Pracovník pobočky:
Obchodný zástupca:
Meno a priezvisko, podpis:
ID:
Spoločnosť:
Žiadosť o poskytnutie Hypoúveru
Fyzická osoba
Typ úveru:
Hypoúver Klasic
Hypoúver pre mladých
Hypoúver Invest
Výška úveru v EUR:
Hypoúver do 90%
Doba splatnosti (v rokoch):
Jednorazovo
Čerpanie úveru:
.................................
Postupne
Hypoúver pre mladých: žiadam o odklad splátok istiny na dobu ......... mesiacov.
Kúpa
Výstavba
Účel úveru:
Rekonštrukcia / údržba
Predmet zabezpečenia:
rodinný dom
rodinný dom vo výstavbe
totožný s predmetom financovania
iný ako financovaná nehnuteľnosť
Splácanie úveru inkasom z účtu číslo:
Iné / bez účelu
Splatenie predchádzajúceho úveru
byt
byt vo výstavbe
ostatné nehnuteľnosti
Vlastník predmetu zabezpečenia:
spoludlžník
dlžník
tretia osoba
Platobný deň:
/1111
Dlžník
Osobné údaje
Free Hypoúver
Typ úrokovej sadzby:
Spoludlžník
Ručiteľ / Spoludlžník
Meno, priezvisko, titul:
Telefónny kontakt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Druh, číslo preukazu totožnosti:
Štátna príslušnosť:
Adresa trvalého bydliska:
Osobitný vzťah k UniCredit
Doba bývania (v rokoch)
na uvedenej adrese
Bývanie:
Rodinný stav:
Počet nezaopatrených detí:
Bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov (BSM)
rodinný dom v OV
byt v OV
rodinný dom v OV
byt v OV
rodinný dom v OV
byt v OV
prenájom - štátny
byt - družstevný
prenájom - štátny
byt - družstevný
prenájom - štátny
byt - družstevný
u rodičov
u rodičov
od zamestnávateľa
u rodičov
od zamestnávateľa
prenájom od FO
od zamestnávateľa
iné
prenájom od FO
iné
prenájom od FO
iné
slobodný,-á
ženatý,-á
rozvedený,-á
vdovec,-a
slobodný,-á
ženatý,-á
rozvedený,-á
vdovec,-a
slobodný,-á
rozvedený,-á
Počet dospelých
v rodine:
Áno
vdovec,-a
Počet dospelých
v rodine:
zúžené/rozšírené
zrušené.
Nie
ženatý,-á
Áno
zúžené/rozšírené
zrušené.
Nie
Počet dospelých
v rodine:
Áno
zúžené/rozšírené
zrušené.
Nie
Údaje o vzdelaní žiadateľa / spolužiadateľa / ručiteľa
Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné na riadne dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon o bankách") a sú poskytované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "Zákon o
ochrane osobných údajov").
Vzdelanie:
Základné
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
Vysokoškolské v SR
Vysokoškolské v zahraničí
Základné
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
Vysokoškolské v SR
Vysokoškolské v zahraničí
Základné
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
Vysokoškolské v SR
Vysokoškolské v zahraničí
konateľom
spoločníkom
konateľom
spoločníkom
konateľom
spoločníkom
Zamestnávateľ - názov, sídlo:
Žiadateľ je u zamestnávateľa
zároveň:
Telefón na pracovisko/
spoločnosti:
akcionárom
akcionárom
akcionárom
do
Právna forma zamestnávateľa
IČO zamestnávateľa
Doba existencie firmy:
Typ pracovného pomeru:
do 1 r.
1 až 2 r.
3 r.
viac ako 5 r.
4 až 5 r.
do 1 r.
1 až 2 r.
do 1 r.
1 až 2 r.
3 r.
4 až 5 r.
viac ako 5 r.
na dobu určitú od................do................
na dobu určitú od................do................
na dobu určitú od................do................
na dobu neurčitú od.............
na dobu neurčitú od.............
na dobu neurčitú od.............
Dĺžka pracovného pomeru
(súčasný zamestnávateľ)
Celková dĺžka zamestnania
(v tvare RR/MM)
Odvetvie zamestnávateľa:
Pracovná profesia:
Pracovná funkcia:
účinnosť od 05.12.2013
3 r.
viac ako 5 r.
