ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE BEZÚČELOVÉHO SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU –
NAJĽAHŠEJ PÔŽIČKY (ĎALEJ AKO ŽIADOSŤ)
(žiadosť Klienta o poskytnutie spotrebiteľského úveru – návrh na uzavretie Zmluvy)
Veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, IČpD: SK7020000207, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10315/P (ďalej ako Spoločnosť)
Klient, číslo STRIEBORNEJ QUATRO KARTY:
Rodné číslo:
Meno a priezvisko držiteľa: Telefón/mobil:
Adresa (ulica, mesto, PSČ):
E-mail:
OP:
Zamestnávateľ (názov, adresa, PSČ, IČO):
Priemerný čistý mesačný príjem:
€ Tel. číslo:
Typ klienta:
Rodinný stav:
(zamestnanec, zamestnanec v zahraničí, štátny zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ, študent, materská dovolenka, opatrovateľ/-ka, osoba v domácnosti, starobný dôchodca, výsluhový dôchodca, invalidný dôchodca, nezamestnaný)
Žiadaná výška pôžičky:
350 € 500 € 700 € 1 000 € 1 400 € 1 700 €
2 000 € 2 400 € 2 700 € 3 000 € Klientom žiadaná výška pôžičky maximálne v sume určenej Klientom (zaškrtnite jednu možnosť).
Dĺžka splácania (zaškrtnite jednu možnosť): 12 mesiacov
Peňažný ústav:
24 mesiacov
36 mesiacov
48 mesiacov
60 mesiacov
Bankové spojenie Klienta (účet slúžiaci na účely poukázania a splácania pôžičky, totožný s predloženým výpisom):
Spôsob úhrady:
poštovou poukážkou z bežného účtu Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé a splnomocňujem týmto Spoločnosť na overenie údajov a na zistenie ďalších informácií, ktoré bude Spoločnosť považovať v súvislosti so schválením tejto Žiadosti/Zmluvy za nevyhnutné. Ďalej vyhlasujem, že som sa pred
podpísaním Žiadosti/Zmluvy oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako VOP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti/Zmluvy, prevzal som ich, súhlasím s nimi, nemám k nim žiadne výhrady a zaväzujem sa ich dodržiavať. Vyhlasujem, že som pred uzavretím Žiadosti/Zmluvy bol písomne oboznámený so zmluvnými podmienkami prostredníctvom Formulára Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorý mi bol doručený, a tento som prevzal. Vyhlasujem, že súhlasím so Zmluvnou pokutou a Sankčným úrokom
prislúchajúcim Spoločnosti pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti plniť Splátky riadne a včas. Vyhlasujem, že mi ku dňu podpisu tejto Žiadosti/Zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie môjho záväzku vyplývajúceho z tejto Žiadosti/
Zmluvy. Vyhlasujem, že som plne spôsobilý ku všetkým právnym úkonom a že moje osobné údaje zodpovedajú skutočnosti. Súhlasím s výškou a počtom Splátok uvedených v Zmluve, tieto sa zaväzujem uhrádzať pravidelnými Splátkami v termínoch a výške určenej Žiadosťou/
Zmluvou a k podpisu tejto Žiadosti/Zmluvy som získal/-a súhlas svojho manžela/-ky. Súhlasím s prijímaním správ prostredníctvom GSM technológií za podmienok uvedených vo VOP.
Súhlasím, aby Consumer Finance Holding, a.s., spracúvala moje osobné údaje uvedené v návrhu na uzavretie Zmluvy s cieľom zavedenia predzmluvných vzťahov, ponuky služieb a produktov a to po dobu 10 rokov od doručenia návrhu na uzatvorenie Zmluvy, pričom som oprávnený odvolať svoj súhlas
najskôr po jednom roku od udelenia súhlasu pre prípad, že Zmluva nevznikne, a to písomným oznámením doručeným na adresu: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok. Súhlasím, aby Spoločnosť v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len„Zákon“) poskytla moje osobné údaje a údaje uvedené v tejto Žiadosti/Zmluve (ďalej len „údaje a informácie“) aj svojej ovládajúcej osobe Všeobecnej úverovej banke, a.s., (VÚB, a.s.) a jej dcérskym spoločnostiam, spoločnosti Intesa Sanpaolo, Taliansko s cieľom interného
výkazníctva, zvýšenia kvality mne poskytovaných služieb a ponuky služieb a produktov týchto spoločností patriacich do skupiny s úzkymi väzbami k VÚB, a.s., a to v rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti na dobu 10 rokov od podpisu žiadosti, pričom som oprávnený odvolať svoj súhlas najskôr
po jednom roku od udelenia súhlasu pre prípad, že Žiadosť/Zmluva nevznikne, a to písomným oznámením doručeným na adresu: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok. Potvrdzujem dobrovoľnosť tohto súhlasu. Súhlasím, aby Spoločnosť poskytovala moje osobné
údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v tejto Žiadosti/Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a s cieľom uvedeným v Informácii podľa § 10 Zákona (ďalej len „Informácia“)
prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, Identifikačné číslo: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave. Svoj súhlas udeľujem
na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie návrhu Žiadosti/Zmluvy jednou zo zmluvných strán. V prípade vzniku zmluvného vzťahu svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti v súlade s platnou právnou legislatívou. Tento súhlas je možné odvolať len
za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania. Pokiaľ som nižšie neodmietol/-la vydanie platobnej karty, žiadam v súvislosti so zasielaním
marketingových ponúk o vydanie platobnej karty vydávanej VÚB, a.s., v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v Žiadosti/Zmluve s cieľom vydania platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie platobnej karty nemám právny nárok.
