PETRŽALSKÉ NOVINY
R
9. 3. 2012 • ročník 18 • číslo 5
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Ženy, žiť s vami
je úžasné!
Mozog ženy má väčší počet mozgových závitov ako mozog muža.
strana 8
Za usmievavé
Slovensko
Každý deň stretnúť človeka, to stačí.
strana 9
Dočkáme sa už
konečne riešenia?
Pes nie je len zábava, ale aj
zodpovednosť.
strana 10
Kedy budú k dispozícii kontajnery?
OLO zvýšilo ceny za poskytnutie kontajnera takmer o 300 percent.
strana 15
Petržalka nebude
záchytným parkoviskom!
Vyrieši petržalská samospráva parkovanie? Či áno, alebo
nie
ie - odpoveď musíme hľadať aj v najnovšom dokumente mestského
t kéh magistrátu,
i t át v stratégii
t té ii dopravnej
d
j politiky
litik
parkovania v Bratislave.
A
ko ho vníma petržalský starosta
Vladimír Bajan? „Je nevyhnutné aj logické, aby niektoré činnosti
a niektoré princípy novej parkovacej politiky boli jednotné pre celé
mesto, lenže jednotlivé mestské časti musia mať voľné ruky na riešenia
svojich špecif ík.“ Úlohu mesta vidí
predovšetkým v príprave a budovaní záchytných parkovísk, v zlepšovaní a skvalitňovaní mestskej hromadnej dopravy, ktorá musí ísť ruka
v ruke s novou parkovacou politikou.
Jednotný by mal byť aj elektronický
systém riadenia, aby ho obyvatelia
mestských častí, ktorí sú zároveň
obyvateľmi Bratislavy, mohli využívať
komfortne.
Návrh mestskej parkovacej stratégie zatiaľ vyvoláva rozpaky. Reakcie
jednotlivých mestských častí naň sú
rôzne. Niektoré by ho po úpravách
akceptovali, Staré Mesto, ho však
zásadne odmieta. To dôležité v tejto
chvíli je, že sa zatiaľ nedostal na rokovanie mestskej rady, čo znamená,
že ho neprerokujú ani na najbližšom
mestskom zastupiteľstve. V Petržalke sme predvídali, že zosúladiť požiadavky sedemnástich mestských
častí tak, aby sa vyjadrili v jednom
dokumente aj ich zvláštnosti, nebude
jednoduché – že taký ideálny a optimálny dokument pre každého sotva
na jej relatívne malé územie a vysoký počet obyvateľov (je nás viac ako
štvrtina všetkých Bratislavčanov),
výškovú panelovú bytovú zástavbu
a urbanistické riešenia mestskej časti a pôvodného sídliska ako celku,
musíme uvažovať ako o jednom zo
zásadných riešení o nových parkovacích domoch. Ibaže naša mestská
časť nemá vo vlastníctve žiadne pozemky na ich výstavbu. Preto minulý rok požiadala mesto, aby plochy,
ktoré vytypovala ako vhodné miesta
Chcete diskutovať so starostom o parkovaní?
Píšte na [email protected]
vznikne, že musí byť veľkým kompromisom. Nemôžeme však čakať,
kedy tak bude a reálna je obava, či tak
vôbec bude. Preto v predstihu pracujeme na vlastnej, petržalskej koncepcii parkovania.
Piliere petržalského parkovania
Sú dva: Zvýhodniť a uprednostniť
domácich - Petržalčanov a zvýšiť parkovacie kapacity. Vieme však, že sa to
nedá uskutočniť izolovane, nezávisle od mesta. Pretože, ak hovoríme
o nových parkovacích miestach
v podmienkach Petržalky, vzhľadom
na parkovacie domy, dalo Petržalke k
dispozícii. K dohode s mestom zatiaľ
nedošlo.
Vzťah k pozemku – vlastniť ho či
mať v správe – je potrebný pre samotné stavebné konanie, ale tiež
jediný mechanizmus pre vedenie
mestskej časti ako parkovacie domy
režimovať. Povedané petržalským
starostom: „Postavenie nových parkovacích kapacít je dôležité, ale ešte
dôležitejšie je, koľko sa za miesta
v nich bude platiť.
Pokračovanie na 5. strane ```
2 • 9. 3. 2012
Ivan Štefanec:
V Petržalke pribudne
ďalšia bezplatná WiFi
zóna.
Nezabudnuteľne za Tomášom Ágoštonom
21. 12. 1952 - 25. 2. 2012
Ernest Hemingway vo svojom nezabudnuteľnom románe Komu zvonia do hrobu v motte
o. i. píše: „Nikto nie je ostrovom samým pre
seba; každý je kusom pevniny, kusom súše...
smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja
som súčasťou človečenstva, a preto sa nikdy
nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“
O jej umiestnení rozhodnú
sami Petržalčania.
Predseda Slovensko-taiwaskej
parlamentnej skupinypriateľstva,
poslanec Ivan Štefanec (SDKÚ-DS
sprostredkoval na území Petržalky vybudovanie bezplatnej
WiFi zóny už minulý rok, a to na
Tyršovom nábreží, ktorú často
využívajú nielen Petržalčania, ale
všetci návštevníci dunajskej pláže
a nábrežia. Či k nim pribudne aj
ďalšia bezplatná WiFi zóna, sme
sa spýtali priamo Ivana Štefanca.
- Áno, môžem s potešením potvrdiť, že ako prejav doterajšej
dobrej spolupráce medzi Slovenskom a Taiwanom, vďaka ktorej
pribudlo na Slovensku niekoľko
významných investícií, ktoré dali
prácu tisícom Slovákov, rozhodla
sa taiwanská strana podporiť ďalší projekt bezplatnej WiFi zóny v
Petržalke. Záleží na samotných
Petržalčanoch, v akej lokalite
bezplatné WiFi chcú. Preto ich
týmto vyzývam, aby sa zapojili
do ankety, ktorej cieľom je zistiť
ich želanie. Do ankety sa môžu
zapojiť prostredníctvom internetu na webovej adrese www.
ivanstefanec.sk alebo môžu
návrhy posielať do Petržalských
novín:
petrzalskenoviny@
gmail.com do konca marca, keď
budú požiadavky vyhodnotené.
Navrhované miesta:
1. Draždiak
2. Sad Janka Kráľa
3. Nemocnica Antolská
a okolie
T
í, ktorí sme poznali Ing.
Tomáša Ágoštona - dôverne či len tak letmo, ale nie
povrchne - sa cítime jeho
odchodom do iného, živým
nepoznaného sveta umenšení. Nie telesne ani fyzicky, to
len z našich myslí ho načas
vyrval osud, že už mu nepodáme ruku, neprevravíme
slová, nevypočujeme si jeho
nákazlivý smiech s láskavým,
ale aj briskným humorom;
už sa nám ani iným neprihovorí siedmimi rečami, lebo
aj taký talent, okrem najväčšieho talentu - byť ľudským,
pozorným k iným - mu nadelila prírodná a božia moc
vo vzájomnej zhode.
Už sa umenšil svet človečenstva jeho rodine,
V
eľký smútok nás ovládol po prijatí informácie, že pán Ing. Tomáš
Ágošton - alebo Tomáš - ako
sme ho všetci volali, už nepríde medzi nás. Jeho veselý
nadhľad a jemu blízky vtip
neustále oživoval zasadnutia Komisie investičných
Na internete sa čoraz častejšie objavujú
stránky, ktoré umožňujú výmeny vecí medzi
užívateľmi, ich požičiavanie za symbolický
poplatok či dokonca zadarmo.
háňate knižku, vŕtačku
do panela či záhradný
gril?
Za niektoré výrobky zaplatíme desiatky či stovky eur,
no poslúžia nám len občas.
najbližším, priateľom, známym. Bude nám, Bratislave,
osobitne Petržalke chýbať
aj ako verejný činiteľ, ktorý
trinásť rokov pôsobil ako
poslanec v samospráve - v
mestskej, bratislavskej a
miestnej, petržalskej. Jeho
vyše 30-ročná petržalskosť
urobila z neho bojovníka za
našu mestskú časť, spôsobom sebe vlastným - láskavým i občas hrmotným presadzoval v ostatnom čase na
verejných zastupiteľských
fórach električku v Petržalke, jeho pričinením sme sa
mohli pustiť do opráv časom zničených terás, jeho
domáhaním sme získali financie na ne. Málokto vie,
že názov piateho mosta cez
Dunaj Apollo, vyšiel z mysliteľskej dielne Petržalčana
Tomáša. Našli by sme veľa
príkladov, z ktorých cítiť,
že bol ozajstným Petržalčanom, telom i dušou. Jej
prajníkom, obdivovateľom,
milovníkom. V tom sa
umenšila jeho odchodom
aj - jeho Petržalka.
Ing. Tomáš Ágošton však
v skutočnosti svojím životom - byť samým sebou
zakaždým a všade - nám
zväčšil náš vlastný svet. Pribudol v ňom. V tom zostáva
nezabudnuteľný. Aj preto a
za to mu patrí naša spoločná úcta a vďaka.
Česť jeho pamiatke!
Vladimír Bajan,
starosta Petržalky
Opustil nás poslanec Ing. Tomáš Ágošton
U nás taká obyčaj...
Z
PETRŽALSKÉ NOVINY
SÍDLISKO
Weby šíriace myšlienku tzv.
spoluspotrebiteľstva ponúkajú spôsob ako ušetriť peniaze.
V dobe nadprodukcie tovarov
je nezanedbateľný aj ich ekologický aspekt.
činností pri MZ v Petržalke.
Patril k tým ľuďom, ktorí
zmierňujú napätia v názoroch, vedú hádky k dohode
a robia svet jednoduchším,
ľudskejším. Vždy z neho vyžarovala empatia a ochota
pomáhať iným. Každý problém komisie riešil nielen na
„Princíp spočíva v tom, že
veci, ktoré vám často aj
360 dní do roka len niekde
ležia či prekážajú a čakajú
na použitie, poskytnete tým,
ktorí ich práve potrebujú.
Veci, ktoré nepoužívate alebo používate minimálne a je
vám ich ľúto vyhodiť alebo
darovať, lebo to bolo drahé,
alebo to môžete ešte niekedy
potrebovať, tak môžu poslúžiť zatiaľ niekomu inému.
Veď vám zas na oplátku
niekto požičia to, čo práve
zasadnutí, ale aj dodatočne
e-mailami. Ako hovorieval
- „zodpovednosť nepustí“.
Osobne som mal k nemu
aj preto blízko, lebo sme sa
mohli spolu po maďarsky
rozprávať o jeho životných
skúsenostiach, ale aj o histórii starej Bratislavy. Aj keď
potrebujete vy. Ušetríte tak
obaja,“ hovorí Andrej Repan,
ktorý prevádzkuje stránku
www.odkomunity.sk.
Avšak zveriť vec, za ktorú
sme zaplatili niekomu cudziemu, logicky, vzbudzuje obavy.
Ale vieme, že v zahraničí sa
tieto stránky tešia veľkej a
čoraz stúpajúcej popularite a
dnes ich už využívajú tisícky
ľudí. Treba len nájsť spôsob
ako spraviť zo spoluspotrebiteľstva bezpečný systém.
Preto je na stránke odkomu-
Milý pán Ágoston,
je to prvý a, žiaľ, aj posledný list, ktorý Vám
píšem. V sobotu ráno mi
prišla smutná esemeska
od nášho starostu – že
ste sa rozhodli vzdať sa
pozemských radostí, ktoré Vám boli také vlastné.
Pritom ešte v utorok som
Vás vyzerala v petržalskej
poslaneckej lavici, lebo
som prepočula úvodné
ospravedlnenie predsedajúceho, že ste v nemocnici.
Chýbali mi Vaše bonmoty.
Dnes už viem, že mi budú
chýbať navždy. Že Vám
už v Primaciálnom paláci
nevyhradia „posed“ pre
fajčiarov, ktorý ste si želali. Neviem o Vás veľa, ale
viem, že ste boli veľkým
milovníkom života. A že k
Vám neodmysliteľne patrila cigaretka... ktovie, či sa v
nebi môže fajčiť... ale Vám
by mali dať výnimku...
Cigaretka na dva ťahy,
krátka, silná ako život.
A niekedy možno silnejšia...
Vaša
Ľudmila Farkašovská
mu bolo ťažko, vždy prišiel
na zasadnutie komisie. Mal
stopercentnú účasť. Prirástol nám k srdcu a jeho neúčasť na komisii bude veľmi
bolieť. Česť jeho pamiatke!
Gabriel Gaži,
predseda Komisie investičných činností pri MZ
v Petržalke
nity.sk každý aktívny užívateľ
hodnotený. „A ak nebol ešte
ani raz hodnotený, sú tu
ďalšie bezpečnostné prvky
na vašu ochranu. Bezpečnostný depozit, zmluva o výpožičke alebo skutočnosť, či
bola overená totožnosť užívateľa. A, samozrejme, je tu
aj možnosť komukoľvek, kto
sa vám z akéhokoľvek dôvodu nepozdáva, odmietnuť
požičať svoju vec,“ dodáva
Repan.
(ld)
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
9. 3. 2012 • 3
STABILNÁ VLÁDA JE ZÁKLAD
Slovensko musí mať stabilnú vládu, ktorá bude
môcť štyri roky plniť program pre ľudí. Bez stability
vlády nezvládneme náročné výzvy.
ŠTÁT MUSÍ ĽUDÍ CHRÁNIŤ
Máme najvyššiu nezamestnanosť a najväčšie zdražovanie za posledné roky. Len silný štát vie zabojovať za základné istoty ľudí.
NECH BOHATÍ PRISPEJÚ VIAC
Plošné zvýšenie daní zvýšilo ceny. Bohatí to nepocítili. Obráťme to. Nech banky s rekordnými ziskami,
najväčšie firmy a veľmi bohatí jedinci prispievajú
vyššími daňami.
MLADÝM PRÁCU,
STARÝM ÚCTU
Budúca vláda musí okamžite prijať konkrétne opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí.
Starým ľuďom musí dať perspektívu dôstojného prežitia.
ZASTAVIŤ PREPAD ŽIVOTNEJ
ÚROVNE
Robert Fico
Ceny rastú rýchlejšie ako mzdy, životná úroveň klesá. Vláda musí obnoviť hospodársky rast, podporiť
súkromné aj verejné investície, vytvoriť podmienky
na tvorbu pracovných miest.
VOĹME ISTOTY
JEDEN HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ
SMER – SD
www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk
4 • 9. 3. 2012
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
To nevymyslíš, to je život…
U
ž šiesty rok zastupuje Petržalčanov v miestnom
aj mestskom zastupiteľstve.
Kameru a mikrofón prenechala manželovi Karolovi, ktorý
ju v Markíze, ako s úsmevom
hovorí, úspešne nahradil, a namiesto čítania správ po sobotách sobáši snúbencov a víta do
života malých Petržalčankov.
A tak je stále viac tých, ktorým
sa jej tvár známa z obrazovky
spája aj s medzníkmi ich života. Ľudmila Farkašovská.
Máte predstavu, koľkých ľudí
ste už „navliekli“ do manželského chomúta?
Prvé roky sme to spolu s
pani matrikárkou aj počítali
- viem, že tisícku mám dávno
za sebou, ale presnejšie veru
neviem.
Aký je to pocit byť tá, ktorá
to všetko definitívne spečatí?
Nestalo sa napríklad, že by
to niekto u vás takpovediac
reklamoval?
Stretávam sa s tým, že sa
ľudia pri mne pristavia, že
som ich sobášila - ale ešte sa
nik nesťažoval. Skôr naopak mnohým párom po pár mesiacoch uvítavam do života deti,
niektorým aj viackrát. A ten
pocit úradnej moci zvyčajne
nevnímam - vžívam sa do slov,
ktoré hovorím a pozerám sa do
očí tým, ktorým ich hovorím.
Je to vždy vážny okamih, hoci
ľudia majú radi, keď to napätie
niekedy prisolím štipkou humoru. A hoci som tú povestnú
otázku: „Beriete si za manželku tu prítomnú...“ vyslovila už
stovky ráz, nikdy sa pritom necítim rovnako. Vždy sú to iné
tváre, iné osudy, ktoré vidno v
očiach, iné oči, niekedy veselé, inokedy zaslzené dojatím,
niekedy sa v nich zračia obavy,
niekedy nervozita. Ale je to
pekná úloha. Mám ju rada.
Zažili ste počas sobášnych
obradov aj niečo nezvyčajné?
Niekedy si poviem, to nevymyslíš, to je život. Minule sa
napríklad jeden ženích v strese
počas svadobného aktu tak zasekol, že hodnú chvíľu zo seba
nemohol to „áno“ vytlačiť... až
ho musela nevesta drgnúť a
napomenúť a on, že „ty kokos,
vôbec mi to nešlo von“. To sa
v strese stáva. A stalo sa mi aj
to, že som omylom prečítala
meno ženícha z predchádzajúcej dvojice, jednoducho mi
ostalo na papieri - a chudera
nevesta na mňa vyvalila oči,
že preboha, nie! toho si neberiem! Tak som to uhrala so
slovami, že to bola len skúška. Ale bývajú aj smutnejšie
nezvyčajnosti - napríklad pár
ťažko zdravotne postihnutých
mladých ľudí, keď ženích tlačil
svoju nevestu na vozíčku, ktorý
používal namiesto bariel. Alebo keď som raz pred nevestou
kľačala. Bola tiež ťažko telesne
postihnutá, vysoká sotva ako
trojročné dieťa a bez rúk. Ale
šťastia mala na rozdávanie a
ja som ju vystískala ako nikoho. Sobášila som napríklad aj
profesora Simana, váženého
človeka, ktorému sa podarilo oddeliť rožňavské siamske
dvojčatá. Ale aj niektorých kolegov poslancov.
Doba sa zmenila, dnes si už
človek môže vymyslieť svadbu podľa svojich predstáv a
nesobášiť sa len na úrade.
Aké s tým máte skúsenosti?