4 až 5 r.
1
Dlžník
Príjmy a výdavky
Zasielanie mzdy
Spoludlžník
áno
na účet v Banke
nie
Ručiteľ / Spoludlžník
áno
nie
nie
áno
Ćestne vyhlasujem, že môj:
Príjem zo závislej činnosti je:
Príjem z podnikania a inej
zárobkovej činnosti je:
Iný príjem je:
Náklady na domácnosť
mesačné: bývanie / poistné / iné
Záväzky (uveďte záväzky voči Banke):
nemám
nemám
nemám
úver. produkt* / splatnosť m/r
zostatok(limit) / mesačná splátka
v úverovom vzťahu vystupujem ako
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
úver. produkt* / splatnosť m/r
zostatok(limit) / mesačná splátka
v úverovom vzťahu vystupujem ako
Záväzky (uveďte záväzky voči inej banke):
nemám
nemám
nemám
1. Názov banky:
úver. produkt* / splatnosť m/r
zostatok(limit) / mesačná splátka
v úverovom vzťahu vystupujem ako
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
dlžník
spoludlžník
ručiteľ
spoludlžník
ručiteľ
spoludlžník
ručiteľ
2. Názov banky:
úver. produkt* / splatnosť m/r
zostatok(limit) / mesačná splátka
v úverovom vzťahu vystupujem ako
dlžník
* hypotekárny úver, investičný úver, povolené prečerpanie na účte, kreditná karta
Záväzky (uveďte záväzky voči nebankovým subjektom, leasingovej spoločnosti a pod.)
nemám
nemám
nemám
1. Názov inštitúcie:
typ produktu / splatnosť m/r
zostatok / mesačná splátka
v úverovom vzťahu vystupujem ako
dlžník
Áno / Nie*
Poistenie ERGO:
spoludlžník
dlžník
ručiteľ
A - úmrtie + PN
B - úmrtie + nezamestnan.
C - úmrtie + ÚTI
Áno / Nie*
spoludlžník
dlžník
ručiteľ
A - úmrtie + PN
B - úmrtie + nezamestnan.
C - úmrtie + ÚTI
* nehodiace sa prečiarknite
Poplatok za zaradenie do
poistenia vo výške 3% zo sumy
úveru
žiadam pripočítať k výške požadovaného úveru
uhradím z vlastných prostriedkov pri prvom čerpaní úveru
Banka týmto na účely plnenia povinností podľa platných právnych predpisov oznamuje Dlžníkovi/Spoludlžníkovi/Ručiteľovi, že je zapísaná v podregistri poistenia alebo
zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu pod registračným číslom: 179762, že vykonáva
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia na základe zmlúv nevýhradnej povahy s viacerými poisťovňami a dohľad nad výkonom tejto činnosti vykonáva Národná
banka Slovenska a Česká národná banka podľa osobitných predpisov.
Nehnuteľnosť - predmet financovania
Typ budovy:
LV č. :
Tehlová stavba
Panelová stavba
Rok stavby:
katastrálny odbor Okresného úradu
Katastrálne územie:
súpisné číslo
parcela č.
druh a popis nehnuteľnosti
výmera
číslo bytu
podiel
Vlastník nehnuteľnosti / meno, priezvisko / RČ / adresa / spoluvlastnícky podiel :
Nehnuteľnosť - predmet záložného práva
1) LV č. :
..................
.............
katastrálny odbor Okresného úradu
Katastrálne územie:
súpisné číslo
parcela č.
výmera
druh a popis nehnuteľnosti
Vlastník nehnuteľnosti / meno, priezvisko / RČ / adresa / spoluvlastnícky podiel :
účinnosť od 05.12.2013
2
................
.................................
číslo bytu
podiel
Nehnuteľnosť - predmet záložného práva
2) LV č. :
súpisné číslo
...........
parcela č.
.............
katastrálny odbor Okresného úradu
Katastrálne územie:
.................
výmera
druh a popis nehnuteľnosti
číslo bytu
podiel
Vlastník nehnuteľnosti / meno, priezvisko / RČ / adresa / spoluvlastnícky podiel : .............
