On-line riešenie
História
Kde mám autá
Kto šoféroval
,
Vytaženie vozidiel
Spotreba PHM
Krádež auta
Krádež kolies
Služobné km
Súkromné km
Dochádzka v teréne
Havária
Nehoda na parkovisku
Odtiahnutie
,
Kde ma odtahujú
Sledovanie
Aktívne stráženie
Dáta na webe
Dáta v počítači
,
Rýchlost
eCall
Návšteva STK
Jazdy k zákazkám
Náklady na vozidlo
Iné náklady
Evidencia opráv
Evidencia vodičov
,
Navigácia na ciel
GPS MONITORING VOZIDIEL
ELEKTRONICKÁ KNIHA JÁZD
Dokumenty k vozidlám
Kniha jázd
Cestovné príkazy
Evidencia leasingu
Pomoc dispečingu
Využitie systému monitorovania vozidiel
Kniha jázd a kontrola využitia
Výpočet cestovných náhrad
Vyhodnotenie ekonomiky a vyúčtovanie prevádzky
®
SPZ 2013
ONI Profesional
Bezpečnostné funkcie, stráženie vozidiel
Cenník komponentov a služieb, volba tarifov
Užívatelská popredajná podpora a školenie
Google Maps API Premier
Prehlad vyškolených inštalačných stredísk
Vážený zákazník,
dostáva sa Vám do rúk katalóg ONI systému pre rok 2013.
ONI systém bol vyvinutý nielen pre GPS monitorovanie pohybu a prevádzky vozidiel,
ale špeciálne aj pre stráženie mobilných objektov. Novinkou roka 2013 je spustenie
služby ONI Stráženie, ktorú v súèasnej dobe vykonáva 15 bezpeènostných agentúr.
Cez ONI systém môžete kvalitne komunikovať s navigáciami GARMIN, využívať
ho ako systém pre meranie a prekroèenie rýchlosti, meranie úbytku paliva v nádrži,
k vyhodnoteniu motohodín, otáèok motora alebo na meranie teploty.
Patríme na slovenskom trhu medzi 5 najrozšírenejších systémov. Sledujeme
alebo strážime osobné, nákladné vozidlá, kontajnery, lokomotívy, železnièné vagóny,
dopravné znaèenie, vrtu¾níky...
V Èeskej republike ONI systém využíva AUTOKLUB ÈR k zvýšeniu bezpeènosti
pretekov rally.
Pre kvalitné montážne a servisné zabezpeèenie máme po celom Slovensku
vybudovanú sieť stredísk technickej podpory (STP).
ONI Sledovanie
ONI Sledovanie
je služba, ktorá umožòuje vo webovej aplikácii ONI systému kedyko¾vek zistiť, kde máte svoje
auto(á). Zaznamenáva históriu pohybu Vášho vozidla, generuje knihu jázd. Pre spracovanie
štatistík a evidenciu nákladov o Vašom vozidlovom parku ONI systém používa Knihu jázd
SPZ 2013 ONI Profesional. Vodiè pomocou prepínaèa volí, èi je jazda služobná alebo súkromná
a pomocou navigácie môže priradiť k jazde èíslo zákazky. Táto služba je urèená pre Vás,
ktorí chcete mať pod kontrolou evidenciu všetkých jázd a ich oprávnenosť. Jej nasadením
dosiahnete zníženie vnútrofiremných nákladov na vozidlový park až o 20%.
ONI Sledovanie PLUS
ONI Sledovanie PLUS
je služba, ktorá obsahuje všetko èo ONI Sledovanie a naviac balíèek 5-tich bezpeènostných
funkcií: krádež kolies, detekcie odtiahnutia, nehodu na parkovisku, haváriu vozidla a prenos
poplachu z externého autoalarmu. Pri službe ONI Sledovanie PLUS si svoje auto stráži vodiè.
Po nastavení vo webovej aplikácii dostane SMS správu alebo email o neoprávnenom pohybe
vozidla, poškodení alebo napadnutí. Správa Havária je pripravená aj na budúce odoslanie do
centra integrovaného záchranného systému 112 (e-Call).
ONI Stráženie
ONI Stráženie
je služba zameraná na to, aby sa Vám nestratilo auto. Zahròuje službu ONI Sledovanie PLUS
so súèasným strážením vozidla prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO)
bezpeènostnej agentúry. Pri tejto službe Vaše auto hlási na dispeèing bezpeènostnej agentúry
pohyb bez autorizácie vodièa (krádež kolies, odtiahnutie, zmenu polohy, naštartovanie
bez autorizácie). Pri službe ONI Stráženie bezpeènostná agentúra nestráži veci v aute,
nereaguje na nehody na parkovisku. Ak zistí bezpeènostná agentúra, že došlo
k neoprávnenému pohybu vozidla, vysiela k vozidlu zásahovú hliadku.
Pri krádeži Vášho auta organizujú bezpeènostné služby jeho doh¾adanie.
V katalógu sa dozviete, ako plne využiť možnosti ONI systému. Ïakujeme Vám, že sa zaujímate o ONI systém.
2
,
Okamžitý prehlad
Silnou stránkou ONI systému je preh¾adná internetová aplikácia, ktorá ponúka neobmedzený prístup k Vašim vozidlám
a preh¾adné zobrazenie všetkých Vašich vozidiel na podrobnom mapovom podklade.
Aplikácia je dispeèerského typu a je navrhnutá tak, aby podporovala efektívne riadenie Vášho vozidlového parku. Na jednej
obrazovke vidíte nielen pozíciu všetkých vozidiel v mape, ale zároveò tiež aktuálne stavy vozidiel. Jedným poh¾adom zistíte,
ktoré vozidlá sú v pohybe, èi idú súkromnou alebo služobnou jazdou, èi sú uzamknuté, prípadne tiež stav stráženia, aktuálnu
rýchlosť, èas poslednej známej polohy a teplotu vo vozidle.
Na stav svojich vozidiel sa môžete pozrieť z akéhoko¾vek miesta, kde je k dispozícii pripojenie k internetu. Pre jednotlivých
užívate¾ov je možné definovať prístupové práva tak, aby užívatelia videli len vozidlá, na ktoré majú oprávnenie vidieť. Priradenie
práv je zviazané s osobnými prihlasovacími údajmi. Pripojenie je možné aj z mobilného telefónu.
Maximálny detail máp na úrovni ulíc (mesto)
Celkový preh¾ad o všetkých vozidlách
Aktuálna poloha
• grafické znázornenie
• všetky vozidlá
súèasne na mape
• rýchla orientácia
• minimálne oneskorenie
• detailný mapový podklad
Aktuálna poloha vozidla v zahranièí
História pohybu jedného vozidla
Volite¾né merítka máp
Poh¾ad na jazdy viacerých vozidiel
História pohybu
• prehranie prejdenej trasy
• vo¾ba merítka mapy
• èas výskytu vozidla
• rýchlosť na mape
• porovnanie trás
História pohybu a rýchlosti vozidla
Potrebujete zistiť, kde sa nachádzalo Vaše vozidlo v urèitom èase? Zaujíma Vás, èi Vaši obchodní zástupcovia dorazili
na obchodnú schôdzku vèas? Máte podozrenie, že sú Vaše vozidlá zneužívané?
Na všetky otázky dostanete odpoveï v detailnej histórii pohybu vozidla. Staèí zvoliť èasový úsek, ktorý Vás zaujíma
a na obrazovke sa Vám na mapovom podklade objavia všetky miesta, ktoré vozidlo prešlo, alebo kde parkovalo.
V každom okamihu sa môžete pozrieť do histórie až 18 mesiacov spätne.
3
Zníženie spotreby vdaka dodržiavaniu rýchlosti
Ve¾mi rýchlo skontrolujete rýchlosť vozidla na trase v grafickej podobe. Jazdia Vaši vodièi predpísanou rýchlosťou?
Napr. Škoda Fabia má pri 110 km/hodinu spotrebu 6 l/100 km. Pri rýchlosti 135 km/hodinu má spotrebu 7,5 l/100 km.
Dodržiavanie rýchlosti vedie k úsporám.
0 km/h
nad 130 km/h
1 - 50 km/h
91 - 130 km/h
51 - 90 km/h
Záznam trasy v zahraničí
4
Kvalitné mapové podklady
Aplikácia ONI systému poskytuje zobrazenie aktuálnej polohy a histórie pohybu vozidiel na dvoch mapových podkladoch. Užívate¾
si môže zvoliť, èi uprednostní vysoko presnú a podrobnú mapu alebo uprednostní poh¾ad na satelitné snímky krajiny. Mapové podklady
spoloènosti MAPY.CZ s.r.o. ponúkajú podrobné, presné a aktuálne mapové podklady Èeskej a Slovenskej republiky, s doplnkovou mapou
celej Európy. Mapy Google Maps API Premier ponúkajú mapy s celosvetovým pokrytím s menším množstvom detailov.
Google Maps API Premier
Môžete porovnať vybrané èasti obsahu mapy:
Obsah mapy
MAPY.CZ
Dia¾nice a cesty všetkých tried
Áno
Farebné odlíšenie dia¾nic a ciest
Áno
Po¾né a lesné cesty na území celej SR
Áno
Znaèenie jednosmernej premávky
Áno
Pešie zóny
Áno
Názvy ulíc, verejných priestranstiev, parkov
Áno
Reálne zobrazenie námestí a ich názvov
Áno
Zobrazenie jednotlivých budov na území celej SR (100% pokrytie)
Áno
Rozlíšenie využitia plôch v obciach (privát, priemysel, družstvá, cintoríny, športoviská)
Áno
Zobrazenie lesov, parkov, sadov, viníc, chme¾níc
Áno
Elektrické vedenie, vysielaèe
Áno
Skaly
Áno
Zobrazenie kostolov, krížov, pomníkov
Áno
Zobrazenie vojenských priestorov a bunkrov
Áno
Obory
Áno
Špeciálne plochy (letiská, golfové ihriská)
Áno
Hranice štátov, krajov
Áno
Katastrálne hranice, hranice okresov, vojenských priestorov
Áno
Názvy vrcholov, kót, výškové kóty
Áno
Zobrazenie hlavných vodných tokov a vodných plôch
Áno
Detailné zobrazenie moèarísk, vodných tokov a plôch
Áno
Hranice všetkých chránených krajinných územných celkov
Áno
Satelitné snímky krajiny
Nie
Google
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Mapové podklady spoloènosti MAPY.CZ sú automaticky a beplatne aktualizované každé 3 mesiace a sú k dispozícii všetkým
užívate¾om. Mapy Google sú prístupné so službou ONI Zahranièie on-line, alebo za príplatok.
