PROTOKOL
o sprostredkovaní finančnej služby v sektore
kapitálového trhu
Investičný - rizikový dotazník
3.2. Dôvody odporúčania:
(test primeranosti a vhodnosti investície, investičné odporúčanie)
Možnosti produktu zodpovedajú investičnému horizontu a cieľu.
Možnosti produktu a jeho viazanosť zodpovedajú požadovanej dostupnosti.
Investícia nie je neprimeraným rizikom pre klienta.
Miera rizika konkrétneho finančného nástroja je primeraná ostatným aktívam a príjmom klienta.
(v zmysle zákona č.: 186/2009 Z.z. a zákona č.: 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)
1. Klient:
R.č.:
Zástupca:
R.č.:
Číslo súhlasu klienta:
Kategória klienta:
Profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (Tento protokol sa nepoužije!)
x Neprofesionálny klient (Na tohoto klienta sa vzťahuje najvyšší stupeň ochrany.)
Neznalý klient – nutnosť poskytnutia informácií (okno č. 4)
Znalý klient – nutnosť zaznamenať rozsah znalostí a skúseností, ktoré sú minimálne v rozsahu a povahe teraz poskytovanej
(požadovanej) investičnej služby (okno č. 2.4)
Poskytovaná služba:
Klientovi je poskytované investičné poradenstvo a predaj finančného nástroja (Vyplniť všetky okná+ inv. dotazník, výnimočne 2.4)
Klientovi je poskytovaný len predaj finančného nástroja (Vyplniť okná 3.3, 4 a 8 + inv. dotazník, výnimočne 2.4.)
Klientovi je poskytované len investičné poradenstvo bez obchodu
3.3. Realizované riešenie:
Klient:
Číslo návrhu zmluvy:
Jednorázová investícia:
mena:
Dátum obchodu:
Pravidelná investícia:
mena:
Dátum prvého vkladu:
Frekvencia platenia v roku:
1x
2x
4x
12x
Doba:
rokov
Celková investovaná suma:
Vstupný poplatok:
(eur)
jednorázový
predplatený na
Iné poplatky môžu byť účtované v zmysle sadzobníka, uvedeného v štatúte fondu.
rokov
priebežný z každého vkladu
Číslo účtu investície je totožné s predtlačeným číslom účtu na zmluve.
4. INFORMÁCIE A DOKUMENTY POSKYTNUTÉ KLIENTOVI:
2. VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA KLIENTA dňa
:
Subjektívne požiadavky, vyslovené klientom:
Potreby, identifikované finančným agentom:
Výška investície / pravidelného vkladu:
2.1. Účel Investície:
2.1.1. Očakávaná suma:
Dôchodok
Deti (škola, veno, ...)
Obstaranie bývania
Komfort bývania
Auto
Dovolenka
Hobby
Finančná rezerva (disponibilná)
Finančná rezerva (dlhodobá)
Iné
Vyplniť len ak dávame prísľub!
2.1.2. Časový horizont:
Do 1 roka
Krátkodobý:
Strednodobý:
Dlhodobý:
rokov (1–3)
rokov (4–9)
rokov (10 a viac)
1. Popis produktu (vrátane prospektu, štatútu, obchodných podmienok správcovskej spoločnosti a sadzobníka poplatkov).
2. Charakteristika plánovaných obchodov a ich frekvencia.
3. Vysvetlenie rizík spojených s obchodom.
4. Všeobecné informácie o vlastnostiach investičných produktov:
• Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.
• Investícia môže nielen nepriniesť výnosy, ale aj stratiť svoju základnú hodnotu.
• Predpokladaná výnosnosť CP je len odhadom, založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaním s podobnými CP, na analýze podkladového
aktíva, alebo na predpovediach, vyplývajúcich z poznania ekonomiky. Predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom.
• Garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len produkty, ktoré to majú v zmluve jednoznačne uvedené spolu so
spôsobom a mierou garancie.
• Čím vyššia je výnosnosť produktu, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny (návratný pokles ceny), a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny).
• Rozumné alebo striedmo očakávané výnosnosti môžu byť v týchto intervaloch: Peňažný trh (do 1 – 2 %), dlhopisový trh (do 2 – 4 %),
vyvážené stratégie (do 4 – 6 %), dynamické stratégie (do 6 – 8 %), agresívne stratégie (do 8 – 12 %).
Dokumenty, odovzdané klientovi
2.1.3. Ďalšie finančné zdroje na daný účel:
Iné dôležité skutočnosti:
/
/
2.2. Finančná situácia klienta:
Druh príjmu:
Zo zamestnania
Z podnikania
Podiel investície na finančnom majetku ( jednorázová investícia):
Podiel investície na mesačných príjmoch (pravidelné investovanie):
Neaktívny (dôchodok, dávky, podpora)
do 10 %
do 50 %
nad 50 %
do 5 %
do 20 %
nad 20 %
ponuka služieb OVB
kópia tohto protokolu
5. SERVISNÝ TERMÍN:
pred / po podpísaní návrhu (žiadosti)
/
/
Vhodnosť
štatút fondu
/
informačný prospekt
Nutnosť
kópia návrhu zmluvy
/
rizikový dotazník
/
/
infolisty č:
produktový formulár
kedy :
(Pri peňažných fondoch nahrádza investičný dotazník.)
6. A. (ak je poskytovaný len predaj finančného nástroja )
2.3. Preferencia rizika klienta:
Výsledok investičného dotazníka:
A – Minimálne riziko: akceptovanie minimálneho kolísania hodnoty, na istotu orientované vklady, napríklad termínované vklady,
stavebné sporenie, peňažné fondy a pod.
(Pri peňažných fondoch nahrádza investičný dotazník.)
B – Malé riziko: akceptovanie malého kolísania hodnoty, vhodné dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy s vysokým podielom
dlhopisovej zložky, niektoré realitné fondy
C – Stredné riziko: akceptovanie stredného kolísania hodnoty, vhodné zmiešané fondy s vyváženým podielom dlhopisovej
a akciovej zložky, niektoré realitné fondy
D – Vysoké riziko: akceptovanie veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zamerané na rozvinuté trhy, zmiešané fondy
s vysokým podielom akciovej zložky
Špekulatívne riziko: akceptovanie veľmi veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zamerané na nerozvinuté trhy, exotické akciové fondy a pod.
Vybratá stratégia:
A
nie
B
áno
C
Vybratá stratégia je primeraná: investičnému horizontu:
finančnej situácii:
D
áno
áno
nie
nie
veku klienta:
akceptovaniu rizika:
áno
áno
nie
nie
Originál pre centrálu OVB
Podpis klienta:
3. RIEŠENIE
3.1. Návrh (odporúčanie):
Finančná inštitúcia:
Číslo pozície v zozname*:
Finančný nástroj (cenný papier):
pri jednorázovej investícii (cena, počet kusov):
Aktuálny stav cenného papiera:
pri pravidelnom investovaní: každá aktuálna investícia / aktuálna cena podielu (CP) = počet kúpených podielov (CP).
8. Na základe získaných informácií obchodník usudzuje, že finančný nástroj alebo služba zodpovedá klientovým
znalostiam a skúsenostiam, je klientom porozumená a je pre klienta vhodná.
áno
Meno, adresa, MA číslo a kontakt PFA:
čiastočný odkup
pravidelný odkup
odkup a presun
podržanie
nie
Podriadený finančný agent (PFA) svojim podpisom potvrdzuje, že: 1. údaje na vyššie identifikovanom Súhlase s poskytnutím
osobných údajov
sú aktuálne platné (
sa zmenili – zmenové tlačivo tvorí prílohu protokolu),
2. overil totožnosť klienta v rozsahu potrebnom na uzatvorenie obchodného vzťahu v zmysle § 11 zákona 297/2008 Z.z.***
Registrácia PFA v podregistri
OVB 06/2010 SK
investicny_vyradenie.indd 1
• Vyhlasujem, že som porozumel rizikám zvoleného produktu a som schopný tieto riziká zvládnuť.
• Vyhlasujem, že navrhované riešenie, vyplývajúce z tohto testu, vnímam ako zrozumiteľné a primerané.
• Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.
• Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008 Z.z.***, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom, obchod
vykonávam vo vlastnom mene, som konečný užívateľ výhod a nie som tzv. „politicky exponovanou osobou“.
Finančné prostriedky pre tento obchod pochádzajú z:
7. Neštandardné vyhlásenia: (ak je poskytovaný len predaj finančného nástroja )
Vyhlasujem, že napriek neodporúčaniu obchodníka mám záujem o zvolený produkt a prijímam riziká s ním spojené.
Vyhlasujem, že som sa rozhodol neposkytnúť požadované alebo úplné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností, a beriem na vedomie,
že obchodníkovi neumožňujem posúdiť, či príslušná služba alebo finančný nástroj je pre mňa primeraný, a prijímam riziká s ním spojené.
2.4. Záznam rozsahu znalostí a skúseností v príslušnom finančnom sektore:
Vzdelanie:
Povolanie (terajšie,bývalé významné):
Skúsenosti (druh, povaha, objem, doba, frekvencia investície):
kúpa
predaj (odkup)
6. B. (ak je poskytované investičné poradenstvo a predaj finančného nástroja alebo len investičné poradenstvo )
Podpis klienta:
Tabuľka odporúčaných hraníc primeranosti je na zadnej strane protokolu.