Áno, záujem o obrady mimo
sobášnej siene je v Petržalke
veľmi veľký - sobášime na lodi,
PETRŽALSKÉ NOVINY
Inzercia
v Sade Janka Kráľa, ale aj na
Draždiaku a inde. Petržalská
matrika je v tomto veľmi ústretová, hoci sobáš mimo úradnej
miestnosti niečo stojí.
Ako poslankyňu si vás teda
občania môžu užiť najmä pri
občianskych aktoch - v slávnostných rodinných chvíľach
- okrem sobášov a jubileí aj
pri uvítavaní detí do života.
Robíte to teda doslovne pre
deti, presne ako to hlása váš
predvolebný bilbord...
Veď drvivá väčšina z nás to
naozaj robí pre deti celý svoj
život. My sme len vyjadrili túto
silnú motiváciu a posolstvo
rovno v názve našej výzvy. Keď
sa k nej pridali ženy, matky, ale
aj otcovia a starí rodičia, pochopili sme, že iniciatíve treba
dať stranícku platformu - tú
dalo bývalé Slobodné fórum
- a ísť s ňou do volieb. Nastal
čas, keď pre deti už nestačí
len starať sa o ich prítomnosť
- musíme vážne chytiť do rúk
ich budúcnosť - zlepšiť daňové a odvodové zákony, prijať
zákon o zamestnanosti absolventov, zabezpečiť bezplatné
vzdelanie, a to sa dá len cez
parlament.
Kúpim garsónku 1 izb. byt,
3 izb. byt v Petržalke. Platba
v hotovosti. Tel.: 0948 800 829
www.rehabilitaciadoma.sk
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Oprava rúr, el. sporákov a
akum. pecí. Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Kúpa 1-i, gar. 0911 760 776
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné.
Platím okamžite. Tel.: 032/65
284 92, 0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadĺžený tel.: 0917 708 319
ZNALECKÉ POSUDKY
rýchlo, výhodne, tel.:
0905606016
Predám oalebo prenajmem
garsónku Nám. Hraničiarov.
Tel.: 0948 800 829
(dag)
Stretnutie absolventov a priateľov školy
k 55. výročiu založenia gymnázia
na Einsteinovej ul.
(bývalá Makarenkova)v Bratislave.
Stretnutie sa uskutoční 21. 4. (sobota) v Pivárskej
reštaurácií Budvar na Cintorínskej 19 v Bratislave.
Začiatok je o 18. h. (o 19. h. slávnostný prípitok, večera
a dezert v cene lístka). Lístok v cene 30 € si je možné
kúpiť na sekretariáte riaditeľstva gymnázia. Stretnutie
bude pokračovať v duchu oldies party.
Rezervácia vstupeniek: [email protected]
prípadne: 02/63451184 • info: www. einsteinova.sk
Riešenie zdravotných problémov
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým
biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže
odhaliť skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie
nájde ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov
atď. v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné
vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobné a
spoločenské účesy
odNECHTOVÝ
15 do 30 DESIGN
eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 11 eur
Cena pre dôchodcov
10 eur
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
Svadobné a
spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
9. 3. 2012 • 5
PA R K O VA N I E
aj na dosiaľ voľných plochách
pri prísnom rešpektovaní súčasných zelených plôch. „Možné vhodné lokality vyberáme
veľmi citlivo a budeme o nich
hovoriť s obyvateľmi,“ dodáva starosta. Petržalka rokuje
s viacerými investormi, ktorí
by mali záujem o podobnú investíciu. Pripravuje podklady a
podmienky na verejnú súťaž na
výber investorov. Ďalší postup
výstavby parkovacích domov
závisí od mesta, ktoré je vlastníkom pozemkov v Petržalke
– a teda, či ich odovzdá. alebo
zverí do správy našej mestskej
časti.
Za koľko parkovať?
```Pokračovanie z 1. strany
Petržalka nebude záchytným parkoviskom!
Nepotrebujeme tu ďalšie
parkovacie domy, čo budú
zívať prázdnotou len preto,
že nebudú pre ľudí cenovo
dostupné, keď developeri z
povinnosti vybudovať pre
nové byty aj potrebný počet
parkovacích miest si chcú z
nich urobiť len ďalší cenovo
premrštený biznis. Ale aj to
sa už v Petržalke skončí!“
Rezidenčná politika by tiež
mala mať isté spoločné východiská pre celé mesto. Petržalku
znepokojil napríklad postoj
Starého Mesta, ktoré si chce
parkovanie riešiť úplne izolovane. „Niektoré ich dôvody
možno pochopiť, domnievam
sa však, že minimálne väčšie
susediace mestské časti by
mali navzájom kooperovať,
lebo inak môžu jedna druhú
poškodzovať. Je to tak na Viedenskej ceste, ktorá sa stáva
záchytným parkoviskom pre
ľudí pracujúcich v Starom
Meste, čo je pre Petržalku neprijateľné. Stanú sa čoskoro
takým náhradným parkoviskom aj celé Dvory? Lebo
aj to hrozí. Petržalka už nie
je nocľahárňou, a nemôže sa
stať ani záchytným parkoviskom pre jednu mestskú časť
na ľavom brehu Dunaja,“
reálne pomenúva ľavobrežnú
prax na pravom brehu Dunaja
Vladimír Bajan.
Čo teda chce Petržalka týmto dosiahnuť? Jednotné princípy stratégie, režimovanie podľa
špecifík mestskej časti a súčasne dôslednú kontrolu a prípadnú represiu pri porušovaní pravidiel. Bez tohto bude systém
bezzubý. Ak bude napríklad
niekde dovolené stáť za určitý
poplatok 2 hodiny, tak postih
za prekročenie času musí byť
taký účinný, že si to porušovateľ druhý raz rozmyslí, či už to
bude výška pokuty alebo riziko
odtiahnutia vozidla.
Krok za krokom...
Zvykne sa vravieť, že náhoda
praje pripraveným, Petržalka
však chce ísť na istotu. Vo vytypovaných lokalitách (ako pilotný projekt) samospráva detailne zmapovala aktuálny stav
oficiálnych parkovacích miest,
ďalej miest, ktoré vodiči využívajú, ale nie sú vhodnými parkovacími miestami. Zmapovala tiež možnosti, keď relatívne
malými úpravami, plošnými a
zmenou doterajšieho „parkovacieho“ správania môžeme
získať navyše nové miesta. Zároveň v týchto lokalitách vyty-
povala petržalská samospráva
konkrétne miesta na parkovacie domy. Sumár miest je doložený analýzou počtu bytov v
danej lokalite, reálnym počtom
áut, ktoré sa počas dňa, predovšetkým však v noci v danej
lokalite nachádzajú. Nechýbajú
ani informácie o službách, pre-
viacerých zákonov, ktoré systém ovplyvňujú. A to je tiež
dôležitá (ak nie najdôležitejšia) úloha súčasnosti. „Platná
legislatíva napríklad umožňuje nasadiť nesprávne zaparkovanému vozidlu tzv.
papuču, čo problém nevyrieši, musí byť možnosť auto od-
Riešenie statickej dopravy
v meste, to je súbor legislatívnych, technických, právnych,
finančných a iných súvislostí.
Neobíďme ani medializované platby za parkovanie. „Bez
toho, aby sme vedeli povedať,
za koľko sa čo vyznačí, zrekonštruuje, postaví, kde a ako
to bude organizované, zabezpečované, hovoriť už teraz o
konkrétnych poplatkoch je
predčasné. To je až koniec, a
my sme iba na začiatku,“ povedal Vladimír Bajan.
Zaparkovať auto na vyznačenom mieste je pre vodiča
jednoduché, to čo tomu predchádza, je pre petržalskú samosprávu zložitejšie. Nechce
sa uzavrieť do seba, je otvo-
Je to náš spoločný problém, a preto aj jeho riešenie
je naším spoločným záujmom.
vádzkach, poštách, zdravotníckych zariadeniach či školách,
ktoré si tiež, a opodstatnene,
nárokujú na parkovacie miesta. Nasledovalo vytypovanie
konkrétnych parkovísk, počet
miest, ktoré by mali slúžiť len
rezidentom, teda prednostne
trvale bývajúcim v danej lokalite. Na ostatných miestach by
mali mať možnosť zaparkovať
aj autá iných majiteľov ako rezidentov, za vopred stanovených
podmienok.
Zmena zákonov
V súčasnosti okrem prípravných prác súvisiacich so
spracovaním technickej či
technologickej časti celého
systému je nevyhnutné okamžite pristúpiť k príprave zmien
tiahnuť,“ tvrdí starosta, ktorý
chce pre spoluprácu pri presadzovaní novej potrebnej legislatívy presvedčiť aj ZMOS.
Ako, kde a za čo stavať
parkovacie domy
Petržalka má jasný spôsob
výstavby nových parkovacích
domov – mestská časť poskytne
pozemok a súkromný investor
ich vybuduje za vopred dohodnutých podmienok, medzi ktorými nebude chýbať vyčlenenie
miest pre rezidentov, prípadne
výška poplatku za parkovanie
pre iných majiteľov áut. Len tento spôsob zohľadňuje finančné
možnosti samosprávy. Parkovacie domy možno stavať na
nevyužívaných športoviskách
či súčasných parkoviskách, ale
rená všetkým Petržalčanom.
Diskusiou, korešpondenciou,
internetovou komunikáciou,
osobnými stretnutiami s obyvateľmi. Bez nich to nejde ani
nepôjde, parkovanie sa nevyrieši. Okrem podnetov, návrhov či kritiky je nevyhnutná
spolupráca, rešpektovanie dohodnutých pravidiel, chápanie
širších súvislostí a akceptovanie potreby prijímania aj nepopulárnych opatrení. Starosta Petržalky Vladinír Bajan je
presvedčený, že: „Skupinový
záujem bude musieť ustúpiť
pred záujmom verejným.
Je to náš spoločný problém,
a preto aj jeho riešenie je naším spoločným záujmom.“
Gaba Belanová
Foto archív PN
6 • 9. 3. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIJÚ MEDZI NAMI
Daniel Hevier: Vianočná pošta
Cena za radosť
Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer vo februári
odovzdal Ceny ministra kultúry za rok 2011. Básnik - osobnosť Petržalky – Daniel Hevier ju získal nielen za svoju poslednú zbierku, ale
aj za výrazné podnety a aktivity v oblasti rozvoja čítania detí, ale aj
mládeže. Okrem gratulácie sme autorovi položili aj niekoľko otázok:
Zbierka, za ktorú si dostal
cenu ministra, nesie názov
Vianočná pošta. Pred sviatkami som si vytlačila tvoju
báseň zo SME a silvestrovský
večer a potom aj čerstvo narodený Nový rok sme s priateľmi začali týmto tvojím
malým skvostom. Aby sme
pri tom veselení nezabudli
na veci podstatné. Nemáš
niekedy pocit, že nás ktosi
chce uveseliť, uzabávať, len
aby sme nepremýšľali?
Ja nie som moralistom
ani moralizátorom, hoci sa
o otázky morálky prirodzene a
celoživotne zaujímam. Preto sa
nechcem stavať do pozície niekoho, kto posudzuje a odsudzuje. V gramatike existuje kategória podstatné aj prídavné
a v živote je to tiež podobne.
Ale veselenie a premýšľanie,
ako si to vymedzila ty za silvestrovskej noci, sa nevylučujú.
Niet nič smutnejšie ako smiech
bez obsahu a nie je nič komickejšie ako vážnosť bez ľahkosti.
takouto formou môže dostať
aký-taký spoločenský ohlas.
Ja mám v hierarchii ocenení
a uznaní iný rebríček – napríklad v desiatkach príbehoch,
ktoré sa odohrali medzi mojimi knižkami a ich čitateľmi,
mne neznámymi, a predsa
blízkymi ľuďmi. Niekedy sú
to príbehy na hrane života
a smrti, niekedy sa dozvedám
o význame môjho písania pre
niekoho, komu v istej etape
jeho života bola moja knižka
spovedníkom či spoločníkom.
Ale takéto skúsenosti má azda
každý autor.
Ako si túto poctu, cenu ministra kultúry za rok 2011,
oslávil? Pripil si si so svojou
ženou Maruškou, išli ste sa
prejsť k Draždiaku, alebo si
sedel za počítačom a písal?
Keďže v ten istý deň otvárali
výstavu mojich obrazov v petržalskom Cik Cak Centre, tak
sme rovno z dvorany ministerstva išli na vernisáž.
Radosť v duši sa nedá vymyslieť, na tú rozum nestačí. Čo
v tebe vyvoláva takýto stav?
Sú to napríklad aj vyznamenania?
Pravdu povediac, toto ocenenie bolo pre mňa dôležité
najmä z ohľadu na moju vydavateľku, ako satisfakcia za
ochotu vydávať náročnejšiu
literatúru. A potom aj kvôli ľuďom, ktorí mi vyjadrujú svoju
podporu a hádam aj kvôli slovenskej literatúre, ktorej sa aj
Bývaš doma rád? A čo pre
teba znamená domov? Peter Karvaš napísal geniálnu vetu: Doma – je mama,
mama – je doma...
Som doma rád a som doma
čo najčastejšie, hoci mám pracovňu aj ateliér mimo domu.
Občas sa vo mne prebudí vyznávač Kerouaca a vtedy sa vydávam na cesty, ale iba preto,
aby som si mohol zažiť krásu
návratov a usadenia, čiže usedenia.
A kde majú podľa teba domov lastovičky – tu u nás,
kde si lepia z blata a slamiek
hniezda, nad morom, alebo
za morom? A čo je správnejšie pomenovanie: vracajú sa
k nám, alebo odlietajú od
nás?
Lastovičky sú doma u nás,
krkavce a havrany sú nomádi
odinakiaľ.
A ako je to s nami, s našimi
hniezdami?
Narodil som sa v Bratislave,
ale moje hniezdo je Prievidza
a celý ten kraj vyšitý stehmi
lesov a hájov okolo rieky Nitry. Niekedy tam nie som celé
roky, ale môžem pokračovať
tam, kde som skončil naposledy. Či sú to vzťahy, priateľstvá,
väzby...
Zapustil si kotvy v Petržalke,
čo ti dáva toto mesto v meste?
Vo svojej biografii uvádzam, že bývam v Petržalke
pri Bratislave a nie je to iba
lacné vtipkovanie. Prievidzu
mi zvolili moji rodičia, Petržalku som si zvolil so svojou
ženou sám. Patríme k prvej,
priekopníckej generácii osadníkov, ktorí zadýchavali toto
územie. Tu som doma, sám,
ale nie osamotený, zaľudnený, ale nie zadlávený davmi.
Nepoznám tu každého, je tu
všetko na dosah i na dohľad,
správna vzdialenosť na dotyk
i na súkromie.
Zvedavá bola
Gabriela Rothmayerová
„Vypukli znovu Vianoce
tak ako roky predtým
uchmatnúť každý niečo chce
niečo čo práve letí
Krikľavé pestré reklamy
z výkladov kričia všade
a štucháme sa lakťami
pri predbiehaní v rade
Týždne sme zlostní na seba
a potom dobrí dva dni
nikomu nič viac netreba
a nikto nie je hladný
(„Tí ktorým sa nič neušlo
si za to môžu sami!“)
Pred sebou máme hrubé sklo
dosýta napapkaní
Stále tú istú koledu
hráme si na walkmanoch
A lepkaví sme od medu
hľadíme nasrdeno
Píšem vám ľudia ako som
ušiel od takých Vianoc
A šiel som len tak za nosom
už stmievalo sa na noc
Tam som ho stretol zakrátko
Za mestom Toho chlapca
Ba skôr to bolo chlapčiatko
Iba tak prechádzal sa
Tak som sa ho tam opýtal
Ty si sa chlapče stratil?
Chvíľu tam mlčky iba stál
potom sa spýtal A ty?
Nikomu som sa nestratil
ja iba hľadám ľudí
Stálo ma to už veľa síl
ako tu svetom blúdim
Hovorím Nikto nemá čas
na čiesi cudzie decká
A chlapček A čo chcete nájsť
iba mať plné vrecká
Veď meníte sa na škrečkov
a vravíte si Hrab si
Hľadáte teplé miestečko
mlátite všetkých slabších
Potom si ešte povzdychol
A nepoznáte sníčky
a zabudli ste na ticho
na hviezdy na studničky
Nemáte nebo nad hlavou
len nebá obrazoviek
Až za náramnou diaľavou
občas sa mihne človek
Kto ešte smúti za vločkou
ktorá sa o zem udrie
Vravím mu Počkaj kamoško
máš reči veľmi múdre
Náš svet je komplikovaný
všetko sa zamotáva
a všade striehnu oplani
utŕžiš zľava sprava
Si dobrý? Vyjdeš na sucho
Dobráci vyšli z módy
tým ujde sa len zaucho
Tak to na svete chodí
Na únosy a strieľačky
hrajú sa krpci v jasliach
fajčia vari už prváčky
a radosť tá už zhasla
Teraz som bol ja dojatý
prišlo mi ľúto seba
Chlapček ma schoval v objatí
aby som sa viac nebál
Veď preto chodia Vianoce
U dobrých zvonia U zlých
To čo sa občas pomoce
nech sa viac nezauzlí
Vyzvedám jeho priezvisko
Pýtam sa Chlapče kto si?
A on mi na to Ježiško
A zmizol v hĺbke noci
Z pohľadnicových Ježiškov
je iba jeden pravý
Ten chlapček ktorý chodí tmou
Možno sa u vás staví.“
Hevierove poznámky pod čiarou
Je známe, že Daniel Hevier si dobre rozumie
s perom i štetcom. S jeho výtvarnou tvorbou sa
môžete zoznámiť v CC Centre do 16. marca.
A
utorovou obľúbenkyňou je Veterná harfistka, žena, hrajúca na struny svojich vlasov, ale blízke sú mu všetky diela. Spája si ich totiž s príbehmi, čo naznačuje aj názov výstavy
Poznámky pod čiarou. Do svojich malieb komponuje text,
ktorý im pridáva akúsi umeleckú hravosť. Aj keď sú určené
na predaj, cenovky na nich nehľadajte. Treba sa ozvať samotnému autorovi. Ten vás zároveň pozýva na návštevu ateliéru
na Wolkrovej 4.
