 37°C
stupòová voda termálneho kúpaliska má
blahodárne úèinky na reumatické
ochorenia. Návštevníci môžu oddychovaš v
modernej saune a v krytom sedacom bazéne.
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
látogatott volt Református Kollégium épülete és az egyik legnagyobb közép-európai
református templom.
A város híres szülötte a magyar romantikus
író, Jókai Mór, aki itt nõtt fel, regényeivel
népszerûsítette szülõvárosát; és a világhírû
zeneszerzõ, Lehár Ferenc. Jelentõs szerepet
játszott a város történelmében Klapka
György tábornok, aki nem Komáromból
származik ugyan, de azzal, hogy hõsiesen
védte a várost a túlerõben lévõ cári és császári csapatok ellen 1849-ben, örökre beírta
magát Komárom történelmébe. A komáromiak mindhárom személy tiszteletére emlékmûvet avattak: Klapka tábornoknak 1896ban a városháza elõtti téren, Jókai Mórnak
1937-ben a múzeum udvarán, Lehár Fe-
rencnek pedig 1980-ban a zeneszerzõ
lebontott szülõházához közeli parkban.
Komáromban töltötte gyermekkorát és
fiatalságát dr. Selye János, a stresszelmélet
megalkotója. A város szülötte V. László
magyar-cseh király is, akinek tiszteletére a
város 2000-ben emeltetett szobrot. Komárom és környéke gazdag történelmét, a
városhoz kötõdõ személyiségek életét és
munkásságát dokumentálják a komáromi
Duna Menti Múzeuma kiállításai.
Komárom, mint járási székhely és határváros a régió közigazgatási, gazdasági és kul-
10
V zimnom období športovcov oèakáva umelá ¾adová plocha a krytá plaváreò. Okrem
toho sa tu nachádza futbalový štadión,
viacúèelová športová hala,
volejbalová a boxérska
hala, tenisové kurty, ihriská pre beach-volejbal,
squash a bowling-centrum
a stredisko pre kajakkanoe.
V Komárne sa nachádza
aj Jókaiho divadlo, Podunajské Múzeum, Szinyeiho knižnica, ale o bohatý
kultúrny život sa stará aj
Mestské kultúrne stredisko. Moderné výtvarné umenie je prezentované na výstavách Galérie Limes, v Galérii
T a v Galérii Csemadoku. V centre mesta sa
nachádza, jedineènú atmosféru vyžarujúce,
Európske nádvorie, ktoré reprezentuje
stavebné slohy 47 európskych regiónov.
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
turális központja. Pozsonnyal és Érsekújvárral I. osztályú közút köti össze, a
Budapest és Bécs irányába vezetõ autópálya 7 km-re
vezet a várostól.
Vasúton is megközlíthetõ. A városban 100 éves
múltra tekint
vissza a hajógyártás, a cipõgyár 30 éve mûködik. A városba
látogatókat jelenleg 2 szálloda, több panzió,
autókemping,
kitûnõ konyhájú
é t t e r m e k
sokasága várja.
A termálfürdõ
37°C-os vize
jótékony hatással van
a mozgásszervi betegségekre. A látogatók
rendelkezésére áll a
szauna és a fedett ülõmedence is.
A téli idõszakban fedett
uszoda és mûjégpálya
biztosítja a sportolási
lehetõségeket. Ezenkívül a városban található még: labdarúgópálya, többfunkciós
sportcsarnok, box- és
röplabda-csarnok,
strandröplabdaés
teniszpályák, squashés bowlingcentrum, valamint a világMesto žije pestrým kultúrnym životom.
bajnokokat is nevelõ kajak-kenu központ.
Roène sa usporadúvajú mestské slávnosti
Komáromban mûködik az 50 éves múltra
Komáròanské dni - 26. apríl
2. máj,
Lehárove dni - marec máj, festival visszatekintõ Jókai Színház, a Duna Menti
maïarského ochotníckeho divadelníctva Múzeuma, valamint a Duna Menti
Jókaiho dni - jún, Dni Matice slovenskej - Könyvtár. A kortárs képzõmûvészetek a
11
júl, Festival dychovej hudby - august,
populárnovedecké Selyeho dni - september,
festival sakrálnej hudby Harmónia Sacra
Danubiana - október. Každoroène sa koná
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
Limes Galériában, a T-Galériában és a
Csemadok-Galériában kapnak rendszeres
bemutatkozási lehetõséget. A városközpontban található az egyedi hangulatú
Európa Udvar, mely Európa 47
tájegységének építészeti stílusát
mutatja be.