Navrhované riešenie:
Podpis klienta:
Miesto, dátum:
kapitálového trhu: č.:
Podpis PFA:
OVB 06/2010 SK
Originál pre centrálu OVB
Klient požaduje inú investičnú stratégiu:
• Vyhlasujem, že som porozumel produktu zo všetkých hľadísk uvedených v bode „4“.
•Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008 Z.z.***, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom, obchod
vykonávam vo vlastnom mene, som konečný užívateľ výhod a nie som tzv. „politicky exponovanou osobou“.
Finančné prostriedky pre tento obchod pochádzajú z:
01. Aký je váš vek?
Do 30 rokov
Od 31 do 49 rokov
Od 50 do 60 rokov
Nad 60 rokov
02. Aké je vaše vzdelanie?
Základné
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
03. Koľko ľudí vo Vašej rodine je od vás úplne alebo čiastočne
finančne závislých (deti, manžel/ka, a pod)?
nikto
jeden
dvaja
traja
viac ako traja
04. Aký je zdroj Vašich pravidelných príjmov?
Zo zamestnania.
Z podnikania.
Z kapitálového majetku, z prenájmu
Poberám dávky (dôchodok, materská a pod.)
Som nezamestnaný.
05. a. Ak plánujete investovať JEDNORAZOVO, aký podiel z Vašich
celkových finančných aktív dávate do tejto investície?
Do 33%
33 – 49%
50 – 80%
Viac ako 80%
05. b. Ak plánujete investovať PRAVIDELNE, akú časť Vašich
pravidelných príjmov dokážete odložiť?
Menej ako 10%
Od 10% do 20%
Od 20% do 30%
Viac ako 30%
06. Aká je pravdepodobnosť, že investičný horizont nedodržíte?
Investované prostriedky chcem mať kedykoľvek k dispozícii.
Je možné, že investované prostriedky budem potrebovať na iné účely.
Dobu investície nedodržím len v prípade neočakávaných
nepriaznivých okolností.
Dobu investície dodržím
07. Čo Vás prvé napadne, keď sa povie slovo „riziko“?
nebezpečenstvo
neistota
príležitosť
vzrušenie
08. Ako by ste charakterizovali svoje skúsenosti s investovaním?
Zatiaľ nemám veľké skúsenosti.
Mám nejaké skúsenosti
(napríklad chápem rozdiely medzi akciami a dlhopismi)
Mám slušné skúsenosti a mám predstavu, aký zisk možno
očakávať od určitého typu investícií
Som už skúsený investor a mám dosť poznatkov o investičných
stratégiách a produktoch.
09. Čo podľa Vás vystihuje podstatu služby riadenie portfólia:
Zloženie mojej investície zostáva nemenné počas celej doby investovania.
Zloženie mojej investície sa môže prispôsobovať a meniť vzhľadom
k aktuálnej situácii na trhu na základe rozhodnutí investičného manažéra.
10. Ako Vás vidia vaši najlepší priatelia?
Myslia si, že dosť riskujem.
Vedia, že niekedy zariskujem, ale vždy si predtým overím,
s čím sa môžem stretnúť.
Považujú ma za opatrného o rozvážneho.
Vedia, že nikdy nejdem do rizika.
11. S akými finančnými produktmi máte osobné skúsenosti?
(môžete označiť aj viacero možností)
Mám termínovaný vklad v banke.
Mám životnú poistku.
Mám stavebné sporenie.
Sporím si v doplnkovom dôchodkovom sporení.
Investoval som do peňažných fondov.
Investoval som do dlhopisových fondov, dlhopisov.
Investoval som do akcií, akciových, zmiešan. alebo realitných fondov.
Investoval som do zaistených produktov
Číslo návrhu zmluvy:
4
5
3
2
1
2
3
5
5
4
3
2
1
5
4
3
1
0
5
3
1
0
1
3
5
7
0
2
4
6
1
2
3
4
1
2
4
7
0
12. Predstavte si, že si máte vybrať medzi istým, ale menej plateným
zamestnaním, alebo menej istým no výnosnejším zamestnaním alebo
podnikaním. Ktorá možnosť Vás najlepšie charakterizuje?
Radšej mám isté, najlepšie doživotné, pracovné miesto, aj keď málo platené.
Uprednostním trochu menej isté miesto, ale s perspektívou
mierneho nárastu platu.
Uprednostním miesto s priemernou istotou, ale s perspektívou
priemerného nárastu platu.
Radšej menej isté miesto, no s perspektívou vyššieho rastu platu.
Možnosť vysokého zárobku je pre mňa viac ako pracovná istota.
13. Povedzte nám prosím o vašom prístupe k riziku pri narábaní s peniazmi.
Finančným rizikám sa vyhýbam a peniaze dávam len do banky,
napr. na termínovaný vklad.
Som ochotný akceptovať priemerné finančné riziko,
aby som dosiahol priemerný finančný zisk.
Som ochotný akceptovať nadpriemerné finančné riziko,
aby som dosiahol nadpriemerný finančný zisk.
Som ochotný akceptovať vysoké finančné riziko,
aby som dosiahol vysoký finančný zisk.
14. Predstavte si, že investujete peniaze na 10 rokov.
Ktorá kombinácia výnosu a rizika Vám vyhovuje?
Ročne 1- až 1,5- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
ale bez rizika straty hodnoty investície.
Ročne 1,5- až 2- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
s rizikom straty 10% hodnoty investície.
Ročne 2- až 3- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
s rizikom straty 25% hodnoty investície.
Ročne aspoň 3- násobok výnosu z termínovaného vkladu, s rizikom
straty 35% hodnoty investície.
15. Predstavte si, že chcete investovať 20.000 EUR.
Ponúkneme vám štyri investície s rôznou úrovňou maximálneho
výnosu a možnej straty počas troch rokov. Ktorú si vyberiete?
V najlepšom prípade zisk 2.000 EUR, v najhoršom prípade zisk 600 EUR.
V najlepšom prípade zisk 3.200 EUR, v najhoršom prípade nulový zisk,
no žiadna strata.
V najlepšom prípade zisk 4.800 EUR, v najhoršom prípade strata 2.000 EUR.
V najlepšom prípade zisk 8.000 EUR, v najhoršom prípade strata 4.800 EUR.
16. Čo by ste znášali ťažšie?
Keď vložíte do nejakého produktu peniaze vo výške vašej výplaty
a prídete o ne
Keď tieto peniaze nevložíte a ujde vám slušný výnos.
17. Ako znášate, ak niekedy prídete o peniaze?
veľmi ťažko
dosť ma to mrzí
znesiem to
moc si z toho nerobím
18. Keď niekam vložíte peniaze, aké pocity vo vás prevládajú?
bojím sa o ne
mám trochu obavy
niečo som pre seba urobil
verím, že zarobím
19. Čo si predstavujete pod termínom „Investičné riziko“?
Niekto moje peniaze spreneverí.
Vinou vývoja na finančných trhoch prídem o svoje investície.
Možno stratím niečo zo svojho výnosu.
Možno stratím časť svojej investície.
Hodnota mojej investície poklesne pod investovanú sumu.
0
1
3
5
6
0
1
3
5
1
3
5
7
0
1
3
5
0
3
4
3
2
1
0
2
4
6
0
1
2
4
6
3
5
Vyhodnotenie rizikového dotazníka:
4
3
2
Celkový súčet bodov:
0
1
1
2
1
1
3
2
Do 30 bodov
31 – 50 bodov
51 – 80 bodov
81 – 105 bodov
A – neinvestičný profil
B – konzervatívny profil
C – vyvážený profil
D – dynamický profil
Účel plánovanej investície:
Dátum:
Podpis klienta:
OVB 06/2010 SK
5/27/10 11:39 AM
AML
Riziko
Osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR alebo iná povinná osoba
podľa zákona 297/2008 alebo orgán verejnej moci SR
Klient
Osoba s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR, ale v rámci EU, alebo orgán verejnej
moci inej krajiny ako SR alebo združenie majetku alebo občianske združenie
stredné
Osoba s trvalým pobytom mimo územia EU alebo politicky exponovaná osoba alebo osoba,
vo vzťahu ku ktorej Spoločnosť v minulosti podala hlásenie o NOO alebo trestné oznámenie,
alebo osoba, ktorá žiada zachovať anonymitu alebo osoba, ktorá nie je prítomná na účel vykonania
identifikácie a overenia identifikácie
vysoké
nízke
ak bol predchádzajúci obchodný vzťah s klientom ukončený zo strany Spoločnosti alebo poskytovateľa
finančnej služby z dôvodu porušovania podmienok vzťahu klientom, alebo ide o dlhodobo trvajúci
obchodný vzťah s výskytom problémov
ktorý je opakovane ukončovaný zo strany Spoločnosti, poskytovateľa finančnej služby alebo klienta
a následne opätovne nanovo klientom uzatváraný, alebo ak Spoločnosť alebo poskytovateľ finančnej
služby v minulosti odmietli s klientom uzatvoriť obchodný vzťah alebo ho ukončili z dôvodov podľa
zákona 297/2008
stredné
vysoké
nízke
– ak hodnota investície za kalendárny rok je v rozsahu 15 000 EUR až 100 000 EUR
stredné
– ak hodnota investície za kalendárny rok je viac ako 100 000 EUR
vysoké
v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 297/2008“)
VYHLÁSENIE
- FO
- FO-P
- PO
Číslo súhlasu:
R.Č.:
(IČO)
Meno a priezvisko:
(názov/obchodné meno:1) )
Adresa trvalého/iného pobytu:
(sídlo/miesto podnikania)
Druh a číslo dokladu totožnosti:
(označenie registra/evidencie a číslo zápisu)
Zástupca:
Investícia do otvorených podielových fondov alebo cenných papierov, ak hodnota investície
za kalendárny rok je nižšia ako 15 000 EUR
Obchod
Partner:
Klient:
s novým klientom, alebo dlhodobo trvajúci obchodný vzťah bez problémov
Obchodný
vzťah
Číslo návrhu zmluvy:
nízke
Št. príslušnosť:
- Splnomocnenec
- Zákonný zástupca
- Štatutárny orgán
(viac osôb uviesť na prílohe)
Meno a priezvisko:
R.Č.:
Adresa trvalého/iného pobytu:
Druh a číslo dokladu totožnosti:
Pri nízkom riziku je potrebné vykonať tzv. zjednodušenú starostlivosť, tj. identifikáciu a overenie totožnosti klienta.