V súčasnosti stojí pred Hevierom nová výzva: „Momentálne
som s maľovaním načas prestal. Mám napísať niekoľko kníh
a začal som režírovať hru v štúdiu L+S.“ Divadlo na motívy
Satinského knihy Rozprávky uja Klobásu, pripravuje Hevier
aj autorsky. „Je to pre mňa taká veľká udalosť. Premiéra bude
možno už v tejto sezóne,“ prezradil známy Petržalčan.
S Hevierovou tvorbou sa oboznámite aj na stránke
www.hevi.sk
autor a foto (ld)
PETRŽALSKÉ NOVINY
9. 3. 2012 • 7
INZERCIA
Martin Glváč -
Váš hlas pre Bratislavu a stabilitu
KONIEC HÁDKAM,
POĎME PRACOVAŤ
VOĹME ISTOTY
JEDEN HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ
JED
KANDIDÁT
ČÍSLO
17
Martin Glváč
www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk
SMER – SD
Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do NR SR a požiadať Vás, aby
ste 10. marca prišli vyjadriť svoj názor.
Slovensko zaplavila vlna politických šarvátok, život je čoraz drahší a nezamestnanosť
sa za posledný rok vyšplhala na rekordnú
úroveň. Musíme znovu získať politickú stabilitu, ochrániť občanov pred zdražovaním,
zabezpečiť hospodársky rozvoj a rast zamestnanosti.
Dnes sa jasne ukazuje, že len škrtať a šetriť nestačí, vedie to k ekonomickej stagnácii,
k vyššej inflácii a k stúpajúcim počtom ľudí bez
práce. Nie je tiež čas na hádky a mediálne
prestrelky, musíme spojiť sily a sústrediť sa
na riešenie vážnych problémov, ktoré trápia
Slovensko. Naša krajina potrebuje v ťažkých
časoch stabilnú vládu, ktorá má riešenia, ale
aj odvahu i silu uskutočniť ich.
Strana Smer – Sociálna demokracia bude
v oblasti verejných financií presadzovať
úsporné riešenia, ktoré však pôjdu ruka v ruke
s podporou rozvoja ekonomiky a zamestnanosti. Dokážeme zabezpečiť stabilitu každej
vláde, ktorej súčasťou budeme a ponúkame
program hospodárskeho rastu, sociálneho dialógu a ochrany ľudí pred následkami krízy.
JUDr. Martin Glváč kandidát č. 17 za stranu Smer - SD
8 • 9. 3. 2012
ŽIVOT PETRŽALKY
Moja mamina
Moja mamina je veľmi dobrá.
Veľmi si vážim, že sa o mňa
každý deň stará, varí, upratuje, učí sa so mnou. Aj keď
niekedy zakričí, viem, že to
myslí len dobre. Obdivujem
ju, že sa stará o mňa, o môjho brata a ešte chodí aj do
práce a na vysokú školu sv.
Alžbety. Obdivujem ju tiež
v tom, že pracovala dlhé
roky v Rakúsku. Starala sa o
starých ľudí a často to boli
veľmi ťažko chorí a mamina
nemala vtedy viac ako 50 kg.
Veľmi veľa číta, keď pracovala v Rakúsku, tak za 14 dní
prečítala aj 5 kníh. Teraz číta
počas televíznych reklám a
vtedy keď má čas. Páči sa jej
moderný štýl obliekania, niekedy v zime sa oblieka ako v
lete. Moja mamina je veľmi
pekná, síce má nejaké vrásky,
ale na jej tvári to nie je až tak
vidno.
Moja mamina je chudšia,
má vyšportovanú postavu,
je menšia a veľmi pracovitá.
Teraz chodí s nami upratovať
Petržalku, už niekoľko rokov
daruje krv a spolu so svojimi
spolužiakmi pomáhajú slovenským rodinám, ktoré sú
v núdzi.
Mamina, chcem Ti zaželať ku
Dňu žien, veľa zdravia, šťastia,
lásky, peňazí a božieho strpenia. Mám Ťa rád mamina.
Lukáš Chovan
Starosta Bajan s Lukášom
(v strede).
Foto archív PN
Ženy, žiť s vami je
úžasné!
Ú
primne, takýto ženský záver poteší nejedno mužské srdce. Pri príležitosti sviatku žien rád vraciam
opačne: So ženami je ťažko,
bez nich ešte najťažšie. Cítite
ten rozdiel vo vyššom stupni
významovosti žien pre mužov?
Pravda, ak by som chcel byť
dobromyseľne uštipačný, pripomenul by som nežnému
pohlaviu, že sú klonom muža.
Aspoň podľa knihy kníh, Biblie. Lebo, aby nebolo „človeku“ smutno, to ako Adamovi,
Boh stvoril ženu. V Adamovom v spánku, z jeho rebra...
to ten klon. Ja však na to až
tak neverím, lebo je aj iný výklad rozdielov medzi mužom
a ženou, ktorý to nepotvrdzuje, teda kto - z koho. Vedecký. Mozog ženy má (vraj)
väčší počet mozgových závitov ako mozog muža. Tiež
(vraj) aj hlbších. A (vraj) čoho je viac a (vraj) čo je hlbšie
na tomto orgáne, je i obdarené vyššími (vraj) rozumovými
schopnosťami. Kapacitou, logikou, improvizáciou, inováciou. Nuž sa nečudujem, že
(zasa vraj) jedna brazílska ba-
Spieva celý klub
Poznáme to.
Ak sa dajú
najmenej dve ženy
dohromady a reč
skĺzne ma mužov,
záver je zvyčajný:
S mužmi je to ťažké,
ale bez nich ešte
ťažšie.
rová tanečnica má väčšie IQ
ako Albert Einstein (hodnota 160), ba ako uviedla nedávno tlač, 11-ročná Angličanka
Victoria Cowieová, teda ešte dieťa, prekonala vynálezcu
teórie relativity o 2 body, čiže 162... Ešteže sú už aj „lepší“
IQ muži ako Albert, čo je naša chlapská záchrana na tvrdenia o biblickom klone Evy
z Adama.
Ale vážne. Prekáranie, doberanie si (nie urážanie) jedno pohlavie druhým, robí náš
svet zaujímavejším, ľahším na
prekonávanie problémov, bez
ktorých by však svet bol nezaujímavým. Takže to zvládame spolu a spoločne, aj keď
pohľad muža na ženu - man-
V
dennom centre na Vyšehradskej ulici č. 35 je
vždy nejaká akcia. A v polovičke februára bola veľmi veselá a vydarila sa. Veď sa aj
volala fašiangové posedenie
a spomínanie pri šiškách, fánkach a lipovom čaji. Veru, mali čo robiť, aby všetky tie donesené dobroty, čo napiekli aj
pojedli. Povymieňali si recep-
želku, priateľku, kolegyňu - je,
nie ako komplex, ale ako vývoj, optikou vlastnej matky.
Lebo len mama vie najlepšie
pohladiť a poláskať, len mama vie najlepšie navariť, len
mama vie najobetavejšie, najvytrvalejšie a najprecíznejšie
pracovať. Vidíte, a zas je to o
žene skrz ženu!
Preto mi nedá nevysloviť
obdiv manželke Darinke, nielen za to, že je matkou našich
troch synov, ale trpezlivo zná-
PETRŽALSKÉ NOVINY
ša, že rodina je pre mňa až za
prácou a napĺňaním verejných
záujmov. Neporadím si, mám
to po otcovi. Chcem veriť, že
synovia to nebudú mať ani po
mne, ani po dedovi. A ešte, že
stála pri mne aj v takých časoch, keď sa dozvedala z médií
o mne to, čo som ani sám o sebe nevedel...
Tiež mi nedá nevysloviť
obdiv kolegyniam z úradov, na
ktorých som doteraz pôsobil a
na ktorom v súčasnosti som.
Na našom malom petržalskom
„magistráte“. Bez nich by som
si niekedy či často neporadil,
nepoznal, nevedel, neurobil.
Dokonca si myslím, že je šťastím ich prefeminizovanie. Až s
materskou trpezlivosťou a neúnavnosťou sa venujú veciam
verejným, rôznym problémom,
rôznym ľuďom a povahám, náladám. Priznám sa, neviem, či
by som mnohé veci zvládal a
zvládol na ich mieste. Že náš
úrad klape (poklopem na to),
to je ich, či predovšetkým ich
vizitka. Asi tak, naozaj bez pátosu, na záver: Byť, žiť, robiť so
ženami je úžasné...
Za mužov MÚ Petržalka
Vladimír Bajan
Melódia hľadá harmonikára
Seniorský súbor ľudových piesní Melódia hľadá k vlastnej harmonike harmonikára, ktorý aj rád spieva. Speváčky a speváci sa stretávajú v Klube dôchodcov, po novom v dennom centre na Vyšehradskej ulici 35, každý utorok od 13. do 16. h pod vedením Márie
Winklárekovej už 8 rokov. Chodia vystupovať na rôzne podujatia,
či už na Seniorfest, Dni Petržalky, jubilantom, alebo na akcie organizované mestskou časťou, či iných častí Bratislavy. Pochváliť sa
môžu vystúpením na celoslovenskej prehliadke seniorských súborov v Košiciach, kde zastupovali Bratislavský kraj. Akciu každoročne organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku. Momentálne
sa pripravujú do Pezinka na prehliadku ľudových piesní, ktorá sa
uskutoční na konci mája. Majú už jedno CD a chystajú sa nahrať
ďalšie. Preto táto prosba. Na toho, kto im chce pomáhať hrou na
harmoniku, spevom, čaká super kolektív aj s harmonikou.
Kontakt: v popoludňajších hodinách 02/63 82 64 47.
M. Winkláreková, vedúca súboru Melódia
ty, ktorá ich ako robí. Lipový
čaj bol veľmi vhodným doplnkom k dobrotám a tiež pripomínal detstvo. Posedenie
bolo aj besedou o fašiangoch
v rôznych regiónoch, odkiaľ pochádzali diskutujúci.
A akoby to bolo, keby sa nespievali veselé fašiangové pesničky? Veru, spieval celý klub.
Bola to veľmi vydarená akcia.
O také, ako bola táto fašiangová
v dennom centre na Vyšehradskej, nikdy nie je núdza. Stačí
len prísť a zapájať sa do diania.
A o to predsa ide - aj v seniorskom veku prežívať veselé
a príjemné posedenia v klube
so svojimi priateľmi a potom
večer doma sa o tom porozprávať s deťmi.
Text a foto: R. Borzová
PETRŽALSKÉ NOVINY
9. 3. 2012 • 9
ŽIVOT PETRŽALKY
Za usmievavé Slovensko!
Februárové mrazy nám poriadne
zachádzali za nechty. A ja mám na ne
predsa hrejivú spomienku.
B
olo ráno, skrehnuté a
vyfúkané, pod nohami chrupčal ľad, spod šálov
nám vykúkali iba oči. V takéto ráno, keď náš svet vyzeral ako vystrihnutý z Ladových obrázkov, stretla
som pána Karola Machatu.
Vystúpil práve po Vrátňanských schodoch, s košíkom
cez predlaktie. Vracal sa už z
trhoviska. Trochu zadychčaný zhlboka oddychoval, od
úst sa mu kúdolilo. Pozdravila som ho úctivo a len tak
konverzačne hovorím:
@_]ˆÚdU
^Ufi\YUzYdU«^U
SX_bç]TU×_]
`bUÚY×YSX
`_c\UT^}SXf\U
T_]Q
„Ale máme zimisko!“
možno tak trochu očakávajúc, že sa posťažuje, ako sa
všetci hneď zvykneme sťažovať, len čo máme akýkoľvek podnet. A pán Machata
tým svojím nenapodobniteľným hlbokým hlasom
s úsmevom odpovedal:
„Áno. Krásnu!“
(Počujete v duchu melódiu toho známeho hlasu?)
Básnik kedysi do veršov
vtesnal pocit, po ktorom
podvedome túžime: každý deň stretnúť človeka, to
stačí.
Len tú túžbu by sme mohli
aj pretaviť do opačného garde: som ja tým človekom, s
ktorými sa iní túžia stretnúť? Pobudnúť s ním len tak,
na kus reči? Súzvučiť?
Možno by si túto otázku
mohli položiť politici, ktorí sa práve uchádzajú o našu priazeň. Možno by mohli
pouvažovať, či sa nám chce
stále počúvať klzké nič nehovoriace vety, či sa nám
chce počúvať, ako usvedčujú svojich oponentov z nečestnosti, či máme záujem
vedieť, kto si viac ukradol,
či nám tak náhodou neotrá-
vili život falošnými proroctvami, že život má len vtedy zmysel, keď si deň čo
deň nesieme v duši víťazný skalp iného človeka. Či
chceme s nimi prežívať svet,
v ktorom treba stále víťaziť,
porážať, porážať, víťaziť, nedovidieť ďalej, len do zajtrajšieho dňa, keď si zase zarúbeme do protivníka, nech
virtuálna krv strieka. Nech
sme všetci ušpinení a nech
sa máme na čo sťažovať, na
koho nadávať a koho nenávidieť.
V takej malej krajine
ako Slovenská republika sa
takmer všetci poznáme. Netreba, aby nám hlásne trúby
vytvárali obraz nepriateľa, a
predsa sa nám to deje pred
očami. Sme vťahovaní do
blata až po uši, len aby sme
sa nemohli nadýchnuť a pozrieť na svet zhora.
Čítala som podnetnú úvahu Ondřeja Vaculíka:
„Naše názorové spektrum
za tých dvadsať rokov je stále bezuzdnejšie, má tristošesťdesiat stupňov, obsahuje
celý kruh, teda viac ako Maroldova panoráma z obrazu
Bitka pri Lipanoch. Vzdelanie, výchova, životná skúsenosť a povaha poskytujú nám odstup a zväčšujú
nám rádius, ktorý nám odkrýva viac súvislostí a širší
Ad:
O šťastných ľuďoch
z panelákov (PN 4)
Dobré prostredie
robia dobrí ľudia
záber scény. Kto stojí príliš
blízko (obrazu), nemusí pochopiť viac, ako že helma
je prederavená guľkou. Ani
mu nemusí dôjsť, kto ju nosil, a prečo je deravá, teda
kto proti komu strieľal. Čím
menší odstup máme od našej životnej scény, tím menej
šancí, že náš uhol videnia
vytvorí podstatnejší prienik
s väčším množstvom iných
pohľadov. V tom tkvie podstata porozumenia, na ktorej sa zakladá zastupiteľská
demokracia, ľudospráva.
A preto nevyhnutne potrebujeme, aby nám niekto
stále ukazoval, že za vozovou hradbou je tiež statok,
kde sa normálne hospodári. Znesiteľnosť sveta tkvie
v zhode.“
A ja ešte dodám, že azda
aj v množstve ľudí, ktorí si tú
zhodu dokážu vychutnať a
ktorí sa vedia bez falše a bez
predstierania na seba usmievať. Nie ceriť zuby!
Gabriela Rothmayerová
Foto: archív autorky
Cena, čo sa nedá vyčísliť
àTQZU^Q`_e[vjQ^YU"*
@\Q]YU^_[^_
JQTe^QZc[v&1
(%! !2bQdYc\QfQ
9x?*#& ''"%)
`bvf^QV_b]Q*
^UjYc[_fv_bWQ^YjvSYQ
Bol obyčajný deň. Vonku pršalo a ani z 12. poschodia Technopolu,
kde teraz sídli redakcia Petržalských novín, nebol pohľad do
sídliska radostnejší.
N
esmelé zaklopanie na
dvere a tvár, ktorá opatrne nazrela dnu, však nostalgiu zmenili na pokoj v duši. Nebýva teraz u nás veľa
návštev, ľudia to k nám majú
tak trošku od ruky. Stará pani stála rozpačito pred nami:
„Volám sa Jozefa Martinková a – viete – nie som odtiaľto, tak neviem, či vás smiem
poprosiť o láskavosť... Bývam
v dedinke pri Rajeckých
Tepliciach, v Zbyňove – a tu
som na návšteve u dcérky. U
nás si takéto veci vybavujeme hneď, nemusíme chodiť
do novín, veď sa všetci poznáme. Chcela by som sa
niekomu poďakovať... aj zaplatím za to, len povedzte
koľko...“
„A u vás sa za poďakovanie platí peniazmi?“ skúsila
som zažartovať.
Usmiala sa, pochopila.
„Kdežeby! Ale v takom veľkom meste človek nevie...“
Pani Jozefa v decembri
minulého roku spadla a ublížila si tak, že potrebovala
pomoc. „Okamžite a veľmi
ochotne mi pomohol, ako
som neskôr zistila, policajt
– okrskár Mgr. Anton Michalička. Zavolal záchranku, ktorá ma odviezla do nemocnice na Antolskú... tam
ma ošetrili. Možno si niekto
povie, však je to jeho povinnosť pomáhať ľuďom, pravda, ale ja som akosi cítila, že
to neberie len ako úlohu, že
tá dobrota je v ňom. Veľmi
pekne mu za to ďakujem...
myslíte si, že by ste to mohli
takto do novín napísať?“
Pripomínala mi babičku
Boženy Němcovej, takú, ku
ktorej sa chce človek pritúliť,
aby zabudol na dážď, nostalgiu, zlo i strach z toho, čo
bude. Keď odišla, deň sa zdal
svetlejší. A za to my ďakujeme vám, pani Jozefa Martinková zo Zbyňova!
Gaba Belanová
So záujmom som si prečítala článok
v čísle 4. Už to bude 30 rokov, čo
sme sa nasťahovali na Lúky a som
tu spokojná s celou rodinou. Keď
boli deti malé, tak som sa tešila, že sa
majú kde hrať, ďalej od rušnej cesty. Potom mali blízko bývania jasle,
škôlku, školu základnú, strednú aj
vysokú. Úplná pohoda. Okrem toho
ihrisko a základnú umeleckú školu.
Boli sme radi, že deti majú všetko, čo
potrebujú k vzdelaniu a aj na zábavu
vo voľnom čase.