5
Kniha jázd
Záznam o prevádzke vozidla, kniha prevádzky vozidla, evidencia jázd, kniha jázd alebo inak nazvaná evidencia
o používaní vozidla je pre podnikate¾ský subjekt (právnickú èi fyzickú osobu) dôležitým dokumentom nielen
z prevádzkového h¾adiska, ale tiež z h¾adiska daòového, a to ako pre daò z príjmov, daò z pridanej hodnoty, tak i pre
daò cestnú. ONI systém automaticky generuje knihu jázd v podobe evidencie jázd. Zostavená kniha jázd je dôkaznou
evidenciou o prevádzke vozidla spåòajúcou legislatívne náležitosti.
Knihu jázd si môžete stiahnuť a nainštalovať z www.kniha-jizd.eu/Download/SPZ_2013/SK/spzsetup2013SKONI.exe
6
Kontrola využitia vozidla za kalendárny mesiac
Pokia¾ Vaši zamestnanci pracujú v teréne alebo na odlúèenom pracovisku, máte kontrolu v ktorej hodine prichádzajú
a odchádzajú. Pri hrubom plate 650 EUR, Vás stojí 1 hodina zamestnanca minimálne 5,80 EUR. Využívajú zamestnanci plne
svoju pracovnú dobu? Behom 30 sekúnd skontrolujete v grafickej podobe prevádzku 1 vozidla. Súkromné a služobné km vodiè
volí v aute prepínaèom. V grafe sú na vodorovnej osi hodiny 1 až 24, na zvislej osi sú dni v mesiaci. Graf je pre jedno vozidlo.
služobná jazda
súkromná jazda
Šírka obdåžnika je úmerná dobe jazdy.
Evidencia práce na Vašom aute v autoservise
Servis Vám vyúètoval 4 hodiny práce. Z portálu zistíte, že na aute pracovali necelé 2 hodiny.
Je to možné rozoznať pod¾a odomknutia a zamknutia auta.
príjazd do servisu
doba opravy
cca 2 hodiny
testovacia jazda
7
Tvorba cestovných príkazov z knihy jázd
Dodávaná kniha jázd SPZ 2013 rieši tuzemské a zahranièné cestovné náhrady. Z knihy jázd len jednoduchým pretiahnutím
jazdy do cestovného príkazu vytvoríte ¾ubovo¾ný cestovný príkaz za 5 minút.
Keïže vozidlová jednotka automaticky ukonèí jazdu na štátnej hranici SR, máte presné podklady aj pre zahranièné
cestovné príkazy. V knihe jázd je možné vytvárať cestovné príkazy i v prípade, že nejazdíte autom, ale napríklad vlakom,
alebo súkromným vozidlom. Zamestnanec ušetrí èas pri vypisovaní, nadriadení pri kontrolovaní a úètovník pri výpoète sadzby.
Všetci Vaši ¾udia pracujú efektívnejšie. Vytváranie cestovných príkazov je súèasťou ponúkaných eŠkolení.
Keï pracovná cesta Vášho pracovníka presiahne 5 hodín, má zamestnanec nárok na vyplácanie cestovného.
Pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín je sadzba 4,00 EUR, pri pracovnej ceste 12 až 18 hodín je sadzba 6,00 EUR a pri
pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 18 hodín je sadzba 9,30 EUR. Zamestnanci obvykle chybne uvádzajú èas, píšu skreslené
údaje, nosia „cesťáky" neskoro, musia ich kontrolovať nadriadení, dvaja spolucestujúci majú rôzne dáta.
Úètovník musí dosadiť správne sadzby.
8
Zahraničné cestovné náhrady
Vyúètovanie zahraniènej pracovnej cesty vytvoríte v ONI systéme bez oh¾adu na to, ko¾kými krajinami vodiè prešiel
a aké dopravné prostriedky využil. Pri zahranièných cestovných príkazoch sa náhrada rozlišuje pod¾a krajiny.
Vyúètovanie bude vždy rýchle, presné a so všetkými legislatívnymi náležitosťami. Pri zmene legislatívy vykonávame bezplatné
úpravy tak, aby vyúètovanie zodpovedalo platnej legislatíve.
9
Rozúčtovanie služobných a súkromných km
Pokia¾ Škoda Fabia najazdí 3.000 km/mesiac, vyjde amortizácia a poistenie vozidla na 0,10 až 0,13 EUR,
s PHM o 0,07 EUR viac. Vedia Vaši ¾udia, aké odmeny im dávate vo forme súkromných km?
V programe je možné nastaviť nieko¾ko variant úètovania súkromných km, ktoré si vyžiadala prax. Pre vyúètovanie
je dôležité vždy na konci mesiaca u každého vozidla zapísať stav nádrže a stav tachometra. Tieto údaje sa vložia do programu.
Potom je možné vypoèítať spotrebu vozidla. Každý vodiè si uvedomí, že èím drahšie tankuje a èím má väèšiu spotrebu,
tým má drahšie súkromné km.
U niektorých vodièov to vedie k inému štýlu jazdy. Rozdiely v cenách pohonných hmôt sú až 0,06 EUR za liter,
rozdiely v spotrebe pri osobných autách, zapríèinené štýlom jazdy, až na 1,5 l na 100 km.
Upozornenie na neidentifikáciu vodiča vo vozidle
Pre bezproblémové vyúètovanie súkromných kilometrov je vhodné, aby každá vykonaná jazda mala svojho vodièa.
Vodièi však na svoju identifikáciu radi (niekedy aj zámerne) zabúdajú. ONI systém dokáže takých vodièov ¾ahko odhalovať.
Pokia¾ má vozidlová jednotka nastavený režim identifikácia vodièa èipom Dallas, alebo RFID a vodiè sa neidentifikuje, pošle
jednotka 150 s po zapnutí zapa¾ovania správu, v ktorej informuje, že sa vodiè neidentifikoval. V praxi to znamená, že jednotka
každú minútu upozorní vodièa písknutím. Po druhom upozornení má vodiè ešte 30 s na prihlásenie, inak je správa odoslaná.
Správu o zabudnutej identifikácii je možné odoslať ako SMS na mobilný telefón(y), alebo e-mailom na neobmedzený
poèet adries.
10
Základné štatistické údaje o prevádzke vozidiel
Raz za rok je dobré vyhodnotiť spotrebu vozidiel Vášho vozového parku, celkové poèty najazdených km, celkové náklady
na opravy vozidiel, cenu èerpaných PHM. Výsledky nás môžu prekvapiť.
Z roèných štatistík zistíte, že Vaši vodièi èerpajú PHM za
rôzne ceny. Pokia¾ rozdiel èiní napríklad 0,06 EUR/l,
tak pri najazdení 30 000 km a priemernej spotrebe 6 litrov,
zbytoène zaplatíte o 108 EUR viac.
Za ¾ubovo¾né obdobie zistíte súèet služobných
a súkromných km.
Všetky grafy je možné zobraziť aj v grafickej podobe,
ktorá urých¾uje nájdenie odchýlok.
Import dát z tankovacích kariet
Pokia¾ používate tankovacie karty CCS,
OMV, Shell, Slovnaft, uvidíte èlenenie nákladov
do skupín.
• CCS
• Benzina
• OMV
• Shell
• Slovnaft
• AGIP
• EuroOil
• Kontakt
• HERTZ Lease
• LeasePlan
• Sixt
• TQM
alebo akéko¾vek iné.
11
Informácie o havárii do 15 sekúnd: eCall
Mal Váš vodiè haváriu? Je vážna: Potrebuje pomoc? Kde sa to stalo: Ako šiel rýchlo?
Do 15 sekúnd po havárii Vás ONI systém upozorní na haváriu krátkou textovou správou SMS a e-mailom. Buï si môžete
zavolať na dispeèing, alebo sa pozrieť na web www.onisystem.sk
Bola havária vážna?
Ako zistíte, že sa stala havária?
Informácie o havárii:
Na zvolené èíslo(a) dostanete SMS s textom:
Objekt:
4T8 3997
Èas:
11:26:58, 22. 2. 2010
26 km/h
Rýchlosť:
7.48 g
Preťaženie:
X=
4g
Y=
1g
Správa SMS 11:28
Z=
6.24 g
11:26:58, 22.2.2013
ONISYSTEM.SK
Objekt: BR 963 BG
Správa: Havária
Info: Dispeèing ONI
tel. 0650540062
Crash senzor
vo všetkých jednotkách
Vo webovej aplikácii ONI systému na adrese
www.onisystem.net zistíte podrobnosti havárie.
Jednotka zasiela maximá preťaženia, ktoré dosiahla
vo všetkých osiach a približnú rýchlosť, v ktorej došlo
k nárazu. Tieto údaje sú v grafe.
miesto havárie
Kde havaroval?
Kríž oznaèuje presne miesto, kde preťaženie prekroèilo nastavenú hranicu. Je dôležité, èi ide o oblasť, kde havarované
vozidlo niekto nájde, pokia¾ by vodiè nebol schopný privolať pomoc (má zdravotný problém, pri havárii stratil mobil,
nie je schopný sa vyslobodiť, ...).
12
Aké boli reakcie vodièa pred nárazom?
Vozidlová jednotka funguje ako èierna skrinka. Neustále zaznamenáva priebeh zrýchlenia a spomalenia vo všetkých osiach.
Pokia¾ dôjde k havárii, tak odošle dáta na server, ktorý z nich vykreslí graf.