Žiadam o uskutočnenie analýzy žiadosti o poskytnutie Hypoúveru. Zaväzujem sa nechať vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia
Hypoúveru, znalcom v odbore oceňovania nehnuteľností určeným Bankou, pričom sa zaväzujem zaplatiť všetky náklady s tým spojené.
Podpisom tejto žiadosti súhlasím, že aj v prípade neschválenia tejto žiadosti je Banka oprávnená archivovať a nevrátiť podklady, vrátane znaleckého posudku na nehnuteľnosť,
ktoré jej boli poskytnuté k rozhodnutiu o schválení tejto žiadosti.
V prípade Hypoúveru so štátnym príspevkom:
V súlade so Zákonom o bankách si uplatňujem* / neuplatňujem* nárok na poskytnutie štátneho príspevku* / štátneho príspevku pre mladých* k požadovanému Hypoúveru, ktorý
bude použitý na účely bývania. Súhlasím s poskytovaním informácií o požadovanom Hypoúvere ako aj o svojich osobných údajoch v súlade so Zákonom o bankách, Ministerstvu
financií Slovenskej republiky a ním určeným subjektom.
* nehodiace sa prečiarknite
Podpisom tejto žiadosti súhlasím so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových zárukách, ktoré mi UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608, organizačná
zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej len "Banka") poskytla, údajov o pohľadávkach a údajov o zabezpečení pohľadávok, ktoré má voči mne Banka
z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní mojich záväzkov z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o zabezpečení, ktoré poskytujem za splácanie
úverov a bankových záruk a údajov o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov, a to vrátane údajov získaných Bankou v priebehu rokovania o uzavretí
týchto obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách a Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom zoznam osobných
údajov, účel ich spracúvania, podmienky získavania a okruh dotknutých osôb stanovuje Zákon o bankách, a to: podniku pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom
spoločného registra bankových informácií podľa Zákona o bankách, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových informácií za podmienok
stanovených osobitným zákonom, Národnej Banke Slovenska ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle Zákona o bankách a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej
Banke Slovenska v znení neskorších predpisov
Podpisom tejto žiadosti vyjadrujem súčasne dobrovoľne súhlas s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné údaje v
nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho
základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, Banke a Slovak Banking Credit
Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO 35 869 810, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.30071/B (ďalej len
„SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto potvrdení za účelom ich overovania v súvislosti so vznikom a trvaním
záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok
spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujem a podpisom tejto žiadosti potvrdzujem, že v prípade ak touto žiadosťou požiadam o spotrebiteľský úver podľa osobitných predpisov a ak Banka túto moju žiadosť
zamietne na základe výsledku nahliadnutia do databáz, v ktorých sa vedú údaje o mne na účel posúdenia mojej schopnosti splácať úver, Banka splní svoju zákonnú povinnosť, a to
bezodkladne a bezplatne ma informovať o výsledku takéhoto nahliadnutia a oznámiť mi informácie o použitej databáze, ak mi tieto informácie poskytne telefonicky; V prípade, že
takúto informáciu budem požadovať písomne, zaväzujem sa písomne požiadať o jej vydanie Banku.
Podpisom tejto žiadosti dávam Banke výslovný súhlas a som si vedomý, že Banka je oprávnená:
a) spracovávať a poskytovať moje osobné údaje a údaje, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom Zákonom o bankách a Zákonom o ochrane
osobných údajov ktorémukoľvek členovi skupiny UniCredit Group, a to pre účely prípravy a správy záväzkového vzťahu medzi mnou a Bankou alebo členom skupiny
UniCredit Group a pre akékoľvek ďalšie účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Banky alebo člena skupiny UniCredit Group, a to v rozsahu na dosiahnutie účelu
spracúvania;
b) poskytovať moje osobné údaje a údaje, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v zmysle Zákona o bankách poskytovateľovi služieb, s ktorým má Banka uzatvorený
zmluvný vzťah na zabezpečenie činností slúžiacich na podporu výkonu bankových činností, alebo s ktorým Banka spolupracuje pri výkone bankových činností, vrátane
poskytovateľa mimo územia Slovenskej republiky, a to na účely výkonu alebo zabezpečenia výkonu činností slúžiacich na podporu výkonu bankových činností a
uskutočňovať na tento účel proces poskytovania osobných údajov do iných cieľových krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Beriem na vedomie,že ak predmetom služby bude spracúvanie osobných údajov, bude mi určený subjekt oznámený oznamom uverejneným v Obchodných priestoroch
a/alebo na internetovej stránke Banky. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu a za podmienok dojednaných s poskytovateľom služieb v písomnej zmluve alebo písomnom
poverení;
c) spracovávať moje osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosičoch informácií a v informačných systémoch Banky.
