Pravidlá NARODENINOVEJ SÚŤAŽE O CENY V HODNOTE 20 000 € 1. Úvodné ustanovenia Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel „Narodeninovej súťaže“ o ceny v hodnote 20 000 € (ďalej len „Súťaž“). Organizátorom súťaže je Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Sídlo spoločnosti: Galvaniho 11, PSČ 821 04 Bratislava, IČ 35883103. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov. 2. Termín konania súťaže Súťaž prebieha v termíne od 9. 3. 2015 do 15. 6. 2015 na území Slovenskej republiky. 3. Podmienky účasti v súťaži Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „Účastník“), ktorá splní podmienky súťaže uvedené v týchto Pravidlách. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá: •
•
•
•
•
je plne spôsobilá k právnym úkonom, zakúpi a uhradí v dobe konania súťaže tovar v akomkoľvek obchodnom dome kika v akejkoľvek hodnote (nevzťahuje sa na nákup v kika-­‐reštaurácii), zaregistruje svoj nákup na webe www.kika-­‐sutaz.sk, kde uvedie všetky požadované údaje, a odpovie na vedomostnú otázku, jej nákup/kúpna zmluva boli 100% uhradené (zo súťaže budú vylúčené zaregistrované pokladničné doklady, dokladujúce čiastočnú úhradu nákupu), nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu ku Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. – organizátorovi súťaže, ako aj voči osobám s touto spoločnosťou personálne či majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a im blízkych. Zo súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, osoby, ktoré: •
•
•
nesplnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách budú jednať v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi, alebo sa dopustia podvodného jednania v súvislosti so Súťažou uvedú v registrácii do Súťaže nepravdivé informácie, ukončia podmienku účasti v súťaži (nákup) formou vrátenia zakúpeného tovaru V prípade vylúčenia Účastníka zaniká takému účastníkovi právo na vydanie výhry. 4. Ceny v súťaži Okamžitá výhra: Okamžikom úplnej registrácie svojho nákupu na www.kika-­‐sutaz.sk získa každý Účastník elektronický zľavový voucher na nákup v kika. Ten bude poslaný účastníkovi súťaže e-­‐mailom spoločne so správou o potvrdení účasti v súťaži. Elektronický zľavový voucher bude mať hodnotu 8 € a bude ho možné uplatniť pri ďalšom nákupe v akomkoľvek OD kika v Slovenskej republike, ktorý dosiahne minimálnu hodnotu 40 €. Zľavový voucher bude nutné uplatniť najneskôr do 3 týždňov od registrácie nákupu na www.kika-­‐sutaz.sk. Ďalšie podmienky pre uplatnenie zľavového voucheru: Zľavový voucher v hodnote 8 € je možné uplatniť pri nákupe nad 40 € do dátumu uvedeného na voucheri. Voucher nebude možné uplatniť za tovar vo výpredaji, tovar uvedený v letáku a označený „Najlepšia cena“. Zľavu nebude možné kombinovať s inými zľavovými a akčnými ponukami obchodného domu kika. Zľavový voucher nebude možné použiť na už uzavreté kúpne zmluvy a na nákup kika poukážok. 5. Vecne ceny Výhercom súťaže sa stane ten Účastník, ktorý odpovie správne na vedomostnú otázku uvedenú v registračnom formulári „Koľko drevených špáradiel je umiestnených v sklenenej váze?“. Pokiaľ žiadny z Účastníkov neodpovie správne, stane sa víťazom ten Účastník, ktorý je najbližšie k správnej odpovedi. Ďalšie poradie v Súťaži určuje odpoveď na vedomostnú otázku – čím menšia odchýlka od vedomostnej odpovede, tým lepšie poradie. V prípade viacerých zhodných odpovedí na vedomostnú otázku sa budú brať pre určenie víťazného poradia tieto kritériá: hodnota nákupu a čas zaregistrovania nákupu. V prípade rovnakej odpovede na vedomostnú otázku získa lepšie poradie ten Účastník, ktorého zaregistrovaný nákup dosahuje vyššiu hodnotu. V prípade správnych odpovedí i rovnosti hodnoty nákupu získa lepšie poradie ten Účastník, ktorý skôr zaregistroval svoj nákup na súťažnom webe. Jednotliví výhercovia budú po vyhodnotení Súťaže zverejnení na webe www.kika.sk a na súťažnom webe www.kika-­‐sutaz.sk. Zverejnené budú krstné mená, priezviská a bydlisko (iba názov obce). Kika bude víťaza kontaktovať telefonicky alebo e-­‐mailom najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia Súťaže. Pokiaľ sa výhru ani po opakovanej výzve nepodarí doručiť výhercovi, prepadá táto po uplynutí 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže organizátorovi. Ceny budú výhercom Súťaže odovzdané najskôr 10 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov a to na základe osobnej dohody s výhercom. Pred odovzdaním výhry musí výherca doložiť podmienku v súťaži – tj. realizáciu nákupu v kika. Doložiť výhru môže týmito spôsobmi*: •
•