Na obrázkoch vidíte haváriu, pri ktorej vodiè narazil do pevnej betónovej steny v rýchlosti 26 km/hodinu.
Rozjazd mu trval 3,5 s. Pri rozjazde preradil z jednotky na dvojku. Pred prekážkou brzdil motorom, pri náraze auto nadskoèilo,
mierne sa vrátilo a zostalo stáť.
1
2
3
3
Akcelerometr (G)
1
zrýchlenie pri
rozjazde
zaradenie ïalšej
rýchlosti
2
odraz
vozidla od
prekážky
náraz
vozidla
Rýchlosť (km/h)
rýchlosť v okamihu
nárazu, cca 26 km/h
zotrvaènosť GPS
pri meraní
rýchlosti
rozjazd vozidla
Preťaženie
Preťaženie
Preťaženie
Rýchlosť
13
Detekcia krádeže kolies
Pri zdvihnutí vozidla zdvihákom, služba hlási krádež kolies.
Správa SMS
11:10
11:09:40, 22.2.2013
ONISYSTEM.SK
Objekt: BR 963 BG
Správa: Krádež kolies,
náklon
Info: Dispeèing ONI
tel. 0650540062
Detekcia odtiahnutia alebo krádeže vozidla
Pokia¾ dôjde k vytiahnutiu vozidla na odťahový voz, vozidlo nahlási odtiahnutie vozidla. Z praxe vieme, že v mnohých
prípadoch dokážeme ešte zabrániť odtiahnutiu tak, že sa následne nemusíme prepravovať na zberné parkovisko.
Správa SMS
11:15
11:14:32, 22.2.2013
ONISYSTEM.SK
Objekt: BR 963 BG
Správa: Odtiahnutie
vozidla
Info: Dispeèing ONI
tel. 0650540062
14
Zadržanie vinníka, ktorý nabúral Vaše auto
Pri nabúraní auta na parkovisku dostanete na svoj mobilný telefón správu. Pokia¾ ste blízko, je možné, že vinníka ešte uvidíte
na mieste. Systém detekuje fyzický útok na vozidlo, rozbitie okna, preliaèenie dverí, kopnutie do auta.
Správa SMS
11:01
10:59:40, 22.2.2013
ONISYSTEM.SK
Objekt: BR 963 BG
Správa: Nehoda na
parkovisku
Info: Dispeèing ONI
tel. 0650540062
Pozrite si film:
www.onisystem.net/film
15
Jednotka do zásuvky 12V
Jednotka do zapa¾ovaèa vozidla - zásuvky 12V (je oznaèovaná ako Plug&Play) je moderné zariadenie s nezávislým
napájaním, ktoré je možné nainštalovať do interiéru vozidla v priebehu nieko¾kých sekúnd. Preto je jednoducho prenosite¾né
medzi vozidlami. Na vlastné sprevádzkovanie jednotky staèí napájací konektor zasunúť do napájaného zapa¾ovaèa, alebo
jednotku zapnúť tlaèidlom. Jednotka je vybavená automatickou detekciou zaèatia i ukonèenia jazdy.
Hlavné prednosti Plug & Play jednotky
• Rýchle zapojenie bez nutnosti inštalácie
• Jednoduchá prenosite¾nosť medzi sledovanými vozidlami
• Možno využiť aj na záznam jazdy na bicykli, èi motorke
• Sledovanie polohy, rýchlosti, výpis jednotlivých jázd vozidla v reálnom èase
• Slúži pre doèasnú inštaláciu
Technické parametre
• Napájacie napätie 12/24V automobilová sieť, minimálne 5 V
• Integrovaný akumulátor BL-5C Li-ion 1020 mAh
• Prevádzkový teplotný rozsah -25 °C až +65 °C (okrem záložného akumulátora)
• Teplotný rozsah pre nabíjanie 0°C až +50 °C
• Stupeò krytia IP20 •Záruka 5 rokov, na batériu 6 mesiacov
• Jednotka pracuje aj so slabými signálmi GPS, je možné ju položiť kamko¾vek
v interiéri vozidla
• Ovládánie: 2x tlaèidlo, 3x LED, 1x akustický výstup
• Vysoko odolná konštrukcia, ktorá znesie vibrácie a mierne nárazy
• Interná pamäť pre cca 30.000 záznamov (zodpovedá cca 8.000 km)
• Rozmery 91 x 64 x 33 mm bez inštalaèných úchytov a konektorov
16
http://goo.gl/YBVVB
Jednotka pod vozidlo - magnetická
Sledovacia jednotka s možnosťou magnetického upevnenia na karosériu alebo podvozok vozidla.
Hlavné výhody sledovacieho zariadenia
•
•
•
•
•
•
Rýchla inštalácia bez nutnosti montáže a pripojenia na elektroinštaláciu vozidla
Sledovanie polohy, rýchlosti, výpis jednotlivých jázd vozidla v reálnom èase
Jednoduchá prenosite¾nosť medzi sledovanými objektami
Slúži pre doèasnú inštaláciu
Vode odolné prevedenie
Možnosť stráženia odstavených vozidiel a exponátov
Možnost zapožičania - 0650 540 062
Technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napájanie pomocou integrovaného Li-ion akumulátora
Doba prevádzky až 7 dní
Uchytenie pomocou magnetov s prídržnou silou zodpovedajúcou hmotnosti 15 kg
Prevádzková teplota -20 °C až +60 °C
Krytie IP67 (zaplavenie vodou)
Jednotka pracuje aj so slabými signálmi GPS, možno ju inštalovať pod vozidlo
Vysoko odolná konštrukcia, ktorá znesie nárazy a vibrácie
Rozmery 100 x 65 x 36 mm
Váha 500 g
Minimálne 200 nabíjacích cyklov
Záruka 6 mesiacov
http://goo.gl/KUCpu
17
Meranie spotreby PHM
Meranie množstva paliva v nádrži spolu s výpoètom spotreby paliva je ïalším spôsobom, ako ušetriť náklady na prevádzku
vozového parku a odhaliť krádeže pohonných hmôt. Výstupom merania je tak ako tabu¾kové, tak grafické zobrazenie stavu
pohonných hmôt v nádrži pre všetky typy vozidiel. Dáta sú prenášané do knihy jázd a priradené ku konkrétnej jazde.
Meranie je možné využiť pre všetky typy dieslových motorov a to ako pre vozidlá s jednou, tak aj s viacerými nádržami.
Presné meranie PHM pomocou externého snímaèa (sondy)
Meranie s externým snímaèom poskytuje maximálnu presnosť merania a to ako v priebehu jazdy, tak i státie vozidla.
Inštalácia externého merania je vhodná pre objemné nádrže, nádrže nákladných vozidiel a autobusov. Dáta sú užívate¾om
k dispozícii nepretržite v grafickej i tabu¾kovej podobe v internetovej aplikácii ONI systému a v knihe jázd.
Základnými užívate¾skými výstupmi sú grafy množstva paliva v nádrži v priebehu zvoleného èasového obdobia a jednej jazdy.
Ïalej potom zobrazenie množstva paliva na zaèiatku a konci jazdy a pre jazdy dlhšie ako 50 kilometrov a tiež výpoèet priemernej
spotreby. Sumárna tabu¾ka tankovania obsahuje nielen meno vodièa, ale tiež miesto tankovania.
•
•
•
•
•
Vlastnosti:
Presnosť merania lepšia ako 2,1%
Meranie stavu nádrže za jazdy i pri státí
Meranie množstva paliva naliateho do nádrže pri tankovaní
Optimalizácia spotreby energie pre meranie pri dlhodobo odstavených vozidlách
Vyvolanie poplachu pri náhlom úbytku paliva, informácie SMS/e-mail/dispeèing
Kalibrácia:
Pre každú nádrž sa musí zmerať kalibraèná krivka, ktorá definuje stav sondy
pri urèenom stave PHM v nádrži. Vozidlo sa ku kalibrácii pristavuje s plnou nádržou.
Cena:
Ceny sa stanovujú vždy individuálne pre každú zákazku.
Krádež paliva
Krádež paliva – stráženie náhleho úbytku paliva
z nádrže stojaceho vozidla nad stanovenú hranicu.
Informáciu je možné získať okamžite pomocou SMS,
respektíve v zostavách problémových vozidiel.
Volite¾ne je možné informácie doplniť o súèasné
otvorenie vieèka nádrže, prípadne dverí vozidla.
18
Krádež paliva - náhly úbytok paliva u odstaveného vozidla.
Vyhodnotenie prevádzky - ONI Ekonomik
ONI Ekonomik je komplexný nástroj na vyhodnotenie prevádzky nákladných vozidiel a stavebných strojov.
Úspory sú dosiahnuté dvoma spôsobmi:
Video ukážka
• Sťažením krádeže paliva, sťažením používania stavebného stroja neoprávnenou osobou
• Doh¾adom nad ekonomikou prevádzky vozidla
Typická situácia. Ste majite¾ firmy s nieko¾kými stavebnými strojmi. Nemáte èas h¾adať priestupky.
Potrebujete, aby Vás systém sám upozornil len na podstatné stavy:
• zvýšenú spotrebu stroja
• prekroèené rýchlosti
• dlhé doby vo¾nobehu
• odjazd so strojom vodièom, ktorý na to nemá povolenie
http://goo.gl/pe9mM
• náhly úbytok paliva
• rozdiel medzi vykazovaným a skutoèným èerpaním paliva
Práve tieto situácie rieši ONI Ekonomik. Za menej než 1 minútu ONI systém vyhodnotí všetky priestupky za celý mesiac,
graficky ich prezentuje a naviac zobrazí aj miesto, kde k priestupku došlo.
RýchlosŅ vyhodnotenia
Za úèelom maximálnej jednoduchosti a preh¾adnosti práce s údajmi o vozidlách je zvolená nasledujúca filozofia:
• V zostavách ONI Ekonomik sa zobrazujú len vozidlá, ktoré prekroèili nastavené hranice jednotlivých parametrov,
definovaných majite¾om. V praxi to znamená, že vozidlo, ktoré dodržuje nastavené hranièné hodnoty v tejto zostave nenájdete.