Po pár rokoch sme si uvedomili, že
sme spokojní aj preto, lebo ľudia,
ktorí bývajú okolo nás, sú milí, slušní
a navzájom sa rešpektujú. Vtedy som
pochopila, že ak by sme na dedine
mali ,,nespratných“ susedov, možno
alkoholikov, ani najkrajšia vila by nás
nepotešila. Takže dobré prostredie
tvoria aj dobrí ľudia a takých sme
stretli práve v Petržalke. Ak niekto
zdedí pár domov v Prahe, ľahko sa
mu odsudzujú paneláky na sídliskách. Nie každý má také šťastie, nemôže ich zdediť po predkoch, alebo
ani nemá také výnosné povolanie,
aby si toľko zarobil. Preto si ceníme
naše byty v panelákoch, snažíme sa
ich rekonštruovať a udržiavať v poriadku. Dobre sa nám tu býva a naša
spokojnosť závisí od medziľudských
vzťahov. Je pravda, že sme stále na
jednej lodi. K našej pohode prispievajú aj noviny, ktoré si vždy rada prečítam. Prajem vám veľa úspechov vo
vašej práci a teším sa na ďalšie zaujímavé články.
Čitateľka H. E.
(meno a kontakt máme v PN)
Zostaňme na jednej lodi
Chcem sa poďakovať za optimistické slová pani Rothmayerovej v
článku O šťastných ľuďoch z panelákov. Vďaka nemu som ráno
vyšiel pred panelák s otvorenejšími
očami – pozdravil som pani z vedľajšieho vchodu a zistil som, že je to
príjemná žena, okolo ktorej sa vždy,
keď ju stretnem, motá vychovaný
psík. Večer som zase pozrel z okna
a naplno si uvedomil, že za každým
rozsvieteným oknom sú ľudia, tisícky osudov – ktoré spája jedno. Sme
Petržalčania. Teším sa na ďalšie
podnetné články v PN.
Peter Hurtoň,
81-ročný dôchodca
10 • 9. 3. 2012
Kedy
sa už konečne
dočkáme
riešenia?
V poslednom čase situácia s nedisciplinovanými psičkármi
v Petržalke prekračuje znesiteľné hranice.
P
sy všetkých možných
rás (bojové plemená nevynímajúc), pobiehajúce po
uliciach, chodníkoch, trávnikoch, okolo ihrísk bez náhubku, vôdzky a bez majiteľa
v dohľade. Trávniky a chodníky sú posiate psími výkalmi...
Len sa opovážte upozorniť
bezohľadného psičkára - jeho
agresívna a arogantná reakcia
plná vulgarizmov a vyhrážok
vás neminie!
Dokedy to máme mlčky a poslušne tolerovať? Dokedy samáme báť o naše deti, o seba,
ohrozovaní psiskami? Dokedy budeme znášať, že trávniky
a priestranstvá medzi panelákmi patria psom a nie de-
PETRŽALSKÉ NOVINY
PSÍ ŽIVOT
ťom? Dokedy si budeme nosiť
domov na podrážkach topánok psie exkrementy?
Nečinnosť samosprávy je
poburujúca a občasné symbolické prechádzky príslušníkov mestskej polície nič
neriešia. Psičkári - vrátane
,,drsných“ majiteľov bojových plemien - si veselo vykračujú aj desiatky metrov
za svojimi zvieratami, voľne
pobehujúcimi na plochách
jasne označených tabuľkami
Zákaz voľného výbehu psov
(napr. parčík medzi ulicami
Pifflova - Farského - Wolkrova či vnútroblok pri ihrisku na Černyševského ul.),
nehovoriac o množstvách
výkalov, ktoré psičkári neráčia po svojich psoch odpratať.
Žiaľ, musím konštatovať,
že Sad Janka Kráľa je najväčším voľným výbehom psov
a najväčším psím záchodom
v Bratislave, v tesnom závese za ním nasleduje Železná
studnička. V oboch lokalitách
je pritom zákaz voľného pohybu psov. V Petržalke je vyčlenených na voľný pohyb psov
7 priestranstiev – tam sa môžu psy pohybovať bez vôdzky
a vstup do takto vyhradeného
priestoru je na vlastnú zodpovednosť.
Citujem zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava - Petržalka
č. 1/2008, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov: „Na
verejných priestranstvách - na
chodníkoch, na trávnikoch
a podobne - platí zákaz voľného pohybu psov, to znamená,
že majiteľ tam so svojím psom
byť môže, musí ho však mať
na vôdzke.“
„Každý majiteľ a ten, kto
psa vedie, je povinný po svojom psovi odstraňovať exkrementy.“
Kedy sa už konečne niečo
zmení? Kedy už mestská polícia v spolupráci so samosprávou pristúpi k nekompromisným a neustálym kontrolám
a ráznym, jednoznačným
a tvrdým postihom za porušovanie týchto pravidiel? Kedy sa
začne konečne táto absurdná
situácia s ohrozujúcimi a obťažujúcimi psami (bez ohľadu
na plemeno) riešiť?
Vyhovárať sa na nedostatok
financií či občasné kontroly
nie je na mieste a pre nás slušných občanov je to nepostačujúce. Keď to ide v iných krajinách, prečo by to nemohlo
ísť aj u nás? Je to mentalitou
nášho národa, ignorovaním
pravidiel, dobre si uvedomujúc absenciu následného postihu, bezohľadnosťou...?
Čitateľka, adresa v redakcii
Pes nie je len zábava, ale aj zodpovednosť
D
o konca januára mali
majitelia psov zákonnú
povinnosť zaplatiť daň za psa.
Tým, ktorí to v Petržalke nestihli, mestská časť umožnila
dodatočne daň zaplatiť bez
vyrubenia pokuty z omeškania. Túto možnosť vo februári
využilo 594 daňovníkov. Mestská časť eviduje 5 316 psov, no
reálne je ich oveľa viac.
Petržalke to robí značné problémy aj pri udržiavaní čistoty
sídliska. Odpad vytvára totiž
aj ďalších 5- až 8-tisíc psov,
ktorých majitelia na miestom
úrade neprihlásili. Mestskú časť
stojí ročná údržba a vyprázdňo-
vanie smetných košov určených
na psie exkrementy a dopĺňanie
papierovými vrecúškami na psie
exkrementy takmer 100-tisíc €.
A pretože je u nás stále dosť
nezodpovedných
majiteľov
psov, od marca sa mestská časť
rozhodla spolu s hliadkami
mestskej polície intenzívne venovať kontrolnej činnosti.
V prvý marcový deň kontrolovali dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) o
čistote na verejných priestranstvách, zákaz voľného pohybu
psov, platnú evidenčnú známku psa, aj zaplatenie príslušnej
dane. Akcia potvrdila, že starší
obyvatelia sú zodpovednejší a
povinnosti si plnia najsvedomitejšie. Keď nás uvidela dievčina
s voľne pustenými psíkmi, ušla
pred nami do vchodu bytovky.
Pes ďalšieho majiteľa nebol na
vôdzke a nemal ani evidenčnú
známku, preto sa obyvateľ vrátil
domov po doklady, podľa ktorých hliadka mestskej polície
zistila, že majiteľ si daňovú povinnosť splnil. Policajti ho poučili aj o ďalších povinnostiach,
ktoré je povinný plniť.
Iný majiteľ voľne pusteného
psa odmietol po ňom upratať a
chcel polícii utiecť. Hliadka sa
rozhodla riešiť situáciu v správ-
nom konaní a jeho počínanie
bude posudzovať pracovníčka
oddelenia životného prostredia
MÚ a môže mu uložiť pokutu až
do výšky 165 eur.
V kontrolách bude mestská
časť pokračovať v rôznych denných i večerných hodinách, aby
sa majitelia psov naučili zodpovedne pristupovať k životnému
prostrediu. Zámerom MČ je
poukázať aj na nepoctivých psičkárov. V krátkom čase pristúpi k
zverejňovaniu tých, ktorí si svoje
povinnosti plnia. Tak ako v iných
mestách, aj Petržalka očakáva od
toho zlepšenie situácie v prihlasovaní a evidencii psov.
Ad:
Chov psov
krok po kroku
Psia doba?
Skutočne prišla iná doba, dnes
žijeme v inom svete, v novej
dobe. Veľmi výstižne charakterizuje inú dobu redaktor v relácii
Dobré ráno Beograd: „Prišla iná
doba. Detí je stále menej a psov
stále viac. Dnes vieme to, čo
sme nikdy nevedeli. Psy sú väčšinou cudzokrajného pôvodu
a ušľachtilej rasy a deti sú naše,
domáce a divé. Zo psov nie je
treba nič a nikoho urobiť, tí sa
rodia a umierajú ako psy. A z detí treba urobiť ľudí, čo je skoro
nemožné. Nikdy vám žena nemôže porodiť také kvalitné dieťa, akého psa si môžete kúpiť.
Z dieťaťa nikdy neurobíte psa,
a pes sa vám môže stať i niečím
viac ako dieťa. So psom musíte
na prechádzku, čo len prospeje vášmu zdraviu. Voči dieťaťu
takú povinnosť nemáte. Nadchádza nejaká psia doba, v najlepšom(?) zmysle slova .“
Petržalka sa tohto roku výrazne sústredí na väčšiu osvetu
prostredníctvom médií, webovej stránky a vydaním informačných letákov o právach
a povinnostiach majiteľov psov.
V jarných mesiacoch k tabuliam pri Veľkom Draždiaku
a pri vstupoch do areálov základných škôl pribudnú piktogramy na chodníkoch k detským ihriskám a na miestach,
kde je veľký pohyb ľudí.
Cieľom je vybudovať oplotené výbehy pre psov, s lavičkami
pre majiteľov, ako celok by sa
tak vytvorila oddychová a relaxačná zóna.
Mária Grebeňová-Laczová,
tlačová tajomníčka MÚ
PETRŽALSKÉ NOVINY
Spýtali sme
Ing. arch. Aleny Briganovej,
od 1. januára 2012 spoločný
stavebný úrad mestských častí
Rusovce, Jarovce a Čunovo
Hausbót nie je stavba
V období marec 2007 až jún
2011 ste boli vedúcou pracovníčkou petržalského stavebného úradu, ktorý túto agendu
ešte vtedy zabezpečoval aj pre
obce Rusovce, Jarovce a Čunovo. Obrátil sa na úrad niekto z
vlastníkov hausbótov, ktoré sú
zakotvené v ramenách Dunaja
a nachádzajúce sa v katastroch
týchto mestských častí?
Nie, za ten čas nebola na stavebný úrad v Petržalke doručená žiadna žiadosť ani návrh na
vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
pre územie, na ktorom sa teraz
nachádzajú hausbóty. V roku
2010 bola snaha Obvodného
úradu životného prostredia v
Bratislave niečo v tejto veci urobiť, požiadala som ich, aby mi z
toho poslali záznam, ale neviem
o tom, že by niečo poslali. Samotný hausbót nie je stavba
podľa stavebného zákona. Štátna plavebná správa definuje
hausbót ako kajutové plavidlo.
Súčasťou vodnej cesty sú miesta
na státie plavidiel, vyväzovacie
zariadenia prístavov, opevnenia
brehov, brehové úpravy, nábrežné múry atď. V tomto zmysle sa
užívatelia hausbótov riadili len
príkazmi a pokynmi Štátnej
plavebnej správy a správcu vodného toku. Ak sú k nim vybudované prístupové komunikácie,
inžinierske siete (EEN, voda),
tak tieto sú už stavby, ktoré si
vyžadujú umiestnenie aj povolenie príslušného stavebného
úradu. Domnievam sa, že prvé
a najstaršie hausbóty, ktoré boli
zakotvené na základe povolenia
Štátnej plavebnej správy, neboli napojené na EEN ani na vodu
a neriešili ani prístupové komunikácie. Ich obyvatelia tam
chodili pešo alebo na bicykli. V
súčasnosti je situácia už iná, pri
brehoch si spevnili plochy ako
parkoviská a pod. V tejto veci by
si mali urobiť poriadok hlavne
vlastníci pozemkov a čo sa týka
prírodnej rezervácie, to je záležitosť Obvodného úradu životného prostredia - ochrana prírody
a krajiny.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
9. 3. 2012 • 11
V mútnych vodách sa dobre - hausbótuje
3
Pokrač
Pokračujeme
v problematike hausbótov v Jarovských ramenách vyjadreniami zástupcov samosprávy dotknutých
h obcí,
o
najmä Jaroviec, Rusoviec, ale aj Petržalky. Nie je to je jednoduchá téma - právne, kompetenčne ani novinársky. Hoci
hausbóty majú nejaké tie desaťročia, legislatívne sú ešte v plienkach, napokon pojem hausbót sa po prvý raz v našej
prvé h
legislatíve objavuje až v zák. 469/2009 Z. z., ktorý je novelou zák.č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, keď sa v § 2,
legisla
písm. ii) slová „ubytovací čln“ nahrádzajú slovom „hausbót“. Hausbót sa v zmysle tohto zákona stal plávajúcim zariadením
používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie. Nik však
- ako plavidlo
p
doteraz poriadne nevie, čo to v skutočnosti je, aký má byť, ale už nemôže byť. Dierisko v zákonoch. Zrejme tým, že už to
dotera
plavidlo, teda ani čln v pravom zmysle slova, slovenskí výmyselníci z neho urobili na vode - dom, domisko, palác.
nie je p
Karikatúry lodí. Hausbóty ako slovenské titaniky potápajúce - chránenú prírodu. Aj preto téma hausbótov v PN nekončí...
Karika
O jazdení a parkovaní
v Jarovských ramenách
Redakcia PN požiadala o vyjadrenie aj Krajský úrad životného prostredia (KÚ ŽP) v Bratislave mailom, v ktorom
sme o. i. uviedli, že: „Dotknuté orgány a úrady, ktoré sme
oslovili v súvislosti s explóziou budovania hausbótov na Jarovských ramenách - katastre Petržalka, Jarovce, Rusovce
- sa odvolávajú na to, že KÚ ŽP Bratislava vydáva vlastníkom hausbótov, resp. stavebníkom, výnimky na vstup motorových vozidiel na toto chránené územie. Čo vedie KÚ ŽP
k tomu, že tak koná, na základe akého právneho titulu,
zdôvodnenia? KÚ ŽP je predsa úradom, ktorý má v celospoločenskom záujme predovšetkým chrániť životné
prostredie.“
Vyjadrenie prednostu
Krajského úradu životného prostredia
v Bratislave
RNDr. Petra Flaškára:
P
odľa § 13 ods.1 písm. a)
zákona č.543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny,
tunajší úrad konal v 4 prípadoch a vydal 4 rozhodnutia
o povolení výnimky na vjazd
motorovým vozidlom.
Vjazdy a státia s motorovým vozidlom sú povolené
len po prístupovej spevnenej komunikácii, ktorá
je v správe Občianskeho
združenia cesta - Jarovské
rameno, vedúcej okrajom
prírodnej rezervácie. Cesta
ďalej pokračuje po asfaltovej komunikácii vedľa brehu Jarovského ramena. Táto
komunikácia nie je súčasťou
prírodnej rezervácie, je súčasťou Chránenej krajinnej
oblasti Dunajské luhy a platí tu druhý stupeň ochrany.
Motorové vozidlá majú povolené parkovať len na ľavej
strane komunikácie v smere
toku Dunaja, teda na strane
hausbótu. Vjazd a státie s
motorovými vozidlami do
územia Prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy nie je
povolený.
Pretože v konkrétnych
prípadoch ide o hausbóty
umiestnené v Jarovskom ramene cca 15 rokov, tunajší
úrad nevidí dôvod zamiet-
nuť žiadosť majiteľov o povolenie vjazdu k nim. Hausbóty umiestnené na opačnej
strane Jarovského ramena a ďalšie sa nachádzajú
v I. stupni ochrany mimo
Prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy a Chránenej krajinnej oblasti
Dunajské luhy a v tomto
prípade z hľadiska zákona
o ochrane prírody a krajiny
nie je potrebný súhlas na
vjazd motorovým vozidlom.
Podotýkame, že v súlade
s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody boli vo všetkých
prípadoch oslovené občianske združenia, ktoré v
zákonom stanovenej lehote
neoznámili účasť v konaní.
Hausbóty aj bez súhlasu obce
K povoľovaniu hausbótov sa naša mestská časť občas vyjadruje (ak nás požiadajú), naše stanovisko je však zrejme čisto
formálne, pretože ak sme sa nevyjadrili,
súhlas bol udelený. K samotnej výstavbe
tzv. hausbótov uvádzam, že tieto stavby
nie sú pevne spojené so zemou, pretože
sú na vode, takže nie sú v kompetencii
stavebného úradu a neviem, kto má v
kompetencii schvaľovanie týchto stavieb (pravdepodobne jedna z troch organizácií: Štátna plavebná správa, Vodohospodárska výstavba alebo Slovenský
vodohospodársky podnik).
Pavel Škodler,
starosta MČ Jarovce
Nebol dôvod
na nesúhlasné
stanovisko
Mestská časť Bratislava-Rusovce vydáva na základe žiadosti (podľa § 27
ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Zb. o
vodách súhlasne stanovisko k státiu
plávajúceho zariadenia - hausbótu.
Svoje súhlasné stanovisko podmieňuje splnením podmienok správcu
vodného toku, ktorým je Slovensky
vodohospodársky podnik, š. p., a
ktoré musí pre ďalšie konanie na
Štátnej plavebnej správe doložiť žiadateľ. Mestská časť nevidela dôvod
na vydávanie nesúhlasných stanovísk, nakoľko vo väčšine prípadov
išlo o obnovu rozhodnutí, ktorým
sa skončila 10-ročná platnosť. V prípade nových zariadení je situácia
obdobná - súhlasné stanoviská vydávame a ak je potrebné vývoj v danej lokalite regulovať, musí to urobiť
orgán, ktorý s konečnou platnosťou
rozhoduje o umiestnení zariadenia.
Pre informáciu - MČ Rsovce vydala v r. 2007 spolu 4 stanoviská, v r.
2008 - 23 stanovísk, 2009 - 2 stanoviska, 2010 - 2 stanoviska, 2011 1 stanovisko k hausbótu a 1 vyjadrenie k umiestneniu studne a čističky odpadových vôd.