A városban élénk kulturális és
sportélet zajlik. Évente kerülnek
megrendezésre a két Komáromban a Komáromi Napok április 26. - május 2., a Lehár
Napok - március
május, a
magyar nyelvû amatõr színjátszók seregszemléje, a Jókai Napok - június, a Matica
Slovenská Napok ünnepségsorozata - július,
a Fúvószenei Találkozó - augusztus, a
tudományos-ismeretterjesztõ Selye Napok szeptember, a Harmonia Sacra Danubiana
egyházzenei fesztivál - október. Évente
megrendezésre kerül a Komárom Város
Nagydíjáért zajló kajak-kenu verseny június, a Nemzetközi vízimotoros-verseny a
Duna Kupáért - augusztus és a Kretzschmar
Ïuriš Memorial biliárdverseny - június.
Ve¾ká cena Komárna v kajak-kanoe - jún, Komáromban mûködik egyetem: a Selye
Kretzschmar-Ïuriš
Memoriál v pool- János Egyetem. A magyar tannyelvû Selye
biliarde - júl a Medzinárodné preteky o
Gimnáziumon és a szlovák tannyelvû ¼. J.
Pohár Dunaja vo vodnom motorizme Šulek Gimnáziumon kívül, a mindkét
august a množstvo ïalších športových nyelven oktató Ipari Középiskola, a Mezõsúšaží ...
gazdasági
Na území Komárna pôsobí Univerzita
Középiskola, a
Selyeho, ale vysunutú katedru tu má
Középfokú GéSlovenská Technická Univerzita
pészeti SzakTrnava a Slovenská zdravotnícka
tanintézet és az
univerzita.
Összevont KeOkrem Gymnázia H.Selyeho s vyureskedelmi és
èovacím jazykom maïarským, GymSzolgáltatási
názia ¼. J. Šulekas vyuèovacím
Középiskola is
jazykom slovenským a cirkevným
mûködik a vágymnáziom Marianum sa tu nachádza
rosban.
Stredná priemyselná škola, Stredná
po¾nohospodárska škola, Stredné
odborné uèilište strojárske a Združená
stredná škola obchodu a služieb.
12
K o má r n o
s a
Komáròanské dni
Komáromi napok
13
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
A város környéke ideális a
vízisportok, a gyalog- és
kerékpártúrák, a lovaglás,
valamint a vadászat és
horgászat kedvelõinek.
Širšie okolie mesta je ideálne
pre milovníkov vodných
športov, pešiu a cykloturistiku,
pre jazdcov na koni, pre
po¾ovníko v a rybárov.
15
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
28
K o má r n o
s a
29
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
Komárom város víz és csatorna mûvei Rt.
Poruchová služba
Hibabejelentés
Pracovné dni:
07.00 - 18.00 hod.
Munkanapokon: 07.00 - 18.00 óra között
Tel:
035/770-4485
Mobil: 0907/775-792
Od 18.00 hod. A v dòoch pracovného pokoja
18.00 óra után, valamint munkaszüneti napokon
Bratislavská brána-Bašta I., Komárno 945 01
Tel: 035 77 40 511, 0915 517 717 Fax: 035 77 40 513
Otvorácia doba: Po- Pia: 7.30-16.00 So: 8.00-12.00
E-mail: [email protected]
ÈOV
Tisztítóállomás
Tel:
Mobil:
035/770-4435
0905/354-549
Vodáreò
Vízmû
Tel:
035/773-2418
Starostlivos o zákaznika
Ügyfélszolgálat
Obchodná kancelária
E.B. Lukáèa 25
Pracovné dni:
Munkanapokon:
Pondelok - piatok
Hétfõ - péntek
Streda
Szerda
www.tectumkomarno.sk
07.00 - 15.00 hod.
