ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
ZMLUVA O PÔŽIČKE
Spoločnosť:
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
Evidenčné číslo zmluvy (nevypĺňa klient)
Číslo zmluvy
402
kontrolné číslo tlačiva
IČO: 35 923 130, DIČ: 2021981797, IČpD: SK7020000207, Výpis z OR Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10315/P, VÚB, a.s., č.ú.: 2011690958/0200
Pri držiteľovi striebornej Quatro karty sa vyplňujú len údaje označené čiernym písmom.
KLIENT
Číslo zmluvy
Meno:
Priezvisko:
Číslo OP:
Číslo zákazníckej karty:
Rodinný stav:
Titul:
Rodné číslo:
Typ 2. dokladu (VP, pas, rodný list):
Vzdelanie:
Počet vyživovaných osôb:
Pracovné zaradenie:
(zamestnanec, zamestnanec v zahraničí, štátny zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ, študent, materská dovolenka, opatrovateľ/ka, osoba v domácnosti, starobný dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca, nezamestnaný)
A. Trvalé bydlisko Ulica, číslo:
Obec:
PSČ:
Typ bývania:
B. Súčasná adresa Ulica, číslo:
Obec:
Kontakty:
Telefón:
Korešpondenciu zasielať na adresu:
Zamestnávateľ
Na súčasnej adrese bývam od (mesiac/rok):
PSČ:
Mobil:
Trvalé bydlisko A.
E-mail:
Súčasná adresa B. Názov zamestnávateľa
Ulica, číslo:
Čistý mesačný príjem:
Obec:
Predložené doklady
doklad o zaplatení SIPO, ST, iné
/
€
IČO:
PSČ:
Telefón:
Zamestnaný od (mesiac/rok):
(číslo vedené na spoločnosť)
/
potvrdenie o príjme (o dôchodku)/daňové priznanie
výpis z účtu
výpis zo ŽR alebo OR
potvrdenie o príjme manžela/-ky
iné
PREDMET FINANCOVANIA PÔŽIČKY
Tovar:
Kúpna cena (MOC):
Akontácia:
€
%
€
Počet Splátok (n): €
s poistením
€
Celková suma Pôžičky: €
s poistením
€
€
Celkové náklady spotrebiteľa: €
Splátka (Ak):
Pôžička (finančné plnenie) (S):
RPMN (X):
% Ročná úroková sadzba:
Termín konečnej splatnosti (mesiac/rok):
Typ akcie: %
Priemerná hodnota RPMN:
%
/
odklad splátok
Spôsob úhrady splátok:
poštovou poukážkou
z bežného účtu
POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPLÁTKY PÔŽIČKY
Som si vedomý(á), že podpisom tejto Zmluvy o pôžičke (ďalej len „Zmluva“) zároveň vyjadrujem svoj súhlas s poistením schopnosti splácať Splátky Pôžičky poskytovanej Spoločnosťou (ďalej len „poistenie“). Poistenie mi vzniká na
základe Rámcovej zmluvy o poistení č. QTR2027 (ďalej len „RZoP“), uzatvorenej medzi Spoločnosťou (ako poistníkom) a Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zapísanou v
obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 2547/B (ako poistiteľom) a Všeobecných poistných podmienok poistiteľa uvedených v čl. 5.1. Podmienok k Zmluve (ďalej len „VPP“), a to v rozsahu Základného
súboru poistenia A), resp. v prípade vyznačenia žiadosti o Komplexný súbor poistenia B) v rozsahu Komplexného súboru poistenia B), podľa RZoP, VPP a čl. 5. a 6. Podmienok k Zmluve. Podpisom tejto Zmluvy ďalej potvrdzujem, že som
bol(a) oboznámený a súhlasím s podmienkami uvedenými v RZoP a VPP, poistenie spĺňa moje požiadavky a potreby a bolo mi sprostredkovateľom poistenia (uvedeným v čl. 5.2. Podmienok k Zmluve) odporúčané, keďže kryje riziká o
poistenie ktorých mám záujem. Som si vedomý(á) svojho práva odmietnuť poistenie, ako i povinnosti oznámiť, že nespĺňam podmienky pre vznik poistenia, uvedené v čl. 5.5. Podmienok k Zmluve. Odmietnutie poistenia resp. nesplnenie
podmienok pre vznik poistenia označím krížikom nižšie. Klient má vo vzťahu k poisteniu tieto špecifické požiadavky a potreby: - nemá špecifické požiadavky.