Klient berie na vedomie, že podpísaná Žiadosť o poskytnutie Pôžičky nahrádza podpis Klienta na jemu zaslanej a Spoločnosťou potvrdenej Zmluve o poskytnutí Pôžičky.
Odmietam vydanie platobnej karty
POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPLÁTKY PÔŽIČKY
Som si vedomý(á), že podpisom tejto Žiadosti o pôžičke (ďalej len „Žiadosť“) zároveň vyjadrujem svoj súhlas s poistením splácať splátky pôžičky poskytovanej spoločnosťou (ďalej len „poistenie“). Poistenie mi vzniká na základe Rámcovej zmluvy o poistení č. SLP2014 (ďalej len „RZoP“), uzatvorenej
medzi Spoločnosťou (ako poistníkom) a Poisťovňou Cardif Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 2547/B (ako poistiteľom) a Všeobecných poistných podmienok poistiteľa
uvedených v čl. 4.1 Podmienok k Zmluve (ďalej len „VPP“), a to v rozsahu základného súboru poistenia A), resp. v prípade vyznačenia žiadosti o Komplexný súbor poistenia B) v rozsahu Komplexného súboru poistenia B), podľa RZoP, VPP a čl. 4 a 5 Podmienok k Zmluve. Podpisom tejto Žiadosti ďalej
potvrdzujem, že som bol(a) oboznámený(á) a súhlasím s podmienkami uvedenými v RZoP a VPP, poistenie spĺňa moje požiadavky a potreby a bolo mi sprostredkovateľom poistenia (uvedeným v čl. 5.2 Podmienok k zmluve) odporúčané, keďže kryje riziká, o poistenie ktorých mám záujem. Som si
vedomý(á) svojho práva odmietnuť poistenie, ako i povinnosti oznámiť, že nespĺňam podmienky pre vznik poistenia, uvedené v čl. 5.5 Podmienok k zmluve. Odmietnutie poistenia, resp. nesplnenie podmienok pre vznik poistenia označím krížikom nižšie.
Klient má vo vzťahu k poisteniu tieto špecifické požiadavky a potreby: nemá špecifické požiadavky
Žiadam B) Komplexný súbor poistenia (pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti)
Odmietam poistenie, resp. nespĺňam podmienky pre vznik poistenia
Som si vedomý(á), že podpis Žiadosti o pôžičku v časti Poistenie schopnosti splácať splátky Pôžičky (ďalej len „Poistenie“) nahrádza môj podpis na mne zaslanej a Spoločnosťou potvrdenej Zmluve o pôžičke v časti Poistenie.
Podpisom tejto Žiadosti Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť podľa interných schvaľovacích pravidiel znížila Klientom požadovanú výšku Pôžičky uvedenú v tejto Žiadosti. V prípade zníženia výšky požadovanej Pôžičky Klient vyhlasuje, že túto zmenu nepovažuje za protinávrh zo
strany Spoločnosti. Podpisom tejto Žiadosti Klient potvrdzuje slobodný a vážny prejav vôle uzatvoriť Zmluvu za podmienok uvedených v Žiadosti. V prípade akceptácie Žiadosti (návrhu Klienta na uzatvorenie zmluvy) sa Spoločnosť zaväzuje, že poskytne Klientovi za podmienok
dohodnutých v tejto Žiadosti, Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako VOP) peňažné prostriedky (spotrebiteľský úver) a Klient sa zaväzuje, že poskytnuté prostriedky vráti, zaplatí úroky a splní ďalšie záväzky podľa tejto Žiadosti a VOP. Akceptáciou návrhu Klienta na uzatvorenie Zmluvy zo strany Spoločnosti dochádza k uzatvoreniu Zmluvy, na potvrdenie čoho Spoločnosť zašle Klientovi Zmluvu.
V
Dátum
Podpis klienta
S kompletným znením Všeobecných poistných podmienok, Všeobecných obchodných podmienok a Podmienok k Zmluve sa môžete oboznámiť na www.quatro.sk/najlahsiapozicka.
látky
e na sp ôžičke.
p
u
k
á
p
in
ahšej
tniť pr
e upla bo pri Najľ
t
e
ž
ô
le
m
atra a
žku si
Pouká níctvom Qu
ed
prostr
Minimálna výška pôžičky na uplatnenie poukážky je 350 €, s minimálnou dĺžkou
splácania 10 mesiacov. Zľava 30 € bude odpočítaná z prvej, resp. z prvých splátok.
Poukážku treba priložiť k uzatvorenej zmluve.
Poukážka je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými poukážkami,
akciami alebo zľavami. Poukážka platí do 30. 9. 2012.
Download

žiadosť o poskytnutie bezúčelového spotrebiteľského úveru