Spoznaj
svoje
práva
pre lesby, gejov, bisexuálnych
a transgender ľudí
Projekt "Q-centrum: poradenstvo a vzdelávanie" je realizovaný
s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP-201 2.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný realizátor
projektu, občianske združenie Queer Leaders Forum.
Impressum
Q-centrum
Karpatská 2
81 1 05 Bratislava
www.qcentrum.sk
[email protected]
Zriaďovateľom Q-centra je o.z. Queer Leaders Forum, Medená 5, 81 1 02 Bratislava
Autorka textu je: JUDr. Paula Babicová
Grafické spracovanie: Alexander Schneider ([email protected])
Fotografický materiál (v publikačnom poradí): LordKhan, M.V. Jantzen, Senorita
Lena, nettsu, ElenahNeshcuet, .1 1 1 291 , mind on fire, Thomas Fowler, M.V.
Jantzen, Philippe de la Boirie, Cariad Eccleston, Ionics, multi.phrenic, M.V. Jantzen,
ElenahNeshcuet, Becky Hansman, Don Sutherland, Mr. T in DC, *Leanda,
Shrieking Tree, Shrieking Tree, Calotype46, University of Denver,
iwishmynamewasmarsha, Fotos Gov/Ba, yanni, Amnesty Finland, A Gude, Luminis
Kanto, Liz Marion, Julien Haler, zpeckler, hang_in_there (zdroj: Flickr.com)
Dielo je chránené licenciou:
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Túto publikáciu vydáva Q-centrum - komunitné centrum pre
LGBT ľudí, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Queer
Leaders Forum.
Q-centrum funguje aj vďaka finančnej pomoci Úradu vlády
Slovenskej republiky a publikácia, ktorú držíte v rukách má
priniesť stručný popis základných práv LGBT ľudí na Slovensku.
Publikácia vychádza z najčastejšie položených otázok, ktoré
považujeme za najpálčivejšie a najfrekventovanejšie problémy,
s ktorými sa naši klienti a klientky stretávajú v každodennom
živote. V texte nie sú obsiahnuté všetky podrobnosti, tieto
nájdete na webovej stránke ww.qcentrum.sk/ssp v rámci online právnej poradne alebo pri osobnej konzultácii 1 ). Jej cieľom
je podať najdôležitejšie informácie o všetkých právach, ktoré by
ste mohli využiť pri riešení bežných problémov, pri kontakte s
bezprávím, s diskrimináciou alebo pri ochrane vašej osobnosti.
1 ) http://www.qcentrum.sk/sluzby/pravne-poradenstvo/
Partnerský život
Žiť s osobou rovnakého pohlavia je na Slovensku legálne.
Hovoríme o partnerstvách – dvoch osobách, ktoré spolu žijú
a tvoria pár.
• Na Slovensku nebol dosiaľ prijatý zákon o registrovaných
partnerstvách 2).
• Osoby rovnakého pohlavia nesmú na Slovensku uzavrieť
manželstvo 3). Nemôžu zoficiálniť svoj vzťah tak, aby nastali
právne dôsledky s tým spojené, podobne ako je to umožnené
manželom.
• Ak porovnáme postavenie manželov a partnerov, môžeme iba
konštatovať, že na Slovensku partneri a partnerky nemôžu
vytvoriť rodinu v ponímaní zákona o rodine (podľa tohto
zákona tvorí rodinu muž, žena a dieťa), pri nakladaní so
spoločným majetkom medzi nimi nevzniká bezpodielové
spoluvlastníctvo, ako vzniká v prípade manželov. Medzi
partnermi nevzniká vyživovacia povinnosť, a to ani po ich
rozchode. Takisto maloleté dieťa môžu osvojiť manželia alebo
jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v
•
2) Za celé obdobie samostatnosti Slovenskej republiky evidujeme dve legislatívne iniciatívy. Tou
prvou bol návrh zákona o partnerstvách osôb rovnakého pohlavia, ktorý bol v roku 2001
zamietnutý v parlamente v prvom čítaní. Druhý návrh zákona o registrovaných partnerstvách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložili do Národnej rady SR ako poslanecký
návrh poslanci Martin Poliačik, Lucia Nicholsonová a Juraj Droba dňa 24. 8. 201 2. Tento zákon
postihol rovnaký osud; 6. 1 1 . 201 2 neprešiel prvým čítaním.
3) Manželstvo môže podľa platného zákona o rodine uzavrieť iba muž a žena.
manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo
osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže, avšak len
výnimočne, osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené
predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Ako
spoločné dieťa však môžu dieťa osvojiť len manželia. Rovnako
pri partnerstve nevzniká nárok ani na vdovský/vdovecký
dôchodok, rozdiel je aj v prípade dedenia zo zákona, keď
partner alebo partnerka môže dediť až v druhej alebo až tretej
dedičskej skupine.
• Často sa vynára otázka, aký je rozdiel medzi registrovaným
partnerstvom a manželstvom. Dá sa povedať, že fakticky
žiaden. Právne sa tieto dva inštitúty líšia v rozsahu určených
práv, povinností, dôsledkov spojených so vznikom jedného či
druhého typu zväzku. Aj preto mnohé štáty pripustili možnosť
uzatvárania manželstiev osobám rovnakého pohlavia.