Žiadam B) Komplexný súbor poistenia (pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti)
SPROSTREDKOVATEĽ
Názov:
Sídlo: Adresa Prevádzka: Adresa PSČ IČO:
Zodpovedný pracovník:
Číslo faxu:
Interná správa:
Dátum:
Pečiatka:
Odmietam poistenie resp. nespĺňam podmienky pre vznik poistenia
PSČ
Mesto
Mesto
Číslo Sprostredkovateľa:
Sprostredkovateľ prehlasuje, že je spoločnosťou Consumer Finance
Holding, a.s. splnomocnený na uzatvorenie tejto zmluvy. Zároveň
potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených dokladov od klienta.
KLIENT
Prehlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé a splnomocňujem týmto Spoločnosť na overenie údajov a na zistenie ďalších informácií, ktoré bude Spoločnosť považovať v súvislosti so schválením tejto Zmluvy za nevyhnutné. Ďalej prehlasujem, že som sa pred podpísaním
Zmluvy oboznámil s Podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako VOP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, prevzal som ich, súhlasím s nimi, nemám k nim žiadne výhrady a zaväzujem sa ich dodržiavať. Prehlasujem, že som pred uzavretím Zmluvy bol
písomne oboznámený so zmluvnými podmienkami prostredníctvom Formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorý mi bol doručený a tento som prevzal. Prehlasujem, že súhlasím so Zmluvnou pokutou a Sankčným úrokom prislúchajúcim Spoločnosti
pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti plniť Splátky riadne a včas, ako aj s tým, že Spoločnosť má možnosť účtovať si kompenzáciu ušlých výnosov. Prehlasujem, že mi ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie môjho
záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy. Prehlasujem, že som plne spôsobilý ku všetkým právnym úkonom a že moje osobné údaje zodpovedajú skutočnosti. Súhlasím s výškou a počtom Splátok uvedených v Zmluve, tieto sa zaväzujem uhrádzať pravidelnými Splátkami v termínoch a
výške určenej Zmluvou a k podpisu tejto Zmluvy som získal/-a súhlas svojho manžela/-ky. Svojím podpisom prejavujem súhlas s tým, že v prípade, ak si nesplním svoj záväzok splácať Pôžičku v stanovených termínoch Splátok, resp. v stanovenej lehote splatnosti Pôžičky podľa tejto
Zmluvy, aby Spoločnosť bola oprávnená požadovať od môjho zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov až do doby úplného splatenia Zabezpečovanej pohľadávky Spoločnosti voči mne. Výška zrážok zo mzdy a z iných príjmov bude zodpovedať výške Splátok podľa
tejto Zmluvy. Pre účely uplatnenia výkonu zrážok zo mzdy a z iných príjmov je táto Zmluva súčasne aj Dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov podľa § 551 Občianskeho zákonníka. Súhlasím s prijímaním správ prostredníctvom GSM technológií za podmienok uvedených vo VOP.
