CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783,
Panenská 7, 812 36 Bratislava 1
Spoločnosť zapísaná v Obchodom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2435/B
(ďalej len „Cetelem“)
Pečiatka predajcu
Vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
podľa §10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
Ja, dolupodpísaný žiadateľ o úver od spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s.:
Priezvisko a meno: .....................................................................
Zamestnávateľ žiadateľa: ...................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................
Profesia žiadateľa: .............................................................................
Rodné číslo: ...............................................................................
Rok nástupu žiadateľa do zamestnania: ...........................................
Mobil: .........................................................................................
Čistý mesačný príjem žiadateľa: ........................................................
Spôsob bývania: ........................................................................
Nájomné: ...........................................................................................
Počet vyživovaných detí: ...........................................................
Zamestnávateľ partnera: ...................................................................
Ostatné záväzky: .......................................................................
Profesia partnera: .............................................................................
Ostatné príjmy: ..........................................................................
Čistý mesačný príjem partnera: ........................................................
Rok nástupu partnera do zamestnania: ............................................
Vyhlasujem, že som nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie mojej žiadosti a že mnou uvedené údaje sú pravdivé,
aktuálne a úplné tak, aby Cetelem mohol s odbornou starostlivosťou posúdiť moju schopnosť splácať poskytnutý spotrebiteľský úver. Vyhlasujem,
že mi bolo poskytnuté primerané vysvetlenie, aby som mohol posúdiť, či ponúkaná zmluva o spotrebiteľskom úvere spĺňa moje potreby a
zodpovedá mojej finančnej situácii a to aj objasnením informácií poskytovaných prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o
spotrebiteľskom úvere, základných vlastností ponúkaných úverových produktov a konkrétneho vplyvu, ktoré môžu mať na mňa ako klienta, vrátane
dôsledkov neplnenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere klientom. Svojím podpisom potvrdzujem, že mi bol odovzdaný formulár pre štandardné
informácie o spotrebiteľskom úvere v listinnej podobe.
Beriem na vedomie, že Cetelem je oprávnený spracúvať vyššie, mnou uvedené údaje automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami na
účel posúdenia a správy žiadosti o poskytnutie úveru, zavedenie predzmluvných vzťahov, a na ďalšie účely spojené so zmluvou o úvere v súlade s
platným zákonom o ochrane osobných údajov, a to i bez môjho písomného súhlasu. Účel spracúvania zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov s
cieľom ochrany práv Cetelemu. Po skončení účelu Cetelem zlikviduje osobné údaje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi. Informácie
obsiahnuté v informačnom systéme sú chránené najmä podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov
a zákona o platobných službách a Cetelem o nich zachováva mlčanlivosť, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu, ak nie je zákonom stanovené
inak. Súhlasím s tým, aby Cetelem poveril spracúvaním, príp. aj získavaním mojich osobných údajov sprostredkovateľa (napr. zmluvného partnera
Cetelemu vrátane predajcu), ktorý získava osobné údaje v mene Cetelemu. Cetelem je oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti zo zmluvy
o úvere alebo s ňou súvisiace práva prostredníctvom iného subjektu, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje len za týmto účelom (najmä
advokáti, exekútori, notári, účtovníci, daňoví poradcovia, audítori, inkasné spoločnosti, poskytovatelia služieb, banky, platcovia mzdy alebo iného
príjmu, orgány štátnej správy, územnej samosprávy alebo verejnej moci k získaniu informácií pre obnovenie kontaktu s klientom), prípadne postúpiť
práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe. Súhlas so spracovaním osobných údajov zahŕňa aj ich tok spoločnostiam skupiny BNP Paribas
Personal Finance, 1 bd Haussmann 75009 Paríž. Cetelem je oprávnený oznámiť osobné údaje poistených dlžníkov/spoludlžníkov Poisťovni Cardif
Slovakia, a.s., ktorá ich bude spracúvať na účely poistenia a likvidácie poistných udalostí, najdlhšie však do vysporiadania poistnej udalosti, a ktorá
je oprávnená zisťovať a skúmať skutočnosti týkajúce sa poistných udalostí. Týmto oslobodzujem od mlčanlivosti lekárov, ktorí skúmali alebo budú
skúmať za účelom likvidácie poistnej udalosti môj zdravotný stav. Cetelem je oprávnený sprístupniť alebo poskytnúť osobné údaje subjektom,
ktorých služby využíva alebo s ktorými spolupracuje v rámci predmetu činnosti (poskytovatelia služieb, vrátane poskytovateľa služieb v oblasti kariet
First Data Slovakia, s.r.o. a ABnote Czech s.r.o., poisťovne, servisné spoločnosti, poskytovatelia technických riešení a služieb a pod.). Súhlasím s
komunikáciou, vrátane zasielania obchodných ponúk pokiaľ ich kedykoľvek neodmietnem, i prostriedkami elektronických komunikácií na mnou
poskytnuté a zverejnené komunikačné adresy, vrátane elektronických adries, čísiel mobilného telefónu alebo pevnej linky. Súhlasím s použitím
diaľkových komunikačných techník pri vzájomnej komunikácii, vrátane telefaxu a automatického telefonického volacieho systému. Súhlasím, že
komunikácia medzi mnou a Cetelemom, prípadne medzi mnou a First Data Slovakia, s.r.o. a ABnote Czech s.r.o., môže byť zaznamenávaná a
uchovávaná prostredníctvom technických prostriedkov na nevyhnutnú dobu v zmysle platných právnych predpisov. Tieto záznamy môžu byť
použité ako dôkazný prostriedok. Beriem na vedomie, že Cetelem môže poveriť získaním osobných údajov v rozsahu žiadosti o ním poskytovaný
úver zmluvného predajcu.
Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv podľa platného zákona o ochrane osobných údajov (najmä § 20 zákona a práva na preukázanie
totožnosti osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene
ktorého koná). Vyhlasujem, že ak som Cetelemu poskytol osobné údaje inej fyzickej osoby, mám vopred udelený písomný súhlas takto dotknutej
osoby s poskytnutím osobných údajov Cetelemu a na požiadanie Cetelemu tento súhlas predložím. Po skončení účelu Cetelem zlikviduje osobné
údaje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi.
Súhlasím s tým, aby Cetelem získal osobné údaje kopírovaním úradných a iných dokladov (občianskeho a vodičského preukazu a pod.).
Súhlasím, aby Cetelem získal informácie o mojej bonite (najmä o prípadnom porušení zmluvných záväzkov), dôveryhodnosti a platobnej morálke,
ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie žiadosti o poskytnutie úveru, z databázy združenia SOLUS (www.solus.sk), ktorého je Cetelem členom (vrátane
poskytnutia osobných údajov do databázy združenia SOLUS).
Súhlasím s tým, aby v prípade, ak poruším svoje zmluvné povinnosti, najmä povinnosť riadne a včas splácať poskytnutý úver (najmenej dve po
sebe idúce splátky) alebo v prípade existencie akejkoľvek pohľadávky Cetelemu voči mne v lehote dlhšej ako 30 dní po splatnosti, Cetelem
poskytol moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, vrátane ďalších údajov o mojej bonite, dôveryhodnosti a platobnej
morálke, povahe porušenia zmluvnej povinnosti záujmovému združeniu právnických osôb SOLUS, IČO 37 935 984, sídlo Röntgenova 28, 851 01
Bratislava, ktorého je Cetelem členom a ktoré vedie databázu osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú službu (najmä úver,
leasing, poistenie, kreditné karty, predaj na splátky) alebo za inú službu, ktorej cena má byť uhradená vo viacerých platbách (ďalej len „združenie“),
prípadne jeho právnemu nástupcovi, a ktoré bude ďalej spracúvať a poskytovať tieto osobné údaje členom združenia. Združenie je oprávnené z
dôvodov klientovho porušenia zmluvy o úvere poskytnúť svojim členom za účelom overenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky klienta
klientove osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, rozsah a povaha porušenia zmluvnej povinnosti. Pri porušení zmluvy o
úvere zo strany klienta sa na poskytnutie jeho osobných údajov nevyžaduje žiaden dodatočný súhlas. Aktuálny zoznam členov združenia je na
stránke www.solus.sk a zároveň je v písomnej forme k dispozícii na osobné vyžiadanie v sídle Cetelemu. Pri spracúvaní osobných údajov na účely
overenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky klienta môžu byť využité služby sprostredkovateľa, ktorým je SID Slovensko, a.s., IČO 36 240
915, so sídlom na Röntgenovej 28, 851 01 Bratislava ako aj jeho právneho nástupcu. Vyhlasujem, že som bol informovaný o všetkých
podmienkach spracúvania jeho osobných údajov, právach dotknutej osoby a že spracúvanie bude vykonávané v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov. Pravidlá likvidácie takto poskytnutých osobných údajov sa nachádzajú na stránke www.solus.sk. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov na účely overenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky je platný po dobu trvania účelu a je ho možné odvolať až po uplynutí
tohto účelu, pričom v prípade odvolania súhlasu je Cetelem oprávnený prehodnotiť podmienky zmluvy o úvere.
Svojim podpisom udeľujem výslovný súhlas, aby banky, iné finančné inštitúcie, platca mzdy či iné subjekty také informácie Cetelemu poskytli, a to i
opakovane. Cetelem je oprávnený za týmto účelom oznámiť uvedeným subjektom údaje, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu klienta, príp.
spoludlžníka, vrátane osobných údajov.