Registrované partnerstvá sa svojou povahou odlišujú najmä
v jednoduchosti vzniku a zániku partnerstva, v tom, že tu
neexistuje bezpodielové spoluvlastníctvo, preto je
jednoduchšie aj vysporiadanie spoločného majetku po zániku
registrovaného partnerstva. Štáty, ktoré majú takúto právnu
úpravu prijatú, odlišne vymedzujú právne dôsledky spojené so
vznikom registrovaného partnerstva. Napríklad v susednej
Českej republike umožnili vznik registrovaných partnerstiev,
definovali vzájomné práva a povinnosti partnerov
a partneriek, a to najmä zastupovať sa v bežných veciach. Po
vzniku partnerstva vzniká medzi partnermi vyživovacia
povinnosť, a to aj po jeho zániku. Na druhej strane zákon
výslovne zakázal spoločné adopcie detí.
҉
Mýtus
Politici tvrdia, že na Slovensku nepotrebujeme zákon
o registrovaných partnerstvách, pretože máme iné
možnosti a príbuzné právne inštitúty,
prostredníctvom ktorých vedia homosexuálne dvojice
svoje životné situácie pohodlne vyriešiť.
Vyvrátenie mýtu
Toto tvrdenie je zavádzajúce. Zákon by totiž umožnil
zoficiálnenie partnerstva pred štátom a právo by mu
pripísalo právne dôsledky. Registrované partnerstvo
by sa zapísalo do kolónky „osobný stav“ a do všetkých
dokladov, partneri a partnerky by sa stali automaticky
voči sebe navzájom blízkymi osobami 4), mohli by sa
automaticky zastupovať v bežných veciach, dediť
v prvej dedičskej skupine, mali by nárok na sociálne
dávky, výživné v prípade zániku registrovaného
partnerstva. Pýtame sa, prečo má ten istý občan
Slovenskej republiky iba preto, že sa rozhodol žiť
v partnerstve a nie manželstve vynaložiť omnoho
väčšie úsilie, čas, prostriedky, energiu na právne
upravenie toho, čo je pre manželov bežne dostupné
a prirodzené?
4) Blízka osoba je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel ; iné osoby v rodinnom alebo
obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela
jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Nemyslíme si, že nahrádzanie neexistujúcej právnej úpravy
cez príbuzné právne inštitúty možno považovať za dobré
riešenie, ale skôr naopak, za skomplikovanie života LGBT
osôb v spoločenských vzťahoch.
Pozitívom však je, že napriek neexistencii právnej úpravy je
možné situácie vznikajúce v partnerskom živote riešiť, a to tak,
ako uvádzame v ďalšom texte. Tieto riešenia nie sú postavené
na úroveň manželstiev, avšak môžu uľahčiť život a riešenie
niektorých životných situácií.
?
Vedeli ste, že...
...na Slovensku vznikol Výbor pre práva lesieb, gejov,
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
pri Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť?
...heterosexuálne páry, ktoré sa z vlastného
presvedčenia a osobných dôvodov odmietli
zosobášiť, majú na úrovni partnerského života
rovnaké práva ako homosexuálne páry?
...sa môžete so svojou partnerkou alebo partnerom
zasnúbiť? Tento akt bude mať síce iba faktický
charakter, pretože právny poriadok nespája
s takýmto aktom žiadne právne dôsledky, na rozdiel
od snúbencov (muža a ženy), ktorí sa rozhodnú
vstúpiť do manželstva, avšak pre vás môže znamenať
spečatenie a deklarovanie vašej lásky.
...ak sa ako slovenskí štátni občania zosobášite
v zahraničí, v krajine, ktorá to umožňuje, a vrátite sa
na Slovensko, Slovenská republika nebude vaše
manželstvo akceptovať? Zosobášiť sa samozrejme
5) Je viacero štátov, ktoré umožňujú uzavretie sobáša, avšak vo väčšine krajín sa vyžaduje, aby
aspoň jedna z osôb bola jej štátnym občanom, resp. mala tu trvalý alebo dlhodobý pobyt.
Z mnohých štátov spomenieme v Európe aspoň Belgicko, Dánsko, Holandsko a Španielsko.
môžete, avšak bez očakávaných právnych
dôsledkov5).
...ak by na Slovensko pricestovali osoby, ktoré nie sú
občanmi Slovenska a boli by zosobášené v štáte,
ktorý uzatváranie manželstiev alebo vznik
registrovaných partnerstiev umožňuje a súčasne by
týmto štátom bol členský štát Európskej únie, v rámci
slobodného pohybu osôb bude Slovensko musieť
takúto skutočnosť akceptovať6)?
...podľa Občianskeho zákonníka môže byť váš partner
alebo vaša partnerka považovaná za blízku osobu?
Má to vplyv najmä na posúdenie vášho vzťahu,
s ktorým právny poriadok spája právne dôsledky
(napríklad ako blízka osoba môžete odoprieť
vypovedať na súde alebo polícii).
...v rôznych životných situáciách, pri ktorých
vykonávate právne úkony (zastupovanie v bežných
veciach, preberanie zásielok, uzatváranie
kúpnopredajných zmlúv) sa môžete vzájomne
splnomocniť na zastupovanie? V plnej moci, ktorú
odporúčame udeliť v písomnej forme, si vymedzíte
rozsah oprávnení splnomocnenca za vás konať.