07.00 - 15. 00 óra között
07.00 - 16.00 hod
07.00 - 16.00 óra között
Tel:
035/772-2277
Mobil: 0905/231-684
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
Otv. doba:
Po-Pi: 7.00 - 18.00
So: 8.00 - 12.00
Nyitvatartás:
H-P: 7.00 - 18.00
Szo: 8.00 - 12.00
www.keeway.sk
GVP MOTO spol. s.r.o., ul. K. Thalyho è. 18, 945 01 Komárno,
tel.: 035 771 20 85 -7, [email protected]
Komárom
[email protected]
Tel./fax: 00421 35 7777 682
b e mu t a t k o z i k
építészeti tervezõirodája
Európa udvar 1. szám
Transylvania – Erdélyi ház
Litomericzky
Nándor
Ko má r o m
Mobil: +421 905 219 862
Tel: +421 35 770 1127
eltéri, homlokzati,
lazúr és dekorációs
festékek. Kézi és elektromos kéziszerszámok.
Festékek, nemesvakolatok keverése.
PRIMALEX, VIVECHROM, GFE,
POLIFARBE, TIKKURILA.
Dekorációs burkolólapok, kõ és gipsz
alapú bel- és kültéri lapok.
Priate¾stva 3452
945 01 Komárno
Tel: 035/ 7722 285
www.kolorcentrum.sk
www.benelli.gvp-moto.sk
B
Komárno
arby interiérové,
exteriérové, lazúrové, dekoraèné. Ruèné
elektrické naradie.
Miešanie farieb a omietok.
PRIMALEX, VIVECHROM, GFE,
POLIFARBE, TIKKURILA. Predaj
dekoraèných líšt a profilov, sádrových a kamenných obkladov do interiérov a exteriérov.
[email protected]
s.r.o.
Nádvorie Európy 36
KOLORCENTRUM
F
39
p r e d s t a v u j e
Eesti – Dom Estónsko – Észt ház
s a
PhDr. eva DéNesová
K o má r n o
historik umenia - mûvészettörténész
38
40
K o má r n o
s a
p r e d s t a v u j e
41
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
KÚPALISKO PATINCE
KÚPELE PATINCE S.R.O.
Wellness Hotel Patince****
Doprajte si zážitok z oddychu
Wellness Hotel Patince ponúka návštevníkom jedineèný bazénový svet (4 bazény vrátane
najväèšieho krytého zážitkového bazénu na Slovensku) a vonkajšie bazény s ve¾kým
tobogánom a lezeckou stenou. Vonkajšie bazény sú otvorené poèas letnej sezóny a
nachádzajú sa v príjemnom prostredí prírodného areálu na vyše 600 m2. Vo všetkých
bazénoch sa využíva miestna termálna voda s blahodárnymi úèinkami na celý organizmus,
najmä pohybové ústrojenstvo.
Opojte svoje telo horúcou vášòou v saunovom svete. Lieèivé úèinky sauny prebudia
žiarivos• pokožky, upokoja, pohladia. Doprajte si relax a regeneráciu a cí•te sa ako
znovuzrodení. Nájdete tu 4 sauny, slneènú lúku, ¾adový relax, vírivku, ochladzovací bazén,
odpoèiváreò a Kneippov šliapací kúpe¾.Oèarenie dotykom, omámenie atmosférou – to sú
najmodernejšie revitalizujúce wellness a spa procedúry. V ponuke sú klasické, medové a
thajské masáže, telové kozmetické programy a exkluzívne ošetrenia pleti, vaòové kúpele a
zábaly a mnoho ïa lších.
Pobyt si môžete spestri• vyhliadkovými plavbami po Dunaji z blízkeho prístavu, výletmi do
okolia. Wellness Hotel Patince – to je aj 30 hektárov plných príležitostí prebudi• svoje telo.
Ihriská, tenisový kurt s umelým trávnikom, beach volejbal, petanque a minigolf. Lákavé
môžu by• aj prechádzky do malebnej prírody, jazda na bicykli po dunajskej cyklotrase,
romantika v èlnkoch na jazere a lov ve¾kýchzážitkov v rybníku.
Okrem toho z¾a
vy pre obyvate¾o
v z okresov Komárno
a Nové Zámky, z¾a
vy pre skupiny, študentov i seniorov.
5 moderných bazénov teplota termálnej vody
26-33°C- ubytovanie v
chatách a penziónoch len 50
metrov od bazénov
946 39 Patince
Tel: 00421/ 35 7731 444
E-mail: [email protected]
www.patincekupalisko.sk
Ak h¾adáte príjemné posedenie v
historickej èasti Komárna, radi by sme
Vám doporuèili našu reštauráciu
umiestnenú v Bašte VI. V príjemnom
prostredí si môžete vybra zo širokého
sortimentu kvalitných jedál. Na svoje si
prídu
aj gurmáni
vo výbere
gastronomických
špecialít.