Súhlasím, aby Cetelem spracúval moje osobné údaje za účelom môjho informovania o produktoch a službách. Prípadný nesúhlas označím
krížikom: [ ]
Cetelem ma bude informovať o produktoch a službách formou zaslania na mnou poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy. Tento súhlas je
udelený na dobu trvania práv a povinností zo zmlúv uzavretých s Cetelemom a ďalej na 10 rokov od skončenia trvania týchto práv a je možné ho
kedykoľvek odvolať písomne formou listu zaslaného do sídla Cetelemu. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť okamihom zániku práv
a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom informovania o produktoch
Cetelemu je možné odvolať kedykoľvek, aj počas doby trvania zmluvy, písomne formou listu zaslaného na adresu sídla Cetelemu a toto odvolanie
súhlasu nadobudne účinnosť okamihom jeho doručenia Cetelemu. Cetelem je oprávnený využiť poskytnuté osobné údaje aj na účely monitorovania
a zisťovania spotrebiteľských názorov a správania.
Beriem na vedomie, že Cetelem môže overiť mnou poskytnuté vyššie uvedené údaje a/alebo získať osobné údaje nevyhnutné pre posúdenie
žiadosti o poskytnutie úveru od platcu mzdy alebo iného príjmu. Tiež beriem na vedomie, že poskytnutím osobných údajov mi nevzniká nárok na
uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, v prípade zamietnutia žiadosti nie je Cetelem povinný svoje rozhodnutie zdôvodniť a v tejto súvislosti
voči nemu nemožno uplatňovať žiadne nároky.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil so všetkými podmienkami spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom
znení (najmä §10, ods. 1 a 2 tohto zákona), porozumel som im a súhlasím s nimi. Prípadný nesúhlas označím krížikom: [
].. Registračné číslo
informačného systému podľa § 24 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov: 046124.
Dátum:
........................................................
podpis žiadateľa
Zistenie a zaznamenanie požiadaviek a potrieb žiadateľa o poskytnutie finančných služieb, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa
poskytovaných finančných služieb a finančnej situácie žiadateľa s ohľadom na povahu finančných služieb. (vypĺňa žiadateľ)
Zisťovanie týchto informácií vyplýva zo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
1.
2.
Vyššie uvedeným podpisom potvrdzujem, že moje požiadavky a potreby týkajúce sa sprostredkovaných finančných služieb som oznámil
Cetelemu a zamestnancovi predajcu.
Vyššie uvedeným podpisom tiež potvrdzujem, že mám skúsenosti s nasledovnými finančnými službami:
o
o
o
o
3.
Vyššie uvedeným podpisom tiež potvrdzujem, že považujem svoju finančnú situáciu za primeranú k požadovaným finančným službám a
že disponujem dostatočnými finančnými zdrojmi na uhradenie mojich záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných finančných služieb.
o
o
4.
kreditná karta
spotrebiteľský úver/nákup na splátky
poistenie schopnosti splácať úver
iné druhy spotrebiteľských úverov alebo finančných služieb
áno
nie
Vyššie uvedeným podpisom tiež potvrdzujem, že som sa v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy oboznámil s jej
obsahom a súvisiacimi dokumentmi, že som porozumel charakteru a rizikám ponúkaných finančných služieb a som si plne vedomý
svojho rozhodnutia uzavrieť túto zmluvu a tiež, že som bol dostatočne, vyčerpávajúco a zrozumiteľne oboznámený s podmienkami a
charakterom tejto zmluvy a o prípadných rizikách z nej plynúcich.
..................................................................................................................................................................................................................................
Informácia o finančnom sprostredkovaní vykonávanom viazaným finančným agentom
Spoločnosť .......................................................... (ďalej len „finančný sprostredkovateľ“) je zapísaná ako viazaný finančný agent v registri
finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov pod registračným číslom ......................... a je oprávnená vykonávať
finančné sprostredkovanie od ......................... . Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska. Finančné
sprostredkovanie vykonáva na základe písomnej zmluvy s CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 821 36 Bratislava I, ktorá má výhradnú
povahu. Finančný sprostredkovateľ prijíma odplatu za sprostredkovanie finančnej služby od CETELEM SLOVENSKO a.s. Na základe žiadosti
klienta finančný sprostredkovateľ poskytne klientovi informácie o výške tejto odplaty. Následky uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo
zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere sú vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo
zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere. Informácie o následkoch uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a/alebo zmluvy o revolvingovom
spotrebiteľskom úvere sú uvedené tiež vo Formulári pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej
inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Finančný sprostredkovateľ nemá kvalifikovanú účasť na základnom
imaní a hlasovacích právach CETELEM SLOVENSKO a.s. a CETELEM SLOVENSKO a.s. ani BNP PARIBAS PF nemá kvalifikovanú účasť na
základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného sprostredkovateľa. Na postup pri vykonávaní finančného sprostredkovania je možné podať
písomnú sťažnosť adresovanú CETELEM SLOVENSKO a.s. alebo Národnej banke Slovenska. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania
je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním (napr. podľa zákona o mediácii alebo zákona o rozhodcovskom konaní v platnom
znení). Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená vo Formulári pre štandardné informácie
o spotrebiteľskom úvere.
Download

Poučenie o ochrane osobných údajov