Pri strednom riziku je potrebné vykonať tzv. základnú starostlivosť.
Ak v tomto prípade možno v plnej miere súhlasiť s vyhlásením na prednej strane v okienku „6“, jeho potvrdením
je táto starostlivosť vykonaná. Ak v tomto prípade nemožno v plnej miere súhlasiť s prehlásením na prednej strane v okienku „6“, je potrebné
vyplniť vyhlásenie (klienta) v zmysle prijatého programu AML.
Pri vysokom riziku je potrebné pokračovať v zmysle prijatého programu AML.
Št. príslušnosť:
Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008, že:
Účel a plánovaná povaha obchodného vzťahu je2):
Konečný užívateľ výhod3):
som ja
je osoba uvedená nižšie:
Meno a priezvisko:
Tabuľka odporúčaných hraníc primeranosti
Adresa trvalého/iného pobytu:
Faktor
A
Bez rizika
1
Investičný horizont
do 1 roka
1-3 roky
4-9 rokov
10 a viac rokov
2
Vek v rokoch
65 rokov a viac
60-65 rokov
50-59 rokov
18-49 rokov
3
Podiel investície
na finančnom majetku
viac ako 80%
50-80%
33-50%
menej ako 33%
Podiel pravidelnej investície
na príjme
viac ako 30%
15 - 30%
5 - 15%
menej ako 5%
A
B
C
D
4
Akceptovanie rizika podľa
dotazníka
R.Č.:
B
Nižšie riziko
C
Vyššie riziko
D
Vysoké riziko
Druh a číslo dokladu totožnosti:
Št. príslušnosť:
Zdôvodnenie:
Politicky exponovanou osobou4):
nie som
som z dôvodu:
Zdôvodnenie:
Finančné prostriedky použité pri tomto obchode:
sú mojím vlastníctvom
Meno a priezvisko:
(názov/obchodné meno)
sú vlastníctvom5):
R.Č.:
(IČO)
Adresa trvalého/iného pobytu (sídlo):
Finančné prostriedky pochádzajú z6):
Tento obchod vykonávam:
Meno a priezvisko:
(názov/obchodné meno)
vo vlastnom mene
v mene osoby7):
R.Č.:
(IČO)
Adresa trvalého/iného pobytu (sídlo):
investicny_vyradenie.indd 2
V ............................................
Názov /obchodné meno/ meno a priezvisko ..........................................................................
Dňa .......................................
Podpis ..........................................................................
5/27/10 11:39 AM
PROTOKOL
o sprostredkovaní finančnej služby v sektore
kapitálového trhu
Investičný - rizikový dotazník
3.2. Dôvody odporúčania:
(test primeranosti a vhodnosti investície, investičné odporúčanie)
Možnosti produktu zodpovedajú investičnému horizontu a cieľu.
Možnosti produktu a jeho viazanosť zodpovedajú požadovanej dostupnosti.
Investícia nie je neprimeraným rizikom pre klienta.
Miera rizika konkrétneho finančného nástroja je primeraná ostatným aktívam a príjmom klienta.
(v zmysle zákona č.: 186/2009 Z.z. a zákona č.: 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)
1. Klient:
R.č.:
Zástupca:
R.č.:
Číslo súhlasu klienta:
Kategória klienta:
Profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (Tento protokol sa nepoužije!)
x Neprofesionálny klient (Na tohoto klienta sa vzťahuje najvyšší stupeň ochrany.)
Neznalý klient – nutnosť poskytnutia informácií (okno č. 4)
Znalý klient – nutnosť zaznamenať rozsah znalostí a skúseností, ktoré sú minimálne v rozsahu a povahe teraz poskytovanej
(požadovanej) investičnej služby (okno č. 2.4)
Poskytovaná služba:
Klientovi je poskytované investičné poradenstvo a predaj finančného nástroja (Vyplniť všetky okná+ inv. dotazník, výnimočne 2.4)
Klientovi je poskytovaný len predaj finančného nástroja (Vyplniť okná 3.3, 4 a 8 + inv. dotazník, výnimočne 2.4.)
Klientovi je poskytované len investičné poradenstvo bez obchodu
3.3. Realizované riešenie:
Klient:
Číslo návrhu zmluvy:
Jednorázová investícia:
mena:
Dátum obchodu:
Pravidelná investícia:
mena:
Dátum prvého vkladu:
Frekvencia platenia v roku:
1x
2x
4x
12x
Doba:
rokov
Celková investovaná suma:
Vstupný poplatok:
(eur)
jednorázový
predplatený na
Iné poplatky môžu byť účtované v zmysle sadzobníka, uvedeného v štatúte fondu.
rokov
priebežný z každého vkladu
Číslo účtu investície je totožné s predtlačeným číslom účtu na zmluve.
4. INFORMÁCIE A DOKUMENTY POSKYTNUTÉ KLIENTOVI:
2. VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA KLIENTA dňa
:
Subjektívne požiadavky, vyslovené klientom:
Potreby, identifikované finančným agentom:
Výška investície / pravidelného vkladu:
2.1. Účel Investície:
2.1.1. Očakávaná suma:
Dôchodok
Deti (škola, veno, ...)
Obstaranie bývania
Komfort bývania
Auto
Dovolenka
Hobby
Finančná rezerva (disponibilná)
Finančná rezerva (dlhodobá)
Iné
Vyplniť len ak dávame prísľub!
2.1.2. Časový horizont:
Do 1 roka
Krátkodobý:
Strednodobý:
Dlhodobý:
rokov (1–3)
rokov (4–9)
rokov (10 a viac)
1. Popis produktu (vrátane prospektu, štatútu, obchodných podmienok správcovskej spoločnosti a sadzobníka poplatkov).
2. Charakteristika plánovaných obchodov a ich frekvencia.
3. Vysvetlenie rizík spojených s obchodom.
4. Všeobecné informácie o vlastnostiach investičných produktov:
• Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.
• Investícia môže nielen nepriniesť výnosy, ale aj stratiť svoju základnú hodnotu.
• Predpokladaná výnosnosť CP je len odhadom, založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaním s podobnými CP, na analýze podkladového
aktíva, alebo na predpovediach, vyplývajúcich z poznania ekonomiky. Predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom.
• Garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len produkty, ktoré to majú v zmluve jednoznačne uvedené spolu so
spôsobom a mierou garancie.
• Čím vyššia je výnosnosť produktu, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny (návratný pokles ceny), a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny).
• Rozumné alebo striedmo očakávané výnosnosti môžu byť v týchto intervaloch: Peňažný trh (do 1 – 2 %), dlhopisový trh (do 2 – 4 %),
vyvážené stratégie (do 4 – 6 %), dynamické stratégie (do 6 – 8 %), agresívne stratégie (do 8 – 12 %).
Dokumenty, odovzdané klientovi
2.1.3. Ďalšie finančné zdroje na daný účel:
Iné dôležité skutočnosti:
/
/
2.2. Finančná situácia klienta:
Druh príjmu:
Zo zamestnania
Z podnikania
Podiel investície na finančnom majetku ( jednorázová investícia):
Podiel investície na mesačných príjmoch (pravidelné investovanie):
Neaktívny (dôchodok, dávky, podpora)
do 10 %
do 50 %
nad 50 %
do 5 %
do 20 %
nad 20 %
ponuka služieb OVB
kópia tohto protokolu
5. SERVISNÝ TERMÍN:
pred / po podpísaní návrhu (žiadosti)
/
/
Vhodnosť
štatút fondu
/
informačný prospekt
Nutnosť
kópia návrhu zmluvy
/
rizikový dotazník
/
/
infolisty č:
produktový formulár
kedy :
(Pri peňažných fondoch nahrádza investičný dotazník.)