Samozrejmosou je aj široký výber vín.
Tisztelettel meghívjuk Önöket stílusos
éttermünkbe, ahol családias, meghitt
légkör és gazdag étlap várja kedves
vendégeinket. Figyelmükbe ajánljuk
konyhánk specialitásait: hal, baromfi,
vegetariánus
és
egyéb
különlegességeket.
Természetesen
megtalálják
és megízlelhetik
a
jellegzetes szlovák ételeket is. A
Bašta VI. *VI. Bástya
Okružná cesta, Komárno
47°46´36.95 N
WELLNESS, s.r.o., Patince 431, 946 39 Patince, Slovak Republic
Tel: +421 35 790 85 00, Mobil: +421 918 886 715 , Fax: +421 35 790 85 11
[email protected], www.wellnesspatince.sk
GPS 18°07´44.02 E
Okružná cesta 44
Info: 00421 / 35 / 77 10 459
www.csarda.eu * [email protected]
42
DOMA
K o má r n o
s a
43
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
Predaj- Servis Plynospotrebièov
Renomovaná predajòa s 15-roènou
Zmluvná predajòa: tradíciou ponúka široký výber
plynospotrebièov
- sporáky
- plynové kotle
- prietokové zásobníkové ohrievaèe
- plynové kachle
- náhradné diely
Keï NEREZ, tak SVIFT!
Zábradlia, brány,
toèité schody,
wellnessy, aj
Montáž, záruèný a pozáruèný servis na u nás
zákúpené plynosptrebièe.
Odvoz
bezplatne
v
Komárne a okolí.
Nám. Kossutha 8
945 01 Komárno
Tel./Fax: 035/770 2076
E-mail: [email protected]
D
Otvorené:
Po-Pia: 9.00-17.00
So:
9.00-12.00
Okružná cesta è. 94,
945 01 Komárno
Tel: 035/77 10 202
Fax: 035/77 12 195
Mobil: 0905 843 805
E-mail: [email protected]
www.kovo-svift.sk
Auto vrakovisko “Buli”
Buli Autóbontó
Záložòa
Zálogház
Z
o zálohy berieme:
elektroniku, zlato,
mobilné telefóny, automobily, nehnute¾nosti, za
výhodné ceny ponúkame
na predaj: zlato, mobilné
telefóny, elektroniku.
álogba veszünk:
elektronikát, aranyat,
mobiltelefonokat, gépjármûveket, ingatlanokat.
Kedvezõ áron kapható
nálunk arany ékszer,
mobiltelefon és elektronika.
Otv. doba:
Po.-Pi.: 8.00-12.00,
13.00-17.00
Nyitvatartás:
H-P: 8.00-12.00,
13.00-17.00
Navštívte nás a odídete
spokojný!
Látogasson el hozzánk és
elégedetten fog távozni!
Špitalská 19
945 01 Komárno
Tel: 0915 559342
www.unitra.szm.sk
oce¾ové konštrukcie
všetkých druhov...
- Predaj pneumatiky, pneuservis, centrovanie Výmena pneumatík - zimných aj letných
10€/4 ks
- Odahovanie vozidiel NON-STOP
- Požièovòa
prívesov a auto
prepravníkov
- Új és használt
gumiköpeny
értékesítése,
gumiszerelés,
centírozás. Téli - nyári gumiátszerelés
10€/4db
- NON-STOP autómentés
- Utánfutó és tréler bérbeadás
Buli Autóbontó
Arany J. u. 37., 2900 Komárom
Tel: 30/956-7530
Fax: 034/340-571
E-mail: [email protected]
b e mu t a t k o z i k
44
K o má r n o
s a
45
p r e d s t a v u j e
VIATOR - Hotel Panoráma** Komárno
Termálne Kúpalisko Komárno
Tiché a pekné prostredie, ideálne na rodinné výlety a oddych.
H
otel Panoráma neïaleko centra mesta ponúka štandardné ubytovanie v 2-3 lôžkových izbách a v jednom apartmáne. Vhodný pre
jednotlivcov, pre školské výlety, sústredenia športovcov. V hotelovej
reštaurácii je možnosš usporiadania seminárov, školení a rodinných
osláv. Pri hoteli sa nachádza autokemping s celodennou prevádzkou.