Prednostka MÚ Rusovce
Oľga Gáfriková
12 • 9. 3. 2012
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PETRŽALSKÉ NOVINY
Aj takáto môže byť
Možno to chce sadnúť si do kresla. Na túto roztvorenú dvojstranu Petržalských
novín nechať padať skôr tlmené ako ostré svetlo. Možno to chce naliať si do
pohára červeného či bieleho vínka a trochu snívať. Vrátiť sa roky späť, do akej
Petržalky sme kedysi prichádzali. Ako sa menila a stále mení. A - ako sa môže
raz, skôr či neskôr, až zvláštne, originálne zmeniť.
P
okúsme sa vidieť náš petržalský hmotný a rozmerný svet očami iných. Tak ako
sme onehdy písali v našich
novinách, keď sme sa medzi
sebou kvárili, čo do Petržalky
ešte patrí a čo už nie, že spýtajme sa našich detí, akú chcú
mať Petržalku. Ktorá by sa im
páčila, kde by sa cítili doma,
kam by sa radi z ďalekých a
dlhých ciest radi vracali, až
náhlili. Prijmite pozvanie talentovaných študentov, čoskoro architektov.
Voda a mesto
Desať dní trvajúca výstava
Voda a mesto - Bratislava (Petržalka) na Fakulte architektúry STU v Bratislave je zaujímavou konfrontáciou s mestami
okolitých krajín. Ateliérové
práce poslucháčov 4. ročníka
spracované pod vedením Ing.
arch. Viery Joklovej, PhD. a
Ing. arch. Juraja Furdíka, PhD.
hľadajú nové nekonvenčné
ideové námety na možné využitie tohto vzácneho územia
v Petržalke na pravom brehu
Dunaja v bezprostrednej nadväznosti na obytné a rozvojové územia za Einsteinovou
ulicou a v širšom kontexte na
historické jadro a na staré a
novoformujúce sa ľavobrežné
nábrežie Bratislavy (Rázusovo
nábrežie - Štúrova ul. - Eurovea - Starý prístav).
Výstava je pokračovaním
novej spolupráce medzi MČ
Bratislava-Petržalka a Fakultou architektúry, ktorá sa začala úspešne rozvíjať minulý
rok formou medzinárodnej
letnej školy 2011, na ktorú tematicky vystavené práce nadväzujú. Počítačové spracovanie zobrazuje riešenú tému
od reálnych záberov až po futuristické, ktoré vzhľadom na
krátkosť spracovania azda niekedy priestorovo uletia, alebo
pôsobia nadnesene, ale na
druhej strane dokladujú zruč-
9. 3. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalka
nosť niektorých poslucháčov
v nových technológiách.
Hlavnou črtou väčšiny prác
je uvedomenie si výrazného potenciálu petržalského
nábrežia Dunaja. Vystavené
práce hľadajú odpovede na
riešenie vzťahu vodného toku
a nábrežia, riešenie systému
Starosta o výstave
Petržalka potrebuje svieži vietor v podobe možno pre niekoho nadčasových
či takmer futuristických návrhov, aké
nájdeme aj v študentských prácach Fakulty architektúry STU v Bratislave. Mňa
zaujali predovšetkým riešenia prepojenia
nábrežia Dunaja s existujúcou zástavbou
rôznymi komunikáciami, či zelenými
koridormi. Teším sa na ich ďalšie návrhy
a práce, už v tomto semestri z prác študentov možno vzíde riešenie niektorého z vnútroblokov, ktoré chce Petržalka
upraviť.
Vladimír Bajan
zelene v nadväznosti na Sad
Janka Kráľa a v širšom kontexte na pravobrežné lužné lesy
Dunaja a zeleň Chorvátskeho
ramena. Inšpiratívnou časťou
prác je hľadanie možností
a foriem prepojenia nábrežia
s územím za Einsteinovou
ulicou, či už doplnením lávok, dôsledným prekrytím,
alebo vytvorením kompaktných prepojení v nadväznosti na navrhovanú štruktúru,
s riešeniami od peších plôch
a priestorov cez parky až
po zelené mosty a prekrytia
(ekodukty). Tu je potrebné
všimnúť si časté prepojenia
územia peším mostom k novému Národnému divadlu.
Zaujímavosťou je časté akceptovanie návrhu ostrova
v území medzi Starým mostom a Mostom Apollo, alebo
hľadanie iných rozšírených foriem nábrežia. Samotný návrh
urbánnej (mestskej) štruktúry
je prezentovaný od rozvoľne-
ných foriem až po kompaktné a vertikálne (futuristické)
s častým vytvorením samostatných úrovní prekrývajúcich parkovacie plochy a automobilové komunikácie.
Samozrejme, uvedomujeme
si, že študentské práce nie sú
dokonalé, ale azda v niečom
inšpiratívne a užitočné, keď
riešenia ateliérových prác
môžu odkryť neštandardné
riešenia a slúžiť ako námety
pre zadania urbanistických
štúdií zložitých alebo problémových zón. Výstava je
súčasťou medzinárodného
projektu MobEx 2011–2012
(http://www.a-atc.sk/MobEx2011/ ) spracovaného za
podpory Medzinárodného
vyšehradského fondu a bude
ďalej prezentovaná v Budapešti, Krakove, Brne, Ostrave
a v Bítove.
Ing. arch. Juraj Furdík,
koordinátor projektu
Voda a mesto
14 • 9. 3. 2012
To je môj názor
Voľte slušných ľudí
Hlboko sa mýli ten, kto si myslí, že
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do NR SR, ktorý sme dostali do
poštových schránok, je nudné čítanie.
Ak ste ho hneď začerstva nehodili do
koša, skúste si v ňom zalistovať. Ja som
v ňom napríklad našla meno muža, ktorý
mi pred mnohými rokmi ponúkol manželstvo. Alebo skvelého kamaráta z partie,
s ktorou sme v mladosti prejazdili stovky
kilometrov objavujúc krásy Slovenska.
Voľby však nie sú o spomienkach
a minulosti. Sú vážnym rozhodovaním
o budúcnosti a výbere dôveryhodných
ľudí. Mali by byť predovšetkým slušní,
pracovití, so všeobecným rozhľadom
a, najmä, záujmom konať verejné dobro.
Očakávala som, že práve takých nájdem
na kandidátkach nových, hriechmi minulosti nezaťažených politických zoskupení.
Aké však bolo moje sklamanie, keď som
hneď za menom dámy z Pereša objavila
meno 37-ročného generálneho riaditeľa, ktorý je v našom dome stabilným
neplatičom poplatkov spojených s bývaním. A tak zaň poctiví susedia mesiace
ťahajú platby za OLO, výťah, upratovanie či osvetlenie spoločných priestorov
v dome. Pán generálny sa vždy spamätá,
až keď pocíti hrozbu exekútora. O dlžobe
za prenajaté nebytové priestory v dome,
ktorej sa vraj zbavil predajom svojej firmy,
už ani nehovorím. Svojich susedov zasa
nechal v štichu.
Do vedľajšej brány chodieva za rodičmi ďalší z potenciálnych poslancov NR
SR, 36-ročný právnik, ktorý sa ako prvý
na kandidátke dovoláva práva a spravodlivosti. Vlastne za svojimi príbuznými
jazdieva, pričom svojho štvorkolesového tátoša zvykne odstaviť čo najbližšie
k vchodu. Nedbá, že pritom poruší zákon
o premávke na cestných komunikáciách.
Poznajú ho už aj mestskí policajti, ktorí
rozdávajú „papuče“. Bez ohľadu na právo iného nechal svoje auto dokonca na
vyhradenom parkovacom mieste. Čo na
tom, že zaň ktosi zo susedov jeho rodičov
platí?! A tak mu poškodený po 45-minútovom márnom čakaní zahatal cestu
svojím autom v snahe zistiť, kto je onen
nedisciplinovaný vodič. Pán právnik sa
prekážke vyhol bez zaváhania – sadol si
za volant a pustil sa bez okolkov krížom
cez zelenú plochu.
Myslíte si, že by sa táto dvojica správala v poslaneckých kreslách naozaj slušne
a zodpovedne? Ja som presvedčená,
že by arogancia a bezohľadnosť týchto
dvoch úspešných mužov ešte vzrástla.
Preto ich voliť nebudem. Ak aj vy máte
takých vo svojom okolí, zamyslite sa nad
tým, či im dáte svoj hlas len preto, že sú
to vaši známi.
Kamila Martincová
PETRŽALSKÉ NOVINY
SPOLOČNOSŤ
Väčšinu zmien v MHD poslanci neodobrili
Z deviatich požiadaviek, ktoré mestu poslali Petržalčania, vyhoveli poslanci len
dvom. Budeme mať novú zastávku na linke 95 a zastávku na Antolskej premenujú.
N
a marcovom mestskom zastupiteľstve
sa poslanci zaoberali aj
materiálom s návrhmi občanov na obnovenie spojov, úpravu trás či zmenu
zástavok MHD. Ako nás
informoval hovorca magistrátu Ľ. Andrassy, z Petržalky bolo doručených
9 požiadaviek, pričom len
v dvoch prípadoch je možné vyhovieť - vytvorenie
novej autobusovej zastávky na linke 95 pri predajni Albero a premenovanie zastávky pri Faklutnej
nemocnici na Antolskej.
„V ostatných 7 prípadoch
ide o požiadavky, ktorými
sa zvyšuje počet najazdených kilometrov vozidiel
MHD o takmer 1 mil. vozokilometorov a nákladoch,
na vo finančnom vyjadrení
je to takmer 2 milióny eur.
Podklady, ktoré dostal magistrát od starostu V. Bajana, budú slúžiť ako základ
pre prípravu nových výkonov v mestskej hromadnej
doprave pre rok 2013.“
Rekonštrukcia
Starého mosta
Podľa starostu Milana
Ftáčnika sa zatiaľ darí plniť
všetky termíny súvisiace
s čerpaním eurofondov na
budovanie koľajovej do-
mosta s postupom prác na
realizácii projektu koľajovej
dopravy v Petržalke, a to
priamo v dotknutej mestskej časti. Verejné podujatie
bude v polovici marca za
účasti primátora, hlavného
dopravného inžiniera, ale
taktiež budú prítomní aj zástupcovia petržalskej samosprávy.“ Či Bratislava nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu mosta
a budovanie koľajovej trate
Šafárikovo námestie Bosáková získa, by malo byť
definitívne jasné v auguste
2012. Ak novozvolená vláda projekt odobrí, môže sa
pravy do Petržalky. Úspech Ešte predtým však bude podľa Ftáčnika začať s realiprojektu závisí aj od rekon- verejná prezentácia návr- záciou už v tomto roku.
LD
štrukcie Starého mosta. hu rekonštrukcie Starého
O bližšie informácie sme
požiadali hovorcu bratislavZosobášili sa
ského magistrátu Ľubomíra
Andrassyho: „Mesto dnes
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 18. februára
pracuje s dvoma konceptaIvan Duliak – Renata Cigányiková
mi rekonštrukcie Starého
Peter Zelenák – Kristina Mičeková
mosta, prvý počíta s tým,
Richard Tarina – Zuzana Miklerová
že dôjde len k minimálnym
Peter Považan – Jana Žáčiková
opravám na existujúcej
Cirekvný sobáš
konštrukcii, alebo dôjde ku
Peter Michalík – Martina Göndörová
širšej oprave mosta, vďaka
ktorej bude možné rozšíMatričný úrad Bratislava-Petržalka, 3. marca
riť priestor pre chodcov
Yurii Lashkai – Enikö Orbánová
a cyklistov na dvojnásobok.
Marcel Fatul – Veronika Ševčíková
Magistrát dnes pripravuje
Daniel Goláň – Daniela Ježeková
technické podklady a konPeter Libo – Lenka Kelemenová
com marca by o nich mali
Andrej Daňo – Andrea Vančová
rokovať mestskí poslanci.
♥
Glosa
K voľbám?!
Pred týždňom oznámili médiá, že o rok, vo februári 2013
len tesne minie našu Zem
asteroid s odhadovaným
priemerom 40 až 95 m. Mal
by mať veľkosť balvanu, ktorý
údajne v roku 1908 explodoval v sibírskej tajge. Výbuch,
tisíckrát silnejší ako hirošimská atómová bomba, vtedy
vylámal milióny stromov na
dvoch tisícoch km2. Čo keď
o rok asteroid 2012 DA14 neminie našu planétu a buchne
akurát v Bratislavskej župe
(9,5 tisíca km2), ba dokonca v Bratislave (367 km2) či
priamo v Petržalke (28 km2)?
Vyláme paneláky aj s voličmi,
na Vodnom vrchu zmietne
parlament aj poslancov, padne barokové sídlo vlády aj
s novým premiérom a jeho
ministrami. Premýšľam, či ísť
v sobotu voliť, keď takto o
rok možno...
Pred týždňom jeden z autorov tzv. sasanky, inak onehdy v kauze Technopol omilostený prezidentom, v priamom televíznom prenose
prezradil začudovaným novinárom, že slovenský parlament sa dá kúpiť za 300 miliónov korún (10 miliónov €)
na akýkoľvek zákon, čo je
podľa neho dosť lacné. Uvažujem, či ísť v sobotu voliť,
lebo načo nám je parlament,
načo sú poslanci, keď vystačia peniaze.
Pred týždňom jeden „neobyčajný“ človek verejne
vychrstol, že politici od roku
1989 okradli Slovensko o 62
miliárd eur. Vraj tak odhadujú
odborníci. Uf, to sú zhruba
2 bilióny Kčs... v prvej vlne
kupónovej privatizácie bolo
1,5-tisíca podnikov v hodnote 300 miliárd Kčs. Takže
rozkradli majetok siedmich
ČSSR a ČSFR. Nenažranci.
Rozhodujem sa, či ísť v sobotu voliť, keď zasa toľko nakradnú, ba možno aj viac...
Tento týždeň som začal
hľadať odborníkov na zlodej-
stvá za 62 miliárd eur. Internet
pozná každého, všetkých. Klikol som. Našiel som, vlastne
len jedného. Bezmenného
„odborníka“. Neznámy autor
v diskusii napísal, že o tých
62 miliardách eur to kdesi
niekde bolo...
Žijeme v turbulentných časoch. V posledných týždňoch
sme toľko toho počuli, toľko
čítali, toľko všade boli, až by
sme neverili, čomu všetkému
sme uverili. Skoro. Len tak na
okraj: Údajne, vraj túto sobotu nebudú parlamentné voľby. Že tak sa hovorí na gorilích námestiach. Či predsalen
budú? Alebo nebudú...?!
pr
PETRŽALSKÉ NOVINY
Zber škodlivého
odpadu
Magistrát v súčinnosti s mestskou časťou Petržalka a spoločnosťou ARGUSS uskutočnia
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber
domového odpadu s obsahom
škodlivín: 28. apríla od 10,30 h
do 12.30 h v lokalite Ovsištské
námestie 1 (vedľa Jednoty). Na
mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci
spoločnosti preberať len od
občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne
odpady:
• Staré náterové hmoty
• Odpadové rozpúšťadlá
• Pesticídy
• Oleje a tuky
• Batérie a akumulátory
• Žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť
• Vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluorované
uhľovodíky (chladničky,
mrazničky a pod.)
• Vyradené elektrické
a elektronické zariadenia elektrospotrebiče
(počítače, televízory,
monitory, žehličky, práčky,
mixéry a pod.)
Pozn.: Odpady - ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. - musia byť uzavreté
v pevných obaloch, z ktorých sa
neuvoľňuje odpad. Takýto odpad
odnesú len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od
1 osoby.
9. 3. 2012 • 15
ŽIVOT PETRŽALKY
Neporiadok na Klokočovej
nemá konca kraja
Zamestnanci miestneho podniku Verejnoprospešných služieb (VPS) a dodávatelia prác pre mestskú časť Bratislava-Petržalka sú dennodenne v teréne. Intenzívne čistenie Petržalky
sa začalo už minulý týždeň a pokračuje aj v týchto dňoch.
„V
eľmi nás zdržuje riešenie
nelegálnych
skládok pri Dunaji, ako je
priestor Kočánkova a Klokočová. Objavili sme tam haldy
použitých okien, nerozbalených vianočných stromčekov,zabalenýchvianočných
ozdôb, pneumatiky... Minulý týždeň sme skončili aj
časť prác na Klokočovej a na
druhý deň tam niekto naviezol ďalšiu fúru odpadu.
Z nábrežia Dunaja z Klokočovej sme už odviezli takmer
10 kontajnerov odpadu,“
napočítal František Guth
z miestneho podniku VPS,
ktorý zistil, že odpad pravdepodobne pochádza od ľudí,
čo vypratávali pivnice a garáže, ale zrejme aj od podnikateľov, ktorí namiesto do
spaľovne alebo na skládku
vyviezli materiál do lesa pri
Dunaji, ktorý je v správe hlavného mesta, mestskej časti a
podnikateľského subjektu.
Zamestnanci VPS vyčistili
aj terasu na Rovniankovej a
pokračujú aj v podterasových priestoroch. Na Rovniankovej urobili veľké upra-
tovanie aj v decembri - a už
za necelé tri mesiace sa tam
nazbieralo za plnú traktorovú vlečku odpadu.
„Od nás je vonku v teréne
všetko, čo má ruky. Pochvalne sa vyjadrím aj o aktivačných pracovníkoch z úradu
práce. Možno máme šťastie,
ale nevidieť rozdiel v šikovnosti medzi nimi a kmeňovými pracovníkmi miestneho podniku VPS,“ povedal
F. Guth.
V týchto dňoch nepracujú
len zamestnanci petržalskej
VPS. Ďalší dodávatelia prác
pre mestskú časť finišujú s
výrubom stromov a zároveň
dočisťujú kríky a trávniky. Aj
pracovníci Povodia Dunaja
začali s čistením Chorvátskeho ramena. Pracovníci
VPS sa k nim pripoja, len čo
skončia práce na Klokočovej
a Kočánkovej, zatiaľ sú nápomocní zberným dvorom.