Súhlasím, aby Spoločnosť v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) poskytla moje osobné údaje a údaje uvedené v tejto Zmluve (ďalej len „údaje a informácie“) aj svojej ovládajúcej osobe Všeobecnej úverovej
banke, a.s. (VÚB, a.s.) a jej dcérskym spoločnostiam, spoločnosti Intesa Sanpaolo, Taliansko za účelom interného výkazníctva, zvýšenia kvality mne poskytovaných služieb a ponuky služieb a produktov týchto spoločností patriacich do skupiny s úzkymi väzbami k VÚB, a.s., a to v
rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti na dobu 10 rokov od podpisu žiadosti, pričom som oprávnený odvolať svoj súhlas najskôr po jednom roku od udelenia súhlasu pre prípad, že Zmluva nevznikne, a to písomným oznámením doručeným na adresu: Consumer Finance Holding,
a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok. Potvrdzujem dobrovoľnosť tohto súhlasu. Súhlasím, aby Spoločnosť poskytovala moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou
a údajoch o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom uvedeným v Informácii podľa § 10 Zákona (ďalej len „Informácia“) prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, Identifikačné číslo: 420 534 04, so
sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie návrhu Zmluvy jednou zo zmluvných strán. V prípade vzniku zmluvného vzťahu
svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti v súlade s platnou právnou legislatívou. Tento súhlas je možné odvolať len za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie a tým
porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania. Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietol/la vydanie platobnej karty, žiadam o vydanie platobnej karty vydávanej VÚB, a.s. v spolupráci s Consumer Finance Holding,
a.s. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v Žiadosti/Zmluve za účelom vydania platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie platobnej karty nemám právny nárok.
Odmietam vydanie platobnej karty
vyhlásenie zmluvných strán
Riadnym vyplnením a podpísaním tejto Zmluvy všetkými stranami uzavrela Spoločnosť Consumer Finance Holding a.s. s Klientom Zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Podmienky a Všeobecné obchodné podmienky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu vrátane jej súčastí prečítali, že bola uzatvorená slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu riadne porozumeli a na dôkaz týchto skutočností
pripájajú svoje podpisy.
PREVZATIE TOVARU
Podpisom zmluvy súčasne potvrdzujem aj prevzatie vyššie uvedeného Tovaru vrátane príslušenstva v bezchybnom a funkčnom stave. Súčasne som prevzal návod na obsluhu, záručný list a všetky ostatné súvisiace
náležitosti. V prípade, že som Tovar neprevzal ihneď, súhlasím s neskorším dodaním Tovaru (súbor Tovarov) vrátane príslušenstva, najneskôr do uvedeného dátumu:
Dátum:
Podpis sprostredkovateľa:
Zákaznícky servis a vybavovanie reklamácií: 0850 123 440, fax: 052/786 1 777, 888
Consumer Finance Holding, a.s., Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad
Dátum:
Podpis klienta:
ZMLUVU S NEÚPLNÝMI ALEBO NEČITATEĽNÝMI ÚDAJMI
ŽIAĽ NEBUDEME MÔCŤ AKCEPTOVAŤ.
Podmienky k Zmluve o pôžičke
1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ
1.1 Definície
Pojmy uvedené v tomto článku veľkým
začiatočným písmenom majú v týchto
Podmienkach alebo v Zmluve, na ktoré tieto
Podmienky odkazujú význam uvedený v tomto
článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach
alebo v iných dokumentoch uvedené inak.
Tovar: znamená výrobok, ktorý na základe
kúpnej zmluvy medzi Klientom ako kupujúcim
a Sprostredkovateľom ako predávajúcim bol
odovzdaný Sprostredkovateľom a prevzatý
Klientom.
Kúpna cena: znamená kúpnu cenu Tovaru alebo
jej časť zníženú o Akontáciu.
Akontácia: znamená časť Kúpnej ceny Tovaru
zaplatenú Klientom ako kupujúcim.
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1 Tieto Podmienky upravujú vybrané
vzťahy medzi (i) Klientom na jednej strane a
Spoločnosťou na strane druhej v súvislosti
so Službou a jej poskytnutím na základe
uzatvorenia Zmluvy a pri uplatňovaní práv a
plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a (ii)
Povinným na jednej strane a Spoločnosťou na
strane druhej v súvislosti s uspokojením alebo
domáhaním sa uspokojenia Zabezpečovanej
pohľadávky Spoločnosťou, ak Klient nesplní
Zabezpečovanú pohľadávku riadne a včas.
2.2 Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy a určujú časť obsahu Zmluvy, pokiaľ v
Zmluve nie je výslovne uvedené inak.