6. A. (ak je poskytovaný len predaj finančného nástroja )
2.3. Preferencia rizika klienta:
Výsledok investičného dotazníka:
A – Minimálne riziko: akceptovanie minimálneho kolísania hodnoty, na istotu orientované vklady, napríklad termínované vklady,
stavebné sporenie, peňažné fondy a pod.
(Pri peňažných fondoch nahrádza investičný dotazník.)
B – Malé riziko: akceptovanie malého kolísania hodnoty, vhodné dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy s vysokým podielom
dlhopisovej zložky, niektoré realitné fondy
C – Stredné riziko: akceptovanie stredného kolísania hodnoty, vhodné zmiešané fondy s vyváženým podielom dlhopisovej
a akciovej zložky, niektoré realitné fondy
D – Vysoké riziko: akceptovanie veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zamerané na rozvinuté trhy, zmiešané fondy
s vysokým podielom akciovej zložky
Špekulatívne riziko: akceptovanie veľmi veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zamerané na nerozvinuté trhy, exotické akciové fondy a pod.
Vybratá stratégia:
A
nie
B
áno
C
Vybratá stratégia je primeraná: investičnému horizontu:
finančnej situácii:
D
áno
áno
nie
nie
veku klienta:
akceptovaniu rizika:
áno
áno
nie
nie
Kópia pre PFA
Podpis klienta:
3. RIEŠENIE
3.1. Návrh (odporúčanie):
Finančná inštitúcia:
Číslo pozície v zozname*:
Finančný nástroj (cenný papier):
pri jednorázovej investícii (cena, počet kusov):
Aktuálny stav cenného papiera:
pri pravidelnom investovaní: každá aktuálna investícia / aktuálna cena podielu (CP) = počet kúpených podielov (CP).
8. Na základe získaných informácií obchodník usudzuje, že finančný nástroj alebo služba zodpovedá klientovým
znalostiam a skúsenostiam, je klientom porozumená a je pre klienta vhodná.
áno
Meno, adresa, MA číslo a kontakt PFA:
čiastočný odkup
pravidelný odkup
odkup a presun
podržanie
nie
Podriadený finančný agent (PFA) svojim podpisom potvrdzuje, že: 1. údaje na vyššie identifikovanom Súhlase s poskytnutím
osobných údajov
sú aktuálne platné (
sa zmenili – zmenové tlačivo tvorí prílohu protokolu),
2. overil totožnosť klienta v rozsahu potrebnom na uzatvorenie obchodného vzťahu v zmysle § 11 zákona 297/2008 Z.z.***
Registrácia PFA v podregistri
OVB 06/2010 SK
investicny_vyradenie.indd 3
• Vyhlasujem, že som porozumel rizikám zvoleného produktu a som schopný tieto riziká zvládnuť.
• Vyhlasujem, že navrhované riešenie, vyplývajúce z tohto testu, vnímam ako zrozumiteľné a primerané.
• Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.
• Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008 Z.z.***, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom, obchod
vykonávam vo vlastnom mene, som konečný užívateľ výhod a nie som tzv. „politicky exponovanou osobou“.
Finančné prostriedky pre tento obchod pochádzajú z:
7. Neštandardné vyhlásenia: (ak je poskytovaný len predaj finančného nástroja )
Vyhlasujem, že napriek neodporúčaniu obchodníka mám záujem o zvolený produkt a prijímam riziká s ním spojené.
Vyhlasujem, že som sa rozhodol neposkytnúť požadované alebo úplné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností, a beriem na vedomie,
že obchodníkovi neumožňujem posúdiť, či príslušná služba alebo finančný nástroj je pre mňa primeraný, a prijímam riziká s ním spojené.
2.4. Záznam rozsahu znalostí a skúseností v príslušnom finančnom sektore:
Vzdelanie:
Povolanie (terajšie,bývalé významné):
Skúsenosti (druh, povaha, objem, doba, frekvencia investície):
kúpa
predaj (odkup)
6. B. (ak je poskytované investičné poradenstvo a predaj finančného nástroja alebo len investičné poradenstvo )
Podpis klienta:
Tabuľka odporúčaných hraníc primeranosti je na zadnej strane protokolu.
Navrhované riešenie:
Podpis klienta:
Miesto, dátum:
Kópia pre PFA
Klient požaduje inú investičnú stratégiu:
• Vyhlasujem, že som porozumel produktu zo všetkých hľadísk uvedených v bode „4“.
•Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008 Z.z.***, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom, obchod
vykonávam vo vlastnom mene, som konečný užívateľ výhod a nie som tzv. „politicky exponovanou osobou“.
Finančné prostriedky pre tento obchod pochádzajú z:
kapitálového trhu: č.:
Podpis PFA:
OVB 06/2010 SK
01. Aký je váš vek?
Do 30 rokov
Od 31 do 49 rokov
Od 50 do 60 rokov
Nad 60 rokov
02. Aké je vaše vzdelanie?
Základné
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
03. Koľko ľudí vo Vašej rodine je od vás úplne alebo čiastočne
finančne závislých (deti, manžel/ka, a pod)?
nikto
jeden
dvaja
traja
viac ako traja
04. Aký je zdroj Vašich pravidelných príjmov?
Zo zamestnania.
Z podnikania.
Z kapitálového majetku, z prenájmu
Poberám dávky (dôchodok, materská a pod.)
Som nezamestnaný.
05. a. Ak plánujete investovať JEDNORAZOVO, aký podiel z Vašich
celkových finančných aktív dávate do tejto investície?
Do 33%
33 – 49%
50 – 80%
Viac ako 80%
05. b. Ak plánujete investovať PRAVIDELNE, akú časť Vašich
pravidelných príjmov dokážete odložiť?
Menej ako 10%
Od 10% do 20%
Od 20% do 30%
Viac ako 30%
06. Aká je pravdepodobnosť, že investičný horizont nedodržíte?
Investované prostriedky chcem mať kedykoľvek k dispozícii.
Je možné, že investované prostriedky budem potrebovať na iné účely.
Dobu investície nedodržím len v prípade neočakávaných
nepriaznivých okolností.
Dobu investície dodržím
07. Čo Vás prvé napadne, keď sa povie slovo „riziko“?
nebezpečenstvo
neistota
príležitosť
vzrušenie
08. Ako by ste charakterizovali svoje skúsenosti s investovaním?
Zatiaľ nemám veľké skúsenosti.
Mám nejaké skúsenosti
(napríklad chápem rozdiely medzi akciami a dlhopismi)
Mám slušné skúsenosti a mám predstavu, aký zisk možno
očakávať od určitého typu investícií
Som už skúsený investor a mám dosť poznatkov o investičných
stratégiách a produktoch.
09. Čo podľa Vás vystihuje podstatu služby riadenie portfólia:
Zloženie mojej investície zostáva nemenné počas celej doby investovania.
Zloženie mojej investície sa môže prispôsobovať a meniť vzhľadom
k aktuálnej situácii na trhu na základe rozhodnutí investičného manažéra.
10. Ako Vás vidia vaši najlepší priatelia?
Myslia si, že dosť riskujem.
Vedia, že niekedy zariskujem, ale vždy si predtým overím,
s čím sa môžem stretnúť.
Považujú ma za opatrného o rozvážneho.
Vedia, že nikdy nejdem do rizika.
11. S akými finančnými produktmi máte osobné skúsenosti?
(môžete označiť aj viacero možností)
Mám termínovaný vklad v banke.
Mám životnú poistku.
Mám stavebné sporenie.
Sporím si v doplnkovom dôchodkovom sporení.
Investoval som do peňažných fondov.
Investoval som do dlhopisových fondov, dlhopisov.
Investoval som do akcií, akciových, zmiešan. alebo realitných fondov.
Investoval som do zaistených produktov
Číslo návrhu zmluvy:
4
5
3
2
1
2
3
5
5
4
3
2
1
5
4
3
1
0
5
3
1
0
1
3
5
7
0
2
4
6
1
2
3
4
1
2
4
7
0
12. Predstavte si, že si máte vybrať medzi istým, ale menej plateným
zamestnaním, alebo menej istým no výnosnejším zamestnaním alebo
podnikaním. Ktorá možnosť Vás najlepšie charakterizuje?
Radšej mám isté, najlepšie doživotné, pracovné miesto, aj keď málo platené.
Uprednostním trochu menej isté miesto, ale s perspektívou
mierneho nárastu platu.
Uprednostním miesto s priemernou istotou, ale s perspektívou
priemerného nárastu platu.
Radšej menej isté miesto, no s perspektívou vyššieho rastu platu.
Možnosť vysokého zárobku je pre mňa viac ako pracovná istota.
13. Povedzte nám prosím o vašom prístupe k riziku pri narábaní s peniazmi.
Finančným rizikám sa vyhýbam a peniaze dávam len do banky,
napr. na termínovaný vklad.
Som ochotný akceptovať priemerné finančné riziko,
aby som dosiahol priemerný finančný zisk.
Som ochotný akceptovať nadpriemerné finančné riziko,
aby som dosiahol nadpriemerný finančný zisk.