Keby neustále nebolo treba riešiť skládky a miesta
po bezdomovcoch, mohli
by pracovníci VPS sústrediť
pozornosť na zmysluplnejšiu
prácu, a to na verejné detské
Prípad Rovniankova
Vedľa DK-ZH a za Tatra bankou je parkovisko. V jeho strede je vysadený
pás zelene. Nikto ju nikdy nestrihal a nezbieral odtiaľ odpad, ktorý sa tam
už roky nachádza. V tom neporiadku sme tam videli aj potkana. Dá sa
nejako vybaviť vyčistenie tohto priestoru? A ešte som si všimla, keď som
išla ráno do práce že nejaký bezdomovec má urobený brloh a zrejme tam
aj spí pod prepojením terás, ako sa ide z terasy z Rovniankovej 6, na terasu
Rovniankova 7. Ten brloh vidno zospodu.
Vlasta Gardon
ihriská, školské dvory a pod.
Brzdí ich to aj v osádzaní košov a lavičiek, o ktoré sa zaujímajú obyvatelia Petržalky.
Nie všetky pozemky v Petržalke má v správe mestská
časť. Miestna samospráva
preto vyzýva aj ostatných
správcov, aby si pozemky
čo najskôr vyčistili a zabránili tak pri veternom počasí
šíreniu odpadu do okolia.
Zodpovedným správaním
k nehnuteľnosti sa zároveň
vyhnú pokute, ktorá sa môže
u právnických osôb vyšplhať
až do výšky 6 638 €. Mestská časť výrazne upriamuje
pozornosť aj na ostatných
vlastníkov pozemkov a s pokutami neváha.
Mária Grebeňová-Laczová
Foto VPS
Poznámka PN: Keď sme sa
dostali k mejlu pani Gordon,
pracovníci VPS už niekoľko
dní čistili verejné priestranstvá
na sídlisku. A vedeli sme, že
len minule vyčistili aj tú časť,
o ktorej píše. Petržalské noviny
sídlili donedávna na Rovniankovej ulici (teraz sme v Technopole), a preto máme aj vlastné
skúsenosti s tým, ako ťažko sa
udržiavajú v tejto lokalite čisté terasy či priestory pod nimi.
Jeden deň pozametáš a ráno
stúpiš do odpadkov. Pracovníci VPS na podnet pani Gordon teda opäť vyčistili brloh,
pozbierali odpad, zostrihali
kríky. Verme, že si to znovu nezanešvárime.
Foto VPS
Kedy budú k dispozícii
kontajnery?
Spýtali sme sa - vedúcej oddelenia životného prostredia MÚ
Janky Jeckovej:
Viacero Petržalčanov sa nás
pýta, či mestská časť pristaví
na vytypovaných plochách
sídliska veľkokapacitné kontajnery aj počas tohtoročnej
jari. Ak áno, kedy, aby si mohli
naplánovať upratovanie bytov a domových domov.
V minulom roku pristavila
mestská časť Petržalka obyvateľom veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný odpad
v troch etapách. V tomto roku
má v pláne urobiť tak kvartálne,
aby čo najviac vyšla v ústrety
Petržalčanom. Spoločnosť OLO,
ktorá nám kontajnery poskytuje, však od januára zvýšila ceny
o takmer 300 percent, preto
sme nútení ísť inou cestou. Nového partnera na tieto aktivity
musíme nájsť verejným obstarávaním, takže prvá etapa, tzv.
jarné čistenie, bude závisieť od
výsledkov verejnej súťaže. O
konkrétnych termínoch budeme včas verejnosť informovať.
Napriek spomínaným komplikáciám nechce petržalská
samospráva obyvateľov ukrátiť
o možnosť zbaviť sa veľkého
odpadu priamo v okolí svojho
bydliska bezplatne, pripomíname však, že na Čapajevovej ulici
je k dispozícii aj zberný dvor,
kde môžu kedykoľvek veľkorozmerný odpad doviezť a taktiež
bezplatne odovzdať.
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
MDŽ v podaní
MLADEJ PETRŽALKY
štúdio
HARMONY
wellness a regenerácia
Pajštúnska 1, BA - Petržalka
,
Na objednáovkayj Ne
otvorené aj S
sauna, masáže,
reflexné terapie,pedikúra
Inzercia:
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien organizuje
združenie Mladá Petržalka
malý spomienkový deň.
V ostatných rokoch sa totiž
na MDŽ akosi pozabudlo.
Naši aktivisti sa preto 8. marca opäť vyberú do petržalských ulíc a budú oslovovať
okoloidúce ženy. Každá od
nás dostane malú pozornosť
– kvet iris ako dôkaz lásky a
vďaky. Pevne veríme, že naši
mladí budú preukazovať
úctu voči ženám počas celého roku.
Tel.: 0905 273 414
0905 273 416
PETRŽALSKÉ NOVINY
16 • 9. 3. 2012
0940 852 048
www.reflexneterapie.sk
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
DETSKÁ BURZA
ZASKLIEVANIE
Jarných a letných vecí
LOGIÍ
10. marca 2012
od 9. do12. h.
V priestoroch
ZŠ Svätej rodiny
Gercenova 10
Bratislava – Petržalka
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, 821 08 Bratislava
www.ri-okna.com
0948 975 800
Objavte sladké tajomstvo
vnútri LENTILKY Sliepočky
Máte doma malých šibačov, ktorí majú radi tajomstvá a prekvapenia? Pokiaľ pre nich tento rok hľadáte veľkonočnú nádielku s prekvapením, vhoďte im do košíčka zábavnú čokoládovú novinku LENTILKY Sliepočka.
Unikátnu čokoládovú novinku na trhu - LENTILKY Sliepočka (117,5 g) nájdete vo vybraných obchodoch za odporúčanú maloobchodnú cenu 1,99 eura.
Nové chute veľkonočného maškrtenia -
ORION Krémové figúrky
Majú vaši šibači maškrtné jazýčky? Potom vyskúšajte ORION Krémové figúrky –
čokoládové vajíčka plnené lahodnou náplňou s príchuťou vaječného likéru alebo maliny.
ORION Krémové figúrky s príchuťou vaječný likér
(145 g) - odporúčaná maloobchodná cena 1,79 eura
ORION Krémové figúrky s príchuťou malina
(145 g) - odporúčaná maloobchodná cena 1,79 eura
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kultúrne zariadenia Petržalky
program od 18. do 31. marca
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
18. 3. / 19 h. – cirkúsok srdca
20. 3. / 19 h. – Jazz & - spojenie folklórnych motívov so súčasným jazzom, rockom, účinkujú: J. Tatár,
M. Buntaj, M. Gašpar, J. Burian, J. B. - Mrenica
23. 3. / 19 h. – Jarný koncert – účinkuje skupina Žiarislav a bytosti, skupina hrá hudbu v štýle worldmusic
25. 3. / 10 h. – Nedeľné filmové predstavenie
pre deti - RANGO rodinný animovaný film, réžia:
G. Verbinski, 107 min.
30. 3. / 19 h. – Večer autentického folklóru - predstavujeme vám obec Nižná na Orave: Od Ondreja
po Luciu a Fašiangy na Orave, účinkujú: FS Oravan
– seniori. Na záver bude spoločenské posedenie pri
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
Realizované s podporou Nadácie Hruda V. Bajana,
Ministerstva kultúry SR a BSK.
31. 3. / 18 h. – Vienok a jeho hostia, ĽH Ferkovci pod
vedením A. Záhorca a tanečná skupina Cre Dance
20 h. – tanečný domček - workshop vedie Cre Dance
Koncerty v Klube za zrkadlom
29. 3. / 19 h. – Večer s Ursinym - Momentky –
P. Krištúfek (SR), 2008, 90 min. (sprievodné podujatie)
20.30 h. – Kubo Ursiny & Provisorium
Klubová činnosť – zábavné a kreatívne podujatia
22. 3. / 10 h. – Ako ožila rozprávka - pre deti MŠ
28. 3. / 14 h. – Nakreslím si rozprávku - pre deti ZŠ
29. 3. / 15 h. – Skús to s nami – Patchwork
DOM KULTÚRY LÚKY
(18. 3. / 15 h. – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
SIMAX
23. 3. / 19 h. – Music club – Creedence revival band,
Bliss ful
24. 3. / 16.30 h. – Livin´ blues 2012, XX. ročník medzinárodného festivalu bluesovej a rhythm´n bluesovej hudby. Účinkujú: Octopus, Žalman brothers band,
Jerguš Oravec & Roman Mečiar, Silvia Josifoska blues
band, René Lacko & Downtown band, Veteráni zo salón doré feat. Boboš, Dura, Kroko Wanda Johnson&
Shrimp city slim (USA)
arec si už tradične spájame nielen s príchodom
jari, ale aj s knihou. A prečo práve marec? Pretože sa viaže k legendárnemu šíriteľovi kníh Matejovi Hrebendovi Hačavskému, ktorý
sa narodil aj zomrel v marci (10. 3.
1796 – 16. 3. 1880). Hoci bol slepý,
tak veľmi miloval knihy, že sa mu
stali osudom. Šíril osvetu a vzdelanosť. V kroji prechodil Slovensko,
Čechy aj Dolnú zem a ponúkal knihy, alebo vymieňal staršie za nové.
Naše tipy na marec
DK ZRKADLOVÝ HÁJ
25. 3. / 15 h. – Nedeľný čaj o tretej – do tanca hrá
Charlies duo
Detská scéna – utorky a štvrtky
Kreslíme s našimi deťmi
20. a 22. 3. / 10 h. – Robíme si leporelo
27. a 29. 3. / 10 h. – Moja prvá knižka
CC CENTRUM
21. 3. / 9 h. – Hviezdoslavov Kubín 2012 - obvodná
súťaž v prednese poézie a prózy IV. a V. kategória
22. 3. / 17 h. – Mária Rozsypalová - Život ťa má
rád, vernisáž výstavy
25. 3. / 16 h. – Momentum musicum, účinkujú: Jozef Lupták a Hoda Jahanpour (violončelo).
27. 3. / 10 h. – Jarný maratón s knihou - Roman
Brat: Škola za rohom, podujatie Miestnej knižnice
Petržalka pre žiakov petržalských ZŠ
29. a 30. 3. / 14 h. – Krasličky - výroba kraslíc a veľkonočných dekorácií určené pre ZŠ a ŠKD
KLUB DETÍ SLNIEČKO
Rozprávkové stredy
28. 3. / 14 h. – Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko - Divadlo MaKiLe
DETSKÁ HERŇA – pre mamičky s deťmi
22. a 29. 3. / 14 h. – Voľné hranie stolových hier
22. 3. / 9.30 h. – Hry a povedačky
Hrajme sa na rozprávku
20. 3. / 9.30 h. – Dom, domček, kto v tebe býva
27. 3. / 9.30 h. – Ježko a líška
29. 3. / 9.30 h. – O troch prasiatkach
Soboty v klube
24.03. / 14 h. – Hry a povedačky: Bol jeden gajdoš
Program petržalských kín
ARTKINO ZA ZRKADLOM (nedeľa a streda)
21. 3. / 20.03 h. – Perfect sense, r. D. Mackenzie,
Nem./V.B./Švéd./Dán., 2011.
25. 3. / 20.03 h. – Faust, r. A. Sokurov, Rusko, 2011.
28. 3. 20.03 h. – Stockholm east, r. S. Kaijser, Švédsko, 2011.
Odkaz Mateja Hrebendu
M
9. 3. 2012 • 17
SERVIS
Dnes už jeho úlohu – šírenie kníh,
knižnej kultúry a podporu vzdelávania – prevzali knižnice, ktoré sa snažia udržať a rozvíjať trvalý záujem o
knihy. A prispievajú k tomu aj rôzne
zaujímavé podujatia. Miestna knižnica Petržalka pripravila na mesiac
marec pre návštevníkov niekoľko
podujatí:
Spoločenská miestnosť vo verejnej školskej knižnici na Prokofievovej 5
- autorské čítanie klubu Literis pod
názvom Druhý literárny draft sa
uskutoční 14. marca od 17.30 –
19. h za účasti mladých autorov.
- V Týždni slovenských knižníc
(26. 3. – 1. 4.) pripravila pre deti
okrem iného Jarný maratón s knihou, ktorý bude 27. marca o 10. h
v CC Centre na Jiráskovej 3. Tento
ročník je venovaný spisovateľovi
Romanovi Bratovi a jeho knižke pre
deti Škola za rohom.
Pobočky
knižnice
pripravujú
v marci mnoho ďalších podujatí –
podrobnejšie informácie získate na
www.kniznicapetrzalka.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Jarný koncert - koncert skupiny Žiarislav
a Bytosti sa uskutoční 23. marca o 19. h.
S hrdosťou môžeme povedať, že Dom kultúry Zrkadlový háj, ako jediné kultúrne centrum v Bratislave sa už niekoľko rokov pravidelne venuje folklórnym programom. Diváci tak môžu vidieť a počuť
podujatia z mnohých regiónov Slovenska. Nadväzujúc na túto dramaturgickú líniu ponúka divákom
aj nové hudobné štýly - world a etno music, ktoré
v sebe nesú folklórne prvky.
Piesne skupiny Žiarislav a Bytosti vychádzajú z hudobných a duchovných koreňov dávnej slovanskej
a karpatskej hudby. Žiarislav je slovenský hudobník,
spisovateľ a šíriteľ pôvodnej slovanskej kultúry, miluje prírodu a slovanské zvyky a tradície. Na koncerte zaznejú staroslovanské bubny, píšťaly, fujary,
husle aj gitary doplnené pôsobivými hlasmi.
DOM KULTÚRY LÚKY
Jubilejný XX. ročník festivalu LIVIN´ BLUES sa uskutoční 24. marca od 16.30 h a otvorí ho bardejovská
rock – bluesová skupina Octopus. Bratislavských
Žalman brothers band netreba osobitne predstavovať, ich južanské boogie woogie poznajú aj
za hranicami. Mladšiu generáciu predstaviteľov
slovenskej bluesovej scény bude prezentovať semifinalista ČeskoSlovenskej SuperStar Jerguš
Oravec s Romanom Mečiarom.
Silvia Josifoska patrí k najvýznamnejším osobnostiam bluesu, džezu i soulu na Slovensku. Na festivale sa predstaví s kvalitným blues bandom. Stálica
bluesu a blues rocku René Lacko vystúpi so skupinou Downtown. Vo Veteránoch zo salón doré sa
predstavia ďalšie významné osobnosti slovenského
blues - Erich „Boboš“ Procházka, Juraj „Dura“ Turtev, Peter „Kroko“ Vasil, Ján Litecký-Šveda a ďalší.
Vrcholom večera bude vystúpenie skvelej americkej bluesovej speváčky
Wandy Johnson. Na
hudobnej scéne sa objavila začiatkom 90 rokov.
Spieva s presvedčením
a veľkou emóciou. Aj
vďaka tomu sa rýchlo
stala známou nielen na
domácej, ale aj na medzinárodnej hudobnej
scéne.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
9. 3. 2012 • ročník 18 • číslo 5
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 9. 3. 2012
INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalčan Petržalke
Budú sobotňajšie parlamentné voľby iba „veľkou“
politikou, rozhodovaním o veľkých veciach
- budúcich daniach, odvodoch, dôchodkoch,
zdravotníctve, školstve - alebo to budú voľby aj
o „malých“, ale spoločných veciach, problémoch,
ktorými žijú mestá, obce? Môže ich výsledok
ovplyvniť aj petržalskú samosprávu, náš každodenný komunálny život? Petržalčan VILIAM
JASAŇ, ktorý je predsedom okresnej organizácie Smer-SD Bratislava 5 a vo voľbách kandiduje
na funkciu poslanca NR SR si je istý, že...
... v sobotu sa tiež rozhoduje
o budúcnosti Petržalky, či jej
zostanú nahromadené problémy, alebo sa bude rozvíjať
ako moderná, perspektívna
mestská časť. O mnohom, čo
ju ovplyvňuje, sa priamo alebo
nepriamo rozhoduje na úrovni
dala Slovensku nejedného významného politika - premiéra,
ministrov, predsedu parlamentu, poslancov ako naturalizovaných Petržalčanov, tí však rýchlo na ňu zabudli, ignorovali jej
problémy.
Otvorme niektoré z nich...
V Petržalke je najviac
panelákov na Slovensku,
takmer šestina z celej výstavby. Obnovujeme ich,
nie však tempom a rozsahom, aká je naliehavosť.
Bez pomoci štátu to však
sotva pôjde.
štátu - parlamentu, vlády, ministerstiev. Kto bude celý tento
komplex právomocí vykonávať
a dávať im zmysel, majú v rukách aj Petržalčania. Petržalka
má najväčší počet voličov zo
17 mestských častí v Bratislave.
V počte a sile volebných hlasov sme na druhom mieste na
Slovensku. Petržalčania tak v
skutočnosti rozhodujú o sebe:
ktorým stranám, hnutiam a
politikom dajú dôveru, ale najmä, či im strany a politici po
zvolení túto dôveru vrátia.
Petržalke už mohla mať zlaté metro aj električku. Toľko
doteraz stáli reči, koncepcie,
analýzy, zasadnutia o nich.
Bez hromadnej dopravy tohto
typu však skolabuje. Ani Bratislava, ani Petržalka, ani župa
ako samosprávy nemajú na
také investície peniaze. Má
ich štát alebo EÚ. Aktuálna je
druhá možnosť. Je síce nádejná, ale nie ešte konečná. Má
ju v rukách štát, ministerstvo
dopravy. No zdá sa mi, že sa
viac predstiera, ako koná. Nová
vláda, iný minister musia byť
v tomto razantný a nebojím sa
povedať, že aj propetržalský.
To isté platí o šiestom moste
cez Dunaj ako súčasti tzv. nultého diaľničného okruhu. Výstavba nových obytných zón
- Južné mesto, Petržalka city,
Kapitulské polia, Matadorka a
iné, to je vyše 30-tisíc nových
obyvateľov, ale aj už nezvládnuteľných dopravných problémov
v Petržalke. Za vlády Róberta
Fica bol nultý diaľničný okruh
blízkou realitou, za vlády Ivety
Radičovej už len pochybnosťou
a blúznením o ňom. Ak bude
Smer-SD súčasťou vlády, téma
nultého okruhu začne mať prvé
diaľničné kilometre.