2.3 Súčasťou týchto Podmienok sú VOP odoslané
Klientovi súčasne so Zmluvou a/ alebo určené
k nahliadnutiu u Sprostredkovateľa a/alebo
nachádzajúce sa na internetovej stránke
Spoločnosti.
2.4 V prípade rozporu medzi ustanoveniami
Zmluvy, Podmienok a VOP majú prednosť
ustanovenia dokumentov v poradí uvedenom v
tejto vete.
2.5. Pojmy uvedené v týchto Podmienkach
s veľkým začiatočným písmenom majú
význam uvedený vo VOP, pokiaľ nie je v týchto
Podmienkach uvedené inak.
2.6. Zmluva je platná dňom podpisu posledného
z účastníkov zmluvného vzťahu a účinná dňom
dodania Tovaru Klientovi.
3. PODMIENKY POSKYTNUTIA POŽIČKY
3.1 Spoločnosť sa Zmluvou zaväzuje zaplatiť
Kúpnu cenu Sprostredkovateľovi.
3.2
Spoločnosť
zaplatí
Kúpnu
cenu
Sprostredkovateľovi na účet Sprostredkovateľa
uvedený vo faktúre (doklade o predaji)
Sprostredkovateľa znejúcom na meno Klienta
doručenom Spoločnosti Sprostredkovateľom.
3.3 Ak sa Klient rozhodne zaplatiť Akontáciu
zaplatí Akontáciu Sprostredkovateľovi pri
nákupe Tovaru. Ďalšie Splátky vykonáva Klient
v súlade s ust. čl. 6 VOP.
3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti
Klient a Spoločnosť podpísaním Zmluvy
potvrdzujú, že:
(a) čiastka Pôžičky je totožná s Kúpnou cenou
zaplatenou Spoločnosťou Sprostredkovateľovi;
(b) Spoločnosť poskytuje Pôžičku na základe
Zmluvy;
(c)
Spoločnosť
zaplatí
Kúpnu
cenu
Sprostredkovateľovi na základe súhlasu
Sprostredkovateľa;
3.5 Ak došlo zo strany Klienta k odstúpeniu
od
kúpnej
zmluvy
uzatvorenej
so
Sprostredkovateľom, dochádza súčasne k
zániku zmluvného vzťahu medzi Klientom
a Spoločnosťou na základe tejto Zmluvy .
Odstúpenie od kúpnej zmluvy je Klient povinný
bezodkladne oznámiť a preukázať Spoločnosti.
Zánikom zmluvného vzťahu
sa všetky
pohľadávky podľa Zmluvy stávajú splatnými.
3.6 Nároky z kúpno – predajného vzťahu si
uplatňuje Klient priamo u Sprostredkovateľa.
V prípade, ak nebude nárok Klienta ani po
uplatnení všetkých zákonných prostriedkov na
dosiahnutie nápravy zo strany Sprostredkovateľa
uspokojený, má Klient právo uplatniť si svoj
nárok voči Spoločnosti.
3.7 Reklamačné konanie neoprávňuje Klienta
prestať s úhradou dohodnutých Splátok.
3.8
Klient
si
dohodne
priamo
so
Sprostredkovateľom spôsob, miesto a čas
odovzdania a prevzatia Tovaru.
4. PODMIENKY SPLÁCANIA
4.1 Klient má právo splatiť poskytnutú Pôžičku
jedným z nasledovných spôsobov:
a) pravidelnými mesačnými Splátkami podľa
ustanovení článku 6 VOP
b) splatením Pôžičky spôsobom určeným
Spoločnosťou v rámci akcie uskutočnenej
Spoločnosťou s tým, že Klient prejaví v Zmluve
jednoznačný súhlas s takýmto spôsobom
splácania
4.2 V prípade, ak sa Klient rozhodne vyplatiť
Pôžičku podľa bodu 4.1, písm. b) Podmienok je:
a) Pôžička poskytnutá Klientovi bezúročne
b) Klient povinný poskytnutú Pôžičku splatiť
v stanovenom termíne vo výške rovnajúcej sa
Kúpnej cene Tovaru.
5. POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPLÁTKY
5.1. Poistenie schopnosti splácať Splátky (ďalej
len „poistenie“) vzniká na základe Rámcovej
zmluvy o poistení č. QTR2027 (ďalej len „RZoP“),
ktorú uzavreli Spoločnosť (poistník) a Poisťovňa
Cardif Slovakia, a.s. (poistiteľ) a Všeobecných
poistných podmienok Poisťovne Cardif Slovakia,
a.s. pre poistenie schopnosti splácať úverové
splátky klientov Consumer Finance Holding, a.s.
platnými a účinnými ku dňu podpísania Zmluvy
alebo ku dňu podpísania Dodatku k Zmluve
(ďalej len „VPP“), ktoré sú súčasťou RZoP.
5.2. Poistenie je sprostredkované Spoločnosťou,
ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia
ako samostatný finančný agent (ďalej len
„Sprostredkovateľ“) zapísaný v Registri
finančných agentov a finančných poradcov,
vedenom NBS, pod registračným číslom 5644
a ktorý koná v mene poistiteľa na základe
zmluvy, ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy.
Sprostredkovateľ nemá kvalifikovanú účasť na
základnom imaní alebo hlasovacích právach
poistiteľa a zároveň poistiteľ alebo osoby ho
ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na
základnom imaní alebo hlasovacích právach
Sprostredkovateľa. Na postup Sprostredkovateľa
pri vykonávaní sprostredkovania poistenia
v mene a na účet poistiteľa je možné podať
písomnú sťažnosť na adresu poistiteľa alebo
na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním
sprostredkovania poistenia podľa zákona
č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo
sprostredkovania poistenia je možné riešiť
súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním
na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a
o doplnení niektorých zákonov.
5.3. Ak Klient v Zmluve neodmietol poistenie,
súhlasí s tým, že poistné za zvolený súbor
poistenia v Zmluve je súčasťou Splátky a
zároveň poistné hradí v rámci Splátok. Súčasne
Klient súhlasí s mesačnou výškou poistného,
ktorá je podľa ním zvoleného súboru poistenia
stanovená nasledovne:
a) Výška poistného za každé poistné obdobie
tvorí 2,9 % z dojednanej výšky pravidelnej
mesačnej splátky podľa zmluvy, v rámci ktorej
poistenému vzniklo poistenie v rozsahu súboru
poistenia A.
b) Výška poistného za každé poistné obdobie
tvorí 6,9 % z dojednanej výšky pravidelnej
mesačnej splátky podľa zmluvy, v rámci ktorej
poistenému vzniklo poistenie v rozsahu súboru
poistenia B.
5.4. Vo vzťahu k zvolenému poisteniu Klient
svojim podpisom Zmluvy zároveň vyhlasuje, že
spĺňa všetky podmienky pre vznik poistenia,
ktoré sú uvedené v bode 5.5 tohto článku. V
prípade, ak Klient nespĺňa nižšie uvedené
podmienky poistenia, pri uzatvorení Zmluvy,
poistenie mu nevzniká.
5.5. K poisteniu schopnosti splácať Splátky
môže pristúpiť a poistenie vzniká jedine
Klientovi, ktorý ku dňu podpisu Zmluvy spĺňa
tieto podmienky: i) Pre prípad poistenia A)
Základného súboru poistenia: má menej ako 60
rokov, je zdravý a nie je v pravidelnej lekárskej
opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom
v dôsledku zisteného chronického ochorenia
s trvalým užívaním liekov, nie je v pracovnej
neschopnosti a za posledných 12 mesiacov
nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30
po sebe idúcich dní, nebol mu priznaný invalidný
dôchodok a nepoberá starobný dôchodok. ii)
Pre prípad poistenia B) Komplexného súboru
poistenia: pri splnení podmienok A) Základného
súboru poistenia súčasne jeho pracovný pomer,
štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer
alebo obdobný pracovnoprávny vzťah (ďalej
len „pracovný pomer“) je uzavretý na dobu
neurčitú a bol v pracovnom pomere, nepretržite
tiež v predchádzajúcich 12 mesiacoch, nie
je v skúšobnej dobe (lehote), nedal a ani
mu nebola daná výpoveď alebo doručené
odvolanie z pracovného pomeru, nezrušil so
zamestnávateľom okamžite pracovný pomer resp.