Som ochotný akceptovať vysoké finančné riziko,
aby som dosiahol vysoký finančný zisk.
14. Predstavte si, že investujete peniaze na 10 rokov.
Ktorá kombinácia výnosu a rizika Vám vyhovuje?
Ročne 1- až 1,5- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
ale bez rizika straty hodnoty investície.
Ročne 1,5- až 2- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
s rizikom straty 10% hodnoty investície.
Ročne 2- až 3- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
s rizikom straty 25% hodnoty investície.
Ročne aspoň 3- násobok výnosu z termínovaného vkladu, s rizikom
straty 35% hodnoty investície.
15. Predstavte si, že chcete investovať 20.000 EUR.
Ponúkneme vám štyri investície s rôznou úrovňou maximálneho
výnosu a možnej straty počas troch rokov. Ktorú si vyberiete?
V najlepšom prípade zisk 2.000 EUR, v najhoršom prípade zisk 600 EUR.
V najlepšom prípade zisk 3.200 EUR, v najhoršom prípade nulový zisk,
no žiadna strata.
V najlepšom prípade zisk 4.800 EUR, v najhoršom prípade strata 2.000 EUR.
V najlepšom prípade zisk 8.000 EUR, v najhoršom prípade strata 4.800 EUR.
16. Čo by ste znášali ťažšie?
Keď vložíte do nejakého produktu peniaze vo výške vašej výplaty
a prídete o ne
Keď tieto peniaze nevložíte a ujde vám slušný výnos.
17. Ako znášate, ak niekedy prídete o peniaze?
veľmi ťažko
dosť ma to mrzí
znesiem to
moc si z toho nerobím
18. Keď niekam vložíte peniaze, aké pocity vo vás prevládajú?
bojím sa o ne
mám trochu obavy
niečo som pre seba urobil
verím, že zarobím
19. Čo si predstavujete pod termínom „Investičné riziko“?
Niekto moje peniaze spreneverí.
Vinou vývoja na finančných trhoch prídem o svoje investície.
Možno stratím niečo zo svojho výnosu.
Možno stratím časť svojej investície.
Hodnota mojej investície poklesne pod investovanú sumu.
0
1
3
5
6
0
1
3
5
1
3
5
7
0
1
3
5
0
3
4
3
2
1
0
2
4
6
0
1
2
4
6
3
5
Vyhodnotenie rizikového dotazníka:
4
3
2
Celkový súčet bodov:
0
1
1
2
1
1
3
2
Do 30 bodov
31 – 50 bodov
51 – 80 bodov
81 – 105 bodov
A – neinvestičný profil
B – konzervatívny profil
C – vyvážený profil
D – dynamický profil
Účel plánovanej investície:
Dátum:
Podpis klienta:
OVB 06/2010 SK
5/27/10 11:39 AM
AML
Riziko
Osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR alebo iná povinná osoba
podľa zákona 297/2008 alebo orgán verejnej moci SR
Klient
Osoba s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR, ale v rámci EU, alebo orgán verejnej
moci inej krajiny ako SR alebo združenie majetku alebo občianske združenie
Osoba s trvalým pobytom mimo územia EU alebo politicky exponovaná osoba alebo osoba,
vo vzťahu ku ktorej Spoločnosť v minulosti podala hlásenie o NOO alebo trestné oznámenie,
alebo osoba, ktorá žiada zachovať anonymitu alebo osoba, ktorá nie je prítomná na účel vykonania
identifikácie a overenia identifikácie
s novým klientom, alebo dlhodobo trvajúci obchodný vzťah bez problémov
Obchodný
vzťah
ak bol predchádzajúci obchodný vzťah s klientom ukončený zo strany Spoločnosti alebo poskytovateľa
finančnej služby z dôvodu porušovania podmienok vzťahu klientom, alebo ide o dlhodobo trvajúci
obchodný vzťah s výskytom problémov
ktorý je opakovane ukončovaný zo strany Spoločnosti, poskytovateľa finančnej služby alebo klienta
a následne opätovne nanovo klientom uzatváraný, alebo ak Spoločnosť alebo poskytovateľ finančnej
služby v minulosti odmietli s klientom uzatvoriť obchodný vzťah alebo ho ukončili z dôvodov podľa
zákona 297/2008
Investícia do otvorených podielových fondov alebo cenných papierov, ak hodnota investície
za kalendárny rok je nižšia ako 15 000 EUR
Obchod
Tabuľka odporúčaných hraníc primeranosti
nízke
Faktor
A
Bez rizika
B
Nižšie riziko
C
Vyššie riziko
D
Vysoké riziko
1
Investičný horizont
do 1 roka
1-3 roky
4-9 rokov
10 a viac rokov
2
Vek v rokoch
65 rokov a viac
60-65 rokov
50-59 rokov
18-49 rokov
3
Podiel investície
na finančnom majetku
viac ako 80%
50-80%
33-50%
menej ako 33%
Podiel pravidelnej investície
na príjme
viac ako 30%
15 - 30%
5 - 15%
menej ako 5%
A
B
C
D
stredné
vysoké
nízke
stredné
4
Akceptovanie rizika podľa
dotazníka
vysoké
nízke
– ak hodnota investície za kalendárny rok je v rozsahu 15 000 EUR až 100 000 EUR
stredné
– ak hodnota investície za kalendárny rok je viac ako 100 000 EUR
vysoké
Pri nízkom riziku je potrebné vykonať tzv. zjednodušenú starostlivosť, tj. identifikáciu a overenie totožnosti klienta.
Pri strednom riziku je potrebné vykonať tzv. základnú starostlivosť.
Ak v tomto prípade možno v plnej miere súhlasiť s vyhlásením na prednej strane v okienku „6“, jeho potvrdením
je táto starostlivosť vykonaná. Ak v tomto prípade nemožno v plnej miere súhlasiť s prehlásením na prednej strane v okienku „6“, je potrebné
vyplniť vyhlásenie (klienta) v zmysle prijatého programu AML.
Pri vysokom riziku je potrebné pokračovať v zmysle prijatého programu AML.
investicny_vyradenie.indd 4
5/27/10 11:39 AM
PROTOKOL
o sprostredkovaní finančnej služby v sektore
kapitálového trhu
Investičný - rizikový dotazník
3.2. Dôvody odporúčania:
(test primeranosti a vhodnosti investície, investičné odporúčanie)
Možnosti produktu zodpovedajú investičnému horizontu a cieľu.
Možnosti produktu a jeho viazanosť zodpovedajú požadovanej dostupnosti.
Investícia nie je neprimeraným rizikom pre klienta.
Miera rizika konkrétneho finančného nástroja je primeraná ostatným aktívam a príjmom klienta.
(v zmysle zákona č.: 186/2009 Z.z. a zákona č.: 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)
1. Klient:
R.č.:
Zástupca:
R.č.:
Číslo súhlasu klienta:
Kategória klienta:
Profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (Tento protokol sa nepoužije!)
x Neprofesionálny klient (Na tohoto klienta sa vzťahuje najvyšší stupeň ochrany.)
Neznalý klient – nutnosť poskytnutia informácií (okno č. 4)
Znalý klient – nutnosť zaznamenať rozsah znalostí a skúseností, ktoré sú minimálne v rozsahu a povahe teraz poskytovanej
(požadovanej) investičnej služby (okno č. 2.4)
Poskytovaná služba:
Klientovi je poskytované investičné poradenstvo a predaj finančného nástroja (Vyplniť všetky okná+ inv. dotazník, výnimočne 2.4)
Klientovi je poskytovaný len predaj finančného nástroja (Vyplniť okná 3.3, 4 a 8 + inv. dotazník, výnimočne 2.4.)
Klientovi je poskytované len investičné poradenstvo bez obchodu
3.3. Realizované riešenie:
Klient:
Číslo návrhu zmluvy:
Jednorázová investícia:
mena:
Dátum obchodu:
Pravidelná investícia:
mena:
Dátum prvého vkladu:
Frekvencia platenia v roku:
1x
2x
4x
12x
Doba:
rokov
Celková investovaná suma:
Vstupný poplatok:
(eur)
jednorázový
predplatený na
Iné poplatky môžu byť účtované v zmysle sadzobníka, uvedeného v štatúte fondu.
rokov
priebežný z každého vkladu
Číslo účtu investície je totožné s predtlačeným číslom účtu na zmluve.
4. INFORMÁCIE A DOKUMENTY POSKYTNUTÉ KLIENTOVI:
2. VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA KLIENTA dňa
:
Subjektívne požiadavky, vyslovené klientom:
Potreby, identifikované finančným agentom:
Výška investície / pravidelného vkladu:
2.1. Účel Investície:
2.1.1. Očakávaná suma:
Dôchodok
Deti (škola, veno, ...)
Obstaranie bývania
Komfort bývania
Auto
Dovolenka
Hobby
Finančná rezerva (disponibilná)
Finančná rezerva (dlhodobá)
Iné
Vyplniť len ak dávame prísľub!
