Dohoda o pristúpení k záväzku č.: ......................
Spoločnosť (veriteľ):
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné Námestie 12, 060 01 Kežmarok
IČO: 35923130
DIČ: 2021981797
IČpD: SK2021981797
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č. 10315/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. účtu: 2011694756/0200
Spoločnosť zastúpená Sprostredkovateľom na základe plnej moci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČpD:
Zapísaný v :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený zástupca:
Pristupujúci dlžník:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
I.
a) Dňa ................... veriteľ poskytol dlžníkovi .........................., IČO/RČ: ........................., so sídlom/bydliskom
..........................., pôžičku vo výške ........................ ,- Sk (....................€*) na základe Zmluvy a Zmluvy o
zabezpečení č. ......................, ktorú sa dlžník zaviazal splácať po dobu ................... mesiacov.
b) Za účelom zabezpečenia riadneho splnenia povinnosti dlžníka sa zmluvné strany dohodli na zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva k Predmetu financovania ............................................................................ v zmysle ust.
§ 553 a nasl. Občianskeho zákonníka.
c) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení č. ......................sú Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., č. ........................, ktoré upravujú vzájomné vzťahy zmluvných strán.
II.
a) Pristupujúci dlžník sa dňom podpisu tejto Dohody zaväzuje ako pristupujúci dlžník splniť dlh uvedený v bode I. tejto
Dohody a stáva sa tak dlžníkom veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. popri pôvodnom dlžníkovi.
b) V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania so splácaním poskytnutej pôžičky a/alebo dôjde k predčasnému
ukončeniu Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení č. ...................... z akéhokoľvek dôvodu, dôjde k realizácii
zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti
Consumer Finance Holding, a.s. č. ...........................
III.
a) Pristupujúci dlžník prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé a splnomocňuje týmto Consumer
Finance Holding, a.s. na overenie údajov a na zistenie ďalších informácií, ktoré bude Consumer Finance Holding,
a.s. považovať v súvislosti so schválením tejto Dohody za nevyhnutné.
b) Pristupujúci dlžník prehlasuje, že mu ku dňu podpisu tejto Dohody nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať
vplyv na riadne plnenie jeho záväzku vyplývajúceho z tejto Dohody.
c) Pristupujúci dlžník prehlasuje, že je plne spôsobilý ku všetkým právnym úkonom a že jeho osobné údaje
zodpovedajú skutočnosti.
d) Pristupujúci dlžník súhlasí, aby Consumer Finance Holding, a.s. v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len Zákon ) poskytla jeho osobné údaje a údaje uvedené v
tejto Dohode (ďalej len údaje a informácie) aj svojej ovládajúcej osobe Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.) a
*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.
jej dcérskym spoločnostiam, spoločnosti Intesa Sanpaolo, Taliansko za účelom interného výkazníctva, zvýšenia
kvality jemu poskytovaných služieb a ponuky služieb a produktov týchto spoločností patriacich do skupiny s úzkymi
väzbami k VÚB, a.s., a to v rozsahu údajov uvedených v tejto Dohode na dobu 10 rokov od podpisu Dohody, pričom
je oprávnený odvolať svoj súhlas najskôr po jednom roku od udelenia súhlasu, pre prípad, že Dohoda nevznikne, a to
písomným oznámením doručeným na adresu: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok. Pristupujúci dlžník potvrdzuje dobrovoľnosť tohto súhlasu.
e) Pristupujúci dlžník súhlasí s tým, aby Spoločnosť poskytla jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov
uvedených v Dohode, za účelom uvedeným v Informácii podľa § 10 Zákona prevádzkovateľovi Non Banking Credit
Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, Identifikačné číslo: 420 534 04, so sídlom
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským
úradom v Bratislave. Svoj súhlas udeľuje Pristupujúci dlžník na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie Dohody jednou
zo strán. V prípade uzatvorenia Dohody udeľuje pristupujúci dlžník súhlas na dobu 10 rokov po uhradení všetkých
záväzkov dlžníka, resp. pristupujúceho dlžníka voči Spoločnosti v súlade s platnou právnou legislatívou. Tento
súhlas je možné odvolať len za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich
nezákonné spracúvanie a tým porušovanie práv pristupujúceho dlžníka a právom chránených záujmov ako dôsledku
takéhoto spracúvania. Non Banking Credit Bureau záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB,
Identifikačné číslo: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení
právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave (ďalej len „Združenie“), je prevádzkovateľom informačného
systému Nebankový register klientských informácií (ďalej len „Register“), v ktorom sú spracúvané údaje právnických
osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len
„tretie strany“) uvedenými na www.nbcb.sk, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické
osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré uzavreli
zmluvný vzťah s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v tejto
Dohode, údajov týkajúcich sa záväzkových vzťahov medzi pristupujúcim dlžníkom a Spoločnosťou a údajoch
o plnení záväzkov pristupujúceho dlžníka vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich ďalšieho poskytovania
vyššie uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v Registri týmito tretími stranami z dôvodu ochrany svojich
oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných
nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich
spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných
údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB – Slovak Credit Bureau,
s.r.o., so sídlom Na vŕšku 10, 811 01 Bratislava a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 401 31 Bologna,
Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje
práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami § 20 až 22 Zákona.
IV.
a) Dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každý účastník obdrží jeho
vyhotovenie.
b) Dohoda je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvným stranami.
c) Pristupujúci dlžník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom Zmluvy a Zmluvy o
zabezpečení č. ......................, súhlasí s ním, že prevzal všetky prílohy k Zmluve a Zmluve o zabezpečení
č............................., pričom vzťahy zmluvných strán sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., č. ............................, ktoré prevzal a s ktorými súhlasí, nemá k nim
žiadne výhrady a zaväzuje sa ich dodržiavať.
d) Zmluvné strany prehlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe pravej a slobodnej vôle, na dôkaz čoho túto Dohodu
podpisujú.
V......................................, dňa
...............................................
pristupujúci dlžník
............................
......................
.............................................................
Podpis veriteľa Consumer Finance Holding, a.s.
(v zastúpení sprostredkovateľa ................)
splnomocnená osoba:
*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.
Download

Dohoda o pristúpení k záväzku