poslaním kópie pokladničného dokladu na adresu kika Nábytek, Adriana Hniďáková, Pražská 135, 251 01 Čestlice, ČR. poslaním skenu pokladničného dokladu na e-­‐mail [email protected] O prípadnom vyradení zo Súťaže bude výherca informovaný telefonicky a bude mu oznámený dôvod jeho vyradenia. Osobné údaje Registráciou na webe kika-­‐sutaz.sk a uvedením svojich osobných údajov súhlasí Účastník s ich spracovaním pre interné, propagačné a marketingové účely spoločnosti Kika Nábytok Slovensko, s. r. o., a to buď priamo spoločnosťou Kika Nábytok Slovensko, s. r. o. alebo spracovateľom jej určeným v súlade s právnymi predpismi. Účastník ďalej udeľuje svojím podpisom súhlas so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na svoju e-­‐mailovú adresu. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov alebo do jeho písomného odvolania a Účastník môže spoločnosti Kika Nábytok Slovensko s. r. o. kedykoľvek písomne oznámiť odvolanie svojho súhlasu. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva Organizátorovi /Prevádzkovateľovi podľa prísl. ust. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov svojou účasťou v súťaži súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol pri zapojení sa do súťaže a udeľuje výslovný súhlas Organizátorovi/Prevádzkovateľovi s tým, že v prípade jeho určenia ako výhercu súťaže je Organizátor oprávnený bezplatne použiť a zverejniť jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, mesta či obce bydliska, a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch za účelom propagácie súťaže pod názvom „Narodeninová súťaž“ aj v budúcnosti (obdobie platnosti jeden rok od skončenia súťaže), v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na www.kika.sk a internom časopise (Kikáčik J) a prípadne externých tlačovinách. Súťažiaci týmto dáva svoj súhlas Organizátorovi súťaže na príjem marketingových a reklamných e-­‐mailov od Organizátora súťaže počas platnosti súhlasu (jeden rok od ukončenia súťaže). Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorá sa zapojila do súťaže „Narodeninová súťaž“. Prevádzkovateľ : Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., Galvaniho 11, Bratislava 821 04, IČO: 35 883 103 Oprávnenými osobami pre získavanie osobných údajov sú určení kmeňoví pracovníci spoločnosti Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia všetkých súťažiacich a výhercov zapojených do súťaže a následný marketing. Zoznam osobných údajov Súťažiaci -­‐ meno, priezvisko, názov mesta alebo obce bydliska, mailová adresa, telefónny kontakt. Výherca súťaže -­‐ meno, priezvisko, názov mesta alebo obce bydliska, mailová adresa, telefónny kontakt, podobizeň. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva so súhlasom dotknutej osoby, ktorý je poskytnutý okamihom zapojenia sa do súťaže. Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 28 Práva dotknutej osoby (1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. (2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. (3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. (4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. (6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. (7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16) (9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17) Všetky osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytol v tejto súťaži, sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne. Ostatné práva súťažiacich vyplývajú z ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov Ustanovenia tohto súťažného poriadku, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia ust. § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka. Záverečné ustanovenia Účasť v súťaži ani výhry v súťaži sa nedajú vymáhať súdnou cestou. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich vymeniť za hotovosť alebo miesto nich požadovať iné plnenie. Účastník súťaže súhlasí, že organizátor je oprávnený bezplatne uverejňovať mená a bydlisko (názov obce) výhercov hlavných výhier, zhotovovať a uverejňovať obrazové či zvukové záznamy výhercov v médiách a v propagačných materiáloch usporiadateľa po dobu 5 rokov od skončenia tejto súťaže. Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ. Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť a upravovať podmienky Súťaže, vyhlásiť inú súťaž i nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúce rovnakej hodnote. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami poslaním odpovede na súťažnú otázku a zaregistrovaním svojho nákupu na súťažnom webe. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vznikli v súvislosti s ňou, rieši výhradne Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. podľa svojho uváženia. Bratislava, 9. 3. 2015 
Download

Pravidlá NARODENINOVEJ SÚŤAŽE SK - kika