2.1.2. Časový horizont:
Do 1 roka
Krátkodobý:
Strednodobý:
Dlhodobý:
rokov (1–3)
rokov (4–9)
rokov (10 a viac)
1. Popis produktu (vrátane prospektu, štatútu, obchodných podmienok správcovskej spoločnosti a sadzobníka poplatkov).
2. Charakteristika plánovaných obchodov a ich frekvencia.
3. Vysvetlenie rizík spojených s obchodom.
4. Všeobecné informácie o vlastnostiach investičných produktov:
• Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.
• Investícia môže nielen nepriniesť výnosy, ale aj stratiť svoju základnú hodnotu.
• Predpokladaná výnosnosť CP je len odhadom, založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaním s podobnými CP, na analýze podkladového
aktíva, alebo na predpovediach, vyplývajúcich z poznania ekonomiky. Predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom.
• Garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len produkty, ktoré to majú v zmluve jednoznačne uvedené spolu so
spôsobom a mierou garancie.
• Čím vyššia je výnosnosť produktu, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny (návratný pokles ceny), a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny).
• Rozumné alebo striedmo očakávané výnosnosti môžu byť v týchto intervaloch: Peňažný trh (do 1 – 2 %), dlhopisový trh (do 2 – 4 %),
vyvážené stratégie (do 4 – 6 %), dynamické stratégie (do 6 – 8 %), agresívne stratégie (do 8 – 12 %).
Dokumenty, odovzdané klientovi
2.1.3. Ďalšie finančné zdroje na daný účel:
Iné dôležité skutočnosti:
/
/
2.2. Finančná situácia klienta:
Druh príjmu:
Zo zamestnania
Z podnikania
Podiel investície na finančnom majetku ( jednorázová investícia):
Podiel investície na mesačných príjmoch (pravidelné investovanie):
Neaktívny (dôchodok, dávky, podpora)
do 10 %
do 50 %
nad 50 %
do 5 %
do 20 %
nad 20 %
ponuka služieb OVB
kópia tohto protokolu
5. SERVISNÝ TERMÍN:
pred / po podpísaní návrhu (žiadosti)
/
/
Vhodnosť
štatút fondu
/
informačný prospekt
Nutnosť
kópia návrhu zmluvy
/
rizikový dotazník
/
/
infolisty č:
produktový formulár
kedy :
(Pri peňažných fondoch nahrádza investičný dotazník.)
6. A. (ak je poskytovaný len predaj finančného nástroja )
2.3. Preferencia rizika klienta:
Výsledok investičného dotazníka:
A – Minimálne riziko: akceptovanie minimálneho kolísania hodnoty, na istotu orientované vklady, napríklad termínované vklady,
stavebné sporenie, peňažné fondy a pod.
(Pri peňažných fondoch nahrádza investičný dotazník.)
B – Malé riziko: akceptovanie malého kolísania hodnoty, vhodné dlhopisové fondy alebo zmiešané fondy s vysokým podielom
dlhopisovej zložky, niektoré realitné fondy
C – Stredné riziko: akceptovanie stredného kolísania hodnoty, vhodné zmiešané fondy s vyváženým podielom dlhopisovej
a akciovej zložky, niektoré realitné fondy
D – Vysoké riziko: akceptovanie veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zamerané na rozvinuté trhy, zmiešané fondy
s vysokým podielom akciovej zložky
Špekulatívne riziko: akceptovanie veľmi veľkého kolísania hodnoty, vhodné akciové fondy zamerané na nerozvinuté trhy, exotické akciové fondy a pod.
Vybratá stratégia:
A
nie
B
áno
C
Vybratá stratégia je primeraná: investičnému horizontu:
finančnej situácii:
D
áno
áno
nie
nie
veku klienta:
akceptovaniu rizika:
áno
áno
nie
nie
Kópia pre klienta
Podpis klienta:
3. RIEŠENIE
3.1. Návrh (odporúčanie):
Finančná inštitúcia:
Číslo pozície v zozname*:
Finančný nástroj (cenný papier):
pri jednorázovej investícii (cena, počet kusov):
Aktuálny stav cenného papiera:
pri pravidelnom investovaní: každá aktuálna investícia / aktuálna cena podielu (CP) = počet kúpených podielov (CP).
8. Na základe získaných informácií obchodník usudzuje, že finančný nástroj alebo služba zodpovedá klientovým
znalostiam a skúsenostiam, je klientom porozumená a je pre klienta vhodná.
áno
Meno, adresa, MA číslo a kontakt PFA:
čiastočný odkup
pravidelný odkup
odkup a presun
podržanie
nie
Podriadený finančný agent (PFA) svojim podpisom potvrdzuje, že: 1. údaje na vyššie identifikovanom Súhlase s poskytnutím
osobných údajov
sú aktuálne platné (
sa zmenili – zmenové tlačivo tvorí prílohu protokolu),
2. overil totožnosť klienta v rozsahu potrebnom na uzatvorenie obchodného vzťahu v zmysle § 11 zákona 297/2008 Z.z.***
Registrácia PFA v podregistri
OVB 06/2010 SK
investicny_vyradenie.indd 5
• Vyhlasujem, že som porozumel rizikám zvoleného produktu a som schopný tieto riziká zvládnuť.
• Vyhlasujem, že navrhované riešenie, vyplývajúce z tohto testu, vnímam ako zrozumiteľné a primerané.
• Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.
• Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008 Z.z.***, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom, obchod
vykonávam vo vlastnom mene, som konečný užívateľ výhod a nie som tzv. „politicky exponovanou osobou“.
Finančné prostriedky pre tento obchod pochádzajú z:
7. Neštandardné vyhlásenia: (ak je poskytovaný len predaj finančného nástroja )
Vyhlasujem, že napriek neodporúčaniu obchodníka mám záujem o zvolený produkt a prijímam riziká s ním spojené.
Vyhlasujem, že som sa rozhodol neposkytnúť požadované alebo úplné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností, a beriem na vedomie,
že obchodníkovi neumožňujem posúdiť, či príslušná služba alebo finančný nástroj je pre mňa primeraný, a prijímam riziká s ním spojené.
2.4. Záznam rozsahu znalostí a skúseností v príslušnom finančnom sektore:
Vzdelanie:
Povolanie (terajšie,bývalé významné):
Skúsenosti (druh, povaha, objem, doba, frekvencia investície):
kúpa
predaj (odkup)
6. B. (ak je poskytované investičné poradenstvo a predaj finančného nástroja alebo len investičné poradenstvo )
Podpis klienta:
Tabuľka odporúčaných hraníc primeranosti je na zadnej strane protokolu.
Navrhované riešenie:
Podpis klienta:
Miesto, dátum:
kapitálového trhu: č.:
Podpis PFA:
OVB 06/2010 SK
Kópia pre klienta
Klient požaduje inú investičnú stratégiu:
• Vyhlasujem, že som porozumel produktu zo všetkých hľadísk uvedených v bode „4“.
•Vyhlasujem v zmysle zákona 297/2008 Z.z.***, že finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú mojím vlastníctvom, obchod
vykonávam vo vlastnom mene, som konečný užívateľ výhod a nie som tzv. „politicky exponovanou osobou“.
Finančné prostriedky pre tento obchod pochádzajú z:
01. Aký je váš vek?
Do 30 rokov
Od 31 do 49 rokov
Od 50 do 60 rokov
Nad 60 rokov
02. Aké je vaše vzdelanie?
Základné
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VŠ
03. Koľko ľudí vo Vašej rodine je od vás úplne alebo čiastočne
finančne závislých (deti, manžel/ka, a pod)?
nikto
jeden
dvaja
traja
viac ako traja
04. Aký je zdroj Vašich pravidelných príjmov?
Zo zamestnania.
Z podnikania.
Z kapitálového majetku, z prenájmu
Poberám dávky (dôchodok, materská a pod.)
Som nezamestnaný.
05. a. Ak plánujete investovať JEDNORAZOVO, aký podiel z Vašich
celkových finančných aktív dávate do tejto investície?
Do 33%
33 – 49%
50 – 80%
Viac ako 80%
05. b. Ak plánujete investovať PRAVIDELNE, akú časť Vašich
pravidelných príjmov dokážete odložiť?
Menej ako 10%
Od 10% do 20%
Od 20% do 30%
Viac ako 30%
06. Aká je pravdepodobnosť, že investičný horizont nedodržíte?
Investované prostriedky chcem mať kedykoľvek k dispozícii.
Je možné, že investované prostriedky budem potrebovať na iné účely.
Dobu investície nedodržím len v prípade neočakávaných
nepriaznivých okolností.
Dobu investície dodržím
07. Čo Vás prvé napadne, keď sa povie slovo „riziko“?
nebezpečenstvo
neistota
príležitosť
vzrušenie
08. Ako by ste charakterizovali svoje skúsenosti s investovaním?
Zatiaľ nemám veľké skúsenosti.
Mám nejaké skúsenosti
(napríklad chápem rozdiely medzi akciami a dlhopismi)
Mám slušné skúsenosti a mám predstavu, aký zisk možno
očakávať od určitého typu investícií
Som už skúsený investor a mám dosť poznatkov o investičných
stratégiách a produktoch.
09. Čo podľa Vás vystihuje podstatu služby riadenie portfólia:
Zloženie mojej investície zostáva nemenné počas celej doby investovania.