• V zostave sa zobrazí vozidlo, ktoré prekroèí ¾ubovo¾ný zo strážených parametrov. Keïže sa v riadku spolu s prekroèenými
parametrami zobrazia aj tie, ktoré sú v poriadku, sú prekroèené parametre zvýraznené èervenou farbou.
• Pri prekroèených parametroch sú uvedené dodatoèné informácie, ako poèet prekroèení parametra, maximálna doba prekroèenia,
celková doba prekroèenia, maximálne hodnoty atï. Možno potom jednoducho urèiť, èi ide o ojedinelý priestupok alebo trvalý.
Sledované prevádzkové stavy majúce vplyv na prevádzkové náklady
•
•
•
•
•
Prevádzka vozidla na vo¾nobeh po dobu dlhšiu, než je povolená
prevádzka prídavného kúrenia pri vyššej teplote, než je povolená
prevádzka prídavného kúrenia za jazdy pri zahriatom motore
Prekraèovanie povolenej rýchlosti
Pretáèanie motora nad povolené otáèky, porušovanie prevádzkových nariadení.
90
RÝCHLOSŤ
prekroèenie maximálnej nastavenej
rýchlosti pre dané vozidlo po dobu
dlhšiu než zadaný poèet sekúnd
90
OTÁÈKOMER
prekroèenie maximálnych otáèok
90
90
RADIACA PÁKA
prekroèenie doby chodu motora
na vo¾nobeh po dobu dlhšiu
než je nastavená
Na mape je vidieť, v ktorom bode došlo k porušeniu predpísaných podmienok.
19
Staženie krádeže paliva
Krádeži paliva nemožno nikdy zamedziť v 100% prípadov. Nasadením systému ONI Ekonomik však možno efektívne krádeže
odha¾ovať. Vinníka je potom spravidla možné buï chytiť priamo pri èine alebo mu krádež dodatoène preukázať. Tieto kroky majú
priamy efekt na následné správanie ostatných osôb, ktoré sa potenciálne môžu krádeže dopustiť. Systémom je možné odhaliť:
• rozdiel paliva zakúpeného na èerpacej stanici a paliva natankovaného do nádrže
• odhalenie krádeže paliva z nádrže
• odhalenie krádeže paliva z prídavného kúrenia
• odhalenie opakovaných krádeží z palivového systému
Upozornenie na pokles paliva v nádrži správou SMS na mobilný telefón(y), alebo e-mail(y).
Priemerná spotreba, prekročenie rýchlosti, doba volnobehu
Náhly úbytok paliva, doba chodu nezávislého kúrenia, typ paliva
Časy prekročenia volnobehu a maximálnych otáčok
20
Napojenie na CAN zbernicu vozidla
Napojením vozidlovej jednotky na CAN zbernicu vozidla získate údaje priamo z vozidla. Prenos dát prebieha automaticky a
nevyžaduje súèinnosť. Do ONI systému sú prenášané tieto údaje:
• Dåžka jazdy pod¾a tachometra vozidla
• Stav tachometra vozidla (celkový stav na zaèiatku a na konci jazdy)
• Stav paliva v nádrži na zaèiatku, v priebehu a na konci jazdy
Prenos dát je súèasťou bežného mesaèného paušálu. Nie je tu žiadne navýšenie ceny služieb!
Napojenie na zbernicu je realizované pomocou profesionálneho prevodníka. Ten zaisťuje èítanie snímaných hodnôt z CAN
zbernice a ich spracovanie. Spracovaná hodnota je odovzdaná vozidlovej jednotke ONI, ktorá zaistí prenos hodnôt
do technologického centra ONI systému. Technologické centrum pripraví hodnoty pre vizualizáciu na webovom portáli ONI
systému a prenos dát do knihy jázd.
Znaèiek a typov vozidiel, u ktorých je možné napojenie na CAN zbernicu, je znaèné množstvo. Všeobecne je možné
konštatovať, že možno napojiť nimi každé vozidlo koncernu VW vyrobené od roku 2003 (teda Škoda, Seat, Volkswagen, Audi,
Porsche) a vozidlá ostatných automobiliek pôsobiacich na èeskom trhu. Existujú však výnimky, a tak niektoré vozidlá nie je
možné napojiť.
Zvýšené náklady spojené s napojením na CAN zbernicu vozidla sa vrátia vyšším komfortom pri správe vozidlového parku.
Meranie skutoènej najazdenej vzdialenosti napojením priamo na CAN zbernicu eliminuje chybu merania tachometra a nutnosť
korekcie tachometra v knihe jázd.
Príslušenstvo nutné pre napojenie na CAN zbernicu vozidla
Sada príslušenstva CAN od 66,40 € bez DPH
21
ONI Stráženie
Služba ONI Stráženie zaisťuje detekciu neoprávneného pohybu auta. V prípade, že je auto odcudzené, vybrané SBS
a Mestské Polície na základe zmluvných vzťahov zaisťujú jeho doh¾adanie. Služba ONI Stráženie nie je urèená na ochranu vecí
vo vozidle, pokia¾ nie sú upevnené tak, aby sa nedali rýchlo ukradnúť.
Signály z vozidiel vybavených službou ONI Stráženie sleduje 24 hodín denne dispeèing na pulte centrálnej ochrany.
Dispeèing má preh¾ad o okamžitom pohybe zásahových vozidiel a je schopný k ukradnutému vozidlu odoslať najbližšie
zásahové vozidlo.
Systém ONI Stráženie je tvorený niekolkými funkčnými celkami:
• Vozidlová jednotka, ktorá obsahuje detektor odtiahnutia, detektor krádeže kolies, detektor prítomnosti GSM signálu.
Jednotka vyhodnocuje tieto signály, kedyko¾vek zaparkujete vozidlo. Stráženie vozidla je automatické po vytiahnutí k¾úèa
zo zapa¾ovania, nemusíte na niè myslieť. Zrušenie stráženia (odstráženie) vozidla sa vykoná vložením a otoèením k¾úèa
v spínacej skrinke alebo priložením bezkontaktného identifikaèného èipu. Jednotka má minimálnu spotrebu a preto
je schopná strážiť odstavené vozidlo aj nieko¾ko týždòov. Pre prípad odpojenia hlavnej batérie je možné jednotku vybaviť
záložným akumulátorom. Montáž jednotiek do vozidiel vykonávajú len riadne vyškolení pracovníci Stredísk technickej
podpory ONI systému. Po inštalácii je vykonané overenie funkènosti technikom výrobcu. Všetky inštalácie sú dokumentované,
èo umožòuje vykonať opravu kdeko¾vek v Èeskej a Slovenskej republike.
• Pult centrálnej ochrany (PCO), je poèítaèový systém, do ktorého sa ukladajú všetky informácie z vozidlových jednotiek.
Pult centrálnej ochrany vyhodnocuje autodiagnostické signály z vozidlových jednotiek. Tým dokáže odhaliť jednotky stráženia,
ktoré boli napríklad pri oprave vozidla odpojené. PCO je obsluhovaný nepretržite 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Pri akomko¾vek probléme v akúko¾vek hodinu sa môžete telefonicky spojiť s jeho obsluhou.
• Zásahové jednotky sú tvorené zásahovými vozidlami bezpeènostných agentúr. Každá zo zapojených agentúr stráži
stacionárne objekty na území, kde podniká. Vïaka tomu majú výbornú znalosť miestnych pomerov a sú rýchlo na mieste,
kde sa h¾adá odcudzené vozidlo.
22
Popis zásahu pri napadnutí vozidla
1. Pri odcudzení vozidla je automaticky
vyrozumený dispeèing PCO
a pod¾a nastavenia je odoslaná poplachová
SMS správa na vybrané èísla.
2. Overenie napadnutia vozidla, komunikácia
medzi majite¾om vozidla a dispeèingom.
3. Dispeèer PCO vysiela zásahovú skupinu.
4. Zásahová skupina vyráža do terénu smerom
k pohybujúcemu sa odcudzenému vozidlu
a lokalizuje ho.
5. Dispeèer koordinuje a riadi zásah.
K zaisteniu vozidla prizýva POLÍCIU.
6. Obhliadka nájdeného vozidla.
7. Odovzdanie nájdeného vozidla majite¾ovi.
Priemerná doba zásahu je 20 minút.
Klúčové vlastnosti
ONI Stráženie je komplexné riešenie ochrany mobilných objektov. Už pri návrhu systému sme dbali na maximálnu variabilitu
a nekompromisnú funkènosť. ONI Stráženie je preto jedineèný systém nielen svojim technologickým riešením a použitými
technológiami, ale tiež výnimoèným rozsahom poskytovaných služieb.
ONI Stráženie stojí na vrchole pyramídy služieb ONI Systému a právom sa pýši znaèkou NAM technology, ktorá garantuje
najvyššie kvality zariadení a služieb.
Systémom je možné nepretržite strážiť nielen vozidlá, ale tiež stavebné stroje, technologické zariadenia, prepravné
a skladovacie kontajnery, dopravné znaèenia, mobilné semafóry, lode, ko¾ajové vozidlá a ïalšie mobilné objekty.