6) http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_sk.htm
Môžete udeliť aj tzv. generálnu plnú moc
a splnomocniť tak partnera alebo partnerku na všetky
právne úkony. Podľa druhu právnych úkonov musí
byť podpis na plnej moci úradne overený. Overenie
vykoná ktorýkoľvek notár alebo matrikár. Je na vás,
na aký rozsah právnych úkonov splnomocníte svojho
partnera alebo partnerku. Nezabúdajte však, že na
základe plnej moci koná druhá osoba za vás, vo
vašom mene a vy z jej správania znášate priamo
dôsledky s tým spojené, preto si rozsah udeleného
plnomocenstva dobre zvážte, aby ste tak predišli
prípadnému zneužitiu.
...na základe plnej moci s overeným podpisom
splnomocniteľa môžete nahliadať do zdravotnej
dokumentácie partnera alebo partnerky? Tým
môžete získať informácie o zdravotnom stave,
napríklad v prípade hospitalizácie alebo náhleho
úrazu.
...podľa definície obsiahnutej v Občianskom
zákonníku, ak spolu žijete, vytvárate tým domácnosť?
V zmysle tejto právnej úpravy sa spolupodieľate na jej
financovaní a deklarujete, že v nej spoločne žijete. To,
kto sa akým spôsobom a rozsahom podieľa na jej
spolufinancovaní, je na vašej dohode. Takáto dohoda
môže byť ústna aj písomná a môže mať význam pre
prípad rozchodu (pri vysporiadaní spoločného
majetku) alebo pre prípad úmrtia partnera či
partnerky.
...medzi partnermi nevzniká bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov? V partnerstve buď každý
vlastní svoje veci ako výlučný vlastník alebo ich
vlastnia partneri a partnerky v podielovom
spoluvlastníctve. To znamená, že každý má určený
reálny podiel, v akom vec vlastní. Ak sa nedohodnete
inak, platí, že každý vlastní presnú polovicu.
...v prípade rozchodu je najlepšie dohodnúť sa, ako
naložíte so spoločným majetkom? Takáto dohoda
musí mať písomnú formu, najmä ak ide o dohodu
o naložení s nehnuteľnosťami. Ak sa nedohodnete,
môže vo veci rozhodnúť na váš návrh súd. Tu by
mohla mať pri rozhodovaní súdu prednosť aj dohoda
o hospodárení v spoločnej domácnosti, ak ste ju
uzavreli.
...partnerstvo, nakoľko nie je uznané právom, zaniká
vašim rozhodnutím? Nedochádza k jeho zániku
rozvodom ako v prípade manželstva.
...partnerstvo prirodzene zanikne aj úmrtím jedného
z partnerov alebo partneriek?
...pre vysporiadanie majetku po smrti je lepšie
zanechať závet? Vyhnete sa tak dedeniu zo zákona,
v rámci určených dedičských skupín, kde by ste
najskôr prišli na rad v druhej alebo až tretej dedičskej
skupine 7).
...závet je najvhodnejšie spísať u notára, ktorý ho
ihneď zaregistruje v Centrálnom registri závetov?
Závet môžete spísať aj vlastnoručne a vlastnoručne
ho podpísať. Kedykoľvek v budúcnosti ho budete
môcť nahradiť novým závetom. Na to, aby sa o závete
vedelo, je potrebné zaslať ho do úschovy notárovi,
ktorý ho zaeviduje v centrálnom registri. Ak náhodou
7) V druhej dedičskej skupine dedia rovným dielom rodičia zomrelého a jeden/jedna z vás,
z titulu toho, že by vás zákon považoval za „osobu, ktorá žila s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorá sa z tohto dôvodu starala o
spoločnú domácnosť“, čo však budete musieť preukázať. Ak by nededili rodičia, potom by
prichádzalo do úvahy dedenie zo zákona v tretej dedičskej skupine, v ktorej by dedili
súrodenci zomrelého (ev. ich deti) a jeden/jedna z vás.
nespíšete závet vlastnoručne (napríklad ho napíšete
na počítači), nezabudnite, že ho musíte podpísať pred
dvoma svedkami. Týmto svedkom však nemôže byť
váš partner alebo partnerka. Závet by mal byť
datovaný a mali by v ňom byť stanovení dediči a
určené dedičské podiely alebo veci a práva, ktoré
majú dedičom pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých
dedičov v závete určené, platí, že ich podiely sú
rovnaké.
...ak máte z predchádzajúceho manželstva alebo
partnerstva deti, pri spisovaní závetu na ne musíte
myslieť (pokiaľ sa ich nerozhodnete vydediť)?
Maloletým deťom musíte určiť aspoň toľko, čo by
dedili zo zákona (t.j. najmenej jednu polovicu
majetku) a dospelým deťom toľko, koľko predstavuje
jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona (t.j.
najmenej polovicu z polovice majetku). Inak by bol
váš závet v tejto časti neplatný.
...závet ma vždy prednosť pred zákonom? Platí totiž,
že sa dedí zo závetu. Ak zomrelý nezanechal závet,
dedí sa zo zákona. Závet má prednosť preto, že je to
prejav slobodnej vôle poručiteľa za života, akým
spôsobom si želá naložiť so svojím majetkom pre
prípad svojej smrti. Iba ak by závet nezanechal, zákon
nahrádza jeho alebo jej vôľu tak, že určuje skupiny
dedičov. Nie je však vylúčené, že najbližšia rodina,
obzvlášť, ak neschvaľuje váš partnerský vzťah,
napadne platnosť závetu na súde. Do času skončenia
súdneho sporu nedôjde k nadobudnutiu dedičstva
podľa zákona. Súd najprv bude skúmať platnosť
závetu a až potom, ak by právoplatne rozhodol o jeho
neplatnosti, prišlo by do úvahy dedenie zo zákona.
