Štatút
propagačnej akcie organizátora Pivovary Topvar, a.s. s názvom
„Vianoce s Plzničkou“ č. v evidencií F15FP37
1. Organizátor
Propagačnú akciu „Vianoce s Plzničkou“ (ďalej ako „akcia“) organizuje spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. so
sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na
Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P (ďalej ako „organizátor“).
Organizátor organizuje akciu v spolupráci s poverenou agentúrou:
MUW DIGITAL, spol. s r. o., Prešernova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 390 157, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, oddelenie: Sro, vložka č.: 54434/B (ďalej ako "agentúra" alebo
„poverená agentúra“).
2. Akcia
Akciou je propagačná aktivita organizátora, ktorej podmienky sú upravené týmito pravidlami a v ktorej má
účastník akcie možnosť zasielať tlačené vianočné pohľadnice podľa podmienok ustanovených ďalej v týchto
pravidlách. Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej
účastníkov a pravidlá zapojenia do akcie (ďalej len „Štatút“).
3. Účel
Účelom je reklama a podpora produktu z portfólia organizátora – piva značky Pilsner Urquell – medzi
spotrebiteľmi tohto piva a ostatnej širokej verejnosti.
Cieľom akcie je motivovať spotrebiteľov/konzumentov k výberu a nákupu piva tejto značky zabezpečením
ich možnosti zapojiť sa do akcie a tak im dať možnosť zasielania vianočných pohľadníc prostredníctvom
organizátora. Zároveň je cieľom akcie aj informovať širokú verejnosť o tejto značke piva, dostať značku do
povedomia širokej verejnosti – jej zviditeľnenie a propagácia.
4. Trvanie
Akcia je určená pre všetkých spotrebiteľov/fyzické osoby celého regiónu Slovenska a bude prebiehať v termíne
od 01.11.2014 od 00:00 hod. do 14.12.2014 do 24:00 hod., pričom deň 01.11.2014 je dňom, kedy možno v
danom časovom období prvý krát splniť podmienky určené pre účasť na propagačnej akcii a zapojiť sa do akcie
a deň 14.12.2014 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období posledný krát zapojiť do propagačnej akcie
a splniť podmienky určené pre účasť na akcii.
5. Spôsob propagácie
Propagácia akcie sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky organizátora www.vianocesplznickou.sk ako
aj on line webovej podpory (bannery, Facebook, emailový newsletter).
6. Podmienky účasti v akcii
Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18
a viac rokov v čase zapojenia sa do akcie, ktorá splní podmienky/pravidlá akcie a ktorá zároveň nie je vylúčená z
účasti na akcii niektorým z ustanovení pravidiel akcie.
7. Pravidlá akcie
Fyzická osoba v zmysle pravidiel tohto Štatútu, ktorá počas doby konania akcie vyplní na stránke organizátora
www.vianocesplznickou.sk (ďalej aj ako „web akcie“) pohľadnicu a všetky polia potrebné na doručenie
pohľadnice adresátovi, súhlasí s podmienkami akcie a poskytne svoj súhlas so spracovaním týchto údajov
spôsobom a v rozsahu uvedenom na danej webovej stránke, sa považuje za účastníka akcie (ďalej len „účastník“)
a zapája sa do akcie.
Posielanie pohľadníc v akcií
Akcia je zameraná na možnosť návštevníka stránky zasielať tlačené vianočné pohľadnice podľa vlastného
výberu z ponuky 3 (troch) vizuálov na webe akcie prostredníctvom tejto stránky.
Každý účastník je oprávnený k výberu vianočnej pohľadnice; kliknutím na vybratú pohľadnicu sa účastník
dostane k vypísaniu adresáta pohľadnice a vlastného želania. Následné odoslanie účastníkom potvrdenej
pohľadnice zabezpečí organizátor propagačnej akcie.
Odoslanie elektronicky vyplnenej predlohy pohľadnice v jej tlačenej podobe sa uskutoční prostredníctvom pošty
na adresu účastníkom uvedeného adresáta.
Celkom je v akcii možné odoslať (pre akciu je určených) 1 500 ks pohľadníc vyplnených účastníkmi akcie.
Splnením podmienok účasti v akcii účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v akcii, s akceptovaním
podmienok účasti v akcii podľa týchto pravidiel.
8. Účastník – všeobecné podmienky
Účasťou na akcii vyjadruje účastník svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich
celým obsahom riadne oboznámený. Účastník svojou účasťou v akcii:
- čestne prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami akcie „Vianoce s Plzničkou“, ktoré sú
1
-
-
zverejnené v Štatúte tejto akcie na webovej stránke www.vianocesplznickou.sk,
v plnom rozsahu súhlasí s podmienkami akcie „Vianoce s Plzničkou“,
čestne prehlasuje, že spĺňa podmienku veku pre zapojenie do akcie a jeho spôsobilosť na právne úkony nie
je obmedzená,
čestne prehlasuje, že všetky ním uvádzané údaje a skutočnosti sú úplné a pravdivé, a berie na vedomie, že v
prípade, ak by tieto úplné a pravdivé neboli, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými
a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí,
udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov.
9. Zodpovednosť organizátora
Organizátor nehradí účastníkovi akcie žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v akcii, iba
ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte
Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkom v akcii.
Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych a iných liniek a zariadení, za poštové služby, ani za
žiadne výkony a služby, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb).
10. Osobitné ustanovenia
Organizátor akcie si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto propagačnej akcie
podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek jednostranne
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť propagačnú akciu a jej pravidlá.
Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie v prípade, že by účastník porušoval/porušil
pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.
11. Osobné údaje, ochrana osobných údajov a osobnostné práva
S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zmien. Organizátor a agentúra sú oprávnenými prevádzkovateľmi pre účely spracúvania osobných
údajov.
Účastník (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZoOÚ“), aby prevádzkovateľ vo svojich
informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje
v rozsahu ďalej uvedenom a v súlade s ďalej uvedeným účelom. Každý účastník svojou účasťou v akcii tento
súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov dáva na dobu do 31.12.2016. Účastník poskytne prevádzkovateľovi
v rámci realizácie akcie: meno, priezvisko a adresa bydliska – ulica, mesto a PSČ, tel., email, prehlásenie, že má
viac ako 18 rokov (rozsah spracúvaných osobných údajov).
Predmetom spracúvania osobných údajov adresáta pohľadnice určeného účastníkom sú výhradne titul, meno,
priezvisko a adresa a ich využitie je výhradne za účelom doručenia pohľadnice, len na čas splnenia tohto
jednorázového úkonu zo strany prevádzkovateľa, následne sú blokované a likvidované.
Účastník svojou účasťou v akcii udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov jednak za účelom (i)
poskytnutia plnenia v akcii (pohľadnica podľa výberu a zadania účastníka) vrátane komunikácie pre účely
realizovania akcie a ďalej tiež (ii) v marketingovej komunikácii organizátora - zasielanie informačných
materiálov, reklamných, marketingových a propagačných materiálov o produktoch organizátora, s čím účastník
svojou účasťou v akcii výslovne súhlasí.
Účastník berie na vedomie, že má práva podľa ZoOÚ, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, bezplatné a
vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo.
Účasťou v akcii vyjadruje účastník súhlas so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.
Doba spracúvania osobných údajov: najneskôr do 31.12.2016.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi účastníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov Účastníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZoOÚ.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.
Účastník môže kedykoľvek odvolať súhlas daný na zasielanie informačných materiálov, reklamných,
marketingových a propagačných materiálov o produktoch organizátora.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZoOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na
účely vyššie uvedené. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZoOÚ zabezpečí, aby sa
osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZoOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s
dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZoOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu:
2
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa;
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZoOÚ,
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov
potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava
osobné údaje účastníka na základe súhlasu účastníka podľa § 11 ZoOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak
povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi
účastníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť
osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
3) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
4) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
6) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
7) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
8) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby podľa bodov 5) a 6) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené
práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie práv prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi
dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho
marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu jej titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu jej titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa
kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)
ZoOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného
odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje
dotknutú osobu v lehote 30 dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to
ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej
osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ
vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy
prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto
zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch
dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto
vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať
dotknutej osobe,
3
c) u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo b) tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu
odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak nemá
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba
nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa vyššie uvedeného vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby o poskytnutie zoznamu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania vo
všeobecne zrozumiteľnej forme, vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže
prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením
technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť účastníka, ktorou si uplatňuje práva dotknutej osoby v
zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZoOÚ spracúva osobné údaje na účely uvedené
v týchto podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
PEKNÁ MODRÁ s.r.o., Lamačská 22 , Bratislava 841 03, IČO: 35 699 949
DIMAR GROUP, s.r.o., so sídlom Majakovského 9, 811 04 Bratislava, IČO 35 840 846, zapísanou v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 27045/B.
Účastník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje prevádzkovateľovi právo poskytnúť
nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane
(sprostredkovateľovi) za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi Účastníkom a prevádzkovateľom,
pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z
nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je
nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto ako účastník - spotrebiteľ udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení (ZoOÚ) so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a adresa bydliska –
ulica, mesto a PSČ, tel., email, prehlásenie, že má viac ako 18 rokov;
jednak za účelom (i) poskytnutia plnenia v akcii (pohľadnica podľa výberu a zadania účastníka) vrátane
komunikácie pre účely realizovania akcie a ďalej tiež (ii) v marketingovej komunikácii organizátora - zasielanie
informačných materiálov, reklamných, marketingových a propagačných materiálov o produktoch organizátora.
V prospech prevádzkovateľov: Pivovary Topvar, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648
479 a MUW Digital, spol. s r.o., Prešernova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 390 157.
Som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako účastník - spotrebiteľ prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZoOÚ informovaný o podmienkach
spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
www.vianocesplznickou.sk.
12. Oficiálne pravidlá
Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami akcie v čase jej trvania na internetovej stránke
www.vianocesplznickou.sk.
Skrátené pravidlá akcie sa nachádzajú aj na propagačných materiáloch k akcii.
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora akcie. Zapojením sa
do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte.
Ustanovenia Štatútu a samotný priebeh akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
V Bratislave, dňa ...........................
…..……………..................
Ing. Marek Lettrich
manažér obchodnej značky
Pivovary Topvar, a.s.
4
Download

podmienkami - vianocesplznickou.sk