Technické vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktívny systém zabezpeèenia
Trvalé stráženie objektov proti napadnutiu
Lokalizácia po krádeži a doh¾adanie
Vysoká úspešnosť pri vyh¾adaní vozidiel
Doplnkový monitoring technológii GPS a GSM
Nezávislý záložný zdroj napájania
Identifikácia oprávnených užívate¾ov
Odblokovanie pomocou jedineèného èipu
Prepojenie s perifériami stráženého objektu
•
•
•
•
•
•
Neidentifikovate¾ný systém - žiadne vidite¾né súèiastky
Vhodné pre všetky vozidlá a mobilné objekty
Generovanie detailnej knihy jázd
Centrálna správa dát a ich záloha
Vyhodnotenie využitia vozidla
Plne pokrýva funkcie systému monitorovania vozidiel
Funkcie istoty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spracovanie
Majite¾ má prístup ku všetkým údajom cez www prístup
Aktívna ochrana s automatickým hlásením napadnutia
Detekcia krádeže vozidla
Detekcia odtiahnutia vozidla
Detekcia krádeže kolies
Informácie užívate¾ovi na mobilný telefón
Odoslanie poplachu na nepretržitý dispeèing
Automatický výjazd zásahových jednotiek
Po pripojení externého alarmu možné strážiť tiež
vnútorný priestor vozidla
Konkurenčné výhody
•
•
•
•
•
•
Rozšírená záruka na jednotku 5 rokov
Monitorovanie v SR aj v zahranièí
Priaznivé obstarávacie náklady
Prepojenie s navigáciou GARMIN
Plne kompatibilná s ïalšími systémami ONI
Nízka výrobná cena za modul stráženia
23
ONI Stráženie poskytujú tieto zásahové skupiny
bezpečnostných agentúr
Kraj
Mesto
Firma
Kontaktná osoba
Telefón
Bratislavský
Bratislava
Mestská polícia, Bratislava
Ing.Peter Magdin
0902921161
Bratislava
PEMAR SECURITY s.r.o., Bratislava
Peter Kukuèa
0911495348
Trnava
SBS - AMR - Security, spol.s.r.o., Trnava
Martin Rieger
0903723070
Trnava
ŽOS Bezpeènosť 1, spol.s.r.o., Trnava
Ing. Emil Vrábel
0902857750
Nitra
BONUL s.r.o. Nitra
Roman Vöröš
0902433533
Nitra
SEGAL Security s.r.o., Nitra
Miroslav Halmo
0903821848
Nitra
Ing. Norbert Èanaky KOBRA, Nitra
Ing. Norbert Èanaky
0905642229
Nové Zámky
KELCOM international, spol. s.r.o., Nové Zámky
Pavol Palacka
0903457910
Nové Mesto nad Váhom
P.A.S. SK s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Drahoslav Petruš
0903103111
Trenèín
ODIN SECURITY s.r.o., Trenèín
¼ubomír Bendík
0918361751
Banská Bystrica
OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., Banská Bystrica
Peter Brieda
0905415718
Banská Bystrica
SG Security s.r.o., Banská Bystrica
Ivan Dedina
0905220700
Kremnica
Mestská polícia, Kremnica
Mgr. Roman Brhlík
0903521499
Rimavská Sobota
PATROL &GUARD s.r.o., Rimavská Sobota
Atilla Nagy
0911244077
Prešovský
Spišská Nová Ves
HATRIX s.r.o., Spišská Nová Ves
Peter Bugdol
0903657148
Košický
Košice
NODUS s.r.o., Košice
Ing. Peter Perháè
0903603380
Michalovce
SBS SHIELD s.r.o., Michalovce
Bc. Peter Vaško
0911405205
Trnavský
Nitriansky
Trenèiansky
Banskobystrický
ONI Stráženie na Slovensku
24
Užívatelské miesta
Užívate¾ské miesta slúžia pre vlastné definovanie názvov èasto navštevovaných lokalít a ich uloženie. Jednoducho si oznaèíte
akéko¾vek miesto na mape a priradíte mu vlastný názov (napr. firma NAM Slovakia, ÈS Slovnaft, Sklad ND a pod.). Ak zistíte,
že niektorá lokalita alebo ulica nie je pomenovaná a pritom má svoj názov, jednoducho ho do mapy „doplníte“. Potom je možné
tieto vlastné pomenovania užívate¾ských miest využiť pre úèely sledovania, pre automatické rozpoznanie lokalít v zozname jázd
a v neposlednom rade tiež pre ïa¾šie doplòovanie miestopisu jázd svojimi názvami. Užívate¾ské miesta fungujú bez oh¾adu
na štátne hranice a umožòujú tiež pomenovanie miest mimo Slovenskej republiky.
Užívate¾ské miesta je možné doplniť ku každej jazde k bežnému miestopisu (štát, miesto, ulica), prípadne miestopis nahradiť
vlastným názvom miesta.
25
Služba ONI Navigácia
Obojsmerná komunikácia medzi dispečerom a vodičom
Pohodlné plánovanie ciest z domu či kancelárie
,
Bezpečná a rýchla navigácia do cielového miesta
,
Zvolte miesto na mape
1.
Operatívne riadenie vozidiel a vodičov
2.
,
Odošlite vodičovi ciel
so správou
3.
Správa je doručená
do navigácie
Stretneme sa v Bratislave o 16:00.
Miesto zasielam.
,
,
Upravit
Spät
Navigácia
vypočíta trasu
,
do ciela
4.
Vodič odošle odpoved
5.
,
Štart
,
Odpoved je zobrazená
vo webovej aplikácii
6.
Budem tam 15:45
,
Spät
Bezplatne
Služba ONI Navigácia je poskytovaná zákazníkom bezplatne. Komunikácia medzi ONI systémom a navigáciou GARMIN
je zahrnutá v cene poplatku za služby ONI systému.
Využitie služby ONI Navigácia nezvyšuje Vaše náklady.
Službu ONI Navigácia je možné využiť so všetkými službami ONI systému ONI Sledovanie, ONI Sledovanie PLUS,
bez oh¾adu na zvolený tarif: OPTIMUM, REAL, SUPERREAL.
Popis služby
Služba ONI Navigácia umožní prepojenie navigácie GARMIN s webovou aplikáciou ONI Sledovanie. Prepojením sa rozšíria
možnosti navigácie o nové funkcie.
Z ONI systému je možné do navigácie GARMIN odoslať:
• Správu s cie¾om cesty (polohová správa) s možnosťou
priameho vyh¾adávania optimálnej trasy
• Textovú správu o dåžke až 190 znakov
• Kód zákazky pre automatizované priradenie k jazde
•
•
•
•
Z navigácie GARMIN je možné do ONI systému odoslať:
Textovú správu napísanú na displeji navigácie
Odpoveï na textovú správu
Oznaèenie jazdy kódom zákazky
Splnenie úlohy, dojazd do cie¾ového miesta
Doruèenie správy je automaticky potvrdené, rovnako jej preèítanie, zmazanie z navigácie a dosiahnutie urèeného cie¾a cesty.
Pokia¾ nie je v dobe odoslania správy navigácia pripojená, je správa doruèená až po jej pripojení.
26
Podporované prístroje GARMIN
GARMIN nüvi 2547
GARMIN nüvi 2455LMT +nüMaps Lifetime
+ Garmin Assistance 24
Komfortná automobilová navigácia pre využitie so službou
ONI Navigácia s aktualizáciou mapy Slovenskej republiky
a 5" dotykovým displejom.
00
112, R
EU
Orientaèná cena bez DPH:
GARMIN dezl 560T Lifetime
Podrobné mapy 45 štátov Európy,
HotFix, 4,3" obrazovka,
nový navigaèný systém Garmin Guidance 2.0, nová atraktívna
grafika, zobrazenie POI bodov poèas navigácie, rozšírený
asistent jazdných pruhov s fotorealistickým náh¾adom, zvukové
upozornenie na rýchlosť, plánovaè cesty, záznam trás, funkcia
"Kde som?", funkcia "Kde som bol!", funkcia "Služby pri
výjazde", fotonavigácia, podrobný trasový poèítaè, microSD slot
(max. 16 GB microSDHC karta), prehliadanie obrázkov (.jpeg),
TMC prijímaè dopravných správ, trafficTrends, ecoRoute,
podpora doplnkových máp cityXplorer.
Orientaèná cena bez DPH:
FREE
,58
166UR
E
Príslušenstvo potrebné pre využitie služby ONI Navigácia
Lifetime
Maps!
Navigácia Dezl je urèená pre vodièov nadmerných nákladov
a TIR. Jediné, èo navigácia od vodièa vyžaduje, je zadanie
informácií o výške, dia¾ke, hmotnosti a prípadne
nebezpeènosti nákladu vozidla.
Orientaèná cena bez DPH:
Porovnanie parametrov
Kód tovaru GARMIN
Doživotná aktualizácia máp LifeTime
Pre nákladné vozidlá, autobusy, karavany
Mapy SR/44 krajín Európy
Doživotná aktualizácia máp 1x/4 x rok
Možnosť doplnenia a naèítania máp
Bezdrôtové pripojenie Bluetooth
Rozmery zariadenia, ŠxVxH
Napájací prísavný držiak
Displej - ve¾kosť, ŠxV
Displej - rozlíšenie, ŠxV
Displej
Da¾šie mapy v zásielke
•
•
•
•
,92
324 R
EU
nüvi 2547 Lifetime
010-01123-26L
Nie
Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno
Nie
13,7 x 8,3 x 1,9 cm
Nie
11,1 x 6,3 cm
480 x 272 pix.
5"/12,7 cm
Nie
Fleet Management napájací kábel GARMIN
44,16 EUR bez DPH (52,99 EUR s DPH)
Orientaèná cena bez DPH:
nüvi 2455 LMT Lifetime
010-01001-40L
Áno
Nie
Áno/Áno
Áno/Áno
Áno
Nie
12,1 x 7,6 x 1,5 cm
Nie
9,7 x 5,7 cm
480 x 272 pix.
4,3"/10,9 cm
Atlas Slovensko
TOPO Slovakia
6
44,1 R
EU
dezl 560T Lifetime
010-00897-10L
Áno
Áno
Áno/Áno
Áno/Áno
Áno
Áno
13,7 x 8,3 x 1,5 cm
Áno
11,1 x 6,3 cm
480 x 272 pix.