Vyhlasujem, že som týmto riadne a včas informovaný o tom, že Banka moje osobné údaje spracúva a overuje v rozsahu a na účely uvedené vyššie, ako aj o tom, že tieto údaje
môžu byť poskytnutné tretím osobám na účely uvedené vyššie, a že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z ustanovení §15 Zákona o ochrane osobných
údajov;
Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a som týmto informovaný o svojom práve na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným Bankou, ako
aj o ďalších právach dotknutej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že som oprávnený vyššie daný súhlas
odvolať, ak hodnoverným spôsobom preukážem, že Banka konala v rozpore s vyššie daným súhlasom.
Podpisom tejto žiadosti súhlasím s tým, aby Banka na účely posúdenia tejto žiadosti a prípravy a správy záväzkového vzťahu s Bankou overovala informácie a údaje uvedené v
tejto žiadosti a v listinách, dokumentoch a dokladoch predložených z mojej strany Banke v súvislosti s touto žiadosťou a/alebo počas trvania záväzkového vzťahu s Bankou (napr.
potvrdenie o príjme, výpisy z účtov, doklad o vzdelaní, potvrdenie zdravotnej alebo sociálnej poisťovne atď.) a overovala pôvod dokladov, listín a dokumentov predložených Banke u
subjektu, ktorý príslušný doklad, listinu a/alebo dokument vystavil alebo vydal.
Podpisom tejto žiadosti
- vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- vyhlasujem, že nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,
- zaväzujem sa Banke bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu svojich údajov, v dôsledku ktorej sa stanem politicky exponovanou osobou alebo osobou s osobitným
vzťahom k Banke podľa platných právnych predpisov,
- zaväzujem sa na vyžiadanie Banky jej bez zbytočného odkladu predložiť doklady potrebné ny vykonanie základnej starostlivosti Banky vo vzťahu ku mne, najmä doklady
potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
účinnosť od 05.12.2013
3
Čestne vyhlasujem, že:
- bol*/nebol* na mňa alebo môj majetok vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia;
- som*/nie som* v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči iným veriteľom (napr. Daňový úrad, Sociálna poisťovňa);
- som*/nie som* osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách;
- je*/nie je* vedený súdny spor alebo iné súdne alebo administratívne či iné konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť moju schopnosť splniť moje záväzky z tohto záväzkového vzťahu,
ak vznikne;
- vlastník nehnuteľnosti - predmetu záložného práva je/nie je* povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciím v znení neskorších
predpisov;
- vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé a nezamlčal som žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie mojej žiadosti.
* nehodiace sa prečiarknite
Vyhlasujem, že k uzavretiu tejto žiadosti došlo na základe úkonov a informácií, ktoré mi:
poskytol Obchodný zástupca
.........................................
.............................
miesto, dňa
podpis Dlžník
neposkytol Obchodný zástupca
......................................
podpis Spoludlžník
......................................
podpis Ručiteľ/Spoludlžník
Vyplní Obchodný zástupca
Správnosť údajov uvedených v žiadosti overil:
V .................................
dňa .......................
..............................................
meno a priezvisko
........................................
podpis
Vyplní Banka
Formálna správnosť žiadosti overená
V .................................
dňa.......................
.......................................................
meno a priezvisko zamestnanca Banky
Formát 05122013
účinnosť od 05.12.2013
4
........................................
podpis
Download

Žiadosť o poskytnutie Hypoúveru