Poďme k faktom. Zatepľovanie panelákov, to je aj odstraňovanie ich systémových
porúch. Ide o nemalé finančné
náklady, na ktoré štát prispieva nenávratnými štátnymi
dotáciami. V roku 2005 na ne
vyčlenila Dzurindova vláda
v prepočte 5,6 mil. €, v roku
2006 už 6,2 mil. €. Počas vlády
Róberta Fica dostali obyvate-
Nemá to byť domáhanie sa
protekcie pre Petržalku na
úkor iných miest?
Vôbec nie. Žiadne územie
na Slovensku tak demograficky - počtom, hustotou a priemerným vekom obyvateľstva,
dosiahnutou výškou vzdelanosti, ktorá je bezkonkurenčná, v relatívne krátkom čase
neakcelerovalo ako práve Petržalka. Za dve-tri desaťročia
sa v nej v istom čase zabývalo
takmer 150-tisíc ľudí. Čo tu
všetko na začiatku nebolo, je
známe, čo tu stále nie je a čo
musí, nie protekčne, ale civilizačne byť, o tom hovorme,
toho sa domáhajme. Petržalka
9. 3. 2012 • 19
INZERCIA
lia panelových domov dotácie
v týchto sumách: v roku 2007 15,6 mil. €, v roku 2008 - 14,6
mil. €, v roku 2009 - 19,6 mil. €.
K tomu ešte pripočítajme
60 mil. € ako bezúročné štátne úvery na zateplenie domov.
Išlo o peniaze za predaj emisií.
Po príchode vlády Ivety Radičovej sa štátna dotácia v tom
istom roku znížila takmer
o dve tretiny, na 7,5 mil. €.
Takže aj Petržalčanom sa ušlo
menej ako po tri roky predtým. Keď sme pri bývaní, ako
základnej životnej hodnote
a potrebe, mladá generácia
je v nevýhode v porovnaní
so svojimi rodičmi. Kúpou
predražených bytov sa doživotne zadlžuje hypotékami.
Niet nájomných bytov. Kým
v EÚ je pomer nájomných
bytov k celkovému bytovému
fondu jednotlivých štátov od
19 do 62 percent, na Slovensku je to iba 2,7 percenta. A to
je - katastrofa! Štát musí zmeniť filozofiu výstavby bytov
z výlučne komerčnej na bytovú výstavbu vo verejnom
záujme, teda nájomné bývanie. Bez neho niet mobility za
prácou, niet istoty na založenie
rodiny. Týka sa to aj Petržalky,
priemerný vek jej obyvateľov
je najnižší na Slovensku.
Až 85 percent Petržalčanov
dochádza za prácou na druhý breh Dunaja. Dá sa to
zmeniť?
Petržalka nie je priestorom
na výrobnú fabriku, nemá na
ňu ani kvalifikačné zázemie.
Je ideálna na komerčné činnosti, štátnu, samosprávnu a
firemnú administratívu, sféru
rôznych služieb, tak je vzdelanostne profilované jej obyvateľstvo. Viem si tu predstaviť
popri súkromnej sfére aj sídla
štátnych orgánov, úradov, inštitúcií. Petržalku už nemožno
stavať len na bývanie, treba
využiť jej ľudský, vzdelanostný
a mladovekový kapitál. Programom strany Smer-SD nie je čo
ľuďom nedať, ako ich zaťažiť,
alebo čo im ešte vziať, ale ako
im vytvoriť príležitosti na hodnotný, zmysluplný a dôstojný
život. Na Slovensku, v Petržalke, teda Petržalčanom. Ako jeden z nich, ktorý tu žije vyše 30
rokov, sa o ich dôveru v parlamentných voľbách uchádzam.
A dal im to, čo iní len sľubujú.
pp
Hľadáte vlastné podnikanie?
Chcete stabilný zdroj príjmov?
Zarábajte jednoducho s nami!
Ako obchodný zástupca spoločnosti Provident Financial, s. r. o., budete poskytovať finančné pôžičky
do domácností zákazníkov. Budete pravidelne komunikovať so svojimi klientmi, vyberať dohodnuté splátky, uzatvárať
zmluvy a dohody, viesť svoju vlastnú agendu.
Čo ponúkame:
Týždennú výplatu provízií v hotovosti
Podnikanie v okolí vášho bydliska
Čo požadujeme:
Najmenej stredné odborné vzdelanie
(výučný list)
Vlastné plánovanie časového rozvrhu
Životné skúsenosti a znalosť ľudskej
povahy
Spoluprácu so stabilnou medzinárodnou
spoločnosťou
Časovú flexibilitu, spoľahlivosť
a komunikatívnosť
Kontaktujte nás:
0850 21 14 31
[email protected]
20 • 9. 3. 2012
Pohľad na sprejerov cez paragrafy
Umelci bez licencie
Občan nemôže neustále strážiť nehnuteľnosť
a čakať na príchod samozvaného umelca,
snažiaceho sa realizovať na zreštaurovanej
domovej ploche.
A
k sa nedá majetok zabezpečiť proti náhodnému,
alebo aj opakovanému poškodzovaniu, zostáva sprejera vystriehnuť, zadržať ho,
alebo privolať políciu. Tá je
povinná prijať každé oznámenie o podozrení zo spáchania
trestného činu, týkajúce sa
poškodenia bytového či rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti, a to bez ohľadu
na výšku spôsobenej škody. O
postihu sprejera rozhodovala
v minulosti výška škody na
Odpovedá právnik
sprejovanom objekte. Novela
Trestného zákona z roku 2005
odstránila možnosť kvalifikovať sprejerstvo rozdielne, a to
ako priestupok alebo trestný
čin. Po nadobudnutí účinnosti novela uviedla do života
podstatnú zmenu - sprejerstvo definovala ako samostatný trestný čin Poškodzovanie
cudzej veci, a to aj v prípade,
ak sprejeri svojou činnosťou
nespôsobili škodu. Čitateľne o tom hovorí zákon - Kto
poškodí cudziu vec tým, že ju
postrieka, pomaľuje, popíše
farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až
na jeden rok. Postih za pomaľovanú štítovú stenu paneláka,
vchodové dvere, schodisko či
výťahovú kabínku môže byť
aj vyšší. Okolnosťami, ktoré
podmieňujú použitie vyššie
trestnej sadzby - odňatie slobody až na desať rokov – sú
osobný motív, závažnejší spôsob konania, škoda veľkého
rozsahu a ďalšie, tak ako sú
uvedené v troch odsekoch
dotknutého
ustanovenia.
Vlastník má právo na účinnú
ochranu proti každému, kto
do jeho vlastníckeho práva
neoprávnene zasahuje. Týka
sa to aj umelcov, realizujúcich
bez povolenia svoje predstavy
na cudzom majetku v domnienke, že im nehrozí žiadny
postih.
JUDr. Jaroslav Gründler
Má pravdu môj zamestnávateľ?
[email protected]
Prosím o vysvetlenie. Do zamestnania som nastúpila po
prerušení rodičovskej dovolenky, pričom mi zamestnávateľ
neumožnil pracovať na pobočke banky, v ktorej som pracovala
pred nástupom na materskú dovolenku. Pobočka na ktorú ma
preradil je oveľa ďalej od môjho bydliska, čo mi z viacerých
príčin nevyhovuje. Do práce som nastúpila z finančných dôvodov, nakoľko po rozvode som zostala sama s dvojročným dieťaťom. Pýtam sa, či má zamestnávateľ právo takto postupovať
a či nemal povinnosť zaradiť ma na predchádzajúce miesto,
v blízkosti môjho bydliska aj jasieľ.
Osamelá (chello.sk)
Ú
vodom si povedzme pár
slov o preradení na inú
prácu z pohľadu pracovnej
zmluvy. Aby bola zmluva, ktorou sa zakladá pracovný pomer medzi zamestnávateľom
a zamestnancom zreteľná a
zrozumiteľná, musí obsahovať
zákonom dané podmienky.
Zamestnávateľ je povinný
v zmysle ustanovenia § 43 ZP
zák. č. 311/2001 Z. z. – Zákonník
práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP) v pracovnej
zmluve dohodnúť so zamestnancom štyri podstatné náležitosti, medzi ktorými figuruje
aj miesto výkonu práce, ktorým
môže byť obec, organizačná
časť zamestnávateľa či inak
stanovené miesto. Dohodnuté
miesto výkonu práce je významovo dôležité najmä z hľadiska
dispozičného práva zamestnávateľa. V prípade, ak pracovná zmluva neobsahuje tento
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
relevantný údaj, vychádza sa
z toho, že ako miesto výkonu
práce bolo dohodnuté miesto,
v ktorom má zamestnávateľ
prevádzku a ak ich má viac, tak
miesto, v ktorom bol zamestnanec prijatý do zamestnania.
Odpoveď na otázku, či ide
alebo nejde o preradenie na
iné miesto výkonu práce je závislá od poznania konkrétneho
obsahu pracovnej zmluvy. Nakoľko ste túto skutočnosť opomenuli, vychádzam z domnienky, že v predmetnej pracovnej zmluve dohodnutým
miestom výkonu práce je
obec - mesto Bratislava. V rámci organizačnej štruktúry má
zamestnávateľ v danom prípade možnosť zaradiť vás na
ktorékoľvek svoje pracovisko
(pobočku) v meste Bratislava. V prípade, ak by ste mali v
pracovnej zmluve dohodnuté
miesto výkonu práce adresné
pracovisko (pobočku) v Bratislave alebo v inej obci, zamestnávateľ je povinný po skončení
rodičovskej dovolenky podľa
§ 166 ods. 2 ZP zaradiť vás na
pôvodnú prácu a pracovisko. Ak takéto zaradenie nie je
možné, má povinnosť zaradiť
vás na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ, ak tomu nebránia
vážne prevádzkové dôvody,
by mal akceptovať váš status a
vychádzať vám v rámci daných
možností v ústrety. Pokiaľ ide o
načrtnutý problém, zamestnávateľ nesmie zmysle § 64 ods.1
písm. c) dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, čo sa
týka aj vás, keďže ako osamelá
zamestnankyňa sa staráte o
dieťa mladšie ako tri roky. K
tomuto kroku by mohlo dôjsť
iba v prípade, ak by sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušila
alebo premiestnila.
Mám sa starať o vnúčatá?
Posledný rok koketujem myšlienkou, že
by som išla do predčasného dôchodku.
V práci sa necítim dobre, so svojou mladučkou
šéfkou máme úplne odlišné názory, som unavená, aj akoby vyhasnutá. Môj syn s nevestou
automaticky rátajú s tým, že sa budem starať
o vnúčatá, aby nevesta mohla ísť opäť do
práce. Ja by som si však potrebovala nejaký čas
oddýchnuť, ale neviem, ako to mladým povedať, aby sa neurazili.
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
M
yslím si, že ak naozaj cítite, že sa potrebujete venovať len sama sebe, bez toho,
aby vám niekto prikazoval čo
a ako máte robiť, je predčasný
dôchodok naozaj tým správnym riešením. Obávam sa, ale
že by ste dennou starostlivosťou
o vnúčatá vlastne len prešli
z jedného zamestnania do
druhého. Nehovorím, že by
vám syn a nevesta rovno prikazovali, čo máte vnúčatám variť,
kedy a kam máte s nimi ísť na
prechádzku a čo im máte obliecť, ale určite by ste sa museli
prispôsobiť tomu, ako to funguje v ich rodine. Navyše, uvedomte si, že denná starostlivosť
o malé deti je namáhavá fyzicky aj psychicky. Ak teda práve
nie ste typ, ktorý najlepšie relaxuje s malými deťmi, hrozí, že
budete unavená viac než teraz.
Z toho vyplýva aj podráždenosť, oslabená pozornosť, zlá
nálada, čo teda nie je práve ideálny stav na staranie sa o vnúčatá. Tie si totiž vyžadujú pokojné, optimistické a kreatívne
prostredie, so širokými možnosťami pohybu a nesmiernu
trpezlivosť. Veď to, napokon,
sama dobre poznáte.
Dôležité je, ako si svoj život v
najbližších mesiacoch predstavujete vy, čo skutočne chcete.
Som presvedčená, že ak v tom
budete mať jasno vy, budete to
vedieť rovnako jednoznačne povedať aj svojmu synovi a neveste. A – ak to nepochopia, alebo
si budú myslieť, že ste sebecká,
nepresviedčajte ich o opaku.
V tomto prípade je totiž to,
čomu oni hovoria sebeckosť,
úplne namieste. Musíte sa postarať predovšetkým sama o
seba, aby ste sa možno v budúcnosti mohli starať aj o svoje
vnúčatá. Veď aj vašim „mladým“ by malo záležať nielen na
tom, aby boli šťastné a spokojné
ich deti, ale aj ich mama, nie?
PETRŽALSKÉ NOVINY
Dvory a Kopčany
majú okrskárov
Počet oblastí, ktoré sú pod
drobnohľadom hliadky okrskovej polície, sa rozšíril. Od
februára sú pokryté aj lokality
Dvory 4, Dvory 5 a Kopčany.
Prínosom okrskárov je podľa veliteľa OS MsP Bratislava
Petržalka Jána Hanidžiara užší
kontakt s verejnosťou, vytvorenie dôvery občanov, bezprostrednosť s oznamovateľom priestupku, či dôslednosť
v riešení vznikajúcich problémov. Nezanedbateľným efektom je prevencia, a to najmä
pri porušovaní všeobecne záväzných nariadení či páchaní
priestupkov.
Každý policajt má pridelený
služobný telefón. Upozorniť
na problém vo vašej lokalite
môžete v ktoromkoľvek čase.
Okrsok Dvory 4 má pridelený
Ľubomír Chomo (0914 369
413). Na poriadok v okrskoch
Kopčany a Dvory 5 dohliadajú
Marián Kapec (0914 369 403)
a Radoslav Matúška (0914
369 402 ).
(ld)
9. 3. 2012 • 21
S P R AV O D A J S T V O
FC hrozí klinická smrť
V
o futbalovej verejnosti
rezonujú podlžnosti
druholigového klubu FC Petržalka 1898. Klub neuhradil dve splátky rozhodcom,
dve pokuty za chýbajúci
defibrilátor na stretnutiach
a nedodržal splátkový kalendár voči trénerom Hrnčárovi a Timkovi, ktorým
podobne ako hráčom klub
dlhuje osem výplat. Preto
technický úsek SFZ nepotvrdil Petržalke súpisku a
disciplinárna komisia SFZ
jej pozastavila činnosť. Hráči Petržalky sa môžu obrátiť
na rozhodcovský súd SFZ.
,,Samozrejme, mrzí nás
neutešená finančná situácia v tomto klube, ktorý
ešte pred niekoľkými rokmi
hral v skupinovej fáze Ligy
majstrov. Od manažmen-
tu Petržalky máme prísľub,
že vyrovnajú všetky dlhy, a
preto aj predali niekoľkých
dobrých hráčov do klubov
najvyššej súťaže. Takže finančné prostriedky, ktoré
dostanú za týchto hráčov,
použijú na vyrovnanie dlhov. Sme v kontakte s funkcionármi Petržalky, naozaj
chceli by sme, aby nedošlo
k tomu, že sa nám odhlási
klub zo súťaže, alebo nebude môcť hrať. Veríme, že
Petržalka si dá všetky náležitosti do poriadku a neovplyvní regulárnosť II. ligy,“
povedal nám prezident Únie
ligových klubov Dušan Tittel. Niekoľkí hráči FC však
potvrdili, že Petržalke hrozí
klinická smrť! Bliká jej veľmi
malá nádej na prežitie.
(mv)
REALITNÁ KANCELÁRIA S NAJVÄČŠOU PONUKOU
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016
Poďakovanie
Úprimne ďakujem MUDr. Mariánovi Príbelskému, chirurgovi – onkológovi z nemocnice na Antolskej za príkladnú
odbornú starostlivosť a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie. Odporúčam všetkým nerozhodnutým voliť číslo
71 na kandidátnej listine KDH. Takých ľudí slovenské zdravotníctvo potrebuje.
Mgr. Ivan Fendek
Osobnosť
Petržalky 2012
Oprava
Návrhy na ocenenie Osobnosť
Petržalky môžete písomne alebo
elektronicky posielať do 30. apríla na adresu: MÚ Petržalka, odd.
školstva kultúry a športu, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, alebo na
[email protected]
Oznam
Miestny úrad Petržalka oznamujem, že z dôvodu technickej prípravy volieb do NR SR
2012 budú v piatok, 9. marca,
stránkové hodiny Miestneho
úradu na Kutlíkovej 17 zrušené. Najbližší stránkový deň
bude v pondelok, 12. marca,
od 8 h.
V PN č. 4 sme uverejnili
zoznam volebných okrskov
a volebných miest pre voľby
do NR SR. V texte zaúradoval
tlačiarenský škriatok, preto
chceme uviesť veci na pravú
mieru.
Obyvatelia z Haanovej ulice,
volebný okrsok 55, budú voliť
v ZŠ Pankúchova 4 (nie ako
sme uviedli na Lachovej).
Obyvatelia zo Starhradskej ul., volebný okrsok 69,
a z okolia Malého Draždiakabudú voliť na PEVŠ Tematínska 10 (nie ako sme uviedli na
Gymnázium Pankúchova 6).
Za chybu sa redakcia čitateľom ospravedlňuje.
Váš názor je dôležitý!
Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravuje, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
Komunitný plán sociálnych služieb z dôvodu zabezpečenia kvalitných sociálnych služieb. S týmto cieľom
sme pre vás pripravili dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoje názory a postrehy týkajúce sa sociálnej oblasti.
Dotazník je anonymný. Jeho vyplnením prispejete k tomu, aby sa v našej mestskej časti zriaďovali práve také zariadenia a poskytovali tie služby, ktoré podľa vás v Petržalke najviac absentujú.
1. Ktoré sociálne služby sú podľa
Vás v našej mestskej časti Bratislava Petržalka najviac potrebné?
zariadenie opatrovateľskej služby
opatrovateľská služba
denné centrum ( klub dôchodcov)
denný stacionár
prepravná služba
zariadenie pre seniorov (domov
dôchodcov)
odľahčovacia služba
jedáleň
zariadenia núdzového bývania
domov na polceste
nízkoprahové denné centrum
nocľaháreň
útulok
stredisko osobnej hygieny
práčovňa
iné - uveďte názov služby:...............................