5"/12,7 cm
Atlas Slovensko
TOPO Slovakia
Aktuálny a podrobný popis všetkých typov nájdete na www.garmin.sk
Ostatné typy navigácií GARMIN nemusia podporovať všetky funkcie služby ONI Navigácia
Informujte sa na ceny ïalších typov navigácií s doživotnou aktualizáciou máp zdarma
Ceny a typy navigácií sa môžu meniť pod¾a aktuálnej ponuky. Pre aktuálnu ponuku kontaktujte svojho predajcu
27
Produkty
28
Špeciálne aplikácie
ONI systém bol navrhnutý tak, aby umožnil pružne reagovať na požiadavky trhu a zákazníkov. Èi je primárne zameraný
na monitorovanie cestných motorových vozidiel, možno ho nasadiť v širokom spektre úloh. Možnosti systému v oblasti
rozšírite¾nosti sú takmer neobmedzené.
Návrh celého systému a jednotlivých hardwarových komponentov je založený na presne definovaných štandardoch,
ktoré umožòujú rýchle úpravy a nasadenie systému v predom nedefinovaných aplikáciách. Tieto aplikácie súhrnne nazývame
špeciálne aplikácie.
ONI systém nie je len obchodná znaèka. Za systémom ONI stojí èeská firma s vlastnými vývojovými a výrobnými
kapacitami. To umožòuje ve¾mi efektívnu spoluprácu jednotlivých oddelení a pružnú reakciu i na ve¾mi neštandardné
požiadavky zákazníkov. Niektoré z nami realizovaných špeciálnych aplikácií sú unikátne nielen v èeskom, ale aj v európskom
a svetovom merítku.
STRÁŽENIE MONITOROVACÍCH STANÍC
KVALITY OVZDUŠIA
STRÁŽENIE SEMAFÓROV
A DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
STRÁŽENIE
PREPRAVNÝCH KONTAJNEROV
SLEDOVANIE
VOZIDIEL ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
SLEDOVANIE DOBY LETU LIETADIEL,
SLEDOVANIE PREŤAŽENIA KRÍDEL
SLEDOVANIE POHYBU
LOKOMOTÍV A VLAKOV
SLEDOVANIE
PREVOZU ZVIERAT
SÚŤAŽE RALLY
MERANIE TEPLOTY
VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
VYBAVENIE VOZIDIEL
MESTSKEJ POLÍCIE A POLÍCIE SK
TRAKTORY A STAVEBNÉ STROJE
SLEDOVANIE HYDRAULIKY
KONTROLA
TECHNOLOGICKÉHO PORIADKU
29
Cenník komponentov ONI systému
ONI Stráženie
ONI Sledovanie/ONI Sledovanie PLUS
Jednotka ONI Stráženie
Sada príslušenstva
Èierna skrinka umiestnená vo vozidle
zaisťujúca zber a vyhodnotenia dát
urèená pre sledovanie vozidiel.
0
Základná cena: 195,00 EUR
95,0
Príslušenstvo nevyhnutné
pre montáž:
kabeláž, prepínaè typu jazdy,
sirénka, indikaèná LED.
Èierna skrinka umiestnená vo vozidle
zaisťujúca zber a vyhodnotenia dát
urèená pre stráženie vozidiel.
0
Základná cena: 195,00 EUR
95,0
Príslušenstvo nevyhnutné
pre montáž:
kabeláž, prepínaè typu jazdy,
sirénka, indikaèná LED.
Kniha jázd
Aktivácia
Kniha jázd
Aktivácia
+
+
Sada príslušenstva
Jednotka ONI Sledovanie
1
0
14,5
0
14,5
+
SPZ 2013
+
®
®
SPZ 2013
1
ONI Profesional
ONI Profesional
Program pre generovanie knihy jázd
a štatistické vyhodnocovanie dát.
K jednej jednotke licencia SPZ
NE
V CE TKY
na 1 auto, sieťová verzia.
NO
JED
Aktivácia v ONI systéme.
Vnútorná anténa GPS
Vnútorná anténa GSM
Vnútorná anténa GPS
Anténa pre vozidlá so šikmým
èelným sklom.
Anténa pre komunikáciu
s GSM sieťou.
Program pre generovanie knihy jázd
a štatistické vyhodnocovanie dát.
K jednej jednotke licencia SPZ
NE
V CE TKY
na 1 auto, sieťová verzia.
NO
JED
Aktivácia v ONI systéme.
Vnútorná anténa GSM
0
Anténa pre komunikáciu
s GSM sieťou.
0
19,9
+
+
19,9
0
6,00
Prenosná jednotka
ONI Sledovanie
Jednotku Plug a Play staèí zapojiť
do zapa¾ovaèa vozidla a pripojiť
anténu. Jednotka je prenosná
z vozidla do vozidla.
Bezdrôtová jednotka,
umožòuje operatívne sledovanie
vozidiel po dobu 5 dní.
12,0
Jednotka NCL pod vozidlo - magnetická
Jednotka ONI pod vozidlo
magnetická
Adaptér
+
Jednotka ONI Sledovanie
Plug & Play
0
6,00
12,0
ONI Sledovanie Plug & Play
Anténa pre vozidlá so šikmým
èelným sklom.
30
,00
235
.00
235
Magnetickou jednotku lze umístit
pod vozidlo nezávisle
na elektroinstalaci vozidla.
Sieťový adaptér k nabíjaniu
jednotky.
,00
340
0
15,0
Identifikácia vodiča
Bezkontaktná čítačka
RFID
Slúži pre identifikáciu vodièov.
Èítacia vzdialenosť 5 cm
Urèená pre skrytú montáž.
Bezkontaktný RFID čip
Èítaèka Dallas èipov,
priemer 20 mm.
+
Dallas čip s držiakom
+
Kontaktná čítačka
Dallas
7,60
Farba èierna, èervená.
0
3,10
2,50
38,0
Príslušenstvo
Teplotné čidlo
Bezkontaktná čítačka
MIFARE
Kábel k navigácii
Navigácia Garmin
Bezkontaktná èítaèka kariet
a èipov štandardu MIFARE
Sériový kábel k pripojeniu navigácie
Garmin vo vozidle.
Musí mať sériové rozhranie.
Pred kúpou konzultujte
s prevádzkovate¾om
ONI systému.
.00
6
44,1
140
A
CENA
N NIE
LA
O
V
ZA
Merací rozsah -45 °C až +125 °C,
presnosť 0,5 °C, rozlíšenie 1 °C,
dåžku kábla špecifikujte
v objednávke.
0
36,0
Vonkajšie antény
Akumulátor 12 V,
2,3 Ah
Kapacitný hladinomer
Externá anténa GPS
Externá anténa
kombinovaná GPS+GSM
Záložná batéria v jednotke
ONI Stráženie.
Hladinomer k meraniu úrovne
hladiny v nádržiach
nákladných vozidiel
alebo stavebných strojov.
Strešná anténa pre vozidlá
s kolmým èelným sklom,
so šroubovacím uchytením
cez strechu.
Doporuèené pre aplikácie s tarifou
SUPERREAL.
0
12,0
.00
320
0
15,0
0
32,0
Poplatok pre jedno vozidlo zahrňuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aktívnu SIM kartu mobilného operátora pre dátové prenosy
neobmezené dátové prenosy medzi vozidlom a aplikáciou ONI systému
aktívny zahranièný roaming (dátový roaming za príplatok)
mapy SR a štátov Európskej únie
aktualizáciu máp
zabezpeèený šifrovaný prístup do webovej aplikácie ONI systému pre neobmedzený poèet užívate¾ov
odosielanie stavových informácií e-mailom (bezplatne), alebo SMS (za poplatok)
zistenie aktuálnej polohy aj v zahranièí (ONI Dotaz za poplatok)
licenciu na využívanie profesionálnej aplikácie Kniha jázd SPZ 2013 ONI Profesional
garanciu najnovšej verzie Kniha jázd SPZ 2013 ONI Profesional
nepretržitú horúcu linku pre riešenie vašich požiadaviek
vzdialenú správu a konfiguráciu vozidlovej jednotky
pravidelnú kontrolu spojenia s jednotkou vo vozidle
Nechajte si spracovať nezáväznú cenovú ponuku.
reakciu na vzniknuté chyby do 24 hodín poèas pracovných dní
Ponúkame zaujímavé z¾avy už od dvoch vozidiel.
využitie videomanuálov pre oboznámenie s funkciami ONI systému
vyhotovenie elektronickej faktúry za vyúètovanie služieb
Všetky ceny sú v EUR a bez DPH. Zmena cien je vyhradená.
31
Tarify v domácej sieti
Služby ONI systému možno objednať so štyrmi tarifmi. Tarify nemajú vplyv na spôsob spracovania dát v knihe jázd.
Kniha jázd pracuje so zaèiatkom a koncom jazdy a ïalšími údajmi.
Vo¾ba tarifu má vplyv na poèetnosť zasielania aktuálnej polohy sledovaného vozidla na obrazovku. Pri tarife OPTIMUM, REAL
a SUPERREAL sú informácie o polohe a rýchlosti sledovaného vozidla zaznamenávané v domácej sieti každých 10 sekúnd.
Tarif DRIVE
vytvorí kompletnú knihu jázd, v ktorej budú údaje o èase a mieste zaèiatku a konca jazdy, typu jazdy služobná/súkromná,
identifikácií vodièa a prejdenej vzdialenosti. V tomto tarife neuvidíte žiadne polohy vozidla poèas jazdy. Poloha vozidla
sa aktualizuje vždy po zaparkovaní. Táto služba sa platí raz roène.
Tarif OPTIMUM
je urèený zákazníkom, pre ktorých je prioritné automatické zostavenie knihy jázd spolu s vyhodnotením pohybu vozidla
a sledovanie aktuálnej polohy vozidla je len doplnkovou funkciou. V tarife OPTIMUM sú údaje o trase vozidla zasielané
do technologického centra každých 5 minút. Bez omeškania je odosielaná informácia o okamihu zaèiatku a ukonèenia jazdy,
zmene stavu, zmene typu jazdy súkromná/služobná. Tarif je vhodný pre bežné vozidlá, obchodných zástupcov, servisné vozidlá.