nepodal žiadosť o jeho zrušenie a neobdŕžal od
zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi
návrh na skončenie pracovného pomeru
dohodou, nepatrí podľa svojho vedomia medzi
okruh zamestnancov, s ktorými by mohol byť
v dobe nasledujúcich 12 mesiacov rozviazaný
pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63
ods. 1 písm. a) – b) Zákonníka práce (najmä v
dôsledku organizačných zmien zamestnávateľa,
znižovania počtu zamestnancov a pod.) alebo
iných obdobných právnych ustanovení.
5.6. Posledným dňom mesiaca, v ktorom
poistený Klient začne poberať starobný
dôchodok zanikajú všetky druhy poistenia v
rámci príslušného súboru poistenia s výnimkou
poistenia pre prípad smrti. Poistenie zaniká
posledným dňom platnosti Zmluvy pokiaľ v RZoP
alebo vo VPP nie je uvedený ďalší dôvod zániku
poistenia.
6. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O POISTENÍ
SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVEROVÉ SPLÁTKY
6.1. Táto informácia o poistení vychádza z RZoP a
z VPP ako sú definované v čl. 5.1.
6.2. Poistené sú tie osoby, ktoré spĺňajú
podmienky pre vznik poistenia, uzatvorili so
Spoločnosťou Zmluvu o pôžičke, v rámci ktorej
poistenie neodmietli.
6.3. Oprávnenou osobou na prijatie poistného
plnenia je poistník.
6.4. Začiatok poistenia sa stanoví na nultú hodinu
dňa, ktorý je uvedený ako dátum prevzatia tovaru
v Zmluve o pôžičke alebo na nultú hodinu prvého
dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, kedy poistený uzatvoril s poistníkom
Dodatok k Zmluve o pôžičke, v rámci ktorého
vzniklo poistenie. Za dátum prevzatia tovaru sa
považuje dátum uvedený v Zmluve o pôžičke v
časti „Prevzatie tovaru“. V prípade, ak si Klient
neprevzal Tovar ihneď a súhlasil s neskorším
dodaním Tovaru vrátane príslušenstva, je to
dátum, ktorý si stanovil ako najneskorší dátum
prevzatia Tovaru v Zmluve o pôžičke.
6.5. Poistenie končí posledným dňom platnosti
Zmluvy o pôžičke, alebo na základe inej
skutočnosti uvedenej v čl. 8 týchto Podmienok
k Zmluve o pôžičke.
6.6. Poistné je splatné spolu so splátkou pôžičky
podľa Zmluvy o pôžičke („ďalej tiež „Splátka“)
a jeho výška je pre jednotlivé typy poistenia
uvedená v článku 5. bod 5.3.
6.7. Definície pojmov:
1. Plná a trvalá invalidita – telesné poškodenie
poisteného spôsobené chorobou alebo úrazom,
ktoré mu definitívne znižuje schopnosť (o viac
ako 70%) vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá
by mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok
alebo zisk, a zároveň zdravotný stav poisteného
vyžaduje pre bežné životné činnosti starostlivosť
tretej osoby, a to po dobu celého jeho života.
2. Pracovná neschopnosť – celková lekársky
konštatovaná
neschopnosť
poisteného
vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, ktorá
mu zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo
zisk, spôsobená ochorením alebo úrazom
za podmienky, že k prvému dňu prerušenia
pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával
profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem,
mzdu, zárobok alebo zisk.
3. Nezamestnaná osoba – každá osoba, ktorá
nie je v pracovnom alebo obdobnom vzťahu,
ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
ktorá je v Slovenskej republike registrovaná na
úrade práce ako evidovaný nezamestnaný.
4. Čakacia lehota – lehota v dĺžke 90 po sebe
idúcich kalendárnych dní od dátumu začatia
poistenia. V tejto lehote, strata zamestnania
alebo nezamestnanosť nie sú považované za
poistnú udalosť a poistenému nevzniká nárok na
poistné plnenie.