Pre zamedzenie takýchto dôsledkov je preto
vhodnejšie spísať závet u notára, a ak máte deti, tieto
v závete neopomenúť.
Partnerstvo
a adopcie detí
Spoločné osvojenie dieťaťa partnermi a partnerkami je zo
zákona o rodine vylúčené; je umožnené iba manželom.
Pozitívom je, že možnosť osvojiť si dieťa je daná aj osamelej
osobe. Negatívom je, že ak by aj došlo k osvojeniu dieťaťa
osamelou osobou, váš partner alebo partnerka nemôže dieťa
osvojiť a teda získať k dieťaťu rodičovský vzťah. Osvojiteľom, ak
by ste uvažovali nad osvojením ako osamelá osoba, sa môže
stať osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a
morálne, ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie a
spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v
domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého
dieťaťa. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté
dieťa najmenej počas deviatich mesiacov v starostlivosti
budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s pred osvojiteľskou
starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ. O zverení maloletého
dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na
návrh budúceho osvojiteľa súd. Ak máte dieťa
z predchádzajúceho partnerstva alebo manželstva, nestrácate
vstupom do partnerstva s osobou rovnakého pohlavia svoje
rodičovské práva. Nestráca ich však ani váš predchádzajúci
partner alebo partnerka, manžel alebo manželka. Už aj z toho
dôvodu nemôže váš súčasný partner alebo partnerka dieťa
osvojiť.
Partnerstvo a umelé
oplodnenie
Otázka umelého oplodnenia, ako druh zdravotného výkonu,
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, nie je v súčasnosti
výslovne právne upravená. Zákon o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti túto otázku žiadnym spôsobom nerieši. Zmienku
v rámci právnych predpisov nachádzame v nariadení vlády SR,
ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné
výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe
verejného zdravotného poistenia, t.j. v súvislosti s určením
výšky a rozsahu úhrady tohto výkonu z verejného zdravotného
poistenia. Z týchto právnych predpisov vyplýva, že umelé
oplodnenie sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia zo
zdravotne indikovaných dôvodov párom (mužovi a žene –
nemusí ísť o manželov) v prípadoch, v ktorých nemôžu mať
deti 8). Zákon podľa nášho názoru v súčasnosti výslovne
„osamelým“ ženám nezakazuje umelé oplodnenie, avšak
v takom prípade sa neuhrádza zo zdrojov verejného
zdravotného poistenia. Z webových stránok centier asistovanej
reprodukcie sme zistili, že neriešia otázku umelého oplodnenia
osamelých žien, ev. partneriek. Nie je preto vylúčené, že by
zákrok odmietli vykonať. Máme však vedomosť, že tento
problém nie je v niektorých krajinách Európy. Ak by aj
k oplodneniu došlo, váš partner alebo partnerka, žiaľ, nemôže
dieťa osvojiť, ako sme to uviedli vyššie.
8) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac tri cykly výkonov
asistovanej reprodukcie ženám do 39. roku veku života v týchto prípadoch:
• Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované
laparoskopicky alebo laparotomicky okrem stavov, ktoré vznikli ako následok
predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
• Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
• Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo
laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
• Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom
zariadení.
• Mužský faktor sterility – azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia
súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
• Imunologické príčiny sterility overené laboratórne.
• Riziko dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo,
ktoré je overené genetikom.
• Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.
(Anti-)diskriminácia
V súvislosti so sexuálnou orientáciou sa veľmi často na
Slovensku hovorí o diskriminácii. Jej „odhalenie“ býva častým
dôvodom prepustenia zo zamestnania, neúspechu vo
výberovom konaní do zamestnania, ústnych útokov, šikany,
odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a to napriek
tomu, že Ústava SR upravuje slobodu a rovnosť ľudí
v dôstojnosti a právach a napriek tomu, že diskriminácia z titulu
sexuálnej orientácie a rodu je zakázaná. Základným právnym
predpisom na ochranu pred diskrimináciou je antidiskriminačný
zákon (Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
?
Vedeli ste, že...
...na Slovensku máme prepracovaný
antidiskriminačný zákon, ktorý poskytuje široký
rozsah zákazov diskriminácie? Podľa tohto zákona sa
zakazuje diskriminácia z dôvodu pohlavia,
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti
k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného
postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka,
politického alebo iného zmýšľania, národného alebo
sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného
postavenia. Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa
považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo
materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej
alebo rodovej identifikácie známejšej ako „rodová
identita“.
...napriek uvedenej právnej úprave, na základe vašich
osobných skúseností môžeme na Slovensku často
hovoriť o diskriminačnom konaní a nízkej miere
uplatňovania antidiskriminačného zákona v praxi?
...ak by došlo k akejkoľvek diskriminácii 9), máte
možnosť sa brániť? Obranu proti takémuto správaniu
vám poskytuje priamo antidiskriminačný zákon,
nakoľko podľa neho má každý právo na rovnaké
zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
Prostriedky ochrany sú nasledovné:
1 . súdna ochrana – návrhom podaným na súd
môžete žiadať, aby ten, kto nedodržal zásadu
rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho
9) Diskriminácia je odlišné zaobchádzanie s osobami v situáciách, v ktorých to nie je dôvodné
a to z titulu ich pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, rodovej identity a pod. Táto diskriminácia
môže byť priama (otvorená), nepriama, môže ísť aj o obťažovanie, sexuálne obťažovanie,
neoprávnený postih, či nabádanie na diskrimináciu. Viac informácii môžete nájsť v samotnom
zákone: http://jaspi.justice.gov.sk alebo na stránke http://www.diskriminacia.sk.
konania, ak je to možné, napravil protiprávny
stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.