Tarif REAL
zvolíte, pokia¾ potrebujete mať preh¾ad o aktuálnej polohe vozidla na mapovom podklade, a je pre Vás dôležité vedieť,
kde sa vozidlo práve pohybuje. V tarife REAL sú polohové údaje z vozidla odosielané v intervale 1 minúty. Tarif je výhodný
pre operativné riadenie vozidlového parku. Tarif REAL zvo¾te pre firemné zásahové vozidlá, vozidlá kuriérnej služby, vozidlá
rozvážajuce tovar, pohotovostné vozidlá, vozidlá prevozu peòazí a cenností, poštové služby, vozidlá polície.
Tarif SUPERREAL
je urèený pre aplikácie, kedy navigujete vozidlo na konkrétne miesto z dispeèingu, alebo iného riadiaceho pracoviska,
a je nutné mať okamžitý preh¾ad o polohe vozidla. Polohové údaje z vozidla sú zasielané každých 20 sekúnd. Tarif je primárne
urèený pre zásahové skupiny bezpeènostných agentúr, vozidlá integrovaného záchranného systému, sanitky, hasièov,
zásahové vozidlá mestskej polície, vozidlá taxislužby.
V prípade, že sa Vaše vozidlo bude pohybovať prevažne na Slovensku, ponúkame Vám možnosť využiť zvýhodnené tarify
pre Slovenskú republiku. Tieto tarify sú oznaèené skratkou SK. Vozidlo bude na Slovensku v domácej sieti a v ÈR sa bude
správať ako v zahranièí. O ponuke sa informujte u svojho obchodného zástupcu.
Zahraničie
Pokia¾ sa dostane objekt mimo dosah GSM signálu domáceho operátora (typicky v zahranièí), sú dáta ukladané
do vnútornej pamäte jednotky. Po návrate vozidla zo zahranièia sú dáta automaticky prenesené z pamäte jednotky
do ONI systému a vo webovej aplikácií uvidíte pohyb vozidla. Na sledovanie polohy auta v zahranièí možno využiť dve služby.
Okamžitá lokalizácia vozidla - ONI Dotaz
Služba slúži na zistenie aktuálnej polohy. V každej chvíli máte možnosť lokalizovať vozidlo pomocou požiadavky odoslanej
z webovej aplikácie ONI systému. Túto službu máte automaticky aktívnu. Lokalizácia je jednorázovo spoplatnená.
ONI Zahraničie On-line
Po aktivácií služby takmer nespoznáte rozdiel medzi tým, èi je vozidlo v Slovenskej republike, alebo za hranicami.
Informácie o polohe a rýchlosti vozidla sú zaznamenávané každých 20 sekúnd a pod¾a základného tarifu sú z vozidla odoslané
do ONI systému. Tarif ONI Zahranièie on-line je spoplatnený príplatkom k základnému tarifu. Máte možnosť využiť tiež službu
ONI Dotaz.
V rámci služby ONI Zahranièie on-line nie sú úètované poplatky za prenos dát na Slovensku, v krajinách Európskej únie EU
a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru EEA (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko,
Island, Taliansko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburgsko, Maïarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko,
Po¾sko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Ve¾ká Británia a územie Alandských
ostrovov, Azorské ostrovy, Francúzska Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Kanárske ostrovy, Madeira, Martinik a Réunion)
a vo vybraných krajinách mimo Európsku úniu (Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy,
Chorvátsko, Juhoslávia, Moldavská republika, Monako, Švajèiarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina). V ostatných krajinách sveta
môžu byť úètované poplatky za prenos dát vo výške pod¾a vyúètovania roamingového partnera.
32
Cenník služieb ONI Sledovanie a ONI Sledovanie PLUS
Poplatok za jeden objekt v Slovenskej republike
Názov tarifu
(Aktualizácia polôh vozidla v systéme)
ONI Sledovanie, mesaèný poplatok
ONI Sledovanie PLUS, mesaèný poplatok
Volite¾né:
Prenájom jednotky, mesaèný
ONI Zahranièie on-line + mapy Google, mesaèný príplatok k tarifu
DRIVE
(len jazdy)
4,00
6,00
OPTIMUM
(5 minút)
8,00
10,00
REAL
(1 minúta)
12,00
14,00
SUPERREAL
(20 sekúnd)
17,00
19,00
nemožné
+ 6,00
+ 8,00
+ 6,00
+ 8,00
+ 6,00
+ 8,00
+ 6,00
Cenník služieb ONI Stráženie
Mesaèná tarifa produktu ONI Stráženie
Názov tarify
(Aktualizácia polôh vozidla v systéme)
Mesaèný poplatok
+
Poplatok za stráženie
Poplatok za jeden objekt na Slovensku
OPTIMUM
REAL
SUPERREAL
(5 minút)
(1 minúta)
(20 sekúnd)
10,00
14,00
19,00
ceny si urèujú bezpeènostné agentúry individuálne pre každý typ vozidla
Pravidelné poplatky za služby a príplatky k službám je možné platiť tiež štvrťroène a roène. Pri štvrťroènej platbe služby
obdržíte bonus 35 SMS za každý štvrťrok a pri roènej platbe bonus 180 SMS. Pri tarife DRIVE je roèná platba povinná.
Všetky tarify sú pri uzavretí zmluvy na dobu neurèitú. Cena je za jeden objekt a jeden mesiac.
Pri tarife ONI Stráženie prebieha aktualizácia polôh každú minútu.
Služby k ONI Stráženie
Aktivácia zásahu
Prejazdená vzdialenosť
Doba zásahu
Obhliadka objektu
Stráženie objektu
jednorazový poplatok za aktiváciu neodvolaného zásahu
poplatok za každý km najazdený pri zásahu na objekt
poplatok za každú minútu strávenú pri zásahu na objekt
poplatok za vykonanie obhliadky napadnutého objektu
poplatok za každú minútu stráženia napadnutého objektu
Rozsah poskytovaných služieb a ceny k nim si urèujú bezpeènostné agentúry.
Ďalšie služby a poplatky
Ïalšie služby a poplatky
ONI Dotaz - využitie služby
ONI Servis SMS - využitie služby
Roamingové príplatky
Prerušenie poskytovania služieb
Obnovenie poskytovania služieb
Udržiavací poplatok
Poštovné a balné
Školenie/eŠkolenie
Mapy Google
Video manuály
ONI Ekonomik
SMS požiadavka na okamžitú polohu - odèítané z ONI Konto
0,11
odoslanie SMS so stavom jednotky - odèítané z ONI Konto
0,11
dodatoèné roamingové poplatky pod¾a vyúètovania mobilného operátora
doèasné prerušenie poskytovania služby na žiadosť klienta
7,60
obnovenie poskytovania služby po doèasnom prerušení
7,60
mesaèný poplatok v dobe prerušenia poskytovania služieb
2,00
poplatok za odoslanie zásielky
8,00
cena za hodinu
25,00/20,00
príplatok k mesaènému tarifu za jedno vozidlo
2,00
neobmedzený poèet prezretí
bezplatné
vyhodnotenie prevádzkových nákladov vozidlového parku/mesiac/vozidlo
2,00
Všetky ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená.
33
Školenie ONI systému
Súèasťou popredajnej starostlivosti o našich zákazníkov sú tiež školenia. Školenia sú zamerané nielen na ovládanie samotnej
aplikácie ONI systému, ale tiež na postupy efektívnej kontroly vozového parku. Školenia sú rozdelené do troch úrovní.
Každý užívate¾ ONI systému tak má možnosť zúèastniť sa školenia, ktoré potrebuje pre svoju prácu. Školenia sú uskutoèòované
v školiacej miestnosti NAM system, a.s. za úèasti školite¾a. Každý úèastník má k dispozícii poèítaè s pripojením do ONI systému.
Na prianie je možné školenie usporiadať priamo u zákazníka. V prípade Vášho záujmu o niektoré zo školení kontaktujte Vášho
obchodného zástupcu.
Rýchle zoznámenie
Blok školení, v dåžke dvoch hodín, Vás zoznámi
s internetovou aplikáciou ONI systému pre správu, sledovania
a základnú evidenciu vozidiel vo Vašom vozovom parku.
Nauèíme Vás ako aktívne využívať možnosti aplikácie.
Na modelových dátach ukážeme základné aj pokroèilé funkcie.
Po školení budete schopný samostatne aktívne pracovať
s webovou aplikáciou ONI systému, budete vedieť sledovať
vozidlá v reálnom èase, vytvárať základnú knihu jázd,
spravovať užívate¾ov a Vaše vozidlá.
Školenie je vhodné pre nových a obèasných užívate¾ov,
vedúcich oddelení, majite¾ov firiem, manažérov.
Tieto základné školenia je možné realizovať tiež
cez internet pomocou nástrojov pre eŠkolenie.
Základné školenie
V základnom školení Vás v priebehu štyroch hodín
zoznámime s internetovou aplikáciou v celom rozsahu
Rýchleho zoznámenia a navyše sa nauèíte pracovať
s profesionálnym programom SPZ 2013 ONI Profesional,
ktorý poskytuje potrebné odklady pre manažérske rozhodnutia
a úètovný systém. Na školení sa dozviete ako optimalizovať
dátové zaťaženie firmy správnym spracovaním na vozový
park. Nauèíte sa zvládať hromadné zostavenie knihy jázd,
spracovanie tuzemských i zahranièných cestovných príkazov,
optimalizovať vyťaženie vozidiel, vyh¾adávať vozidlá
zasluhujúce si zvýšenú pozornosť.
Po školení budete poznať väèšinu funkcií, štatistík
a preh¾adov. Školenie je vhodné pre pokroèilých a aktívnych
užívate¾ov, technických správcov vozidiel, úètovníèky,
vedúcich oddelení.
Pokročilé funkcie
Rozšírená verzia školení v dåžke 8 vyuèovacích hodín
zahàòa nad rámec Rýchleho zoznámenia a Základného
školenia použitie pokroèilých funkcií ONI systému. Po školení
budete schopný samostatne a efektívne využívať ONI systém
a budete mať dostatoèný odborný základ pre poskytovanie
informácií ïalším užívate¾om vo vašej firme.
Školenie je vhodné pre k¾úèových užívate¾ov, správcov
vozových parkov, hlavné úètovníèky, controlling, správcov
IT systémov, firemných administrátorov, lektorov a školite¾ov.