6.8. Nárok na poistné plnenie (ďalej len „plnenie“)
z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou
zamestnania poisteného vznikne, ak nastala
nezamestnanosť poisteného po uplynutí čakacej
lehoty a pokiaľ nezamestnanosť poisteného
trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní.
Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam
Pôžičky vrátane splátky poistného (podľa
Zmluvy), ktorých deň splatnosti pripadá na
dobu trvania nezamestnanosti poisteného,
začínajúc mesačnou splátkou Pôžičky vrátane
splátky poistného splatnou v poistnom období,
v ktorom poistený bude 60. deň nezamestnaný.
Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu
straty zamestnania predstavuje maximálne
12 mesačných splátok Pôžičky. Poistenie pre
prípad straty zamestnania sa nevzťahuje na
pracovné zmluvy ukončené dohodou alebo
výpoveďou zo strany zamestnanca.
6.9. Nárok na plnenie z dôvodu poistnej
udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou
poisteného
vznikne,
pokiaľ
pracovná
neschopnosť poisteného trvá nepretržite
aspoň 60 kalendárnych dní. Výška plnenia sa
rovná mesačným splátkam Pôžičky vrátane
splátky poistného (podľa Zmluvy), ktorých deň
splatnosti pripadá na dobu trvania pracovnej
neschopnosti poisteného, začínajúc mesačnou
splátkou Pôžičky vrátane splátky poistného
splatnou v poistnom období, v ktorom poistený
bude 60. deň v pracovnej neschopnosti. Plnenie
z jednej poistnej udalosti z dôvodu pracovnej
neschopnosti predstavuje maximálne 12
mesačných splátok Pôžičky.
6.10. Odo dňa vzniku nároku na poistné plnenie
z dôvodu pracovnej neschopnosti alebo straty
zamestnania, po dobu pokiaľ poistený neobdrží
od poistiteľa rozhodnutie o vzniku nároku
na poistné plnenie (úhrade splátok pôžičky
poistiteľom), splátky pôžičky uhrádza poistený
poistníkovi, pričom poistiteľ v prípade vzniku
nároku na poistné plnenie poisteným uhradené
splátky pôžičky spätne vráti poistenému
prostredníctvom poistníka.
6.11. Výška plnenia v prípade smrti alebo
plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej
výške Pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu
smrti poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej
udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou
poisteného, zníženej o neuhradené splátky
Pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné
záväzky poisteného voči poistníkovi splatné
pred dňom smrti poisteného, resp. pred dňom
poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou
invaliditou poisteného.
6.12. Pre poistenie uzatvorené podľa RZoP platia
výluky z poistenia a obmedzenia poistného
plnenia podľa platných VPP a RZoP. Poistenie
sa nevzťahuje najmä na následky úrazov a
opakovanie, pokračovanie alebo následky
chorôb, ku ktorým došlo pred začiatkom
poistenia a boli diagnostikované pred začiatkom
poistenia.
6.13. Poistnú udalosť oznámi poistený poistníkovi
alebo poistiteľovi.
6.14. Na uplatnenie nároku na poistné plnenie
je poistený alebo jeho právny nástupca povinný
bez zbytočného odkladu nahlásiť poistiteľovi
poistnú udalosť na tlačive „Oznámenie poistnej
udalosti“, odovzdať poistiteľovi všetky doklady a
informácie uvedené v Článku 17 VPP, ako aj tie,
ktoré si poistiteľ vyžiada. Poistený je povinný pri
uplatnení nároku na poistné plnenie splniť aj
podmienky uvedené v Článku 17 VPP.
6.15. Medzi základné povinnosti poisteného patrí
napr.:
• bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske
ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
Poistiteľ môže vyžadovať vyšetrenie u ním
určeného lekára v prípadoch pochybností, že
poistná udalosť skutočne nastala, alebo že
nastala v rozsahu uvádzanom poisteným či
lekárom, ktorého si poistený sám vybral.