Môžete sa domáhať aj náhrady nemajetkovej
ujmy v peniazoch, ako aj uplatniť vzniknutú
škodu
2. ochrana práv mimosúdnou cestou,
prostredníctvom mediácie 1 0)
Príkladov víťazstiev nad diskriminačným správaním nie je
mnoho, avšak tu môžete nájsť príklad víťazstva v konkrétnom
prípade, ktorý bol aj medializovaný.
http://www.24hod.sk/muz-diskriminoval-obcana-nevyrobil-mutricko-so-slovom-gej-cl1 85507.html
Ak dôjde k diskriminačnému konaniu, odporúčame vám konať.
Už len napríklad antidiskriminačný zákon je postavený nielen na
ochrane, ale aj na účinnej prevencii. Myslíme si, že bez toho,
aby sa ľudia domáhali svojich práv, nikdy nevychováme
nediskriminujúcu spoločnosť.
Okrem vyššie spomenutých prostriedkov ochrany môťete využiť
aj nasledujúce 1 1 ):
• podanie sťažnosti zamestnávateľovi, najmä pokiaľ ide
o pracovnoprávne vzťahy alebo priamo inšpektorátu práce
a na Slovenskú obchodnú inšpekciu
• iniciovanie priestupkového konania proti občianskemu
spolunažívaniu
1 0) Mediácia je spôsob riešenia konfliktu za asistencie tretej osoby - mediátora. Právna úprava
je obsiahnutá v Zákone č. 420/2004 Z. z. v platnom znení a bližšie informácie je možné nájsť
aj na stránke Slovenskej komory mediátorov: www.komoramediatorov.sk. Mediátor vytvára
v komunikácii sporových strán takú atmosféru, aby sa podarilo konflikt vyriešiť dohodou,
zmierom. Mediátor nerozhoduje spor, výsledkom mediácie však môže byť dohoda, ktorú
následne schváli súd.
1 1 ) J. Debrecéniová, Občan a demokracia, Čo (ne)vieme o diskriminácii, Bratislava, 2008.
• žaloba na ochranu osobnosti
• v prípadoch, keď sú diskriminujúcimi subjektmi orgány
verejnej správy alebo súdy prostredníctvom svojich
rozhodnutí alebo opatrení, môže sa dotknutý jednotlivec
obrátiť na Ústavný súd SR
• po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych prostriedkov ochrany
a všetkých opravných prostriedkov, prichádza do úvahy aj
ochrana na Európskom súde pre ľudské práva
• podanie podnetu verejnému ochrancovi práv (ombudsman)
• požiadanie o pomoc a konzultáciu Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva
Ochrana osobnosti
Ak sa stanete kvôli svojej sexuálnej orientácii či rodu terčom
osobných útokov, slovných napadnutí, šikany či nebodaj
fyzického napadnutia, ktoré môže viesť až k poškodeniu
zdravia, prichádzajú na rad vaše práva na ochranu vašej
osobnosti. V tomto prípade môže, avšak nemusí ísť
o diskriminujúce konanie, takéto konanie môže však skôr
napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu, takýmto konaním môže dôjsť k narušeniu
osobnej integrity a vám môže v dôsledku takéhoto správania
vzniknúť škoda, či nebodaj môže dôjsť k naplneniu znakov
skutkovej podstaty trestného činu.
?
Vedeli ste, že...
...na Slovensku, žiaľ, nie sú v Trestnom zákone
uvedené skutkové podstaty trestného činu
nenávistných prejavov či nenávisti alebo útokov na
základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity?
Z tohto dôvodu nie je známa ani štatistika, koľko
takýchto skutkov bolo na Slovensku zaznamenaných.
Nakoľko nie sú tieto skutky takto označené
a definované, je nutné hľadať iné alternatívne
riešenia. Bolo by viac ako vhodné, aby sa takéto
prejavy dostali do Trestného zákona ako jasne
pomenované. Okrem možnosti uloženia trestu by
takýto prejav z takéhoto dôvodu mohol byť
považovaný aj za priťažujúcu okolnosť.
Možnosti vašej ochrany
Ochrana podľa Občianskeho zákonníka
V závislosti od miery a intenzity útoku a najmä dôsledkov, ktoré
pre vás takýto útok má, môžete využiť inštitút ochrany
osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. V prípade porušenia
vašich práv máte oprávnenie domáhať sa na súde najmä toho,
aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na
ochranu vašej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto
zásahov a aby vám bolo priznané primerané zadosťučinenie.
Keby útokom bola v značnej miere znížená vaša dôstojnosť
alebo vaša vážnosť v spoločnosti, máte tiež právo na náhradu
nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určuje súd.
Prejednávanie a prešetrovanie priestupku
Útok môžete nahlásiť na polícii alebo obvodnom úrade ako
priestupok1 2). Pôjde o priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu 1 3). Konanie o priestupku prebieha na základe
Zákona č. 71 /1 967 Zb. o správnom konaní (tzv. Správny
poriadok), v ktorom je páchateľ aj poškodený účastníkom
konania, z čoho vyplývajú najmä práva, avšak aj povinnosti.
