Doplňujúce informácie k žiadosti o lízing
Systém podvojného účtovníctva
2
A. POHĽADÁVKY
1. Štruktúra pohľadávok z obchodného styku (čísla účtov 311, 312, 313, 314, 315,
-391) z hľadiska splatnosti k dátumu ........................... (dátum musí byť totožný s
dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):
(EUR)
v lehote
splatnosti
do 30 dní po
lehote splat.
do 90 dní po
lehote splat.
do180 dní po
lehote splat.
do 360 dní po nad 1 rok po
lehote splat. lehote splat.
Spolu
Poskytnuté prevádzkové preddavky (č.účtu 314 (EUR) )
Objem súdne vymáhaných pohľadávok (EUR)
Suma vytvorených opravných položiek k pohľadávkam (EUR)
2. Zoznam dlhodobých pohľadávok:
Názov dlžníka
Výška pohľadávky
(v EUR)
Mena
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum konečnej
splatnosti
3. Zoznam pohľadávok voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným
spoločnostiam):
Názov dlžníka
Výška pohľadávky
(v EUR)
Mena
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum konečnej
splatnosti
Mena Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum konečnej
splatnosti
4. Pôžičky poskytnuté tretím osobám:
Názov dlžníka
Výška pôžičky
(v EUR)
3
B. ZÁVÄZKY
1. Štruktúra záväzkov z obchodného styku (čísla účtov 321, 322, 323, 324, 325)
z hľadiska splatnosti k dátumu ........................ (dátum musí byť totožný
s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):
(v EUR)
v lehote
splatnosti
do 30 dní po
lehote splat.
do 90 dní po
lehote splat.
do180 dní po
lehote splat.
do 360 dní po nad 1 rok po
lehote splat. lehote splat.
Spolu
Prijaté preddavky (č.účtu 324) v EUR
2. Zoznam dlhodobých záväzkov (len záväzky nesúvisiace s lízingom):
Názov veriteľa
Výška záväzku
(v EUR)
Mena
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum konečnej
splatnosti
3. Zoznam záväzkov voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným
spoločnostiam):
Názov veriteľa
Výška záväzku
(v EUR)
Mena
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum konečnej
splatnosti
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum konečnej
splatnosti
4. Zoznam záväzkov voči spoločníkom:
Názov veriteľa
Výška záväzku
(v EUR)
Mena
4
5. Zoznam krátkodobých a dlhodobých úverov (v prípade kontokorentného úveru
uveďte celkovú výšku schváleného rámca, nie iba aktuálne čerpanú výšku) u iných
bánk a nebankových fin. inštitúcií ku dňu zostavenia predložených aktuálnych fin.
výkazov:
(v EUR)
Názov fin.
inštitúcie
Nesplatený
objem
Mena
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum
splatnosti
Zabezpečenie
6. Zoznam záväzkov voči soc. poisťovni, daň. úradu, colnému úradu, zdravotným
poisťovniam, úradu práce:
Záväzky voči:
sociálnej poisťovni
zdravotným poisťovniam
colnému úradu
daňového úradu
úradu práce
do lehoty splatnosti (v EUR)
po lehote splatnosti (v EUR)
7. Zoznam lízingových záväzkov:
Predmet lízingu
Názov
lízingovej
spoločnosti
Zostatkový
stav záväzku
(v EUR)
Mena
Frekvencia
splátok
Výška
splátky
Dátum
konečnej
splatnosti
8. Zoznam finančných a nefinančných záväzkov, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:
Druh záväzku
Záväzky z ručenia
za tretie osoby,
napr. aval zmenky,
firemná záruka...
1.
2.
3.
Záväzky zo
súdnych sporov:
1.
2.
3.
Popis
Mena
Objem
Vecné zabezpečenie
5
C. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
1. Hlavní odberatelia a ich podiel na celkových tržbách (iba nad 10%):
Názov a právna forma
odberateľa
Krajina
Podiel na
tržbách
Poskytované
lehoty splatnosti
Dĺžka spolupráce
2. Hlavní dodávatelia a ich podiel na celkových dodávkach (iba nad 10%):
Názov a právna forma
dodávateľa
Krajina
Podiel na
celkových
dodávkach
Poskytované
lehoty splatnosti
Dĺžka spolupráce
3. Vzťahy s inými bankami
Názov banky
Dĺžka trvania
vzťahu
Druh využívaných
produktov
Priemerná výška mesačného
platobného styku
4. Hlavní konkurenti (ich trhové podiely, výhody, nevýhody):
Názov
Trhový podiel
Výhody
Nevýhody
6
5. Zoznam nákladových položiek účtovaných v účt. skupine 51 - Služby a ich objem:
Názov položky
Náklady (v EUR) k dátumu
zostavenia aktuálnych
predložených výkazov
Náklady (v EUR) k dátumu
poslednej účt. závierky1
Nájomné
Prepravné
Náklady na lízing
Opravy a údržba
Náklady na reklamu
Náklady na poradenstvo
Provízie
Poistné
Telefón
Cestovné
Ostatné 2
Spolu
6. Právne konania vedené v prospech spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):
Protistrana
Predmet konania/sporu
Dátum
zahájenia
Dátum
ukončenia
Výsledok
konania/sporu
7. Právne konania vedené proti spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):
Protistrana
1
Predmet konania/sporu
Dátum
zahájenia
Dátum
ukončenia
Výsledok
konania/sporu
v prípade, že aktuálne predkladané fin. výkazy sú koncoročné (k 31.12. 200x), tak pod poslednou účt. závierkou
sa rozumie účt. závierka zostavená za minulé obdobie (k 31.12.200x-1)
2
v prípade, že v položke “Ostatné” je zahrnutých viac ako 20% nákladov z celkových nákladov na služby,
uveďte prosím jej podrobnejšie členenie tak, aby v tejto položke bolo zahrnutých menej ako 20% z celkových
nákladov na služby
7
8. Zoznam dcérskych, príp. sesterských spoločností:
(v EUR)
Názov a právna forma
9.