Ceny školení
• v sídle NAM Slovakia s.r.o. alebo NAM system a.s.
- 25,00 €/hodina/osoba
• u zákazníka 25,00 €/hodina/osoba + doprava 0,30 €/km
34
Video manuály
Video manuály sú možnosťou ako Vás prirodzeným spôsobom nauèiť využívať základné aj pokroèilé funkcie webovej aplikácie
ONI systému a Knihy jázd. Prehraním video manuálov ONI systému získate rýchlu prax rutinného používania.
Videá Vás zoznámia s praktickým použitím funkcií ONI systému – rýchlo, pochopite¾ne a stopercentne. Len s ONI systémom
máte k dispozícii 3 nezávislé video kanály zabezpeèujúce dostupnosť video manuálov i zo zabezpeèených firemných sietí.
Sledujte nás na
http://www.youtube.com/onisystemcz
Sledujte nás na
http://vimeo.com/channels/onisystemcz
Sledujte nás na
Screencast.com®
http://www.screencast.com/users/onisystemcz
Internetové eŠkolenia
Uvedomujeme si cenu Vášho èasu. Pripravili sme pre Vás elektronické školenia, ktoré sú realizované prostredníctvom
internetu . Šetríme tak Vaše peniaze a èas strávený na cestách a v hoteloch.
Školenia sú urèené užívate¾om, ktorí chcú využiť možnosti ONI systému a nechcú ich študovať sami, alebo èítať užívate¾ské
manuály služieb ONI systému.
Pokia¾ máte záujem o eŠkolenie, nemusíte mať žiadne špeciálne znalosti, ani špeciálne vybavenie. V dopredu dohodnutom
termíne len zasadnete za Váš poèítaè (pripojený k internetu) a vïaka špeciálnej aplikácii TeamViewer budete mať pocit,
že ste v jednej miestnosti so školite¾om. Môžete s ním konverzovať, ukazovať mu Vašu obrazovku, vyskúšať si všetky funkcie
ONI systému. Po školení budete vedieť efektívne využívať ONI systém pre svoju každodennú prácu.
Školenia usporadúvame vždy pre malé skupiny školených (maximálne 6 úèastníkov) tak, aby všetci mali dostatoèný priestor
a mohli školite¾ovi klásť svoje otázky. Pre jednoduchšiu komunikáciu so školite¾om je vhodné mať k Vášmu poèítaèu pripojený
mikrofón, inak budete svoje otázky školite¾ovi len písať.
Každé eŠkolenie trvá približne 2,5 hodiny. Pre školenie máme pripravené návody, ktoré Vám po ukonèení zašleme e-mailom.
Hot-Line dispečing - 0650 540 062
Nepretržite je všetkým užívate¾om k dispozícii dispeèing ONI systému, ktorý je v trvalej pohotovosti a je pripravený
Vám poskytnúť radu i podať pomocnú ruku pri riešení kritických situácií spojených so správou vozidlového parku.
35
Inštalácia systému do vozidla
Strediská technickej podpory garantujú individuálny prístup ku každému
zákazníkovi. Niektoré zo stredísk technickej podpory umožòujú tiež montáž
priamo u zákazníka. Informujte sa o tejto možnosti. Každé stredisko
technickej podpory je vybavené modernou diagnostikou navrhnutou
špeciálne pre ONI systém. Pracovníci stredísk sú certifikovaní pre montáže
špeciálne pre ONI systém a servis všetkých zariadení so znaèkou ONI.
Cena montážnych prác je vždy stanovená dohodou medzi zákazníkom
a strediskom technickej podpory. Cena je závislá na type a znaèke vozidla,
do ktorého je zariadenie ONI systému montované a vo¾bou príslušenstva
uvedeného v zmluve o poskytovaní služieb ONI systému. Príslušenstvo
môže zahàòať zariadenie pre identifikáciu vodièov, komunikaèný terminál
klávesnice, grafický terminál navigácie, teplotné èidlo, pripojenie
autoalarmu, napojenie na centrálne zamykanie a ïalšie doplnkové
príslušenstvo.
V rámci partnerského programu NAM Slovakia s.r.o.
ude¾ujeme spoloènosti
Názov spoloènosti
CERTIFIKÁT
Stredisko technickej podpory
Systému ONI
Ing. Imrich Pružina
konate¾
V Brezne 15. 6. 2013
Pred montážou sa vždy informujte na cenu montáže zariadenia do Vášho
vozidla, predídete tak možným nedorozumeniam.
Vyskúšajte si testovaciu sadu
na týždeň zadarmo!
36
CERTIFIKÁT
Inštaláciu systému do vozidiel vykonávajú autorizované, špeciálne
vyškolené, montážne strediská. Každé stredisko je držite¾om certifikátu
Stredisko technickej podpory systému ONI, ktoré je pre zákazníkov zárukou
poskytovania služieb najvyššej možnej úrovne pri zachovaní štandardov
kvality a starostlivosti o zákazníka.
ONI Sledovanie, ONI Sledovanie PLUS, ONI Stráženie
Obvyklá cena montáže sa vzťahuje k vozidlám nižšej strednej triedy kategórie Škoda Fabia, Octavia, Rapid, KIA Ceed, Hyundai I30.
Typ konfigurácie
Obvyklá cena
J1 - Nerozlišuje sa typ jazdy, bez identifikácie obsluhy
66,00
J2 - Zapojený prepínaè služobná/súkromná, bez identifikácie obsluhy
70,00
J3 - Zapojená identifikácia obsluhy (èítaèka Dallas, alebo RFID), typ jazdy sa rozlišuje pomocou èítaèky èipov
75,00
J4 - Zapojená identifikácia obsluhy a prepínaè služobná/súkromná
80,00
Zapojenie s komunikaèným káblom navigácie GARMIN
+ 8,00
Zapojenie s pripojením na CAN zbernicu vozidla
+ 8,00
Ceny montáže pre vozidlá vyššej strednej triedy, luxusné a nákladné vozidlá Vám radi poskytnú naše vyškolené montážne
strediská (STP) ONI Systému.
Vyškolené montážne strediská (STP) ONI Systému
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Nitriansky
Žilinský
Trenèiansky
Prešovský
Košický
Mesto
Brezno
Rimavská Sobota
Podbrezová
Brezno
Zvolen
Bratislava
Bratislava
Nitra
Nitra
Martin
Žilina
Nové Mesto nad Váhom
Poprad
Košice
Košice
Michalovce
Michalovce
Názov strediska technickej podpory
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
PATROL & GUARD s.r.o.
Auto Moto Pneu, s.r.o.
Michal Vlèek - MV Servis
AUTO SLOVÁK s.r.o.
Todos Bratislava s.r.o.
PEMAR Security, s.r.o.
N-motor, s.r.o.
BMC, spol. s r.o.
SECO AUTOTRANS s.r.o.
ALL SECURITY, s.r.o.
P.A.S. SK s.r.o.
ONIservis s.r.o.
MONTRÚR s.r.o.
NODUS, s.r.o.
Ing. Radoslav Popoviè RADES
LABTECH s.r.o.
Kontaktná osoba
Ing. Miloš Stískal
Attila Nagy
Daniel Vincúr
Michal Vlèek
Jozef Orlai
Michal Brhlík
Peter Kukuèa
Ing. Miroslav Dobiáš
Ing. Milan Mandalov
Miroslav Horelièan
Ing. Albert Groma
Rudolf Helia
Ing. Magdaléna Perstická
Marek Prokop
Ing. Marek Hegedúš
Ján Dlužanin
Martin Labik
Telefón
+421 486115995
+421 911244077
+421 915248043
+421 908919596
+421 918980999
+421 908992789
+421 911495348
+421 903436311
+421 903793749
+421 903409721
+421 903512289
+421 907670515
+421 911051543
+421 917966305
+421 903643535
+421 948520436
+421 915513515
37
Poznámky:
POPLATOK ZA SLUŽBY OBSAHUJE:
Dátové prenosy v SR
Nepretržitá podpora dispečingu 24 hodín denne, 365 dní v roku
živý dispečer, žiadny automat
40
0650 5
PRAVIDELNÁ Aktualizácia knihy jázd ŠPZ
Aktualizácia máp 2x ročne
Archivácia dát po dobu minimálne 18 mesiacov
Zber dát na serveroch poskytovatela,
Záruka na hw 5 rokov (pre CERTIFIKOVANÉ INŠTALOVANÉ jednotky)
Pomoc pri havárii
Pomoc pri hladaní odcudzeného vozidla
Široká sieT servisov v SR a ČR
školenie - samoštúdium- neobmedzený prístup k videomanuálom
VZDIALENÁ PODPORA UŽIVATElOV V CENE
DO 10 MIN./DEŇ
AKTUALIZÁCIA FIRMWARU JEDNOTIEK
VZDIALENÁ SPRÁVA ZARIADENÍ VO VOZIDLE
REAKCIA NA SERVISNÉ POŽIADAVKY DO 1 PRACOVNÉHO DŇA
38
06 2
Poznámky:
39
Prihlasovacie údaje
Demo prístup
https://www.onisystem.net
PØIHLÁŠENÍ MAJITELE
ISTOTA
ONI Sledovanie PLUS
Majitel:
100
Pracovištì:
demo
Jméno:
demo
Heslo:
demo
Pøihlásit
BEZPEČNOST
ONI Sledovanie
SPOLAHLIVOST
PYRAMÍDA SLUŽIEB
,
Prevádzkovatel
NAM Slovakia s.r.o.
Námestie M. R. Štefánika 3
977 01 Brezno
tel.:
048 / 611 2266
e-mail: [email protected]
Dispečing ONI systému
Slovensko:
tel.:
0650 540 062
mobil: +421 650 540 062
e-mail: [email protected]
Èeská republika:
tel.:
+420 737 900 300
Obchodné zastúpenie
06/2013
www.onisystem.sk
ONI Stráženie
Download

Katalóg ONI systému na rok 2013