Súčasne je ním aj zákon č. 372/1 990 Zb. o priestupkoch
v platnom znení.
!
Pamätajte si!
• Keď pôjdete ohlásiť priestupok majte pri sebe
občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad, ak
ste cudzinec. Je dobré mať spísané všetko, čo by ste
chceli vypovedať, prípadne prineste so sebou aj
svedkov útoku.
• Podnet na prejednanie priestupku môžete podať aj
písomne - poštou.
• Počítajte s tým, že na prešetrenie a prejednanie
priestupku budú potrebovať zaznamenať vašu
výpoveď. V takom prípade by vás každý z orgánov
mal poučiť o vašich právach, o tom, čo sa bude diať
a aký bude ďalší postup. Ak sa tak nestane, máte
právo sa pýtať. Po zistení vašej totožnosti a poučení
budete vlastnými slovami diktovať do zápisnice, čo
1 2) V rámci priestupkového konania rozlišujeme prešetrenie priestupku, čo obvykle vykonáva
polícia, získava všetky informácie a dôkazy potrebné na prejednanie. Prejednanie vykonáva
orgán, ktorý vo veci rozhoduje, je ním obvodný úrad.
1 3) Takéhoto skutku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na
posmech (možno uložiť pokutu do 33 eur), inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne
naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví,
nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním (možno
uložiť pokutu do 99 eur). Tento druh priestupku sa prejednáva vždy iba na návrh postihnutej
osoby. V konaní je možné uplatniť aj škodu, ak vznikla, vtedy má postihnutá osoba navyše aj
postavenie poškodeného. Takéto konanie nemožno riešiť v blokovom konaní. Pod blokovým
konaním pritom chápeme rozhodnutie o priestupku pokutou, na úhradu ktorej vystaví
príslušný orgán tzv. „blok“. Najčastejšie využíva blokové pokuty dopravná polícioa, ktorá vám
za priestupok na úseku cestnej premávky na mieste uloží pokutu a vystaví vám k nej doklad.
sa udialo. Ten, kto vás bude vybavovať by mal
podnet a vašu výpoveď zaznamenať takmer úplne
od slova do slova. Predtým, ako vám dá podpísať
zápisnicu, by vám mal prečítať, čo napísal, resp. by
ste si ju mali sami prečítať. Až keď znenie
odsúhlasíte, zápisnicu podpíšte. Tento moment je
dôležitý. V zápisnici by malo byť presne
zaznamenané, čo ste povedali, nemala by byť vaša
výpoveď zaznamenaná slovami úradníka či policajta,
ktorý môže na opis situácie použiť vlastné slová
a interpretácie, vďaka čomu sa zmysel celej situácie
a vašej výpovede môže zmeniť. V zápisnici si
skontrolujte vaše osobné údaje, či sedia dátumy,
časy, text, ktorý ste diktovali. Bude to totiž jeden
z kľúčových dôkazov v priestupkovom konaní. Jeden
exemplár by vám mali dať do ruky, mal by ho
podpísať aj príslušný úradník/policajt. Pri výpovedi
sa snažte spomenúť si na všetky detaily, čokoľvek
môže byť dôležité.
• Rozhodnutie vo veci by vám mali doručiť. Proti
rozhodnutiu, najmä ak nebolo vydané vo váš
prospech, sa môžete odvolať. Kedykoľvek
v priebehu konania máte právo na informácie
a nahliadať do spisu, robiť si z neho odpisy, výpisy
a kópie.
i
Tip pre Vás
Hovoríte nám, že pri postupe úradov či policajtov ste
často ďalším terčom šikany, posmechu. Ak by ste
badali akékoľvek náznaky diskriminácie či „šikany“,
žiadajte si identifikačné údaje úradníka/policajta,
pretože voči takému postupu máte právo podať
sťažnosť jeho nadriadeným. Takýto postup zo strany
príslušných úradov, inštitúcií či polície je absolútne
vylúčený a možno ho označiť za diskriminujúci.
Trestné konanie – jeho priebeh
Tou horšou alternatívou je fyzické napadnutie alebo také
ohováranie či poškodzovanie, ktoré naplní znaky skutkovej
podstaty trestného činu 1 4). Trestné činy objasňujú tzv. „orgány
činné v trestnom konaní“. Sú to orgány policajného zboru,
vyšetrovateľ, prokurátor (štátny zástupca) a súd. Iba súd je
v poslednom štádiu oprávnený vo veci rozhodnúť, t. j.
rozhodnúť o vine a treste. V trestnom konaní sa o každom
úkone spisuje zápisnica. Preto ak vás napríklad predvolajú na
výsluch, o výsluchu (vašej výpovedi) sa spíše zápisnica. Postup
bude rovnaký ako pri vyššie opísanom priestupkovom konaní.
Pokiaľ vám trestným činom bolo ublížené na zdraví, bola vám
spôsobená škoda, budete mať v trestnom konaní postavenie
poškodeného, ak sa rozhodnete svoje práva v trestnom konaní
uplatniť. Poškodenému trestný poriadok priznáva mnoho práv,
ktoré si uplatňuje v jednotlivých štádiách trestného konania.
