Štatút súťaže „VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft“ Preambula Tento súťažný poriadok je jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže „VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft “ aby podmienky tejto súťaže boli náležite určené. 1. Názov súťaže „VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft“ (ďalej len ako „súťaž“) 2. Organizátor súťaže SLOVNAFT, a.s. so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31 322 832 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č: 426/B 3. Účasť v súťaži Súťažiť môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom. Zo súťaže sú vylúčené osoby podieľajúce sa na príprave súťaže. 4. Trvanie súťaže Súťaž prebieha na facebookovej fanúšikovskej stránke www.facebook.com/MySlovnaft, ktorá je pod správou spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na území SR. Trvanie súťaže je od 1.7.2014 (vrátane) do 31.8.2014 (vrátane). 5. Popis súťaže Úlohou súťažiaceho je vyplniť formulár vo facebook záložke. Do žrebovania o výhry bude zaradený každý súťažiaci, ktorý uvedie relevantný dôvod, prečo by mal exkurziu vyhrať práve on a zároveň poskytne svoju e-­‐mailovú adresu. Každý súťažiaci bude do žrebovania zaradený iba 1 x. Organizátor súťaže si vyhradzuje zo súťaže vyradiť všetky súťažné materiály, ktorých obsah bude v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude hanlivý, poburujúci alebo bude nabádať na takéto konanie a súťažné materiály zaslané súťažiacimi, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže stanovené v bode 3 tohto súťažného poriadku. 6. Výhry v súťaži Pre účely tejto súťaže Organizátor súťaže zabezpečil nasledovné výhry: 5 x účasť na VIP exkurzii v rafinérii Slovnaft (t.j. pre 5 výhercov). Každý výherca získava výhru 1 krát účasť na VIP exkurzii v rafinérii Slovnaft. 7. Vyhodnocovanie súťaže Organizátor súťaže vyžrebuje 5 výhercov zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili všetky súťažné podmienky 31.8.2014 do 24:00 hod. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr 5 pracovných dní po skončení súťaže. Výhercovia budú zverejnení v aplikácii najneskôr do 10-­‐tich pracovných dní po uskutočnení žrebovania. 8. Všeobecné ustanovenia Organizátor súťaže sa zaväzuje zverejniť zoznam výhercov najneskôr do 10 pracovných dní od žrebovania. Zoznam vyžrebovaných výhercov bude zverejnený v aplikácii „VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft“ na verejne prístupnej webovej stránke Facebook. Organizátor súťaže bude výhercov kontaktovať prostredníctvom e-­‐mailu, ktorý súťažiaci vyplnia v aplikácii. Výhercom sa môže stať iba osoba, ktorá splnila všetky súťažné podmienky podľa tohto súťažného poriadku. VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft pre výhercov súťaže sa uskutoční do konca roka 2014. Termín exkurzie stanoví Organizátor súťaže. Výhercom sa stáva ten súťažiaci (fyzická osoba), ktorý v čase zapojenia sa do súťaže dosiahol vek 18 rokov, v termíne konania súťaže splní všetky súťažné podmienky podľa tohto súťažného poriadku a v žrebovaní je vyžrebovaný ako výherca. V prípade, že vyžrebovaný výherca výhru odmietne, vzdá sa výhry, alebo ak do 5 dní nezareaguje na výzvu organizátora doručenú e-­‐mailom, prestáva byť výhercom a Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť či pristúpi k žrebovaniu náhradníka spomedzi súťažiacich alebo výhru ďalej neodovzdá. V prípade žrebovania náhradníka sa bude primerane postupovať podľa tohto súťažného poriadku. Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva Organizátorovi /Prevádzkovateľovi podľa prísl. ust. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov svojouúčasťou v súťaži súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré poskytol pri zapojení sa do súťaže a udeľuje výslovný súhlas Organizátorovi Prevádzkovateľovi /s tým, že v prípade jeho vyžrebovania ako výhercu súťaže je Organizátor oprávnený bezplatne použiť a zverejniť jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, mesta či obce bydliska, vyhotovovať jeho podobizeň a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch za účelom propagácie súťaže pod názvom „VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft“ aj v budúcnosti (čas platnosti súhlasu je jeden rok od skončenia súťaže), v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na www.slovnaft.sk, www.facebook.com / MySlovnaft a internom (Panoráma) a externom periodiku (Štýl a Elán) Organizátora súťaže, ako aj v iných celoštátnych a regionálnych médiách. UPOZORNENIE DOTKNUTEJ OSOBY Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorá sa zapojila do súťaže „VIP exkurzia v rafinérii Slovnaft“. Prevádzkovateľ : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 812 24 Bratislava, IČO:31 322 832 l Oprávnenými osobami pre získavanie osobných údajov sú určení kmeňoví pracovníci spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia všetkých účastníkov a víťazov zapojených do súťaže a využitie súťažných fotografií, fotografií víťazov, zvukových a obrazových záznamov na www.slovnaft.ak, www.facebook.com / MySlovnaft v internom periodiku Panoráma, externom periodiku Štýl a Elán, celoštátnych a regionálnych médiách. Zoznam osobných údajov Víťaz súťaže -­‐ meno, priezvisko, názov mesta alebo obce bydliska, podobizeň, zvukový alebo videozáznam. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva so súhlasom dotknutej osoby, ktorý je poskytnutý okamihom zapojenia sa do súťaže odoslaním súťažného formulára. Osobné údaje sa zverejňujú na www.slovnaft.sk, www.facebook.com / MySlovnaft v internom periodiku Panoráma, externom periodiku Štýl a Elán, celoštátnych a regionálnych médiách. Osobné údaje sa neposkytujú tretej strane. Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 28 Práva dotknutej osoby (1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. (2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. (3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. (4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. (6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. (7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16) (9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17) Všetky osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytol v tejto súťaži, sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne. Ostatné práva súťažiacich vyplývajú z ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov Výhry do súťaže poskytla spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č: 426/B. Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty vo forme peňažnej kompenzácie. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá, súťažný poriadok alebo podmienky súťaže. V Bratislave, 30. júna 2014 
Download

Štatút súťaže Rafinéria Slovnaft_FINAL