.............................................................................................
2. Ste prijímateľom z niektorých sociálnych služieb, ktoré sú uvedené
v otázke č. 1?
áno
nie – pokračujte otázkou č. 5
zatiaľ nie, ale žiadosť je v štádiu
vybavovania
nie, ale som rodinný príslušník
prijímateľa sociálnej služby
3. Ktoré druhy sociálnych služieb
(uvedené v otázke č. 1) využívate, resp.
ste o ne požiadali, alebo sú poskytované
Vášmu rodinnému príslušníkovi?
......................................................................................................
4. Ako ste spokojný/á s poskytovanými
službami?
veľmi spokojný/á
skôr spokojný/á ako nespokojný/á
ani spokojný/á ani nespokojný/á
skôr nespokojný/á ako spokojný/á
veľmi nespokojný/á
neviem sa vyjadriť
5. Uveďte vaše postrehy, zlepšenia,
pripomienky a návrhy.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
6. Ste poberateľ/ka:
invalidného dôchodku
výsluhového dôchodku
predčasného starobného dôchodku
starobného dôchodku
nepoberám dôchodok
7. Uveďte váš vek:
do 20 rokov
21 - 30 rokov
31 - 40 rokov
41 - 50 rokov
51 - 60 rokov
61 - 70 rokov
71 - 80 rokov
nad 81 rokov
Dotazník môžete odovzdať do 31. 3. 2012
osobne na Miestnom úrade Bratislava –
Petržalka, Kutlíkova 17, prízemie (podateľňa)
poslať poštou na adresu:
Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
poslať e-mailom na adresu
[email protected],
informácie: 02/68286856
dotazník sa nachádza aj na adrese
www.petrzalka.sk
•
•
•
•
•
Ďakujeme Vám, že ste nám venovali svoj čas.
22 • 9. 3. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT
Lady Team by raz mal byť pýchou Petržalky
Ženský futbal si na Slovensku získava čoraz väčšiu popularitu a dobrou správou pre Petržalčanov je, že ho od jarnej časti s najväčšou pravdepodobnosťou uvidia na vlastné oči.
J
e to zásluha niekoľkých obetavých
nadšencov klubu Lady Team Bratislava, ktorý v posledných rokoch pôsobil
na území juhozápadného Slovenska.
,,Súčasná situácia je taká, že klub sa
mieni vďaka sponzorovi, ktorý je Bratislavčanom, presťahovať do Petržalky.
Družstvo je po jesennej časti z desiatich
účastníkov I. ligy na 6. mieste, sme jediným klubom, ktorý okrem áčka má aj
béčko. Začali sme vážne, nedávno sme
mali sústredenie v Dunajskej Strede.
Zúčastnilo sa na ňom trinásť hráčok,
osem sa ospravedlnilo. Pre nepriaznivý terén sme namiesto dvoch stretnutí
odohrali iba jedno. Jadro tímu by mali
tvoriť bývalé reprezentantky, ktoré pôsobili v Šali. Pred tromi rokmi získali
majstrovský titul a potom sa rozutekali po svete. Podstatné je, že stále majú
tímu čo ponúknuť, pritom v ňom budú
aj viaceré mladé talentované hráčky.
Pre nás je však najdôležitejšie vytvoriť
dobrú mládežnícku základňu, preto na
rôznych školách plánujeme absolvovať
tréningový proces so žiačkami, ktorým
sa budú venovať kvalifikovaní tréneri.
Verím, že raz tento klub bude pýchou
Petržalky,“ povedal nám na úvod našej
debaty niekdajší známy tréner ženských
reprezentačných tímov Slovenska František Urvay.
Zatiaľ ešte nie je známe, kde Lady
team bude hrávať. ,,Pre klub sa snažíme
nájsť vhodné miesto, domáce ihrisko,
kde by sme hrali majstrovské zápasy.
Chodíme po Petržalke, už sme si pozreli niekoľko lokalít a chceme vybrať
najvhodnejšie. Ide nám o to, aby ihrisko
malo riadne rozmery, ktoré by spĺňalo
kritériá na prvoligové zápasy. Petržalka
má najväčšiu základňu pre výber hráčok do budúcnosti. Je to asi 50-tisíc detí
(chlapcov a dievčat) v rôznych vekových
kategóriách. Keďže mám zmapovanú
celú Petržalku, tak chcem aj takouto
formou pomôcť klubu a nájsť mu vyhovujúce ihrisko. Tiež sa podieľame na
organizovaní turnajov, aby sme z nich
získali niekoľko hráčok pre dievčensky
futbal,“ hovorí Vladislav Čapček, predseda Združenia Športových Klubov Petržalky, o z.
Do našej debaty vstúpil najdôležitejší muž, hlavný sponzor klubu Marián
Kirth. ,,Máme rozrobené dve alternatívy,
Chlapci z Iskry majú iskru
V
o februári finišoval dlhodobý zimnýý halový
h l ý turnaj
t
j prípraviek
í
i k (roč( č
ník narodenia 2001 ), kde reprezentoval
Petržalku miestny športový klub Iskra
Petržalka. Na turnaji sa zúčastnili družstvá z 1. Prípravkárskej ligy a aj druhej
ligy. Iskra nakoniec obstála v tvrdej konkurencii
4.
k
ii na krásnom
ká
4 mieste.
i t OdoOd
hrala 8. stretnutí – 6 výhier a 2 prehry.
Celkové skóre družstva bolo 32:12, čo
je výborný výkon. Na strelení gólov sa
podieľali hráči: 8 gólov Oliver Medviď,
buď by sme pôsobili vo Venglošovej akadémii, alebo by sme si prenajali ihrisko
a zatiaľ hrávali v Dunajskej Lužnej. Ale
naším prvotným záujmom je vybudovať
bratislavské mužstvo, niečo podobné,
ako bola bývalá Artmedia Lady Team
Petržalka. Bol som aj pri zrode súčasného tímu Lady Team Bratislava pred
siedmimi rokmi. Vznikol pre potreby
Artmedie Bratislava v čase, keď hrala už
zápasy Ligy majstrov. Z vlastnej iniciatívy som založil tento klub a keďže v Leviciach som videl dosť nadšencov pre tento
šport a rovnako aj dobrých hráčok, tak
som ho umiestnil do tohto mesta. Nikdy
sme však nehrali doma, vždy sme boli
hosťami, dúfam však, že už najbližší zápas v jarnej časti odohráme na vlastnej
6, Michal Kralovič, 5, Milan Pavelka, 4,
Roman Mašlík, 3, Martin Baranovič,
2, Besmir Toči, 2, Denis Urbanič, po
jednom góle strelili Marek Dvorák a
Sebastián Šelc. Nesmieme opomenúť
výborný výkon brankára Erika Mráza.
Družstvo hralo pod vedením hlavného
trénera Radomíra Kurinu a asistentov
Ladislava Kurinu a Antonia Licoliho. Tréner nám povedal pár slov: „Na
chlapcov som nesmierne hrdý, pretože
spravili kus práce a zlepšujú sa z mesiaca na mesiac. Hráči spolu s trénermi,
vedením FO a predovšetkým rodičmi
vytvorili dobrý kolektív, a to je to najhlavnejšie. V začiatkoch to bolo veľmi
hlavnejš
ale chlapci pravidelne chodia na
ťažké, al
tréningové jednotky, poslúchajú, chcú
tréningo
sa učiť
čiť umeniu hrať futbal a maximálne
nám dôverujú, za čo im chcem veľmi
pekne poďakovať.
(upr)
Foto archív
pôde. V Petržalke vidím veľkú perspektívu, preto sme sa po diskusii s novým
vedením a trénerom rozhodli klub premiestniť na pravý breh Dunaja. V spolupráci so Združením Športových Klubov Petržalky, o. z., mapujeme celkovú
situáciu v základných školách a začali
sme organizovať turnaje, aby sme sa
v budúcnosti spoliehali iba na hráčky z Bratislavy. Základ nového tímu
vytvoria hráčky, ktoré buď z nejakého
dôvodu prestali hrať futbal, zanevreli
naň, alebo opustili republiku. Tréner
F. Urvay buduje A-tím z profesionálok
a poloprofesionálok, B-družstvo zostalo
v levickom okrese. Pre nás je však najdôležitejšie mať vlastnú základňu, preto začíname pracovať s prípravkármi,
žiačkami a dorastenkami. Bratislava
nám ponúka veľké možnosti, potenciálne zhruba sto hráčok. Materiálno-technicky sme veľmi dobre zabezpečení,
musíme však vyriešiť problém s ihriskom. Tento ročník I. ligy chceme dohrať
pod hlavičkou Lady Team Bratislava so
cťou a od novej sezóny sa vynasnažíme
zabojovať o postup do play-off. Naším zámerom je postupne konkurovať
Slovanu a Šale a ukázať im, že musia
s nami rátať.“
Plány majiteľa sú veľké, od mája chce
na školách obnoviť ženskú Petržalskú
penaltu a v lete aj minipenaltu s turnajom na veľkom ihrisku. A hlavne
usporiadať ďalšie turnaje a aj víkendové, aby mládež mala čo najviac pohybu.
Tiež plánuje robiť jarné a letné kempy.
Z tohto všetkého vidieť, že sa dal na veľký boj, preto mu držme palce v úsilí, aby
Lady Team Bratislava natrvalo zakotvil
v Petržalke a robil jej dobré meno.
Milan Valko
Foto Blusk
Chcú vyhrať ázijský
šampionát
Hokejbalisti HKL-MJM Petržalka odcestovali do Thajska na turnaj Mekong Cup 2012. Hokejbalisti HKLMJM ho vyhrali už dvakrát. ,,Tento
rok bude naša cesta za víťazstvom
o niečo ťažšia. Z aktívnych extraligových hráčov sa na turnaji zúčastňujú iba Kamenár z Profisu, Dej z
Vrútok a Giba z LG Bratislava. Najväčším súperom budú asi ostrovania z Hongkongu. Cestu využijeme
aj na ďalšiu spoluprácu s ázijskými
krajinami,“ povedal prezident klubu
Jaroslav Melíšek. Okrem HKL-MJM
na turnaji štartujú aj tímy Singapore
Chili Crabs, Singapore Pepper Crabs,
Soul ROKs, Hongkong Islanders a
Bangkok Thai Stix.
(mv)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Čisté ruky slovenské
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po
týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo
na telefónnom čísle 158,
prípadne na e-mail [email protected]
Alan Zahlbruckner,
(46)
z Bratislavy
Popis osoby: je 175-180 cm
vysoký, strednej postavy,
má krátke hnedé vlasy s čelnou plešinou. Nosí briadku
a fúzy.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz
na zatknutie pre zločin podvodu a Okresný súd Bratislava IV príkaz na zatknutie
pre trestný čin zanedbania
povinnej výživy.
Alexander
Csölle,
(39)
z Bratislavy
Popis osoby: je 176-180 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
modré oči.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
dodanie do výkonu trestu
odňatia slobody pre trestný
čin znásilnenia a pohlavného
zneužívania.
9. 3. 2012 • 23
BEZPEČNOSŤ
Vláda SR prijala Program Čisté ruky, pretože sa ukázalo, že pri demokratizácií spoločnosti a transformácií ekonomiky sa otvorili
väčšie priestory pre rast kriminality.
P
redovšetkým násilnej, ako
sú vraždy a lúpeže, majetkovej, ako sú bytové a vreckové krádeže, ale aj ekonomickej
kriminality, ktorá dosiahla obrovské rozmery. V tejto oblasti
hrá závažnú negatívnu úlohu
korupcia, pod ktorou nie je
možné rozumieť iba úplatkárstvo, protekcionárstvo, zneužívanie funkcie ústavných činiteľov a vyšších úradníkov, ale
aj funkcií vo verejnej správe...
... sa tu zasa experimentuje,
skonštatoval v duchu inžinier
M. sediaci v jednej ústrednej
budove naplnenej množstvom svedomitých štátnych
úradníkov a tresol novinami
o svoj šéfovský stôl. Mufti vymýšľa, uškrnul sa. Čisté ruky...
spomínam si! Môj starký
s obľubou rozprával o Čistých
rukách, bol to rovnomenný
film režiséra Lettricha z roku
1955 o nečestnosti straníckych funkcionárov v období
kolektivizácie. Skončil v trezore, po odsúdení kultu Stalina nevyhovoval straníckej
línii. Čisté ruky sa nenosili
ani v rozvinutej socialistickej
spoločnosti. Štyri desaťročia
od zrodu filmu si pán inžinier
z odštartovaného programu
ťažkú hlavu nerobil, o koristení z funkcie a protekcionárstve vedel svoje. Veď dom poblíž Slavína, podobný stredne
veľkej pevnosti, z vody nevyrástol. Žil a prežíval, tak ako
mnohí iní charakterní politici
a vysokí úradníci, v rôznych
stranách a hnutiach. Bol priamym účastníkom vzniku novej podnikateľskej vrstvy čo
do čistoty vzdialenej proklamovaným víziám, bol svedkom zrodu veľkých firiem
a oku neviditeľných práčok
peňazí.
Čas ubiehal a do zabudnutia
bral aj štrbavé Čisté ruky, čo
pánovi inžinierovi v rôznych
politických funkciách na aktivite v prospech spoločnosti reprezentovanej vlastným egom
nahrávalo. Dožil sa chvíle, keď
utajované príbehy zaplavujúce média dokazujú, že nejednému z garnitúry politickej
geriatrie, ale ani politickým
novicom, čisté ruky veľa nehovorili a nehovoria, čo im však
nebráni, aby o nich rozprávali
ako o dare božom.
Pána M. ani jemu podobných z bratstva (vy)volených
nikdy trestne nestíhali. Navzdory programom na očistu
spoločnosti mal a má čisté
ruky. A nielen preto, že je iba
vymyslený.
V Bratislavskom kraji v januári 2012 zaznamenali policajné štatistiky tri prípady korupcie (SR 20),
na základe ktorých boli trestne stíhané dve osoby (objasnenosť 67 %). Pod korupciou rozumieme
priame alebo nepriame vyžiadanie, ponúkanie, poskytovanie, alebo prijímanie úplatku či inej nenáležitej výhody, alebo ich prísľubu, ktoré deformuje riadne vykonávanie povinnosti, alebo správanie požadované od príjemcu úplatku, nenáležitej výhody alebo ich prísľubu. Tretí diel ôsmej
hlavy zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon v platnom znení pod názvom Korupcia obsahuje
trestné činy, ktoré nesú jej znaky. Sú nimi Prijímanie úplatku (§328-331), Podplácanie (§ 332-335),
Nepriama korupcia (§ 336) a Volebná korupcia (§ 336a). V zmysle jednotlivých ustanovení môže
byť trestný postih páchateľa od niekoľkých mesiacov odňatia slobody až po pätnásť rokov odňatia slobody. Priťažujúcou okolnosťou je závažnejší spôsob konania, spáchanie činu vo veľkom
rozsahu, verejným činiteľom a. i.
Parkovanie
Zsolt Horváth, (34)
štátny
občan
Maďarskej
republiky
ZPolícia
policajného
bloku
upozorňuje
Prichytení díleri
V byte na Vyšehradskej ulici Peter B.
(28) predával drogy menším dílerom
a konzumentom. Pri domovej prehliadke našli policajti dve plastové
vrecká s obsahom bielej kryštalickej
látky (metamfetamín) s hmotnosťou
viac ako 100 g, čo predstavuje najmenej 1 520 jednorazových dávok
drogy. Ďalej zaistili 17 injekčných
striekačiek s obsahom bielej kryštalickej látky (metamfetamín) s hmotnosťou viac ako 25 g (378 dávok),
plastové vrecko s obsahom bielej
kryštalickej látky (metamfetamín)
s hmotnosťou viac ako 6 g (94 dávok) a jednu zatavenú injekčnú striekačku s obsahom bielej kryštalickej
látky (metamfetamín) s hmotnosťou
766 mg (11 dávok). Peter predával
drogy aj Romanovi H. (34), ktorý ich
ďalej distribuoval konzumentom na
rôznych miestach v Petržalke. Tento
vydal policajtom plastové vrecko
s obsahom bielej kryštalickej látky
(metamfetamín) s hmotnosťou viac
ako 3 g (48 dávok). Obaja skončili
s obvinením zo zločinu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držania a obchodovania s nimi
za policajnými mrežami.
Bankový samovrah
Maskovaný muž v pobočke banky
na Tupolevovej ulici si so zbraňou
v ruke vyžiadal peniaze, ktoré aj získal vo výške 5 000 eur. Po lúpeži ho
jeden zo zamestnancov banky začal
prenasledovať. Pridal sa aj príslušník
oddelenia služobnej kynológie, ktorý bol počas svojho služobného voľna v blízkosti banky. Policajt muža
vyzýval, aby zostal stáť, na Markovej ulici vystrelil varovný výstrel. Na
mieste sa vtedy už nachádzala aj
hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Keď podozrivý muž
zistil, že je bezvýchodiskovej situácii,
zastrelil sa svojou legálne držanou
zbraňou. Milan (47) z Bratislavy
v minulosti nebol právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin.
Viete, že...
Popis osoby: je 166-170 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
hnedé vlasy a hnedé oči.
Menovaný je obvinený z prečinu krádeže.
Pokutu? A za čo, prosím vás?
... od začiatku tohto roka do
26. februára 2012 vzniklo v Slovensku 1 468 požiarov, ktoré spôsobili
priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 5 039 624 eur? Pri
požiaroch prišlo o život 14 osôb a
54 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet
požiarov nižší o 428, pozitívom je
aj zníženie počtu usmrtených o tri
osoby.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
24 • 9. 3. 2012
INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
plus1hlas.sk
Martin Miškov
=istupFa starostu Mÿ 3Htrçalka
35$&29$Ř35(3(75æ$/.8$-93$5/$0(17(
Roman Masár, Ing.
KANDIDÁT
ČÍSLO
121
Download

3 - Petržalské Noviny