Zloženie mojej investície sa môže prispôsobovať a meniť vzhľadom
k aktuálnej situácii na trhu na základe rozhodnutí investičného manažéra.
10. Ako Vás vidia vaši najlepší priatelia?
Myslia si, že dosť riskujem.
Vedia, že niekedy zariskujem, ale vždy si predtým overím,
s čím sa môžem stretnúť.
Považujú ma za opatrného o rozvážneho.
Vedia, že nikdy nejdem do rizika.
11. S akými finančnými produktmi máte osobné skúsenosti?
(môžete označiť aj viacero možností)
Mám termínovaný vklad v banke.
Mám životnú poistku.
Mám stavebné sporenie.
Sporím si v doplnkovom dôchodkovom sporení.
Investoval som do peňažných fondov.
Investoval som do dlhopisových fondov, dlhopisov.
Investoval som do akcií, akciových, zmiešan. alebo realitných fondov.
Investoval som do zaistených produktov
Číslo návrhu zmluvy:
4
5
3
2
1
2
3
5
5
4
3
2
1
5
4
3
1
0
5
3
1
0
1
3
5
7
0
2
4
6
1
2
3
4
1
2
4
7
0
12. Predstavte si, že si máte vybrať medzi istým, ale menej plateným
zamestnaním, alebo menej istým no výnosnejším zamestnaním alebo
podnikaním. Ktorá možnosť Vás najlepšie charakterizuje?
Radšej mám isté, najlepšie doživotné, pracovné miesto, aj keď málo platené.
Uprednostním trochu menej isté miesto, ale s perspektívou
mierneho nárastu platu.
Uprednostním miesto s priemernou istotou, ale s perspektívou
priemerného nárastu platu.
Radšej menej isté miesto, no s perspektívou vyššieho rastu platu.
Možnosť vysokého zárobku je pre mňa viac ako pracovná istota.
13. Povedzte nám prosím o vašom prístupe k riziku pri narábaní s peniazmi.
Finančným rizikám sa vyhýbam a peniaze dávam len do banky,
napr. na termínovaný vklad.
Som ochotný akceptovať priemerné finančné riziko,
aby som dosiahol priemerný finančný zisk.
Som ochotný akceptovať nadpriemerné finančné riziko,
aby som dosiahol nadpriemerný finančný zisk.
Som ochotný akceptovať vysoké finančné riziko,
aby som dosiahol vysoký finančný zisk.
14. Predstavte si, že investujete peniaze na 10 rokov.
Ktorá kombinácia výnosu a rizika Vám vyhovuje?
Ročne 1- až 1,5- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
ale bez rizika straty hodnoty investície.
Ročne 1,5- až 2- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
s rizikom straty 10% hodnoty investície.
Ročne 2- až 3- násobok výnosu z termínovaného vkladu v banke,
s rizikom straty 25% hodnoty investície.
Ročne aspoň 3- násobok výnosu z termínovaného vkladu, s rizikom
straty 35% hodnoty investície.
15. Predstavte si, že chcete investovať 20.000 EUR.
Ponúkneme vám štyri investície s rôznou úrovňou maximálneho
výnosu a možnej straty počas troch rokov. Ktorú si vyberiete?
V najlepšom prípade zisk 2.000 EUR, v najhoršom prípade zisk 600 EUR.
V najlepšom prípade zisk 3.200 EUR, v najhoršom prípade nulový zisk,
no žiadna strata.
V najlepšom prípade zisk 4.800 EUR, v najhoršom prípade strata 2.000 EUR.
V najlepšom prípade zisk 8.000 EUR, v najhoršom prípade strata 4.800 EUR.
16. Čo by ste znášali ťažšie?
Keď vložíte do nejakého produktu peniaze vo výške vašej výplaty
a prídete o ne
Keď tieto peniaze nevložíte a ujde vám slušný výnos.
17. Ako znášate, ak niekedy prídete o peniaze?
veľmi ťažko
dosť ma to mrzí
znesiem to
moc si z toho nerobím
18. Keď niekam vložíte peniaze, aké pocity vo vás prevládajú?
bojím sa o ne
mám trochu obavy
niečo som pre seba urobil
verím, že zarobím
19. Čo si predstavujete pod termínom „Investičné riziko“?
Niekto moje peniaze spreneverí.
Vinou vývoja na finančných trhoch prídem o svoje investície.
Možno stratím niečo zo svojho výnosu.
Možno stratím časť svojej investície.
Hodnota mojej investície poklesne pod investovanú sumu.
0
1
3
5
6
0
1
3
5
1
3
5
7
0
1
3
5
0
3
4
3
2
1
0
2
4
6
0
1
2
4
6
3
5
Vyhodnotenie rizikového dotazníka:
4
3
2
Celkový súčet bodov:
0
1
1
2
1
1
3
2
Do 30 bodov
31 – 50 bodov
51 – 80 bodov
81 – 105 bodov
A – neinvestičný profil
B – konzervatívny profil
C – vyvážený profil
D – dynamický profil
Účel plánovanej investície:
Dátum:
Podpis klienta:
OVB 06/2010 SK
5/27/10 11:39 AM
B: Test vhodnosti
Test vhodnosti je záznam o klientových znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania, týkajúcich sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného
nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, záznamom o informovaní klienta o produkte, záznamom o finančnej situácii, rizikovom profile a investičných cieľoch
klienta a záznamom o vyhláseniach v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.
Podľa podmienok, ktoré ukladá zákon o cenných papieroch, je povinný každý, kto predáva cenný papier, vykonať test vhodnosti (bez ohľadu na to, či je predajcom,
distributérom alebo poradcom), ak okrem tzv. bežného poradenstva poskytuje pri predaji alebo v jeho neoddeliteľnej súvislosti aj investičné poradenstvo.
Investičné poradenstvo je služba, ktorej výsledkom je investičné odporúčanie, ktoré sa zaznamenáva bez ohľadu na to, či dôjde ku kúpe produktu alebo inej realizácii,
vyplývajúcej z odporúčania.
Pokiaľ obchodník poskytuje všeobecné informácie o produktoch (druh produktu) bez ohľadu na konkrétny produkt a bez ohľadu na situáciu klienta, ide o bežné
poradenstvo (nie o investičné poradenstvo).
Pokiaľ obchodník sprostredkuje predaj CP bez hodnotenia finančnej situácie klienta, ide len o predaj (nie je to bežné poradenstvo, ani investičné poradenstvo).
VYHODNOCOVANIE TESTU VHODNOSTI
Test vhodnosti okrem otázok, týkajúcich sa znalostí a skúseností, zahŕňa otázky, sledujúce dve základné oblasti:
1. Identifikácia investičného cieľa klienta z hľadiska vecného, finančného, časového a iných súvislostí.
2. Zistenie skutočností, ktoré naznačujú, aký druh investičného nástroja môže byť pre daného klienta, v danej situácii a pre daný cieľ najvhodnejší. Ide o znesiteľnosť
rizika, časovú dostupnosť, akceptovanie výkyvu ceny a podiel investície na majetku alebo príjmoch klienta. Dané skutočnosti sú podrobnejšie zaznamenané v investičnom
dotazníku, ktorý je povinnou prílohou protokolu.
Pri investovaní do fondov peňažného trhu bez kurzového rizika postačuje rozsah otázok v investičnom protokole a nie je potrebné prikladať samostatný investičný
dotazník.
KONFLIKT ZÁUJMOV
Ak obchodník poskytuje poradenstvo aj predaj, je to situácia, v ktorej vidí zákonodarca možný konflikt záujmov. V záujme ochrany klienta preto ukladá zákonodarca
obchodníkovi povinnosť informovať klienta o hmotných stimuloch. Rovnako je potrebné klienta informovať o prípadných súťažiach a o akciách, podporujúcich predaj
konkrétneho produktu.
Základom na výpočet odmeny poradcu je celkový vstupný poplatok, zaplatený klientom. Ten je vyšší, ak je jednorazová investícia vyššia alebo rizikovejšia. Pri sporivom
pláne je odmena tiež úmerná jeho dĺžke a objemu. Väčšina distributérov je motivovaná porovnateľným spôsobom.
Podľa zákona pri kúpe bez poradenstva je na klientovi zváženie vhodnosti aj rozhodnutie kúpiť produkt. Predajca nesmie radiť, produkt len ponúka.
Poradca klientovi aj radí a preberá tak, pri poskytnutí všetkých potrebných informácií od klienta, spoluzodpovednosť za vhodnosť vybraného produktu. Klient sa rozhoduje
kúpiť produkt. (Zodpovednosť za kúpu preberá len správca pri aktívne riadenom portfóliu klienta.)
C: Záznam investičného odporúčania
Investičné odporúčanie je výsledok investičného poradenstva, ktoré poskytovateľ investičných služieb poskytuje v zmysle
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.
Investičné odporúčanie je každá rada, poradenstvo alebo investičná služba pre klienta, týkajúca sa kúpy, podržania, predaja a činností,
adekvátnych týmto úkonom, ohľadne cenného papiera alebo finančného nástroja.