Blízko centra mesta, celoroèná
prevádzka, ve¾a zelene.
va termálne pramene s lieèivými
úèinkami na k¾bové, ženské a reumatické choroby. Bazény: rekreaèný,
sedací, výukový, plavecký, detský,
ihrisko na plážový volejbal, preliezky,
pieskovisko, stoly na vonkajší stolný
tenis, nafukovací hrad. Celoroèná prevádzka: sauna, sedací bazén s
termálnou vodou, vonkajší krytý bazén, masáže, manikúra, pedikúra,
bufet.
D
Hotel Panoráma
Termálne Kúpalisko
Športová 3139, 945 01 Komárno
Športová 3191, 945 01 Komárno
Tel: 035/ 7713 113, Mobil: 0911 105 009
Tel: 035/ 7713 113,
E-mail: [email protected],
Mobil: 0911 105 007, 0911 105 007
[email protected]
E-mail: [email protected]
www.komarnohotel.sk
www.komarnohotel.sk
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
...PREVENCIA VÁM ZACHRÁNI ŽIVOT...
MUDr. Igor Gabriška
Súkromná gastroenterologická ambulancia
Komárno, Nám. Gen. Klapku è. 3
Tel: 035/7704 366
Lekáreò Bionatur
- Široký sortiment liekov,
zdravotníckych potrieb,
lieèebnej kozmetiky,
homeopatických liekov
- Poradenská a konzultaèná èinnosš v
oblasti racionálnej výživy
- Zabezpeèujeme výživu pre celiatikovbezlepkové potraviny
- Výživové doplnky vrátane bylinných
tinktúr, široký
sortiment èajov,
Ajurvédske èaje
- Vitamíny
- Veterinárne
lieèivá
Budovate¾ská 40,
945 01 Komárno
Otvorené: Po-Pi: 7.30-17.00
So: 8.00-12.00
Fyzioterapia a lieèebná rehabilitácia
Akupunktúra
Fizikoterápia és rehabilitáció
Komárno, Beöthyho 4
Tel: 00421/35-7721 824
www.remed.sk
46
Obchodná èinnosš s èerpadlami
Zavlažovacie systémy
Èistenie vzduchu
Szivattyúkereskedelem
Víz és öntözéstechnika
Légtisztítás
- Èerpadlá, domáce vo- - Szivattyúk, házi vízelládárne, expanzné nádoby tók, hidrofor tartályok
- Odstraòovaèe vodného - Vízkõmentesítõk, vízlágyító berendezések
kameòa, zmäkèovaèe
- Szûrõk, víztisztító
vody
készülékek
- Filtre, èistièky vody
- Automata öntözõberen- Automatické
dezések
zavlažovacie systémy
- Bazénové príslušenst- - Medence kiegészítõk,
vegyszerek
vo, chemikálie
- Levegõtisztító berende- Praèky vzduchu pre
zések allergiásoknak
alergikov
- Központi porszívó- Predaj a montáž
centrálnych vysávaèov rendszerek forgalmazása és beépítése
József A. u. 8. (1. sz. Posta Utcája), Komárom
Tel/Fax: 34/340-158 Mobil: 70/216-45-31
E-mail: [email protected]
www.raorker.mtt.hu
K o má r n o
s a
47
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
Brevindor
M
CALOR, s.r.o.
ûanyag és Borovi
istribúcia a montáž
fenyõ ajtók,
plastových aj
ablakok forgalmazása,
drevených EURO dverí a
okien s murárskou úpravou. cseréje kõmûves
helyreállítással.
- naše ïalšie služby
- montáž obkladov a dlažieb További szolgáltatásaink:
- csempézés
- pokládka linoleí
- járólapozás
- pokládka
- linóleum és
kobercov
padlószõnyegek
- práca so
rakása
sadrokartónom
- gipszkartonozás- montáž
álmennyezet
kazetového stropu
készítése
- pokládka
- laminált parkettázás
laminátovej podlahy
- práca s ozdobnými panelmi - dekor-panel rakása és
fektetése
- vonkajšie a vnútorné
- külsõ-belsõ kõmûves
murárske práce
munkák
- vnútorná a vonkajšia
- külsõ-belsõ szigetelés
izolácia
- služby
- poradenstvo
- sprostredkovate¾ská èinnosš
Bezplatné poradenstvo/Ingyenes szaktanácsadás:
Szegedi Nyílászáró Iroda
Vásártéri üzletsor 1., 2900 Komárom
Tel: 06 20/ 95 65 463
Po-Pi po dohodnutí termínu
H-P idõpontegyeztetéssel
Športová 1, 945 01 Komárno
Tel: 0918 829 496
E-mail: [email protected]
www.calor.sk
D
Ve¾ký výber
lesnej a záhradnej
techniky znaèky
V
ýroba tepla, rozvod tepla
špecializovaná predajòa - IdentCode Consulting s.r.o.