Medzi najdôležitejšie práva patrí:
• vyjadrenie súhlasu s trestným stíhaním osoby,
• uplatnenie nároku na náhradu škody a navrhnutie súdu, aby
v odsudzujúcom rozsudku zaviazal obvineného na jej náhradu,
• podávanie návrhov na vykonanie dôkazov,
• vzdanie sa svojich procesných práv poškodeného, ako
uvádzame vyššie.
1 4) Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Na to, aby bolo
možné hovoriť o spáchaní trestného činu musia byť naplnené všetky znaky skutkovej
podstaty. V uvedených prípadoch podľa nášho názoru môže dôjsť k spáchaniu trestného činu
ublíženia na zdraví, násilia proti skupine obyvateľov, nebezpečného vyhrážania, ohovárania.
!
Pamätajte si!
• Ako poškodeného vás musí orgán činný v trestnom
konaní aj súd poučiť o všetkých vašich právach,
poskytnúť vám ich aj v písomnej forme, a to aj o
organizáciách na pomoc poškodeným vrátane
služieb nimi poskytovaných a poskytnúť vám plnú
možnosť na uplatnenie všetkých vašich práv.
Trestné konanie – ak vás zadrží polícia
Môže sa vám stať, že vás polícia zadrží. Môže to nastať najmä
v prípade hromadnej bitky, výtržností, do času, kým polícia
nezistí okolnosti, kto je páchateľom skutku. Polícia vás môže
predviesť aj v prípade, ak neviete preukázať svoju totožnosť
a polícia ju nevie overiť iným spôsobom.
i
Tip pre Vás
Vždy pri sebe majte doklady – minimálne akýkoľvek
preukaz totožnosti, ideálne občiansky preukaz.
Môžete sa tak vyhnúť predvedeniu na políciu za
účelom overenia vašej totožnosti.
Na Slovensku rozlišujeme obecnú políciu, ktorej zriaďovateľom
je obec (v meste je to mestská polícia) 1 5) a Policajný zbor SR (tzv.
štátna polícia) 1 6).
Oprávnenia a povinnosti príslušníkov obecnej polície
a Policajného zboru SR získate z príslušných právnych
predpisov1 7) alebo nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR1 8).
1 5) Obecná polícia spolupôsobí pri ochrane obyvateľov obce a iných osôb v obci pred
ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri
ochrane majetku obce, majetku občanov a objasňuje priestupky. Obecného policajta
rozoznáte: rovnošatou, identifikačným odznakom, preukazom príslušníka a ústnym
vyhlásením „obecná“ alebo mestská“ polícia. Pred zákrokom je policajt povinný preukázať
svoju príslušnosť – nemusí tak urobiť, ak to nedovoľujú okolnosti zákroku.
1 6) Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc.
Policajti a útvary Policajného zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť.
Pokiaľ ide o príslušníka Policajného zboru SR, ten je povinný preukázať svoju príslušnosť k
Policajnému zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú, a to rovnošatou
s identifikačným číslom, služobným preukazom, odznakom, ústnym vyhlásením „polícia“.
Nesmie svoj preukaz alebo odznak vydať z rúk, môže ho však dať k nahliadnutiu jeho
prednou stranou.
1 7) Zákon č. 564/1 991 Zb. o obecnej polícii a Zákon o policajnom zbore č. 1 71 /1 993 Z. z. nájdete
v plnom znení na http://jaspi.justice.gov.sk.
1 8) http://www.minv.sk/?prehlad-zameranie-a-posobnost-sluzieb-policajneho-zboru
!
Pamätajte si!
• Podľa Ústavy SR sa zaručuje osobná sloboda.
• Nikoho nemožno trestne stíhať alebo pozbaviť
slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktoré
ustanovuje trestný poriadok.
• Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre
neschopnosť dodržať záväzok, ktorý vyplýva zo
zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy).
• Obvineného alebo podozrivého z trestného činu
možno zadržať len v prípadoch ustanovených
zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď
oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a
najneskôr do 48 hodín prepustená na slobodu
alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu
do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných
činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a
rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na
slobodu.
• Obvineného možno zatknúť iba na odôvodnený
písomný príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí byť do
24 hodín odovzdaná súdu. Sudca musí zatknutú
osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných
trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a
rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na
slobodu.
• Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas
ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia
súdu.
• Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi.
Príslušnosť súdu ustanovuje zákon. Každý má právo,
aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných
prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol
vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.
Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch
ustanovených zákonom.
• Umiestnenie v cele predbežného zaistenia je
možné, ak je osoba zadržaná, zatknutá, ide o
svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená
na základe príkazu súdu, je prevzatá policajtom na
vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu
trestu odňatia slobody alebo má byť dodaná do
väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody.
