Informácia o spracovaní osobných údajov klientov spoločnosti
CETELEM SLOVENSKO a.s.
Prevádzkovateľ:
Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO:
35 787 783. Súhlas so spracovaním osobných údajov daný spoločnosti CETELEM
SLOVENSKO a.s. zahŕňa aj ich tok spoločnostiam skupiny BNP Paribas Personal Finance, 1
bd Haussmann 75009 Paríž a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).
Účel spracovania osobných údajov:
Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. spracúva pos k yt nut é osobné údaje svojich
klientov na účely posúdenia a správy žiadosti o poskytnutie úveru, zavedenie predzmluvných
vzťahov, ochranu práv CETELEM SLOVENSKO a.s., a na ďalšie účely spojené so zmluvou
o úvere v súlade so zákonom. Na spracúvanie osobných údajov na tieto účely, nie je potrebný
písomný súhlas klienta. Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. je finančnou inštitúciou,
ktorá poskytuje svojim klientom spotrebiteľské úvery. Pri poskytovaní spotrebiteľských
úverov je spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. povinná posudzovať s odbornou
starostlivosťou schopnosť svojich klientov splácať spotrebiteľský úver, o ktorý požiadali.
Táto povinnosť spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. vyplýva z ustanovenia §7
zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver je spoločnosť CETELEM
SLOVENSKO a.s. oprávnená využiť informácie z databáz spoločností, ktoré sú
prevádzkovateľmi informačných systémov, v ktorých sú spracúvané údaje fyzických osôb
alebo právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie finančnej služby alebo ktorým bola
finančná služba poskytnutá. Podmienkou využívania informácií z databáz a poskytovania
informácií do databáz nižšie uvedených spoločností je existencia platne uzatvorenej zmluvy
medzi spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO a.s. a nižšie uvedenými spoločnosťami.
Spoločnosti, ktoré prevádzkujú predmetné databázy sú:
NBCB
Združenie Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 420 534 04 (ďalej len „NBCB“) je prevádzkovateľom
informačného systému Nebankový register klientskych informácií, v ktorom sú s použitím
automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje právnických osôb, vrátane
osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby a osobné údaje
fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný
vzťah so spoločnosťami uvedenými na internetovej stránke www.nbcb.sk.
Údaje, ktoré NBCB spracúva, sú spracúvané za účelom ich ďalšieho poskytovania
spoločnostiam uvedeným na internetovej stránke www.nbcb.sk s cieľom ich overovania v
Nebankovom registri klientských informácií týmito spoločnosťami z dôvodu ochrany
svojich oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj
snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových vzťahov s
dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti,
uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov v
Nebankovom registri klientských informácií.
Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB – Slovak Credit
Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A.
so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na
vyššie uvedený účel.
SBCB
Spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej
len „SBCB“) je prevádzkovateľom informačného systému Spoločný register bankových
informácií, v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané
údaje právnických osôb, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické
osoby a osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj tých, ktoré
uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami uvedenými na internetovej stránke www.sbcb.sk.
Údaje, ktoré SBCB spracúva, sú spracúvané za účelom ich ďalšieho poskytovania
spoločnostiam uvedeným na internetovej stránke www.sbcb.sk s cieľom ich overovania
v Spoločnom registri bankových informácií týmito spoločnosťami z dôvodu ochrany svojich
oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy
zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových vzťahov s
dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti,
uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov v
Spoločnom registri bankových informácií.
Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB – Slovak Credit
Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A.
so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na
vyššie uvedený účel.
SOLUS
Združenie SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01
Bratislava, IČO 37935984, ako prevádzkovateľ informačného systému obsahujúceho register
združenia SOLUS s použitím automatizovaných prostriedkov spracúva (najmä zhromažďuje,
združuje, uchováva a poskytuje svojim oprávneným členom) osobné údaje osôb, ktoré s
niektorým z členov tohto združenia uzavreli zmluvu, prípadne niektorého člena tohto združenia
požiadali o službu, a to na účel tvorby a spracovania informačných súborov na
zabezpečenie vzájomného informovania oprávnených členov združenia SOLUS o
klientovej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke (o porušení platobných povinností
klienta zo zmlúv uzatvorených s oprávneným členom združenia) a posudzovanie klientovej
bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zo strany oprávnených členov združenia
SOLUS, a to i opakovane, s cieľom zodpovedného poskytovania úverov a iných služieb.