Biskupa Királya 7, Komárno 945 05
tel.: 035 7777 840
48
K o má r n o
s a
49
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
Správa bytov
A
Lakáskezelõ vállalat
LTERNATÍVA s.r.o.
zaoberajúca sa so správou bytov a nebytových priestorov v okrese Komárno ponúka pre spoloèenstvá a vlastníkov bytov:
- komplexné služby spojené so
správou a údržbou bytového a
domového fondu
- inžiniersko-investorskú èinnosš a zabezpeèenie finanèných zdrojov na obnovu bytových domov.
A
LTERNATÍVA
Kft.
lakáskezelõ vállalat a
komáromi járás területén lévõ
lakásközösségek és lakástulajdonosok számára ajánlja
a következõ szolgáltatásait:
- komplett szolgáltatások a
lakáskezelés és karbantartás
területén
- mérnöki és beruházási tevékenység, pénzügyi források
bebiztosítása a háztömbök
felújítására.
Kossuthovo nám. 12
Tel: 00421 35 773 1076, Fax: 773 1053
E-mail: [email protected]
www.alternativa-kn.sk
Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
Z
abezpeèujeme pre vlastníkov
bytov alebo spoloèenstvá správu
bytov vrátane inžinierskej èinnosti.
Údržbárske práce vlastnými kapacitami alebo dodávatelsky. Zároveò
zabezpeèujeme komplexnú obnovu
bytových domov.
Tel/Fax: 035/7700171
E-mail: [email protected]
www.sbdkn.kn
50
K o má r n o
s a
51
p r e d s t a v u j e
Ko má r o m
b e mu t a t k o z i k
Špecializované predajne alternatívnej vykurovacej techniky
Megújuló energiák fûtéstechnikai raktáráruháza
Nakúpte všetko, èo potrebujete na udržanie tepla domova, na jednom mieste.
Náš tovar:
Na vykurovanie: kotle na pelety, krby,
kotle na drevo....
Keï pavilo, .....tak palivové drevo,
drevné brikety a drevné pelety.
Keï renovujete, alebo staviate, .....
tak keramický zložený komínový systém
s EU certifikátom.
Keï chcete vyrába, tak dodáme: lisy
na pelety, brikety, drvièky a sušièky.
Keï máte vel’a papierového odpadu,
...tak si vyrobte papierové brikety na
nami dodaných ruèných lisoch.
Èaká Vás široký sortiment tovaru,
príjemná obsluha a ve¾a akcií!
Hlavná 1160
946 32 Marcelová,
(pri ÈS Jurki)
Tel.: 035 381 0011
Mob.: 0905 248 106
0036 70/342-6451
[email protected]
Vásároljon mindent egy helyen, amire
az otthon melegéhez szüksége van!
Termékeink:
Ha fût, ....akkor fa- és pellet-tüzelésû
kályha, kandalló, kazán.
Ha tüzelõanyag, ....akkor tüzifa,
fabrikett, fapellet.
Ha építkezik, ha felújít, ....akkor
szigetelt, komplett kémény.
Ha gyártani szeretne, ....akkor
brikettprés, daráló, szárító, pelletprés.
Ha únja a sok papírhulladékot,
....akkor papírbrikett prés.
Folyamatos akciók, széles
termékkínálat, figyelmes kiszolgálás
Várja Önt is!
Harèáš è. 40
945 01 Komárno,
(areál JRD)
Tel.: 035 77 00321
0905 971755
[email protected]
Ïakujeme Vám,
že ste si pozreli
našu informaènú
publikáciu
Köszönjük, hogy
megtekintette a
Településinformációs
Kiadványunkat.
Prosím, pozrite si aj
územné
publikácie
o ostetný mestách!
Kérjük tekintse meg a
többi településrõl
készült
információs füzetünket is!
S úctou:
Üdvözlettel:
Vydavate¾:
Kiadó:
Download

K om á rom - city