Investičné odporúčanie je odporúčanie, ktoré spĺňa dve podmienky:
1. týka sa konkrétneho CP a
2. je poskytnuté v súvislosti s posúdením finančnej situácie daného klienta.
Poskytovateľ investičných služieb zo zákona smie dávať odporúčanie alebo sprostredkovať iba prevoditeľné cenné papiere a podielové listy podielových fondov a cenné
papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Záznam sa vykonáva pre každú investičnú službu osobitne.
Záznam investičného odporúčania slúži na zápis do denníka poskytovateľa investičných služieb.
Pri investičnom poradenstve je povinnosť spísať záznam o investičnom odporúčaní, aj keby výsledkom tejto činnosti nemal byť obchod
s konkrétnym produktom.
Minimálny a nevyhnutný rozsah zaznamenávaných údajov:
Každé odporúčanie:
1. Meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo klienta (pri právnickej osobe názov, sídlo a IČO).
2. Produkt a s ním odporúčaný úkon.
3. Údaje o spracovateľovi odporúčania.
Pri kúpe a predaji ešte aj: Finančná spoločnosť, ISIN, počet, cena predpokladaná, cena pri obchode, lehota, čas pokynu, čas obchodu.
Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti so sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu, ak sa sprostredkovanie netýka
produktu alebo služby, uvedenej v zozname investičných nástrojov sprostredkúvaných spoločnosťou OVB alebo ak informácie o sprostredkovaní produktu alebo služby
nie sú zaznamenané v denníku poskytovateľa investičných služieb.
ODMENA ZA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
• Finančný agent prijíma za finančné sprostredkovanie peňažné alebo nepeňažné plnenie od finančných inštitúcií. Podriadenému finančnému agentovi je odmena
za sprostredkovanie vyplácaná / poskytovaná samostatným finančným agentom vo forme peňažného alebo nepeňažného plnenia v súlade s platnými podmienkami
odmeňovania podľa Sadzobníka provízií a ďalších dojednaní samostatného finančného agenta. Peňažné plnenie závisí najmä od výšky platby / úhrad klienta za finančný
produkt a od doby jeho trvania. Nepeňažné plnenie súvisí s možnými súťažami alebo bonusmi podľa dohodnutých podmienok medzi samostatným
a podriadeným finančným agentom. Klient má podľa zákona právo žiadať od finančného agenta informáciu o výške tohto peňažného alebo nepeňažného plnenia. Ak je
dopredu vzájomne dohodnutá existencia, podmienky prijatia a výška, môže finančný agent prijať peňažné alebo nepeňažné plnenie aj od klienta.
* Zoznam investičných nástrojov, ich identifikačných údajov a finančných inštitúcií, ktoré sú v portfóliu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s.
(Ak sa označí číslo pozície zo zoznamu, nie je potrebné vypisovať ďalšie identifikačné údaje.)
** Podľa aktuálne platného zákona o cenných papieroch a investičných službách.
*** Zákon 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
investicny_vyradenie.indd 6
OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
• V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. (ďalej len „Zákon“) podriadený finančný agent pracuje na základe zmluvy so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s.
(ďalej len „OVB“), Bajkalská 30/A, 829 10 Bratislava 25, IČO: 31361358, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 4597/B.
• Spoločnosť OVB je v zmysle Zákona samostatný finančný agent. OVB je zapísaná v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska
pod číslom 113. OVB vykonáva svoju činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov.
• Podriadený finančný agent, ktorý s klientom spisuje tento protokol, musí byť zapísaný v podregistri kapitálového trhu Národnej banky Slovenska. Svoje registračné číslo
uvádza na konci prednej strany protokolu.
• Zápis v jednotlivých podregistroch ako aj registračné čísla samostatného aj podriadeného finančného agenta je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky
Slovenska www.nbs.sk v časti dohľad nad finančným trhom.
FINANČNÉ INŠTITÚCIE A MAJETKOVÉ PREPOJENIE
• OVB Allfinanz Slovensko a. s. ako samostatný finančný agent spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami na základe nevýhradných zmlúv. Na požiadanie klienta je
podriadený finančný agent povinný oznámiť klientovi obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými má jeho samostatný finančný agent uzavreté zmluvy o finančnom
sprostredkovaní. Obchodné mená spoločností sú uvedené na www.ovb.sk.
• Majetkové prepojenie: OVB nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú
zmluvu o sprostredkovaní. Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, s ktorej pobočkou poisťovne z iného členského štátu má spoločnosť OVB uzatvorenú zmluvu
o sprostredkovaní, má kvalifikovanú účasť na spoločnosti OVB Holding AG, ktorá je jediným akcionárom OVB.
TENTO PROTOKOL je dokument, ktorý v sebe zahŕňa tri zákonom požadované záznamy, ktorými sú test
primeranosti, test vhodnosti a investičné odporúčanie.
A: Test primeranosti – povinný pri každom obchode!
Test primeranosti je záznamom o klientových znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania, týkajúcich sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu
finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, záznamom o informovaní klienta o produkte a záznamom o vyhláseniach v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách.
Test primeranosti je tá časť protokolu, v ktorej obchodník získa od klienta informácie o jeho vzdelaní, zamestnaní alebo o jeho významnom predchádzajúcom zamestnaní
a o jeho skúsenostiach, ktoré by dokumentovali, že klient môže dostatočne rozumieť predmetnému finančnému produktu. V tom prípade nie je potrebné informovanie o
vlastnostiach daného druhu produktu a stačí záznam o uvedenej skutočnosti. Uvedenú skutočnosť potvrdí klient svojim podpisom.
Súčasťou testu primeranosti je záznam o informovaní klienta:
– o všeobecných vlastnostiach takéhoto druhu produktu,
– o vlastnostiach predávaného produktu,
– popis produktu,
– charakteristika realizovaných obchodov a ich frekvencia,
– vysvetlenie rizík, spojených s produktom.
Informácie je potrebné poskytovať klientovi písomnou formou, najlepšie štandardizovane.
Výsledkom testu primeranosti sú príslušné vyhlásenia. Obchodník klientovi vyššie uvedené skutočnosti vysvetlí a overí si, že klient im rozumie. Uvedené skutočnosti
potvrdia obe strany svojím podpisom.
Môže sa stať, že klient odmietne poskytnúť potrebné informácie, alebo obchodník usúdi, že z klientovej strany požadovaný produkt nie je pre klienta primeraný. Tieto
skutočnosti je potrebné potvrdiť vyhlásením!
SYSTÉM OCHRANY KLIENTOV
– za nedostupný klientský majetok sa poskytuje náhrada z Garančného fondu investícií (ďalej len „fond“) v domácej mene (euro) a fond je povinný zaň poskytnúť náhradu
v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
– za chránený klientský majetok poskytuje fond náhradu vo výške 100 % z klientského majetku ku dňu, keď sa klientský majetok stal nedostupným,
– zoznam subjektov spadajúcich pod systém ochrany, tvorený fondom, je na internetovej stránke www.garancnyfond.sk v hlavnom menu pod nadpisom Systém ochrany,
– systém ochrany klientského majetku sa týka len neprofesionálnych klientov.
Systém ochrany sa týka len nedostupnosti majetku. Systém ochrany sa netýka poklesu hodnoty investície!!!
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Test primeranosti je zo zákona povinnosť vykonať pri každom predaji investičného nástroja, bude ho robiť každý pracovník v banke, každý pracovník distribučného kanála
investičnej spoločnosti, ako aj každý zástupca poradenskej spoločnosti.
Zákon umožňuje realizovať nami poskytovaný druh obchodu aj bez tohto testu, ale len v prípade, že je splnených niekoľko zákonných podmienok. Toto v našom systéme
práce nie je prakticky možné.
Zástupca sprostredkovateľa investičných služieb nie je oprávnený na inkasovanie finančných prostriedkov od klienta, a tak sa nemôže dostať voči klientovi do postavenia
osoby dlhujúcej peňažné prostriedky.
Zástupca je oprávnený ponúkať len produkty zmluvných partnerov, ktoré sú uvedené v zozname produktov, ktorý je prístupný na intranetovej časti portálu OVB.
SŤAŽNOSTI
• Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou alebo ústne (v súlade s platnou smernicou) v poradí:
1. V prvom rade na adresu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s., Bajkalská 30/A, 829 10 Bratislava 25.
2. V prípade neuspokojivého výsledku sa môže obrátiť na Asociáciu finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, www.afisp.sk
3. Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení
niektorých zákonov (www.mediacia.info, www.komoramediatorov.sk ) a zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z.
KATEGORIZÁCIA KLIENTOV:
1. Neprofesionálny klient – každý klient, ktorý nie je profesionálnym klientom alebo oprávnenou protistranou. Všetci naši klienti sú neprofesionálni klienti.
2. Profesionálny klient – klient v zmysle § 8a zákona 566/2001 Z. z.
3. Oprávnená protistrana – klient v zmysle § 73 u zákona 566/2001 Z. z.
V prípade záujmu profesionálneho klienta alebo oprávnenej protistrany je nutné kontaktovať obchodného riaditeľa alebo centrálu spoločnosti.
5/27/10 11:39 AM
Download

protokol_kapitalovy trh_jun2010.pdf