Cely predbežného zadržania sú zriadené na útvaroch
policajného zboru. Pred umiestnením do cely vám policajt
odoberie veci, ktorými by ste mohli ohroziť svoj vlastný život
alebo zdravie a napíše zoznam týchto vecí, ktorý podpíšete. Pri
prepustení vám všetky veci vrátia. Do ciel sa umiestňujú vždy
oddelene osoby rôzneho pohlavia, mladšie ako 1 8 rokov
a dospelé, zadržané alebo zatknuté, ktorých sa predpokladá že
sa proti nim bude viesť trestne stíhanie (napr. ak vás iba
predviedli pre účely zistenia totožnosti alebo pri zaistení počas
výtržnosti, nemali by vás umiestniť do jednej cely napríklad s
osobou podozrivou zo spáchania vraždy.). Ak by ste boli pod
vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo by ste boli
zranený, policajt zariadi lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie
lekára, či môžete byť umiestnený v cele. Cela musí byť
hygienicky vyhovujúca. Môže byť vybavená prostriedkami
zvukovej a obrazovej techniky na zabezpečenie spojenia s
policajtom, ktorý vykonáva ochranu cely. V cele nesmú byť také
predmety, ktoré by mohli byť zneužité na ohrozenia života a
zdravia umiestnenej osoby alebo policajta. Ak by ste nemali
dostatočný odev alebo by bol váš odev hygienicky nevyhovujúci,
požičia vám odev útvar Policajného zboru, pri ktorom je cela
zriadená. Počas umiestnenia v cele môžete podávať návrhy,
podnety a sťažnosti. Písomné návrhy, podnety a sťažnosti sa
odovzdávajú veliteľovi útvaru Policajného zboru na ďalšie
riešenie. Ústne podané návrhy, podnety a sťažnosti policajt,
ktorý vykonáva ochranu cely, spíše a odovzdá ich tomuto
veliteľovi na ďalšie riešenie.
Prepis rodu
(zmena pohlavia)
Našimi klientmi a klientkami sú aj ľudia prechádzajúci procesom
prepisu rodu, skôr známym pod pojmom „zmena pohlavia“. Pri
bližšej analýze celého procesu z právneho hľadiska sme narazili
na množstvo problémových oblastí spôsobených neexistujúcou,
nedostatočnou alebo diskriminačnou právnou úpravou. Táto
problematika je z pohľadu práva ucelená a v tejto brožúre nie je
dostatočný priestor na detailné opísanie všetkých situácií, ktoré
nastávajú pri procese prepisu rodu. Detailne sa však touto
témou zaoberá občianske združenie TransFúzia. Celú analýzu
právnej úpravy tejto oblasti môžete nájsť na stránke
http://www.transfuzia.sk.
Odmietnutie
poskytnutia zdravotnej
starostlivosti
Častým problémom, s ktorým sa stretávate, je odmietnutie
ošetrenia zo strany lekára z dôvodu sexuálnej
orientácie/rodovej identity alebo prepisu rodu. Ako sme uviedli
vyššie, takéto správanie je diskriminujúce a tým v rozpore so
zákonom. Ak aj lekári neodmietnu ošetriť pacienta, častokrát
necitlivo poskytnutou zdravotnou starostlivosťou dochádza
k prehlbovaniu negatívnych skúseností a nechuti opätovne
navštíviť lekára (búra sa hranica intimity a dôvery, resp. sa ani
nevytvorí). Viac o etike prístupu pomáhajúcich profesií môžete
nájsť v publikácii „Etický rámec pre prácu s LGBT klientelou pre
pomáhajúce, zdravotnícke a právnické profesie“1 9).
?
Vedeli ste, že...
...na Slovensku má každý právo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti? Toto právo sa pritom
zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania.
...každý má právo slobodne zvoliť svojho
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a právo na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti s citlivým
a etickým prístupom?
1 9) http://www.qcentrum.sk/eticky-ramec/
...pri ošetrení vzniká medzi pacientom a ošetrujúcim
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti právny
vzťah na základe dohody, ktorú tieto dva subjekty
uzatvoria? Táto sa uzatvára ústne a nie je časovo
obmedzená. Výnimku predstavujú tzv. obvodní lekári,
s ktorými sa dohoda uzatvára v písomne forme
najmenej na obdobie 6 mesiacov.
...lekár môže odmietnuť uzavretie dohody iba
v zákonom určených prípadoch 20)?
...ak lekár odmietne uzavretie dohody z iných ako
uvedených dôvodov, máte právo požiadať príslušný
samosprávny kraj, aby odmietnutie uzavretia dohody
preveril a bezodkladne určil, ktorý poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti s vami uzatvorí takúto
dohodu, teda vás ošetrí?
20) 1 . ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie. Tento
dôvod sa nevzťahuje na všeobecných (obvodných) lekárov, gynekológov a zubných lekárov,
ktorí majú vymedzený obvod, ak pacient je z tohto vymedzeného obvodu. To znamená, že ak
má osoba trvalý pobyt v obvode tohto lekára a ide o obvodného lekára, zubára alebo
gynekológa, nemôže ju tento lekár odmietnuť ošetriť.
2. osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť
poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej
zdravotného stavu. Najčastejšie sú to prípady príbuzenských (blízkych) vzťahov, keď nie je
s ohľadom na nutnosť nezaujatého zhodnotenia zdravotného stavu osoby možné, aby jej
zdravotnú starostlivosť poskytol takýto lekár.
3. poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho
pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať. Tento dôvod sa vzťahuje len na
umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.
Iný dôvod je zo zákona vylúčený.
...ak máte bolesti, váš zdravotný stav je vážny
a vyžaduje poskytnutie akútnej starostlivosti, žiaden
lekár vám ju nesmie odmietnuť poskytnúť? Pokiaľ by
tak urobil, jeho konanie môže naplniť znaky skutkovej
podstaty trestného činu neposkytnutia pomoci.
Q-centrum je bezpečný priestor
pre LGBT ľudí a ich blízkych.
Potrebuješ
pomôcť
alebo poradiť?
Napíš na
[email protected],
alebo
zavolaj na tel. číslo
0948 287 983
Download

pre lesby, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí - Q