• v prípade, že poistený požaduje kontrolné
vyšetrenie, je poistený povinný niesť náklady
tohto vyšetrenia. Ak na základe kontrolného
vyšetrenia poistiteľ poskytne ďalšie plnenie,
náklady na kontrolné vyšetrenie poistenému
uhradí poistiteľ.
• v prípade straty zamestnania registrovať sa
na príslušnom úrade práce SR ako evidovaný
nezamestnaný a podnikať kroky k znovuzískaniu
zamestnania.
6.16. Ak malo porušenie povinností poisteného
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti
alebo na zväčšenie rozsahu poistnej udalosti,
je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť.
6.17. Pre poistenie dojednané podľa RZoP a
VPP platí slovenské právo a prípadné otázky,
sťažnosti a podnety týkajúce sa poistenia
je možné adresovať na tel.: +421 2 5824 0071
alebo
e-mail:
[email protected]
alebo na adrese: Poisťovňa Cardif Slovakia,
a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava a sú
vybavované v súlade so štandardnými internými
pravidlami Poisťovne Cardif Slovakia, a.s.
7. ZMENY POISTENIA
Poistený môže uskutočniť zmenu ním zvoleného
súboru poistenia z B) Komplexný súbor
poistenia na A) Základný súbor poistenia
(nikdy nie opačne) len na základe uzatvoreného
dodatku k Zmluve o pôžičke (tzv. zmenou
komplexného súboru poistenia), pričom za
dátum uzatvorenia dodatku k zmluve o pôžičke
sa považuje dátum podpísania tohto dodatku k
zmluve o pôžičke poslednou zmluvnou stranou
a za dátum účinnosti zmeny komplexného
súboru poistenia z B na A sa považuje prvý
deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, kedy poistený uzatvoril s poistníkom
dodatok k Zmluve o pôžičke a súčasne v tomto
kalendárnom mesiaci bola dohodnutá splatnosť
prvej zmenenej splátky pôžičky s novou
zmenenou výškou poistného.
8. ZÁNIK POISTENIA
8.1. Poistenie jednotlivej osoby, ktoré vzniklo na
základe RZoP, zaniká:
a) posledným dňom platnosti Zmluvy o pôžičke,
ku ktorej sa poistenie vzťahuje,
b) dňom splatnosti poslednej splátky Pôžičky;
c) dňom zániku záväzku poisteného platiť
splátky Pôžičky, a to jeho splnením alebo inak;
d) dňom smrti a dňom vzniku plnej a trvalej
invalidity poisteného;
e) posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom
poistený dovŕši 65 rokov;
f) posledným dňom kalendárneho mesiaca,
v ktorom poistený začal poberať starobný
dôchodok zanikajú všetky druhy poistenia v
rámci príslušného súboru poistenia s výnimkou
poistenia pre prípad smrti;
g) pre neplatenie poistného v súlade s § 801
Občianskeho zákonníka;
h) výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1
Občianskeho zákonníka;
i) odstúpením od poistenia v súlade s § 802 ods. 1
Občianskeho zákonníka;
j) odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2
Občianskeho zákonníka;
k) písomnou dohodou poisteného a poistníka
uzatvorenou na základe žiadosti poisteného
o zrušenie poistenia, pričom poistenie končí
posledným dňom kalendárneho mesiaca, v
ktorom bol uzatvorený Dodatok k Zmluve o
pôžičke ohľadom zrušenia poistenia;
l) dňom neuhradenia šiestej mesačnej splátky
pôžičky predpísanej poistenému Spoločnosťou;
m) ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste
RZoP alebo stanovenými zákonom.
8.2. Poistenie jednotlivej osoby zanikne v
dôsledku tej zo skutočností uvedených v čl. 8.1.,
ktorá nastane ako prvá.
8.3. Poistený sa nepodieľa na výnosoch
poistiteľa. Poistiteľ nevypláca pri predčasnom
ukončení poistenia žiadnu odkupnú hodnotu.
Tieto podmienky sú platné od 11. 06. 2010.
Consumer Finance Holding, a.s.
Download

ZMLUVA O PÔŽIČKE