Predmet podnikania
Podiel na
ZI (%)
Výška ZI
Objem tržieb za uplynulé
účtovné obdobie
Majetková účasť spoločníkov v iných spoločnostiach
(v EUR)
Názov a právna
forma
Meno spoločníka,
vlastniaceho
podiely v tu
uvádzaných
spoločnostiach
Podiel Výška ZI
na ZI
(%)
Objem
tržieb za
uplynulé
účtovné
obdobie
Objem
pohľadávok
žiadateľa
voči tu
uvádzaným
firmám
Objem
záväzkov
žiadateľa
voči tu
uvádzaným
firmám
10. Zoznam zmien vrcholového manažmentu za posledné 3 roky:
11. Žiadateľ o úver čestne vyhlasuje, že si plní všetky povinnosti vyplývajúce zo
všeobecných právnych predpisov a to najmä vo vzťahu k:
a) okresnému úradu -odbor hygieny
áno
b) okresnému úradu -odbor životného prostredia
áno
c) Štátnej obchodnej inšpekcii
áno
b) bankám a ostatným finančným inštitúciám
áno
nie
nie
nie
nie
Vyhotovil:
Meno:
Funkcia:
Telefón:
Dátum vypracovania:
.......................................
pečiatka a podpis
8
Súhlas s poskytovaním osobných údajov do „Registra“
Žiadateľ:
so sídlom /trvale bytom:
IČO / r.č.:
Reg.:
konajúci:
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Podpisom tohto súhlasu udeľujem prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (NRKI), Non-Banking
Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava súhlas, aby prostredníctvom
prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (SRBI), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných
spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej len „Tatra-Leasing“) v priebehu
rokovania o poskytnutí financovania a údaju, či bol uzavretý alebo nie, a ďalších údajov uvedených v tomto súhlase, resp.
v žiadosti o poskytnutie finančného produktu (finančný leasing, operatívny leasing, splátkový predaj, spotrebný úver) a iných
dokumentoch, ktoré boli spoločnosti Tatra-Leasing predložené v súvislosti so žiadosťou, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi
užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných
bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov
NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov.
Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli spoločnosti Tatra-Leasing poskytnuté údaje o bonite,
platobnej disciplíne a dôveryhodnosti z databázy NRKI a SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly
obchodov s klientmi, na účely ochrany spoločnosti Tatra-Leasing, ako aj prevencie úverových podvodov.
Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tejto žiadosti. Tento súhlas je možné odvolať písomne za podmienky,
že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom č.
122/2013 Z.z. a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku
takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený nemožno dodatočne skrátiť.
Práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 - 30 zákona č. 122/2013 Z.z.
Miesto a dátum podpisu: Bratislava,
.................................................................
vlastnoručný podpis klienta
Informácia
Združenie - NBCB, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom: Cintorínska ul. 21, 811 08 Bratislava (ďalej
len „Združenie“), je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „Register“),
v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie
služby, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len „tretie strany“) uvedenými na www.nbcb.sk, prípadne v
obchodných priestoroch a u oprávnených osôb tretích strán, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické
osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré uzavreli zmluvný vzťah
s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v súhlase, žiadosti, návrhu, resp.
zmluve o poskytnutí finančnej služby, údajov týkajúcich sa záväzkových vzťahov medzi dotknutou osobou a spoločnosťou TatraLeasing a údajoch o plnení záväzkov dotknutej osoby vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich ďalšieho poskytovania vyššie
uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v „Registri“ týmito tretími stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených
hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok
zo záväzkových vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím zmluvného
vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané
spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so
sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá osoba je
oprávnená uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť Tatra-Leasing je prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho databázu žiadateľov a klientov, v ktorom sú
s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali
spoločnosť o poskytnutie služby, ako aj tých, ktoré s ňou uzavreli zmluvný vzťah, vrátane osobných údajov fyzických osôb
zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali spoločnosť o poskytnutie služby a fyzické osoby,
ktoré s ňou uzavreli zmluvný vzťah, a to v rozsahu údajov uvedených v tomto súhlase resp. žiadosti a za účelom uzavretia zmluvného
vzťahu.
Spoločnosť Tatra-Leasing je oprávnená vyššie uvedené osobné údaje overovať v záujme ochrany svojej činnosti a zákonných práv
v informačnom systéme „Register“, ktorého prevádzkovateľom je Združenie na účely uzavretia a plnenia zmluvy s cieľom chrániť si
svoje oprávnené hospodárske záujmy, predchádzať úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných
pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím
zmluvného vzťahu.
Download

Dotazník - technológie _podv. účt.__29_07_2013