Aktuálny zoznam členov združenia je k dispozícii na stránke www.solus.sk alebo na
vyžiadanie v sídle združenia SOLUS. Osobné údaje klientov nebudú sprístupňované iným
príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných
údajov môžu byť využívané služby sprostredkovateľa SID Slovensko, a.s., IČO 36240915,
sídlo Röntgenova 28, 851 01 Bratislava alebo jeho právneho nástupcu.
Podmienky a spôsob spracovania osobných údajov
Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. spracúva osobné údaje svojich klientov
automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami. Registračné číslo informačného
systému podľa § 33 a nasl. zákona: 046124. Informácie obsiahnuté v informačnom systéme sú
chránené najmä podľa zákona, ostatných príslušných ustanovení platných právnych predpisov o
ochrane osobných údajov a zákona č . 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a CETELEM SLOVENSKO a.s. o nich
zachováva mlčanlivosť, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu, ak nie je zákonom stanovené
inak. CETELEM SLOVENSKO a.s. spracúva len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a
obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Klient je
povinný poskytnúť CETELEMu SLOVENSKO a.s. osobné údaje, ak tak stanovuje osobitný
predpis (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a iné). V prípade odmietnutia
poskytnutia osobných údajov nie je CETELEM SLOVENSKO a.s. oprávnený uzavrieť s
klientom zmluvný vzťah. Poskytnutie osobných údajov CETELEMu SLOVENSKO a.s. nad
rámec osobitných zákonov je dobrovoľné. Klient súhlasí s tým, aby CETELEM SLOVENSKO
a.s. poveril spracúvaním, príp. aj získavaním jeho osobných údajov sprostredkovateľa (napr.
zmluvného partnera CETELEMu SLOVENSKO a.s. vrátane predajcu), ktorý získava osobné
údaje v mene CETELEM SLOVENSKO a.s.. Po skončení účelu CETELEM SLOVENSKO a.s.
zlikviduje osobné údaje svojich klientov v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi.
Práva klienta spojené so spracúvaním jeho osobných údajov
Klient má právo na základe písomnej žiadosti od CETELEMu SLOVENSKO a.s. vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní
rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 je klient oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal CETELEM
SLOVENSKO a.s. jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak CETELEM SLOVENSKO a.s. spracúva osobné údaje na základe súhlasu klienta.
Vyššie uvedené práva klienta podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie
vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana klienta, alebo by
boli porušené práva a slobody iných osôb.
Klient na základe písomnej žiadosti má právo u CETELEMu SLOVENSKO a.s. namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
marketingu.
Klient na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u CETELEMu SLOVENSKO a.s. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v
prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov
alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klienta je oprávnená,
CETELEM SLOVENSKO a.s. je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietal,
bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Klient na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
CETELEMu SLOVENSKO a.s. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré
by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Klient má právo žiadať
CETELEM SLOVENSKO a.s. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom CETELEM SLOVENSKO a.s. je povinný žiadosti
klienta vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať
oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia CETELEM SLOVENSKO a.s.
informuje klienta v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Klient nemá toto právo
iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov klienta, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných vzťahov CETELEM SLOVENSKO a.s. vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel
požiadavke klienta, alebo ak CETELEM SLOVENSKO a.s. na základe zmluvy prijal iné
primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov klienta.
Ak klient uplatní svoje právo:
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom klient doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis klienta; kópiu zápisnice je
CETELEM SLOVENSKO a.s. povinný odovzdať klientovi,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať CETELEM SLOVENSKO a.s. bez zbytočného odkladu.
Klient pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak klient nemá spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak klient nežije, jeho práva, ktoré
mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť klienta vybaví CETELEM
SLOVENSKO a.s. bezplatne alebo s úhradou nákladov klientom maximálne podľa platného
zákona. Obmedzenie práv klienta podľa § 28 ods. 2 zákona CETELEM SLOVENSKO a.s. bez
zbytočného odkladu písomne oznámi klientovi a Úradu na ochranu osobných údajov.
CETELEM SLOVENSKO a.s.
01.07.2013
Download

Informácia o spracovaní osobných údajov klientov spoločnosti